open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.02.2013 N 146
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 березня 2013 р.

за N 450/22982

Про внесення змін

до наказу Міністра оборони України

від 06 лютого 2001 року N 36

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 року N 1232 ( 1232-2011-п ) "Деякі питання
розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань
і аварій на виробництві" Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Міністра оборони України від 06 лютого
2001 року N 36 ( z0169-01 ) "Про затвердження Інструкції про
розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань
і аварій у Збройних Силах України", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23 лютого 2001 року за N 169/5360 (із змінами),
таку зміну: у преамбулі наказу слова та цифри "Порядку розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25.08.2004 N 1112 (із змінами)" замінити словами та
цифрами "Порядку проведення розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 року N 1232 ( 1232-2011-п )".
2. Затвердити Зміни до Інструкції про розслідування та облік
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних
Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України
від 06 лютого 2001 року N 36 ( z0169-01 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 23 лютого 2001 року за N 169/5360 (із
змінами), що додаються.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр оборони України П.В.Лебедєв
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони
здоров'я України Р.В.Богатирьова
Голова Державної
служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України О.І.Хохотва
Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Сил України Д.Т.Мірошниченко
Заступник Міністра
надзвичайних ситуацій України -
керівник апарату В.Сиротін
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

27.02.2013 N 146
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 березня 2013 р.

за N 450/22982

ЗМІНИ

до Інструкції про розслідування

та облік нещасних випадків, професійних захворювань

і аварій у Збройних Силах України

( z0169-01 )

1. У главі 1:
1.1. Пункт 1.3 викласти в такій редакції: "1.3. Дія Інструкції не поширюється на осіб, які відповідно
до законодавства про працю працюють за трудовими договорами
(контрактами) у військових частинах. Розслідування та облік
нещасних випадків, що сталися з цими особами, а також групових
нещасних випадків, унаслідок яких одночасно отримали травми або
загинули військовослужбовці та особи, які працюють за трудовими
договорами, проводяться згідно з Порядком проведення розслідування
та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2011 року N 1232 ( 1232-2011-п ). У цьому
випадку для військовослужбовців додатково складається акт про
нещасний випадок (далі - акт) (додаток 1).".
1.2. Пункт 1.5 викласти в такій редакції: "1.5. Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного
випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на
військовослужбовця небезпечного фактора чи середовища, що сталися
під час виконання ним обов'язків військової служби, внаслідок яких
зафіксовано шкоду здоров'ю, зокрема від одержання поранення,
травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень (заподіяних
іншою особою), гострого професійного захворювання і гострого
професійного* та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового
удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження
електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням,
одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного
лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з
представниками тваринного і рослинного світу, комахами, іншими
представниками флори і фауни (далі - нещасні випадки), які
призвели до звільнення від виконання обов'язків військової служби
військовослужбовця на один день і більше, а також випадки смерті
військовослужбовців під час виконання ними обов'язків військової
служби.".
2. У главі 2:
2.1. Абзац другий пункту 2.2 викласти в такій редакції: "терміново організувати надання першої невідкладної допомоги
потерпілому, забезпечити у разі потреби доставку до закладу
охорони здоров'я;".
2.2. У пункті 2.3: в абзаці другому слова "отримання військовослужбовцем травми"
замінити словами "нещасного випадку з військовослужбовцем протягом
однієї години передати повідомлення з використанням засобів
зв'язку та протягом доби на паперовому носії (додаток 7)"; абзац третій після слова "частині" доповнити словами
"протягом доби"; абзац четвертий викласти в такій редакції: "забезпечити належні умови для роботи комісії (забезпечити
приміщенням, засобами зв'язку, оргтехнікою, автотранспортом,
канцелярським приладдям), а також залучених до роботи експертів,
інших спеціалістів та сприяти роботі комісії з метою своєчасного і
об'єктивного проведення розслідування нещасного випадку.".
2.3. Пункт 2.4 викласти в такій редакції: "2.4. Нещасні випадки, що підлягають спеціальному
розслідуванню, розслідуються відповідно до вимог глави 3 цієї
Інструкції.".
2.4. У пункті 2.5: в абзаці першому слово "діб" замінити словами "робочих днів"; в абзаці другому після слова "одержати" доповнити словом
"письмові".
2.5. У пункті 2.9 абзац перший доповнити реченням такого
змісту: "Матеріали розслідування подій, пов'язаних зі значними
матеріальними збитками, зберігаються постійно".
2.6. Пункт 2.11 викласти в такій редакції: "2.11. Військовий лікувальний заклад повинен передати
протягом доби з використанням засобів зв'язку та на паперовому
носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого від
нещасного випадку та гострого професійного захворювання (отруєння)
з посиланням на нещасний випадок (додаток 4): командиру військової частини, де проходить службу потерпілий; начальнику територіального органу державного нагляду за
охороною праці Міністерства оборони України за місцем настання
нещасного випадку; відповідним закладам санітарно-епідеміологічного нагляду
Збройних Сил України у разі виявлення гострого професійного
захворювання (отруєння). Заклад охорони здоров'я обов'язково проводить у порядку,
встановленому Міністерством охорони здоров'я, необхідні
дослідження і складає протокол про наявність в організмі
потерпілого алкоголю (наркотичних засобів чи отруйних речовин) та
визначає ступінь його сп'яніння. Відповідний висновок чи витяг з
протоколу, а також висновок про ступінь тяжкості травми (із
зазначенням коду діагнозу згідно з Міжнародною статистичною
класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я
(МКХ-10)) подаються на запит командира військової частини до
утворення комісії з проведення розслідування нещасного випадку або
голові комісії після її утворення протягом однієї доби з моменту
одержання запиту.".
3. У главі 3: У пункті 3.1 абзац другий доповнити словами "під час
виконання обов'язків військової служби;". У пункті 3.2 абзац перший після слова "подати" доповнити
словами "протягом трьох годин"; абзац другий доповнити реченням такого змісту: "Матеріали
спеціального розслідування нещасних випадків, події яких пов'язані
зі значними матеріальними збитками, зберігаються постійно.".
4. У главі 5:
4.1. В абзаці третьому пункту 5.1 слово "біологічно"
виключити.
4.2. У пункті 5.2: в абзаці першому слово "три" замінити словом "дві"; в абзаці третьому слово "біологічно" виключити; абзац дев'ятий виключити. У зв'язку з цим абзац десятий вважати відповідно абзацом
дев'ятим.
4.3. У пункті 5.5: в абзаці першому слова "першої чи другої категорії"
виключити; абзац п'ятий виключити.
4.4. У пункті 5.6: абзац четвертий виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно
абзацами четвертим - шостим; в абзаці четвертому слова "першої, другої, третьої категорії"
виключити.
4.5. В абзаці першому пункту 5.10 слова "(у разі аварії
першої чи другої категорії)" виключити.
5. Главу 6 доповнити новим пунктом такого змісту: "6.3. Військові частини ведуть облік усіх нещасних випадків".
6. Додаток 1 до Інструкції ( z0169-01 ) доповнити примітками
такого змісту: "Примітки: 1. Підпункт 6.1 пункту 6 зазначається відповідно
до глави 1 класифікатора, зазначеного у цьому додатку. 2. Пункт 7 зазначається відповідно до глави 2 класифікатора,
зазначеного в цьому додатку.

КЛАСИФІКАТОР

1. Вид події, що призвела до нещасного випадку 01 - пригоди (події) на транспорті; 01.1 - дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах)
загального користування, у тому числі: 01.1.1 - наїзд транспортних засобів на потерпілого; 01.2 - дорожньо-транспортна пригода на території
підприємства, у тому числі: 01.2.1 - наїзд транспортних засобів на потерпілого; 01.3 - авіаційна подія; 01.4 - морська та річкова подія; 01.5 - транспортна подія на залізничному транспорті; 02 - падіння потерпілого, у тому числі: 02.1 - під час пересування; 02.2 - з висоти; 02.3 - в колодязь, ємність, яму тощо; 03 - падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів,
породи, ґрунту тощо, у тому числі: 03.1 - обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів; 03.2 - обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо; 03.3 - падіння, зсув, перекидання технологічних транспортних
засобів; 03.4 - падіння устаткування (обладнання) або їх
конструктивних елементів; 04 - дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються,
обертаються, у тому числі: 04.1 - дія рухомих і таких, що обертаються, деталей
обладнання, машин і механізмів; 04.2 - дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або
руйнування приладів, посудин, які перебувають під тиском, у
вакуумі; 05 - ураження електричним струмом, у тому числі: 05.1 - у разі доторкання до ліній електропередачі та
обірваних проводів; 05.2 - у разі наближення на недопустиму відстань до
струмоведучих частин, що перебувають під напругою; 05.3 - у разі дії блискавки; 06 - дія температур; 06.1 - дія підвищених температур (крім пожежі); 06.2 - дія низьких температур (обмороження); 07 - дія шкідливих і токсичних речовин; 08 - дія іонізуючого випромінювання; 09 - показники важкості праці; 10 - показники напруженості праці; 11 - ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами,
іншими представниками фауни, а також флори; 12 - утоплення; 13 - асфіксія; 14 - навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою; 15 - техногенна аварія; 16 - стихійне лихо; 17 - пожежа; 18 - вибух; 19 - самогубство; 20 - зникнення працівника; 21 - газодинамічне явище; 22 - погіршення стану здоров'я; 23 - інші види.
2. Причини настання нещасного випадку
Технічні: 01 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня
надійність засобів виробництва; 02 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня
надійність транспортних засобів; 03 - неякісне розроблення або відсутність проектної
документації на будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів,
будівель, споруд, інженерних комунікацій, обладнання, устаткування
тощо; 04 - неякісне виконання будівельних робіт; 05 - недосконалість технологічного процесу, його
невідповідність вимогам безпеки; 06 - незадовільний технічний стан, у тому числі: 06.1 - виробничих об'єктів, будівель, споруд, інженерних
комунікацій, території; 06.2 - засобів виробництва; 06.3 - транспортних засобів; 07 - незадовільний стан виробничого середовища (перевищення
граничнодопустимого рівня небезпечних та шкідливих виробничих
факторів); 08 - інші. Організаційні: 09 - незадовільне функціонування, недосконалість або
відсутність системи управління охороною праці; 10 - недоліки під час навчання безпечним прийомам праці, у
тому числі: 10.1 - відсутність або неякісне проведення інструктажу; 10.2 - допуск до роботи без навчання та перевірки знань з
охорони праці; 11 - неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з
охорони праці або їх відсутність; 12 - відсутність у посадових інструкціях визначення
функціональних обов'язків з питань охорони праці; 13 - порушення режиму праці та відпочинку; 14 - відсутність або неякісне проведення медичного обстеження
(професійного відбору); 15 - невикористання засобів індивідуального захисту через
незабезпеченість ними; 16 - виконання робіт з відключеними, несправними засобами
колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції,
освітлення тощо; 17 - залучення до роботи працівників не за спеціальністю
(професією); 18 - порушення технологічного процесу; 19 - порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання,
устаткування, машин, механізмів тощо; 20 - порушення вимог безпеки під час експлуатації
транспортних засобів; 21 - порушення правил безпеки руху (польотів); 22 - незастосування засобів індивідуального захисту (у разі
їх наявності); 23 - незастосування засобів колективного захисту (у разі їх
наявності); 24 - порушення трудової і виробничої дисципліни, у тому числі: 24.1 - невиконання посадових обов'язків; 24.2 - невиконання вимог інструкцій з охорони праці; 25 - інші.
Психофізіологічні: 26 - алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння; 27 - алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп'яніння; 28 - низька нервово-психічна стійкість; 29 - незадовільні фізичні дані або стан здоров'я; 30 - незадовільний психологічний клімат у колективі; 31 - травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших
осіб; 32 - особиста необережність потерпілого; 33 - інші причини.
3. Обладнання, устаткування, машини, механізми, транспортні
засоби, експлуатація яких призвела до настання нещасного випадку
311 - устаткування енергетичне; 313 - устаткування для чорної та кольорової металургії; 314 - устаткування гірничошахтне; 315 - устаткування підіймально-транспортне (крани); 316 - устаткування підіймально-транспортне (конвеєри); 317 - устаткування підіймально-транспортне (крім кранів і
конвеєрів); 318 - устаткування і рухомий склад залізниць; 331 - машини електричні малої потужності; 332 - електродвигуни змінного струму потужністю від 0,25 кВт
і більше; 334 - електродвигуни вибухозахищені, врубово-комбайнові і
електробури; 336 - машини електричні постійного струму; 337 - генератори змінного струму, перетворювачі, підсилювачі
електромашинні, електростанції та електроагрегати живлення; 338 - машини електричні великі, агрегати електромашинні,
турбо- і гідрогенератори; 341 - трансформатори і трансформаторне устаткування,
апаратура високовольтна, силова перетворювальна техніка, прилади
силові напівпровідникові, детектори ядерного і нейтронного
випромінювання, електрохімічні перетворювачі інформації; 342 - апарати електричні напругою до 1000 B; 343 - комплектне обладнання напругою до 1000 B; 344 - устаткування спеціальне технологічне, шинопроводи
низької напруги; 345 - електротранспорт (крім засобів міського транспорту і
мотор-вагонних поїздів), електроустаткування для електротранспорту
і підіймально-транспортних машин; 346 - устаткування світлотехнічне і вироби
електроустановлювальні, лампи електричні, вироби
культурно-побутового призначення і широкого вжитку; 348 - джерела струму хімічні, фізичні, генератори
електрохімічні та термоелектричні; 361 - устаткування хімічне і запасні частини до нього; 362 - устаткування для переробки полімерних матеріалів і
запасні частини до нього; 363 - насоси (відцентрові, парові та привідні поршневі); 364 - устаткування кисневе, кріогенне, компресорне,
холодильне, для газополуменевого оброблення металів, насоси,
агрегати вакуумні і високовакуумні, комплектні технологічні лінії,
установки та агрегати; 365 - устаткування целюлозно-паперове; 366 - устаткування нафтопромислове, бурове,
геологорозвідувальне і запасні частини до нього; 367 - устаткування технологічне і апаратура для нанесення
лакофарбового покриття на вироби машинобудування; 368 - устаткування нафтогазопереробне; 381 - верстати металорізальні; 382 - машини ковальсько-пресові (без машин з ручним і ножним
приводами); 383 - устаткування деревообробне; 384 - устаткування технологічне для ливарного виробництва; 385 - устаткування для гальванопокриття виробів
машинобудування; 386 - устаткування для зварювання тертям, холодного
зварювання і допоміжне зварювальне обладнання; 451 - автомобілі; 452 - автомобілі спеціалізовані, автопоїзди,
автомобілі-тягачі, кузови і фургони, причепи, тролейбуси,
автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди; 472 - трактори; 473 - машини сільськогосподарські; 474 - машини для тваринництва, птахівництва і
кормовиробництва; 481 - машини для землерийних і меліоративних робіт; 482 - машини дорожні, устаткування для приготування
будівельних сумішей; 483 - устаткування і машини будівельні; 484 - устаткування для промисловості будівельних матеріалів; 485 - устаткування технологічне для лісозаготівельної і
торф'яної промисловості, машинобудування комунальне; 486 - устаткування для кондиціювання повітря і вентиляції; 493 - устаткування і прилади для опалення і гарячого
водопостачання; 511 - устаткування технологічне і запасні частини до нього
для легкої промисловості; 512 - устаткування технологічне і запасні частини до нього
для вироблення хімічного волокна; 513 - устаткування технологічне і запасні частини до нього
для харчової, м'ясної, молочної та рибної промисловості; 514 - устаткування технологічне і запасні частини до нього
для борошномельних, комбікормових підприємств та зерносховищ; 515 - устаткування технологічне і запасні частини до нього
для торгівлі, громадського харчування та блоків харчування,
устаткування холодильне і запасні частини до нього, вироби
культурно-побутового призначення та господарського вжитку; 516 - устаткування поліграфічне і запасні частини до нього; 517 - устаткування технологічне і запасні частини до нього
для скляно-ситалової промисловості, кабельної промисловості, для
розвантаження, розфасування та упакування мінеральних добрив і
отрутохімікатів; 525 - устаткування та оснащення спеціальне для ремонту та
експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин,
транспортування та складської переробки вантажів, пуску і
налагоджування, технічного обслуговування та ремонту машин і
устаткування тваринницьких та птахівницьких ферм, а також
конструкції, устаткування та оснащення споруд захищеного ґрунту; 945 - устаткування медичне; 947 - устаткування технологічне для медичної промисловості і
запасні частини до нього; 968 - устаткування, інвентар та приладдя для
театрально-видовищних підприємств і закладів культури.".
7. Додаток 4 ( z0169-01 ) викласти в такій редакції:

"Додаток 4

до Інструкції

про розслідування та облік

нещасних випадків,

професійних захворювань

і аварій у Збройних Силах

України
Форма НВ-3
ЕКСТРЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про звернення потерпілого

від нещасного випадку та гострого

професійного захворювання (отруєння)

1. Військове звання, ініціали та прізвище потерпілого _________________________________________________________________
2. Стать _________________, вік _________________________________
3. Військова частина (установа) _________________________________

(указується умовне найменування,
_________________________________________________________________

поштова адреса та місце проживання потерпілого)
4. Попередній діагноз ___________________________________________
5. Небезпечний, шкідливий виробничий фактор, який спричинив
травмування (профзахворювання, отруєння) ________________________
6. Дати:
травмування (захворювання, отруєння) ____________________________
установлення діагнозу ___________________________________________
госпіталізації __________________________________________________
7. Місце госпіталізації _________________________________________
8. Дата і час передачі первинної інформації _____________________
9. Посада, прізвище та підпис особи, яка надіслала повідомлення _________________________________________________________________
10. Посада, прізвище та підпис особи, яка одержала повідомлення ______________________________________________________________.".
8. Назву додатка 7 ( z0169-01 ) після слів "Повідомлення про"
доповнити словами "нещасний випадок,".
Начальник Відділу державного
нагляду за охороною праці
Міністерства оборони України
полковник В.І.Литвинчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: