open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
08.09.2011 № 306


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2011 р.
за № 1204/19942

{Положення втратило чинність на підставі Постанови Національного банку № 328 від 21.05.2015}

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання відомостей про структуру власності

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 296 від 25.07.2013
№ 10 від 14.01.2015}

Це Положення розроблено згідно із Законами України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон), "Про Національний банк України" та визначає вимоги та порядок подання особою, уповноваженою засновником юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність (далі - уповноважена особа), та банками Національному банку України (далі - Національний банк), іншими юридичними та фізичними особами, які мають намір набути або збільшити істотну участь у банку, Національному банку та банку відомостей про структуру власності, про асоційованих осіб і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної участі в банку, вимоги щодо розміщення на веб-сайті банку інформації про власників істотної участі в банку.

1. Загальні положення

1.1. Терміни та поняття, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Законом та нормативно-правовими актами Національного банку.

1.2. Юридична та/або фізична особа, яка має намір набути істотної участі в банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного капіталу банку чи правом голосу акцій (паїв) у статутному капіталі банку та/або незалежно від формального володіння справляти значний вплив на управління або діяльність банку, зобов'язана надати відомості про структуру власності, про асоційованих осіб та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної участі в банку, Національному банку та банку в порядку, визначеному Законом і цим Положенням.

1.3. Розмір участі особи в банку/юридичній особі розраховується шляхом додавання розміру її прямого володіння участю в банку/юридичній особі та розмірів усіх часток участі в банку/юридичній особі осіб, які мають пряме володіння участю в банку/юридичній особі та через яких така особа здійснює опосередковане/опосередкований володіння/контроль участю в банку/юридичній особі.

Розмір істотної участі в банку/юридичній особі особи, яка має тільки опосередковане володіння, розраховується шляхом додавання розмірів усіх часток участі в банку/юридичній особі осіб, які мають пряме володіння участю в банку/юридичній особі та через яких така особа здійснює опосередковане/опосередкований володіння/контроль участю в банку/юридичній особі.

Розмір загальної кількості голосів особи, яка за дорученням учасника (учасників) банку/юридичної особи набуває права голосу на загальних зборах учасників банку/юридичної особи, розраховується з урахуванням її власної прямої участі та/або опосередкованої участі (в разі наявності) шляхом додавання кількості голосів, що їй належать, та кількості голосів, які вона отримує.

Розмір істотної участі в банку/юридичній особі особи, яка набуває незалежно від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність банку/юридичної особи, у разі передавання в довірче управління контрольного пакета акцій опосередкованого власника участі в банку/юридичній особі, розраховується шляхом додавання розмірів усіх часток участі в банку/юридичній особі осіб, які мають пряме володіння участю в банку/юридичній особі та через яких така особа здійснює опосередковане володіння/контроль участю в банку/юридичній особі та які передають особі (яка набуває володіння можливістю вирішального впливу на керівництво чи діяльність банку/юридичної особи) право голосу та/або контрольний пакет акцій у довірче управління.

1.4. Пряме володіння участю в банку/юридичній особі передбачає володіння акціями (паями) банку /юридичної особи на праві власності.

Опосередковане володіння участю в банку/юридичній особі настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами [групою асоційованих осіб або групою інших осіб, пов'язаних угодою або спільними економічними інтересами, відносинами економічної та/або організаційної залежності, у тому числі двом особам, кожна з яких не має контролерів та одночасно є контролерами однієї юридичної особи (групи юридичних осіб)]:

здійснює контроль прямого власника участі в банку/юридичній особі,

та/або здійснює контроль групи прямих власників банку/юридичної особи,

та/або здійснює контроль особи, яка здійснює контроль зазначених вище осіб,

та/або набуває права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу банку на загальних зборах учасників банку/юридичної особи за дорученням учасника (учасників) банку/юридичної особи,

та/або має незалежну від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність банку/юридичної особи чи будь-якої зазначеної вище юридичної особи,

та/або здійснює контроль групи осіб, яка здійснює контроль зазначених вище осіб.

Цей перелік опосередкованого володіння не є вичерпним.

1.5. Структура власності особи є прозорою, якщо інформація, надана Національному банку та розміщена на веб-сайті банку в мережі Інтернет відповідно до вимог цього Положення, дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в банку/юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо цього/цієї банку/юридичної особи.

1.6. Документи на паперових носіях, що визначені цим Положенням для подання до Національного банку особою, уповноваженою засновниками юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подаються до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку (банки з місцезнаходженням у м. Києві і Київській області подають документи до Національного банку).

Документи та відомості, що визначені пунктом 2.7 глави 2 та пунктом 4.1 глави 4 цього Положення, подаються на паперових носіях та в електронному вигляді.

Документи та відомості на паперових носіях, що визначені пунктами 2.2 та 2.7 глави 2 цього Положення, подаються до Національного банку або територіального управління Національного банку відповідно до розподілу банків на групи, визначеного Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем.

{Абзац третій пункту 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

Документи та відомості на паперових носіях, що визначені пунктом 4.1 глави 4 цього Положення, подаються до Національного банку.

Відомості в електронному вигляді подаються у вигляді файлів. Формат, структуру, засоби передавання та захисту файлів визначає Національний банк.

{Пункт 1.6 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013}

1.7. Національний банк у разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Положення або якщо подані документи містять недостовірну інформацію чи не відповідають вимогам щодо прозорості структури власності банку/юридичної особи, визначеним у пункті 1.5 цього Положення, пропонує особі, яка подала ці документи, виправити виявлені недоліки протягом 10 робочих днів після дати отримання повідомлення Національного банку про ці недоліки та подати виправлені документи до Національного банку.

1.8. За порушення вимог цього Положення до банків, їх керівників, власників істотної участі застосовуються заходи впливу відповідно до Закону та нормативно-правових актів Національного банку, які визначають порядок їх застосування.

2. Порядок подання відомостей про структуру власності

2.1. Особа, уповноважена засновником юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для погодження статуту цієї особи подає до Національного банку такі відомості:

про структуру власності самої юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

про структуру власності засновника (крім засновника - держави в особі органу виконавчої влади, а також міжнародної фінансової установи, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої законами України встановлені привілеї та імунітети), що набуває істотної участі в юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, за формою, наведеною в додатку 2 (для засновника - юридичної особи) або додатку 3 (для засновника - фізичної особи) до цього Положення;

{Абзац третій пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 296 від 25.07.2013}

про асоційованих осіб засновника - фізичної особи та про юридичних осіб, у яких засновник - фізична особа є керівником та/або контролером, за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення.

2.2. Особа (крім держави в особі органу виконавчої влади, а також міжнародної фінансової установи, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої законами України встановлені привілеї та імунітети), яка має намір набути або збільшити істотну участь у банку, подає до Національного банку та банку відомості, передбачені пунктом 1.2 цього Положення, за формою, наведеною в додатку 2 (для юридичної особи) або додатку 3 (для фізичної особи) до цього Положення.

{Абзац перший пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 296 від 25.07.2013}

Відомості подаються особою, яка має намір набути або збільшити істотну участь у банку, або уповноваженою нею особою з пред'явленням документів, що посвідчують особу та її повноваження. Повноваження уповноваженої особи мають бути оформлені відповідно до вимог, установлених законодавством України.

Особа, яка має істотну участь у банку, зобов'язана повідомляти Національний банк про всі зміни в інформації, яку вона надає згідно з вимогами цього пункту, у місячний строк з моменту настання відповідних змін.

2.3. У відомостях, визначених у пунктах 2.1 та 2.2 (далі - повідомлення), зазначаються всі передбачені реквізити, у тому числі підписи. Якщо рядок у будь-якій колонці не заповнюється через відсутність даних, то в такому рядку у відповідній колонці проставляється прочерк.

Для іноземних юридичних осіб зазначаються повне найменування відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та варіант написання цього найменування українською мовою (найменування, викладене кирилицею). У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання.

Для фізичних осіб - іноземців зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), які зазначені в документі, на підставі якого вноситься інформація, та варіант їх написання українською мовою [прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), викладені кирилицею].

До повідомлення за наявності опосередкованої участі в банку додається схематичне зображення всієї групи осіб, через яких прямо та/або опосередковано здійснюється володіння/контроль участю в банку, із зазначенням зв'язків між ними, найменування кожної юридичної особи, прізвища, імені та по батькові кожної фізичної особи.

2.4. У повідомленні за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення, зазначаються:

інформація про юридичну особу;

інформація про участь у банку;

інформація про спільне володіння участю в банку;

інформація про опосередковане володіння участю в банку;

інформація про набуття права голосу;

інформація про фізичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі;

інформація про юридичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі;

інформація про спільне володіння участю в юридичній особі;

інформація про осіб, які опосередковано або прямо та опосередковано володіють істотною участю в юридичній особі, та про осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння участю в юридичній особі;

{Абзац одинадцятий пункту 2.4 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013}

інформація про контактну особу.

2.5. У повідомлені за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, зазначаються:

інформація про фізичну особу;

інформація про участь у банку;

інформація про спільне володіння участю в банку;

інформація про опосередковане володіння участю в банку;

інформація про набуття права голосу;

інформація про юридичних осіб, у яких фізична особа є керівником та/або контролером;

інформація про асоційованих осіб фізичної особи, які є власниками істотної участі, керівниками або учасниками банку;

{Абзац восьмий пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 296 від 25.07.2013}

контактна інформація.

2.6. Документи, що подаються відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою і не мати виправлень, неточностей, закреслень.

Документи, що подаються юридичною особою та банком до Національного банку, а також юридичною особою до банку, мають бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою і засвідчені відбитком печатки юридичної особи (банку). Під час набору тексту використовується 12 або 14 кегль шрифту Times New Roman. Зворотний бік останнього документа засвідчується підписом уповноваженої особи та відбитком печатки юридичної особи (банку).

Документи, що подаються фізичною особою до Національного банку та банку, мають бути прошиті, пронумеровані, підписані цією фізичною особою. Зворотний бік останнього документа засвідчується підписом фізичної особи.

Документи, зазначені в цьому Положенні, стосовно іноземних юридичних осіб та фізичних осіб - іноземців мають бути оформлені відповідно до вимог пункту 1.4 розділу I Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941.

{Пункт 2.6 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 296 від 25.07.2013}

2.7. Банки щороку до 1 лютого подають до Національного банку письмовий висновок щодо наявності/відсутності фізичних осіб - власників істотної участі в банку, контролерів у юридичних осіб - власників істотної участі в банку та відомості про структуру власності банку станом на 1 січня поточного року згідно з додатком 1 до цього Положення, що підтверджують цей висновок.

{Абзац перший пункту 2.7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 296 від 25.07.2013}

До повідомлення додається схематичне зображення структури власності банку, що містить найменування кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові кожної фізичної особи - власника істотної участі в банку та осіб, через яких ними прямо та/або опосередковано здійснюється володіння/контроль участю в банку, із зазначенням зв'язків між ними. У разі неможливості розмістити таке схематичне зображення на одному аркуші це схематичне зображення розміщується на аркушах окремо за кожним власником істотної участі в банку. Приклади схематичного зображення структури власності банку наведено в  додатках 5 та 6 до цього Положення.

{Абзац другий пункту 2.7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

Якщо в банку/юридичній особі крім власників істотної участі є інші учасники, то на схематичному зображенні зазначається загальний відсоток участі в банку/юридичній особі інших учасників банку/юридичної особи із зазначенням їх кількості.

{Пункт 2.7 глави 2 доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

У разі відсутності власників істотної участі в банку/юридичній особі на схематичному зображенні необхідно зазначити кількість учасників у банку/юридичній особі з приміткою про відсутність власників істотної участі в банку/юридичній особі.

{Пункт 2.7 глави 2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

Банк надає письмове підтвердження, що відомості про структуру власності банку складені на підставі інформації, наданої власниками істотної участі в банку, і відповідають вимогам цього Положення.

{Абзац четвертий пункту 2.7 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013}

2.8. Національний банк України для цілей банківського нагляду має право отримувати від державних органів та інших осіб інформацію, у тому числі конфіденційну, щодо фінансового/майнового стану засновників банку та осіб, що набувають або збільшують істотну участь у банку, їх ділової репутації, джерел походження коштів, що використовуватимуться для формування статутного капіталу банку.

3. Розміщення на веб-сайті банку інформації про власників істотної участі в банку

3.1. Банк має забезпечити розміщення на веб-сайті банку в мережі Інтернет інформації про власників істотної участі в банку за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення, та схематичного зображення структури власності банку. Приклади заповнення цієї форми та схематичного зображення структури власності банку наведено в додатках 5 та 6 до цього Положення.

{Пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

3.2. Інформація, яку банк розміщує на веб-сайті банку в мережі Інтернет відповідно до пункту 3.1 цієї глави, повинна бути доступна на безоплатній основі всім зацікавленим особам.

3.3. Банк протягом місяця з дати отримання банком від особи, яка здійснює облік права власності на акції банку в депозитарній системі України, або від власника істотної участі в банку інформації про зміни щодо істотної участі в банку зобов'язаний унести відповідні зміни до інформації про власників істотної участі, розміщеної на веб-сайті банку в мережі Інтернет.

{Пункт 3.3 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 10 від 14.01.2015}

4. Розміщення на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку інформації про власників істотної участі в банку

4.1. Банк для розміщення на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку інформації про власників істотної участі в банку подає до Національного банку інформацію про власників істотної участі в банку (далі - Перелік) та схематичне зображення структури власності банку (далі - Схема) за формою, визначеною в пункті 3.1 глави 3 цього Положення.

4.2. Національний банк розміщує на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку Перелік та Схему (за обов'язкової наявності такої примітки: "Ця інформація опублікована на підставі поданої банком інформації") після отримання від банку документів, визначених в пункті 4.1 цієї глави.

4.3. Банк у місячний строк з дати отримання відомостей про зміну інформації, на підставі якої банк склав Перелік і Схему, зобов'язаний направити до Національного банку змінені Перелік і Схему, що містять нову інформацію про власників істотної участі в банку.

Національний банк розміщує на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку змінені Перелік і Схему в порядку, установленому в пункті 4.2 цієї глави.

{Положення доповнено новою главою згідно з Постановою Національного банку № 296 від 25.07.2013}

Директор Департаменту
нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання
та нагляду

Н.В. ІваненкоДодаток 1
до Положення про порядок
подання відомостей
про структуру власності

ВІДОМОСТІ
про структуру власності банку/юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 296 від 25.07.2013, № 10 від 14.01.2015}Додаток 2
до Положення про порядок
подання відомостей
про структуру власності

АНКЕТА
юридичної особи (у тому числі банку)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 296 від 25.07.2013, № 10 від 14.01.2015}Додаток 3
до Положення про порядок
подання відомостей
про структуру власності

АНКЕТА
фізичної особи

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 296 від 25.07.2013, № 10 від 14.01.2015}Додаток 4
до Положення про порядок
подання відомостей
про структуру власності

Інформація про власників істотної участі в банку станом на ___ _______ 20_ року

Найменування банку _____________________________

Місцезнаходження банку _________________________


з/п

Учасники банку

Особи, які опосередковано володіють істотною участю

Взаємозв'язки між учасниками банку та особами, що опосередковано володіють істотною участю

найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

відсоток у статутному капіталі

1

2

3

4

5


Опис параметрів заповнення таблиці.

1. У рядку "Найменування банку" зазначається повне офіційне найменування банку.

2. У рядку "Місцезнаходження банку" зазначається адреса, за якою приймається кореспонденція на адресу банку.

3. У колонках 2, 3 зазначається інформація про учасників банку, що володіють істотною участю або через яких здійснюється опосередковане володіння істотною участю.

Якщо учасником банку є іноземна особа, то в колонці 2 у порядку, визначеному в пункті 2.3 глави 2 Положення, зазначається:

для юридичної особи - його найменування;

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього).

У колонці 3 зазначається відсоток, який становлять акції (пай) у статутному (пайовому) капіталі банку, та відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (паєм), що належать (належить) власнику істотної участі, у загальній кількості голосів.

У разі відсутності власників істотної участі в банку в колонці 2 зазначається інформація про кількість фізичних і юридичних осіб - учасників банку та запевнення, що в банку немає власників істотної участі.

4. У колонках 4, 5 розкриваються відомості про структуру власності юридичних осіб, зазначених у колонці 2.

Колонка 4 заповнюється лише в разі наявності осіб, які опосередковано володіють істотною участю в банку, через особу, зазначену в колонці 2. За кожною зазначеною в колонці 2 юридичною особою - акціонером (учасником) банку надається інформація про осіб, що є опосередкованими власниками істотної участі в банку через цю особу, які не мають контролерів.

за фізичними особами - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього), громадянство, місце проживання (найменування міста/населеного пункту);

за юридичними особами - найменування та скорочене найменування (за наявності), місцезнаходження (поштова адреса), код за ЄДРПОУ (для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи).

У колонці 5 наводиться опис взаємозв'язків між зазначеними в колонці 2 учасниками банку та особами, зазначеними в колонці 4 (у тому числі наводиться опис груп осіб). У колонці 5 також наводяться відомості про осіб, що є номінальними утримувачами акцій або довірчими управителями, з вказівкою осіб, на користь яких здійснюється номінальне утримання, а також на користь яких укладені договори довірчого управління (доручення, комісії, агентські), і частки участі в статутному капіталі юридичних осіб, що належать останнім.

5. Якщо особою, що має істотну участь (пряму або опосередковану) у банку, є інший банк України, то інформація про структуру власності банку-учасника в колонках 4, 5 не розкривається.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 296 від 25.07.2013, № 10 від 14.01.2015}Додаток 5
до Положення про порядок
подання відомостей
про структуру власності

ПРИКЛАД
заповнення таблиці, наведеної в додатку 4 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності

Інформація про власників істотної участі в банку

Найменування банку - Публічне акціонерне товариство "БАНК 7"

Поштова адреса банку - вул. Індустріальна, 8, м. Київ, 02002


з/п

Учасники банку

Особи, які опосередковано володіють істотною участю

Взаємозв'язки між учасниками банку та особами, що опосередковано володіють істотною участю

найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

відсоток у статутному капіталі

1

2

3

4

5

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична особа 4" (ТОВ "Юридична особа 4")

30

Фізична особа 2, громадянство, місце проживання (найменування міста, населеного пункту); фізична особа 3, громадянство, місце проживання (найменування міста, населеного пункту)

Фізичній особі 2 належить 60% голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Юридична особа 5".
Фізичній особі 3 належить 40% голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Юридична особа 5".
ПАТ "Юридична особа 5" єдиний учасник ТОВ "Юридична особа 4".
Фізична особа 3 є братом фізичної особи 2

2

Публічне акціонерне товариство "Юридична особа 1" (ПАТ "Юридична особа 1")

20

ПАТ "Юридична особа 2", місцезнаходження (поштова адреса), код за ЄДРПОУ- xxxxxxxxxxx

ПАТ "Юридична особа 2" належить 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Юридична особа 1".
100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Юридична особа 2" у сукупності належить 235 акціонерам

3

Публічне акціонерне товариство "Юридична особа 6" (ПАТ "Юридична особа 6")

20

Фізична особа 4, громадянство, місце проживання (найменування міста, населеного пункту). Фізична особа 5, громадянство, місце проживання (найменування міста, населеного пункту)

Фізичній особі 4 належить 51% голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Юридична особа 7".
49% голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Юридична особа 7" у сукупності належить 452 акціонерам.
ЗАТ "Юридична особа 8" здійснює довірче управління акціями ПАТ "Юридична особа 7" на користь фізичної особи 4 та інших акціонерів ПАТ "Юридична особа 7" належить 50% голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Юридична особа 6".
Фізична особа 5 - єдиний учасник ТОВ "Юридична особа 9".
ТОВ "Юридична особа 9" належить 50% голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Юридична особа 6".
ЗАТ "Юридична особа 10" є номінальним утримувачем акцій ПАТ "Юридична особа 6" на користь ПАТ "Юридична особа 7" і ТОВ "Юридична особа 9"

4

Публічне акціонерне товариство "Юридична особа 3" (ПАТ "Юридична особа 1")

10

Фізична особа 1, громадянство, місце проживання (найменування міста, населеного пункту)

Фізичній особі 1 належить 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Юридична особа 3"

5

Публічне акціонерне товариство "Юридична особа 11" (ПАТ "Юридична особа 11")

10


ПАТ "Юридична особа 11" є банком України

6

Фізична особа 6

10Схематичне зображення
структури власності банкуДодаток 6
до Положення про порядок
подання відомостей
про структуру власності
(пункт 2.7 глави 2)

ПРИКЛАД
заповнення таблиці, наведеної в додатку 4 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності, у разі відсутності власників істотної участі в банку

Інформація про власників істотної участі в банку станом на ___ _________ 20 року

Найменування банку - Публічне акціонерне товариство "БАНК 8"

Поштова адреса банку - вул. Індустріальна, 7, м. Київ, 02002


з/п

Учасники банку

Особи, які опосередковано володіють істотною участю

Взаємозв'язки між учасниками банку та особами, що опосередковано володіють істотною участю

найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

відсоток у статутному капіталі

1

2

3

4

5

1

Учасниками банку є 10 юридичних осіб та 378 фізичних осіб.
У банку немає власників істотної участі
Схематичне зображення структури власності банку

__________
* власників істотної участі немає.


{Положення доповнено новим Додатком 6 згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: