open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.09.2011 N 1058
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 жовтня 2011 р.

за N 1167/19905

Деякі питання експертних рад з питань

проведення експертизи дисертаційних робіт

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту

N 665 ( z1053-12 ) від 07.06.2012 }

Відповідно до підпункту 26 пункту 4 Положення про
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 410
( 410/2011 ), та пункту 29 Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007
N 423 ( 423-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: Положення про експертну раду з питань проведення експертизи
дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України; Перелік експертних рад з питань проведення експертизи
дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України ( z1168-11 ).
2. Установити, що експертні ради, утворені Вищою атестаційною
комісією України, припиняють свою діяльність з дня набрання
чинності цим наказом.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Вищої
атестаційної комісії України від 23.03.2010 N 170 ( v0170330-10 )
"Про затвердження Положення про експертну раду Вищої атестаційної
комісії України" (зі змінами).
4. Директору департаменту атестації кадрів (В.Д.Бондаренко)
забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Є.М.Суліму.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

14.09.2011 N 1058
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 жовтня 2011 р.

за N 1167/19905

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну раду з питань проведення

експертизи дисертаційних робіт

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

1. Експертна рада з питань проведення експертизи
дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України (далі - експертна рада) є дорадчим органом
МОНмолодьспорту, що утворюється для проведення експертизи
дисертацій з метою здійснення контролю за їх науковим рівнем,
науковою та практичною цінністю, роботою спеціалізованих вчених
рад та дотриманням єдиних вимог до здобувачів наукових ступенів.
2. Експертна рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами
МОНмолодьспорту, у тому числі цим Положенням.
3. Експертні ради утворюються МОНмолодьспортом за галузями
науки або за групами спеціальностей. Експертні ради формуються МОНмолодьспортом з провідних учених
певної галузі науки, які мають досвід з підготовки здобувачів
наукових ступенів та беруть участь у процесі атестації наукових
кадрів, за пропозиціями національних академій наук, центральних
органів виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні
заклади III-IV рівня акредитації та наукові установи, а також
вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та наукових
установ, що належать до сфери управління МОНмолодьспорту.
4. Вищий навчальний заклад III-IV рівня акредитації, наукова
установа, наукового працівника якої введено до складу експертної
ради, забезпечує його участь в засіданнях експертної ради.
5. Експертна рада утворюється у складі голови експертної
ради, його заступника (заступників), вченого секретаря та членів
експертної ради - експертів, які є докторами наук, крім вченого
секретаря ради, який може бути кандидатом наук. Персональний та кількісний склад експертної ради
затверджується МОНмолодьспортом. Голова та вчений секретар експертної ради відповідають за
зберігання дисертацій, атестаційних справ та клопотань, переданих
на розгляд експертної ради, вчасний їх розгляд, ведуть облік
роботи експертів. Вчений секретар експертної ради веде протокол засідання
експертної ради.
6. Голова експертної ради і його заступник (заступники) не
можуть бути працівниками одного і того самого вищого навчального
закладу III-IV рівня акредитації, наукової установи чи їх
відокремлених підрозділів. Член експертної ради не може бути головою спеціалізованої
вченої ради і входити до складу двох чи більше експертних рад. Експерт може бути членом тільки однієї спеціалізованої вченої
ради. { Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 665 ( z1053-12 )
від 07.06.2012 }
7. Головним завданням експертної ради є участь у: проведенні експертизи захищених дисертацій; розгляді документів атестаційних справ; розгляді клопотань про утворення спеціалізованих вчених рад
та проведення разових захистів; { Пункт 7 доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
N 665 ( z1053-12 ) від 07.06.2012 } розгляді питань щодо присудження наукових ступенів.
8. Експертна рада відповідно до покладених на неї завдань
бере участь у: 1) проведенні експертизи захищених дисертацій, якщо: дисертація містить таємну інформацію; дисертація надійшла до МОНмолодьспорту у порядку
переатестації; дисертація за рішенням МОНмолодьспорту надсилалась до іншої
спеціалізованої вченої ради для додаткового розгляду (колективного
рецензування); здобувач наукового ступеня кандидата наук не має повної вищої
освіти в галузі, з якої підготовлено дисертацію (із запрошенням
здобувача); здобувач наукового ступеня за основним місцем роботи не є
науковим або науково-педагогічним працівником (із запрошенням
здобувача); 2) розгляді документів атестаційних справ здобувачів наукових
ступенів, дисертації яких розглядаються експертною радою; 3) розгляді клопотань про утворення спеціалізованих вчених
рад та проведення разових захистів; 4) розгляді питань щодо: формування переліку наукових спеціальностей; підготовки паспортів наукових спеціальностей; внесення друкованих та електронних наукових видань до
переліку наукових фахових видань України, публікації в яких
зараховуються до числа основних публікацій за темою дисертації; визначення спеціалізованих вчених рад для додаткового
розгляду, проведення переатестації вчених, яким присуджено наукові
ступені в інших державах, та нострифікації дипломів про наукові
ступені, виданих в інших державах. Пункт 8 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту N 665 ( z1053-12 ) від 07.06.2012 }
9. Експертна рада має право: одержувати в установленому порядку від спеціалізованої вченої
ради додаткові документи та матеріали, необхідні для виконання
покладених на неї завдань; запрошувати на свої засідання та заслуховувати здобувачів,
керівників спеціалізованих вчених рад, офіційних опонентів,
наукових керівників і наукових консультантів; вносити пропозиції МОНмолодьспорту щодо залучення до роботи
докторів наук - фахівців з відповідних спеціальностей.
10. Засідання експертної ради проводить її голова, а за його
відсутності - один з його заступників. Засідання експертної ради
вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше як половина
її складу. Засідання проводиться за умови обов'язкової присутності
представників МОНмолодьспорту, які беруть участь у засіданні
експертної ради без права голосу. Засідання експертної ради проводиться відповідно до графіка,
затвердженого МОНмолодьспортом.
11. Для розгляду дисертації та документів атестаційної
справи, що надходять до експертної ради, голова експертної ради
(за його відсутності - заступник) за узгодженням з
МОНмолодьспортом призначає експерта (експертів). Експертами не можуть призначатися: співавтори наукових праць здобувача; працівники одного й того самого підрозділу однієї установи
(кафедри, сектора, лабораторії, відділу тощо); близькі особи здобувача; члени спеціалізованої вченої ради, в якій розглядалася
дисертація здобувача; офіційні опоненти здобувача; науковий консультант (керівник) здобувача. Експерти отримують дисертацію, її електронну копію та
атестаційну справу на засіданні експертної ради або у робочому
порядку.
12. Експерт: аналізує якість підготовки документів атестаційної справи
(відгуки офіційних опонентів, відгуки на автореферат, висновок
спеціалізованої вченої ради, публікації); визначає глибину обговорення дисертації під час захисту; аналізує якість підготовки дисертаційної роботи та
автореферату щодо відповідності змісту роботи вимогам до
кваліфікаційних наукових праць рівня кандидата чи доктора наук,
відповідності паспорту наукової спеціальності, за якою захищено
дисертацію, а також на наявність текстових запозичень; оцінює наукову та практичну цінність дисертації, а також
ступінь новизни отриманих результатів, достовірність її висновків
та рекомендацій. За результатами експертизи експерт готує проект атестаційного
висновку. Якщо атестаційний висновок експертної ради позитивний, то
експертна рада вносить МОНмолодьспорту пропозиції щодо
затвердження рішення спеціалізованої вченої ради і видачі диплома
про науковий ступінь. Якщо встановлено, що експертизу дисертації у спеціалізованій
вченій раді проведено неякісно, висновок зазначеної ради
недостатньо аргументований, то експертна рада вносить
МОНмолодьспорту пропозиції щодо скасування рішення спеціалізованої
вченої ради і відмови у видачі диплома про науковий ступінь. У разі потреби експертна рада вносить МОНмолодьспорту
пропозиції щодо запрошення на засідання експертної ради здобувача,
наукового керівника (консультанта), голову спеціалізованої вченої
ради, в якій проведено захист дисертації, чи надсилання дисертації
та атестаційної справи здобувача наукового ступеня для додаткового
розгляду, а також проведення повторної експертизи.
13. При розгляді докторської дисертації експерти зобов'язані
визначити, якою мірою в ній використані матеріали кандидатської
дисертації здобувача, які можуть використовуватися лише в
оглядовій частині докторської дисертації.
14. Експертиза докторських дисертацій, виконаних за двома
спеціальностями, проводиться за кожною з них.
15. В обговоренні дисертації і в голосуванні не можуть брати
участь члени експертної ради, які є офіційними опонентами, а також
науковий керівник (консультант) і співавтори здобувача.
16. Атестаційні висновки експертної ради приймаються шляхом
відкритого голосування більшістю голосів. За пропозицією хоча б
одного з членів експертної ради проводиться таємне голосування.
17. Голова експертної ради, його заступники і вчений секретар
не можуть бути офіційними опонентами. Призначення члена експертної ради офіційним опонентом можливе
лише за виняткових обставин з дозволу МОНмолодьспорту.
18. Протокол, атестаційні висновки встановленого зразка,
підписані головуючим на засіданні, експертом і вченим секретарем
експертної ради, протягом п'яти днів після засідання передаються
до МОНмолодьспорту для затвердження.
19. Строк розгляду в експертній раді не повинен перевищувати: дисертації та атестаційної справи здобувача наукового ступеня
доктора наук - трьох місяців; дисертації та атестаційної справи здобувача наукового ступеня
кандидата наук - двох місяців; питань щодо переліку та паспортів наукових спеціальностей,
наукових фахових видань та інших питань процесу атестації наукових
кадрів - одного місяця.
20. Інформація, пов'язана з розглядом дисертацій та
атестаційних справ, розголошенню не підлягає. У разі порушення цієї вимоги, неякісної експертизи дисертацій
та атестаційних справ, порушень Порядку присудження наукових
ступеніві присвоєння вченого звання старшого наукового
співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 07.03.2007 N 423 ( 423-2007-п ), та цього Положення
МОНмолодьспорт може прийняти рішення про виведення експерта зі
складу експертної ради.
Директор
Департаменту атестації кадрів В.Бондаренко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: