open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

НАКАЗ

19.02.2013  № 14/02-13

Про затвердження Положення про регіональні представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Відповідно до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про регіональні представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, що додається.

2. Керівнику Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Крикливенку Б.В. здійснювати організаційне забезпечення функціонування регіональних представництв Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Уповноважений
Верховної Ради України
з прав людини

В.В.Лутковська
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Уповноваженого
Верховної Ради України
з прав людини
19.02.2013 № 14/02-13

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональні представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

1. Регіональні представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – регіональне представництво) утворюються Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) відповідно до Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” для забезпечення ефективної діяльності Уповноваженого та доступності здійснення особистого прийому громадян у віддалених від м. Києва адміністративно-територіальних одиницях.

2. Регіональне представництво у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами України, актами Уповноваженого та керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Секретаріат), а також цим Положенням.

3. З метою реалізації співпраці з органами громадянського суспільства Уповноважений може визначати регіональних координаторів взаємодії з громадськістю за їх згодою (далі - регіональні координатори), які діють в межах обов’язків, визначених пунктом 8 цього Положення, та на підставі письмового доручення Уповноваженого, яке визначає їх права.

4. Координацію діяльності регіональних представництв та регіональних координаторів здійснює керівник Секретаріату або інша особа, що визначається наказом Уповноваженого чи керівника Секретаріату.

5. Уповноважений своїм наказом визначає відповідального за організацію діяльності регіонального представництва працівника Секретаріату, а також інших працівників, постійне робоче місце яких визначається у відповідному регіональному представництві (далі – працівники регіонального представництва).

6. Регіональне представництво відповідно до покладених на нього завдань:

6.1. здійснює моніторинг додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина, надає пропозиції Уповноваженому щодо забезпечення прав і свобод людини;

6.2. бере за дорученням Уповноваженого участь у підготовці проектів конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України, подань до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, державних органів, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових і службових осіб для вжиття відповідних заходів з метою усунення виявлених порушень прав і свобод людини та здійснювати контроль за їх реалізацією;

6.3. вживає заходів щодо реалізації положень Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання;

6.4. здійснює моніторинг чинних законів і підзаконних актів щодо їх відповідності стандартам у галузі прав людини;

6.5. готує пропозиції щодо розробки законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, необхідних для запобігання порушенням прав і свобод людини або сприяння їх поновленню;

6.6. готує пропозиції щодо відкриття провадження у справах про порушення прав і свобод людини та здійснює реалізацію відкритих проваджень;

6.7. надсилає звернення громадян за належністю до територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України та органів прокуратури України, місцевих та апеляційних судів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб;

6.8. бере за дорученням Уповноваженого участь у перевірках стану додержання прав і свобод людини органами державної влади;

6.9. роз’яснює за дорученням Уповноваженого заходи, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого;

6.10. забезпечує взаємодію Уповноваженого із неурядовими громадськими організаціями;

6.11. забезпечує організацію та здійснення прийому громадян;

6.12. забезпечує висвітлення діяльності Уповноваженого у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Уповноваженого.

7. Працівники регіонального представництва відповідно до покладених на них завдань за узгодженням своїх дій з керівництвом Секретаріату мають право:

7.1. запитувати й одержувати в установленому порядку інформацію (документи) від територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України та органів прокуратури України, місцевих та апеляційних судів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб;

7.2. готувати проекти подань та листів до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, народних депутатів України, Генерального прокурора України, керівників центральних органів виконавчої влади, які подаються на розгляд Уповноваженому, керівництву Секретаріату та його самостійних структурних підрозділів;

7.3. залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань науковців і спеціалістів, а також працівників територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України та органів прокуратури України, місцевих та апеляційних судів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб міжнародних експертів;

7.4. порушувати за дорученням Уповноваженого перед керівниками територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України та органів прокуратури України, місцевих та апеляційних судів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб, питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого у встановлені строки.

7.5. за дорученням Уповноваженого відповідно до норм адміністративного законодавства та з передбачених законодавством підстав складати протоколи про адміністративні правопорушення;

7.6. за дорученням Уповноваженого діяти від імені Уповноваженого та представляти його інтереси з усіма правами, що надані чинним законодавством України.

7.7. невідкладного прийому посадовими особами територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України та органів прокуратури України, місцевих та апеляційних судів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб;

7.8. бути присутнім на засіданнях, колегіях, нарадах, тощо територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України та органів прокуратури України, місцевих та апеляційних судів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб, до компетенції яких належить забезпечення прав і свобод людини;

7.9. на ознайомлення з документами та отримання їх копій в територіальних органах (підрозділах) центральних органів виконавчої влади, інших державних органах, у тому числі Служби безпеки України та органів прокуратури України, місцевих та апеляційних судах, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб;

7.10. відвідувати в будь-який час місця несвободи, опитувати осіб, які там перебувають, отримувати інформацію щодо умов їх тримання.

8. Працівники регіонального представництва зобов'язані:

8.1. дотримуватися прав та охоронюваних законом інтересів людини і громадянина, забезпечувати виконання покладених на них функцій та повною мірою використовувати надані їм права.

8.2. зберігати конфіденційну інформацію та не розголошувати персональні дані, які їм стали відомі при виконанні обов`язків та завдань. Це зобов'язання діє і після припинення їх повноважень.

8.3. не розголошувати отримані відомості про особисте життя заявників та інших причетних до заяви осіб без їхньої згоди.

8.4. щокварталу надавати Уповноваженому деталізований звіт про свою діяльність.

9. Втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також їх посадових і службових осіб у діяльність працівників регіонального представництва забороняється.

10. Працівники регіонального представництва не зобов'язані надавати пояснень по суті справ, які закінчені або перебувають у їх провадженні.

11. Територіальні органи (підрозділи) центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України та органів прокуратури України, місцеві та апеляційні суди, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, їх посадові та службові особи, до яких звернулися працівники регіонального представництва, регіональні координатори зобов'язані співпрацювати з ними і надавати їм необхідну допомогу, зокрема:

- забезпечувати доступ до приміщень, матеріалів і документів;

- надавати інформацію і давати пояснення стосовно фактичної і правової підстави своїх дій і рішень.

12. Відмова територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України та органів прокуратури України, місцевих та апеляційних судів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб від співробітництва з працівниками регіонального представництва, а також умисне приховування або надання неправдивих даних, будь-яке незаконне втручання в діяльність працівників регіонального представництва тягнуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

13. Працівники регіонального представництва, регіональні координатори для виконання покладених на них завдань зобов’язані взаємодіяти із структурними підрозділами Секретаріату.

14. Відповідальний за організацію діяльності регіонального представництва працівник Секретаріату:

14.1. здійснює керівництво регіональним представництвом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у представництві;

14.2. вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи регіонального представництва;

14.3. звітує перед Уповноваженим та керівництвом Секретаріату про виконання покладених на регіональне представництво завдань;

14.4. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень регіонального представництва;

14.5. має право підписувати листи до територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України та органів прокуратури України, місцевих та апеляційних судів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб з питань забезпечення додержання прав людини, зокрема порушених у зверненнях до Уповноваженого, разом з рекомендаціями щодо дотримання стандартів у галузі прав людини.

Керівник Секретаріату

Б.В.Крикливенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: