open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

03.10.2011 N 1236

( z1212-11 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 жовтня 2011 р.

за N 1213/19951
{ Положення втратило чинність на підставі Наказу

Міністерства фінансів

N 518 ( z0706-18 ) від 18.05.2018 }
ПОЛОЖЕННЯ

про державні фінансові інспекції у районах,

містах та міжрайонні, об'єднані в районах

та містах державні фінансові інспекції

1. Державні фінансові інспекції у районах, містах та
міжрайонні, об'єднані в районах та містах державні фінансові
інспекції (далі - підрозділи) є структурними підрозділами
державних фінансових інспекцій в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (далі - Інспекція).
2. Підрозділи у своїй діяльності керуються Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами та дорученнями
Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими
актами законодавства України, дорученнями Прем'єр-міністра
України, наказами Міністерства фінансів України, дорученнями
Міністра фінансів України, наказами Державної фінансової інспекції
України (далі - Держфінінспекція) та Інспекції, дорученнями
керівництва Держфінінспекції та Інспекції, цим Положенням, а також
положенням про підрозділ, затвердженим відповідною Інспекцією.
3. Основним завданням підрозділу є реалізація повноважень
Інспекції на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці.
4. Підрозділ відповідно до покладеного на нього завдання:
4.1 здійснює державний фінансовий контроль за: використанням і збереженням державних фінансових ресурсів,
необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в
бюджетних коштах та взяттям зобов'язань, ефективним використанням
коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і
фінансової звітності у місцевих органах виконавчої влади, органах
місцевого самоврядування, державних фондах, фондах
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
бюджетних установах і суб'єктах господарювання державного сектору
економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях,
які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з
бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування або
використовують (використовували у періоді, який перевіряється)
державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), за
дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо
державного і місцевих бюджетів; дотриманням законодавства про державні закупівлі; діяльністю суб'єктів господарської діяльності незалежно від
форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних
установ, за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора
або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи;
4.2 здійснює контроль за: виконанням функцій з управління об'єктами державної
власності; цільовим використанням коштів державного і місцевих бюджетів; цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів
(позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії; складанням бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм
та звітів про їх виконання (у разі застосування
програмно-цільового методу у бюджетному процесі), кошторисів та
інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету; станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у
розпорядників бюджетних коштів; усуненням виявлених недоліків і порушень;
4.3 вживає в установленому порядку заходів щодо усунення
виявлених під час здійснення державного фінансового контролю
порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних
осіб, а саме: вимагає від керівників та інших службових осіб підконтрольних
установ усунення виявлених порушень законодавства; порушує питання щодо звернення до суду в інтересах держави,
якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог до
усунення виявлених під час здійснення державного фінансового
контролю порушень законодавства з питань збереження і використання
активів; проводить аналіз стану додержання фінансової дисципліни та
про його результати повідомляє місцеві органи виконавчої влади,
інші державні органи та органи місцевого самоврядування; готує і подає до відповідних державних органів пропозиції
щодо усунення та запобігання причинам і умовам, які призвели до
допущення недоліків і порушень; здійснює контроль за виконанням вимог і пропозицій, поданих
місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування за результатами державного фінансового контролю, та
інформує про це Інспекцію; вносить керівництву Інспекції пропозиції про застосування
заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, накладення
стягнення, санкції до осіб, винних у порушенні законодавства; передає правоохоронним органам матеріали ревізій у разі
встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну
відповідальність або містять ознаки корупційних діянь; інформує
правоохоронні органи про факти інших виявлених порушень
законодавства;
4.4 складає протоколи про адміністративні правопорушення;
4.5 узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до компетенції підрозділу, готує та вносить Інспекції
пропозиції щодо його вдосконалення;
4.6 забезпечує ведення та складання звітності про
контрольно-ревізійну роботу, її достовірність;
4.7 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
5. Підрозділ з метою організації своєї діяльності:
5.1 забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів
щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;
5.2 організовує розгляд звернень громадян з питань, що
належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що
призводять до подання громадянами скарг;
5.3 забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;
5.4 забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань з
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
5.5 організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку
та використання архівних документів.
6. Підрозділ має право в установленому порядку:
6.1 вносити керівництву Інспекції пропозиції щодо залучення
до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань
учених і фахівців, працівників місцевих органів виконавчої влади,
державних фондів, підприємств, установ та організацій, зокрема для
проведення контрольних замірів будівельних, монтажних, ремонтних
та інших робіт, контрольних запусків у виробництво сировини і
матеріалів, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової
продукції, інших перевірок;
6.2 одержувати від державних органів та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм
власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних
осіб - підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні
для виконання покладених на підрозділ завдань;
6.3 скликати наради, створювати комісії та робочі групи;
6.4 користуватися відповідними інформаційними базами даних
державних органів, державними системами зв'язку і комунікацій та
іншими технічними засобами;
6.5 здійснювати державний фінансовий контроль шляхом
проведення: інспектування у формі планових та позапланових ревізій
певного комплексу чи окремих питань фінансово-господарської
діяльності підприємств, установ та організацій, визначених у
підпункті 4.1 пункту 4 цього Положення; державного фінансового аудиту; перевірки державних закупівель;
6.6 перевіряти в ході державного фінансового контролю грошові
та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що
підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних
цінностей, документи щодо проведення процедур закупівель,
проводити перевірку фактичної наявності цінностей (коштів, цінних
паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування
тощо);
6.7 безперешкодного доступу в ході державного фінансового
контролю на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що
належать підприємствам, установам та організаціям, що
контролюються;
6.8 вимагати від керівників підконтрольних установ проведення
інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей,
коштів і розрахунків, у разі відмови у її проведенні вносити
пропозиції Інспекції щодо необхідності звернення до суду для
спонукання до проведення інвентаризації, а до ухвалення
відповідного рішення судом опечатувати в установленому порядку
каси, касові приміщення, склади та архіви;
6.9 одержувати від службових і матеріально відповідальних
осіб об'єктів, що контролюються, письмові пояснення з питань, які
виникають у ході здійснення державного фінансового контролю;
6.10 вилучати під час проведення ревізії у підприємств,
установ та організацій копії фінансово-господарських та
бухгалтерських документів, які свідчать про порушення, а на
підставі рішення суду вилучати до закінчення ревізії оригінали
зазначених документів;
6.11 одержувати від банків та інших кредитних установ
необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські
операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що контролюються,
а від інших підприємств та організацій, у тому числі недержавної
форми власності, що мали правові відносини із зазначеними
об'єктами, - довідки і копії документів про операції і розрахунки
з підприємствами, установами та організаціями;
6.12 проводити на підприємствах, в установах та організаціях
зустрічні звірки з метою документального та фактичного
підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для
з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку
підприємства, установи та організації, що контролюється;
6.13 пред'являти керівникам та іншим особам підприємств,
установ та організацій, що контролюються, обов'язкові до виконання
вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства;
6.14 вносити пропозиції керівництву Інспекції щодо зупинення
операцій з бюджетними коштами в установленому законодавством
порядку, а також щодо застосування відповідно до закону інших
заходів впливу у разі виявлення порушень законодавства;
6.15 порушувати питання щодо вилучення в судовому порядку до
бюджету виявлених під час проведення ревізій прихованих, занижених
валютних та інших платежів, порушувати перед відповідними
державними органами питання про припинення бюджетного фінансування
і кредитування у разі, коли отримані підприємствами, установами та
організаціями кошти і позички використовуються з порушенням
законодавства;
6.16 порушувати перед відповідними державними органами
питання про визнання недійсними договорів, укладених з порушенням
законодавства, вносити Інспекції пропозиції щодо стягнення у
судовому порядку у дохід держави коштів, отриманих підконтрольними
установами за незаконними договорами, без установлених законом
підстав та з порушенням законодавства;
6.17 порушувати перед керівниками відповідних органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій питання про притягнення до відповідальності
осіб, винних у допущених порушеннях;
6.18 при виявленні збитків, завданих державі чи об'єкту
контролю, визначати їх розмір згідно з методикою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України.
7. Підрозділи при виконанні покладених на них завдань
взаємодіють з місцевими державними адміністраціями та органами
місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами,
організаціями на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.
8. Підрозділ очолює начальник, який призначається на посаду
та звільняється з посади начальником Інспекції за погодженням з
Головою Держфінінспекції. На посаду начальника підрозділу призначається особа, яка має
вищу освіту фінансового або економічного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стаж
роботи за фахом в органах державної контрольно-ревізійної служби
або в Держфінінспекції (її територіальних органах) не менше
2 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній
службі не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних
посадах в інших сферах економіки не менше 5 років, або стаж роботи
за фахом не менше 7 років. Начальник підрозділу може мати заступника, якого за його
поданням призначає начальник Інспекції.
9. Начальник підрозділу: здійснює керівництво підрозділом і несе персональну
відповідальність за організацію та результати його діяльності; розподіляє обов'язки між працівниками підрозділу; організовує та забезпечує виконання підрозділом відповідно
актів законодавства, наказів Держфінінспекції та Інспекції, а
також доручень керівництва Держфінінспекції та Інспекції; складає плани роботи та подає на затвердження Інспекції; представляє інтереси підрозділу у відносинах з місцевими
органами виконавчої влади, правоохоронними органами,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а
в судах - інтереси Інспекції за дорученням; вживає заходів щодо забезпечення ефективності роботи
працівників підрозділу; визначає планові та поточні завдання працівникам підрозділу
та контролює їх виконання; забезпечує встановлений порядок роботи з документами й
матеріалами у підрозділі, дотримання працівниками трудової,
виконавської дисципліни і службової таємниці; проводить особистий прийом громадян.
10. Начальник підрозділу має право: в межах повноважень підрозділу забезпечувати проведення
ревізій, перевірок державних закупівель та державних фінансових
аудитів, затверджувати програми та підписувати направлення на їх
проведення; в межах законодавства давати працівникам підрозділу
доручення, обов'язкові для виконання; вносити пропозиції начальнику Інспекції про призначення та
звільнення посадових осіб підрозділу, заохочення, притягнення до
матеріальної чи дисциплінарної відповідальності, включення до
кадрового резерву, проведення стажування, надання відпусток; приймати від працівників підрозділу матеріали контрольних
заходів, у разі потреби направляти їх на доопрацювання; перевіряти якість складання працівниками підрозділу
протоколів про адміністративні правопорушення, візувати їх.
11. Підрозділи діють на підставі положень, що затверджуються
Інспекціями.
12. Підрозділи утримуються за рахунок коштів Державного
бюджету України. Структуру підрозділу затверджує Голова Держфінінспекції за
поданням начальника Інспекції. Штатний розпис підрозділу затверджує начальник Інспекції.
13. Підрозділи мають печатку із своїм найменуванням, штампи і
відповідні бланки.
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: