open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

Офіційний переклад.

ПРОТОКОЛ
про внесення змін та доповнень до Угоди про співробітництво у сфері забезпечення промислової безпеки на небезпечних виробничих об'єктах від 28 вересня 2001 року

{Протокол затверджено Постановою КМ № 413 від 23.05.2012}


Дата підписання:

18.10.2011


Дата набрання чинності для України:

22.06.2017

Уряди держав - учасниць Угоди про співробітництво у сфері забезпечення промислової безпеки на небезпечних виробничих об'єктах від 28 вересня 2001 року (далі - Угода) (далі - Сторони),

прагнучи до вдосконалення діяльності Міждержавної ради з промислової безпеки та підвищення її ролі в координації співробітництва у сфері забезпечення промислової безпеки,

на виконання Рішення Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав про Загальне положення про органи галузевого співробітництва Співдружності Незалежних Держав від 9 жовтня 2009 року,

домовилися про таке:

1. У Положенні про Міждержавну раду з промислової безпеки, яке є невід'ємною частиною Угоди:

а) пункт 1 розділу I після слів "(далі - Угода)" доповнити словами "і є органом галузевого співробітництва Співдружності Незалежних Держав";

б) пункт 2 розділу I доповнити абзацом такого змісту:

"Рада покликана в рамках своєї компетенції організовувати та координувати виконання рішень, прийнятих Радою глав держав, Радою глав урядів, Радою міністрів закордонних справ та Економічною радою СНД";

в) пункт 3 розділу I викласти в такій редакції.

"Рада у своїй діяльності керується загальноприйнятими принципами та нормами міжнародного права, Статутом Співдружності Незалежних Держав, міжнародними договорами, укладеними в рамках СНД, рішеннями Ради глав держав, Ради глав урядів, Ради міністрів закордонних справ та Економічної ради СНД, Угодою та цим Положенням.

Рада підзвітна у своїй діяльності Раді глав урядів СНД.

Рада щорічно надає до Виконавчого комітету СНД інформацію про свою діяльність";

г) пункт 4 розділу I викласти в такій редакції:

"Рада взаємодіє з Виконавчим комітетом СНД, іншими органами Співдружності, у разі необхідності - із секретаріатами інших міжнародних організацій, а також органами державної влади держав - учасниць СНД";

д) пункт 5 розділу I викласти в такій редакції:

"Членами Ради є керівники органів державного нагляду або керівники державних органів, які здійснюють державну політику у сфері промислової безпеки держав - учасниць Угоди.

У разі направлення на засідання Ради осіб, які заміщають членів Ради, їхні повноваження повинні бути підтверджені.

Кожна держава - учасниця Угоди має в Раді один голос.

До складу Ради з правом дорадчого голосу входять секретар Ради та представник Виконавчого комітету СНД";

е) розділ IV "Організація та порядок роботи Ради" викласти в такій редакції:

"8. Робота Ради здійснюється шляхом проведення засідань Ради, як правило, по черзі в державах - учасницях Угоди.

9. Засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Місце проведення чергового засідання визначається на попередньому засіданні Ради. Позачергове засідання Ради може скликатися за ініціативою будь-якої держави - учасниці Угоди та за згодою більшості членів Ради. Держава - учасниця Угоди, яка ініціювала позачергове засідання Ради, організує та забезпечує його проведення.

Засідання Ради є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини її членів або уповноважених ними осіб.

10. Головування в Раді здійснюється по черзі кожною державою в особі представника - члена Ради на основі принципу ротації в порядку російського алфавіту назв держав - учасниць Угоди, на строк не більше одного року, якщо інше не буде встановлене Радою.

Попередній та наступний голови Ради є її співголовами.

11. Голова Ради:

здійснює загальне керівництво діяльністю Ради;

проводить засідання Ради;

представляє в установленому порядку Раду в органах СНД;

сприяє забезпеченню взаємодії між органами, які забезпечують промислову безпеку держав - учасниць СНД;

здійснює інші дії, пов'язані із забезпеченням діяльності Ради.

12. Член Ради має право отримувати необхідну інформацію про діяльність робочих груп, прийняті рішення, а також уносити на обговорення будь-які питання в межах компетенції Ради.

13. У засіданні Ради можуть брати участь:

з правом дорадчого голосу - представники органів державної влади держав - учасниць Угоди;

як спостерігачі - представники громадських організацій держав - учасниць Угоди, а також представники інших держав, які не є учасниками Угоди, представники міждержавних об'єднань і міжнародних організацій, які беруть участь у засіданні Ради за згодою її членів.

14. Дата та попередній порядок денний кожного наступного засідання Ради визначаються на її черговому засіданні.

Органи з промислової безпеки та інші державні органи держав - учасниць Угоди готують пропозиції для розгляду на засіданні Ради.

Пропозиції вносяться у вигляді попередніх проектів документів або їхніх концепцій.

Остаточне рішення про включення питання до порядку денного приймає Рада.

15. Рішення Ради, крім рішень з процедурних питань, приймаються консенсусом. Рішення Ради з процедурних питань - більшістю присутніх членів Ради";

ж) доповнити Положення розділом V "Секретаріат Ради" такого змісту:

"16. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється її Секретаріатом.

Функції Секретаріату Ради покладаються на апарат органу з промислової безпеки, керівник якого є головою Ради, спільно зі структурним підрозділом Виконавчого комітету СНД.

Секретаріат Ради виконує такі функції:

організація та забезпечення спільно зі стороною, що приймає, проведення засідань Ради;

здійснення організаційного, документального та інформаційного забезпечення діяльності членів Ради;

формування на підставі пропозицій членів Ради проектів порядків денних засідань Ради та підготовка робочих матеріалів до них;

підготовка та погодження проектів документів до засідань Ради;

узагальнення матеріалів, які надійшли, та організація їхнього розсилання членам Ради;

забезпечення листування із членами Ради з питань її діяльності;

узагальнення відомостей, які відображають ступінь виконання прийнятих Радою рішень;

забезпечення Ради необхідною інформацією про діяльність інших органів СНД та міжнародних організацій у сфері промислової безпеки.

17. Секретар Ради призначається головою Ради та є представником органу державного нагляду у сфері промислової безпеки, керівник якого головує в Раді. Заступником секретаря є представник Виконавчого комітету СНД.

18. Положення про Секретаріат Ради затверджується Радою.

19. Облік і зберігання документів, прийнятих Радою, здійснює Виконавчий комітет СНД";

з) доповнити Положення розділом VI "Фінансування" такого змісту:

"20. Витрати, пов'язані із фінансуванням проведення засідання Ради, здійснюються за рахунок відповідного органу державної влади держави - учасниці Угоди, що приймає.

21. Витрати, пов'язані з участю в засіданнях членів Ради та експертів, орган державної влади, що їх направив, та організації несуть самостійно".

2. Цей Протокол набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм останнього повідомлення про виконання Сторонами, що його підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Учинено в місті Санкт-Петербург 18 жовтня 2011 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала цей Протокол, його засвідчену копію.


За Уряд
Азербайджанської Республіки

За Уряд
Російської Федерації


-

(Підпис)


За Уряд
Республіки Білорусь

За Уряд
Республіки Таджикистан


(Підпис)

(Підпис)


За Уряд
Республіки Вірменія

За Уряд
Туркменістану


(Підпис)

-


За Уряд
Республіки Казахстан

За Уряд
Республіки Узбекистан


(Підпис)

-


За Уряд
Киргизької Республіки

За Уряд
України


(Підпис)

(Підпис)


За Уряд
Республіки Молдова(Підпис) • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: