open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.09.2011 N 1038
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2011 р.

за N 1228/19966
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 339 ( z0779-16 ) від 29.04.2016 }
Про затвердження Порядку контролю

за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов

провадження господарської діяльності

з надання послуг і виконання робіт

протипожежного призначення

Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок контролю за додержанням ліцензіатами
ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання
послуг і виконання робіт протипожежного призначення (далі -
Порядок контролю), що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС
від 08.07.2010 N 526 ( z0658-10, z0659-10 ) "Про затвердження
Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з проектування, монтажу,
технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем
опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів і Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну
небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і
обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 10.08.2010 за N 658/17953.
3. Державній інспекції техногенної безпеки України
(Улинець Е.М.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому
законодавством порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.Балога
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови
Антимонопольного комітету України Р.І.Кузьмін
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

надзвичайних ситуацій

України

29.09.2011 N 1038
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2011 р.

за N 1228/19966

ПОРЯДОК

контролю за додержанням ліцензіатами

ліцензійних умов провадження господарської

діяльності з надання послуг і виконання робіт

протипожежного призначення

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності" ( 877-16 ), постанов Кабінету
Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування", від 14.11.2007 N 1324
( 1324-2007-п ) "Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів
господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для
безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного
середовища щодо пожежної безпеки".
1.2. Цей Порядок визначає правові й організаційні засади,
основні принципи та порядок здійснення контролю у сфері
провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання
робіт протипожежного призначення (далі - господарська діяльність
протипожежного призначення), повноваження органу ліцензування,
його посадових осіб, а також права та обов'язки ліцензіатів під
час здійснення контролю.
1.3. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів
господарювання, які отримали ліцензію Державної інспекції
техногенної безпеки України на право провадження господарської
діяльності протипожежного призначення (раніше - Державного
департаменту пожежної безпеки ліцензію на провадження
господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного
обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану об'єктів або ліцензію на провадження
господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну
небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і
обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам).
1.4. Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов
провадження господарської діяльності протипожежного призначення
здійснюють у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і
позапланових перевірок такі органи контролю: Держтехногенбезпеки України, який є органом ліцензування
діяльності протипожежного призначення (далі - орган ліцензування); територіальні органи Держтехногенбезпеки України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі (далі -
територіальні органи).
1.5. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: діловодна служба - структурний підрозділ ліцензіата або
спеціально виділена ним особа, який(а) виконує функції обробляння
документації (приймання, реєстрування тощо); ліцензіат - суб'єкт господарювання (юридична особа або
фізична особа - підприємець), який одержав ліцензію на провадження
господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт
протипожежного призначення; ліцензійні умови - вичерпний перелік організаційних,
кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для
виконання при провадженні господарської діяльності протипожежного
призначення; представник ліцензіата - керівник ліцензіата (юридичної
особи), ліцензіат (фізична особа - підприємець) або уповноважена
ними особа, яка має засвідчену в установленому порядку довіреність
на право представляти ліцензіата при проведенні перевірки щодо
додержання ним ліцензійних умов; роботи протипожежного призначення - окремі види робіт та
послуг, які виконуються в межах господарської діяльності
протипожежного призначення.
II. Організація перевірок
2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатами ліцензійних
умов проводяться органами контролю відповідно до річних або
квартальних планів-графіків перевірок, які затверджуються органом
ліцензування до 1 грудня року, що передує плановому, або до
25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Упродовж десяти робочих днів після затвердження плану-графіка
перевірок орган ліцензування надає копії плану-графіка та наказу
про його затвердження до спеціально уповноваженого органу з питань
ліцензування. Періодичність проведення планових перевірок визначається
відповідно до Порядку розподілу суб'єктів господарювання за
ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і
здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо
пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14.11.2007 N 1324 ( 1324-2007-п ).
2.2. Планові перевірки проводяться органом контролю за умови
письмового повідомлення (додаток 1) ліцензіата про проведення
планової перевірки не пізніше ніж за десять днів до початку
проведення цієї перевірки. Повідомлення надсилається рекомендованим листом за
місцезнаходженням ліцензіата, за яким ліцензіатом повинно бути
забезпечено отримання кореспонденції, або вручається особисто
представнику ліцензіата, про що він розписується на копії
повідомлення.
2.3. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати
п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва -
п'яти робочих днів. Продовження строку проведення планової
перевірки не допускається.
2.4. Позапланові перевірки проводяться органом контролю на
підставах, визначених Законами України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ). Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише
ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для
здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у
посвідченні про право планової (позапланової) перевірки ліцензіата
(додаток 2). Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати
десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох
робочих днів. Продовження строку проведення позапланової перевірки
не допускається. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь
не попереджається.
2.5. Для проведення перевірки орган контролю видає наказ про
створення комісії з перевірки, яка складається щонайменше з двох
осіб. У наказі зазначається найменування суб'єкта господарювання,
щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки. На
підставі наказу видається посвідчення про право планової
(позапланової) перевірки ліцензіата, яке підписується керівником
органу контролю (його заступником) та засвідчується печаткою. Це посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень про
право перевірки ліцензіата (додаток 3), сторінки якого мають бути
пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.
2.6. Перевірки здійснюються органом ліцензування та
територіальними органами як самостійно, так і спільно.
III. Права та обов'язки комісії

з перевірки ліцензіата
3.1. Голова та члени комісії мають право: ознайомлюватися з необхідними для проведення перевірки
документами, що стосуються господарської діяльності протипожежного
призначення, та отримувати їх завірені копії (ксерокопії); доступу на територію, у виробничі та інші приміщення
ліцензіатів для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо
пов'язаних з перевіркою; одержувати від посадових осіб ліцензіата письмові пояснення,
довідки, відомості, документальні матеріали з питань, що виникають
під час перевірки.
3.2. Голова та члени комісії зобов'язані: керуватись у своїй роботі виключно положеннями Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) та цього Порядку; повно, об'єктивно та неупереджено відображати стан справ щодо
додержання ліцензіатом ліцензійних умов; дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами
господарювання; не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської
діяльності під час перевірок, якщо це не загрожує життю та
здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних
ситуацій і пожеж; забезпечувати нерозголошення державної таємниці та
комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стали доступними
під час здійснення державного нагляду (контролю); надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо
проведення перевірки та оформлення її результатів.
IV. Права та обов'язки ліцензіата
4.1. Ліцензіат має право: вимагати від посадових осіб органу контролю додержання вимог
законодавства; перевіряти наявність у посадових осіб органу контролю
службового посвідчення і одержувати копії посвідчення про право
планової (позапланової) перевірки; надавати письмові пояснення та зауваження з питань, що
виникають під час проведення перевірки; вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною
таємницею суб'єкта господарювання; одержувати акти перевірки та ознайомлюватися з ними; подавати скарги до експертно-апеляційної ради при спеціально
уповноваженому органі з питань ліцензування; оскаржувати в судовому порядку неправомірні дії та рішення
органів контролю та їх посадових осіб; не допускати посадових осіб органу контролю до здійснення
перевірки, якщо: перевірка здійснюється з порушенням періодичності її
проведення; посадова особа органу контролю не надала копію посвідчення
про право планової (позапланової) перевірки ліцензіата або наданий
документ не відповідає вимогам цього Порядку.
4.2. Ліцензіат зобов'язаний: забезпечити умови для проведення перевірки; забезпечити присутність під час проведення перевірки
представника ліцензіата; допускати посадових осіб органів контролю до проведення
перевірки за умови дотримання цього Порядку; надавати всі необхідні документи, що підтверджують додержання
ним ліцензійних умов, та на вимогу органів контролю надавати їх
завірені копії (ксерокопії).
V. Порядок проведення перевірки
5.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен
пред'явити представнику ліцензіата посвідчення про право планової
(позапланової) перевірки та службові посвідчення голови та членів
комісії. Одночасно ліцензіату надається копія цього посвідчення.
5.2. Ліцензіат може вести журнал відвідування представниками
органів контролю із зазначенням у ньому строків та мети
відвідування, посад, прізвищ голови та членів комісії тощо.
Зазначені відомості засвідчуються підписом голови комісії.
5.3. Комісія перевіряє: 5.3.1. Наявність відповідних документів, а саме: ліцензії на провадження господарської діяльності
протипожежного призначення або довідки органу ліцензування про
прийняття заяви на переоформлення (про видачу дубліката) ліцензії; реєстраційних документів про створення філій, інших
відокремлених структурних підрозділів ліцензіата (за наявності),
які проваджують господарську діяльність на підставі отриманої
ліцензії, а також копій ліцензій, що підтверджують право цих
підрозділів проваджувати таку господарську діяльність (в повному
обсязі або частково з окремих робіт); документів, що регулюють трудові відносини (штатний розпис,
положення, інструкції, накази, розпорядження, трудові книжки
керівників та виконавців робіт тощо); документів (або засвідчених в установленому порядку їх
копій), що засвідчують рівень освіти і кваліфікацію керівників та
виконавців робіт (дипломи, свідоцтва про освіту та кваліфікацію,
свідоцтва про проходження спеціального навчання та посвідчення про
перевірку знань з питань охорони праці); документів, що засвідчують право власності або оренди
обладнання та приміщень, необхідних для провадження господарської
діяльності протипожежного призначення (договір купівлі-продажу,
свідоцтво про право власності, договір оренди, довідка бюро
технічної інвентаризації, балансова відомість, товарна накладна
тощо); нормативно-правових актів та нормативно-технічної
документації (з усіма змінами, що до них вносилися), визначених
ліцензійними умовами; документації, яка ведеться або використовується при
провадженні ліцензійної діяльності (журнали обліку виконаних робіт
протипожежного призначення, паспорти, сертифікати, проекти, акти
тощо). Для робіт з проведення випробувань додатково перевіряється
наявність таких документів: засвідчені в установленому порядку копії методик проведення
випробувань (у разі відсутності стандартизованих); акт обстеження метрологічного забезпечення робіт; порівняльні протоколи випробувань на пожежну безпеку,
підтверджені Українським науково-дослідним інститутом пожежної
безпеки. 5.3.2. Відповідність відомостей, наведених у ліцензії,
відомостям, зазначеним в установчих документах суб'єкта
господарювання. 5.3.3. Достовірність даних у документах, що подавалися
ліцензіатом для отримання ліцензії, а також у повідомленнях про
зміни цих даних. 5.3.4. Своєчасність повідомлення органу ліцензування про всі
зміни даних у документах, що подавалися ліцензіатом для отримання
ліцензії. 5.3.5. Спроможність ліцензіата забезпечити виконання
ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської
діяльності (в повному обсязі або частково з окремих робіт),
зазначеної у ліцензії, а саме: наявність необхідної кількості керівників та виконавців робіт
з відповідною освітою і кваліфікацією; наявність необхідної для провадження господарської діяльності
протипожежного призначення матеріально-технічної бази
(адміністративних, виробничих та складських приміщень, оргтехніки,
обладнання, пристроїв, інструментів та засобів вимірювання) та її
відповідність ліцензійним умовам. 5.3.6. Своєчасність і правильність заповнення журналів обліку
виконаних робіт протипожежного призначення. 5.3.7. Своєчасність направлення до територіальних органів
Держтехногенбезпеки України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі (за територіальністю)
інформації про виконані роботи та її достовірність. 5.3.8. Виконання розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов (у разі його складання). 5.3.9. Якість виконаних робіт протипожежного призначення
(перевіряється відповідність робіт вимогам нормативно-правових
актів та нормативно-технічної документації, що встановлюють вимоги
до цих робіт). Перевірка якості виконання деяких видів робіт протипожежного
призначення здійснюється такими способами: монтаж та технічне обслуговування систем пожежогасіння,
пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління
евакуацією людей, протидимного захисту, устаткування передавання
тривожних сповіщень перевіряються шляхом перевірки їх
працездатності за допомогою імітатора тепла та диму; технічне обслуговування вогнегасників перевіряється шляхом
проведення контрольних випробувань із визначенням відповідних
показників (повна маса, тривалість приведення до дії, зусилля
розблокування та приведення у дію, забезпечення, переривання,
подавання вогнегасної речовини, робочий тиск у корпусі, тривалість
подавання та довжина струменя вогнегасної речовини, маса заряду
вогнегасної речовини, маса залишку вогнегасної речовини, тиск
спрацювання запобіжних пристроїв) згідно з ДСТУ 3734-98
(ГОСТ 30612-99) та ДСТУ 3675-98; вогнезахисне обробляння (поверхневе, вогнезахисне
просочування або заповнення) перевіряється із відбором проб
вогнезахисних засобів, що застосовуються (якщо такі роботи ще
виконуються), або проб вогнезахисних покривів (просочень) з
конструкцій (виробів), що оброблялися, та з наступними
лабораторними випробуваннями цих проб за встановленими методиками; спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів перевіряється
шляхом здійснення не менше ніж на п'яти різних об'єктах тестових
спрацювань пожежної автоматики з наступним відстеженням
правильності формування та часу проходження тривожних сповіщень
(про пожежу та несправність) від пожежної автоматики об'єктів до
центру спостерігання МНС України; ідентифікацією пультів пожежного
спостерігання відповідно до паспорта його виробника та сертифіката
відповідності (модифікація, заводський номер, комплектність тощо);
перевіркою функціонування системи передавання тривожних сповіщень
згідно з розділом 7 ДСТУ prEN 50136-1-1:2004 "Системи тривожної
сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та
обладнання. Частина 1-1. Загальні вимоги до систем передавання
тривожних сповіщень" (prEN 50136-1-1:1996, IDT); застосування на об'єктах сертифікованих засобів
протипожежного захисту (їх складових) перевіряється шляхом
перевірки документів щодо придбання цих засобів (приходні накладні
тощо) та наявності на них сертифікатів відповідності.
5.4. Якщо ліцензіат має сертифікат на систему управління
якістю, яка відповідає вимогам нормативних документів у галузі
пожежної безпеки, що регламентують порядок проектування, монтажу
та технічного обслуговування систем протипожежного захисту, і
загальним вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 "Системи управління якістю.
Вимоги" (ISO 9001-2008, IDT), зареєстрований у національній
системі підтвердження відповідності згідно з чинним законодавством
України, то планова перевірка ліцензіата проводиться у спрощеному
порядку, при якому перевіряється тільки: наявність ліцензії на провадження господарської діяльності
протипожежного призначення або довідки органу ліцензування про
прийняття заяви на переоформлення (про видачу дубліката) ліцензії; наявність та правильність ведення журналів обліку виконаних
робіт протипожежного призначення; якість виконаних робіт (відповідно до вимог підпункту 5.3.9
пункту 5.3 цього розділу).
VI. Порядок оформлення результатів перевірки
6.1. За результатами перевірки органом контролю складається
акт планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом
ліцензійних умов (далі - акт перевірки) (додаток 4) у двох
примірниках. В акті перевірки зазначається стан виконання
ліцензіатом ліцензійних умов, а в разі невиконання - детальний
опис виявлених порушень з посиланням на конкретні пункти
ліцензійних умов, а також інших нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації, що встановлюють вимоги до робіт
протипожежного призначення, які були порушені ліцензіатом. Якщо в акті перевірки зазначаються порушення, то в ньому
обов'язково вказуються час і місце розгляду матеріалів перевірки
із запрошенням представника ліцензіата.
6.2. В останній день перевірки обидва примірники акта
перевірки підписуються головою та членами комісії, які здійснювали
перевірку, та надаються для ознайомлення представнику ліцензіата. Представник ліцензіата має право надати письмові пояснення та
викласти зауваження щодо змісту акта і проведення перевірки.
Зауваження оформляються в письмовій формі та є невід'ємною
частиною акта перевірки. При цьому на всіх примірниках акта
перевірки перед підписом представника ліцензіата робиться запис:
"Із зауваженнями". Після ознайомлення один примірник акта перевірки вручається
представнику ліцензіата. Про ознайомлення та отримання акта
перевірки він письмово засвідчує на другому примірнику цього акта,
який залишається в органі контролю, ставить свій підпис, дату та
печатку (у разі наявності). У разі відмови представника ліцензіата від ознайомлення
та/або підписання акта перевірки голова комісії робить у цьому
акті відповідний запис. У цьому разі акт перевірки не пізніше
наступного робочого дня надається ліцензіату через його діловодну
службу або надсилається йому рекомендованим листом.
6.3. Якщо під час перевірки виявлено, що ліцензіатом допущено
повторне(і) порушення (вчинене(і) протягом строку дії ліцензії),
комісією складається акт про повторне порушення ліцензіатом
ліцензійних умов.
6.4. Якщо під час перевірки виявлено недостовірні відомості у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії, комісією складається акт про виявлення недостовірних
відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для
одержання ліцензії.
6.5. Якщо під час перевірки виявлено факт передачі ліцензії
або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження
господарської діяльності, комісією складається акт про
встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній
або фізичній особі для провадження господарської діяльності.
6.6. Якщо під час перевірки виявлено одне або декілька з
таких порушень: відсутність необхідної кількості керівників або виконавців
робіт з відповідною освітою і кваліфікацією; відсутність необхідної для провадження господарської
діяльності протипожежного призначення матеріально-технічної бази
(адміністративних, виробничих та складських приміщень, оргтехніки,
обладнання, пристроїв, інструментів та засобів вимірювання) та їх
невідповідність ліцензійним умовам; порушення вимог нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації, які встановлюють вимоги до
певних видів робіт протипожежного призначення, що спричинило
виникнення пожежі або невиконання змонтованими (запроектованими,
що перебувають на технічному обслуговуванні) засобами
протипожежного захисту своїх функцій при пожежі, - складається акт
про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних
умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.
6.7. Якщо комісією встановлено одне або декілька з таких
порушень: ліцензіат не перебуває за жодною з адрес, зазначених у
документах, які подавалися ним для одержання ліцензії, або в
наступних повідомленнях про зміну даних у цих документах як його
місцезнаходження та/або офісне приміщення; ліцензіатом не визначено свого представника для забезпечення
перевірки ліцензіата; представник ліцензіата уникає проведення перевірки та/або
відмовляє в доступі комісії на свою територію (до будівель, споруд
та інших приміщень) та/або в ознайомленні з необхідними
документами та наданні їх завірених копій (на вимогу органу
контролю) - складається акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки
органом контролю.
6.8. Якщо під час перевірки виявлено, що ліцензіатом не
виконано розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов,
комісією складається акт про невиконання розпорядження про
усунення порушень ліцензійних умов.
6.9. Акти, визначені в пунктах 6.3-6.8 цього розділу,
належать до актів, які є підставою для анулювання ліцензії. Вони
складаються у двох примірниках за формою згідно з додатком 5,
підписуються головою та членами комісії, які здійснювали
перевірку. В актах обов'язково вказуються час і місце розгляду питання
щодо подальшої дії ліцензії із запрошенням представника
ліцензіата. Акти надаються для ознайомлення та вручаються представнику
ліцензіата разом з актом перевірки у порядку, визначеному для
вручення акта перевірки (пункт 6.2 цього розділу). Другий примірник акта з відміткою про ознайомлення та
вручення (або з квитанцією про поштове відправлення) зберігається
в органі контролю, який здійснював перевірку.
6.10. У разі виявлення порушень ліцензійних умов (крім
порушень, зазначених у пунктах 6.3-6.8 цього розділу) орган
контролю протягом п'яти робочих днів з дати складання акта
перевірки видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних
умов (далі - розпорядження) (додаток 6) у двох примірниках. Один примірник цього розпорядження не пізніше п'яти робочих
днів з дня складання акта перевірки вручається представнику
ліцензіата для виконання. Другий примірник з його підписом щодо
погоджених термінів усунення порушень залишається в органі
контролю. У разі відмови представника ліцензіата від отримання
розпорядження воно вручається ліцензіату через його діловодну
службу або надсилається йому рекомендованим листом, а другий
примірник розпорядження з відміткою про вручення або з квитанцією
про поштове відправлення зберігається в органі контролю.
6.11. У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки
порушень до прийняття розпорядження та надання ним до органу
контролю документів, які це підтверджують і не потребують
додаткової перевірки, розпорядження може не видаватися.
6.12. Ліцензіат, який одержав розпорядження, зобов'язаний у
встановлений у ньому строк усунути порушення та подати в письмовій
формі до органу контролю, який видав це розпорядження, інформацію
та документальне підтвердження усунення порушень. Після отримання від ліцензіата інформації про усунення
порушень або у разі її неотримання у встановлений строк орган
контролю здійснює позапланову перевірку цього ліцензіата щодо
виконання розпорядження. Якщо ліцензіат надав до органу контролю документи, які
підтверджують усунення порушень і які не потребують додаткової
перевірки, то перевірка виконання розпорядження не проводиться.
6.13. У разі якщо перевірка проводилась органом ліцензування
спільно з територіальним органом ліцензування, то позапланову
перевірку виконання розпорядження за дорученням органу
ліцензування може здійснювати територіальний орган ліцензування.
6.14. Результати позапланової перевірки оформляються актом
перевірки з дотриманням вимог, визначених у пунктах 6.1, 6.2 цього
розділу.
VII. Анулювання ліцензії
7.1. Підставами для анулювання ліцензії є: заява ліцензіата про анулювання ліцензії; акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов; рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта
господарювання; нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної
особи - підприємця; акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії
іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов; акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання
ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської
діяльності (цей акт складається за результатами планової чи
позапланової перевірки або за результатами розгляду документів,
поданих ліцензіатом, про зміну даних, зазначених у документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії); акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом
ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування.
7.2. Рішення про анулювання ліцензії (додаток 7) приймається
органом ліцензування протягом десяти робочих днів з дати
встановлення підстав для анулювання ліцензії.
7.3. Якщо акти, які є підставою для анулювання ліцензії,
складені територіальними органами, то вони протягом трьох робочих
днів із дати їх складання разом із актом перевірки та посвідченням
про право планової (позапланової) перевірки направляються до
органу ліцензування для розгляду питання щодо подальшої дії
ліцензії. У випадку складання акта про повторне порушення
ліцензійних умов до органу ліцензування додатково направляються
копії акта попередньої перевірки, у якому були зазначені
аналогічні порушення, та розпорядження про їх усунення.
7.4. Для прийняття рішення про анулювання ліцензії органом
ліцензування розглядаються усі матеріали перевірки. Під час їх
розгляду вивчаються питання стосовно дотримання вимог цього
Порядку при проведенні перевірки, документи, що підтверджують
факти порушень, пояснення та зауваження ліцензіата тощо, які
враховуються при прийнятті рішення. Розгляд питання щодо анулювання ліцензії у разі повторного
порушення ліцензіатом ліцензійних умов здійснюється за наявності
копії акта попередньої перевірки, у якому були зазначені
аналогічні порушення, та розпорядження про їх усунення.
7.5. Розгляд питання про анулювання ліцензії на підставі акта
про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про
встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній
особі для провадження господарської діяльності; акта про
невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов
здійснюється з обов'язковим запрошенням представника ліцензіата. У разі неявки представника ліцензіата розгляд питань про
анулювання ліцензії здійснюється без його участі.
7.6. Рішення про анулювання ліцензії реєструється в журналі
обліку заяв та виданих ліцензій, а підстави, дата і номер цього
рішення заносяться до ліцензійного реєстру не пізніше наступного
робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання
ліцензії, та у встановленому порядку відомості надаються до
Єдиного ліцензійного реєстру.
7.7. Протягом трьох робочих днів із дати прийняття такого
рішення орган ліцензування один його примірник вручає або надсилає
(листом із повідомленням) ліцензіату, другий - відповідному
територіальному органу. Територіальний орган копію цього рішення
надсилає територіальному податковому органу.
7.8. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання
ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про
анулювання ліцензії та у разі смерті ліцензіата (фізичної особи -
підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.
7.9. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне
порушення ліцензіатом ліцензійних умов; акта про виявлення
недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом
господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту
передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для
провадження господарської діяльності; акта про невиконання
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб'єкт
господарської діяльності може одержати нову ліцензію на право
провадження відповідного виду господарської діяльності не раніше
ніж через рік з дати прийняття рішення про анулювання попередньої
ліцензії.
VIII. Оскарження рішення

про анулювання ліцензії
8.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня
прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до
експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з
питань ліцензування дія зазначеного рішення органу ліцензування
зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально
уповноваженим органом з питань ліцензування.
8.2. Рішення експертно-апеляційної ради щодо скарги
ліцензіата є підставою для видання спеціально уповноваженим
органом з питань ліцензування розпорядження про усунення виявлених
порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом
ліцензування.
8.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в
судовому порядку.
Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України Е.М.Улинець

Додаток 1

до Порядку контролю

за додержанням ліцензіатами

ліцензійних умов провадження

господарської діяльності

з надання послуг і виконання

робіт протипожежного

призначення
(Державний

Герб

України)
________________________________________________

(найменування органу контролю)
"__" _______ 20__ року N _____ ____________________________

(найменування та

місцезнаходження юридичної
____________________________

особи або прізвище, ім'я,

по батькові та місце
____________________________

проживання фізичної

особи - підприємця)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до статті 20 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності", Порядку контролю за
додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт
протипожежного призначення (далі - Порядок), затвердженого
наказом МНС України від 29.09.2011 N 1038, зареєстрованого в
Мін'юсті України _____________ за N _____________,

(дата)
та на виконання плану-графіка перевірок ліцензіатів на _________________, затвердженого наказом Держтехногенбезпеки
(квартал і рік

або рік)
України ____________________,

(дата, N)
органом(ами) контролю ___________________________________________

(найменування органу(ів) контролю)
у період з "___" ________ 20__ року до "___" __________ 20__ року
буде проведено перевірку додержання ліцензійних умов ____________ _________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження юридичної особи
________________________________________________________________.
або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної

особи - підприємця)
Під час перевірки комісією будуть перевірені питання,
визначені пунктом 5.3 розділу V Порядку.

Вам необхідно забезпечити умови для проведення перевірки та
бути присутнім особисто або призначити уповноваженого
представника, якому надана засвідчена в установленому порядку
довіреність на право представляти ліцензіата.
Керівник органу контролю
(його заступник) ____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

Додаток 2

до Порядку контролю

за додержанням ліцензіатами

ліцензійних умов провадження

господарської діяльності

з надання послуг і виконання

робіт протипожежного

призначення
(Державний

Герб

України)
_____________________________________________________

(найменування органу контролю)

ПОСВІДЧЕННЯ

про право ________________ перевірки ліцензіата

(планової,

позапланової)

від "___" ___________ 20__ року N ______
Видане голові комісії ___________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та членам комісії: ______________________________________________

(посади, прізвища, імена та по батькові)
_________________________________________________________________
для проведення ________________________ перевірки

(планової, позапланової)
ліцензіата ______________________________________________________

(найменування та місцезнаходження юридичної особи
_________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної

особи - підприємця)
у строк з "___" __________ 20__ року до "___" ________ 20__ року.
Розпорядчий документ про створення комісії з перевірки: _________ _________________________________________________________________
(назва, дата та номер розпорядчого документа органу контролю)
Підстава для здійснення перевірки: ______________________________

(річний або квартальний

план-графік перевірки
_________________________________________________________________

або підстава для позапланової перевірки)
Предмет перевірки: ______________________________________________

(перевірка додержання ліцензійних умов

чи окремих їх пунктів
_________________________________________________________________

або виконання розпорядження про усунення порушень

ліцензійних умов)
Попередній захід: _______________________________________________

(N, дата акта попередньої планової

або позапланової перевірки)
Керівник органу контролю
(його заступник) __________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
Копію посвідчення отримав ______________________________________

(підпис, прізвище та ініціали

представника ліцензіата)

Додаток 3

до Порядку контролю

за додержанням ліцензіатами

ліцензійних умов провадження

господарської діяльності

з надання послуг і виконання

робіт протипожежного

призначення

ЖУРНАЛ

обліку посвідчень про право перевірки ліцензіата

------------------------------------------------------------------------- N |Дата |Найменування та |Прізвища,|Дата й номер |Строк| Дата й | посвід-|пере-|місцезнаходження|ініціали |розпорядчого |пере-| номер | чення |вірки| (місце |голови та|документа на |вірки| акта | | | проживання) | членів | перевірку | | перевірки| | |ліцензіата, який| комісії | | | та актів,| | | підлягає | | | | які є | | | перевірці | | | | підставою| | | | | | | для | | | | | | |анулювання| | | | | | | ліцензії| -------+-----+----------------+---------+-------------+-----+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------+-----+----------------+---------+-------------+-----+----------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------

Додаток 4

до Порядку контролю

за додержанням ліцензіатами

ліцензійних умов провадження

господарської діяльності

з надання послуг і виконання

робіт протипожежного

призначення
(Державний

Герб

України)
____________________________________________________

(найменування органу контролю)

АКТ _______________ перевірки додержання ліцензіатом

(планової

(позапланової))
ліцензійних умов

від "___" ____________ 20__ року N _____
Голова комісії __________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)
члени комісії: __________________________________________________

(посади, прізвища та ініціали)
Період перевірки з "__" ______ 20__ року до "__" ______ 20__ року _________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження юридичної особи
________________________________________________________________,

або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання

фізичної особи - підприємця)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний
номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових
платежів (або серія та номер паспорта) ________________________________________________________________,
місцезнаходження _______________________________________________,
ліцензія: серія ___ N ________, видана "__" __________ 20__ року,
вид господарської діяльності та окремі види робіт, на які
поширюється ліцензія ____________________________________________ ________________________________________________________________,
у присутності представника ліцензіата ___________________________

(посада, прізвище

та ініціали)
проведено перевірку діяльності ліцензіата щодо додержання ним
ліцензійних умов даного виду господарської діяльності.
Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО: _________________________________________

(кожне порушення, записане в акті

перевірки, має містити посилання
_________________________________________________________________

на конкретні пункти нормативно-правових актів

та нормативно-технічної
_________________________________________________________________

документації, що порушені)
_________________________________________________________________
Представник ліцензіата запрошується "___" ____________ 20__ року
о ______ годині до ______________________________________ за

(орган контролю)
адресою ____________________________,
де буде розглянуто матеріали перевірки (цей запис робиться в акті
у разі потреби).
До акта перевірки додаються (за наявності) такі документи:
------------------------------------------------------------------ N | Назва | Кількість | Оригінал чи | Прізвище, | з/п | документа | аркушів | копія | ініціали | | | | документа | особи, яка | | | | | підписала | | | | | оригінал | | | | |документа або | | | | |завірила його | | | | | копію | ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------------------
Голова комісії
(посадова особа органу
контролю) ________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)
Члени комісії: ________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)
_______________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Додаток 5

до Порядку контролю

за додержанням ліцензіатами

ліцензійних умов провадження

господарської діяльності

з надання послуг і виконання

робіт протипожежного

призначення
(Державний

Герб

України)
__________________________________________________

(найменування органу контролю)

АКТ

про ________________________________

(вид порушення)
від "___" ____________ 20__ року N _____

За результатами _________________________________________________

(вказуються обставини, при яких були

виявлені порушення:
_________________________________________________________________

перевірка ліцензіата із зазначенням номера та дати акта

перевірки або назви документів,
________________________________________________________________,
що надійшли до органу контролю, із зазначенням номера та дати

реєстрації)
ліцензіат _______________________________________________________

(найменування та місцезнаходження юридичної особи
________________________________________________________________,
або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної

особи - підприємця)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний
номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових
платежів (або серія та номер паспорта) ________________________________________________________________,
ліцензія: серія ____ N __________, видана "___" _______________
20__ року
на провадження _________________________________________________,

(вид господарської діяльності

та окремі види робіт)
були виявлені такі порушення ____________________________________ _________________________________________________________________

(кожне порушення, записане в акті перевірки,

має містити посилання на відповідний
_________________________________________________________________

нормативно-правовий акт)
_________________________________________________________________
Представник ліцензіата запрошується "______" ____________________
20__ року о ______ годині
до ______________________________ за адресою ___________________,

(орган контролю)
де буде розглянуто питання щодо подальшої дії даної ліцензії.
До акта перевірки додаються (за наявності) такі документи:
------------------------------------------------------------------ N |Назва документа | Кількість | Оригінал чи | Ким | з/п| | аркушів | копія | підписаний | | | | документа | (оригінал) | | | | |або завірений | | | | | документ | ---+----------------+--------------+-------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------------------
Голова комісії
(посадова особа органу
контролю) ________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)
Члени комісії: ________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)
________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Додаток 6

до Порядку контролю

за додержанням ліцензіатами

ліцензійних умов провадження

господарської діяльності

з надання послуг і виконання

робіт протипожежного

призначення
(Державний

Герб

України)
_____________________________________________________

(найменування органу контролю)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

про усунення порушень ліцензійних умов

від "___" ____________ 20__ року N ____

За результатами _______________ перевірки _______________________

(планової/ (найменування та

позапланової) місцезнаходження
________________________________________________________________,

юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та місце

проживання фізичної особи - підприємця)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний
номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових
платежів (або серія та номер паспорта) ________________________________________________________________,
ліцензія: серія ____ N _______, видана "___" __________ 20__ року
на провадження: _________________________________________________

(вид господарської діяльності та окремі

види робіт)
________________________________________________________________,
проведеної ______________________________________________________

(найменування органу(ів) контролю, посади, прізвища,

імена, по батькові голови та членів комісії)
_________________________________________________________________
у присутності представника ліцензіата ___________________________

(посада, прізвище

та ініціали)
згідно з актом перевірки від ________________ N _________,
були виявлені такі порушення ліцензійних умов: __________________ _________________________________________________________________
ВИРІШЕНО:
у строк до "___" _______________ 20___ року усунути вищезазначені
порушення ліцензійних умов та подати в письмовій формі ______________________________ інформацію про усунення порушень.
(найменування органу контролю)
При невиконанні цього розпорядження або в разі встановлення факту
повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.
Керівник органу контролю
(його заступник) ______________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 7

до Порядку контролю

за додержанням ліцензіатами

ліцензійних умов провадження

господарської діяльності

з надання послуг і виконання

робіт протипожежного

призначення
(Державний

Герб

України)
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

про анулювання ліцензії

від "___" ____________ 20__ року N ____

Органом ліцензування на підставі статті 21 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" прийнято
рішення про анулювання ліцензії серії _____ N _______, виданої
"___" ___________ 20___ року _________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження ліцензіата)
на провадження: _________________________________________________

(вид господарської діяльності та окремі

види робіт)
________________________________________________________________,
з таких причин: _________________________________________________ _________________________________________________________________

(мотивована основа прийнятого рішення)
Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності ________________ _________________________________________________________________
(зазначається строк: через тридцять днів з дня його прийняття

або з дня його прийняття)
Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в
експертно-апеляційній раді при спеціально уповноваженому органі з
питань ліцензування або в судовому порядку.
Примітка. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про
повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов; акта про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення
про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви
про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей
у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень ліцензійних умов - суб'єкт господарювання може одержати
нову ліцензію на право провадження цього виду господарської
діяльності не раніше ніж через рік із дати прийняття рішення
органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії (частина
сьома статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності").
Начальник
органу ліцензування _____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: