open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.03.2013  № 370/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2013 р.
за № 357/22889

Про затвердження Положення про конкурс наукових праць імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і документознавства

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 2267/5 від 26.07.2019}

Відповідно до пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, підпункту 65 пункту 4 Положення про Державну архівну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 407, та з метою стимулювання наукових досліджень у галузі архівознавства, археографії і документознавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурс наукових праць імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і документознавства, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної архівної служби Гінзбург О.П.

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної архівної служби України
В.М. Воронін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
04.03.2013  № 370/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2013 р.
за № 357/22889

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс наукових праць імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і документознавства

І. Загальні положення

1.1. Конкурс наукових праць імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і документознавства (далі - Конкурс) щороку проводиться Державною архівною службою України з метою заохочення наукових досліджень у сфері архівознавства, археографії і документознавства, які сприяють подальшому розвитку і утверджують авторитет української архівної науки у світі.

1.2. Основними завданнями Конкурсу є:

стимулювання серед працівників галузі та громадськості інтересу до наукових досліджень;

залучення до участі у Конкурсі архівістів, науковців, громадськості;

популяризація наукових надбань у сфері архівознавства, археографії і документознавства.

1.3. Учасниками Конкурсу можуть бути фізичні особи, члени громадських організацій, архівні установи, навчальні заклади, науково-дослідні установи, які проводять профільні дослідження, інші установи, у тому числі іноземні, які проводять дослідження у сфері архівознавства, археографії, документознавства.

1.4. Участь у Конкурсі відбувається на добровільних засадах.

ІІ. Вимоги до наукових праць, що подаються на Конкурс

2.1. На Конкурс приймаються наукові праці у таких конкурсних номінаціях:

архівознавство, історія установ, природничо-наукові, економічні та інші питання архівної справи;

документознавство;

археографія, архівна евристика.

2.2. Конкурсні номінації є незалежними одна від одної, і переможці визначаються за кожною з них окремо.

2.3. Подані на Конкурс наукові праці повинні мати наукову новизну, практичне значення і бути опубліковані у друкованих виданнях не пізніше трьох років до року подання їх на Конкурс.

2.4. Датою опублікування друкованих видань є тридцятий день після дати підписання наукової праці до друку, що зазначена у вихідних відомостях наукової праці.

2.5. Рішення про висунення наукової праці на Конкурс приймається відкритим голосуванням на засіданнях науково-дорадчих (колегіальних) органів.

Фізичні особи, члени громадських організацій подають наукову працю на розгляд науково-дорадчого (колегіального) органу архівної установи, який приймає рішення щодо висування наукової праці на Конкурс.

2.6. Наукові праці можуть бути подані у вигляді монографії, навчального посібника та підручника, наукової статті, циклів статей, звітів науково-дослідної роботи, документальних збірників та публікацій, довідників про склад і зміст архівних документів, довідників з історії адміністративно-територіального поділу та іншої науково-довідкової літератури, підготовленої на основі архівної інформації.

2.7. Наукові праці можуть супроводжуватись різноманітними ілюстративними матеріалами (малюнками, діаграмами, графіками, слайдами, діафільмами, кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріалами тощо).

2.8. Колектив претендентів, наукова праця якого висувається на участь у Конкурсі, не може перевищувати трьох осіб.

2.9. Для участі у Конкурсі наукова праця може бути подана українською, російською, або англійською (з додаванням перекладу) мовою до 1 жовтня включно у двох примірниках разом з такими документами, що оформлюються виключно державною мовою, у тому числі для іноземців:

опублікована наукова праця (серія наукових праць);

витяг з протоколу засідання (рішення) науково-дорадчого (колегіального) органу установи, що висуває наукову працю, а для фізичних осіб, членів громадських організацій - витяг з протоколу засідання науково-дорадчого (колегіального) органу архівної установи;

анотація, що включає наукову характеристику наукової праці, з висвітленням її значення для розвитку архівознавства, археографії або документознавства;

матеріали про практичне застосування наукової праці (за наявності);

відгуки громадськості та матеріали з преси про наукову працю (за наявності);

відомості про авторів наукової праці:

прізвище, ім'я, по батькові (для іноземних учасників - за наявності);

рік народження;

номер та серія паспорта;

місце проживання;

номер телефону, e-mail (за наявності);

науковий ступінь, вчене звання, почесні звання (за наявності).

Відомості про авторів наукової праці підписуються учасником Конкурсу та засвідчуються керівником з проставлянням печатки установи (організації), що подає наукову працю для участі у Конкурсі.

Відомості про авторів наукової праці - фізичних осіб, членів громадських організацій - підписуються цією особою чи членом громадської організації та засвідчуються керівником з проставлянням печатки архівної установи, що подає наукову працю для участі у Конкурсі.

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІІ. Організація та порядок проведення Конкурсу

3.1. Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює відділ організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального співробітництва Укрдержархіву (далі - відділ).

3.2. Конкурс оголошується наказом Укрдержархіву за місяць до першого етапу Конкурсу. Оголошення про початок Конкурсу публікується у на офіційному веб-сайті Укрдержархіву.

{Пункт 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2267/5 від 26.07.2019}

3.3. Для наукової оцінки висунутих на Конкурс наукових праць щороку створюється Експертна комісія, персональний та кількісний склад якої затверджується наказом Укрдержархіву.

3.4. Конкурс проводиться у три етапи.

Упродовж першого етапу (червень - вересень) учасники, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові праці та зазначені у пункті 2.9 розділу ІІ цього Положення документи до відділу, який проводить аналіз поданих матеріалів на відповідність вимогам цього Положення.

На другому етапі (жовтень) відбувається всебічне вивчення та обговорення поданих на Конкурс наукових праць членами Експертної комісії, за результатами якого відділ готує експертний висновок щодо рекомендації кращих праць на присудження премії. Експертний висновок не пізніше 1 грудня подається на розгляд Науково-видавничої ради Укрдержархіву (далі - Рада).

На третьому етапі (грудень) Рада розглядає наукові праці й відкритим голосуванням виносить остаточне рішення про присудження премії. Рада може погодитися з рекомендацією Експертної комісії або прийняти інше обґрунтоване рішення щодо присудження премії. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради, оформлюється протоколом за підписами голови і секретаря.

На підставі протоколу Ради готується наказ Укрдержархіву про присудження премії імені Василя Веретенникова.

3.5. Наукова праця, яку подано невчасно або з порушенням вимог пункту 2.9 розділу ІІ цього Положення, разом із супровідним листом повертається учаснику із зазначенням причин повернення.

Причинами повернення наукової праці не можуть бути: висування наукової праці на участь в іншому конкурсі; відзначення автора (авторів) цією премією або іншими відзнаками у попередні роки.

Повернені наукові праці повторно для участі у Конкурсі у цьому році не подаються.

3.6. Фінансування проведення Конкурсу здійснюється в межах бюджетних призначень Укрдержархіву та за рахунок коштів, не заборонених законодавством України.

3.7. Інформація щодо результатів Конкурсу та його переможців публікується у науково-практичному журналі «Архіви України» та на офіційному веб-сайті Укрдержархіву.

{Пункт 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2267/5 від 26.07.2019}

IV. Визначення кращих наукових праць

Під час розгляду конкурсних наукових праць враховуються:

наукова новизна одержаних результатів, методологія наукового дослідження, рівень обґрунтованості та достовірності теоретичних і практичних положень дослідження, використання спеціалізованого категоріального апарату тощо;

актуальність, відповідність наукової праці вимогам чинного законодавства щодо оформлення наукових праць, ступінь розкриття змісту наукової праці та відповідність визначеній темі;

рівень охоплення архівних джерел та літератури, ступінь використання статистичних даних, логіка викладення матеріалу, практична значущість;

рівень індивідуальності наукової праці, впровадження наукових результатів у практику, їх ефективність, наявність рецензій.

V. Нагородження переможців Конкурсу

5.1. Переможцями Конкурсу вважаються учасники Конкурсу, наукові праці яких за результатами голосування членів Ради набрали найбільшу кількість голосів.

5.2. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами, які встановлюються в кожній номінації, що зазначені у пункті 2.1 розділу ІІ цього Положення.

5.3. Для нагородження переможців, крім дипломів, встановлюються премії.

5.4. У разі якщо премія присуджується колективу авторів, кожен співавтор отримує диплом, а грошова винагорода розподіляється між ними в однаковому розмірі. Премія разом з дипломом про її присудження вручається на урочистих зборах, присвячених Дню працівників архівних установ.

За зверненням переможця або у разі відсутності переможця на урочистих зборах, присвячених Дню працівників архівних установ, премія разом з дипломом надсилається переможцю поштовим переказом за місцем проживання, вказаним у відомостях про авторів наукової праці, згідно з пунктом 2.9 розділу ІІ цього Положення.

Директор Департаменту
взаємодії з органами владиО.В. Зеркаль

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: