open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління
Н А К А З
03.10.2011 N 377
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2011 р.

за N 1231/19969

Про затвердження Інструкції про порядок

вивчення співробітниками Служби безпеки України

іноземних мов, удосконалення рівня володіння

ними та мовної сертифікації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки

N 166 ( z0623-16 ) від 31.03.2016 }

Відповідно до статей 10, 19, 22 Закону України "Про Службу
безпеки України" ( 2229-12 ), статті 47 Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ), статті 10 Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ), з метою врегулювання порядку вивчення співробітниками
Служби безпеки України іноземних мов, удосконалення рівня
володіння ними та підтвердження рівня їх знання Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок вивчення співробітниками
Служби безпеки України іноземних мов, удосконалення рівня
володіння ними та мовної сертифікації, що додається.
2. Начальнику Управління роботи з особовим складом та ректору
Національної академії Служби безпеки України забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки
України.
Голова Служби В.Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
освіти і науки,
молоді та спорту України -
керівник апарату П.М.Куліков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального

управління Служби безпеки

України

03.10.2011 N 377
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2011 р.

за N 1231/19969

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок вивчення співробітниками

Служби безпеки України іноземних мов,

удосконалення рівня володіння ними

та мовної сертифікації

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає засади організації навчального
процесу з вивчення іноземних мов та удосконалення рівня володіння
ними (далі - іншомовна підготовка) військовослужбовців і
працівників Служби безпеки України (далі - співробітники) та
порядок підтвердження рівня володіння ними.
1.2. Вивчення іноземних мов та удосконалення рівня володіння
ними в системі Служби безпеки України (далі - СБУ) здійснюються
відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу
освіту" ( 2984-14 ).
1.3. Іншомовна підготовка організовується підрозділами
Центрального управління СБУ, регіональними органами, органами
військової контррозвідки, навчальними та іншими закладами,
науково-дослідними, науково-технічними та іншими установами СБУ,
Штабом Антитерористичного центру при СБУ (далі - підрозділи,
органи, заклади) в обсязі, необхідному для успішного вирішення
завдань оперативно-службової діяльності.
1.4. Іншомовна підготовка здійснюється на принципах
системності, послідовності, безперервності, автономності навчання
та службової необхідності, що полягає у відповідності змісту і
обсягу іншомовної підготовки конкретним потребам СБУ в підготовці
співробітників зі знанням іноземних мов.
1.5. Іншомовна підготовка здійснюється згідно з навчальною
програмою з вивчення іноземних мов для співробітників СБУ
(далі - навчальна програма), яка розробляється і затверджується
Національною академією СБУ (далі - Академія).
II. Організація вивчення іноземних мов

та удосконалення рівня володіння ними
2.1. Іншомовна підготовка здійснюється з відривом або без
відриву від виконання службових обов'язків.
2.2. Вивчення іноземних мов з відривом від виконання
службових обов'язків здійснюється в Академії у формі аудиторних
групових або індивідуальних занять на курсах інтенсивної цільової
іншомовної підготовки. Індивідуальна іншомовна підготовка співробітників на базі
інших органів виконавчої влади, закладів, установ і організацій
України, у навчальних центрах інших держав, а також викладачами
вищих навчальних закладів України проводиться за згодою
керівництва СБУ.
2.3. Іншомовна підготовка без відриву від службової
діяльності здійснюється в групах в Академії або на базі
підрозділів, органів, закладів.
2.4. Заняття з вивчення іноземних мов та удосконалення рівня
володіння ними без відриву від службової діяльності проводяться
двічі на тиждень по три академічні години з розрахунку п'ятдесят
відсотків за рахунок службового та п'ятдесят відсотків за рахунок
особистого часу в групах, кількісний склад яких не повинен
перевищувати десяти осіб.
2.5. Проведення іншомовної підготовки та контроль за
виконанням навчальних програм здійснюються у порядку,
встановленому положенням про організацію освітнього процесу в
Академії. Пункт 2.5 розділу II в редакції Наказу Служби безпеки N 166
( z0623-16 ) від 31.03.2016 }
2.6. Вивчення іноземних мов та удосконалення рівня володіння
іноземними мовами здійснюються шляхом проведення занять у групах
мовної підготовки, тривалість яких встановлюється навчальними
програмами. { Абзац перший пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу
Служби безпеки N 166 ( z0623-16 ) від 31.03.2016 }
Заняття проводяться в порядку, передбаченому пунктом 2.4
цього розділу.
2.7. Іншомовна підготовка співробітників підрозділів,
органів, закладів, які дислоковані в місті Києві, забезпечується
науково-педагогічним складом Навчально-наукового центру мовної
підготовки Академії (далі - ННЦ МП), а інших - фахівцями вищих
навчальних закладів України.
III. Порядок зарахування співробітників

до навчальних груп з вивчення іноземних мов

та удосконалення рівня володіння ними
3.1. Зарахування співробітників до навчальних груп з вивчення
іноземних мов здійснюється один раз на рік - у вересні, а з
удосконалення рівня володіння іноземними мовами - двічі на рік - у
лютому та вересні.
3.2. Підрозділи, органи, заклади складають списки осіб, які
рекомендуються для зарахування до навчальних груп з вивчення
іноземних мов та удосконалення рівня володіння ними. { Абзац
перший пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу Служби безпеки
N 166 ( z0623-16 ) від 31.03.2016 }
Зазначені списки за підписом керівника підрозділу, органу,
закладу або особи, яка виконує його обов'язки, до 10 січня та
10 серпня надсилаються до Управління роботи з особовим складом
(далі - УРОС).
Списки, що надійшли після закінчення цих термінів, УРОС не
розглядаються.
3.3. На підставі одержаного з УРОС узагальненого списку осіб,
визначених в абзаці першому пункту 3.2 цього розділу, фахівцями
ННЦ МП за потребою проводиться їх попереднє мовне тестування. Абзац перший пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно
з Наказом Служби безпеки N 166 ( z0623-16 ) від 31.03.2016 }
3.4. Зарахування в навчальні групи з вивчення іноземних мов
або удосконалення рівня володіння ними здійснюється після
проведення попереднього тестування, за результатами якого
формуються списки співробітників, що підлягають зарахуванню до
таких груп.
Зазначені списки Академія подає до 10 лютого та 10 вересня
до УРОС для затвердження їх начальником УРОС.
3.5. Здійснення контролю за відвідуванням занять
співробітниками, зарахованими до складу груп з вивчення іноземних
мов або удосконалення рівня володіння ними (далі - слухачі),
покладається на відповідні підрозділи кадрового забезпечення та
викладачів.
3.6. У випадку неможливості поєднання слухачем навчання з
виконанням службових обов'язків безпосередній керівник клопоче про
його відрахування з навчальної групи.
3.7. Кількість навчальних груп та необхідний рівень володіння
мовою підготовки слухачів визначає Академія за погодженням з УРОС.
IV. Порядок підтвердження рівня

володіння іноземними мовами
4.1. Підтвердження рівня володіння співробітниками іноземними
мовами (далі - мовна сертифікація) проводиться двічі на рік - у
січні та червні в Академії.
4.2. У випадку відсутності в ННЦ МП фахівців з певної
іноземної мови мовна сертифікація проводиться:
на базі Академії із залученням викладачів вищих навчальних
закладів України;
в інших вищих навчальних закладах України за погодженням з
керівництвом СБУ;
у навчальних закладах інших держав за погодженням з
керівництвом СБУ.
4.3. Мовна сертифікація співробітників здійснюється у формі
складання кваліфікаційних екзаменів за двома сертифікаційними
рівнями:
Незалежний користувач. Рубіжний (В1) - Перший сертифікаційний
рівень (далі - Перший СР);
Незалежний користувач. Просунутий (В2) - Другий
сертифікаційний рівень (далі - Другий СР).
4.4. Для проведення мовної сертифікації з кожної мови окремо
в ННЦ МП створюються комісії у складі не менше трьох осіб.
Головами комісій призначаються керівники кафедр мовної
підготовки ННЦ МП або висококваліфіковані фахівці цих кафедр.
Персональний склад комісій затверджується Головою СБУ або його
заступником, який згідно з розподілом функціональних обов'язків
спрямовує діяльність навчальних закладів СБУ.
У разі відсутності спеціалістів з іншомовної підготовки в
системі СБУ головами та членами комісій за їх згодою призначаються
фахівці інших органів виконавчої влади, установ, вищих навчальних
закладів України.
4.5. Рівень володіння іноземною мовою підтверджується:
через рік після проходження співробітником мовної
сертифікації за Першим СР;
через два роки після проходження співробітником мовної
сертифікації за Другим СР або проходження ним атестації з
іноземної мови під час закінчення вищого навчального закладу.
{ Абзац третій пункту 4.5 розділу IV в редакції Наказу Служби
безпеки N 166 ( z0623-16 ) від 31.03.2016 }
Співробітники, які двічі поспіль склали кваліфікаційні
екзамени за Другим СР, підтверджують рівень володіння іноземною
мовою через п'ять років після складання попереднього
кваліфікаційного екзамену.
4.6. Списки на складання кваліфікаційного екзамену з
іноземної мови надсилаються підрозділами, органами, закладами до
УРОС не пізніше 1 листопада та 1 квітня. Списки, що надійшли після
закінчення цього терміну, УРОС не розглядаються.
За результатами опрацювання вказаних списків УРОС спільно з
Академією складає графік проведення кваліфікаційних екзаменів з
іноземних мов (далі - Графік) та подає його на затвердження Голові
СБУ або його заступнику, який згідно з розподілом функціональних
обов'язків спрямовує діяльність навчальних закладів СБУ.
4.7. Своєчасність прибуття співробітників до місць складання
мовної сертифікації відповідно до Графіка забезпечується
керівниками підрозділів, органів, закладів, у яких проходять
військову службу чи працюють ці співробітники.
4.8. Складання кваліфікаційного екзамену поза Графіком не
допускається.
Кваліфікаційний екзамен поза Графіком складається
співробітниками, які від'їжджають у довгострокові відрядження або
пропустили складання таких екзаменів у зв'язку з тривалою (більше
місяця) хворобою, з дозволу керівництва СБУ за клопотанням
керівника підрозділу, органу, закладу.
4.9. Співробітники, які отримали незадовільні результати під
час проходження мовної сертифікації, повторно її проходять лише
під час проведення наступної мовної сертифікації.
4.10. За результатами приймання кваліфікаційного екзамену
заповнюються в повному обсязі екзаменаційний лист (додаток 1) та
протокол приймання кваліфікаційного екзамену (додаток 2).
4.11. Для подальшого опрацювання та долучення до матеріалів
особової справи співробітника екзаменаційний лист надсилається
до УРОС.
Протоколи приймання кваліфікаційного екзамену зберігаються
в УРОС протягом 5 років.
Начальник Управління роботи
з особовим складом О.Тарасовський

Додаток 1

до Інструкції про порядок

вивчення співробітниками

Служби безпеки України

іноземних мов, удосконалення

рівня володіння ними

та мовної сертифікації

КОРІНЕЦЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТА N
Виданий ___________________. Голова комісії _____________________

(прізвище та ініціали (прізвище та ініціали, особи, що складає екзамен) підпис, дата)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(лінія відриву)

Долучається

до особової справи
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТ N

1. Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________
2. Найменування мови ____________________________________________
3. Дата складання екзамену ______________________________________
4. Кількість балів за:
переклад (письмовий) з іноземної мови ________________________ аудіювання ___________________________________________________ читання ______________________________________________________ розмовну мову ________________________________________________
5. Загальна кількість балів _____________________________________
6. Сертифікаційний рівень _______________________________________
Місце Голова комісії __________ ____________________
печатки (підпис) (прізвище, ініціали)
Члени комісії: __________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
__________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 2

до Інструкції про порядок

вивчення співробітниками

Служби безпеки України

іноземних мов, удосконалення

рівня володіння ними

та мовної сертифікації
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ПРОТОКОЛ риймання кваліфікаційного екзамену N ____ з ________________ мови
від "__" _________ 20__ року, місто ______________________________

------------------------------------------------------------------------------------ N | Прізвище, ім'я та | Переклад |Аудіювання|Читання|Розмовна|Загальна |Сертифі-| з/п| по батькові |(письмовий)| | | мова |кількість|каційний| | |з іноземної| | | | балів | рівень | | | мови | | | | | | ---+-------------------+-----------+----------+-------+--------+---------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+-------------------+-----------+----------+-------+--------+---------+--------| | | | | | | | | ---+-------------------+-----------+----------+-------+--------+---------+--------| | | | | | | | | ---+-------------------+-----------+----------+-------+--------+---------+--------| | | | | | | | | ---+-------------------+-----------+----------+-------+--------+---------+--------| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
РАЗОМ: I сертифікаційний рівень - ____________ осіб;

II сертифікаційний рівень - ___________ осіб.
Голова комісії ____________ _________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Члени комісії: ____________ _________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
____________ _________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: