open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.02.2013  № 139


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2013 р.
за № 396/22928

Про затвердження Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації в Державному агентстві резерву України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 1088 від 11.09.2014}

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації в Державному агентстві резерву України, що додається.

2. Відділу доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян управління комунікацій з громадськістю (Іоанно І.О.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства резерву України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр економічного розвитку
і торгівлі УкраїниІ.М. Прасолов

ПОГОДЖЕНО:


В.о. Голови Державного агентства резерву України

М.П. Косіченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.02.2013  № 139


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2013 р.
за № 396/22928

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації в Державному агентстві резерву України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації в Державному агентстві резерву України (далі - Держрезерв).

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон).

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію" і "Про державну таємницю".

1.4. Дія цього Положення не поширюється на відносини щодо одержання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.5. Спрямовує та координує роботу самостійних структурних підрозділів щодо надання доступу до публічної інформації перший заступник Голови Держрезерву.

1.6. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (облік, систематизація та контроль щодо задоволення запиту) організовує і забезпечує департамент забезпечення діяльності Держрезерву.

1.7. Керівники самостійних структурних підрозділів Держрезерву, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва Держрезерву до запиту на інформацію, організовують і забезпечують виконання та надання публічної інформації на запит.

II. Забезпечення доступу до публічної інформації в Держрезерві

2.1. Доступ до публічної інформації в Держрезерві забезпечується відповідно до частини першої статті 5 Закону.

2.2. Публічна інформація може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, у тому числі у вигляді електронного документа.

Публічна інформація також може надаватися в усній формі запитувачам інформації під час особистого прийому керівництвом Держрезерву згідно з графіками, затвердженими відповідним наказом Держрезерву.

2.3. Обмеження доступу до публічної інформації здійснюється відповідно до частини другої статті 6 Закону.

Перелік відомостей, які містять службову інформацію, затверджується в порядку, установленому пунктом 1 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893.

III. Оприлюднення публічної інформації Держрезервом

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується структурним підрозділом Держрезерву, відповідальним за налагодження взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю, відповідно до Законів України "Про державний матеріальний резерв", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформаційні агентства".

3.2. Структурний підрозділ Держрезерву, відповідальний за налагодження взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю, забезпечує оприлюднення на веб-сайті Держрезерву публічної інформації, підготовленої самостійними структурними підрозділами Держрезерву, з урахуванням вимог Закону.

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Держрезерву, зокрема, підлягають:

інформація про діяльність Держрезерву:

місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайта та електронної пошти;

прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Голови Держрезерву та його заступників, а також керівників самостійних структурних підрозділів Держрезерву;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

правила внутрішнього трудового розпорядку Держрезерву;

інформація про нормативно-правові засади діяльності Держрезерву;

перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, та їх керівників;

проекти рішень, що підлягають обговоренню;

інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Держрезерву;

звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

накази Держрезерву відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

ункт 3.3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1088 від 11.09.2014}

інші відомості про діяльність Держрезерву, які належать до публічної інформації.

3.4. Розміщення публічної інформації на інформаційному стенді в приміщенні Держрезерву забезпечують керівники структурних підрозділів Держрезерву за напрямами діяльності відповідно до компетенції.

3.5. У приміщенні Держрезерву на інформаційному стенді розміщуються:

інформація про розклад роботи Держрезерву;

умови і порядок одержання інформації про діяльність Держрезерву;

інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Держрезерву.

IV. Порядок звернення за публічною інформацією до Держрезерву

4.1. Запитувач інформації має право доступу в понеділок - четвер з 9:00 по 12:45 та з 13:30 по 18:00, у п’ятницю з 09:00 по 12:45 та з 13:30 по 16:45 до спеціального місця в приміщенні Держрезерву для роботи запитувачів публічної інформації з документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнаного відповідною оргтехнікою та забезпеченого необхідною кількістю канцелярського приладдя та бланків запитів на інформацію.

4.2. Запитувач інформації має право звернутися до Держрезерву із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

4.3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

4.4. Запитувач інформації може подати запит в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефаксом, телефоном, електронною поштою).

4.5. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на інформацію запитувач може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію (додаток), яку можна отримати в приміщенні Держрезерву та на офіційному веб-сайті Держрезерву в розділі "Доступ до публічної інформації".

4.6. Запитувач інформації може звернутися до Держрезерву із запитом на інформацію під час особистого прийому посадовими особами Держрезерву, телефоном та телефаксом, а також на електронну адресу Держрезерву.

4.7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач інформації не може подати письмовий запит на інформацію, його повинен оформити працівник департаменту забезпечення діяльності Держрезерву, обов’язково зазначивши в запиті свою посаду, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон, та надати копію запиту запитувачу інформації, який його подав.

4.8. У разі коли запитувач інформації звернувся до Держрезерву із запитом на інформацію під час особистого прийому посадовими особами Держрезерву або телефоном в усній формі, його повинен письмово оформити працівник департаменту забезпечення діяльності Держрезерву шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті свою посаду та прізвище, ім’я, по батькові.

V. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

5.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Держрезерву, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відповідно до Інструкції з діловодства в Державному агентстві резерву України, затвердженої наказом Держрезерву від 24 жовтня 2011 року № 190 (далі - Інструкція), з урахуванням вимог цього Положення.

5.2. Запити на інформацію, які надійшли до Держрезерву в письмовому вигляді, реєструються в автоматизованій системі діловодства "ДОК.ПРОФ.СТЕП.2.0." (далі - система) у картотеці "Вхідна" із зазначенням у реєстраційно-контрольній картці "Запит на доступ до публічної інформації".

Реєстрація запитів на інформацію, які надійшли до Держрезерву у вигляді електронного документа, здійснюється після їх роздрукування на паперовому носії в журналі реєстрації документів, що надійшли електронною поштою.

Реєстрація запитів на інформацію, які надійшли до Держрезерву засобами факсимільного зв’язку, здійснюється в системі в картотеці "Вхідна" із зазначенням у реєстраційно-контрольній картці "Запит на публічну інформацію" та із зазначенням виду доставки "Факсом".

Реєстрація запитів на інформацію, які надійшли до Держрезерву в усній формі, здійснюється в окремому журналі із зазначенням того, як запитувач інформації звернувся до Держрезерву із запитом на інформацію: під час особистого прийому посадовими особами Держрезерву чи телефоном.

5.3. Підготовка проекту резолюції Голови Держрезерву/першого заступника Голови Держрезерву та передача запитів на інформацію виконавцям здійснюються відповідно до Інструкції.

5.4. У разі коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Держрезерву, відповідальним за підготовку проекту відповіді на запит на інформацію є керівник самостійного структурного підрозділу, визначений першим резолюцією Голови Держрезерву/першого заступника Голови Держрезерву.

У такому разі співвиконавці зобов’язані не пізніше трьох робочих днів з дня одержання Держрезервом запиту надати відповідальному виконавцю відповідну інформацію. Відповідальними за якість та своєчасність надання інформації для узагальнення відповідальному за підготовку відповіді на запит є керівники самостійних структурних підрозділів, які визначені співвиконавцями резолюцією Голови Держрезерву/першого заступника Голови Держрезерву.

VI. Порядок надання публічної інформації Держрезервом

6.1. Відповіді на запит на інформацію готуються тими структурними підрозділами, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва Держрезерву до запиту.

6.2. Проект відповіді на запит, який подається на підпис Голові Держрезерву, обов’язково погоджується з першим заступником Голови Держрезерву.

6.3. Відповідь на запит надається за підписом Голови Держрезерву або його першого заступника.

6.4. Відповідь на запит повинна містити достовірну, точну та повну запитувану інформацію.

6.5. Відповідь на запит на інформацію повинна надаватися не пізніше п’яти робочих днів з дня одержання запиту Держрезервом.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше 48 годин з дня одержання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

6.6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Голова Держрезерву або його перший заступник може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів.

Про продовження строку надання публічної інформації запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня одержання запиту з обґрунтуванням такого продовження.

6.7. У разі коли запит разом із проханням надати публічну інформацію містить прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на питання, які не належать до публічної інформації, може бути надіслана заявнику окремо в строки, передбачені законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на запит на інформацію.

6.8. У разі коли запитувана публічна інформація належить до публічної інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит указуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі коли частина запитуваної інформації належить до публічної інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком публічної інформації з обмеженим доступом. Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню Головою Держрезерву та секретарем експертної комісії Держрезерву.

6.9. Держрезерв має право відмовити в задоволенні запиту у випадках, передбачених частиною першою статті 22 Закону.

6.10. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі. У відмові в задоволенні запиту на інформацію, крім реквізитів, установлених Інструкцією, повинно бути зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту на інформацію Держрезервом;

дата відмови, якою вважається дата реєстрації вихідного документа в системі;

мотивована підстава для відмови;

порядок оскарження відмови відповідно до статті 23 Закону;

підпис.

6.11. У разі коли Держрезерв не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, він повинен надіслати цей запит на інформацію за належністю з одночасним повідомленням про це запитувача інформації.

6.12. У разі коли Держрезервом не може бути надана запитувана публічна інформація в передбачені цим Положенням строки в разі настання обставин непереборної сили, допускається відстрочення в задоволенні запиту на інформацію. Рішення про відстрочення доводиться до відома запитувача інформації в письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

6.13. У рішенні про відстрочення в задоволенні запиту на інформацію крім реквізитів, установлених Інструкцією, повинно бути зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту на інформацію Держрезервом;

дата надсилання або вручення повідомлення про відстрочення;

причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Положенням строк;

строк, у який буде задоволено запит;

підпис.

6.14. Відповіді на запит на інформацію підлягають обов’язковій реєстрації в системі.

У разі коли відповідь надається тільки засобами факсимільного зв’язку або електронною поштою, оригінал листа разом із додатком, у якому зазначено коли, на який номер телефону або адресу електронної пошти було її надіслано, передається до структурного підрозділу, у якому він був підготовлений.

6.15. Листування за запитами на публічну інформацію (запит на інформацію, відповідь на запит) формується в структурних підрозділах в окремі справи.

6.16. Інформація на запит надається безкоштовно.

6.17. Рішення, дії або бездіяльність Держрезерву можуть бути оскаржені відповідно до статті 23 Закону.

Начальник відділу доступу
до публічної інформації
та розгляду звернень громадян

І.О. Іоанно
Додаток
до Положення про забезпечення права
осіб на доступ до публічної інформації
в Державному агентстві резерву України

ФОРМА
запиту на інформацію, що подається до Державного агентства резерву України відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Розпорядник
інформації

Державне агентство резерву України

________________________________________________________________________
(найменування розпорядника інформації)

Запитувач

______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
______________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації - для юридичних осіб
та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
______________________________________________________________
поштова або електронна адреса, контактний телефон)

Запит
на інформацію

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати
_____________________________________________________________________________
                                (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

_______________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
______________________________________________________;
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

______________________________________________________;
(електронна адреса)

телефаксом

______________________________________________________;
(номер телефаксу)

телефоном

_______________________________________________________
(номер телефону)

________
     (дата)

_______________
(підпис)

__________
Примітки:1. Запит на інформацію може бути поданий:
на поштову адресу: вул. Пушкінська, 28, м. Київ;
на електронну адресу: document@gosrezerv.gov.ua;
телефаксом: (044) 234-01-18;
телефоном: (044) 234-63-47.


2. Запит на інформацію може бути поданий особисто посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Держрезерв, у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.


3. У запиті на інформацію необхідно зазначити спосіб одержання інформації.


4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.


5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня одержання запиту.


6. У разі коли запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
У разі коли Держрезервом не може бути надана запитувана публічна інформація в передбачені цим Положенням строки в разі настання обставин непереборної сили, допускається відстрочення в задоволенні запиту на інформацію. Рішення про відстрочення доводиться до відома запитувача в письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.


7. Інформація на запит надається безкоштовно.


8. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:
розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
інформація, що запитується, належить до інформації з обмеженим доступом;
не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: