open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

про співробітництво між Генеральною

прокуратурою України та Генеральною прокуратурою

Республіки Казахстан

Дата підписання: 05.10.2011 Дата набрання чинності для України: 05.10.2011
Генеральна прокуратура України та Генеральна прокуратура
Республіки Казахстан (далі - Сторони),
керуючись загальновизнаними принципами та нормами
міжнародного права,
надаючи особливого значення зусиллям, спрямованим на захист
прав і свобод людини,
визнаючи важливість зміцнення та подальшого розвитку
співробітництва між органами прокуратури в боротьбі зі
злочинністю, особливо в її організованих, транснаціональних
формах,
виходячи із взаємного прагнення Сторін розвивати взаємодію з
питань, які становлять взаємний інтерес, найбільш ефективним
способом,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони здійснюють співробітництво у відповідності до цієї
Угоди, діючи в межах своєї компетенції при дотриманні
законодавства своїх держав і міжнародних договорів, учасниками
яких є Україна та Республіка Казахстан.
Стаття 2
1. Сторони здійснюють співробітництво за такими основними
напрямками:
- забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина;
- боротьба зі злочинністю, в тому числі в організованих
формах, тероризмом, корупцією, торгівлею людьми та людськими
органами, незаконним обігом зброї, наркотичних засобів і
психотропних речовин, злочинами у сфері економіки і високих
технологій (кіберзлочинністю), а також іншими видами злочинів, що
становлять підвищену загрозу для суспільства;
- організація та забезпечення виконання міжнародних договорів
про видачу правопорушників, правову допомогу та правові відносини
в кримінальних справах;
- пересилання матеріалів прокурорської діяльності, в тому
числі архівних;
- підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для органів і
установ прокуратури;
науково-дослідницька діяльність з питань, які становлять
взаємний інтерес.
2. Взаємодія з питань видачі правопорушників та надання
правової допомоги в кримінальних справах здійснюється в порядку,
передбаченому міжнародними договорами, учасниками яких є Україна
та Республіка Казахстан.
Стаття 3
З метою виконання положень статей 1 та 2 цієї Угоди
співробітництво Сторін здійснюється, зокрема, в таких формах:
- обмін інформацією з питань діяльності Сторін, у тому числі
про тенденції злочинності та в сфері захисту прав і свобод людини
та громадянина;
- проведення консультацій з питань, які становлять взаємний
інтерес, в тому числі, які виносяться на обговорення міжнародних
організацій і форумів;
- обмін законодавчими та іншими нормативними правовими
актами, а також відомчими виданнями та методичними матеріалами;
- обмін досвідом роботи, в тому числі шляхом проведення
ознайомчих візитів, стажувань і семінарів;
- надання сприяння у проведенні дослідчих перевірок, розгляді
та вирішенні заяв і звернень фізичних і юридичних осіб;
- проведення спільних наукових досліджень, наукових і
науково-практичних конференцій, підготовка наукових публікацій;
- взаємодія в підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів
для органів і установ прокуратури, в тому числі шляхом проведення
лекцій і семінарів, спільної підготовки навчальних видань;
- обмін на взаємовигідній основі навчальною літературою та
науковими виданнями.
Стаття 4
Ця Угода не перешкоджає Сторонам у визначенні та розвитку
інших взаємоприйнятних напрямків і форм співробітництва при
дотриманні умов, передбачених статтею 1 цієї Угоди.
Стаття 5
1. Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюється на
підставі запитів про надання сприяння (далі - запитів)
зацікавленої Сторони, в тому числі з ініціативи Сторони, яка
вважає, що запропоноване сприяння чи спільний захід становить
інтерес для іншої Сторони.
2. Запит підписується керівником запитуючої Сторони або
уповноваженою ним особою.
3. Запит скеровується в письмовій формі, однак у невідкладних
випадках він може передаватися усно за умови обов'язкового
наступного його підтвердження письмово упродовж трьох днів, в тому
числі з використанням технічних засобів передачі тексту.
Стаття 6
1. Запитувана Сторона вживає всіх необхідних заходів для
забезпечення швидкого та якомога більш повного виконання запиту.
2. Під час виконання запиту застосовується законодавство
держави запитуваної Сторони.
3. Запитуюча Сторона негайно повідомляється про обставини,
які перешкоджають виконанню запиту чи суттєво затримують його
виконання.
4. Запитувана Сторона вправі витребувати додаткові відомості,
необхідні, на її думку, для належного виконання запиту.
5. Запитувана Сторона в якомога стислі терміни інформує
запитуючу Сторону про результати виконання запиту.
Стаття 7
У виконанні запиту може бути відмовлено повністю або
частково, якщо запитувана Сторона вважає, що його виконання може
спричинити шкоду суверенітету, безпеці чи іншим суттєвим інтересам
її держави або суперечить її національному законодавству чи
міжнародним зобов'язанням. Про причини такої відмови письмово
інформується запитуюча Сторона.
Стаття 8
1. Кожна із Сторін вживає необхідних заходів для забезпечення
конфіденційності інформації та документів, отриманих від іншої
Сторони в рамках цієї Угоди та наданих за умови дотримання
конфіденційності.
2. Кожна Сторона у відповідності до законодавства її держави
забезпечує такий ступінь конфіденційності, про який просить інша
Сторона.
3. Інформація та документи, отримані від запитуваної Сторони,
можуть бути використані для інших цілей, окрім тих, для яких вони
були запитані, лише за попередньою згодою Сторони, яка їх надала.
Стаття 9
1. Координація заходів із співробітництва Сторін в рамках
цієї Угоди покладається на такі структурні підрозділи Сторін, які
можуть зноситися між собою безпосередньо:
від Української Сторони - Міжнародно-правове управління
Генеральної прокуратури України:
вул. Різницька, 13/15, 01011, м. Київ, Україна тел.: +380(44)200-78-46 факс: +380 (44) 280-28-51 e-mail: indep@gp.gov.ua
від Казахстанської Сторони - Департамент міжнародного
співробітництва Генеральної прокуратури Республіки Казахстан:
вул. Оринбор, 8, Дім міністерств, під'їзд 2, 010000, м. Астана, Республіка Казахстан тел.: +7(7172) 71-26-76 факс: +7(7172) 50-25-08 e-mail: c.dospolov@prokuror.kz
2. У випадку зміни вищевказаних структурних підрозділів або
їх контактних даних Сторони негайно повідомляють одна одну про це.
Стаття 10
Представники Сторін за необхідності проводять робочі зустрічі
та консультації з метою розгляду питань зміцнення та підвищення
ефективності співробітництва на підставі цієї Угоди.
Стаття 11
Сторони самостійно несуть витрати, які виникають в ході
виконання цієї Угоди, якщо в кожному конкретному випадку не буде
погоджено іншого порядку.
Стаття 12
Сторони при здійсненні співробітництва та взаємодії на
підставі цієї Угоди використовують російську мову, якщо не буде
досягнуто домовленості про інше.
Стаття 13
Положення цієї Угоди не зачіпають прав і зобов'язань Сторін,
які випливають із міжнародних договорів, учасниками яких є Україна
та Республіка Казахстан.
Стаття 14
Розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку із тлумаченням та
застосуванням цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і
переговорів між Сторонами.
Стаття 15
За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені
зміни та доповнення, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди,
оформляються окремими протоколами та набирають чинності в порядку,
передбаченому пунктом 1 статті 16 цієї Угоди.
Стаття 16
1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає
чинності з дати її підписання.
2. Ця Угода припиняє свою дію по закінченню 60 днів з дати
отримання дипломатичними каналами однією із Сторін письмового
повідомлення іншої Сторони про намір припинити її дію.
3. Припинення дії цієї Угоди не тягне за собою припинення
зобов'язань, які виникли для Сторін в період її дії, якщо Сторони
не домовляться про інше.
Вчинено в м. Астані 5 жовтня 2011 року в двох примірниках,
кожен українською, казахською та російською мовами, при цьому всі
тексти мають однакову силу. У разі розбіжностей при тлумаченні
положень цієї Угоди Сторони звертаються до тексту російською
мовою.
За Генеральну прокуратуру За Генеральну прокуратуру
України Республіки Казахстан
(підпис) (підпис)
Віктор Пшонка Асхат Даулбаєв

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: