open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 21 вересня 2011 р. N 930-р

Київ
Про погодження умов продажу

державного пакета акцій публічного

акціонерного товариства "Західенерго"

1. Погодити умови продажу державного пакета акцій публічного
акціонерного товариства "Західенерго" (далі - товариство) згідно з
додатком.
Пакет складається з 5768977 акцій, що становить
45,103 відсотка статутного капіталу товариства, номінальною
вартістю 57689,77 тис. гривень.
2. Фондові державного майна:
провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета
акцій товариства з урахуванням погоджених цим розпорядженням умов
продажу та із застосуванням відкритості пропонування ціни за
принципом аукціону;
установити контроль за виконанням покупцем умов договору
купівлі-продажу пакета акцій товариства відповідно до вимог
статті 27 Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 );
інформувати щокварталу Кабінет Міністрів України про
результати виконання покупцем договору купівлі-продажу пакета
акцій товариства.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 21 вересня 2011 р. N 930-р
УМОВИ

продажу державного пакета акцій

публічного акціонерного товариства "Західенерго"

1. У конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного
товариства "Західенерго" (далі - товариство) мають право брати
участь особи, які можуть бути покупцями об'єктів приватизації
згідно із статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) та відповідають таким додатковим умовам участі
в конкурсі.
Потенційні покупці для участі в конкурсі повинні подати
документи, які підтверджують їх відповідність одній з таких
кваліфікаційних характеристик:
провадження протягом трьох останніх повних календарних років
діяльності з виробництва електроенергії в обсязі не менш як
30 відсотків обсягу виробництва електроенергії товариством за
такий самий період;
безпосереднє володіння протягом трьох останніх повних
календарних років більш як 50 відсотками статутного капіталу
юридичних осіб, які провадять діяльність з виробництва
електроенергії в обсязі не менш як 30 відсотків обсягу виробництва
електроенергії товариством за такий самий період.
Інформація про обсяги виробництва електроенергії потенційним
покупцем повинна бути підтверджена відповідним органом державного
регулювання діяльності в електроенергетиці або листом міжнародної
аудиторської компанії.
До участі в конкурсі не допускаються:
юридичні особи та об'єднання, що не мають статусу юридичної
особи, що уклали договір про спільну діяльність на основі
об'єднання вкладів або без такого об'єднання, у статутному
капіталі (внесеному у спільну діяльність майні) яких частка
(внесок, вклад тощо), що належить державі Україна чи іншій державі
або їх державним підприємствам (установам, організаціям,
господарським товариствам тощо), становить більш як 25 відсотків;
особи, що прямо або опосередковано контролюються особами, у
статутному капіталі (внесеному у спільну діяльність майні) яких
частка (внесок, вклад тощо), що належить державі Україна чи іншій
державі або їх державним підприємствам (установам, організаціям,
господарським товариствам тощо), становить більш як 25 відсотків;
компанії, зареєстровані в офшорних зонах та країнах, що
внесені FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Відомості про потенційного покупця відповідно до вимог
абзаців сьомого та восьмого пункту 1 цього додатка повинні бути
підтверджені витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців, довідкою з іноземного судового чи
торговельного реєстру, реєстром акціонерів або листом міжнародної
аудиторської компанії.
2. Початкова вартість державного пакета акцій товариства у
кількості 5768977 штук, що становить 45,103 відсотка статутного
капіталу товариства (далі - пакет акцій), становить 1932000 тис.
гривень.
3. У межах корпоративних прав, придбаних за договором
купівлі-продажу пакета акцій товариства, що укладений за
результатами конкурсу, покупець зобов'язаний забезпечити:
1) в економічній діяльності товариства:
а) дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з
виробництва електричної та теплової енергії;
б) погашення протягом шести місяців з моменту набуття
покупцем права власності на пакет акцій простроченої
заборгованості товариства перед бюджетом, з позабюджетних платежів
та страхування, якщо інше не передбачено договорами про
реструктуризацію такої заборгованості;
в) погашення заборгованості товариства за кредитами, наданими
під гарантії Кабінету Міністрів України, відповідно до умов
договорів;
г) недопущення утворення простроченої заборгованості
товариства за платежами до бюджетів усіх рівнів та соціальними
платежами;
ґ) виконання мобілізаційних завдань, визначених для
товариства;
д) використання вугілля, що видобувається на шахтах,
розташованих на території України, в обсязі не менше 70 відсотків
обсягу палива, що використовується товариством для виробництва
електричної та теплової енергії на пиловугільних енергоблоках, які
перебувають у власності товариства на дату переходу до покупця
права власності на пакет акцій;
е) утримання в належному стані об'єктів та засобів цивільної
оборони;
є) дотримання вимог Закону України "Про захист економічної
конкуренції" ( 2210-14 );
2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
а) щороку протягом 2011-2016 років таку встановлену
потужність:
Бурштинської ТЕС - не менш як 2310 МВт;
Ладижинської ТЕС - не менш як 1800 МВт;
Добротвірської ТЕС - не менш як 500 МВт.
Зменшення встановленої потужності допускається лише у разі
прийняття Міненерговугіллям відповідного рішення;
б) розроблення до 30 червня 2012 р. проекту Програми розвитку
та технічного переоснащення ПАТ "Західенерго" на період до
2016 року, якою передбачається:
реконструкція протягом п'яти років з дати переходу до покупця
права власності на пакет акцій блоків Бурштинської ТЕС з
приведенням їх регулювальної здатності у відповідність з вимогами
Європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії
(ENTSO-E) (далі - Європейська мережа) і забезпеченням загального
збільшення потужності та діапазону маневреності блоків, на яких
здійснюється реконструкція, не менш як на 50 МВт;
реконструкція протягом п'яти років з дати переходу до покупця
права власності на пакет акцій блоків Ладижинської ТЕС з
приведенням їх регулювальної здатності у відповідність з вимогами
Європейської мережі і забезпеченням загального збільшення
потужності та діапазону маневреності блоків, на яких здійснюється
реконструкція, не менш як на 30 МВт;
реконструкція протягом п'яти років з дати переходу до покупця
права власності на пакет акцій блоків Добротвірської ТЕС з
приведенням їх регулювальної здатності у відповідність з вимогами
Європейської мережі;
реконструкція до 31 грудня 2015 р. Ладижинської ГЕС;
в) здійснення щорічних інвестицій для модернізації
загальностанційного обладнання (в тому числі системи хімічної
водопідготовки, паливоподачі та відкритого розподільного пристрою
та інше) на рівні не менше середньорічного обсягу за останні три
роки до дати переходу до покупця права власності на пакет акцій;
г) впровадження до 31 грудня 2014 р. інтегрованої в межах
товариства автоматизованої системи комерційного обліку
електроенергії та програмно-технічних комплексів для взаємодії
зазначеної системи із суміжними суб'єктами оптового ринку
електроенергії;
3) у соціальній діяльності товариства:
а) погашення протягом одного місяця з дати переходу до
покупця права власності на пакет акцій простроченої заборгованості
із заробітної плати та соціальних виплат;
б) недопущення утворення простроченої заборгованості
товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат,
передбачених колективним договором;
в) поетапне підвищення заробітної плати з урахуванням
інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників
залежно від результатів господарської діяльності товариства
відповідно до умов колективного договору;
г) недопущення протягом шести місяців з дати переходу до
покупця права власності на пакет акцій звільнення працівників
товариства з ініціативи покупця або уповноваженого ним органу (за
винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) або вчинення
працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на
підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41
Кодексу законів про працю України) ( 322-08 );
ґ) протягом трьох років з дати переходу до покупця права
власності на пакет акцій недопущення без погодження з
профспілковою організацією скорочення чисельності працівників
товариства більш як на 5 відсотків на рік. У разі розірвання
трудового договору з працівниками товариства за згодою сторін
протягом трьох років з дати переходу до покупця права власності на
пакет акцій товариство здійснює виплату вихідної допомоги згідно з
колективним договором;
д) виконання колективного договору та укладення нового згідно
із Законом України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 );
е) належне утримання об'єктів соціально-побутового
призначення шляхом фінансування та здійснення заходів з дотримання
санітарно-гігієнічних, будівельних та пожежних вимог, норм та
правил утримання таких об'єктів;
є) переважне право на зайняття вакантних посад товариства
громадянами України;
ж) підготовку, навчання і підвищення кваліфікації працівників
товариства, їх перепідготовку та перекваліфікацію за рахунок
коштів товариства відповідно до програм його розвитку;
з) здійснення щороку заходів з оздоровлення працівників
товариства, членів їх сімей та пенсіонерів згідно з колективним
договором;
и) здійснення витрат товариства на поліпшення
соціально-побутових умов працівників відповідно до колективного
договору;
і) впровадження до 31 грудня 2014 р. системи управління
охороною праці та промисловою безпекою відповідно до вимог
міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 або аналогічного
міжнародного стандарту;
ї) здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно
до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), розроблення та
здійснення комплексних заходів з виконання встановлених нормативів
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення
наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
й) завершення будівництва житлових будинків та введення їх в
експлуатацію з оформленням усіх необхідних документів за умови
наявності джерел фінансування такого будівництва;
к) погодження із профспілковою організацією та трудовим
колективом товариства дій з відчуження соціально-культурних
закладів, передачі житлового фонду та об'єктів соціальної
інфраструктури, які є власністю товариства, у комунальну власність
відповідних територіальних громад;
л) забезпечення дотримання безпечних умов праці працівників
товариства;
м) сприяння діяльності всіх профспілкових органів із
забезпечення відрахування членських профспілкових внесків і
перерахування їх на рахунок відповідного профспілкового комітету в
день отримання в установах банків коштів для виплати заробітної
плати;
4) у природоохоронній діяльності товариства:
а) дотримання вимог природоохоронного законодавства;
б) протягом одного року з дати переходу до покупця права
власності на пакет акцій розроблення та офіційне проголошення
екологічної політики товариства відповідно до вимог ДСТУ ISO
14001:2006 або міжнародного стандарту ISO 14001:2004;
в) розроблення до 31 грудня 2013 р. плану заходів товариства
з охорони навколишнього природного середовища, яким
передбачається, зокрема, здійснення заходів з охорони атмосферного
повітря, у тому числі із скорочення викидів оксидів сірки, азоту
та твердих часток, передбачивши початок його виконання не пізніше
1 січня 2015 року;
г) встановлення приладів автоматичного контролю за кількістю
та якістю забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне
повітря від котельних агрегатів, під час здійснення заходів з
модернізації пилогазоочисного устатковання або його заміни на нове
у строк, передбачений Протоколом про приєднання України до
Договору про заснування Енергетичного Співтовариства ( 994_a27 )
щодо виконання умов Директиви 2001/80/ЕС ( 994_913 );
5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном
товариства:
а) належне утримання і зберігання державного майна, яке у
процесі створення господарського товариства не увійшло до
статутного капіталу, але залишилося на його балансі;
б) сприяння недопущенню безкоштовного використання державного
майна та його незаконного відчуження;
в) протягом п'яти років з дати переходу до покупця права
власності на пакет акцій голосування на загальних зборах
акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру
статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші
господарські товариства виключно у разі отримання попередньої
згоди Фонду державного майна. У разі неотримання такої згоди на
день проведення загальних зборів акціонерів товариства покупець
зобов'язаний голосувати проти збільшення (зменшення) розміру
статутного капіталу, зміни номіналу акції, перетворення на інші
господарські товариства;
г) не допускати протягом п'яти років з дати переходу до
покупця права власності на пакет акцій вчинення без попередньої
згоди Фонду державного майна правочину з відчуження майна
товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за
даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена
умова не застосовується до правочину з відчуження майна
товариства, яке здійснюється в межах звичайної господарської
діяльності товариства. Під відчуженням для цілей цього пункту
розуміються такі правочини: купівля-продаж, міна, дарування,
безоплатна передача та передача до статутних капіталів інших
господарських товариств;
ґ) спрямування за підсумками фінансово-господарської
діяльності товариства у 2011 році частини чистого прибутку в
розмірі не менш як 30 відсотків на виплату дивідендів та
перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на
придбаний у процесі приватизації пакет акцій товариства, яким
володіли до його продажу НАК "Енергетична компанія України" та
держава в особі Фонду державного майна.
4. Строк дії зобов'язань покупця щодо умов, які не мають
визначеного періоду їх виконання, становить п'ять років від дати
переходу права власності на пакет акцій товариства.
5. Забезпечення виконання зобов'язань покупця, передбачених
пунктом 3 цього додатка, здійснюється покупцем відповідно до
Закону України "Про акціонерні товариства" ( 514-17 ) шляхом
внесення пропозицій щодо включення відповідного питання до порядку
денного загальних зборів та/або наглядової ради товариства, участі
покупця у загальних зборах та/або засіданнях наглядової ради
товариства та голосування за рішення, необхідні для виконання
таких зобов'язань.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: