open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.03.2013  № 219


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2013 р.
за № 489/23021

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1625 від 24.12.2015}

Про затвердження Положення про організацію післядипломної освіти працівників органів внутрішніх справ

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 940 від 30.09.2013}

Відповідно до статті 10 Закону України "Про вищу освіту", статей 3, 6 Закону України "Про професійний розвиток працівників", пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383 (зі змінами), з метою вдосконалення професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ, поглиблення, розширення й оновлення їх професійних знань, умінь і навичок, створення умов для безперервності, поступовості освіти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію післядипломної освіти працівників органів внутрішніх справ, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МВС України, організувати вивчення цього Положення в системі службової підготовки.

3. Департаменту кадрового забезпечення (Дивак М.М.) у п’ятиденний строк після підписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Лекаря С.І.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
генерал внутрішньої
служби України

В.Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:


Перший заступник Міністра
освіти і науки, молоді та спорту УкраїниЄ.М. Суліма
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
05.03.2013  № 219


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2013 р.
за № 489/23021

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію післядипломної освіти працівників органів внутрішніх справ

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організаційно-правові засади організації післядипломної освіти працівників органів внутрішніх справ, що працюють на посадах, які за класифікацією професій належать до категорій керівників, професіоналів та фахівців (далі - працівники ОВС).

1.2. Післядипломна освіта працівників ОВС здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про міліцію", "Про професійний розвиток працівників", "Про державну службу", Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383 (зі змінами), Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114 (зі змінами), інших нормативно-правових актів та цього Положення.

1.3. Основними завданнями післядипломної освіти працівників ОВС є:

оволодіння необхідними знаннями і спеціальними навичками для успішного виконання обов’язків з охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю та інших оперативно-службових завдань;

удосконалення навичок управлінської діяльності, опанування методик навчання та виховання підлеглих, упровадження в практичну діяльність досягнень науки, передових форм і методів роботи, основ наукової організації праці;

формування професійної самосвідомості працівників, почуття відповідальності за свої дії, розуміння необхідності постійного вдосконалення своєї професійної майстерності з урахуванням специфіки діяльності в конкретних підрозділах органів внутрішніх справ (далі - ОВС);

навчання працівників прийомам та засобам забезпечення особистої безпеки при виконанні службових обов’язків, під час надзвичайних подій і в екстремальних умовах;

удосконалення навичок працівників поводження зі спеціальними засобами і спеціальною технікою, експлуатації транспортних засобів, засобів зв’язку;

зміцнення зв’язків із населенням, дотримання працівниками міліції прав людини та громадянина під час виконання ними службових обов’язків, підвищення рівня загальної культури;

формування високої психологічної стійкості працівників, розвиток у них спостережливості, пильності, пам’яті, мислення й інших професійно-психологічних якостей і навичок.

1.4. Післядипломна освіта працівників ОВС включає:

перепідготовку;

спеціалізацію;

підвищення кваліфікації;

стажування.

1.5. Мета, зміст, строки і форми навчання та підсумкового контролю в системі післядипломної освіти, за винятком стажування, визначаються у відповідних планах і програмах, що розробляються вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти.

1.6. Післядипломна освіта працівників ОВС здійснюється в межах виділених Міністерству внутрішніх справ України бюджетних асигнувань за державним замовленням.

1.7. Працівникам ОВС, які пройшли навчання і контроль у системі післядипломної освіти відповідно до Закону України "Про вищу освіту", видається відповідний документ.

1.8. Слухачі системи післядипломної освіти відраховуються з навчального закладу за станом здоров’я, за невиконання навчального плану, за порушення дисципліни і правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, у разі відмови продовжувати навчання та в інших випадках, передбачених законодавством.

1.9. Працівники ОВС, які направляються на навчання в системі післядипломної освіти з відривом від виробництва поза межі гарнізону основного місця несення служби, забезпечуються коштами на відрядження у розмірах згідно з вимогами чинного законодавства.

1.10. Загальну організацію післядипломної освіти в системі МВС України здійснює Департамент кадрового забезпечення.

II. Формування та організація виконання державного замовлення

2.1. Державне замовлення на післядипломну освіту працівників ОВС формується відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2. Учасниками формування державного замовлення на післядипломну освіту працівників ОВС є:

2.2.1. Департамент кадрового забезпечення:

формує державне замовлення на післядипломну освіту працівників ОВС, навчання яких здійснюватиметься у вищих навчальних закладах МВС України, та подає його в установленому порядку до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

формує пропозиції до обсягів державного замовлення на післядипломну освіту державних службовців I-IV категорій та подає їх до Національної академії державного управління при Президентові України;

формує пропозиції до обсягів державного замовлення на післядипломну освіту державних службовців V-VII категорій апарату Міністерства та подає їх до Національного агентства України з питань державної служби.

2.2.2. Головний штаб формує пропозиції до обсягів державного замовлення на післядипломну освіту фахівців у сфері цивільного захисту та подає їх до Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

2.2.3. Управління міжнародних зв’язків:

формує пропозиції до обсягів державного замовлення на післядипломну освіту фахівців у сфері зовнішніх зносин та подає їх до Міністерства закордонних справ України;

формує пропозиції до обсягів державного замовлення на післядипломну освіту фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції та подає їх до Національного агентства України з питань державної служби.

2.2.4. Управління юридичного забезпечення формує пропозиції до обсягів державного замовлення на післядипломну освіту фахівців юридичних служб та подає їх до Міністерства юстиції України.

2.2.5. Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю формує пропозиції до обсягів державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників ОВС з курсу "Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму" та подає їх до Державної служби фінансового моніторингу України.

2.2.6. Вищі навчальні заклади МВС України формують пропозиції до обсягів державного замовлення на короткострокове підвищення кваліфікації працівників ОВС та подають їх до Департаменту кадрового забезпечення.

2.2.7. Інші органи та підрозділи внутрішніх справ відповідно до наявних договірних відносин МВС України з іншими державними замовниками.

2.3. Зазначені вище органи та підрозділи внутрішніх справ після доведення до них державними замовниками затверджених обсягів уживають організаційних заходів щодо забезпечення виконання державного замовлення у частині, що стосується ОВС.

2.4. З метою виконання своїх повноважень органи та підрозділи внутрішніх справ, які беруть участь у формуванні державного замовлення, у межах компетенції:

установлюють форми, порядок та строки подання заявок для завчасного формування пропозицій до державного замовлення та подання їх до державних замовників;

визначають коло замовників, які повинні подавати заявки;

після доведення державними замовниками обсягів відповідно до заявок розробляють плани, які затверджуються наказом та доводяться до замовників. Планами визначаються перелік навчальних закладів, категорії працівників, кількість осіб, які направляються на навчання, а також його тривалість;

визначають форми та періодичність контролю за виконанням планів;

щороку до 15 грудня подають до Департаменту кадрового забезпечення звіти про виконання державного замовлення протягом календарного року.

2.5. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МВС України, зобов’язані:

організувати здійснення обліку післядипломної освіти підпорядкованих працівників ОВС та планування їх подальшого навчання;

на вимогу учасників формування державного замовлення, визначених пунктом 2.2 цього розділу, подавати заявки за встановленими формами. У разі планування навчання працівників ОВС у системі післядипломної освіти поза межами гарнізону їх основного місця несення служби заявки погоджуються з підрозділами фінансового забезпечення для планування видатків на їх відрядження.

III. Порядок організації направлення працівників ОВС на навчання до вищих навчальних закладів МВС України

3.1. Відповідно до затверджених планів керівники структурних підрозділів апарату МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті:

затверджують списки працівників ОВС, які будуть направлені на навчання, і доводять їх до відома керівників відповідних служб, органів і підрозділів внутрішніх справ та кандидатів на навчання;

організовують завчасне планування відпусток працівників ОВС, які підлягають направленню на навчання, перевірку зовнішнього вигляду перед їх направленням, екіпірування, а також проведення інструктажу щодо дотримання правил поведінки на шляху прямування та під час навчання;

контролюють забезпеченість працівників ОВС, які направляються на навчання, довідками про допуск до державної таємниці (у разі необхідності), грошовим забезпеченням, коштами на відрядження та речовим майном за нормами, передбаченими чинним законодавством України та відповідними нормативно-правовими актами МВС України;

для працівників ОВС, які направляються на довгострокове підвищення кваліфікації, організовують підготовку ними реферату за напрямом оперативно-службової діяльності з урахуванням регіональних особливостей.

3.2. Працівники ОВС, направлені на навчання, зобов’язані прибути до навчального закладу напередодні дня занять у встановленій формі одягу за сезоном, без зброї і мати при собі:

направлення (додаток 1);

службове посвідчення;

довідку про допуск до державної таємниці (якщо це передбачено номенклатурою посад);

документ про відрядження та кошти на відрядження (у разі направлення на навчання поза межі гарнізону основного місця несення служби);

реферат (для працівників ОВС, що направляються на підвищення кваліфікації);

письмове приладдя;

предмети особистої гігієни.

3.3. Підрозділи кадрового забезпечення органів та підрозділів внутрішніх справ здійснюють облік працівників ОВС, які пройшли навчання у системі післядипломної освіти.

3.4. Керівники вищих навчальних закладів МВС України для осіб, які прибувають на підвищення кваліфікації та на спеціалізацію, створюють належні умови для проживання і харчування в підпорядкованому вищому навчальному закладі. У разі неможливості забезпечити проживання в навчальному закладі - сприяють поселенню в готелях та гуртожитках у межах витрат, передбачених чинним законодавством.

IV. Перепідготовка

4.1. Перепідготовка - отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

4.2. Перепідготовка працівників ОВС здійснюється з метою отримання ними спеціальностей, які є специфічними для виконання правоохоронних функцій.

4.3. Порядок відбору та прийому на навчання визначається відповідно до вимог чинного законодавства.

V. Спеціалізація

5.1. Спеціалізація - це набуття здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають особливості, у межах спеціальності.

5.2. Спеціалізація працівників ОВС організовується у вищих навчальних закладах МВС України.

5.3. Направленню на спеціалізацію підлягають:

працівники структурних підрозділів апарату МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті протягом року після їх переміщення на іншу посаду, виконання обов’язків за якою потребує нових знань, умінь і навичок. Необхідність направлення працівника на спеціалізацію визначається його безпосереднім начальником;

працівники, яких уперше прийнято на службу в ОВС на посади середнього та старшого начальницького складу;

працівники новостворених підрозділів ОВС, існування яких раніше не передбачалося відповідними штатами.

5.4. Спеціалізація у вищих навчальних закладах МВС України здійснюється за такими напрямами:

кримінальна міліція;

протидія корупції;

{Пункт 5.4 розділу V доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 940 від 30.09.2013}

боротьба з економічною злочинністю;

боротьба з незаконним обігом наркотиків;

боротьба з кіберзлочинністю;

слідство;

експертна служба;

громадська безпека;

безпека дорожнього руху;

інші напрями, за якими здійснюється підготовка фахівців для ОВС.

5.5. Перелік навчальних закладів, категорія працівників, кількість, а також тривалість навчання визначаються відповідними планами, які затверджуються наказами.

5.6. Після закінчення навчання працівники проходять підсумковий контроль і отримують відповідний документ, копія якого долучається до особової справи.

5.7. Працівникам, які не виконали навчальний план, не пройшли підсумкового контролю, видається довідка про те, що вони прослухали навчальну програму зі спеціалізації.

VI. Підвищення кваліфікації

6.1. Підвищення кваліфікації - це набуття особою здатностей виконувати додаткові завдання та обов’язки у межах спеціальності.

6.2. Підвищення кваліфікації працівників ОВС організовується у вищих навчальних закладах МВС України, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти, підпорядкованих іншим центральним, місцевим органам виконавчої влади.

6.3. Працівники ОВС направляються на підвищення кваліфікації за потребою, але не рідше ніж один раз на 5 років.

6.4. Підвищення кваліфікації працівників ОВС здійснюється за такими видами:

довгострокове підвищення кваліфікації (підвищення кваліфікації кадрового резерву, навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації);

короткострокове підвищення кваліфікації (спеціалізовані короткострокові навчальні курси, тренінги, семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, інші види).

6.5. Тривалість довгострокового підвищення кваліфікації визначається навчальною програмою та не може бути меншою ніж 72 академічні години.

6.6. Навчання за програмами довгострокового підвищення кваліфікації та отримання відповідного свідоцтва державного зразка ураховуються працівникам ОВС під час їх атестації для зарахування до кадрового резерву та призначення на керівну посаду.

6.7. Зміст навчання для кожної категорії працівників ОВС визначається навчальними планами і програмами, які розробляються вищими навчальними закладами МВС України та погоджуються зі структурними підрозділами за напрямами оперативно-службової діяльності головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті за місцем дислокації навчального закладу. Захист рефератів за напрямами оперативно-службової діяльності з урахуванням регіональних особливостей або виконання практичного завдання є обов’язковою складовою навчальної програми довгострокового підвищення кваліфікації.

Навчання працівників ОВС у навчальних закладах інших центральних органів виконавчої влади проводиться за їх навчальними планами і програмами.

6.8. Загальна потреба в підвищенні кваліфікації (додаток 2) визначається, виходячи зі штатної чисельності, за кожною категорією працівників (станом на останній рік) за відрахуванням некомплекту особового складу, працівників, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, навчаються в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі, на заочних та вечірніх факультетах і відділеннях навчальних закладів, мають стаж на посадах за напрямом оперативно-службової діяльності до 2 років, осіб, які підлягають звільненню з ОВС у запланований період, і жінок, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною.

6.9. Перелік навчальних закладів, категорія, кількість працівників ОВС, які направляються на навчання до вищих навчальних закладів МВС України, а також його тривалість визначаються відповідним планом, що затверджується наказом.

6.10. Формування навчальних груп для підвищення кваліфікації кадрового резерву та їх виклик до Національної академії внутрішніх справ здійснює Департамент кадрового забезпечення.

6.11. Після завершення довгострокового підвищення кваліфікації працівники ОВС проходять підсумковий контроль і, у разі отримання позитивного результату, отримують свідоцтво державного зразка, копія якого долучається до особової справи. При цьому за місцем служби в картці обліку професійної підготовки робиться відповідна відмітка.

Працівникам ОВС, які не виконали навчальний план, не пройшли підсумкового контролю, видається довідка про те, що вони прослухали курси підвищення кваліфікації.

6.12. Порядок організації підвищення кваліфікації державних службовців визначається відповідно до вимог чинного законодавства.

6.13. Короткострокове підвищення кваліфікації проводиться з метою вивчення актуальних проблем державного управління, нових актів законодавства, кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду провадження управлінської, правоохоронної та правозахисної діяльності.

6.14. Тривалість короткострокового підвищення кваліфікації складає до 72 академічних годин.

6.15. Короткострокове підвищення кваліфікації організовується вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти.

6.16. За результатами короткострокового підвищення кваліфікації на базі вищих навчальних закладів МВС України видається відповідний документ, копія якого долучається до особової справи.

VII. Стажування

7.1. Стажування - це вид навчання, який здійснюється з метою набуття працівниками ОВС практичних навичок і умінь для виконання функціональних обов’язків на займаній посаді, перед призначенням на вищу посаду або при перепризначенні в іншу службу.

7.2. Стажування проходять:

працівники ОВС, зараховані до кадрового резерву, - для просування по службі;

особи, які вперше призначені на посади керівного та науково-педагогічного складу;

інші працівники ОВС - при призначенні на нову посаду, у тому числі до підрозділів, які здійснюють протидію корупції.

{Абзац четвертий пункту 7.2 розділу VІІ в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 940 від 30.09.2013}

7.3. Тривалість стажування строком до 2 місяців установлюється безпосереднім начальником залежно від досвіду роботи та рівня професійно-ділових якостей стажиста з урахуванням вимог чинного законодавства.

7.4. Науково-педагогічний склад вищих навчальних закладів МВС України, наукові працівники науково-дослідних установ, училищ професійної підготовки та навчальних центрів підготовки проходять стажування в практичних підрозділах ОВС строком до місяця не рідше ніж один раз на 5 років.

7.5. Плани-графіки стажування, кількість працівників ОВС, що проходять стажування, і керівники стажування затверджуються наказами МВС України, начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України, училищ професійної підготовки та навчальних центрів, органів і підрозділів внутрішніх справ залежно від підлеглості і посадових категорій працівників ОВС, які підлягають стажуванню.

7.6. Стажування проводиться за місцем роботи або в інших органах і підрозділах внутрішніх справ, вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах МВС України, училищах професійної підготовки та навчальних центрах, на базі інших центральних органів виконавчої влади, на займаних посадах або на посадах, на які працівників передбачається згодом призначити.

7.7. Зміст стажування визначається планами та програмами, які розробляють структурні підрозділи апарату МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, вищі навчальні заклади і науково-дослідні установи МВС України, училища професійної підготовки, навчальні центри.

7.8. Організація стажування покладається на керівників відповідних структурних підрозділів МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС України, училищ професійної підготовки, навчальних центрів, які зобов’язані:

визначити час, місце стажування, кількість стажистів та їх керівників;

затвердити програму та індивідуальний план стажування, а після його проведення - звіт про виконання програми стажування. Звіт про стажування долучається до особової справи працівника ОВС;

створити належні умови для стажування і здійснювати постійний контроль за його проходженням.

7.9. Керівник, відповідальний за стажування, зобов’язаний:

провести інструктаж про порядок проходження стажування та з техніки безпеки, надати стажисту необхідні документи (програму, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, методичні рекомендації тощо), ознайомити його з функціональними обов’язками та розробити індивідуальний план стажування;

поінформувати стажиста про систему звітності, виконання кваліфікаційної роботи за відповідною посадою, ознайомити з основними нормативно-правовими актами, які регламентують роботу служби, органу, підрозділу, передбачити виконання стажистом практичних завдань;

систематично надавати стажистові необхідну методичну і практичну допомогу у вивченні та відпрацюванні передбачених планом питань;

здійснювати постійний контроль за виконанням плану стажування;

після закінчення строку стажування підготувати відгук-характеристику, яка затверджується керівником ОВС, навчального закладу, науково-дослідної установи МВС України.

7.10. Особи, які проходять стажування, зобов’язані:

своєчасно прибути до місця стажування;

сумлінно та у відповідні строки виконувати зазначені в плані заходи;

брати участь у нарадах, які проводяться за місцем стажування;

вести облік проведеної роботи в щоденнику згідно з планом стажування;

після закінчення строку стажування підготувати звіт та подати його на затвердження керівникові, на якого покладено організацію стажування.

7.11. Стажист має право звертатися до керівництва органу, на базі якого проводиться стажування, або до ініціатора стажування з питань незадовільного ставлення до нього з боку керівників стажування, відсутності умов для виконання індивідуального плану тощо.

7.12. У разі невиконання стажистом індивідуального плану, недбалого ставлення до своїх обов’язків керівник стажування має право перервати стажування з повідомленням про це ініціатора стажування.

Начальник
Департаменту кадрового
забезпечення МВС України
генерал-майор міліціїМ.М. Дивак
Додаток 1
до Положення про організацію
післядипломної освіти працівників
органів внутрішніх справ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

_________________________________________________
(повне найменування органу або підрозділу внутрішніх справ)

НАПРАВЛЕННЯ

на ___________________________________________________________________________
                                                                      (підвищення кваліфікації, спеціалізацію)

до ___________________________________________________________________________
                                                    (найменування вищого навчального закладу МВС України)

Видано _______________________________________________________________________
                                                                                  (посада, спеціальне звання)

______________________________________________________________________________
                                                          (прізвище, ім'я та по батькові, особистий номер)

для навчання в системі післядипломної освіти у вищому навчальному закладі МВС України з __________ 20___ року до ___________ 20 ___ року.

Інформація про освіту кандидата на навчання

Вища освіта

№ з/п

Найменування вищого навчального закладу, рік випуску

Напрям підготовки (спеціальність), освітньо-кваліфікаційний рівеньПіслядипломна освіта

№ з/п

Вид післядипломної освіти, дата проходження

Найменування вищого навчального закладу (установи)

Напрям, посадова категорія, назва навчального курсу, обсяг годин

Керівник підрозділу
кадрового забезпечення______________
(підпис)_______________________
(прізвище, ініціали)
Додаток 2
до Положення про організацію
післядипломної освіти працівників
органів внутрішніх справ

ЗАГАЛЬНА ПОТРЕБА
в підвищенні кваліфікації на 20___ рік
______________________________________________
(найменування органу або підрозділу внутрішніх справ)

Підпорядковані органи та підрозділи внутрішніх справ

Штатна чисельність

Середній некомплект

Навчаються у вищих навчальних закладах

Стаж роботи менше 2 років

Підлягають звільненню

Вагітні жінки або жінки, які мають дітей до 3 років

Потреба в підвищенні кваліфікації

І. Структурні підрозділи апарату, усього

в тому числі:

ІІ. Підпорядковані органи внутрішніх справ, усього

в тому числі:

ІІІ. Інші підпорядковані підрозділи внутрішніх справ, усього

в тому числі:

Усього

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: