open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

Офіційний переклад

ПРОТОКОЛ
про внесення змін до Угоди про взаємодію в галузі гідрометеорології від 8 лютого 1992 року


Дата підписання:

18.10.2011


Дата набрання чинності для України:

20.12.2017

Уряди держав - учасниць Угоди про взаємодію в галузі гідрометеорології від 8 лютого 1992 року (далі - Угода), далі - Сторони,

прагнучи ефективного використання інформації про фактичні і прогнозовані погодно-кліматичні умови, очікувані стихійні гідрометеорологічні явища,

усвідомлюючи, що для чіткого прогнозування та правильних дій, насамперед, необхідно володіти точною інформацією, тісно взаємодіяти із сусідніми державами,

на виконання Рішення Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав про Загальне положення про органи галузевого співробітництва Співдружності Незалежних Держав від 9 жовтня 2009 року,

домовились про таке:

1. В абзаці третьому статті 3 Угоди слова "Міждержавного економічного Комітету Економічного союзу" замінити словами "Виконавчого комітету СНД".

2. Абзац 4 статті 3 Угоди виключити.

3. У Положенні про Міждержавну раду з гідрометеорології Співдружності Незалежних Держав, яка є невід'ємною частиною Угоди:

а) пункт 1.1 розділу I після слів "(далі - Угода)" доповнити словами "і є органом галузевого співробітництва Співдружності Незалежних Держав";

б) пункт 1.2 розділу I викласти у такій редакції:

"Рада у своїй діяльності керується загальноприйнятими принципами та нормами міжнародного права, Статутом Співдружності Незалежних Держав, міжнародними договорами, укладеними у рамках СНД, рішеннями Ради глав держав, Ради глав урядів, Ради міністрів закордонних справ та Економічної ради СНД, Угодою та цим Положенням.

Рада покликана в межах своєї компетенції організовувати та координувати виконання рішень, прийнятих Радою глав держав, Радою глав урядів, Радою міністрів закордонних справ та Економічною радою СНД";

в) пункт 1.3 розділу I викласти у такій редакції:

"Рада підзвітна у своїй діяльності Раді глав урядів СНД.

Рада взаємодіє з Виконавчим комітетом СНД, іншими органами Співдружності, у разі необхідності - із секретаріатами інших міжнародних організацій, а також органами державної влади держав - учасниць СНД.

Рада щорічно надає до Виконавчого комітету СНД інформацію про свою діяльність";

г) пункт 4.1 розділу IV викласти у такій редакції:

"Рада складається з керівників гідрометеорологічних служб держав - учасниць Угоди.

При направленні на сесію Ради осіб, які заміщують керівників гідрометеорологічних служб держав-учасниць Угоди, їхні повноваження мають бути підтверджені.

Кожна держава-учасниця Угоди має у Раді один голос.

До складу Ради з правом дорадчого голосу входять секретар Ради і представник Виконавчого комітету СНД";

д) пункт 4.3 розділу IV викласти у такій редакції:

"Сесії Ради проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Місце проведення чергової сесії визначається на попередній сесії Ради. Позачергова сесія Ради може бути скликана з ініціативи будь-якої держави - учасниці Угоди та за згодою більшості членів Ради. Держава - учасниця Угоди, яка ініціювала позачергову сесію Ради, організовує та забезпечує її проведення".

е) абзац другий пункту 4.4 розділу IV виключити;

ж) пункт 4.6 розділу IV викласти у такій редакції:

"Головування у Раді здійснюється почергово кожною державою в особі її представника - члена Ради на основі принципу ротації у порядку російського алфавіту назв держав - учасниць Угоди, на строк не більш ніж на один рік, якщо інше не буде встановлене Радою.

Попередній та наступний голови Ради є її співголовами";

з) розділ IV після пункту 4.6 доповнити новим пунктом 4.61 такого змісту:

"Голова Ради:

здійснює загальне керівництво діяльністю Ради;

проводить сесії Ради;

представляє в установленому порядку Раду в органах СНД;

сприяє забезпеченню взаємодії між гідрометеорологічними службами держав-учасниць СНД;

здійснює інші дії, пов'язані із забезпеченням діяльності Ради";

и) розділ V викласти у новій редакції:

"V. Секретаріат Ради

5.1. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється Секретаріатом.

Функції Секретаріату Ради покладені на апарат органу з гідрометеорології, керівник якого є головою Ради, спільно зі структурним підрозділом Виконавчого комітету СНД.

Секретар Ради призначається головою Ради і є представником апарату органу з гідрометеорології, керівник якого головує в Раді, а заступником секретаря - представник Виконавчого комітету СНД.

Секретар Ради виконує наступні функції:

організація та забезпечення спільно з приймаючою стороною проведення сесій Ради;

здійснення організаційного, документального та інформаційного забезпечення діяльності членів Ради;

формування на підставі пропозицій членів Ради проектів порядків денних сесій Ради та підготовка робочих матеріалів до них;

підготовка та узгодження проектів документів до сесій Ради;

узагальнення матеріалів, що надійшли, та організація їхньої розсилки членам Ради;

забезпечення листування з членами Ради з питань діяльності Ради;

узагальнення відомостей, що відображують рівень виконання прийнятих Радою рішень;

забезпечення Радою необхідною інформацією щодо діяльності інших органів СНД та міжнародних організацій.

5.2. Положення про Секретаріат Ради затверджується Радою.

5.3. Облік і зберігання документів, прийнятих Радою, здійснює Виконавчий комітет СНД";

к) розділ VI викласти у новій редакції:

"VI. Фінансування

6.1. Витрати, пов'язані з фінансуванням проведення сесії Ради, здійснюються за рахунок відповідного органу державної влади приймаючої держави - учасниці Угоди.

6.2. Витрати, пов'язані з участю у сесіях членів Ради та експертів, орган державної влади, що їх направляє, та організації несуть самостійно".

4. Цей Протокол набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм останнього повідомлення про виконання Сторонами, які його підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Вчинено у м. Санкт-Петербург 18 жовтня 2011 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Оригінал зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який направляє кожній державі, що підписала цей Протокол, його завірену копію.


За Уряд Азербайджанської Республіки

За Уряд Російської Федерації


_

В. ПУТІН


За Уряд Республіки Вірменія

За Уряд Республіки Таджикистан


Т. САРКІСЯН

А. АКІЛОВ


За Уряд Республіки Білорусь

За Уряд Туркменістану


М. МЯСНИКОВИЧ

_


За Уряд Республіки Казахстан

За Уряд Республіки УзбекистанПерший заступник Прем'єр-міністра,
Міністр фінансівР. АЗІМОВ


За Уряд Киргизької Республіки

За Уряд України


Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністраМ. АЗАРОВ


О. БАБАНОВЗа Уряд Республіки МолдоваВ. ФІЛАТ

 


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: