open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

27.09.2011 N 64

( z1137-11 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 жовтня 2011 р.

за N 1138/19876
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 1195 ( z1565-14 ) від 08.10.2014 }

ДОГОВІР

про компенсацію відсоткової ставки

за кредитами, залученими суб'єктами

господарювання для фінансування заходів

з енергозбереження

м. Київ ___ _________ 20___ року
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
України в особі __________________________, яке діє на підставі
Положення про Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України, затвердженого Указом Президента України
від 13.04.2011 N 462, з однієї сторони, та ___________________________ в особі __________________, що діє на
підставі Статуту, зареєстрованого згідно з рішенням _____________________ за N _____________________________
від ________________ року (далі - Позичальник), з іншої сторони
(далі - Сторони), уклали цей договір про таке.
1. Предмет договору
У порядку і на умовах, передбачених цим договором, та на
підставі рішення від ____________________ року N ________________
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
України виплачує Позичальнику компенсацію витрат, пов'язаних зі
сплатою відсотків у поточному бюджетному періоді за користування
кредитом, залученим у ______ році на реалізацію інвестиційного
проекту ___________________________, у розмірі облікової ставки
Національного банку України, що діє на дату сплати зазначених
відсотків, відповідно до кредитного договору від ___________ року
N __________________ (далі - кредитний договір) між Позичальником
та __________________ (далі - фінансова установа) у сумі ________
(______________________) гривень (далі - компенсація).
2. Умови отримання компенсації
2.1. У разі встановлення факту отримання Позичальником після
набрання чинності цим договором фінансової підтримки за іншими
бюджетними програмами та (або) коштів міжнародних фінансових
організацій на реалізацію цього інвестиційного проекту або
виявлення фактів подання до Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження України недостовірної
інформації виплачена сума компенсації в повному обсязі підлягає
поверненню до державного бюджету.
2.2. Позичальник для отримання компенсації подає до
Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження
України:

2.2.1. Копії платіжних доручень з відміткою фінансової
установи про сплату відсотків за користування кредитом у
поточному бюджетному періоді.

2.2.2. Довідку-розрахунок фінансової установи про розмір та
строк сплати відсотків за користування кредитами в поточному
бюджетному періоді.

2.2.3. Звіт про здійснення заходів, передбачених
інвестиційним проектом.

2.2.4. Довідку фінансової установи про цільове використання
кредиту для здійснення заходів, передбачених інвестиційним
проектом.
2.3. Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України здійснює виплату компенсації за фактично
сплачені в поточному бюджетному періоді відсотки на відкритий у _________________________________ поточний рахунок Позичальника
N ________________, МФО ______________, код за ЄДРПОУ ________________, відповідно до порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету,
затвердженого в установленому законодавством порядку.
2.4. Компенсація надається відповідно до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки
заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13.04.2011 N 439.
2.5. Виплата компенсації здійснюється за рахунок коштів,
передбачених у державному бюджеті на поточний рік за програмою
"Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм
здешевлення кредитів", виключно в межах відповідних фактичних
надходжень.
2.6. Сума компенсації, передбачена пунктом 1.1 розділу 1
цього договору, може бути зменшена шляхом унесення змін до цього
договору в разі недонадходження коштів до спеціального фонду
державного бюджету, які є джерелом фінансування зазначеної
бюджетної програми, або в разі зменшення обсягів бюджетних
призначень під час уточнення показників державного бюджету.
2.7. Бюджетні кошти, які Позичальник отримує за цим
договором, не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів
та (або) пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.
3. Права та обов'язки Сторін
3.1. Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України має право:

3.1.1. Вимагати від Позичальника подання документів,
передбачених пунктом 2.2 розділу 2 цього договору.

3.1.2. Достроково розірвати цей договір, письмово повідомивши
про це Позичальника за 10 (десять) календарних днів, у разі:

а) настання випадку, передбаченого пунктом 2.1 розділу 2
цього договору;

б) виявлення недостовірних даних у документах, передбачених
пунктом 2.2 розділу 2 цього договору;

в) розірвання кредитного договору; г) в інших випадках, передбачених законодавством. 3.1.3. Ініціювати зміни до пункту 1.1 розділу 1 цього
договору у випадках, передбачених пунктом 2.6 розділу 2 цього
договору.
3.2. Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України виплачує компенсацію в порядку і на
умовах, передбачених цим договором.

3.3. Позичальник зобов'язується: 3.3.1. Надати Державному агентству з енергоефективності та
енергозбереження України документи, передбачені пунктом 2.2
розділу 2 цього договору.

3.3.2. Виконати інші умови надання компенсації, передбачені
цим договором та чинним законодавством.

3.3.3. Погодити зміни до пункту 1.1 розділу 1 цього договору
у випадках, передбачених пунктом 2.6 розділу 2 цього договору.
4. Відповідальність Сторін
Сторони несуть відповідальність за невиконання (несвоєчасне
виконання) зобов'язань за цим договором відповідно до чинного
законодавства України, а також умов цього договору.
5. Строк дії договору та інші умови
5.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами і діє до 31 грудня поточного року.
5.2. Цей договір складено українською мовою у двох
примірниках, що мають однакову юридичну силу.
5.3. Зміни, доповнення до цього договору можуть бути внесені
за взаємною згодою Сторін лише в разі зміни реквізитів та у
випадках, визначених пунктом 2.6 розділу 2 цього договору, і
оформлюються додатковою угодою до цього договору.
5.4. Додаткові угоди та додатки до цього договору є його
невід'ємною частиною і мають однакову юридичну силу в разі, якщо
вони викладені в письмовій формі та підписані Сторонами.
5.5. Якщо інше прямо не передбачено цим договором або чинним
законодавством України, цей договір може бути розірваний тільки
за згодою Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього
договору.
6. Реквізити сторін
Державне агентство Позичальник

з енергоефективності та

енергозбереження України
______________________________ ________________________________

(місцезнаходження) (найменування

та місцезнаходження суб'єкта

господарювання)
_______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________

(банківські реквізити) (банківські реквізити суб'єкта

господарювання)
_______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________

(уповноважена особа) (уповноважена особа)
М.П. М.П. *
________________
* За наявності.
{ Форма договору із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1195 ( z1565-14 )
від 08.10.2014 }
Заступник директора департаменту -
начальник відділу експертизи
надання кредитів
та державних гарантій А.П.Корнієць

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: