open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.09.2011 N 2089/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 вересня 2011 р.

за N 1074/19812
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

юстиції

N 1328/5 ( z1576-12 ) від 07.09.2012 }
Про затвердження форм подання

арбітражними керуючими інформації,

необхідної для ведення єдиної бази даних

про підприємства, щодо яких порушено

провадження у справі про банкрутство,

та Інструкції щодо їх заповнення

Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 2 та
абзацу четвертого частини п'ятої статті 3-1 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), з метою ефективного формування і ведення
єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження
у справі про банкрутство, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Форму N 1 "Повідомлення про порушення провадження у
справі про банкрутство, про боржника та оголошення у пресі", що
додається.
1.2. Форму N 2 "Повідомлення про стан провадження у справі
про банкрутство", що додається.
1.3. Форму N 3 "Повідомлення про погашення заборгованості із
заробітної плати", що додається.
1.4. Форму N 4 "Повідомлення про реєстр вимог кредиторів та
стан розрахунку з ними", що додається.
1.5. Форму N 5 "Фінансово-економічні показники діяльності
боржника - актив балансу", що додається.
1.6. Форму N 5.1 "Фінансово-економічні показники діяльності
боржника - пасив балансу", що додається.
1.7. Форму N 5.2 "Фінансові результати діяльності боржника",
що додається.
1.8. Форму N 6 "Повідомлення про припинення провадження у
справі про банкрутство", що додається.
1.9. Форму N 7 "Повідомлення про провадження у справі про
банкрутство фізичної особи - підприємця", що додається.
1.10. Інструкцію щодо заповнення форм подання арбітражними
керуючими інформації, необхідної для ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство, що додається.
2. Установити, що арбітражні керуючі, які мають ліцензію на
право провадження господарської діяльності арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), видану до
визначення Міністерства юстиції України органом ліцензування
господарської діяльності арбітражних керуючих, протягом десяти
днів після набрання чинності цим наказом зобов'язані: у порядку, визначеному Ліцензійними умовами провадження
господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів), стати на облік у головних
управліннях юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі -
територіальні органи з питань банкрутства); у разі виконання повноважень розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів подати до територіальних органів з питань
банкрутства інформацію за формами, затвердженими цим наказом.
3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей
наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента
України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади".
4. Цей наказ набирає чинності після завершення виконання
заходів, що забезпечать можливість здійснення Міністерством
юстиції України повноважень державного органу з питань
банкрутства, але не раніше дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального
засвідчувального органу Чижмарь К.І.
Міністр Олександр Лавринович
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

09.09.2011 N 2089/5

ФОРМА N 1

Повідомлення про порушення провадження

у справі про банкрутство, про боржника

та оголошення у пресі

------------------------------------------------------------------ 1. Номер справи | | --------------------------------------+-------------------------| 2. Найменування суду | | --------------------------------------+-------------------------| 3. Місцезнаходження суду, телефон, | | факс | | --------------------------------------+-------------------------| 4. Суддя | | --------------------------------------+-------------------------| 5. Дата винесення ухвали про | | порушення провадження у справі про | | банкрутство | | --------------------------------------+-------------------------| 6. Стаття Закону України "Про | | відновлення платоспроможності | | боржника або визнання його банкрутом",| | відповідно до якої порушено | | провадження у справі про банкрутство | | --------------------------------------+-------------------------| 7. Кредитор, за заявою якого | | порушено справу | | --------------------------------------+-------------------------| 7.1. Найменування | | (для юридичних осіб) | | --------------------------------------+-------------------------| 7.2. Код згідно з ЄДРПОУ | | (для юридичних осіб) | | --------------------------------------+-------------------------| 7.3. П.І.Б., номер та дата запису в| | Єдиному державному реєстрі | | юридичних осіб та фізичних осіб - | | підприємців про проведення | | державної реєстрації (для фізичних | | осіб - підприємців) | | ----------------------------------------------------------------| 8. Інформація про боржника: | ----------------------------------------------------------------| 8.1. Найменування | | --------------------------------------+-------------------------| 8.2. Код згідно з ЄДРПОУ | | --------------------------------------+-------------------------| 8.3. Основний вид діяльності | | (КВЕД) | | ----------------------------------------------------------------| 8.4. Місцезнаходження: | ----------------------------------------------------------------| 8.4.1. Область, район | | --------------------------------------+-------------------------| 8.4.2. Населений пункт | | --------------------------------------+-------------------------| 8.4.3. Вулиця, будинок, кімната | | (службове приміщення) | | --------------------------------------+-------------------------| 8.5. Телефон | | --------------------------------------+-------------------------| 8.6. Керівник | | --------------------------------------+-------------------------| 8.7. Частка держави у статутному | | капіталі (у відсотках) | | --------------------------------------+-------------------------| 8.8. Суб'єкт управління об'єктами | | державної власності | | ----------------------------------------------------------------| 9. Інформація про опублікування | оголошення: | ----------------------------------------------------------------| 9.1. Найменування офіційного | | друкованого органу | | --------------------------------------+-------------------------| 9.2. Номер офіційного друкованого | | органу | | --------------------------------------+-------------------------| 9.3. Дата виходу з друку | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Арбітражний керуючий | | --------------------------------------+-------------------------| Серія, номер та дата видачі ліцензії | | --------------------------------------+-------------------------| Контактний телефон | | --------------------------------------+-------------------------| E-mail | | --------------------------------------+-------------------------| Дата заповнення форми | | --------------------------------------+-------------------------| Підпис | | -----------------------------------------------------------------
Печатка (за наявності)
Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування центрального
засвідчувального органу К.І.Чижмарь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

09.09.2011 N 2089/5

ФОРМА N 2

Повідомлення про стан провадження

у справі про банкрутство

---------------------------------------------------------------------------- 1. Номер справи | | --------------------------------------+-----------------------------------| 2. Найменування суду | | --------------------------------------+-----------------------------------| 3. Суддя | | --------------------------------------+-----------------------------------| 4. Найменування боржника | | --------------------------------------+-----------------------------------| 5. Код згідно з ЄДРПОУ | | --------------------------------------+-----------------------------------| 6. Дата винесення ухвали про порушення| | провадження у справі про банкрутство | | --------------------------------------+-----------------------------------| 7. Стаття Закону України "Про | | відновлення платоспроможності боржника| | або визнання його банкрутом", | | відповідно до якої здійснюється | | провадження у справі про банкрутство | | --------------------------------------+-----------------------------------| 8. Дата проведення підготовчого | | засідання | | --------------------------------------+-----------------------------------| 9. Дата попереднього засідання | | --------------------------------------+-----------------------------------| 10. Дата винесення ухвали про | | затвердження реєстру вимог кредиторів | | --------------------------------------+-----------------------------------| 11. Дата формування висновку про | | наявність ознак приховуваного, | | фіктивного банкрутства або доведення | | до банкрутства та його короткий зміст | | --------------------------------------+-----------------------------------| 12. Дата винесення ухвали про | | проведення санації боржника та | | призначення керуючого санацією | | --------------------------------------+-----------------------------------| 13. Дата схвалення комітетом | | кредиторів плану санації | | --------------------------------------+-----------------------------------| 14. Дата затвердження судом плану | | санації | | --------------------------------------+-----------------------------------| 15. Строк санації | | до "__" ______ 20__ року | | --------------------------------------+-----------------------------------| 16. Дата винесення ухвали про | | затвердження звіту керуючого санацією | | --------------------------------------+-----------------------------------| 17. Результати санації | | --------------------------------------+-----------------------------------| 18. Дата винесення постанови про | | визнання боржника банкрутом та | | відкриття ліквідаційної процедури | | --------------------------------------+-----------------------------------| 19. Дата затвердження господарським | | судом звіту ліквідатора | | --------------------------------------+-----------------------------------| 20. Дата погодження мирової угоди | | комітетом кредиторів | | --------------------------------------+-----------------------------------| 21. Дата винесення судом ухвали про | | затвердження мирової угоди | | --------------------------------------+-----------------------------------| 22. Стадія, на якій укладено мирову | | угоду | | --------------------------------------+-----------------------------------| 23. Строк виконання умов мирової угоди| | --------------------------------------------------------------------------| 24. Склад комітету кредиторів | --------------------------------------------------------------------------| N з/п|Найменування (для юридичних |Код згідно з |Кількість голосів| |осіб)/П.І.Б. (для фізичних |ЄДРПОУ (для | | |осіб - підприємців) |юридичних осіб)/ | | | |номер та дата | | | |запису в Єдиному | | | |державному | | | |реєстрі юридичних| | | |осіб та фізичних | | | |осіб - | | | |підприємців про | | | |проведення | | | |державної | | | |реєстрації (для | | | |фізичних осіб - | | | |підприємців) | | ---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- Арбітражний керуючий | | --------------------------------------+-----------------------------------| Серія, номер та дата видачі ліцензії | | --------------------------------------+-----------------------------------| Контактний телефон | | --------------------------------------+-----------------------------------| E-mail | | --------------------------------------+-----------------------------------| Дата заповнення форми | | --------------------------------------+-----------------------------------| Підпис | | ---------------------------------------------------------------------------
Печатка (за наявності)
Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування центрального
засвідчувального органу К.І.Чижмарь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

09.09.2011 N 2089/5

ФОРМА N 3

Повідомлення про погашення заборгованості

із заробітної плати

------------------------------------------------------------------ 1. Номер справи | | --------------------------------------+-------------------------| 2. Найменування суду | | --------------------------------------+-------------------------| 3. Суддя | | --------------------------------------+-------------------------| 4. Найменування боржника | | --------------------------------------+-------------------------| 5. Код згідно з ЄДРПОУ | | --------------------------------------+-------------------------| 6. Заборгованість із заробітної плати | | на дату порушення провадження у справі| | про банкрутство, грн. | | --------------------------------------+-------------------------| 7. Заборгованість із заробітної плати | | на 1 число місяця, наступного за | | звітним ("01"________ 20_ року), грн. | | --------------------------------------+-------------------------| 8. Погашено заборгованості із | | заробітної плати за звітний | | місяць (__________ 20_ року), грн. | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Арбітражний керуючий | | --------------------------------------+-------------------------| Серія, номер та дата видачі ліцензії | | --------------------------------------+-------------------------| Контактний телефон | | --------------------------------------+-------------------------| E-mail | | --------------------------------------+-------------------------| Дата заповнення форми | | --------------------------------------+-------------------------| Підпис | | -----------------------------------------------------------------
Печатка (за наявності)
Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування центрального
засвідчувального органу К.І.Чижмарь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

09.09.2011 N 2089/5

ФОРМА N 4

Повідомлення про реєстр вимог кредиторів

та стан розрахунку з ними

---------------------------------------------------------------------------- 1. Номер справи | | --------------------------------------+-----------------------------------| 2. Найменування суду | | --------------------------------------+-----------------------------------| 3. Суддя | | --------------------------------------+-----------------------------------| 4. Найменування боржника | | --------------------------------------+-----------------------------------| 5. Код боржника згідно з ЄДРПОУ | | --------------------------------------+-----------------------------------| 6. Дата винесення ухвали про | | затвердження реєстру вимог кредиторів | | --------------------------------------------------------------------------| 7. Реєстр вимог кредиторів | --------------------------------------------------------------------------| N | Найменування | Код | Сума |Сума погашених вимог, грн.| з/п | кредитора |згідно з |визнаних| | | | ЄДРПОУ | судом | | | | | вимог,| | | | | грн. | | --------------------------------------------------------------------------| Вимоги першої черги відповіно до статті 31 Закону України "Про | відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у | тому числі: | --------------------------------------------------------------------------| усього за підпунктом "а" пункту 1 | | | частини першої статті 31 | | | --------------------------------------+--------+--------------------------| | | | | | --------------------------------------+--------+--------------------------| усього за підпунктом "б" пункту 1 | | | частини першої статті 31 | | | --------------------------------------+--------+--------------------------| | | | | | --------------------------------------+--------+--------------------------| усього за підпунктом "в" пункту 1 | | | частини першої статті 31 | | | --------------------------------------+--------+--------------------------| | | | | | --------------------------------------+--------+--------------------------| усього за підпунктом "в-1" пункту 1 | | | частини першої статті 31 | | | --------------------------------------+--------+--------------------------| | | | | | --------------------------------------+--------+--------------------------| усього за підпунктом "г" пункту 1 | | | частини першої статті 31 | | | --------------------------------------+--------+--------------------------| | | | | | --------------------------------------+--------+--------------------------| Усього за пунктом 1 частини першої | | | статті 31 | | | --------------------------------------------------------------------------| Вимоги другої черги відповідно до пункту 2 частини першої статті 31 Закону| України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його | банкрутом" | --------------------------------------------------------------------------| | --------------------------------------------------------------------------| Вимоги третьої черги відповідно до пункту 3 частини першої статті 31 | Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання | його банкрутом" | --------------------------------------------------------------------------| | --------------------------------------------------------------------------| Вимоги четвертої черги відповідно до пункту 4 частини першої статті 31 | Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання | його банкрутом" | --------------------------------------------------------------------------| | --------------------------------------------------------------------------| Вимоги п'ятої черги відповідно до пункту 4 частини першої статті 31 Закону| України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його | банкрутом" | --------------------------------------------------------------------------| | --------------------------------------------------------------------------| Вимоги шостої черги відповідно до пункту 4 частини першої статті 31 Закону| України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його | банкрутом" | --------------------------------------------------------------------------| | --------------------------------------------------------------------------| Усього на дату подання звіту, грн. | | --------------------------------------+-----------------------------------| 8. Сума погашених вимог у процедурі | | розпорядження майном, грн. | | --------------------------------------+-----------------------------------| 9. Сума погашених вимог у процедурі | | санації, грн. | | --------------------------------------+-----------------------------------| 10. Сума непогашених вимог у разі | | невиконання плану санації та переходу | | до стадії ліквідації, грн. | | --------------------------------------+-----------------------------------| 11. Сума погашених вимог у процедурі | | ліквідації, грн. | | --------------------------------------+-----------------------------------| 12. Сума вимог, що вважається | | погашеною відповідно до частини шостої| | статті 31 Закону України "Про | | відновлення платоспроможності боржника| | або визнання його банкрутом", грн. | | ---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- Арбітражний керуючий | | --------------------------------------+-----------------------------------| Серія, номер та дата видачі ліцензії | | --------------------------------------+-----------------------------------| Контактний телефон | | --------------------------------------+-----------------------------------| E-mail | | --------------------------------------+-----------------------------------| Дата заповнення форми | | --------------------------------------+-----------------------------------| Підпис | | ---------------------------------------------------------------------------
Печатка (за наявності)
Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування центрального
засвідчувального органу К.І.Чижмарь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

09.09.2011 N 2089/5

ФОРМА N 5

Фінансово-економічні показники

діяльності боржника - актив балансу

------------------------------------------------------------------ 1. Станом на дату | | --------------------------------------+-------------------------| 2. Найменування боржника | | --------------------------------------+-------------------------| 3. Код згідно з ЄДРПОУ | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Стаття |Код рядка| На кінець звітного | | | періоду, | | | тис. грн. | ----------------------------------------------------------------| I. Не оборотні активи | ----------------------------------------------------------------| Нематеріальні активи: | ----------------------------------------------------------------| залишкова вартість | 010 | | ----------------------------+---------+-------------------------| первісна вартість | 011 | | ----------------------------+---------+-------------------------| накопичена амортизація | 012 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Незавершені капітальні | 020 | | інвестиції | | | ----------------------------------------------------------------| Основні засоби: | ----------------------------------------------------------------| залишкова вартість | 030 | | ----------------------------+---------+-------------------------| первісна вартість | 031 | | ----------------------------+---------+-------------------------| знос | 032 | | ----------------------------------------------------------------| Довгострокові фінансові інвестиції: | ----------------------------------------------------------------| які обліковуються за | 040 | | методом участі в капіталі| | | інших підприємств | | | ----------------------------+---------+-------------------------| інші фінансові інвестиції| 045 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Довгострокова дебіторська | 050 | | заборгованість | | | ----------------------------+---------+-------------------------| Відстрочені податкові | 060 | | активи | | | ----------------------------+---------+-------------------------| Інші необоротні активи | 070 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Усього за розділом I | 080 | | ----------------------------------------------------------------| II. Оборотні активи | ----------------------------------------------------------------| Виробничі запаси | 100 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Поточні біологічні активи | 110 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Незавершене виробництво | 120 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Готова продукція | 130 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Товари | 140 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Векселі одержані | 150 | | ----------------------------------------------------------------| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, | послуги: | ----------------------------------------------------------------| чиста реалізаційна | 160 | | вартість | | | ----------------------------+---------+-------------------------| первісна вартість | 161 | | ----------------------------+---------+-------------------------| резерв сумнівних боргів | 162 | | ----------------------------------------------------------------| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | ----------------------------------------------------------------| з бюджетом | 170 | | ----------------------------+---------+-------------------------| за виданими авансами | 180 | | ----------------------------+---------+-------------------------| з нарахованих доходів | 190 | | ----------------------------+---------+-------------------------| із внутрішніх розрахунків| 200 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Інша поточна дебіторська | 210 | | заборгованість | | | ----------------------------+---------+-------------------------| Поточні фінансові інвестиції| 220 | | ----------------------------------------------------------------| Грошові кошти та їх еквіваленти: | ----------------------------------------------------------------| в національній валюті | 230 | | ----------------------------+---------+-------------------------| в іноземній валюті | 240 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Інші оборотні активи | 250 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Усього за розділом II | 260 | | ----------------------------+---------+-------------------------| III. Витрати майбутніх | 270 | | періодів | | | ----------------------------+---------+-------------------------| БАЛАНС: | 280 | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Рівень конфіденційності | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Арбітражний керуючий | | --------------------------------------+-------------------------| Серія, номер та дата видачі ліцензії | | --------------------------------------+-------------------------| Контактний телефон | | --------------------------------------+-------------------------| E-mail | | --------------------------------------+-------------------------| Дата заповнення форми | | --------------------------------------+-------------------------| Підпис | | -----------------------------------------------------------------
Печатка (за наявності)
Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування центрального
засвідчувального органу К.І.Чижмарь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

09.09.2011 N 2089/5

ФОРМА N 5.1

Фінансово-економічні показники

діяльності боржника - пасив балансу

------------------------------------------------------------------ 1. Станом на дату | | --------------------------------------+-------------------------| 2. Найменування боржника | | --------------------------------------+-------------------------| 3. Код згідно з ЄДРПОУ | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Стаття |Код рядка| На кінець звітного | | | періоду, | | | тис. грн. | ----------------------------------------------------------------| I. Власний капітал | ----------------------------------------------------------------| Статутний капітал | 300 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Пайовий капітал | 310 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Додатковий вкладений | 320 | | капітал | | | ----------------------------+---------+-------------------------| Інший додатковий капітал | 330 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Резервний капітал | 340 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Нерозподілений прибуток | 350 | | (непокритий збиток) | | | ----------------------------+---------+-------------------------| Неоплачений капітал | 360 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Вилучений капітал | 370 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Усього за розділом I | 380 | | ----------------------------------------------------------------| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | ----------------------------------------------------------------| Забезпечення виплат | 400 | | персоналу | | | ----------------------------+---------+-------------------------| Інші забезпечення | 410 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Цільове фінансування | 420 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Усього за розділом II | 430 | | ----------------------------------------------------------------| III. Довгострокові зобов'язання | ----------------------------------------------------------------| Довгострокові кредити | 440 | | банків | | | ----------------------------+---------+-------------------------| Інші довгострокові фінансові| 450 | | зобов'язання | | | ----------------------------+---------+-------------------------| Відстрочені податкові | 460 | | зобов'язання | | | ----------------------------+---------+-------------------------| Інші довгострокові | 470 | | зобов'язання | | | ----------------------------+---------+-------------------------| Усього за розділом III | 480 | | ----------------------------------------------------------------| IV. Поточні зобов'язання | ----------------------------------------------------------------| Короткострокові кредити | 500 | | банків | | | ----------------------------+---------+-------------------------| Поточна заборгованість за | 510 | | довгостроковими | | | зобов'язаннями | | | ----------------------------+---------+-------------------------| Векселі видані | 520 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Кредиторська заборгованість | 530 | | за товари, роботи, послуги | | | ----------------------------------------------------------------| Поточні зобов'язання за розрахунками: | ----------------------------------------------------------------| з одержаних авансів | 540 | | ----------------------------+---------+-------------------------| з бюджетом | 550 | | ----------------------------+---------+-------------------------| з позабюджетних платежів | 560 | | ----------------------------+---------+-------------------------| зі страхування | 570 | | ----------------------------+---------+-------------------------| з оплати праці | 580 | | ----------------------------+---------+-------------------------| з учасниками | 590 | | ----------------------------+---------+-------------------------| із внутрішніх розрахунків| 600 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Інші поточні зобов'язання | 610 | | ----------------------------+---------+-------------------------| Усього за розділом IV | 620 | | ----------------------------+---------+-------------------------| V. Доходи майбутніх періодів| 630 | | ----------------------------+---------+-------------------------| БАЛАНС: | 640 | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Рівень конфіденційності | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Арбітражний керуючий | | --------------------------------------+-------------------------| Серія, номер та дата видачі ліцензії | | --------------------------------------+-------------------------| Контактний телефон | | --------------------------------------+-------------------------| E-mail | | --------------------------------------+-------------------------| Дата заповнення форми | | --------------------------------------+-------------------------| Підпис | | -----------------------------------------------------------------
Печатка (за наявності)
Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування центрального
засвідчувального органу К.І.Чижмарь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

09.09.2011 N 2089/5

ФОРМА N 5.2

Фінансові результати діяльності боржника

------------------------------------------------------------------ 1. Станом на дату | | --------------------------------------+-------------------------| 2. Найменування боржника | | --------------------------------------+-------------------------| 3. Код згідно з ЄДРПОУ | | --------------------------------------+-------------------------| 4. Дохід (виручка) від реалізації | | продукції (товарів, робіт, послуг) | | (010) | | --------------------------------------+-------------------------| 5. Відрахування з доходу | | (сума 015 + 020 + 025 + 030) | | --------------------------------------+-------------------------| 6. Чистий дохід (виручка) від | | реалізації продукції (товарів, робіт, | | послуг) (035) | | --------------------------------------+-------------------------| 7. Собівартість реалізованої продукції| | (товарів, послуг) (040) | | ----------------------------------------------------------------| 8. Фінансові результати від операційної діяльності: | ----------------------------------------------------------------| 8.1. Прибуток (100) | | --------------------------------------+-------------------------| 8.2. Збиток (105) | | --------------------------------------+-------------------------| 9. Дохід від участі в капіталі (110) | | --------------------------------------+-------------------------| 10. Фінансові результати від звичайної| | діяльності до оподаткування: | | --------------------------------------+-------------------------| 10.1. Прибуток (170) | | --------------------------------------+-------------------------| 10.2. Збиток (175) | | --------------------------------------+-------------------------| 11. Податок на прибуток від звичайної | | діяльності (180) | | --------------------------------------+-------------------------| 12. Чистий прибуток (220) | | --------------------------------------+-------------------------| 13. Чистий збиток (225) | | --------------------------------------+-------------------------| 14. Матеріальні затрати (230) | | --------------------------------------+-------------------------| 15. Витрати на оплату праці (240) | | --------------------------------------+-------------------------| 16. Витрати на соціальні заходи (250) | | --------------------------------------+-------------------------| 17. Амортизація (260) | | --------------------------------------+-------------------------| 18. Інші операційні витрати (270) | | --------------------------------------+-------------------------| 19. Капітальні інвестиції, разом (340)| | --------------------------------------+-------------------------| 20. Дебіторська заборгованість, усього| | --------------------------------------+-------------------------| 21. Кредиторська заборгованість, | | усього | | --------------------------------------+-------------------------| 22. Середньооблікова кількість | | штатних працівників, осіб | | (рядок 020 Ф.1-РС) | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Рівень конфіденційності | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Арбітражний керуючий | | --------------------------------------+-------------------------| Серія, номер та дата видачі ліцензії | | --------------------------------------+-------------------------| Контактний телефон | | --------------------------------------+-------------------------| E-mail | | --------------------------------------+-------------------------| Дата заповнення форми | | --------------------------------------+-------------------------| Підпис | | -----------------------------------------------------------------
Печатка (за наявності)
Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування центрального
засвідчувального органу К.І.Чижмарь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

09.09.2011 N 2089/5

ФОРМА N 6

Повідомлення про припинення провадження

у справі про банкрутство

------------------------------------------------------------------ 1. Номер справи | | --------------------------------------+-------------------------| 2. Найменування суду | | --------------------------------------+-------------------------| 3. Суддя | | --------------------------------------+-------------------------| 4. Найменування боржника | | --------------------------------------+-------------------------| 5. Код згідно з ЄДРПОУ | | --------------------------------------+-------------------------| 6. Дата винесення ухвали про порушення| | провадження у справі про банкрутство | | --------------------------------------+-------------------------| 7. Підстава припинення провадження | | відповідно до статті 40 Закону України| | "Про відновлення платоспроможності | | боржника або визнання його банкрутом" | | --------------------------------------+-------------------------| 8. Стадія, на якій припинено | | провадження у справі про банкрутство | | --------------------------------------+-------------------------| 9. Дата винесення ухвали про | | припинення провадження | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Арбітражний керуючий | | --------------------------------------+-------------------------| Серія, номер та дата видачі ліцензії | | --------------------------------------+-------------------------| Контактний телефон | | --------------------------------------+-------------------------| E-mail | | --------------------------------------+-------------------------| Дата заповнення форми | | --------------------------------------+-------------------------| Підпис | | -----------------------------------------------------------------
Печатка (за наявності)
Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування центрального
засвідчувального органу К.І.Чижмарь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

09.09.2011 N 2089/5

ФОРМА N 7

Повідомлення про провадження

у справі про банкрутство

фізичної особи - підприємця

------------------------------------------------------------------ 1. Номер справи | | --------------------------------------+-------------------------| 2. Найменування суду | | --------------------------------------+-------------------------| 3. Місцезнаходження суду, телефон, | | факс | | --------------------------------------+-------------------------| 4. Суддя | | --------------------------------------+-------------------------| 5. Дата винесення ухвали про порушення| | провадження у справі про банкрутство | | --------------------------------------+-------------------------| 6. Ініціатор порушення справи | | --------------------------------------+-------------------------| 6.1. Найменування (для | | юридичних осіб) | | --------------------------------------+-------------------------| 6.2. Код згідно з ЄДРПОУ | | (для юридичних осіб) | | --------------------------------------+-------------------------| 6.3. П.І.Б., номер та дата запису | | в Єдиному державному реєстрі | | юридичних осіб та фізичних осіб - | | підприємців про проведення | | державної реєстрації (для фізичних | | осіб - підприємців) | | ----------------------------------------------------------------| 7. Інформація про боржника: | ----------------------------------------------------------------| 7.1. П.І.Б. | | --------------------------------------+-------------------------| 7.2. Номер та дата запису в | | Єдиному державному реєстрі | | юридичних осіб та фізичних осіб - | | підприємців про проведення | | державної реєстрації (для фізичних | | осіб - підприємців) | | --------------------------------------+-------------------------| 7.3. Основний вид діяльності | | (КВЕД) | | --------------------------------------+-------------------------| 7.4. Місце проживання: | | --------------------------------------+-------------------------| 7.4.1. Область, район | | --------------------------------------+-------------------------| 7.4.2. Населений пункт | | --------------------------------------+-------------------------| 7.4.3. Вулиця, будинок, кімната, | | квартира | | --------------------------------------+-------------------------| 7.5. Телефон | | --------------------------------------+-------------------------| 8. Дата винесення постанови про | | визнання боржника банкрутом | | --------------------------------------+-------------------------| 9. Загальна сума вимог | | кредиторів, грн. | | --------------------------------------+-------------------------| 10. Сума вимог, що вважається | | погашеною відповідно до статті 49 | | Закону України "Про відновлення | | платоспроможності боржника або | | визнання його банкрутом", грн. | | --------------------------------------+-------------------------| 11. Дата винесення судом ухвали про | | припинення провадження | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Арбітражний керуючий | | --------------------------------------+-------------------------| Серія, номер та дата видачі ліцензії | | --------------------------------------+-------------------------| Контактний телефон | | --------------------------------------+-------------------------| E-mail | | --------------------------------------+-------------------------| Дата заповнення форми | | --------------------------------------+-------------------------| Підпис | | -----------------------------------------------------------------
Печатка (за наявності)
Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування центрального
засвідчувального органу К.І.Чижмарь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

09.09.2011 N 2089/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 вересня 2011 р.

за N 1074/19812

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форм подання

арбітражними керуючими інформації,

необхідної для ведення єдиної бази даних

про підприємства, щодо яких порушено

провадження у справі про банкрутство

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до абзацу сьомого
частини другої статті 2 та абзацу четвертого частини п'ятої
статті 3-1 Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) з метою
правильного заповнення форм повідомлень, які містять відомості про
стан провадження у справі про банкрутство, сторони у справі про
банкрутство і фінансово-господарські показники боржника (далі -
форми подання інформації). Інструкція містить опис методики
заповнення полів.
1.2. Форми подання інформації та їх зміст розроблено з
урахуванням положень Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ), наказів Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0391-99, z0396-99, z0397-99, z0398-99, z0399-99 ) "Про
затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за
N 391/3684, від 29.11.2000 N 302 ( z0904-00 ) "Про Примітки до
річної фінансової звітності", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125, та інших
нормативно-правових актів.
II. Заповнення полів форм

подання інформації
2.1. Поля форм подання інформації повинні бути надруковані
без виправлень, які можуть призвести до двозначного трактування
даних. Бланки форм подання інформації розміщені на офіційному
веб-сайті в мережі Інтернет Мін'юсту України.
2.2. Усі форми подання інформації заповнюються та подаються в
обов'язковому порядку у строки, зазначені в додатку до цієї
Інструкції, залежно від стадії провадження процедури банкрутства,
вчинення процесуальних дій та виконання арбітражними керуючими
інших обов'язків відповідно до Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ).
2.3. Заповнені форми подання інформації мають бути подані в
паперовому вигляді, а також електронною поштою або на електронних
носіях до територіальних органів з питань банкрутства за
місцезнаходженням боржника.
III. Заповнення полів, загальних для всіх

або декількох форм подання інформації
3.1. Обов'язковому заповненню підлягають усі поля форм
подання інформації. Якщо подія або дії не відбулись, у
відповідному полі ставиться прочерк у вигляді риски "-".
3.2. Більшість форм подання інформації містять поля, які
заповнюються за такими правилами: поле "Номер справи" заповнюється відповідно до номера справи
про банкрутство у господарському суді. При заповненні цього поля
необхідно вказувати номер справи, звертаючи увагу на вживання в
номері великих та малих літер, а також спеціальних символів; поле "Найменування суду" містить найменування суду, в якому
розглядається справа про банкрутство; поле "Суддя" містить прізвище, ім'я та по батькові судді,
який здійснює провадження у справі про банкрутство; поле "Дата" та інші поля, що містять дані типу "дата",
заповнюється даними у форматі дд.мм.рррр, дедд - день місяця; мм -
місяць; рррр - рік (наприклад: 12.06.2011). День місяця та місяць
вказуються обов'язково двома цифрами, тобто 03.08.2000; поле "Найменування". Деякі форми подання інформації мають
поле, що містить найменування юридичної особи - боржника,
кредитора. Найменування юридичної особи повинно точно відповідати
найменуванню, що вживається в реєстраційних документах юридичної
особи, в документах суду або в інших офіційних документах; при заповненні поля "Область" вказується офіційна
(загальновживана) назва області (наприклад: Київська, Рівненська,
Івано-Франківська). Слово "область" або скорочення "обл." після
назви області не пишеться. Поле заповнюється у разі, якщо об'єкт
розташований у населеному пункті обласного та районного значення.
Поле "Область" не заповнюється у разі, якщо об'єкт розташований в
обласному центрі або в містах Києві та Севастополі; при заповненні поля "Район" вказується офіційна
(загальновживана) назва району, наприклад: Калинівський,
Мелітопольський, Конотопський. Слово "район" або скорочення "р-н"
після назви району не пишеться. Поле заповнюється, якщо об'єкт
розташований у населеному пункті районного підпорядкування. Поле
"Район" не заповнюється в разі, якщо об'єкт розташований у
районному центрі або в місті обласного значення; при заповненні поля "Населений пункт" вказується назва
населеного пункту (міста, села тощо). Слова "місто", "село" або
такі їх скорочення, як "м.", "с.", перед назвою населеного пункту
не пишуться; при заповненні полів, де зазначаються прізвище, ім'я та по
батькові, слід вказувати прізвище, ім'я та по батькові так, як
вони зазначені в офіційних документах суду або інших офіційних
документах; заповнюючи поле "Номер телефону", потрібно вказати номер
телефону, включаючи код населеного пункту, який береться в дужки.
У разі посилання на номер мобільного телефону необхідно вказати
код та номер оператора мобільного зв'язку; значення грошових сум вказується повністю з найменуванням
валюти. При найменуванні валюти допускається використання
загальновживаних скорочень (наприклад: 25 600 грн.); інформація, що визначає, коли і ким була заповнена форма
подання інформації, вказується в полях "Арбітражний керуючий",
"Серія, номер та дата видачі ліцензії", "Контактний телефон",
"E-mail", "Дата заповнення". Ці поля в усіх формах подання
інформації мають однакову назву. У полі "Арбітражний керуючий"
вказуються прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого,
що заповнив форму; деякі дані, що вказуються у формах подання інформації, можуть
бути конфіденційними. До визнання боржника банкрутом
конфіденційною є інформація, яку містять форми N 5, N 5.1 і N 5.2.
Рівень конфіденційності вказується при заповненні поля "Рівень
конфіденційності" відповідної форми подання інформації. Якщо
інформація конфіденційна, у відповідному полі ставиться літера
"К".
IV. Особливості заповнення форм

подання інформації
4.1. Форма N 1 "Повідомлення про порушення провадження у
справі про банкрутство, про боржника та оголошення у пресі". Поле 6 "Стаття Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ), відповідно до якої порушено провадження у справі про
банкрутство, підлягає заповненню, якщо справу про банкрутство
порушено відповідно до статей розділу VI зазначеного Закону, із
зазначенням відповідної статті розділу (наприклад: стаття 52). В іншому разі поле 6 не заповнюється і ставиться прочерк "-". У полях 7.1 "Найменування (для юридичних осіб)" та 7.2 "Код
згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)" мають бути вказані код
згідно з ЄДРПОУ та найменування ініціатора порушення справи -
юридичної особи. Якщо справа про банкрутство порушується за
ініціативою фізичної особи - підприємця, заповнюється поле 7.3
"П.І.Б., номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення
державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців)". Якщо справа про банкрутство порушена за заявою боржника, ці
поля не заповнюються і ставиться прочерк "-". У полі 8.7 "Частка держави у статутному капіталі (у
відсотках)" розмір частки вказується у форматі двозначного числа з
двома знаками після коми (наприклад: 27,00 означає, що частка
державної власності у статутному капіталі боржника становить 27%). Якщо провадження у справі про банкрутство порушено відносно
державного підприємства, поле 8.7 "Частка держави у статутному
капіталі (у відсотках)" заповнюється як 100%. Поле 8.8 "Суб'єкт управління об'єктами державної власності"
заповнюється, якщо держава володіє часткою майна боржника понад
25% або боржник є державним підприємством, при цьому у полі
вказується орган, уповноважений управляти державним майном
(наприклад: Міністерство інфраструктури України). У полі 9.1 "Найменування офіційного друкованого органу"
вказується повна назва друкованого органу (наприклад: "Голос
України" або "Урядовий кур'єр"). У полях 9.2 "Номер офіційного друкованого органу" та 9.3
"Дата виходу з друку" вказуються значення, що відповідають
вихідним даним номера друкованого органу, у якому розміщено
оголошення.
4.2. Форма N 2 "Повідомлення про стан провадження у справі
про банкрутство". Поле 7 "Стаття Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ), відповідно до якої здійснюється провадження у справі
про банкрутство, підлягає заповненню, якщо провадження у справі
про банкрутство здійснюється відповідно до вимог розділу VI
зазначеного Закону, із зазначенням відповідної статті розділу. В
іншому разі поле 6 не заповнюється і ставиться прочерк "-". Поле повинно містити дані на момент заповнення та подання
цієї форми. У полі 11 "Дата формування висновку про наявність ознак
приховуваного, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства
та його короткий зміст" вказуються дата формування даного висновку
та його результати (наприклад: "Ознак приховуваного або фіктивного
банкрутства не виявлено" або "Виявлено ознаки приховуваного
банкрутства" тощо). У полі 15 "Строк санації до "___" _____ 20__ року" вказується
дата, до якої триває процедура санації відповідно до ухвали суду,
а в разі продовження строку санації також вказується дата, до якої
процедуру санації продовжено відповідно до ухвали господарського
суду. У полі 17 "Результати санації" вказуються конкретні
результати цієї процедури (наприклад: платоспроможність боржника
не відновлено, перехід до процедури ліквідації). Якщо справу про банкрутство порушено відповідно до вимог
розділу VI Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), заповненню підлягають лише
ті поля форми N 2, які відповідають особливостям провадження
згідно з конкретною статтею зазначеного Закону.
4.3. Форма N 2 "Повідомлення про стан провадження у справі
про банкрутство" та форма N 3 "Повідомлення про погашення
заборгованості із заробітної плати" подаються щомісяця в
обов'язковому порядку. Інші форми подаються відповідно до строків,
зазначених в додатку до цієї Інструкції.
4.4. Форма N 4 "Повідомлення про реєстр вимог кредиторів та
стан розрахунку з ними". Поля цієї форми заповнюються відповідно до ухвали
господарського суду про затвердження реєстру вимог кредиторів та
даних щодо розрахунків з кредиторами. До поля 7 "Реєстр вимог кредиторів" форми N 4 вносяться дані
щодо кожного кредитора відповідно до черговості, яка встановлена
статтею 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ). Якщо кількість
кредиторів становить понад 100 осіб, дані щодо реєстру вимог
кредиторів можуть подаватися до територіального органу з питань
банкрутства лише в електронному варіанті форми N 4, без заповнення
зазначеного поля у паперовому примірнику. Якщо провадження у справі про банкрутство порушено відповідно
до статті 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), заповнюється
лише поле "Всього на дату подання звіту, грн.".
4.5. Форми N 5 "Фінансово-економічні показники діяльності
боржника - актив балансу", N 5.1 "Фінансово-економічні показники
діяльності боржника - пасив балансу" та N 5.2 "Фінансові
результати діяльності боржника". Вказані форми заповнюються на підставі матеріалів
бухгалтерської та статистичної інформації підприємства-боржника. Перше подання інформації за вказаними формами здійснюється
станом на останній звітний період, що передував даті порушення
справи про банкрутство. Поточні подання форм здійснюються при введенні судом іншої
стадії процедури банкрутства та (або) у разі призначення нового
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора). Поля форм N 5 і N 5.1 заповнюються відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ),
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 396/3689 (із змінами). Поля 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 9, 10.1, 10.2, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 форми N 5.2 заповнюються відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові
результати" ( z0397-99 ), затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690. Поле 19 "Капітальні інвестиції, разом (340)" форми N 5.2
заповнюється відповідно до Примітки до річної фінансової
звітності, затвердженої наказом Міністерства фінансів України
від 29.11.2000 N 302 ( z0904-00 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125. Поле 20 "Дебіторська заборгованість, усього" заповнюється
відповідно до суми даних, зазначених у рядках 050, 150, 160, 170,
180, 190, 200, 210 Форми N 1 "Баланс", наведеної в додатку до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
( z0396-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.06.99 за N 396/3689. Поле 21 "Кредиторська заборгованість, усього" заповнюється
відповідно до суми даних, зазначених у рядках 480 та 620 Форми N 1
"Баланс", наведеної в додатку до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ), затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87
( z0391-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 396/3689. Поле 22 "Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
(рядок 020 Ф.1 - РС)" форми N 5.2 заповнюється відповідно до Форми
N 1-РС ( ve307202-10 ) "Звіт про витрати на утримання робочої
сили", затвердженої наказом Державного комітету статистики України
від 28.07.2010 N 307 ( v0307202-10 ). Значення грошових сум вказується у тисячах гривень.
4.6. Якщо судом винесено ухвалу про припинення провадження у
справі про банкрутство, арбітражний керуючий протягом 10 днів з
дати винесення цієї ухвали, крім форми N 6 "Повідомлення про
припинення провадження у справі про банкрутство", в обов'язковому
порядку подає форми NN 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2.
4.7. Форми подання інформації NN 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 6
підлягають заповненню арбітражним керуючим щодо боржників -
юридичних осіб.
4.8. Форми N 6 "Повідомлення про припинення провадження у
справі про банкрутство" та N 7 "Повідомлення про провадження у
справі про банкрутство фізичної особи - підприємця" підлягають
заповненню арбітражним керуючим щодо фізичних осіб - підприємців,
щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.
Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування центрального
засвідчувального органу К.І.Чижмарь

Додаток

до Інструкції

щодо заповнення форм подання

арбітражними керуючими

інформації, необхідної

для ведення єдиної бази

даних про підприємства,

щодо яких порушено

провадження у справі

про банкрутство

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

та строки подання арбітражними

керуючими інформації, необхідної

для ведення єдиної бази даних

про підприємства, щодо яких порушено

провадження у справі про банкрутство

------------------------------------------------------------------ Номер | Назва форми | Строк подання | форми | | | -------+----------------------------+---------------------------| 1 |Повідомлення про порушення |Один раз протягом 10 днів | |провадження у справі про |після публікації оголошення| |банкрутство, про боржника та| | |оголошення у пресі | | -------+----------------------------+---------------------------| 2 |Повідомлення про стан |Щомісяця до 10 числа | |провадження у справі про |місяця, наступного за | |банкрутство |звітним | -------+----------------------------+---------------------------| 3 |Повідомлення про погашення |Щомісяця до 10 числа | |заборгованості із заробітної|місяця, наступного за | |плати |звітним | -------+----------------------------+---------------------------| 4 |Повідомлення про реєстр |Перше подання - протягом | |вимог кредиторів та стан |10 днів після винесення | |розрахунку з ними |ухвали про затвердження | | |реєстру вимог кредиторів, | | |наступні подання - щомісяця| | |до 10 числа місяця, | | |наступного за звітним | -------+----------------------------+---------------------------| 5 |Фінансово-економічні |Перше подання - протягом | |показники діяльності |10 днів після дати | |боржника - актив балансу |порушення господарським | -------+----------------------------|судом справи про | 5.1 |Фінансово-економічні |банкрутство, наступні | |показники діяльності |подання - протягом 10 днів| |боржника - пасив балансу |після переходу до іншої | -------+----------------------------|стадії провадження у справі| 5.2 |Фінансові результати |про банкрутство та (або) у | |діяльності боржника |разі призначення нового | | |арбітражного керуючого | | |(розпорядника майна, | | |керуючого санацією, | | |ліквідатора) | -------+----------------------------+---------------------------| 6 |Повідомлення про припинення |Протягом 10 днів з дати | |провадження у справі про |винесення ухвали про | |про банкрутство |припинення провадження у | | |справі про банкрутство | -------+----------------------------+---------------------------| 7 |Повідомлення про провадження|Перше подання - протягом | |у справі про банкрутство |10 днів після призначення | |фізичної особи - підприємця |арбітражного керуючого, | | |наступне подання - протягом| | |10 днів після припинення | | |провадження у справі про | | |банкрутство | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: