open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ
програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"

Дата підписання:

03.10.2011
31.10.2011

Дата набрання чинності для України:

31.10.2011

ОСОБЛИВІ УМОВИ

Уряд України (далі - "Бенефіціар"),

з однієї сторони, та

Європейський Союз (далі - "ЄС"), представлений Європейською Комісією (далі -"Комісія"),

з іншої сторони,

домовились про нижченаведене:

Стаття 1 - Характер та мета операції

1.1 ЄС зробить внесок у фінансування такої програми:

Назва: Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні

Посилання: ENPI/2010/022-369

далі - "Програма", яку описано в Технічних і адміністративних положеннях (Додаток II).

1.2 Реалізація цієї Програми буде здійснюватись відповідно до Угоди про фінансування та додатків до неї: Загальні умови (Додаток I), Технічні і адміністративні положення (Додаток II).

Стаття 2 - Загальна вартість та фінансовий внесок ЄС

2.1 Загальна вартість Програми оцінюється в 66 мільйонів євро, що складається з таких компонентів:

2.1.1 Бюджетна підтримка:

60 мільйонів євро

2.1.2 Додаткова підтримка:

6 мільйонів євро

2.2 ЄС бере на себе зобов'язання щодо здійснення фінансування обсягом максимум 66 мільйонів євро. Розподіл фінансової участі ЄС за статтями бюджету включено до Технічних і адміністративних положень (Додаток II).

Стаття 3 - Внесок бенефіціара

3.1 Внесок Бенефіціара до Програми становить нуль євро.

3.2 Оскільки внесок Бенефіціара не є фінансовим, передбачені заходи докладно викладено у Технічних і адміністративних положеннях (Додаток II).

Стаття 4 - Виконання

4.1 Стаття 3 Загальних умов не буде застосовуватись до цієї Угоди про фінансування і реалізація Програми буде здійснюватись Комісією, яка діє для та на користь Бенефіціара.

4.2 Наведені нижче положення Загальних умов не будуть застосовуватись до цієї Угоди про фінансування: Статті 1.3, 5, 6, 7, 11, 17, 19.4, 22.3, 22.4, 22.6 та 23.3.

4.3 Нижченаведені положення Загальних умов будуть викладені у такій редакції:

4.3.1 Стаття 2.2: Якщо виникає ризик перевитрати загальної суми, яка визначена цією Угодою про фінансування, Комісія може вдатися або до зменшення обсягу проекту/програми, або до використання власних резервів Бенефіціара після погодження з ним, чи інших резервів, що походять з будь-яких джерел, крім ЄС.

4.3.2 Стаття 2.3: У разі неможливості зменшення обсягу проекту/програми або покриття перевитрат із власних резервів Бенефіціара чи з інших резервів, Комісія може прийняти рішення щодо виділення додаткових фінансових ресурсів з боку ЄС. Якщо буде ухвалене таке рішення, фінансування надмірних витрат повинне здійснюватися без порушення відповідних правил та процедур ЄС шляхом додаткового фінансового внеску, розмір якого визначається Комісією.

4.3.3 Стаття 18.1: На кожен проект/програму, що фінансується ЄС, поширюються відповідні правила проведення комунікативних та інформаційних заходів. Такі заходи повинні визначатися за погодженням з Комісією.

4.3.4 Стаття 19.1: Бенефіціар повинен вжити відповідних заходів для недопущення незаконних дій, шахрайства та корупції, а також, на вимогу Комісії, починати процесуальні дії з метою повернення помилково сплачених коштів. Бенефіціар повинен інформувати Комісію про всі вжиті заходи.

4.3.5 Стаття 19.3: Бенефіціар повинен негайно повідомити Комісію про будь-який випадок, що привернув увагу та викликав підозри щодо можливих порушень чи шахрайства.

Стаття 5 - Термін виконання

5.1 Термін виконання цієї Угоди про фінансування згідно з положеннями статті 4 "Період реалізації" Загальних умов починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування і закінчується через 72 місяці після цієї дати.

5.2 Період практичної реалізації становить 48 місяців.

5.3 Завершальна стадія становить 24 місяці.

Стаття 6 - Адреси сторін

Усі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, повинні бути оформлені у письмовому вигляді, мати чітке посилання на Програму і надсилатися на такі адреси:

a) Бенефіціара

пан Андрій КЛЮЄВ

Перший віце-прем'єр-міністр України –

Міністр економічного розвитку і торгівлі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

вул. М. Грушевського, 12/2

Київ, 01008 Україна

Факс:+ 380 44 226 31 81

b) Комісії

пан Жозе Мануель ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА

Голова Представництва

Представництво Європейського Союзу в Україні

вул. Круглоуніверситетська, 10

Київ, 01024 Україна

Факс:+ 380 44 253 45 47

Стаття 7 - Додатки

7.1 Наведені нижче документи є додатками до Угоди про фінансування і є її невід'ємною частиною:

Додаток I: Загальні умови

Додаток II: Технічні і адміністративні положення

7.2 У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків і положеннями Особливих умов Угоди про фінансування переважають положення Особливих умов. У разі розбіжностей між положеннями Додатка I і положеннями Додатка II переважають положення Додатка I.

Стаття 8 - Особливі умови, що застосовуються до компоненту бюджетної підтримки

8.1. Наведені нижче положення Загальних умов не будуть застосовуватися до компоненту бюджетної підтримки цієї Програми: Стаття 2, перше речення Статті 4.2, Статті 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 та 18.2.

8.2. Разом з цим нижченаведені положення Загальних умов будуть викладені у такій редакції:

8.2.1 Стаття 3: Компонент бюджетної підтримки Програми повинен бути реалізований Комісією. Це полягатиме у верифікації відповідності умов платежів та здійсненні платежів в обсягах, визначених відповідно до цієї Угоди про фінансування.

8.2.2 Стаття 14: Держава Бенефіціара зобов'язується недискримінаційно застосовувати свої національні нормативні положення щодо іноземної валюти до коштів, перерахованих відповідно до цієї Угоди про фінансування. Перерахована іноземна валюта буде обліковуватись на дату зарахування платежу на відкритий для цього рахунок Національного банку. При цьому операцію з продажу коштів, що надійшли, та купівлю коштів у національній валюті з подальшим перерахуванням на відповідний рахунок у Державній казначейській службі України повинно бути здійснено за можливості у день зарахування платежу, проте не пізніше наступного операційного дня Національного банку країни Бенефіціара. Для здійснення продажу іноземної валюти та купівлі національної валюти країни Бенефіціара буде застосовуватись середній курс іноземної валюти, що склався на міжбанківському ринку на дату, що передує дню здійснення операції.

8.3 Стаття 4.1 Загальних умов доповнюється абзацом такого змісту:

Всі запити щодо платежів, надіслані Бенефіціаром відповідно до умов, які визначені у Технічних та адміністративних положеннях (Додаток II), будуть прийнятними для фінансування ЄС, якщо ці запити будуть направлятися Бенефіціаром протягом періоду практичної реалізації.

8.4 Стаття 19.5 Загальних умов буде застосовуватися mutatis mutandis до практики будь-якої форми корупції, пов'язаної з виконанням Програми.

Стаття 9 - Набрання чинності Угодою про фінансування

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі Сторін і не пізніше 31 грудня 2011 року.

Цю Угоду про фінансування укладено у двох примірниках українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу, один з яких переданий Бенефіціару, а інший - Комісії. В разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення між текстом українською і англійською мовами Сторони звернуться до тексту англійською мовою.

ВІД ІМЕНІ БЕНЕФІЦІАРА
(підпис)

ВІД ІМЕНІ КОМІСІЇ
(підпис)

Андрій КЛЮЄВ
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і
торгівлі України

Маркус КОРНАРО
Директор
Генеральний директорат з питань
розвитку і співробітництва EuropeAid

Дата 3.10.2011

Дата 31.10.2011


ДОДАТОК І - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Частина І - Фінансування проекту/програми

Стаття 1 - Загальний принцип

1.1 Фінансовий внесок Європейського Союзу має обмежуватися сумою, зазначеною в Угоді про фінансування.

1.2 Умовою фінансування з боку ЄС є виконання Бенефіціаром зобов'язань, передбачених цією Угодою про фінансування.

1.3 Видатки Бенефіціара, які виникли до набрання чинності Угоди про фінансування, не можуть фінансуватись ЄС.

Стаття 2 - Перевитрата коштів та її покриття

2.1 Окремі випадки перевитрати бюджетних статей Угоди про фінансування мають врегульовуватися шляхом перерозподілу коштів в рамках загального бюджету, відповідно до статті 22 цих Загальних умов.

2.2 Якщо виникає ризик перевитрати загальної суми, яка визначена цією Угодою про фінансування, Бенефіціар повинен негайно повідомити про це Європейську Комісію та отримати від неї попередню згоду на застосування запланованих коригуючих заходів для покриття перевитрати, запропонувавши або зменшення обсягу проекту/програми, або використання власних резервів Бенефіціара, чи інших резервів, що походять з будь-яких джерел, крім ЄС.

2.3 У випадку неможливості зменшення обсягу проекту/програми або покриття перевитрати з власних резервів Бенефіціара чи з інших резервів, Європейська Комісія на основі відповідного обґрунтованого запиту Бенефіціара може прийняти рішення щодо виділення додаткових фінансових ресурсів з боку ЄС. Якщо Європейською Комісією буде ухвалене таке рішення, фінансування надмірних витрат має здійснюватися без порушення відповідних правил та процедур ЄС, шляхом додаткового фінансового внеску, розмір якого визначається Комісією.

Частина II - Реалізація

Стаття 3 - Загальний принцип

Відповідальність за реалізацію проекту/програми покладається на Бенефіціара.

Стаття 4 - Період реалізації

4.1 Період виконання Угоди про фінансування поділяється на дві стадії:

- період практичної реалізації, коли проводяться основні види діяльності. Ця стадія починається разом з набуттям чинності Угоди про фінансування, та закінчується з початком завершальної стадії;

- завершальна стадія, впродовж якої проводяться остаточні аудити та оцінки, а також здійснюється технічне та фінансове закриття контрактів та кошторисів програм, що забезпечують реалізацію Угоди про фінансування. Ця стадія закінчується не пізніше ніж через 24 місяці після завершення стадії практичного виконання.

4.2 Витрати, пов'язані з основною діяльністю, можуть фінансуватися ЄС лише за умови, що вони були понесені впродовж періоду практичної реалізації. Витрати, пов'язані з проведенням остаточних аудитів та оцінок, а також з завершальними діями, вважатимуться прийнятними до кінця завершальної стадії.

4.3 Будь-який залишок внеску ЄС автоматично анулюється через шість місяців після завершення періоду реалізації.

4.4 У виключних, належним чином обґрунтованих випадках, може бути зроблений запит на подовження періоду практичної реалізації та, відповідно, періоду виконання. Якщо ініціатором такого запиту є Бенефіціар, то він має робитися щонайменше за три місяці до дати завершення періоду практичної реалізації та затверджуватися Комісією також до цієї дати.

4.5 У виключних, належним чином обґрунтованих випадках, по закінченню періоду практичної реалізації, може бути зроблений запит на подовження завершальної стадії та, відповідно, періоду виконання. Якщо ініціатором такого запиту є Бенефіціар, то він має робитися щонайменше за три місяці до дати закінчення завершальної стадії та затверджуватися Комісією також до цієї дати.

Частина III - Виплати, які здійснюються Європейською Комісією третім особам

Стаття 5 - Терміни здійснення виплат Європейської Комісії третім особам

5.1 У разі здійснення Європейською Комісією виплат за контрактами, укладеними Бенефіціаром для реалізації Угоди про фінансування, Бенефіціар має надати Європейській Комісії запит виконавця контракту щодо здійснення платежу не пізніше ніж через 15 календарних днів після реєстрації прийнятного запиту Бенефіціаром. Бенефіціар має також повідомити Європейську Комісію про дату реєстрації цього запиту. Запит щодо здійснення платежу не приймається у разі недотримання принаймні однієї з головних вимог. Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат, повідомивши Бенефіціара в будь-який час протягом вказаного вище періоду про неможливість виконання запиту про платіж або через неналежну суму платежу, або через відсутність необхідних документів, які додаються до запиту. У разі, якщо Європейська Комісія отримує інформацію, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, які включені до запиту, Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат для проведення перевірки, в тому числі на місці, з метою встановлення прийнятності витрат до здійснення виплати. Європейська Комісія повинна якнайшвидше повідомити Бенефіціара про таке рішення.

5.2 Терміни зазначені в попередньому параграфі застосовуються також у випадках, коли виплати здійснюються за умови ухвалення звіту. В цьому разі запит щодо здійснення платежу приймається, проте термін для здійснення виплат починає діяти після ухвалення звіту Бенефіціаром, про що виконавця контракту або інформують шляхом спеціального повідомлення, або автоматично дозволивши закінчити строк ухвалення, передбачений контрактом, без повідомлення щодо відкладення терміну для здійснення виплат. Бенефіціар повинен повідомити Європейську Комісію про дату ухвалення звіту.

5.3 У разі затримки з надсиланням запиту щодо здійснення платежу, яка виникла з боку Бенефіціара, Європейська Комісія звільнюється від зобов'язання сплачувати виконавцю контракту передбачені контрактом проценти за затримку у здійсненні виплати. В цьому випадку проценти виплачуються Бенефіціаром.

Частина IV - Виплати, які здійснюються Бенефіціаром третім особам через кошториси програм, та перерахунок коштів Європейською Комісією

Стаття 6 - Загальний принцип

6.1 Бенефіціар може здійснювати виплати третім особам за попередньо складеним і прийнятим кошторисом програми.

6.2 Кошторис програми - це документ, в якому описується запланована програма заходів, людські та матеріальні ресурси, необхідні для її виконання, відповідний бюджет, технічні і адміністративні положення виконання у разі децентралізованого виконання проекту/програми протягом визначеного періоду реалізації безпосередньо установами Бенефіціара та/чи шляхом укладання контрактів на постачання та/чи надання грантів.

6.3 Всі кошториси програм, спрямовані на виконання угоди про фінансування повинні укладатися відповідно до процедур та типових документів Європейської Комісії, які застосовуються на момент прийняття відповідних кошторисів програм.

Стаття 7 - Перерахунок виплат

7.1 Європейська Комісія зобов'язується перераховувати кошти не пізніше ніж через 45 календарних днів після дати реєстрації прийнятного запиту від Бенефіціара щодо здійснення платежу. Запит щодо здійснення платежу не приймається у разі недотримання принаймні однієї з головних вимог. Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат, повідомивши Бенефіціара в будь-який час протягом вказаного вище періоду про неможливість виконання запиту про платіж або через неналежну суму платежу, або через відсутність необхідних документів, які додаються до запиту. У разі, якщо Європейська Комісія отримує інформацію, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, які включені до запиту, Європейська Комісія може тимчасово зупинити дію термінів для здійснення виплат для проведення перевірки, в тому числі на місці, з метою встановлення прийнятності витрат до здійснення виплати. Європейська Комісія повинна якнайшвидше повідомити Бенефіціара про таке рішення.

7.2 Європейська Комісія перераховує кошти на рахунок, відкритий в євро у фінансовому закладі, погодженому з Європейською Комісією.

7.3 Бенефіціар повинен гарантувати можливість ідентифікації на цьому рахунку авансового платежу, здійсненого Європейською Комісією.

7.4 У разі необхідності обмін перерахованих в євро коштів в національну валюту Бенефіціара здійснюється коли Бенефіціар проводить виплати з цього рахунку, при цьому для обміну валют застосовується банківський курс на дату здійснення виплати Бенефіціаром.

7.5 На кошти, перераховані Європейською Комісією на зазначений рахунок, можуть нараховуватись відсотки чи інші види прибутку. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію про отримані відсотки чи інші види прибутку від цих коштів не менше одного разу на рік.

7.6 Відсотки чи інші види прибутку, отримані від перерахованих коштів у розмірі, що перевищує двісті п'ятдесят тисяч євро повинні бути повернуті Європейській Комісії не пізніше ніж через 45 днів після отримання відповідного запиту від Європейської Комісії.

7.7 У випадку, якщо за кошторисом програми не було здійснено жодного перерахунку коштів протягом трьох років після її підписання, відповідна сума, виділена на програму, анулюється.

Частина V - Укладання контрактів та надання грантів

Стаття 8 - Загальний принцип

Усі контракти, спрямовані на реалізацію Угоди про фінансування, мають укладатися та виконуватися відповідно до процедур та типових документів, що були розроблені та опубліковані Європейською Комісією для проведення зовнішніх операцій та застосовуються на дату початку відповідної процедури.

Стаття 9 - Кінцева дата підпису контрактів, спрямованих на реалізацію Фінансової Угоди

9.1 Контракти, що забезпечують виконання Угоди про фінансування, мають бути підписані обома сторонами впродовж трьох років з дня набуття чинності Угоди про фінансування. Кінцева дата підписання не може переноситися на пізніший термін.

9.2 Попереднє положення не поширюється на контракти про аудит та оцінку, які можуть укладатися пізніше, а також на доповнення до вже підписаних контрактів.

9.3 Після закінчення трьох років, що минули після набуття чинності Угоди про фінансування, будь-який залишок, стосовно якого не були укладені контракти, буде скасовано.

9.4 Попереднє положення не поширюється на залишки резервів для непередбачених витрат.

9.5 Дія контракту, що не призвів до здійснення жодного платежу впродовж трьох років з моменту його підписання, має автоматично припинятися, а його фінансування скасовуватися.

Стаття 10 - Прийнятність

10.1 Участь у тендері на виконання робіт, постачання та надання послуг, а також запрошення про подання пропозицій мають бути однаково відкритими для усіх фізичних та юридичних осіб країн-членів ЄС та, згідно спеціальних положень основних актів, що регулюють діяльність відповідного сектору співробітництва, для усіх фізичних та юридичних осіб третіх країн-бенефіціарів чи будь-яких інших третіх країн, окремо визначених у вищезазначених актах.

10.2 Зважаючи на спеціальні умови, що містяться в основних актах та регулюють діяльність відповідного сектору співробітництва, може бути прийняте рішення щодо допущення громадян третіх країн (на відміну від зазначених у першому параграфі) до подання заявок на участь у тендері.

10.3 Товари та матеріали, що закуповуватимуться за кошти ЄС та є необхідними для виконання контрактів на проведення робіт, постачання та надання послуг, а також для процедур здійснення закупівель, розпочатих одержувачами гранту з метою реалізації фінансованої діяльності, повинні походити з країн, що мають право брати участь на умовах, викладених у попередніх двох параграфах, якщо основним актом не передбачено іншого.

Стаття 11 - Оприлюднення інформації

11.1 Бенефіціар зобов'язується щорічно оприлюднювати назви всіх контрактів, які фінансуються за цією Угодою про фінансування, назву та національність одержувачів гранту чи виконавців контрактів, обраних через процедуру тендеру, а також обсяг відповідного гранту чи контракту в окремому легко доступному місці на своїй сторінці в Інтернеті.

11.2 У разі якщо публікація в Інтернеті є неможливою, інформація оприлюднюється іншим чином, таким як публікація в офіційному друкованому виданні Бенефіціара. Публікація має здійснитися у першій половині року після завершення попереднього року, в якому відбулось надання грантів чи укладання контрактів. Бенефіціар повинен повідомити Європейську Комісію про місце публікації, посилання на адресу якої буде зроблене в окремому місці на сторінці Європейської Комісії в Інтернеті. У разі публікації іншим чином Бенефіціар повинен надати Європейської Комісії повну інформацію про використаний спосіб.

Частина VI - Правила виконання контрактів

Стаття 12 - Перебування та право на проживання

12.1 Коли це обумовлено умовами контракту, фізичні та юридичні особи, яким запропоновано взяти участь у тендері на проведення робіт, постачання та надання послуг, повинні мати тимчасове право на перебування та проживання на території Бенефіціара. Таке право має залишатися дійсним впродовж одного місяця після присудження контракту.

12.2 Виконавці контрактів (включно з одержувачами гранту) та фізичні особи, чиї послуги є необхідними для виконання контракту, разом з членами їх сімей, повинні мати аналогічні права впродовж періоду реалізації проекту / програми.

Стаття 13 - Податкові та митні положення

13.1 Бенефіціар має застосовувати до контрактів на постачання та грантів, що фінансуються ЄС, найбільш сприятливі податкові та митні підходи, що вона використовує по відношенню до країн або організацій міжнародного розвитку, з якими вона має зв'язки.

13.2 Якщо Рамкова угода містить більш детальні положення стосовно цього питання, то ці положення також мають застосовуватися.

Стаття 14 - Положення щодо іноземної валюти

14.1 Бенефіціар зобов'язується дозволити імпорт або купівлю іноземної валюти, яка необхідна для реалізації проекту. Він також зобов'язується не вдаватися до дискримінаційного застосування національних валютних правил до виконавців контрактів, участь яких дозволена відповідно до статті 10 цих Загальних умов.

14.2 Якщо Рамкова угода містить більш детальні положення стосовно цього питання, то ці положення також мають застосовуватися.

Стаття 15 - Використання дослідних даних

Якщо Угода про фінансування передбачає фінансування досліджень, то відповідний контракт, укладений з метою реалізації Угоди про фінансування, має регулювати як право власності на ці дослідження так і право Бенефіціара та Комісії використовувати дані, одержані в рамках досліджень, публікувати чи розкривати їх третім особам.

Стаття 16 - Розподіл сум, одержаних за контрактами

Суми, одержані від помилково здійснених платежів, фінансових гарантій, наданих згідно з умовами отримання контракту чи за контрактами, що фінансуються в рамках цієї Угоди про фінансування, а також фінансові стягнення, накладені Бенефіціаром на кандидата, учасника тендеру, виконавця контракту чи одержувача гранту мають бути повернуті Комісії. Виплачені Бенефіціару компенсації також повинні бути повернуті Комісії.

Стаття 17 - Фінансові позови за контрактами

Бенефіціар зобов'язується попередньо до прийняття відповідного рішення щодо вимоги виконавця контракту про отримання компенсації погодити його з Європейською Комісією після розгляду вимоги Бенефіціаром і визнання її в цілому чи частково правомірною. Тільки у випадку отримання попередньої згоди від Європейської Комісії фінансові наслідки можуть повністю покриватися ЄС. Попередня згода також необхідна для будь-якого використання коштів передбачених цією Угодою про фінансування на покриття витрат внаслідок вирішення суперечок щодо контрактів.

Частина VII - Загальні та заключні положення

Стаття 18 - Прозорість

18.1 На кожен проект / програму, що фінансується ЄС, розповсюджуються відповідні правила проведення комунікаційних та інформаційних заходів. Відповідальність за визначення таких заходів покладається на Бенефіціара за погодженням з Комісією.

18.2 Комунікаційні та інформаційні заходи мають здійснюватися за правилами, розробленими та опублікованими Європейською Комісією для проведення зовнішніх операцій, що застосовуються на дату початку відповідної процедури.

Стаття 19 - Запобігання порушенням, шахрайству та корупції

19.1 Бенефіціар зобов'язується проводити систематичні перевірки належного виконання заходів, які фінансуються за кошти ЄС. Він має вжити відповідних заходів для недопущення незаконних дій та шахрайства, а також, у разі необхідності, починати судові переслідування з метою повернення помилково сплачених коштів.

19.2 "Незаконна дія" - означає будь-яке порушення Угоди про фінансування, контрактів, що забезпечують її виконання, кошторисів програм чи законів ЄС в результаті дій чи бездіяльності суб'єкта економічної діяльності, які завдали чи можуть завдати шкоди загальному бюджету ЄС чи Європейському фонду розвитку, шляхом скорочення або втрати доходів від власних ресурсів, які вони одержують безпосередньо від імені ЄС, або через невиправдану статтю витрат.

"Шахрайство" - означає будь-яку навмисну дію чи бездіяльність, що стосується:

- використання чи представлення неправдивих, неточних або неповних звітів чи документів, що призвело до розтрати або незаконного затримання коштів із загального бюджету ЄС чи з Європейського фонду розвитку

- нерозкриття інформації, результатом чого стає порушення конкретних зобов'язань, що призводить до аналогічних результатів;

- використання коштів не за призначенням та в цілях, що відрізняються від тих, для досягнення котрих вони виділялись.

19.3 Бенефіціар має негайно повідомити Європейську Комісію про будь-який випадок, що привернув увагу та викликав підозри щодо можливих незаконних дій чи шахрайства, та всі заходи вжиті з метою їх врегулювання.

19.4 Бенефіціар має негайно повідомити Європейській Комісії назви суб'єктів економічної діяльності, які були судовим рішенням, яке має силу прецедента, визнані винними в шахрайстві, корупції, участі в злочинній організації чи іншій незаконній діяльності, яка шкодить фінансовим інтересам ЄС.

19.5 Бенефіціар зобов'язується вживати усіх необхідних заходів з метою припинення будь-яких дій, що мають ознаки активної чи пасивної корупції на всіх процедурних етапах укладання контрактів, надання грантів або на стадії виконання відповідних контрактів. Термін "пасивна корупція" має означати навмисну дію посадової особи, яка власноруч або через посередника вимагає чи одержує користь у будь-якій формі для себе чи для третьої сторони, або приймає обіцянку того, що він/вона її одержить, для того, щоб діяти (або утримуватися від дій, передбачених його/її посадовими обов'язками) чи виконувати покладені функції з порушенням посадових обов'язків, що призвело або може призвести до порушення фінансових інтересів ЄС. Термін "активна корупція" має означати навмисну дію будь-якої особи, яка власноруч або через посередника обіцяє надати чи надає користь у будь-якій формі іншій посадовій особі, собі чи третій стороні, щоб забезпечити дії (або утримання від дій, передбачених його/її посадовими обов'язками) чи виконання покладених функцій з порушенням посадових обов'язків, що призвело або може призвести до порушення фінансових інтересів ЄС.

Стаття 20 - Перевірки та контроль з боку Європейської Комісії, Управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ) та Європейського Суду Аудиторів

20.1 Бенефіціар погоджується з тим, що Європейська Комісія, ОЛАФ та Європейський Суд Аудиторів проводитимуть документальні перевірки та перевірки на місцях щодо використання фондів ЄС, наданих відповідно до Угоди про фінансування (включно з процедурами присудження контрактів та надання грантів), а за необхідності, проводитимуть комплексний аудит на основі супроводжувальних документів, рахунків, бухгалтерської документації та будь-яких інших документів, що стосуються фінансування проекту / програми, впродовж усього терміну дії угоди та ще семи років після дати останнього платежу.

20.2 Бенефіціар також погоджується з тим, що ОЛАФ може проводити перевірки на місцях відповідно до процедур, передбачених законодавчими актами ЄС, з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших протиправних дій.

20.3 З цією метою, Бенефіціар зобов'язується надавати посадовим особам Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів та їх уповноваженим представникам доступ до об'єктів та приміщень, де проводяться роботи, що фінансуються в рамках цієї Угоди про фінансування (включаючи комп'ютерні системи, будь-які документи та комп'ютеризовані дані про технічне та фінансове управління такими роботами), та вживатиме всіх необхідних заходів для сприяння їхньої діяльності. Доступ уповноваженим представникам Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів має надаватися на умовах збереження суворого режиму конфіденційності щодо третіх сторін, без шкоди для зобов'язань, передбачених публічним правом, які вони мають виконувати. Документи повинні бути доступними та зберігатися таким чином, щоб забезпечувати зручність при перевірці. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію, ОЛАФ та Європейський Суд Аудиторів про точне місцезнаходження документів.

20.4 Згадані вище перевірки та аудити також мають охоплювати підрядників та субпідрядників, діяльність яких фінансується ЄС.

20.5 Бенефіціара мають повідомляти про місії, що проводитимуться на місцях представниками Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів.

Стаття 21 - Консультації між Європейською Комісією та Бенефіціаром

21.1 Бенефіціар та Європейська Комісія повинні проводити спільні консультації до того, як спірні питання щодо реалізації чи трактування цієї Угоди про фінансування перейдуть на інший рівень їхнього вирішення.

21.2 Консультації можуть призвести до внесення змін та доповнень, призупинення чи анулювання Угоди про фінансування.

Стаття 22 - Внесення змін до Фінансової Угоди

22.1 Будь-які зміни та доповнення до Особливих умов, Додатку I та Додатку II до Угоди про фінансування мають робитися у письмовій формі та оформлюватися як Додаткова угода.

22.2 Якщо запит щодо внесення змін чи доповнень надходить від Бенефіціара, то він має представити такий запит Європейській Комісії щонайменше за три місяці до передбаченої дати набуття чинності запропонованих змін, крім випадків, добре обґрунтованих Бенефіціаром та погоджених Європейською Комісією.

22.3 Про внесення змін, які стосуються технічних питань і не впливають на цілі і результати проекту/програми, та змін щодо незначних деталей реалізації, які не змінюють в цілому прийнятого технічного рішення і не потребують змін в бюджеті, Бенефіціар має якнайшвидше повідомити Європейську Комісію у письмовій формі з обґрунтуванням і застосовувати ці зміни.

22.4 Використання резервних фондів дозволяється після отримання погодження у письмовій формі від Європейської Комісії.

22.5 Особливі випадки подовження стадії практичного виконання чи завершальної стадії регулюються положеннями статті 4 (4) та (5) цих Загальних умов.

22.6 Якщо Бенефіціар більше не відповідає критеріям децентралізованого управління, викладених у разі необхідності в Особливих умовах, та без упередження до положень Статті 23 та 24 цих Загальних умов, Європейська Комісія може прийняти рішення відізвати покладені на Бенефіціара фінансові завдання щодо реалізації проекту/програми з метою продовження реалізації для та від імені Бенефіціара після повідомлення про це у письмовій формі.

Стаття 23 - Призупинення Угоди про фінансування

23.1 Дія Угоди про фінансування може бути призупинена у наступних випадках:

- Європейська Комісія може призупинити реалізацію Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушуватиме передбачені угодою зобов'язання, а саме більше не відповідає критеріям децентралізованого управління, викладених у разі необхідності в Особливих умовах.

- Європейська Комісія може призупинити реалізацію Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушуватиме зобов'язання щодо дотримання прав людини, демократичних принципів та верховенства права, а також у випадку наявності серйозних фактів корупції.

- Угода про фінансування може бути призупинена за форс-мажорних обставин, відповідно до наведеного нижче визначення. Термін "форс-мажор" має означати будь-яку непередбачену чи виключну ситуацію або подію, що знаходиться поза контролем сторін та перешкоджає будь-якій з них виконувати свої зобов'язання. Це не стосується помилок або недбалості, допущених ними (або виконавцями контрактів, довіреними особами та співробітниками). Форс-мажорні обставини є такими, що характеризуються як нездоланні, не зважаючи на всі вжиті заходи. Дефекти обладнання чи матеріалів, трудові спори, страйки та фінансові труднощі не можуть вважатися форс-мажорними обставинами. Сторона не може вважатися винною у порушенні зобов'язань, якщо на заваді їхньому виконанню встали форс-мажорні обставини, про які належним чином було повідомлено іншу сторону. Сторона, на яку діють форс-мажорні обставини, повинна негайно повідомити про це іншу сторону, зазначаючи характер, можливу тривалість та передбачуваний вплив проблеми, а також повинна ужити всіх необхідних заходів для мінімізації можливих втрат.

23.2 Рішення про призупинення не повинне супроводжуватися попереднім повідомленням.

23.3 Виплати, передбачені в Статті 7 (1) цих Загальних умов, призупиняються як застережний засіб.

23.4 У випадку надання повідомлення про призупинення, зазначаються наслідки для контрактів та кошторисів програм, що виконуються, та для контрактів та кошторисів програм, що мають бути укладені.

23.5 Призупинення виплат Європейською Комісією з метою забезпечення належного фінансового управління чи захисту фінансових інтересів ЄС не впливає на призупинення Угоди про фінансування.

Стаття 24 - Припинення дії Угоди про фінансування

24.1 Якщо проблеми, які призвели до призупинення Угоди про фінансування, не були вирішені впродовж, максимум, чотирьох місяців, будь-яка зі сторін може припинити дію Угоди про фінансування, попередньо повідомивши про це щонайменше за два місяці.

24.2 Якщо за Угодою про фінансування не було здійснено жодного платежу впродовж трьох років з моменту її підписання, або, якщо впродовж аналогічного періоду не було укладено жодного контракту, що має забезпечити її реалізацію, то дія Угоди про фінансування припиняється.

24.3 У випадку надання повідомлення про припинення дії угоди, зазначаються наслідки для контрактів та кошторисів програм, що виконуються, та для контрактів та кошторисів програм, що мають бути укладені.

Стаття 25 - Вирішення суперечок

25.1 Будь-яке спірне питання, що стосується Угоди про фінансування та не може бути вирішено впродовж шести місяців шляхом консультацій між сторонами, як зазначено у статті 21 цих Загальних умов, може, на прохання сторін, вирішуватися за допомогою третейського суду.

25.2 В такому випадку, кожна зі сторін повинна призначити третейського суддю впродовж 30 діб з дня подання прохання про арбітражний розгляд суперечки. У випадку неспроможності виконати цю умову, будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної Палати Третейського Суду (м. Гаага) з проханням призначити другого третейського суддю. Два призначені арбітри, у свою чергу, впродовж 30 днів повинні призначити третього суддю. Якщо вони цього не можуть зробити, то будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної Палати Третейського Суду (м. Гаага) з проханням призначити третього третейського суддю.

25.3 Якщо третейськими суддями не буде прийняте інше рішення, то для вирішення суперечки має застосовуватися процедура, що визначена в Диспозитивних нормах Постійної Палати Третейського Суду щодо арбітражного розгляду справ, сторонами яких є міжнародні організації та країни. Рішення повинні прийматися впродовж трьох місяців більшістю третейських суддів.

25.4 Кожна зі сторін зобов'язана вжити всіх необхідних заходів для виконання рішень третейських суддів.


ДОДАТОК II ДО УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ N ENPI/2010/022-369

Технічні та адміністративні положення

Країна-
бенефіціар/
регіон-
бенефіціар

Україна

Орган, від якого
надійшов запит

Уряд України

Стаття бюджету

19 08 01 03

Назва

Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні

Загальна вартість

66 млн євро

Метод надання
допомоги/метод
управління

Програма підтримки секторальної політики:
- Бюджетна підтримка сектору (60 млн євро, централізоване управління);
- Проектний підхід в реалізації заходів додаткової підтримки (технічної допомоги) (6 млн євро, централізоване управління).

Код ДАК

15110

Сектор

Державна секторальна політика та адміністративне управління

1. Опис програми

1.1 Цілі

Державна програма, що реалізується у секторі (Державна цільова правоохоронна програма "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року), спрямована на модернізацію державного кордону України шляхом покращення механізмів контролю, вдосконалення відповідної нормативно-правової бази, приведення інфраструктури пунктів пропуску у відповідність з європейськими стандартами і завершення переговорів з питань визначення та демаркації кордонів. Питання демаркації кордонів, розв'язання якого по суті є передумовою ефективного контролю та управління кордоном, є для Уряду України одним з найбільш пріоритетних. Так Уряд України активізував переговори з Молдовою, Білоруссю та Росією і взяв на себе зобов'язання провести демаркацію кордону в найближчому майбутньому. У 2010 році за сприяння Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) було розпочато роботу на центральній ділянці українсько-молдовського кордону.

Існуючі Концепції розвитку двох основних організацій, до компетенції яких належить питання управління державним кордоном, а саме - Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та Державної митної служби України (ДМСУ), мають на меті привести управління кордоном у відповідність до європейських стандартів і передового європейського досвіду. Обидві концепції (документа) містять посилання на недосконалість нормативно-правової бази і пропонують відповідні зміни та доповнення, які б дозволили підвищити ефективність роботи цих органів. Крім того, програма підтримки секторальної політики передбачає надання допомоги у процесі реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами від 27 жовтня 2010 р. та Плану заходів щодо її реалізації від 5 січня 2011 р., які охоплюють велику кількість пріоритетних напрямків роботи у сфері безпеки кордонів і спрощення процедур.

Підписавши Порядок денний асоціації Україна - ЄС (ПДА), Уряд України погодився впроваджувати систему інтегрованого управління кордонами, продовжувати роботу з демаркації кордону, активізувати обмін інформацією з партнерськими службами сусідніх країн та вжити комплекс заходів, спрямованих на сприяння розвитку торгівлі.

Головною метою Програми підтримки секторальної політики, яка ґрунтується на положеннях галузевої стратегії України та Порядку денного асоціації, є підтримка зусиль Уряду України у досягненні оптимального балансу між безпекою кордонів та сприянням законному переміщенню осіб і товарів, відповідно до стандартів ЄС.

У запропонованій програмі повністю враховано одне з важливих наскрізних питань - належне державне управління. Це питання планується розв'язати за допомогою цільових заходів, спрямованих на зменшення рівня корупції та ефективне впровадження етичних норм і морального кодексу, впровадження більш прозорих і ефективних процедур перетину кордону та митного оформлення. Крім того, спрощення процедур, у тому числі впровадження "єдиного вікна" та комплексного підходу створить відчутні переваги для громадян і торговців, таким чином покращуючи належне у сфері управління кордоном. Особлива увага приділятиметься захисту основних прав незахищених категорій осіб (таких як шукачі притулку, біженці, неповнолітні громадяни без супроводу дорослих, жертви торгівлі людьми), що перетинають кордони.

1.2. Очікувані результати та основні заходи

У рамках Концепцій розвитку двох основних організацій, до компетенції яких належить питання управління державним кордоном, а саме - Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та Державної митної служби України (ДМСУ) за сприяння цієї програми передбачається досягти наступних результатів:

• впровадження Концепції інтегрованого управління кордонами та Плану заходів;

• впровадження ефективної системи управління на основі оцінки ризиків відповідно до рекомендацій Європейського агентства з управління операційним співробітництвом на зовнішніх кордонах ЄС (ФРОНТЕКС) і Програми управління ризиками у митній сфері ЄС, яка значно підвищить ефективність прикордонного контролю та, водночас, зменшить кількість фізичних перевірок вантажів;

• впровадження концепцій комплексного підходу та єдиного вікна, визначених Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН) та Програмою внутрішнього та прикордонного контролю для митниць ЄС, що забезпечить ефективний контроль і дозволить зменшити час очікування в пунктах перетину кордону та підвищить рівень координації між службами, що здійснюють управління кордоном;

• полегшення, спрощення та підвищення ефективності процедур митного контролю (включаючи процедури митного пост-аудиту) шляхом приведення процедур і методів контролю у відповідність до норм ЄС і міжнародних стандартів, відображених у відповідних митних програмах і переглянутій Кіотській конвенції;

• створення міжвідомчої телекомунікаційної мережі для ДПСУ та ДМСУ;

• модернізація інфраструктур сухопутного та морського кордону й підвищення ефективності перевірки кордону та спостереження за кордоном;

• досягнення значного поступу у демаркації державного кордону;

• включення до програм підготовки ДПСУ та ДМСУ визнаних навчальних планів ЄС і ФРОНТЕКС;

• впровадження у повному обсязі системи "Електронна митниця" з тісною прив'язкою до Митних Прототипів ЄС з інфраструктури та обладнання та з інформаційно-комунікаційних технологій;

• значне покращення умов в пунктах тимчасового тримання нелегальних мігрантів;

• ефективне впровадження комплексних антикорупційних заходів, що охоплюють такі напрямки, як профілактика/переслідування/застосування санкцій в основних закладах управління кордоном.

1.3 Термін виконання

Термін виконання Угоди про фінансування складає 72 місяці. Період виконання поділяється на дві стадії згідно з положеннями п. 4.1 Загальних умов (Додаток I):

1. період практичної реалізації, який починається з дня набрання чинності Угодою про фінансування і складає 48 місяців.

2. завершальна стадія, яка складає 24 місяці і починається з дня закінчення періоду практичної реалізації.

Відповідно до Статті 9 Загальних умов (Додаток I до цієї Угоди), контракти, які забезпечують виконання Угоди про фінансування, мають бути підписані впродовж трьох років з дня набуття чинності Угоди про фінансування1 (за винятком контрактів про аудит та оцінку). Кінцева дата підписання не може переноситися на пізніший термін.

2. Виконання програми

2.1 Метод впровадження та умови закупівель і платежів

I. Проект (додаткова підтримка (технічна допомога), 6 млн євро)

Заходи додаткової підтримки (технічної допомоги) будуть впроваджуватися за допомогою прямого централізованого управління Європейською Комісією.

Усі контракти, які забезпечують виконання заходу, повинні укладатися і виконуватися відповідно до процедур і типових документів, складених і опублікованих Європейською Комісією для реалізації зовнішніх операцій, які будуть чинними на момент започаткування відповідної процедури.

Усі платежі будуть виконуватися Європейською Комісією у відповідності до загальних та спеціальних умов цієї Угоди про фінансування та процедур і стандартних документів, розроблених та оприлюднених Комісією для реалізації зовнішніх операцій, які будуть чинними на момент започаткування відповідної операції.

Участь в укладанні контрактів на проведення цього проекту має бути відкритою для усіх фізичних і юридичних осіб, на які поширюється Регламент ЄІСП. Подальше залучення до участі інших фізичних чи юридичних осіб відповідною уповноваженою посадовою особою здійснюється відповідно до умов Статті 21 (7) Регламент ЄІСП.

У разі, якщо сума у розмірі 6 млн євро, передбачена на реалізацію заходів додаткової підтримки (технічної допомоги), не буде покриватись укладеними договорами у повному обсязі, її залишок може бути включено до останнього обумовленого траншу.

II. Бюджетна підтримка (60 млн євро)

Застосовуються положення щодо прямого централізованого управління.

Усі платежі будуть виконуватися Європейською Комісією у відповідності до загальних та спеціальних умов цієї Угоди про фінансування та процедур і стандартних документів, розроблених та оприлюднених Комісією для реалізації зовнішніх операцій, які будуть чинними на момент започаткування відповідної операції.

Уряд України підтвердить надходження коштів на відповідний рахунок Державної казначейської служби України і надасть документальне підтвердження переказу, включаючи інформацію щодо обмінного курсу валют.

2.2 Бюджет та розклад

2.2.1 Бюджет


Сума

Внесок ЄС (у млн євро)

Інші донори

Бюджет/фінансування від галузі/ міністерства протягом дії програми*

Бюджетна підтримка

60

60

0


Додаткова підтримка (технічна допомога), включаючи:

6

6

0


Технічне співробітництво

5.5

5.5

0


Аудит, оцінка та забезпечення публічності

0.5

0.5

0

 

__________
* Зазначити, чи будуть донорські проекти/цільові фонди (гранти та позики).

2.2.2 Розклад

Кошти бюджетної підтримки надаватимуться таким чином:

- перший фіксований транш на суму 20 млн. євро буде перераховано протягом 3-х місяців з дня підписання Угоди про фінансування; другий фіксований транш на суму 5 млн. євро буде перераховано до кінця 18-го місяця;

- два обумовлені транші на максимальну суму 17 і 18 млн. євро будуть перераховані відповідно до кінця 18-го і 33-го місяця з дня підписання Угоди про фінансування.

Обумовлені транші виплачуються в залежності від виконання Загальних умов (Додаток I) та досягнення погоджених з основними партнерами індикаторів. Моніторинг виконання програми буде здійснюватись Спільною групою з моніторингу (СГМ), якій надаватиметься за потребою додаткова підтримка (технічна допомога). Заходи додаткової підтримки (технічної допомоги) включають індикативне асигнування у розмірі 0,5 млн. євро на проведення аудиту, оцінки та заходів забезпечення публічності.

Період реалізації програми складає 48 місяців з дня підписання Угоди про фінансування.

Більш докладна інформація наведена у Додатку 2.

2.3 Моніторинг виконання та критерії для здійснення платежів

2.3.1. Опис організації моніторингу виконання

Регулярний моніторинг досягнення передбачених програмою результатів та індикаторів виконання буде здійснюватися Спільною групою з моніторингу (СГМ), яку створять ДПСУ та ДМСУ. СГМ проводитиме наради на регулярній основі для оцінки проведення реформ у сфері управління кордоном та моніторингу досягнення встановлених індикаторів результативності.

СГМ повинна зустрічатися принаймні один раз на рік з питань розроблення політики та принаймні кожний квартал з технічних питань.

ДПСУ та ДМСУ будуть спільно головувати протягом засідань СГМ. СГМ буде включати представників установ:

- ДПСУ;

- ДМСУ;

- Міністерство економічного розвитку і торгівлі;

- Міністерство закордонних справ;

- Міністерство фінансів;

- Міністерство юстиції;

- Міністерство внутрішніх справ;

- Державна міграційна служба;

- Міністерство інфраструктури;

- Секретаріат Кабінету Міністрів;

- Європейська Бізнес Асоціація;

- Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM);

- Відповідні інші донори;

- Представники громадянського суспільства, якщо доречно.

Європейська Комісія також буде представлена та братиме участь в роботі СГМ в якості співголовуючого.

СГМ повинна обговорити та узгодити детальну процедуру з організації її роботи та звітування у формі пояснювальної записки з оцінки виконання індикаторів, наведених у Додатку 3.

Урядом наразі здійснюється перегляд принципів координування діяльності донорів. Проте, у складі спільної робочої групи донорів було створено ефективну координаційна групу, тематичну групу С2 з питань державної безпеки та безпеки громадян (міграція, управління кордонами, боротьба з контрабандою наркотиків і торгівлею людьми, екологічна безпека та біологічна безпека), яка, вірогідно, продовжить свою діяльність. Регулярні наради цієї координаційної групи доповнять зусилля СГМ, спрямовані на досягнення цілей програми.

СГМ сприятиме забезпеченню того, що органи виконавчої влади у будь-який час надаватимуть на запит Європейської Комісії наступну документацію, пов'язану з виконанням Програми:

a. урядові програмні документи, звіти (як проекти, так і в остаточній редакції), пов'язані з виконанням Програми;

b. звіти щодо виконання загальних бюджетів відповідних органів (головним чином ДПСУ та ДМСУ);

c. закони, постанови Уряду, інші законодавчі акти, регулятивні та адміністративні положення (як проекти, так і в остаточній редакції), пов'язані з виконанням Програми;

d. заяви про наміри між Урядом України та МВФ, а також меморандуми щодо економічної та фінансової політики, якщо необхідно.

До проведення кожної наради Спільної групи з моніторингу повинні бути підготовлені та передані учасникам звіти про хід виконання робіт, за складання яких відповідатиме Голова її Української Частини. Звіти про хід роботи міститимуть опис подій щодо (1) реформування нормативно-законодавчої бази України та закладів, які мають відношення до управління кордонами; (2) проведення реформи у сфері державних фінансів; (3) проведення реформи державного управління. У кожному звіті про хід виконання робіт, зокрема, мають бути наведені чіткі та узагальнені дані щодо того, наскільки було виконано показники/індикатори результативності, передбачені Програмою, протягом звітного періоду, що завершився, яких основних заходів планується вжити протягом наступного звітного періоду і хто буде їх виконавцем.

Голова Української Частини СГМ відповідатиме за отримання інформації, що запитуватиметься від різних відомств і закладів, на яких покладено проведення реформ, для підготовки звітів з моніторингу/про хід робіт, забезпечення цілісності даних та їхню офіціальну передачу в остаточній формі Європейській Комісії не пізніше, ніж за три місяці до планової виплати траншу Європейською Комісією.

Критерії, на підставі яких приймається рішення щодо виплати траншу, наведено нижче у розділі 2.3.2., а також у "Логічній структурі показників результативності (індикаторів), що враховуються під час прийняття рішення щодо надання траншів", що міститься у додатку до цих Технічних і адміністративних положень.

Європейська Комісія залишає за собою право на прийняття остаточного рішення щодо ступеню досягнення (тобто повного, часткового досягнення чи недосягнення) Урядом України, індикаторів/показників результативності спільно визначених в Угоді про фінансування.

Про своє офіційне рішення щодо здійснення платежів за Програмою Європейська Комісія повідомлятиме Міністерство фінансів і Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

2.3.2. Критерії для здійснення платежів

Загальні умові для здійснення платежів, що стосуються критеріїв запровадження бюджетної підтримки:

- звіт, який підтверджує результати, досягнуті Урядом, у реалізації галузевої політики та стратегії, зокрема, що стосується модернізації інфраструктури, демаркації кордонів, реформування нормативно-законодавчої бази, а також внутрішніх процедур функціонування ДПСУ та ДМСУ;

- достатній прогрес у реалізації макроекономічної політики, орієнтованої на забезпечення стабільності, підтверджений статистичними та іншими відповідними звітами щодо України, зокрема, від МВФ;

- підтвердження достатнього прогресу Уряду України в реалізації програми, спрямованої на удосконалення системи управління державними фінансами, в тому числі:

• щорічний звіт, що підтверджує зміцнення багаторічного підходу до бюджетування шляхом підготовки та поступового впровадження надійних та всеохоплюючих Середньострокових фінансових рамок (MTFF) на загальнодержавному рівні, включаючи багаторічні прогнози міністерства та програму, що використовує послідовну бюджетну класифікацію. Інформація щодо поточних/запланованих заходів, спрямованих на поступовий розвиток підходу, в основі якого лежить програмне бюджетування, також має надаватись;

• правову базу щодо державних закупівель приведено у відповідність до норм ЄС, а підтвердження щодо її задовільного впровадження наведено у річному звіті.

Спеціальні умови для здійснення платежів:

Спеціальні умови для здійснення фіксованих траншів:

Виплата першого фіксованого траншу обумовлюється підписанням обома сторонами Угоди про фінансування.

До надання другого фіксованого траншу буде перевірено виконання таких вимог:

• створення Спільної групи з моніторингу (СГМ) рішенням українських органів влади для моніторингу виконання умов, передбачених програмою. Див. розділ 2.3.1;

• прийняття Закону "Про Державний бюджет" на поточний рік та документу Уряду України, необхідного для використання коштів бюджетної підтримки.

Спеціальні умови для здійснення обумовлених траншів:

Критерії здійснення траншів визначені у "Логічній структурі показників результативності (орієнтирів), що враховуються під час прийняття рішення щодо надання траншів", наведеній у Додатку 3 до цих Технічних і адміністративних положень.

Що стосується їхнього змісту, то показники результативності відповідають логіці розділів Порядку денного асоціації, що стосуються Управління кордонами, митниці та сприяння розвитку торгівлі, і узгоджуються з планами та амбіціями Уряду України, викладеними у Концепціях розвитку двох основних організацій, до компетенції яких належить питання управління державним кордоном, а саме - Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та Державної митної служби України (ДМСУ). Показники загалом можна класифікувати таким чином:

показники, які стосуються подальшого реформування ДПСУ та ДМСУ, вдосконалення їхніх відповідних концепцій розвитку та їхнє наближення до європейських стандартів і передового міжнародного досвіду у сфері управління кордонами, у тому числі що стосується змін до нормативно-правової бази їхньої діяльності та уточнення їхніх функцій;

показники, які стосуються спрощення пересування осіб і товарів шляхом прийняття та реалізації Планів дій та правових актів у сфері Інтегрованого управління кордонами.

З метою забезпечення послідовності з точки зору хронологічного порядку та результатів, у Додатках 2 і 3 проведено різницю між показниками, пов'язаними з результатом, і показниками, пов'язаними з впливом. Усі індикатори, які стосуються гармонізації законодавства України з передовим європейським і міжнародним досвідом, включено до Розділу "Результати", Сфера 1, тоді як індикатори, які стосуються впровадження нового законодавства, а також індикатори, які стосуються впливу реформ на вільне пересування осіб і товарів, включені до Розділу "Вплив", Сфера 2 у Логічній структурі.

Аналіз обраних показників результативності, зазначених у Додатках, свідчить про те, що вони є достатньо якісними для того, аби обґрунтувати їхнє використання для прийняття рішення щодо надання бюджетної підтримки.

Обрані цілі та показники виконання, зазначені у Додатках, застосовуватимуться протягом усього строку виконання програми. Проте, у відповідних обставинах Міністерство економічного розвитку і торгівлі може звернутись до Європейської Комісії із заявою про зміну цілей та показників. Узгоджені зміни цілей і показників можуть набувати чинності шляхом обміну листами між двома сторонами.

Оцінка досягнутих результатів підлягатиме перевірці й затвердженню Європейською Комісією. Європейська Комісія залишає за собою право використовувати додаткову підтримку (технічну допомогу) для отримання технічних консультацій що стосується задоволення/виконання умов/показників, зазначених в Угоді про фінансування.

У разі невиконання умови чи недосягнення кількісного показника через обставини непереборної сили, вплив таких обставин на виконання умови чи показника можна буде нейтралізувати шляхом відправлення Урядом України належним чином обґрунтованого листа, який розглядатиметься як вирішальний фактор у наданні змінної суми.

3. Моніторинг, оцінка та аудит

Бюджетна підтримка

Захід підлягатиме постійному моніторингу, який здійснюватиме Спільна група моніторингу. Для перевірки загальної придатності системи моніторингу також буде організовано проведення середньострокової оцінки.

Рахункова палата Європейського Союзу (Європейський суд аудиторів) може проводити аудит програмного компонента бюджетної підтримки до моменту передачі коштів Державній казначейській службі України, щоб забезпечити дотримання Європейською Комісією фінансових і процедурних правил, установлених її регламентами, а також Угодою про фінансування.

До або після завершення програми підтримки бюджетної політики Європейська Комісія може відрядити консультантів для проведення незалежної оцінки програми. Оцінка стосуватиметься визначення того, якою мірою та за яких обставин програма, включаючи компонент бюджетної підтримки, була доречною, доцільною та ефективною з точки зору досягненні сталих результатів у сферах, які вона охоплює. Передбачається, що така оцінка дозволить визначити факти, передові методи, набутий досвід та рекомендації щодо того, якою мірою, яким чином, чому і коли програма сприяла та/чи могла сприяти досягненню поставлених цілей. Уряд України надасть консультантам ЄС, відрядженим для проведення оцінки, повний та своєчасний доступ до відповідних документів.

Додаткова підтримка (технічна допомога)

(a) Оперативний технічний та фінансовий моніторинг буде постійним процесом, що належить до компетенції Бенефіціара. З цією метою Бенефіціар має створити постійну внутрішню систему технічного та фінансового моніторингу проекту, яка використовуватиметься для підготовки звітів про хід робіт.

(b) Незалежними консультантами, найманими безпосередньо Європейською Комісією (чи відповідальним органом, якому буде делеговано проведення моніторингу), відповідно до умов окремого технічного завдання буде проведено зовнішню оцінку системи моніторингу, орієнтованого на результати, яку, в принципі, планується розпочати починаючи з шостого місяця проектних заходів і завершити не пізніше, ніж за 6 місяців до завершення етапу виконання проекту.

4. Інформування та зв'язки з громадськістю

Програма виконуватиметься у відповідності до основних положень Посібника з інформування щодо зовнішніх заходів (таких як, наприклад, видання прес-релізу під час підписання Угоди про фінансування, забезпечення публічності звітів і результатів вивчень тощо).

Належного інформування та зв'язків з громадськістю планується досягти за допомогою регулярних спільних комунікаційних заходів з приводу виконання критеріїв здійснення платежу, а також у зв'язку з результатами, досягнутими за проектами технічної допомоги у сфері управління кордонами. На проведення заходів інформаційної взаємодії передбачається виділення відповідного бюджету, який фінансуватиметься з бюджету "додаткової підтримки" (технічної допомоги), з метою підтримки програми протягом усього її життєвого циклу.

Додатки

1 - Критерії та показники результативності, що враховуються під час прийняття рішення щодо надання траншів.

2 - Порядок та графік надання траншів.

3 - Логічна структура показників результативності (орієнтирів), що враховуються під час прийняття рішення щодо надання змінних траншів.

Додаток 1: Критерії та показники результативності, що враховуються під час прийняття рішення щодо надання траншів (бюджетна підтримка)

Нижче наведено визначені та погоджені критерії результативності. Конкретні показники, складені на основі критеріїв результативності та цілей, методика їхньої оцінки, базові показники та визначення їхньої ваги наведено у Додатку 3.

Заплановані показники результативності є реалістичними і узгоджуються з цілями, визначеними галузевою політикою Уряду та Порядком денним асоціації.

Спільна група з моніторингу у рамках своєї роботи керуватиметься наведеними нижче концепціями політик (стратегіями) та законодавчою базою. Вони використовуватимуться для підтримки роботи відповідних органів виконавчої влади і сформують основу для технічної допомоги, надання якої плануватиметься у рамках додаткової підтримки (технічної допомоги). Оцінка ходу виконання робіт з метою визначення розміру надання змінних траншів проводитиметься за допомогою окремих показників, наведених у Додатку 3.

1. Впровадження Концепції реформування діяльності митної служби України "Обличчям до людей":

• реалізація плану дій щодо впровадження Концепції із чітко зазначеними показниками та строками виконання конкретних заходів, розподілом функцій щодо виконання, механізмів моніторингу та специфікацією витрат;

• виконання у повному обсязі Концепції створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" від 17 вересня 2008 р., у тому числі впровадження системи митного оформлення в інтерактивному режимі і розроблення електронного ("безпаперового") середовища для усунення в митних органах обігу фізичних примірників декларацій;

• доведене зменшення кількості митних оглядів до показника, що складає не більш 5 %, за допомогою повного впровадження підходу, що ґрунтується на аналізі ризиків, та митного пост-аудиту, як зазначено у відповідній програмі ЄС у митній сфері;

• приведення практики митної оцінки у повну відповідність до стандартів СОТ;

• затвердження та ефективне виконання Плану дій щодо розбудови кадрового потенціалу, включаючи стратегію професійної підготовки, яка ґрунтується на програмі ЄС щодо організації та управління, навчання та управління кадровими ресурсами в митній сфері, а також на рекомендаціях і навчальних планах EUBAM;

2. Прийняття Митного кодексу у новій редакції, а також відповідних підзаконних актів:

• прийняття Митного кодексу у новій редакції, заснованого на Європейських стандартах і передовому досвіді;

• підготовка підзаконних актів (імплементаційних положень), що стосуються Закону;

• наближення адміністративних положень Митного кодексу та імплементаційних положень до acquis ЄС, у тому числі до положень Програми у митній сфері та міжнародних (ВМО та СОТ) митних стандартів (включаючи Міжнародну конвенцію про гармонізацію і спрощення митних процедур (Кіотську конвенцію) у новій редакції);

3. Впровадження Концепції та Плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами (ІУК):

• розбудова правової бази та процедур, необхідних для ІУК;

• підписання Меморандуму про порозуміння щодо більш активного обміну даними між усіма агентствами, залученими до управління кордонами, що стане першим кроком на шляху до створення Комплексної системи управління даними;

• спрощення та оптимізація процедур контролю у напрямку створення "єдиного вікна"/ застосування комплексного підходу.

4. Модернізація прикордонної інфраструктури відповідно до Державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року та галузевої стратегії розвитку:

• досягнення вагомих результатів щодо демаркації кордонів;

• впровадження апаратури для зчитування даних з біометричних паспортів у пунктах перетину кордону;

• доведене значне скорочення середнього часу очікування на кордонах;

• поліпшення моніторингу зеленого (сухопутного) кордону та блакитного (водного) кордону шляхом модернізації обладнання для спостереження за кордоном і підвищення здатності реагування на ситуації;

• ДПСУ має опублікувати річний комплексний звіт про модернізацію прикордонної інфраструктури.

5. Протидія корупції в ДПСУ та ДМСУ:

• ДПСУ та ДМСУ мають затвердити плани антикорупційних заходів відповідно до положень Конвенції ООН проти корупції, Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, принципів переглянутої Арушської декларації Ради митного співробітництва щодо кваліфікованого управління та доброчесності в митниці, Національної антикорупційної стратегії та Державної програми з її реалізації, а також принципів Програми ЄС щодо дотримання етичних норм у митній сфері;

• впровадження дієздатного механізму моніторингу для реалізації плану антикорупційних заходів;

• впровадження систем оцінки ризиків і управління ризиками;

• внесення змін до відповідних нормативних актів, які регулюють призначення, просування по службі, ротацію, атестацію персоналу, виконання робіт, застосування санкцій тощо;

• впровадження та використання систем моніторингу, виявлення та запобігання конфлікту інтересів, а також незаконному збагаченню.

6. Умови в пунктах тимчасового тримання нелегальних мігрантів:

• впровадження системи раннього виявлення шукачів притулку та інших категорій осіб, які потребують міжнародного захисту, профілювання незахищених категорій осіб з метою їх відповідної передачі компетентним органам;

• повне дотримання прав людини у закладах тимчасового тримання забезпечене, серед іншого, за допомогою спеціальних навчальних курсів, спрямованих на підвищення свідомості прикордонників щодо дотримання прав людини під час поводження з мігрантами, а також за допомогою систем постійного спостереження.

Додаток 2: Порядок та графік надання траншів (бюджетна підтримка)

Цей додаток охоплює п'ять основних сфер, а саме: (i) відповідальність; (ii) орієнтований графік надання траншів; (iii) загальні умови надання траншів; (iv) особливі умови надання траншів; та (v) метод оцінки результатів діяльності.

1. Відповідальність

Відповідно до умов надання траншів, викладених в Угоді про фінансування, для виплати кожного траншу Міністерство фінансів має направити до Європейської Комісії офіційну вимогу згідно термінів, наведених нижче у Таблиці A, включаючи (i) максимально повний аналіз та обґрунтування надання коштів, у тому числі підтверджуючу документацію, яка надається у вигляді додатків; та (ii) належним чином підписану Форму фінансової ідентифікації для проведення відповідного платежу.

2. Орієнтований графік надання траншів

Орієнтований графік надання траншів наведено нижче.

Таблиця A: Зведений орієнтований графік надання траншів

Вид траншу

2011

2012

2013

20144 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Разом

Фіксовані транші

20


525

Змінні транші17

18


35

Разом


60

3. Загальні умови надання траншів

Наведені нижче Загальні умови надання траншів мають застосовуватись до усіх траншів. Всі вимоги на надання траншів повинні супроводжуватись відповідною підтверджуючою інформацією.

Таблиця B: Загальні умови надання траншів

Сфера

Умови

Джерело перевірки

Галузева політика та стратегія

Задовільний поступ у виконанні наступних завдань:
- виконання Розділу 5 Порядку денного асоціації Україна-ЄС ("Спрощення торгівлі та митні справи");
- реалізація Державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року (оцінка здійснюється, серед іншого, на підставі показників виконання бюджету - бюджет має бути виконано як мінімум на 50 %);
- створення багатофункціональної системи "Електронна митниця" (оцінка здійснюється, серед іншого, на підставі показників виконання відповідного Урядового імплементаційного документа - бюджет має бути виконано як мінімум на 30 %);
- реалізація стратегії та правових процедур щодо інтегрованого управління кордонами (Розділ 3 Порядку денного асоціації).

Звіти щодо виконання угод Європейським Союзом та Україною

Звіти від EUBAM і від інших відповідних проектів, що фінансуються Європейським Союзом

Інформація від ЄБА та Представництва Торгової палати США

Макроекономічна стабільність

Досягнуто задовільних результатів у проведенні орієнтованої на стабільність макроекономічної політики, про що свідчить, серед іншого, продовження реалізації макроекономічної програми за підтримки МВФ, якщо це має місце; у випадку, якщо розгляд програми МВФ відкладено або тимчасово припинено або вийшов термін чинності, ЄК може прийняти рішення щодо виплати бюджетної підтримки, якщо вважає, що орієнтована на стабільність макроекономічна політика виконується, згідно обміну інформацією у встановленому порядку з країною-партнером та МВФ.

Вдосконалення системи управління державним боргом: розроблення функціональних інструментів і методів з метою поліпшення бюджетного планування, у тому числі середньострокових фіскальних/витратних обмежень.

Інформація від ЄБА та Представництва Торгової палати США, робочі звіти МВФ; звіти від Державної казначейської служби / Міністерства фінансів щодо виконання Державного бюджету

Управління державними фінансами

Досягнуто задовільних результатів у проведенні заходів, спрямованих на вдосконалення та реформування системи державного управління фінансами, що підтверджується, серед іншого (i) фактами поступового вдосконалення у процесі розроблення прозорих та комплексних Середньострокових фінансових рамок (MTFF) та (ii) висновками діагностичного вивчення управління державними фінансами та спільним (урядовим і донорським) річним оглядом чи програмою реформування системи управління державними фінансами.

Приведення правової бази у сфері державних закупівель у відповідність до норм ЄС і досягнення задовільних успіхів у її впровадженні.

Прийняття законодавчих і нормативних документів

Звіти ЄС, Світового банку та інших донорів щодо управління державними фінансами

Звіт про державні видатки та фінансову відповідальність

4. Особливі умови надання траншів

Особливі умови надання траншів застосовуються до окремих траншів додатково до Загальних умов, які застосовуються до всіх траншів.

Таблиця C: Особливі умови надання траншів

Транш

Сума
(у млн. євро)

Орієнтовна дата подання вимоги на надання траншу (квартал/рік)

Орієнтовна дата надання траншу (квартал/рік)

Умови/критерії/заходи, пов'язані з наданням траншу

Джерело перевірки

(якщо доцільно)

Перший фіксований транш

20

3/2011

4/2011

Загальні умови, викладені вище у Таблиці B

Див. Таблицю B вище

Перший змінний транш

17

1/2013

2/2013

Продовження виконання Загальних умов, викладених вище у Таблиці B

Спеціальні умови, визначені у Додатку 3

Див. Таблицю B вище та Додаток 3

Другий фіксований транш

5

1/2013

2/2013

Продовження виконання Загальних умов, викладених вище у Таблиці B

Див. Таблицю B вище

Другий змінний транш

18

2/2014

3/2014

Продовження виконання Загальних умов, викладених вище у Таблиці B

Спеціальні умови, визначені у Додатку 3

Див. Таблицю B вище та Додаток 3

Умови надання змінних траншів встановлюються на весь період виконання програми, проте можуть бути змінені відповідно до Розділу 2.3.2 Технічних та адміністративних положень цієї Угоди про фінансування.

5. Методика оцінки результатів діяльності для прийняття рішення щодо надання змінних траншів

Програмою передбачено два змінні транші на максимальну суму 17 і 18 млн. євро, відповідно, у 2013 та 2014 році.

Якщо контрольні показники, якими обумовлено здійснення цих платежів відповідно до Додатку 3, будуть задоволені лише частково, то платежі будуть виплачені не на повну суму.

Нижче наведено основний принцип, який застосовується до оцінки задоволення умов, встановлених для надання змінного траншу:

• якщо погоджені умови виконано, то присуджується 1 бал;

• якщо погоджені умови не виконано, проте є очевидним досягнення вагомих результатів, то присуджується 0,5 бала; та

• якщо погоджені умови не виконано і досягнуті результати є незначними, то присуджується 0 балів.

Розміри змінних траншів визначаються наступним чином:

По кожному траншу визначається кількість N показників, що застосовуються, відповідно до таблиці, наведеної у Додатку 3. Кожному із зазначених показників присуджується бал S, як було описано вище. Сума P, що підлягає виплаті, розраховується таким чином:

P = VT х (S [S * W]),

де VT - сума відповідного змінного траншу, а W - відносна вага, визначена у правому стовпчику Таблиці у Додатку 3 нижче, S - бали за показником, що застосовується до року, в якому має бути виплачено цей змінний транш.

Додаток 3: Логічна структура показників результативності (індикаторів), що враховуються під час прийняття рішення щодо надання обумовлених траншів за Програмою бюджетної підтримкиПоказник

Перший змінний транш

Другий змінний транш

Зауваження та базові значення

Джерело перевірки

Відносна вага

1

Впровадження концепції реформування діяльності ДМСУ "Обличчям до людей"

1.1 Впровадження системи митного контролю, заснованої на аналізі ризиків та митному пост-аудиті, завдяки чому кількість фізичних оглядів скоротиться і складе максимум 5 % від загальної кількості митних декларацій

15 %

5 %


Звіти EUBAM, статистичні дані ДМСУ та інші статистичні дані.

10 %

1.2 Поліпшення становища України у рейтингу Світового банку "Торгівля через кордони"

поліпшення на 30 % (21 та 25 днів відповідно

поліпшення на 70 % (9 та 11 днів відповідно)

Базові показники: у середньому 31 день на експорт і 36 днів на імпорт (Показник "Легкість ведення бізнесу" 2010 р.)

Останній звіт Світового банку "Легкість ведення бізнесу"

20 %

1.3 Виконання у повному обсязі Концепції створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" від 17 вересня 2008 р., яка дозволить створити електронне ("безпаперове") середовище для торгівців відповідно до Програми ЄС щодо інформаційно-комунікаційних технологій у митній сфері

Як мінімум 30 % декларацій в електронному форматі

Як мінімум 80 % декларацій в електронному форматі


Звіти EUBAM чи звіти, профінансовані у рамках додаткової Технічної допомоги Звіти EUBAM чи звіти, профінансовані у рамках додаткової Технічної допомоги

5 %

1.4 Кількість запроваджених, спрощених процедур відповідно до оновленої Програми ЄС у митній сфері та Митного кодексуi

4

7


Звіти EUBAM

5 %

2

Впровадження Концепції інтегрованого управління кордонами (ІУК) та Плану заходів

2.1 Результати роботи з демаркації кордонів у км

600 км

1000 км

Виплату траншу має бути переміщено до 2.5, якщо демаркація буде неможливою через відсутність міждержавних договорів із сусідніми країнами

Звіти Уряду України, EUBAM

5 %

2.2 Як мінімум 80 % персоналу ДПСУ та ДМСУ повинні пройти підготовку за місцем роботи щодо модернізованих процедур прикордонного контролю

30 %

80 %


Розроблення курсу за підтримки MOM та EUBAM Оцінки EUBAM, MOM, статистичні дані ДМСУ/ДПСУ

5 %

2.3 Скорочення часу очікування на державному кордоні для транспортних засобів і пасажирів (завдяки модернізованій інфраструктурі та скоординованому контролю)

20 %

33 %


Річний моніторинг на державному кордоні (пункти пропуску через державний кордон для автомобільного та повітряного сполучення - вимірювання витрат часу в пунктах пропуску) за використання додаткової допомоги

15 %

2.4 Створення міжвідомчої телекомунікаційної оперативної (24 години на добу/7 днів на тиждень) мережі для ДПСУ та ДМСУ як мінімум на 30 стратегічно важливому міжнародному пункті перетину кордону

10

30


Кількість пунктів пропуску через державний кордон, забезпечених відповідним обладнанням

5 %

2.5 Підвищення можливостей спостереження та реагування на зеленому та блакитному кордонах

8 %

15 %


Збільшення кількості достатньо екіпірованих патрулів та часу патрулювання для забезпечення прикордонного контролю (часу полетів для літаків; патрулювання на плавзасобах, патрулювання на легкових автомобілях / мотоциклах; патрулювання з метою перевірки);

10 %

3

Затвердження та виконання стратегії (стратегій) та плану (планів) антикорупційних заходів, які б відповідали завданням ДПСУ та ДМСУ, відповідно до положень Конвенції ООН проти корупції, Кримінальної та цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, Арушської декларації та Програми ЄС щодо дотримання етичних норм у митній сфері

Відчутне зменшення рівня корумпованості серед працівників ДПСУ та ДМСУ

Зменшення у порівнянні з попереднім роком (більше рівня статистичної похибки)

Зменшення у порівнянні з попереднім роком (більше рівня статистичної похибки)

Незалежні дослідження (Європейської Бізнес Асоціації, організації з боротьби з корупцією та дослідженню питань корупції у світі Transparency International, тощо) та результати опитувань демонструють наявність значного рівня корумпованості в ДПСУ та ДМСУ

Річні огляди та цільові групи між a) мігрантами в пунктах тимчасового тримання b) членами ЄБА Поліпшення має бути вимірним і має бути поза межею статистичної похибки Звіти EUBAM, MOM, Міжнародний центр розвитку міграційної політики. (МЦРМП) (у тому числі огляд (огляди) щодо задовільного стану кордону)

10 %

4

Поліпшення умов утримання нелегальних мігрантів

Значне поліпшення умов утримання нелегальних мігрантів у пунктах тимчасового тримання та дотримання у повному обсязі прав людини Доступ до процедур надання притулку, доступ до юридичної, медичної та соціальної допомоги, наявність перекладацьких можливостей, гарантованих Урядом України Наявність спеціальних закладів для жінок і дітей Впровадження процедури оцінки віку у відношенні до неповнолітніх відповідно до європейських стандартів Забезпечення необмеженого та своєчасного доступу представників правоохоронних організацій, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та соціальних робітників до пунктів тримання

Повне виконання індикатора

Повне виконання індикатора

Неурядові організації вказують на порушення прав мігрантів та шукачів притулку в Україні

Звіти Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, MOM та неурядових організацій

10 %

__________
i Спрощені процедури визначені у митному законодавстві ЄС і охоплюють наступні 8 процедур:
1. Спрощена структура декларування (визначена у Статті 76 Митного кодексу Співтовариства);
2. Процедура місцевого митного оформлення (Стаття 76 Митного кодексу Співтовариства);
3. Комплексна гарантія чи відмова від гарантії (Стаття 372 імплементаційних положень Митного кодексу Співтовариства);
4. Санкціонований вантажовідправник (там же)
5. Використання пломб спеціального зразка (там же)
6. Звільнення від обов'язкового маршруту (там же)
7. Санкціонований вантажовідправник (там же)
8. Спрощена процедура видачі оригіналів документів (Стаття 324а імплементаційних положень Митного кодексу Співтовариства).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: