open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ПРОТОКОЛ
про внесення змін та доповнень до Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 26 травня 1995 року

{Протокол затверджено Постановою КМ № 561 від 20.06.2012}

Дата підписання:

18.10.2011

Дата затвердження Україною:

20.06.2012

Дата набрання чинності для України:

02.11.2013

Офіційний переклад

Уряди держав – учасниць Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 26 травня 1995 року (далі - Угода) (далі - Сторони)

домовилися про таке:

Стаття 1

Затвердити Положення про Раду з культурного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, яке є невід'ємною частиною Угоди, у новій редакції (додається).

Стаття 2

Цей Протокол набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм останнього повідомлення про виконання Сторонами, що його підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Стаття 3

Цей Протокол після набрання ним чинності є відкритим для приєднання будь-якої держави - учасниці СНД шляхом передачі депозитарію документа про приєднання.

Для держави, що приєднується, Протокол набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм документа про приєднання.

Учинено в місті Санкт-Петербург 18 жовтня 2011 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала цей Протокол, його засвідчену копію.

За Уряд
Азербайджанської Республіки

За Уряд
Російської Федерації

__

(Підпис)

За Уряд
Республіки Білорусь

За Уряд
Республіки Таджикистан

(Підпис)

(Підпис)

За Уряд
Республіки Вірменія

За Уряд
Туркменістану

(Підпис)

__

За Уряд
Республіки Казахстан

За Уряд
Республіки Узбекистан

(Підпис)

__

За Уряд
Киргизької Республіки

За Уряд
України

(Підпис)

(Підпис)

За Уряд
Республіки Молдова


(Підпис)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Угодою про створення Ради
з культурного співробітництва
держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав
від 26 травня 1995 року
(у редакції
від 18 жовтня 2011 року)

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з культурного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

I. Загальні положення

1.1. Рада з культурного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - Рада) є органом галузевого співробітництва СНД і призначена для забезпечення координації взаємодії та вирішення питань у галузі культури в межах своєї компетенції.

1.2. У своїй діяльності Рада керується Статутом Співдружності Незалежних Держав, договорами й рішеннями, прийнятими в рамках СНД, та цим Положенням.

1.3. Рада покликана організовувати й координувати виконання рішень, які стосуються компетенції Ради та які прийняті Радою глав держав, Радою глав урядів, Радою міністрів закордонних справ та Економічною радою СНД.

1.4. Рада взаємодіє з Виконавчим комітетом СНД, іншими органами СНД, у разі необхідності - із секретаріатами інших міжнародних організацій, а також органами державної влади держав - учасниць СНД.

1.5. Рада підзвітна у своїй діяльності Раді глав урядів СНД.

1.6. Звіт про роботу Ради розглядається в установленому порядку на засіданнях Ради глав урядів, Ради міністрів закордонних справ, Економічної ради СНД, Ради постійних повноважних представників держав - учасниць Співдружності при статутних та інших органах Співдружності, а також Комісії з економічних питань при Економічній раді СНД.

1.7. Рада щороку надає до Виконавчого комітету СНД інформацію про свою діяльність.

1.8. Робочою мовою Ради є російська мова.

II. Функції Ради

Рада в межах своєї компетенції виконує такі функції:

2.1. Розгляд питань культурного співробітництва держав - учасниць СНД.

2.2. Вивчення можливостей дальшого розвитку культурного співробітництва, у тому числі взаємодія державних і громадських структур, які здійснюють культурні зв'язки в рамках СНД, вивчення відповідно до заінтересованості держав - учасниць СНД процесів і тенденцій у галузі культури в рамках СНД.

2.3. Розробка проектів багатосторонніх міжнародних договорів, комплексних програм та інших документів з питань, які стосуються компетенції Ради, проведення спільних заходів у галузі культури.

2.4. Сприяння органам державної влади в галузі культури, громадським організаціям держав - учасниць СНД у виробленні погоджених дій у сфері культури.

III. Права Ради

Рада має право:

3.1. Запитувати в установленому порядку в державах - учасницях СНД та органах галузевого співробітництва СНД інформацію про питання, які входять до її компетенції.

3.2. Уносити в установленому порядку пропозиції на розгляд Ради глав держав та Ради глав урядів СНД.

3.3. Створювати постійні або тимчасові робочі групи для підготовки проектів документів з питань, які стосуються компетенції Ради.

3.4. У межах своєї компетенції приймати рішення та рекомендації.

3.5. Вирішувати інші питання, які входять до її компетенції.

IV. Порядок формування Ради

4.1. Членами Ради є керівники органів державної влади в галузі культури держав - учасниць СНД.

У разі направлення на засідання Ради осіб, які заміщають членів Ради, їхні повноваження повинні бути підтверджені письмово.

4.2. Кожна держава має в Раді один голос.

4.3. До складу Ради з правом дорадчого голосу входить керівник Секретаріату Ради, а також представник Виконавчого комітету СНД.

4.4. У засіданні Ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники міжнародних та національних громадських об'єднань діячів культури та мистецтва держав - учасниць СНД.

4.5. У засіданні Ради можуть брати участь представники держав, які не входять до складу СНД.

Запрошення особам, зазначеним у пунктах 4.4 та 4.5 цього Положення, надсилаються головою Ради або за його дорученням Виконавчим комітетом СНД.

V. Організація роботи Ради

5.1. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на рік.

Позачергове засідання Ради може проводитися за пропозицією будь-якого члена Ради, якщо за нього висловиться більшість членів Ради.

5.2. Засідання Ради визнається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

5.3. Проведення чергового засідання Ради визначається за домовленістю членів Ради на попередньому засіданні.

Сформований порядок денний чергового засідання може бути доповнено іншими питаннями, унесеними членами Ради.

5.4. Головування в Раді здійснюється почергово кожною державою - учасницею СНД в особі її представника в порядку російського алфавіту назв держав - учасниць СНД, як правило, протягом одного року.

Попередній та наступний голови Ради є її співголовами. У разі тимчасової відсутності голови Ради його обов'язки покладаються на одного зі співголів.

5.5. Голова Ради здійснює загальне керівництво роботою Ради, проводить засідання Ради, представляє в установленому порядку Раду в органах СНД з питань, пов'язаних з діяльністю Ради, підписує та надсилає від імені Ради документи, здійснює інші дії, пов'язані із забезпеченням діяльності Ради.

5.6. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

Будь-який член Ради може заявити про свою незаінтересованість у тому або іншому питанні, що не повинно розглядатись як перешкода для прийняття рішення. Члени Ради, які не згодні з рішенням, можуть висловити особливу думку, яка вноситься до протоколу засідання.

Засідання Ради оформлюється протоколом, до якого включаються прийняті Радою рішення. Протокол підписується головою Ради.

Облік і зберігання документів, прийнятих Радою, здійснюється відповідним структурним підрозділом Виконавчого комітету СНД.

5.7. У разі необхідності члени Ради в установлені Радою строки інформують голову Ради про реалізацію прийнятих рішень.

5.8. Матеріали для розгляду на засіданні Ради можуть уноситись як членами Ради, так і створеними за рішенням Ради робочими групами.

5.9. Рішення Ради з окремих питань можуть прийматись у робочому порядку та включаються до тексту протоколу чергового засідання Ради.

VI. Секретаріат Ради

6.1. Функції Секретаріату ради покладаються на орган державної влади в галузі культури держави - учасниці СНД, керівник якого головує в Раді, спільно зі структурним підрозділом Виконавчого комітету СНД.

6.2. Керівником Секретаріату Ради є представник органу державної влади в галузі культури держави - учасниці СНД, керівник якого головує в Раді, а заступником керівника Секретаріату - представник Виконавчого комітету СНД.

6.3. Секретаріат здійснює організаційно-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Ради.

6.4. До чергового засідання Ради Секретаріат організує підготовку необхідних матеріалів і забезпечує ними членів Ради не пізніше ніж за місяць до дати проведення засідання.

VII. Фінансування

7.1. Витрати, пов'язані із фінансуванням проведення засідань Ради, здійснюються за рахунок відповідних органів державної влади держави - учасниці СНД, що приймає.

7.2. Витрати на відрядження членів Ради та учасників засідання здійснюються органами державної влади та організаціями держав - учасниць СНД, що направляють.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: