open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.02.2013  № 2

Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Вищому адміністративному суді України в новій редакції

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого адміністративного суду
№ 12 від 22.05.2015}

Заслухавши інформацію секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України Смоковича М. І. про затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Вищому адміністративному суді України в новій редакції, з метою вдосконалення роботи з попереднього розгляду проектів постанов Вищого адміністративного суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення, відповідно до пункту 7 частини другої статті 36, пункту 2 статті 37 Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів" Пленум Вищого адміністративного суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України Смоковича М. І. взяти до відома.

2. Затвердити Положення про Науково-консультативну раду при Вищому адміністративному суді України в новій редакції, що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Науково-консультативну раду при Вищому адміністративному суді України, затверджене постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 28 грудня 2006 року № 7, із змінами, внесеними постановами Пленуму Вищого адміністративного суду України від 13 грудня 2010 року № 5 та 20 червня 2011 року № 6.

Головуючий

І.Х. Темкіжев

Секретар Пленуму

М.І. СмоковичЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Пленуму
Вищого адміністративного
суду України
25.02.2013 № 2

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-консультативну раду при Вищому адміністративному суді України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України (далі - Науково-консультативна рада).

1.2. Науково-консультативна рада є дорадчим органом і утворюється з числа фахівців у галузі права для розгляду проблемних питань застосування норм права, попереднього розгляду проектів постанов Вищого адміністративного суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення.

{Пункт 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого адміністративного суду № 12 від 22.05.2015}

2. Склад та структура Науково-консультативної ради

2.1. Науково-консультативна рада утворюється з числа вчених, суддів та інших висококваліфікованих спеціалістів у галузі права за їх добровільною згодою.

У роботі Науково-консультативної ради можуть брати участь судді Вищого адміністративного суду України, які не є її членами.

2.2. Головою Науково-консультативної ради є Голова Вищого адміністративного суду України.

2.3. Персональний склад Науково-консультативної ради, до якого входять заступник голови Науково-консультативної ради, вчений секретар та члени Науково-консультативної ради визначається Пленумом Вищого адміністративного суду України за поданням Голови Вищого адміністративного суду України.

2.4. Голова Науково-консультативної ради керує її роботою у відповідності з цим Положенням, головує на засіданнях Науково-консультативної ради, визначає коло питань, що підлягають розгляду на засіданнях ради, порядок розроблення та реалізації її рекомендацій, дає доручення вченому секретареві і членам ради, здійснює заходи до реалізації рекомендацій та рішень Науково-консультативної ради.

2.5. У разі відсутності голови Науково-консультативної ради його обов'язки виконує заступник голови, а за його відсутності - учений секретар Науково-консультативної ради.

2.6. Заступник голови Науково-консультативної ради відповідає за підготовку пленарних засідань Науково-консультативної ради та здійснює загальну координацію роботи її секцій.

2.7. За структурою Науково-консультативної ради утворюються секції у складі: голови секції, вченого секретаря секції та членів секції. Голова кожної із секцій та вчений секретар секції обираються на пленарному засіданні Науково-консультативної ради. Кількість секцій визначається Науково-консультативною радою.

2.8. Учений секретар Науково-консультативної ради забезпечує організацію роботи Науково-консультативної ради: провадить підготовку засідань Науково-консультативної ради та її секцій, розробляє план її роботи та організовує його виконання, проводить наради з ученими секретарями секцій, спільно з апаратом Вищого адміністративного суду України забезпечує підготовку матеріалів до засідання Науково-консультативної ради, ведення поточної документації Науково-консультативної ради.

{Пункт 2.8 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого адміністративного суду № 12 від 22.05.2015}

2.9. Голова секції організовує її роботу, головує на засіданнях, визначає коло питань, що підлягають розгляду, дає доручення членам секції з питань роботи секції, бере участь у розробленні проекту плану роботи Науково-консультативної ради та здійснює інші дії щодо реалізації завдань роботи секції. У разі відсутності голови секції його обов'язки виконує вчений секретар секції.

2.10. У разі необхідності Науково-консультативна рада або її секції можуть утворювати робочі групи для вивчення і обговорення окремих питань судової практики та організації діяльності судів, підготовки проектів відповідних матеріалів.

3. Компетенція Науково-консультативної ради

3.1. Науково-консультативна рада вивчає проблемні питання застосування норм права, що виникають у судовій практиці, і на підставі вимог закону та наукового аналізу судової практики розробляє і подає Вищому адміністративному суду України рекомендації щодо:

3.1.1 проектів постанов Пленуму і рішень Вищого адміністративного суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення;

3.1.2 проектів роз'яснень Пленуму Вищого адміністративного суду України;

3.1.3 проектів рекомендаційних роз'яснень Вищого адміністративного суду України;

3.1.4 матеріалів узагальнень судової практики;

3.1.5 проектів звернень Вищого адміністративного суду України до Верховного Суду України про направлення конституційного подання щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

3.1.6 питань правового характеру, що виникають у судовій практиці.

{Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого адміністративного суду № 12 від 22.05.2015}

3.2. На засіданнях Науково-консультативної ради можуть обговорюватися теоретичні праці та практичні посібники з питань матеріального та процесуального права й організації діяльності судів.

3.3. Члени Науково-консультативної ради мають право:

3.3.1 бути присутніми на засіданнях Пленуму Вищого адміністративного суду України і брати участь в обговоренні загальних питань судової діяльності;

3.3.2 в установленому порядку ознайомлюватися з матеріалами судової практики і судової статистики Вищого адміністративного суду України та інших судів;

3.3.3 виявляти особисту ініціативу в порушенні перед Науково-консультативною радою, а також Головою, заступниками Голови Вищого адміністративного суду України питань щодо поліпшення судової практики і вдосконалення законодавства;

3.3.4 готувати наукові висновки з питань правового характеру.

3.4. Члени Науково-консультативної ради беруть участь у розробленні та обговоренні рекомендацій Науково-консультативної ради. За дорученням голови, заступника голови Науково-консультативної ради або вченого секретаря Науково-консультативної ради члени Науково-консультативної ради готують письмові висновки з окремих питань, а також виконують інші доручення відповідно до цього Положення та планів роботи Науково-консультативної ради.

4. Порядок діяльності Науково-консультативної ради

4.1. Робота Науково-консультативної ради проводиться за річними планами, які формуються на підставі пропозицій її членів (секцій) і суддів Вищого адміністративного суду України, які не є її членами. Річні плани затверджуються на пленарних засіданнях Науково-консультативної ради. У разі необхідності розгляду питань, не передбачених планом роботи, члени Науково-консультативної ради повідомляються про них не пізніше ніж за 15 днів до засідання.

4.2. Основною формою діяльності Науково-консультативної ради є пленарні засідання та засідання секцій.

4.3. Пленарні засідання Науково-консультативної ради скликаються в разі потреби, але не рідше одного разу на рік; засідання секцій - у разі потреби, але не рідше одного разу на півріччя. Завчасно до засідання Науково-консультативної ради або її секції членам Науково-консультативної ради (секції) надсилаються порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню. Для участі в засіданні Науково-консультативної ради можуть бути запрошені вчені та практики, спеціалісти з різних галузей знань, які не є її членами.

4.4. На пленарних засіданнях Науково-консультативної ради та засіданнях її секцій забезпечується всебічне творче обговорення питань, що розглядаються.

4.5. За результатами розгляду правових і методичних питань Науково-консультативна рада приймає мотивовані висновки, а з питань організації роботи Науково-консультативної ради або її секцій - рішення.

Висновки та рішення Науково-консультативної ради приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні ради.

4.6 У разі необхідності в період між пленарними засіданнями Науково-консультативної ради можуть проводитися наради вченого секретаря Науково-консультативної ради з ученими секретарями її секцій з обговорення правових висновків членів Науково-консультативної ради з проблемних питань, які виникають у судовій практиці.

За результатами роботи вчений секретар Науково-консультативної ради та вчені секретарі її секцій приймають узагальнений науковий висновок.

{Розділ 4 доповнено пунктом 4.6 згідно з Постановою Вищого адміністративного суду № 12 від 22.05.2015}

4.7. На пленарних засіданнях Науково-консультативної ради та засіданнях її секцій ведеться протокол.

Протокол пленарного засідання Науково-консультативної ради підписується головуючим на засіданні Науково-консультативної ради та вченим секретарем Науково-консультативної ради.

Протокол засідання секції підписується головуючим на її засіданні та вченим секретарем секції.

4.8. Голова Науково-консультативної ради повідомляє її членів про результати розгляду у Вищому адміністративному суді України підготовлених Науково-консультативною радою висновків.

4.9. Про роботу Науково-консультативної ради її голова інформує Пленум Вищого адміністративного суду України.

4.10. Діяльність Науково-консультативної ради забезпечує Вищий адміністративний суд України.

{Текст взято з сайту ВАСУ http://www.vasu.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: