open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 619/2012 ( 619/2012 ) від 31.10.2012 }
Про Комісію з питань попередження катувань

З метою сприяння виконанню Україною зобов'язань за
Факультативним протоколом до Конвенції проти катувань та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів
поводження та покарання ( 995_f48 ), відповідно до пункту 28
частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Комісію з питань попередження катувань як
консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
2. Затвердити Положення про Комісію з питань попередження
катувань (додається).
3. Призначити ПОРТНОВА Андрія Володимировича - Радника
Президента України - Керівника Головного управління з питань
судоустрою Адміністрації Президента України - головою Комісії з
питань попередження катувань.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 27 вересня 2011 року

N 950/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 27 вересня 2011 року N 950/2011
ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань попередження катувань

1. Комісія з питань попередження катувань (далі - Комісія) є
постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Президентові
України, утвореним з метою сприяння виконанню Україною зобов'язань
за Факультативним протоколом до Конвенції проти катувань та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів
поводження та покарання ( 995_f48 ).
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Кримінально-виконавчим кодексом України
( 1129-15 ), іншими законодавчими актами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними
договорами України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
виявлення фактів катувань та інших жорстоких, нелюдських або
таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання,
внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій
щодо їх припинення і запобігання повторенню;
участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення
законодавства у сфері попередження катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та
покарання і внесення цих пропозицій у встановленому порядку
Президентові України.
4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
відвідувати в установленому порядку згідно із затвердженим
Комісією планом та в разі необхідності позапланово місця тримання
затриманих, попереднього ув'язнення, установи виконання покарань,
психіатричні заклади, спеціальні навчально-виховні установи,
опитувати осіб, які там перебувають, та отримувати інформацію про
умови їх тримання;
звертатися до державних органів щодо сприяння вивченню
діяльності органів та установ, підконтрольних і підпорядкованих
цим державним органам, для вирішення питань, що належать до
компетенції Комісії;
одержувати в установленому порядку від державних підприємств,
установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали,
в тому числі з обмеженим доступом, з питань, що належать до
компетенції Комісії;
залучати в разі потреби в установленому порядку до
опрацювання окремих питань та здійснення окремих заходів
представників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, об'єднань громадян, експертів, учених та фахівців;
утворювати підкомісії, тимчасові робочі та експертні групи.
5. Комісія у процесі виконання покладених на неї завдань
взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами,
громадськими організаціями, об'єднаннями громадян, установами та
організаціями, в тому числі міжнародними.
6. Комісія утворюється у складі голови, виконавчого секретаря
та інших членів Комісії, які виконують свої обов'язки на
громадських засадах.
Виконавчим секретарем Комісії є за посадою Урядовий
уповноважений у справах Європейського суду з прав людини.
Персональний склад Комісії затверджується Президентом України
за поданням голови Комісії.
7. Голова Комісії:
здійснює керівництво Комісією;
визначає порядок роботи Комісії;
головує на засіданнях Комісії;
представляє Комісію у відносинах з державними органами,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями, об'єднаннями громадян;
регулярно, не рідше одного разу на місяць, доповідає
Президентові України про діяльність Комісії;
оприлюднює щорічно, зокрема у загальнодержавних засобах
масової інформації, звіт про виконання міжнародних зобов'язань
України у сфері попередження катувань.
8. Виконавчий секретар Комісії:
скликає за дорученням голови Комісії засідання Комісії;
головує в разі відсутності голови Комісії на засіданнях
Комісії;
забезпечує організацію роботи Комісії, ведення протоколів її
засідань, підготовку планів роботи та питань порядку денного з
урахуванням пропозицій членів Комісії, державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,
об'єднань громадян;
виконує за дорученням голови Комісії інші завдання.
9. Основною формою роботи Комісії є засідання.
Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на ньому
більше половини від її складу.
10. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх
на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів
голос голови Комісії є вирішальним.
Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується
головою Комісії, мають рекомендаційний характер і можуть
надсилатися для розгляду державним органам, організаціям,
представленим у її складі.
11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії
здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним
управлінням справами.
12. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм
найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: