open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.09.2011 N 501/1001
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 жовтня 2011 р.

за N 1147/19885

Про затвердження Вимог

до визначення порядку дій персоналу підрозділу

фізичного захисту, персоналу підрозділу обліку

та контролю ядерних матеріалів в умовах

надзвичайних і кризових ситуацій

Відповідно до статті 24 Закону України "Про фізичний захист
ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання" ( 2064-14 ), з метою
визначення порядку дій персоналу підрозділу фізичного захисту,
персоналу обліку та контролю ядерних матеріалів в умовах
надзвичайних і кризових ситуацій на ядерних установках, об'єктах,
призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими
джерелами іонізуючого випромінювання, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Вимоги до визначення порядку дій персоналу
підрозділу фізичного захисту, персоналу підрозділу обліку та
контролю ядерних матеріалів в умовах надзвичайних і кризових
ситуацій, що додаються.
2. Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони
праці та цивільного захисту Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України (Онищенко О.М.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Міністра
енергетики та вугільної промисловості України Бойка Ю.А. та Голову
Державного агентства України з управління зоною відчуження
Холошу В.І.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр енергетики
та вугільної промисловості
України Ю.Бойко
Міністр
надзвичайних ситуацій України В.Балога
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Служби
безпеки України В.Породько
Перший заступник Голови
Державної інспекції
ядерного регулювання України -
Головний державний інспектор
з ядерної та радіаційної безпеки
України М.Гашев
Т.в.о. Міністра
внутрішніх справ України С.Є.Попков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

енергетики та вугільної

промисловості України,

Міністерства надзвичайних

ситуацій України

15.09.2011 N 501/1001
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 жовтня 2011 р.

за N 1147/19885

ВИМОГИ

до визначення порядку дій персоналу

підрозділу фізичного захисту,

персоналу підрозділу обліку

та контролю ядерних матеріалів

в умовах надзвичайних і кризових ситуацій

I. Загальні положення
1.1. Ці Вимоги встановлюють порядок забезпечення
експлуатуючими організаціями готовності персоналу підрозділів
фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для
поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами
іонізуючого випромінювання, підрозділів ядерних установок, які
здійснюють облік та контроль ядерних матеріалів, до дій в умовах
надзвичайних і кризових ситуацій.
1.2. У цих Вимогах терміни вживаються у такому значенні: готовність персоналу - спроможність персоналу виконувати свої
обов'язки в умовах надзвичайних і кризових ситуацій на об'єкті; кризова ситуація - ситуація, що склалася на об'єкті внаслідок
вчинення протиправної дії щодо об'єкта, яка може призвести або
призвела до вчинення диверсії, крадіжки, іншого неправомірного
вилучення ядерних та інших радіоактивних матеріалів; надзвичайна ситуація - порушення нормальної експлуатації
об'єкта внаслідок події природного або техногенного характеру, яка
може призвести або призвела до заподіяної здоров'ю шкоди, загибелі
осіб, які перебувають у межах захищеної зони об'єкта, населення,
значних матеріальних втрат, викиду в навколишнє середовище
радіоактивних матеріалів в обсягах, що перевищують установлені
законодавством допустимі рівні; об'єкт - ядерна установка, об'єкт, призначений для поводження
з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого
випромінювання; подія - причина виникнення надзвичайної або кризової ситуації
на об'єкті; уражальний чинник події - складова частина події, яка
характеризується перевищуючим нормативні показники фізичним,
радіаційним, хімічним, біологічним, іншим впливом на здоров'я
людини. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах
України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
( 39/95-ВР ), "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання" ( 2064-14 ), Порядку класифікації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004
N 368 ( 368-2004-п ), Правилах фізичного захисту ядерних установок
та ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету
ядерного регулювання України від 04.08.2006 N 116 ( z1067-06 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21.09.2006 за
N 1067/12941, Правилах ведення обліку та контролю ядерних
матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного
регулювання України від 26.06.2006 N 97 ( z0849-06 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.07.2006 за
N 849/12723 (у редакції наказу Державного комітету ядерного
регулювання України від 08.02.2010 N 14) ( z0202-10 ), Загальних
вимогах до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних
матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного
регулювання України від 28.08.2008 N 156 ( z0999-08, z1000-08 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.10.2008 за
N 999/15690, Плані реагування на радіаційні аварії, затвердженому
наказом Державного комітету ядерного регулювання України,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 17.05.2004 N 87/211 ( z0720-04 ), зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 720/9319, Вимогах до
підрозділу фізичного захисту і персоналу підрозділу фізичного
захисту, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики
України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Національної академії наук України від 03.03.2009 N 128/146/58
( z0426-09, za426-09 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 13.05.2009 за N 426/16442.
1.3. Завданням персоналу є запобігання, виявлення та
реагування на протиправні дії щодо об'єкта та/або ядерного
матеріалу (також іншого радіоактивного матеріалу, джерел
іонізуючого випромінювання) в умовах надзвичайної або кризової
ситуації та пом'якшення наслідків цих дій.
1.4. Персонал діє в умовах надзвичайних і кризових ситуацій
на об'єкті відповідно до зазначених у підпунктах 1.4.1, 1.4.2
цього пункту обов'язків та аварійного плану об'єкта. 1.4.1. Обов'язками персоналу підрозділу фізичного захисту в
умовах надзвичайних і кризових ситуацій на об'єкті є: а) забезпечення взаємодії з персоналом підрозділу з охорони,
персоналом підрозділу, який здійснює облік та контроль ядерних
матеріалів; б) перевірка готовності резервного пульта фізичного захисту
або спеціально обладнаного локального пульта фізичного захисту
взяти на себе управління інженерно-технічними засобами системи
фізичного захисту та виконання інших передбачених проектом функцій
центрального пульта фізичного захисту; в) передавання у разі необхідності управління
інженерно-технічними засобами системи фізичного захисту об'єкта
резервному або спеціально обладнаному локальному пульту фізичного
захисту; г) забезпечення постійного двостороннього зв'язку між
центральним (резервним) пультом фізичного захисту, адміністрацією,
начальником зміни об'єкта, підрозділом з охорони, силами допомоги
ззовні; ґ) забезпечення реєстрації, збереження, відтворення в
будь-який момент часу інформації, що надходить на центральний
(резервний) пульт фізичного захисту та виходить з нього; д) документування будь-яких власних дій, повідомлень, що
надходять від персоналу підрозділу, який здійснює облік та
контроль ядерних матеріалів, іншого персоналу об'єкта, персоналу
підрозділу з охорони, сил допомоги ззовні; е) здійснення спільно з персоналом підрозділу з охорони
компенсувальних заходів у разі виходу з ладу окремих елементів
системи фізичного захисту; є) виявлення спроби вчинення або вчинення протиправних дій
щодо об'єкта; ж) оповіщення про тривогу начальника зміни об'єкта,
керівників підрозділу фізичного захисту та підрозділу з охорони,
інших учасників об'єктового плану взаємодії; з) визначення кількості, озброєння та оснащення
правопорушників, тактики дій правопорушників, їх маршрутів
пересування та ймовірних намірів, надання інформації про це
начальнику зміни об'єкта, адміністрації, підрозділу з охорони,
силам допомоги ззовні; и) забезпечення безперешкодної евакуації персоналу об'єкта,
персоналу підрядників, відряджених, відвідувачів з окремих життєво
важливих місць і зон обмеження доступу об'єкта, обліку кожної
особи, яка залишила життєво важливе місце або зону обмеження
доступу, доправлення евакуйованих у визначені для них місця для
здійснення огляду їх особистих речей та поклажі щодо виявлення
заборонених предметів і речовин, перевірки їх санкціонованого
перебування в зонах обмеження доступу перед евакуацією та в разі
необхідності отримання свідчень від евакуйованих правоохоронними
органами; і) забезпечення своєчасного проїзду та проходу через
контрольно-пропускні пункти на межі зон обмеження доступу об'єкта
персоналом підрозділів пошуково-рятувальних сил,
аварійно-рятувальних служб центральних та місцевих органів
виконавчої влади, Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту, транспортних засобів і персоналу сил допомоги ззовні; ї) перевірка приміщень об'єкта, з яких відбулася евакуація,
на наявність людей чи предметів і речовин, які можуть бути
використані в диверсійних цілях; й) участь у забезпеченні відповідно до аварійного плану
об'єкта доступу до забруднених радіоактивними та іншими
небезпечними речовинами або небезпечних щодо обвалу приміщень
аварійного персоналу об'єкта та персоналом підрозділів
пошуково-рятувальних сил, аварійно-рятувальних служб центральних
та місцевих органів виконавчої влади, Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту, що прибули на об'єкт; к) виконання правила двох осіб; л) недопущення несанкціонованого виносу/вивозу за межі
захищеної зони ядерних та інших радіоактивних матеріалів
персоналом підрозділів пошуково-рятувальних сил,
аварійно-рятувальних служб центральних та місцевих органів
виконавчої влади, Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту, сил допомоги ззовні, який брав участь у ліквідації
наслідків надзвичайної або кризової ситуації; м) надання штабу аварійного реагування наявної інформації про
стан приміщень та обладнання об'єкта, місцезнаходження ядерних та
інших радіоактивних матеріалів; н) застосування засобів індивідуального захисту; о) призупинення дій правопорушників за допомогою
інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту об'єкта; п) проведення спеціально уповноваженою особою первинних
переговорів з правопорушниками, які захопили заручників або
життєво важливі місця об'єкта, до прибуття осіб, спеціально
уповноважених на ведення переговорів з терористами керівником
оперативного штабу, створеного для безпосереднього управління
конкретною антитерористичною операцією; р) надання допомоги силам реагування при здійсненні ними
розгортання, переривання та нейтралізації правопорушників; с) надання після нейтралізації правопорушників допомоги силам
реагування у виявленні небезпечних у диверсійному відношенні
предметів і речовин у приміщеннях і на території об'єкта, де
знаходилися правопорушники; т) забезпечення збереження речових доказів на місці вчинення
протиправних дій; у) сприяння правоохоронним органам у процесі розслідування
ними подій, що призвели до виникнення надзвичайної або кризової
ситуації, здійснення заходів з розшуку та повернення зниклих
ядерних та інших радіоактивних матеріалів; ф) забезпечення умов для надання медичної допомоги потерпілим
у разі надзвичайної або кризової ситуації на об'єкті; х) забезпечення спільно з підрозділом з охорони підтримання
на об'єкті правопорядку, захисту інформації з обмеженим доступом,
охорони окремих радіаційно забруднених ділянок на території
об'єкта, межі яких відповідно позначені; ц) виконання завдань з ліквідації наслідків аварії; ч) переміщення без зниження рівня фізичного захисту об'єкта
робочих місць персоналу з місць, у яких радіаційне забруднення
перевищує допустимі норми, в місця, де радіаційне забруднення не
перевищує допустимих норм. 1.4.2. Обов'язками персоналу підрозділу, який здійснює облік
та контроль ядерних матеріалів, в умовах надзвичайних і кризових
ситуацій на об'єкті є: а) забезпечення взаємодії з персоналом підрозділу фізичного
захисту, персоналом підрозділу з охорони; б) збереження облікової та звітної документації; в) здійснення відповідних заходів у разі виходу з ладу
окремих елементів системи обліку та контролю ядерних матеріалів; г) вжиття відповідних заходів у разі виникнення підозри, що
відбувся несанкціонований доступ до ядерних матеріалів,
встановлення факту крадіжки або здійснення інших протиправних дій
щодо ядерних матеріалів; ґ) забезпечення збереження речових доказів на місці вчинення
протиправних дій щодо ядерних матеріалів; д) проведення у разі виявлення аномалії в найкоротші строки
спеціального розслідування; е) сприяння правоохоронним органам у процесі розслідування
ними подій, що призвели до зникнення ядерних матеріалів, а також
під час заходів з розшуку та повернення зниклих матеріалів.
1.5. Експлуатуюча організація при визначенні порядку дій
персоналу в умовах надзвичайних і кризових ситуацій суворо
дотримується принципів державної політики у сфері використання
ядерної енергії та радіаційного захисту, а саме: пріоритету захисту людини та навколишнього природного
середовища від впливу іонізуючого випромінювання; дотримання дозових меж впливу на персонал і населення,
встановлених нормами, правилами та стандартами з ядерної та
радіаційної безпеки; інших принципів, визначених статтею 5 Закону України "Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ).
1.6. Керівник експлуатуючої організації забезпечує визначення
порядку дій персоналу та його готовність до дій в умовах
надзвичайних і кризових ситуацій на об'єкті.
II. Події, що можуть призвести

до виникнення надзвичайної

та кризової ситуацій
2.1. Характер протікання надзвичайних і кризових ситуацій на
об'єкті залежить від подій, що їх викликали. Причинами надзвичайних ситуацій можуть бути події природного
та техногенного характеру. Причинами кризових ситуацій є події
соціально-політичного характеру.
2.2. До подій природного характеру, що можуть призвести до
виникнення надзвичайної ситуації, належать: а) землетруси; б) зсуви; в) осідання (провалля) земної поверхні; г) карстові провалля; ґ) сильне налипання снігу (шар мокрого замерзлого снігу на
проводах електромережі завтовшки 35 мм і більше); д) дуже сильний мороз (температура повітря мінус 30-35 град.С
і нижче); е) дуже сильна спека (температура повітря плюс 35-40 град.С і
вище); є) сильний вітер, включаючи шквали і смерчі; ж) високі рівні води; з) пожежі в природних екологічних системах; и) інші події, що можуть призвести до виникнення надзвичайної
ситуації.
2.3. До подій техногенного характеру, що можуть призвести до
виникнення надзвичайної ситуації, належать події, що можуть
статися як у межах захищеної зони об'єкта, так і поза її межами. 2.3.1. До подій техногенного характеру, що можуть статися в
межах захищеної зони об'єкта, належать: а) викид у навколишнє середовище радіоактивних речовин
внаслідок аварії; б) розсіювання в межах зон обмеження доступу об'єкта
радіоактивних речовин, не пов'язане з протиправними діями; в) наявність у повітрі небезпечних для здоров'я речовин; г) пожежа, вибухи, не пов'язані з протиправними діями, в
спорудах, комунікаціях і на технологічному обладнанні; ґ) раптове руйнування споруд; д) утворення критичної маси під час перевантаження,
транспортування і зберігання ядерного палива, ядерних матеріалів; е) виникнення неконтрольованої ланцюгової реакції внаслідок
порушення контролю і управління ланцюговою реакцією в активній
зоні реактора; є) несанкціоноване спорожнення басейну витримки
відпрацьованого ядерного палива; ж) затоплення приміщень об'єкта; з) інші події техногенного характеру, що можуть статися в
межах захищеної зони об'єкта. 2.3.2. До подій техногенного характеру, що можуть статися
поза межами захищеної зони об'єкта, належать: а) аварії на виробництві або під час перевезення з викидом у
навколишнє природне середовище небезпечних хімічних речовин, які
можуть досягти території захищеної зони об'єкта; б) вибухи, пожежі, інші аварії на арсеналах, складах
боєприпасів та інших об'єктах військового призначення під час
завантаження/розвантаження боєприпасів на кораблі, включаючи
військові, залізничний та автомобільний транспорт, наслідком яких
може бути ураження об'єкта; в) авіаційна катастрофа, наслідком якої може бути падіння
літака або іншого повітряного судна в межах захищеної зони
об'єкта; г) виявлення застарілих боєприпасів у районі розташування
об'єкта (артилерійських снарядів, авіаційних бомб, мін,
боєприпасів до стрілецької зброї в обсягах, детонування яких може
призвести до ураження об'єкта); ґ) лісова пожежа техногенного характеру; д) аварії на інших об'єктах з викидом радіоактивних речовин у
навколишнє природне середовище, які можуть досягти території
захищеної зони об'єкта; е) інші події техногенного характеру, що можуть статися поза
межами захищеної зони об'єкта.
2.4. До подій соціально-політичного характеру, що можуть
призвести до виникнення кризової ситуації, належать: а) отримання достовірної інформації про реальну загрозу
об'єкту; б) проникнення правопорушників у зони обмеження доступу
об'єкта; в) установлення правопорушниками вибухових пристроїв у зонах
обмеження доступу об'єкта; г) пошкодження правопорушниками важливих для безпеки об'єкта
приладів, обладнання, систем; ґ) втручання правопорушників у роботу автоматизованих систем
управління технологічними процесами об'єкта; д) вчинення правопорушниками пожежі або вибуху в зонах
обмеження доступу об'єкта; е) розсіювання правопорушниками в зонах обмеження доступу
об'єкта радіоактивних, небезпечних хімічних і біологічних речовин; є) втручання правопорушників у роботу технологічного
обладнання, систем, важливих для безпеки, та забезпечуючих систем; ж) напад на об'єкт із застосуванням повітряного судна як
засобу руйнування; з) збройний напад на об'єкт, включаючи збройний напад із
застосуванням транспортних засобів, бронетехніки; и) захоплення та утримання в зонах обмеження доступу
заручників з персоналу об'єкта, персоналу підрозділу з охорони та
підрядних організацій; і) захоплення та утримання життєво важливих місць об'єкта; ї) силове захоплення ядерних та/або інших радіоактивних
матеріалів; й) крадіжка ядерних та/або інших радіоактивних матеріалів; к) обстріл об'єкта з-поза меж захищеної зони, включаючи
обстріл артилерійськими снарядами та ракетами; л) зникнення документів, що містять інформацію з обмеженим
доступом, яка стосується безпеки об'єкта та фізичного захисту; м) отримання інформації про наявність серед персоналу об'єкта
осіб, які знаходяться під шантажем або під примусом; н) вивід з ладу або спроба виводу з ладу інженерно-технічних
засобів системи фізичного захисту; о) інші події соціально-політичного характеру, що можуть
призвести до виникнення кризової ситуації.
III. Визначення порядку дій персоналу

в умовах надзвичайних

і кризових ситуацій
3.1. Для визначення порядку дій персоналу в умовах
надзвичайних і кризових ситуацій експлуатуюча організація створює
комісію. До складу комісії залучаються фахівці з: фізичного захисту, які мають досвід з розроблення об'єктової
проектної загрози, об'єктового плану взаємодії у разі вчинення
диверсії, проведення оцінки вразливості; охорони; обліку та контролю ядерних матеріалів, які мають досвід зі
здійснення оцінки вразливості системи обліку та контролю ядерних
матеріалів I, II та III категорій, складання спеціальних звітів; експлуатації; ядерної, радіаційної та пожежної безпеки; аварійної готовності та реагування. Заступник керівника експлуатуючої організації, який
відповідає за стан системи фізичного захисту конкретного об'єкта,
забезпечує оперативне вирішення питань, що виникають під час
виконання комісією свого завдання.
3.2. Комісія з метою визначення порядку дій персоналу в
умовах надзвичайних і кризових ситуацій на об'єкті: а) складає перелік подій, що можуть статися в зонах обмеження
доступу об'єкта або в регіоні його розташування (далі - перелік
подій); б) визначає уражальні чинники кожної події, що входить до
переліку подій; в) визначає персонал, який буде виконувати свої обов'язки в
умовах надзвичайної або кризової ситуації на об'єкті, спричиненої
конкретною подією; г) визначає можливі наслідки впливу уражальних чинників
кожної події на здоров'я персоналу під час виконання ним своїх
обов'язків в умовах надзвичайної або кризової ситуації на об'єкті,
спричиненої конкретною подією; ґ) визначає однакові дії персоналу під час виконання ним
своїх обов'язків в умовах надзвичайних і кризових ситуацій на
об'єкті, спричинених різними подіями; д) об'єднує події, за яких персонал здійснює однакові дії, в
групи; е) визначає необхідні засоби індивідуального захисту
персоналу від уражальних чинників подій. 3.2.1. Складання переліку подій полягає у: визначенні подій, що можуть статися в зонах обмеження доступу
об'єкта або в регіоні його розташування, враховуючи події,
наведені у пунктах 2.2-2.4 розділу II цих Вимог, характеристики
конкретного об'єкта, ядерних та інших радіоактивних матеріалів,
поводження з якими здійснюється на об'єкті, регіону розташування
об'єкта; визначенні ймовірності виникнення кожної з визначених подій
природного та техногенного характеру і виключенні з переліку

-4 одій, що можуть статися з імовірністю меншою 10 ;

установленні ймовірності виникнення кожної з визначених
подій, яка може призвести до кризової ситуації, рівною одиниці. 3.2.2. До методів, що застосовуються для встановлення
ймовірностей виникнення подій на конкретному об'єкті, належать: ймовірнісний аналіз; детерміністичний аналіз; думка експертів; колективне рішення членів комісії. Імовірності подій природного характеру визначаються з
урахуванням архівних даних про природні катастрофи, що мали місце
в регіоні розташування конкретного об'єкта, та наукових прогнозів. Імовірності подій техногенного характеру, що можуть статися в
межах захищеної зони, визначаються з урахуванням результатів
аналізу безпеки об'єкта. Імовірності подій техногенного характеру, що можуть статися
поза межами захищеної зони об'єкта, визначаються з урахуванням
наявності об'єктів підвищеної небезпеки, залізничних,
автомобільних і водних шляхів у регіоні розташування об'єкта,
статистичних даних про аварії та катастрофи техногенного
характеру, які мали місце в регіоні. 3.2.3. Уражальні чинники кожної події та величини їх
можливого впливу на здоров'я персоналу визначаються для: а) подій природного характеру з урахуванням географічних,
геологічних, метеорологічних, гідрологічних характеристик регіону
розташування об'єкта та уражальних чинників подій, що мали місце в
регіоні; б) подій техногенного характеру, що можуть статися поза
межами захищеної зони об'єкта, з урахуванням уражальних чинників
подій техногенного характеру, що мали місце в минулому в регіоні
розташування об'єкта та поза його межами; в) подій техногенного характеру, що можуть статися в межах
захищеної зони об'єкта, виходячи з результатів аналізу безпеки
об'єкта та з урахуванням уражальних чинників подій, що мали місце
на подібних об'єктах; г) подій, що можуть призвести до виникнення кризової ситуації
на об'єкті, виходячи з проектної загрози та з урахуванням
уражальних чинників подій соціально-політичного характеру, що мали
місце в минулому в країні та поза її межами.
3.3. Комісія на підставі результатів виконання робіт,
визначених у пункті 3.2 цього розділу, розробляє порядок дій
персоналу з урахуванням: забезпечення виконання персоналом обов'язків в умовах
надзвичайних і кризових ситуацій в прийнятний час і за найменшого
впливу уражальних чинників на здоров'я персоналу; кваліфікаційного рівня персоналу та можливості у разі
необхідності його підвищення; можливості забезпечення персоналу засобами індивідуального
захисту від уражальних чинників подій, що можуть спричинити
надзвичайні та кризові ситуації; необхідності дотримання персоналом вимог ядерної, радіаційної
та пожежної безпеки під час виконання своїх обов'язків в умовах
надзвичайних і кризових ситуацій відповідно до визначеного порядку
дій. Комісія спільно з підрозділом фізичного захисту та
підрозділом, який здійснює облік і контроль ядерних матеріалів,
перевіряє порядок дій персоналу на дієздатність та за результатами
перевірки у разі необхідності доопрацьовує порядок дій персоналу.
3.4. Комісія відображає результати своєї роботи в звіті про
визначення порядку дій персоналу в умовах надзвичайних і кризових
ситуацій на об'єкті. Звіт містить: підстави для роботи комісії; перелік подій; перелік уражальних чинників подій, що входять до переліку
подій, та величини їх можливого впливу на здоров'я персоналу під
час виконання ним своїх обов'язків в умовах надзвичайних і
кризових ситуацій на об'єкті; дані про персонал, який буде залучено в умовах надзвичайної
або кризової ситуації на об'єкті, спричиненої конкретною подією; порядок дій персоналу в умовах надзвичайних і кризових
ситуацій на об'єкті. Звіт про визначення порядку дій персоналу в умовах
надзвичайних і кризових ситуацій на об'єкті обговорюється на
засіданні комісії та в разі необхідності коригується. Звіт
підписується всіма членами комісії. Члени комісії, які мають
особливу думку щодо змісту звіту, при підписанні звіту викладають
її у письмовій формі на окремому аркуші, що додається до звіту.
3.5. Звіт про визначення порядку дій персоналу в умовах
надзвичайних і кризових ситуацій голова комісії подає на розгляд
керівнику експлуатуючої організації.
3.6. Керівник експлуатуючої організації забезпечує проведення
перевірки порядку дій персоналу в умовах надзвичайних і кризових
ситуацій на об'єкті на відповідність чинному законодавству та
затверджує звіт.
IV. Забезпечення готовності персоналу

до дій в умовах надзвичайних

і кризових ситуацій на об'єкті
4.1. Експлуатуюча організація забезпечує готовність персоналу
до дій в умовах надзвичайних і кризових ситуацій на об'єкті
шляхом: внесення до переліку нормативно-технічної документації
підрозділу фізичного захисту та підрозділу, який здійснює облік і
контроль ядерних матеріалів, порядку дій персоналу в умовах
надзвичайних і кризових ситуацій на об'єкті; відображення у посадових інструкціях персоналу або в
доповненнях до посадових інструкцій, якщо порядок дій містить
інформацію з обмеженим доступом, порядку дій в умовах надзвичайних
і кризових ситуацій на об'єкті, визначеного для конкретної посади; оснащення персоналу приладами, обладнанням, засобами
індивідуального захисту, необхідними персоналу для успішного
виконання обов'язків в умовах надзвичайних і кризових ситуацій; початкового навчання персоналу для набуття знань, необхідних
для успішного здійснення дій в умовах надзвичайних і кризових
ситуацій на об'єкті; розроблення сценаріїв і проведення за ними тренувань,
включаючи спільні тренування з персоналом підрозділу з охорони,
для вироблення в персоналу умінь і навичок, необхідних для дій в
умовах надзвичайних і кризових ситуацій на об'єкті.
4.2. Експлуатуюча організація перевіряє готовність персоналу
до дій в умовах надзвичайних і кризових ситуацій на об'єкті під
час проведення: періодичної перевірки знань; тренувань і навчань учасників аварійного плану об'єкта; спільних тренувань і навчань учасників об'єктового плану
взаємодії у разі вчинення диверсії.
4.3. Експлуатуюча організація за результатами перевірки
готовності персоналу до дій в умовах надзвичайних і кризових
ситуацій на об'єкті в разі необхідності здійснює заходи щодо
усунення виявлених недоліків. Результати здійснених заходів перевіряються з метою отримання
експлуатуючою організацією впевненості у готовності персоналу до
дій в умовах надзвичайних і кризових ситуацій на об'єкті.
V. Повідомлення про надзвичайні

та кризові ситуації на об'єкті
5.1. Керівник експлуатуючої організації призначає осіб,
відповідальних за оповіщення центрального органу виконавчої влади,
який здійснює державне управління в сфері фізичного захисту,
залежно від підпорядкування експлуатуючої організації, Державної
інспекції ядерного регулювання України, територіальних органів
Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України,
місцевих державних адміністрацій про подію, надзвичайну або
кризову ситуацію, що склалася на об'єкті.
5.2. Відповідальна особа експлуатуючої організації повідомляє
державні органи, визначені в пункті 5.1 цього розділу: протягом 30 хвилин про виникнення на об'єкті події, що може
призвести або призвела до надзвичайної або кризової ситуації,
ознаки надзвичайної або кризової ситуації; кожні 24 години про хід ліквідації наслідків надзвичайної або
кризової ситуації та вжиті заходи щодо їх пом'якшення; протягом 12 годин про усунення наслідків надзвичайної або
кризової ситуації.
Директор
Департаменту промислової
і економічної безпеки,
охорони праці
та цивільного захисту
Міненерговугілля України О.Онищенко
Заступник Міністра
надзвичайних ситуацій України В.Бут

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: