open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.09.2011 N 1145
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 листопада 2011 р.

за N 1291/20029

Про затвердження Положення про

забезпечення права осіб на доступ

до публічної інформації у Державній службі

фінансового моніторингу України

З метою забезпечення безумовного виконання вимог Закону
України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) та Указу
Президента України від 05.05.2011 N 547 ( 547/2011 ) "Питання
забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної
інформації", реалізації громадянами гарантованого державою права
на доступ до публічної інформації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про забезпечення права осіб на доступ
до публічної інформації у Державній службі фінансового моніторингу
України, що додається.
2. Департаменту податкової, митної політики, доходів,
адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку
(Чмерук М.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Державної служби фінансового моніторингу України Гуржія С.Г.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.Хмільовський
Заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні В.Биковець
Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань
для ведення колективних переговорів
та соціального діалогу
на національному рівні Г.В.Осовий
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

14.09.2011 N 1145
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 листопада 2011 р.

за N 1291/20029

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення права осіб

на доступ до публічної інформації

у Державній службі фінансового

моніторингу України

I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної
інформації у Державній службі фінансового моніторингу України
(далі - Держфінмоніторинг України).
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: запит на інформацію - прохання особи чи групи осіб в усній,
письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що
знаходиться у володінні Держфінмоніторингу України; запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання
громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних
повноважень; звернення громадян - викладені в письмовій або усній формі
пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги; публічна інформація - відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була
отримана або створена в процесі виконання Держфінмоніторингом
України обов'язків, передбачених законодавством, або яка
знаходиться у володінні Держфінмоніторингу України; суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші
державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади
Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні
управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є
обов'язковими для виконання.
1.3. Правове регулювання відносин, пов'язаних із
забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється
відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації"
( 2939-17 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ) та "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ).
1.4. Дія цього Положення не поширюється на відносини щодо
отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні
ними своїх функцій, зокрема інформації, яка створюється або
отримується Держфінмоніторингом України відповідно до Закону
України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
( 249-15 ), а також на відносини у сфері звернень громадян.
1.5. Спрямовує та координує надання доступу до публічної
інформації заступник Голови Держфінмоніторингу України, який
здійснює спрямування, координацію діяльності і контроль за роботою
підрозділів забезпечення діловодства та організації контролю
відповідно до розподілу функціональних обов'язків (далі -
Координатор).
1.6. Дотримання встановленого порядку надання публічної
інформації (облік, систематизація та контроль щодо задоволення
запиту) організовує і забезпечує Управління контролю та
адміністративно-господарської роботи Держфінмоніторингу України
(далі - Управління).
1.7. Керівники самостійних структурних підрозділів
Держфінмоніторингу України, які володіють запитуваною інформацією
та визначені резолюцією керівництва Держфінмоніторингу України до
запиту, організовують і забезпечують виконання та надання
публічної інформації на запит.
II. Забезпечення доступу до публічної

інформації у Держфінмоніторингу України
2.1. Доступ до публічної інформації у Держфінмоніторингу
України забезпечується шляхом: 1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом; 2) надання інформації за запитом на інформацію.
2.2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно
до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної
інформації" ( 2939-17 ).
III. Порядок звернення за публічною

інформацією до Держфінмоніторингу України
3.1. Запитувачі інформації мають право доступу до
спеціального місця у приміщенні Держфінмоніторингу України для
роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію.
3.2. Запитувачі інформації мають право звернутися до
Держфінмоніторингу України із запитом на інформацію незалежно від
того, стосується ця інформація їх особисто чи ні, без пояснення
причини подання запиту.
3.3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або
колективним.
3.4. Запитувачі інформації можуть подати запит в усній,
письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною
поштою).
3.5. Запитувачі інформації можуть подавати письмовий запит у
довільній формі.
3.6. Запит на інформацію має містити: 1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу
електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи
зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це
відомо; 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
3.7. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту
на інформацію запитувачі інформації можуть подавати запит шляхом
заповнення відповідної форми запиту на інформацію (додаток до
Положення), яку можна отримати в приміщенні Держфінмоніторингу
України та на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу України
www.sdfm.gov.ua у розділі "Доступ до публічної інформації".
3.8. Запитувачі інформації можуть звернутися до
Держфінмоніторингу України із запитом на інформацію під час
особистого прийому посадовими особами Держфінмоніторингу України,
за телефоном та факсом 594-16-39, а також на електронну адресу
Держфінмоніторингу України public@sdfm.gov.ua.
3.9. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені
фізичні можливості тощо) запитувачі інформації не можуть подати
письмовий запит на інформацію, його має оформити працівник
Управління, обов'язково зазначивши в запиті свою посаду, прізвище,
ім'я, по батькові, контактний телефон, та надати копію запиту
запитувачам інформації, які його подали.
3.10. Під час подання запиту на інформацію запитувачі
інформації зазначають зручну для них форму отримання інформації.
3.11. На вимогу запитувачів інформації на першому аркуші
копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням
найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного
номера запиту. Така копія повертається запитувачам інформації.
IV. Порядок реєстрації та опрацювання

запиту на інформацію
4.1. Запит на інформацію, що надходить на адресу
Держфінмоніторингу України, приймається, попередньо опрацьовується
і реєструється відділом забезпечення діловодства Управління
контролю та адміністративно-господарської роботи (далі - Відділ) в
установленому порядку.
4.2. Для реєстрації запиту на інформацію застосовується
окрема вхідна реєстраційно-контрольна картка, що обробляється за
допомогою корпоративної системи електронного документообігу
(далі - система обліку) в окремій категорії.
4.3. Система обліку містить: 1) назву документа; 2) дату створення документа; 3) дату надходження документа; 4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ); 5) передбачену законом підставу віднесення інформації до
категорії з обмеженим доступом; 6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона
віднесена до інформації з обмеженим доступом; 7) галузь; 8) ключові слова; 9) тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи,
аудіозаписи тощо); 10) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти,
прес-релізи); 11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви,
подання, пропозиції, листи тощо); 12) форму та місце зберігання документа тощо.
4.4. Доступ до системи обліку, що містить інформацію про
документ, що знаходиться у Держфінмоніторингу України,
забезпечується відповідно до законодавства.
4.5. Після повернення запиту на інформацію з відповідною
резолюцією керівництва Держфінмоніторингу України працівниками
Відділу вносяться необхідні дані у відповідні поля реєстраційної
картки у системі обліку, після чого запит невідкладно передається
виконавцям.
4.6. Реєстрація та опрацювання запиту на публічну інформацію,
який надійшов до Держфінмоніторингу України телефоном та
електронною поштою, здійснюються Відділом після його роздрукування
на паперовому носії сектором організації контролю та моніторингу
за виконанням документів Управління контролю та
адміністративно-господарської роботи (далі - Сектор).
V. Порядок надання публічної інформації

Держфінмоніторингом України
5.1. Відповідь на запит на інформацію надається тими
структурними підрозділами, які володіють запитуваною інформацією
та визначені резолюцією керівництва Держфінмоніторингу України до
запиту.
5.2. Оприлюднення публічної інформації про діяльність
Держфінмоніторингу України в засобах масової інформації
забезпечується в установленому порядку відповідальною особою,
визначеною окремим наказом Держфінмоніторингу України.
5.3. Розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті
Держфінмоніторингу України та інформаційному стенді забезпечують
керівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу
України за напрямами діяльності відповідно до компетенції.
5.4. Проект відповіді на запит обов'язково погоджується з
Координатором.
5.5. Відповідь на запит надається за підписом Голови
Держфінмоніторингу України або його заступника відповідно до
розподілу функціональних обов'язків.
5.6. Відповідь на запит повинна містити достовірну, точну та
повну запитувану інформацію.
5.7. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не
пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту
Держфінмоніторингом України. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану
довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій,
катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій,
що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян,
відповідь має бути надана не пізніше ніж протягом 48 годин з дня
отримання запиту.
5.8. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, Голова Держфінмоніторингу України або його заступник може
продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з
обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
Держфінмоніторинг України повідомляє запитувача інформації в
письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня
отримання запиту.
5.9. У випадках, коли запит містить прохання надати
інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності
Держфінмоніторингу України, відповідальним за надання відповіді
визначається підрозділ, визначений у резолюції першим або окремо
визначений. У такому разі співвиконавці зобов'язані не пізніше ніж за два
робочих дні до настання терміну виконання запиту надати
відповідальному виконавцю відповідні документи.
5.10. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну
інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не
належить до публічної, то відповідь на питання, які не належать до
публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у
строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ), про що запитувачам інформації повідомляється у
відповіді на запит на інформацію.
5.11. У разі якщо запитувана публічна інформація належить до
публічної інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит
вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта,
відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У
разі якщо частина запитуваної інформації належить до публічної
інформації з обмеженим доступом, а інша частина є
загальнодоступною, надається запитувана інформація, доступ до якої
необмежений. Відповідь на такий запит підлягає обов'язковому
погодженню з керівниками Юридичного управління та Сектору режиму
та безпеки Держфінмоніторингу України.
5.12. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає
виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок,
запитувачі зобов'язані відшкодувати фактичні витрати на копіювання
та друк. Розмір фактичних витрат визначається Міністерством фінансів
України на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених
постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 N 740
( 740-2011-п ) "Про затвердження граничних норм витрат на
копіювання або друк документів, що надаються за запитом на
інформацію". У разі якщо Міністерство фінансів України не
встановило розміру плати за копіювання або друк, інформація
надається безкоштовно.
5.13. Держфінмоніторинг України має право відмовити в
задоволенні запиту в таких випадках: 1) він не володіє і не зобов'язаний відповідно до його
компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією,
щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до категорії
публічної інформації з обмеженим доступом відповідно до частини
другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної
інформації" ( 2939-17 ); 3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила
передбачені пунктом 5.12 цього розділу фактичні витрати, пов'язані
з копіюванням або друком; 4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених
пунктом 3.6 розділу III цього Положення.
5.14. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в
письмовий формі. У відповіді про відмову в задоволенні запиту про
інформацію мають зазначатися: 1) прізвище, ім'я, по батькові та посада особи,
відповідальної за розгляд запиту Держфінмоніторингом України; 2) дата відмови; 3) мотивована підстава відмови; 4) порядок оскарження відмови; 5) підпис.
5.15. У разі якщо Держфінмоніторинг України не володіє
запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером
діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, він
зобов'язаний направити цей запит на інформацію належному
розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це
запитувача інформації.
5.16. У разі якщо Держфінмоніторингом України не може бути
надана запитувана публічна інформація в передбачені цим Положенням
строки у разі настання обставин непереборної сили, допускається
відстрочка в задоволенні запиту на інформацію. Рішення про
відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з
роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
5.17. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на
інформацію мають зазначатися: 1) прізвище, ім'я, по батькові та посада особи,
відповідальної за розгляд запиту Держфінмоніторингом України; 2) дата надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; 3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може
бути задоволений у встановлений цим Положенням строк; 4) строк, у який буде задоволено запит; 5) підпис.
5.18. Відповіді на запити на інформацію підлягають
обов'язковій реєстрації у Відділі.
5.19. Листування за запитами на публічну інформацію
повертається до Сектору для зберігання згідно з номенклатурою
справ Держфінмоніторингу України.
Заступник директора
Департаменту податкової,
митної політики, доходів,
адміністрування платежів
та методології бухгалтерського
обліку - начальник Управління
моніторингу адміністрування
платежів В.І.Ніколайченко

Додаток

до Положення про

забезпечення права осіб

на доступ до публічної

інформації у Державній

службі фінансового

моніторингу України

Форма запиту на інформацію, Державна служба фінансового
що подається до моніторингу України
Держфінмоніторингу України
відповідно до Закону України
"Про доступ до публічної
інформації"

Запитувач _______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних

осіб, найменування організації,
_______________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові представника

організації - для юридичних
_______________________________________________________

осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу

юридичної особи,
_______________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса,

контактний телефон)
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної
інформації" надати _________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст

документа)
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк
(необхідне зазначити):
на поштову адресу ____________________________________________

(поштовий індекс, область, район,

населений пункт, вулиця,
____________________________________________

будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу ____________________________________________
телефаксом ____________________________________________
за телефоном ____________________________________________
______________ __________________

(дата) (підпис)
Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які
перебувають у володінні Держфінмоніторингу України, розміщена на
офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу України: www.sdfm.gov.ua 2. Запит може бути поданий: на поштову адресу: вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655; на електронну адресу: public@sdfm.gov.ua; телефоном та факсом: (044)-594-16-39. 3. Запит може бути поданий особисто до Управління контролю та
адміністративно-господарської роботи, яке є відповідальним за
організацію доступу осіб до публічної інформації, розпорядником
якої є Держфінмоніторинг України, в робочий час згідно з правилами
внутрішнього трудового розпорядку. 4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб,
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження
запиту. 6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо
стану навколишнього природного середовища, якості харчових
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається
протягом 48 годин з дня отримання запиту. 7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти
робочих днів з дня надходження запиту. 8. Інформація на запит надається безкоштовно. 9. У разі коли запитувана інформація містить документи
обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з
дня надходження запиту повідомляється запитувач із зазначенням
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком
документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після
підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких
випадках: 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством,
володіти, інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом; 3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих
приміток; 4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України
"Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу
зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: