open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
11.10.2011 N 536
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 грудня 2011 р.

за N 1517/20255

Про затвердження Порядку ведення

агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки

Відповідно до Законів України "Про охорону земель"
( 962-15 ), "Про державний контроль за використанням та охороною
земель" ( 963-15 ), Указу Президента України від 02.12.95 N 1118
( 1118/95 ) "Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель
сільськогосподарського призначення" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок ведення агрохімічного паспорта поля,
земельної ділянки, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність: Положення про агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки,
затверджене наказом Міністерства сільського господарства і
продовольства України від 30.11.93 N 321 ( z0345-95 ),
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.09.95 за
N 345/881; пункти 4 та 5 розділу II наказу Міністерства сільського
господарства і продовольства України від 30.11.93 N 321
( z0345-95, z0346-95 ) "Про порядок оплати робіт, що виконуються
проектно-розвідувальними станціями хімізації сільського
господарства", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29.09.95 за N 345/881.
3. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Сеня О.В.
Міністр М.В.Присяжнюк
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Державного агентства
земельних ресурсів України М.Н.Калюжний
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства

України

11.10.2011 N 536
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 грудня 2011 р.

за N 1517/20255

ПОРЯДОК

ведення агрохімічного паспорта

поля, земельної ділянки

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок встановлює єдину процедуру виготовлення,
видачі та застосування агрохімічного паспорта поля, земельної
ділянки.
1.2. Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки - документ,
що містить дані щодо агрохімічної характеристики ґрунтів і стану
їх забруднення токсичними речовинами та радіонуклідами, форма
якого наведена у додатку до цього Порядку.
1.3. Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки є
результатом агрохімічної паспортизації всіх земель
сільськогосподарського призначення, яка проводиться з метою
державного контролю за зміною показників родючості, забруднення
ґрунтів токсичними речовинами і радіонуклідами, раціонального
використання земель сільськогосподарського призначення.
1.4. Об'єктами агрохімічної паспортизації земель
сільськогосподарського призначення є: рілля, у тому числі
зрошувана, осушена; сіножаті і пасовища; багаторічні насадження.
1.5. Агрохімічна паспортизація орних земель здійснюється
через кожні 5 років, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень -
через кожні 5-10 років і є обов'язковою для всіх землевласників та
землекористувачів.
1.6. Відомості агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки
використовуються в процесі регулювання земельних відносин при: передачі у власність або наданні в користування, в тому числі
в оренду, земельної ділянки; зміні власника земельної ділянки або землекористувача; проведенні грошової оцінки земель; визначенні розмірів плати за землю; здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів.
II. Порядок проведення робіт

з агрохімічної паспортизації
2.1. Завданням агрохімічної паспортизації земель
сільськогосподарського призначення є визначення показників
якісного стану ґрунту, їх зміни внаслідок господарської
діяльності, а також умов для раціонального використання
мінеральних, органічних добрив у господарствах всіх форм
власності, збереження від забруднення, відтворення їх родючості.
2.2. На підставі польових обстежень та лабораторних аналізів
виготовляються агрохімічні картограми, складається технологічна та
проектно-кошторисна документація і розробляються рекомендації щодо
ефективного використання мінеральних та органічних добрив,
мікродобрив, хімічних меліорантів, мікробіологічних препаратів,
регуляторів росту рослин, застосування сидеральних культур. У
радіоактивно забруднених районах складаються проекти реабілітації
земель сільськогосподарського призначення.
III. Порядок видачі та застосування

агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки
3.1. Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки видається у
двох примірниках, один з яких зберігається у землевласника або
землекористувача, а інший - в центральному органі виконавчої влади
з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної
політики.
3.2. Результати агрохімічної паспортизації земель
сільськогосподарського призначення використовуються при проведенні
грошової (нормативної та експертної) оцінки земель, визначенні
розмірів плати за землю, плануванні заходів щодо відтворення
родючості ґрунтів та підвищення урожайності сільськогосподарських
культур, коригуванні агротехнологій і сівозмін, проведенні
еколого-агрохімічного районування (зонування) території,
моніторингу земель та ґрунтів, визначенні сировинних зон для
вирощування сільськогосподарської продукції для виготовлення
продуктів дитячого та дієтичного харчування та придатності для
ведення органічного землеробства, розробленні рекомендацій щодо
раціонального та екологічно безпечного застосування агрохімікатів
та в інших випадках, передбачених законодавством.
3.3. Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки
використовується при розрахунку нормативів граничнодопустимого
забруднення ґрунтів, якісного стану ґрунтів, показників деградації
земель та ґрунтів, оптимального співвідношення культур у
сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах, які
встановлюються для досягнення високих і стабільних урожаїв та
запобігання виснаженню і втраті родючості ґрунтів унаслідок
ґрунтовтоми, а також в інших випадках, передбачених
законодавством.
3.4. Відомості щодо рівнів забезпечення поживними речовинами
ґрунтів та забруднення токсичними речовинами і радіонуклідами
вносяться до агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки кожні
5 років.
3.5. Наявність агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки
є обов'язковою при передачі земельних ділянок у власність,
користування, наданні дозволу на зняття та перенесення ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, консервації та
рекультивації земель і в інших випадках, передбачених
законодавством.
3.6. Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки
підписується уповноваженою посадовою особою центрального органу
виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації
державної аграрної політики, а в разі її відсутності - особою, що
її заміщує. Підпис засвідчується печаткою.
Директор
Департаменту землеробства О.А.Демидов

Додаток

до Порядку ведення

агрохімічного паспорта

поля, земельної ділянки

АГРОХІМІЧНИЙ ПАСПОРТ

поля, земельної ділянки

Область Район Схема поля, земельної ділянки Населений пункт
Землекористувач Тип

сільськогосподарських

угідь
Код поля, земельної Площа поля, земельної
ділянки ділянки, га
Координатна прив'язка
Код, назва та площа ґрунтів (га) _________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показники стану ґрунту | Методи | Середньозважені величини за роками обстеження | |визначення |-----------------------------------------------------| | |20__ рік|20__ рік|20__ рік|20__ рік|20__ рік|20__ рік| ------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 1. Глибина гумусного горизонту, см. | | | | | | | | Гранулометричний склад ґрунту: | | | | | | | | фізична глина, %; | | | | | | | | мул, %. | | | | | | | | Щільність ґрунту, г/куб.см. | | | | | | | | Максимально можливий запас | | | | | | | | продуктивної вологи в 0-100 см, мм *| | | | | | | | ------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 2. Кислотність, мг-екв/100 г: | | | | | | | | гідролітична. | | | | | | | | Показники рН: | | | | | | | | сольовий, | | | | | | | | водний. | | | | | | | | Сума увібраних основ (Ca+Mg), | | | | | | | | мг-екв/100 г. | | | | | | | | Тип засолення. | | | | | | | | Ступінь засолення (при pHвод>7,0). | | | | | | | | Вміст у ґрунті: | | | | | | | | гумусу, %; | | | | | | | | елементів живлення (мг/кг ґрунту): | | | | | | | | азоту, що легко гідролізується, | | | | | | | | азоту за нітрифікаційною здатністю | | | | | | | | сірки | | | | | | | | ------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 3. Рухомих сполук (мг/кг ґрунту): | | | | | | | | фосфору | | | | | | | | калію | | | | | | | | ------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| Рухомих форм (мг/кг ґрунту): | | | | | | | | бору | | | | | | | | молібдену | | | | | | | | марганцю | | | | | | | | кобальту | | | | | | | | міді | | | | | | | | цинку | | | | | | | | ------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| кадмію | | | | | | | | свинцю | | | | | | | | ртуті | | | | | | | | ------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 4. Залишки пестицидів мг/кг ґрунту: | | | | | | | | дихлордифенилтрихлоретан і його | | | | | | | | метаболіти гексахлоран | | | | | | | | (сума ізомерів) | | | | | | | | інші** | | | | | | | | Щільність забруднення, Кі/кв.км: | | | | | | | | цезієм-137; | | | | | | | | стронцієм-90. | | | | | | | | ------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| Агрохімічна оцінка, в балах | | | | | | | | Еколого-агрохімічна оцінка, в балах | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Виконавець ______________________________________________________

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої

посадової особи центрального органу виконавчої влади

з питань формування та забезпечення реалізації

державної аграрної політики)
_______________

* Довідкові дані єдиного крупномасштабного обстеження.

** Найбільш поширені в області.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: