open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.10.2011 N 454
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2011 р.

за N 1232/19970

Про затвердження Інструкції

про порядок проведення службового розслідування

в Управлінні державної охорони України

Відповідно до Закону України "Про державну охорону органів
державної влади України та посадових осіб" ( 160/98-ВР ),
статей 84-88 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України
( 551-14 ), Положення про матеріальну відповідальність
військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, затвердженого
Постановою Верховної Ради України від 23.06.95 N 243/95-ВР
( 243/95-ВР ), Порядку організації та забезпечення режиму
секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12, з
метою встановлення єдиного порядку проведення службового
розслідування в Управлінні державної охорони України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення службового
розслідування в Управлінні державної охорони України (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
3. З наказом ознайомити особовий склад Управління державної
охорони України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Начальник Управління
генерал-лейтенант І.О.Калінін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління державної

охорони України

03.10.2011 N 454
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2011 р.

за N 1232/19970

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок проведення службового розслідування

в Управлінні державної охорони України

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає підстави, порядок організації і
проведення службового розслідування стосовно військовослужбовців
Управління державної охорони України (далі - УДО України),
оформлення його результатів та прийняття за ним рішення.
1.2. Термін, що вживається у цій Інструкції, має таке
значення: службове розслідування - це комплекс заходів, які проводяться
в межах компетенції з метою встановлення обставин, причин та умов,
що сприяли вчиненню правопорушення, відповідальність за яке
передбачена законами України, а також визначення ступеня вини
військовослужбовця, чиї дії або бездіяльність стали причиною його
скоєння.
1.3. Службове розслідування може проводитися перед прийняттям
начальником рішення про накладення на підлеглого дисциплінарного
стягнення.
1.4. З'ясування обставин порушення трудової дисципліни
працівниками УДО України здійснюється відповідно до вимог Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ) та правил внутрішнього
трудового розпорядку.
1.5. Службове розслідування за фактами заподіяння державі
матеріальної шкоди проводиться з дотриманням вимог Положення про
матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду,
заподіяну державі, затвердженого Постановою Верховної Ради України
від 23.06.95 N 243/95-ВР ( 243/95-ВР ).
1.6. Службове розслідування щодо фактів розголошення
інформації з обмеженим доступом, втрати її матеріальних носіїв
проводиться з дотриманням вимог щодо забезпечення відповідного
режиму збереження такої інформації.
1.7. Дія цієї Інструкції не поширюється на порядок проведення
розслідувань нещасних випадків з військовослужбовцями УДО України,
що проводяться відповідно до Порядку розслідування та ведення
обліку нещасних випадків в Управлінні державної охорони України,
затвердженого наказом УДО України від 16.12.2003 N 65
( z1269-03 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
30.12.2003 за N 1269/8590.
1.8. Якщо під час службового розслідування буде з'ясовано, що
правопорушення військовослужбовця містить ознаки злочину, посадова
особа, яка призначила службове розслідування, вживає заходів
відповідно до чинного законодавства.
1.9. Службове розслідування не проводиться, якщо причини та
умови, що сприяли вчиненню правопорушення, ступінь вини, розмір
заподіяної матеріальної шкоди та інші обставини встановлено під
час перевірки, ревізії, інвентаризації, а також дізнання,
досудового слідства або судом.
II. Підстави для проведення

службового розслідування
2.1. Підставами для проведення службового розслідування
можуть бути факти: невиконання або неналежного виконання під час службової
діяльності вимог чинного законодавства, наказів начальників
(керівників) чи інших розпорядчих документів, що негативно
вплинуло на стан виконання покладених на УДО України завдань або
створило загрозу здоров'ю чи життю людей, призвело до людських
жертв чи інших тяжких наслідків, порушень військової дисципліни
або громадського порядку, прав та законних інтересів осіб,
заподіяння шкоди державі, підприємству, установі, організації чи
об'єднанню громадян; порушення військовослужбовцем вимог чинного законодавства, що
регулює порядок поводження із інформацією з обмеженим доступом,
розголошення або втрати її матеріальних носіїв; порушення порядку зберігання, носіння, застосування та
використання вогнепальної зброї, спеціальних засобів чи заходів
фізичного впливу; порушення правил несення вартової чи чергової служби, що
призвело до тяжких наслідків або створило загрозу настання таких
наслідків; втрати службового посвідчення військовослужбовця УДО України,
металевої печатки, магнітної картки доступу на об'єкти охорони,
штампів та печаток; дорожньо-транспортної пригоди за участю військовослужбовців
на службовому автотранспорті УДО України, крадіжки, втрати або
пошкодження матеріально-технічних цінностей УДО України; надзвичайних подій, пожеж на об'єктах УДО України.
2.2. Підстави для призначення службового розслідування можуть
міститися в рапортах військовослужбовців УДО України, матеріалах
перевірок, письмових зверненнях громадян України, іноземців та
осіб без громадянства, запитах і зверненнях народних депутатів
України, заявах або повідомленнях правоохоронних органів,
підприємств, установ, організацій та їх посадових осіб, об'єднань
громадян, засобів масової інформації або в інших документах,
отриманих в установленому законодавством України порядку.
2.3. Службове розслідування не проводиться за анонімними
повідомленнями, заявами, скаргами.
2.4. Службове розслідування може бути призначено та проведено
також на вимогу військовослужбовця УДО України з метою зняття
безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр.
III. Порядок призначення службового розслідування
3.1. Службове розслідування призначається письмовим наказом
Начальника УДО України, а в разі його відсутності - особою, яка
тимчасово виконує його обов'язки, а також заступником Начальника
УДО України - директором Департаменту охорони в Автономній
Республіці Крим УДО України стосовно військовослужбовців
Департаменту охорони в Автономній Республіці Крим УДО України.
3.2. Керівники підрозділів про наявні факти вчинення
правопорушення, події тощо зобов'язані негайно письмово доповісти
Начальнику УДО України, а в разі його відсутності - особі, яка
тимчасово виконує його обов'язки, або заступнику Начальника УДО
України - директору Департаменту охорони в Автономній Республіці
Крим. Інші посадові особи мають право за потреби звертатись з
клопотанням за підпорядкованістю про призначення службового
розслідування.
3.3. Службове розслідування може бути проведено особисто
посадовою особою, якою воно призначено, чи доручено іншій
посадовій особі або декільком особам (комісії), одна з яких
призначається її головою.
3.4. Повноваження посадової (их) особи (осіб), якій (яким)
доручено проведення службового розслідування, обмежуються терміном
проведення службового розслідування. Службове розслідування проводиться за участю безпосереднього
начальника військовослужбовця, який вчинив правопорушення.
3.5. Заборонено проводити службове розслідування особам, які
є підлеглими військовослужбовця, правопорушення якого підлягає
розслідуванню, а також особам, які можуть бути причетними до
правопорушення або зацікавленими у наслідках розслідування.
3.6. У наказі зазначаються підстави для призначення
службового розслідування, мета його проведення, особа (якщо вона
встановлена), стосовно якої воно буде проводитись, попередні дані
про правопорушення, а також посадова особа (особи), якій (яким)
доручено його проведення.
IV. Терміни службового розслідування
4.1. Службове розслідування має бути завершене протягом
одного місяця з дня його призначення. Цей термін продовжується
посадовою особою, яка призначила службове розслідування, але не
більш як на один місяць.
4.2. Термін проведення службового розслідування не включає
час ознайомлення військовослужбовця, стосовно якого воно
проводиться, з висновком за результатами службового розслідування,
а також перебування військовослужбовця у відпустці, службовому
відрядженні, на лікуванні або відсутності з інших документально
підтверджених поважних причин.
4.3. Початок службового розслідування визначається датою
підписання наказу про його призначення. Завершення службового розслідування визначається датою
затвердження посадовою особою, яка його призначила, висновку за
результатами службового розслідування.
V. Завдання, організація роботи

та повноваження осіб під час проведення

службового розслідування
5.1. Службове розслідування має встановити: обставини (час, місце тощо) і наслідки правопорушення
(події), з приводу якого було призначено розслідування; осіб, винних у правопорушенні, та осіб, дії чи бездіяльність
яких сприяли негативним наслідкам або створили загрозу для їх
настання; наявність причинного зв'язку між неправомірними діями
(бездіяльністю) особи (осіб), з приводу якої (яких) було
призначено службове розслідування, та його наслідками; причини правопорушення та умови, що сприяли правопорушенню; вимоги законів чи інших нормативно-правових актів,
розпорядчих документів або службових обов'язків, які було
порушено; ступінь провини кожної з осіб, причетних до правопорушення,
мотиви протиправної поведінки військовослужбовця та його ставлення
до скоєного.
5.2. Посадова (і) особа (особи), якій (яким) доручено
проведення службового розслідування, діє (ють) відповідно до вимог
чинного законодавства України і відповідає (ють) за повноту,
всебічність, об'єктивність і неупередженість зроблених висновків,
а також нерозголошення відомостей, що стосуються чи можуть
вплинути на проведення службового розслідування, зачіпають права і
законні інтереси чи свободи військовослужбовця, стосовно якого
воно проводиться.
5.3. Посадовій (им) особі (особам), якій (яким) доручено
проведення службового розслідування, надається право: викликати військовослужбовців і працівників УДО України,
стосовно яких проводиться службове розслідування, осіб, що не є
військовослужбовцями чи працівниками УДО України (за їх згодою),
або тих, які обізнані чи мають відношення до фактів і подій, що
стали підставою для призначення службового розслідування, й
одержувати від них усні або письмові пояснення (заяви), інші
документальні матеріали, що стосуються службового розслідування; залучати за потреби відповідних фахівців і отримувати від них
консультації, а також письмові висновки з питань, що можуть
сприяти проведенню службового розслідування; ознайомлюватись і вивчати, з виїздом на місце скоєння
правопорушення, відповідні документи, які мають відношення до
розслідування, а у разі потреби в установленому порядку знімати з
них копії і долучати їх до матеріалів службового розслідування; отримувати та збирати згідно з чинним законодавством України
матеріали, що мають відношення до службового розслідування, у тому
числі від інших органів виконавчої влади, юридичних і фізичних
осіб за запитом посадової особи, яка призначила службове
розслідування; у присутності відповідальної особи та за її погодженням
проводити огляд приміщень (сейфів, шаф, столів), ділянок
місцевості та інших об'єктів УДО України, де можуть знаходитися
втрачені документи чи вироби (з оформленням про це акта). Посадова особа, яка призначила службове розслідування, має
право контролювати хід його проведення і за потреби давати
обов'язкові для виконання доручення, пов'язані з розслідуванням.
5.4. Як фахівець може залучатись будь-яка особа, яка володіє
науковими, технічними та іншими спеціальними знаннями, для надання
висновку, пояснення, консультації, роз'яснення з досліджуваних
питань та за потреби має відповідний допуск до інформації, що
становить державну таємницю.
5.5. Військовослужбовці і працівники УДО України зобов'язані
всебічно сприяти проведенню службового розслідування, надавати
правдиві письмові або усні пояснення по суті предмета службового
розслідування та поставлених їм питань, пред'являти відповідні
документи чи матеріали.
5.6. Військовослужбовець, стосовно якого проводиться службове
розслідування, має право: знати підстави проведення стосовно нього службового
розслідування; брати участь у службовому розслідуванні, у тому числі
надавати усні чи письмові пояснення, робити заяви, подавати
документи, вимагати додаткового вивчення пояснень осіб, причетних
до службового розслідування, а також проведення опитування інших
осіб, яким відомі обставини, що досліджуються під час службового
розслідування; звертатись з клопотанням про витребування та залучення нових
документів, видань, інших матеріальних носіїв інформації; висловлювати письмові зауваження щодо проведення службового
розслідування, дій або бездіяльності посадової (их) особи (осіб),
яка (і) його проводить (ять); звертатися з обґрунтованим клопотанням у письмовій формі до
посадової особи, яка призначила службове розслідування, про
виведення зі складу комісії з проведення службового розслідування
осіб, які особисто заінтересовані в результатах такого
розслідування. Про прийняте за результатами розгляду клопотання
рішення письмово повідомляється військовослужбовець; відмовлятися давати будь-які пояснення щодо себе, членів
сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначено чинним
законодавством України; ознайомлюватися з висновком за результатами службового
розслідування разом з усіма матеріалами; оскаржувати рішення, прийняте за результатами службового
розслідування, у строки і в порядку, що визначені чинним
законодавством України.
5.7. У разі відмови надати пояснення військовослужбовцем,
стосовно якого проводиться службове розслідування, посадовою
особою, що його проводить, складається відповідна довідка.
VI. Усунення від виконання службових обов'язків
6.1. Службове розслідування у випадках, передбачених
Дисциплінарним статутом Збройних Сил України ( 551-14 ), може
проводитись з усуненням військовослужбовця, стосовно якого воно
проводиться, від виконання службових обов'язків, про що видається
відповідний наказ із зазначенням причин усунення. Якщо військовослужбовець, стосовно якого приймається рішення
про усунення на період проведення службового розслідування від
виконання службових обов'язків, займає керівну посаду, то
одночасно з прийняттям цього рішення Начальником УДО України або
заступником Начальника УДО України - директором Департаменту в
Автономній Республіці Крим тимчасове виконання обов'язків за цією
посадою покладається на іншу особу.
6.2. Термін усунення від виконання службових обов'язків не
повинен перевищувати тривалості службового розслідування та часу,
визначеного для прийняття рішення за його результатами.
6.3. Військовослужбовці, усунуті на період проведення
службового розслідування від виконання службових обов'язків і
стосовно яких за результатами службового розслідування прийнято
рішення про продовження ними військової служби на займаній посаді,
приступають до виконання службових обов'язків за посадою на
підставі відповідного наказу.
VII. Оформлення результатів

службового розслідування
7.1. За результатами службового розслідування складається
висновок, у якому зазначаються: підстави для призначення службового розслідування, посадова
особа (особи), якій (яким) доручено проведення службового
розслідування; посада, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, строк
військової служби і перебування на займаній посаді особи, стосовно
якої проведено службове розслідування; заходи, здійснені в процесі службового розслідування, й
одержані при цьому результати, які підтверджують чи спростовують
відомості, що стали підставою для його призначення; обставини, причини, умови та наслідки скоєного
військовослужбовцем правопорушення, рівень заподіяної шкоди та
негативного впливу на службову діяльність; вимоги законів чи інших нормативно-правових актів, а також
розпорядчих документів, які були порушені; ступінь та форма (навмисно чи з необережності) вини або
невинуватість причетних осіб, обставини, що пом'якшують або
обтяжують відповідальність чи знімають вину; заперечення, заяви та клопотання особи, стосовно якої
проводилось службове розслідування, мотиви їх відхилення чи
підстави для задоволення; висновок щодо наявності чи відсутності в діянні
військовослужбовця дисциплінарного правопорушення та в чому воно
(за наявності такого) полягало з обов'язковим посиланням на
отримані матеріали чи документи; пропозиції щодо притягнення осіб, які вчинили правопорушення,
до відповідальності або зняття з військовослужбовця, стосовно
якого проводилось службове розслідування, безпідставних
звинувачень чи підозр; вжиті або запропоновані заходи для усунення негативних
наслідків скоєного правопорушення та умов, що йому сприяли.
7.2. Висновок за результатами службового розслідування
підписується особою (особами), якою (якими) воно проводилось. Кожен член комісії має право викласти свою окрему думку в
письмовому рапорті на ім'я посадової особи, яка призначила
службове розслідування. Вказаний рапорт приєднується до висновку
за результатами службового розслідування і є його невід'ємною
частиною. У разі відсутності під час підписання висновку за
результатами службового розслідування члена комісії причина його
відсутності зазначається у висновку.
7.3. Висновок за результатами службового розслідування після
погодження з Інспекцією УДО України подається на розгляд та
затвердження посадовій особі, яка його призначила, разом з усіма
матеріалами розслідування.
VIII. Прийняття рішення

за результатами розслідування
8.1. Посадова особа, яка призначила службове розслідування,
розглядає висновок за його результатами разом з усіма матеріалами,
за необхідності проводить бесіду з військовослужбовцем (за
результатами бесіди складається довідка), стосовно якого воно
проводилось, і затверджує висновок за результатами службового
розслідування.
8.2. У випадку незгоди посадової особи, яка призначила
службове розслідування, з висновками за результатами службового
розслідування і пропозиціями комісії вона доручає голові комісії
вжити додаткових заходів у межах терміну, установленого для
проведення службового розслідування.
8.3. Якщо вину військовослужбовця повністю доведено, посадова
особа, яка призначила службове розслідування, приймає рішення про
його притягнення до дисциплінарної відповідальності та визначає
вид дисциплінарного стягнення, а також особу, якій доручає
підготувати проект відповідного наказу. Вид дисциплінарного стягнення зазначається особисто посадовою
особою, яка призначила службове розслідування, на висновку за його
результатами.
8.4. Накладення дисциплінарного стягнення на
військовослужбовця, стосовно якого проводилось службове
розслідування, здійснюється у порядку і в спосіб, що визначені
Дисциплінарним статутом Збройних Сил України ( 551-14 ).
8.5. Військовослужбовець, стосовно якого проводилось службове
розслідування, має право оскаржити рішення щодо накладення на
нього дисциплінарного стягнення у порядку, визначеному
законодавством України.
8.6. Висновки за результатами службового розслідування разом
з усіма матеріалами зберігаються в Інспекції УДО України в окремих
справах. Копія висновку за результатами службового розслідування
долучається до особової справи військовослужбовця, стосовно якого
проводилось службове розслідування. У випадку, коли службове розслідування проводилося на вимогу
військовослужбовця з метою зняття безпідставних, на його думку,
звинувачень або підозри, за його зверненням посадовою особою, яка
призначила службове розслідування, військовослужбовцю надається
копія висновку за результатами службового розслідування, за
винятком випадків, якщо цей висновок містить інформацію з
обмеженим доступом.
Начальник Інспекції
Управління державної
охорони України
полковник С.А.Чайковський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: