open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 31 жовтня 2011 р. N 1176

Київ
Про затвердження Методики оптимізації (атестації)

бюджетних наукових установ,

які повністю або частково фінансуються

за рахунок коштів державного бюджету,

та плану оптимізації (атестації)

бюджетних наукових установ,

які повністю або частково фінансуються

за рахунок коштів державного бюджету

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Методику оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ,
які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету;
план оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ, які
повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного
бюджету.
2. Національним академіям наук відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 148
( 148-2011-р ) "Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни"
подати Державному агентству з питань науки, інновацій та
інформатизації та Міністерству освіти і науки, молоді та спорту
інформацію про проведену в 2011 році оптимізацію мережі наукових
установ за результатами оцінки ефективності провадження діяльності
такими установами, відповідності одержуваних ними результатів
державним науково-технічним пріоритетам.
3. Державному агентству з питань науки, інновацій та
інформатизації подати Міністерству освіти і науки, молоді та
спорту інформацію про результати атестації наукових установ та
пропозиції щодо оптимізації їх мережі для внесення в установленому
порядку Кабінетові Міністрів України пропозицій з удосконалення
мережі таких установ.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 жовтня 2011 р. N 1176
МЕТОДИКА

оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ,

які повністю або частково фінансуються

за рахунок коштів державного бюджету

1. Ця Методика застосовується для прийняття обґрунтованих і
об'єктивних рішень під час проведення оптимізації (атестації)
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності (далі -
наукова діяльність) бюджетних наукових установ, які повністю або
частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (далі -
наукові установи), на які поширюється дія Положення про державну
атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня
1998 р. N 469 ( 469-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 14, ст. 545; 2009 р., N 33, ст. 1727).
2. Результати оцінювання діяльності наукових установ згідно з
цією Методикою можуть використовуватися під час:
порівняльного рейтингового оцінювання наукових установ у
цілому в Україні або груп наукових установ, зокрема, за галузями,
регіонами, видами наукової діяльності;
здійснення моніторингу розвитку науки;
прийняття рішень щодо оптимізації мережі наукових установ на
загальнодержавному, галузевому або регіональному рівні;
визначення річних обсягів фінансування наукових установ;
проведення разових або періодичних комплексних перевірок
стану наукової, науково-технічної та інноваціної діяльності таких
установ.
3. Терміни у цій Методиці вживаються у такому значенні:
атестація наукових установ (далі - атестація) - комплекс
заходів щодо проведення оцінки ефективності діяльності наукових
установ, відповідності одержуваних ними результатів державним
пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної
діяльності;
оптимізація наукових установ (далі - оптимізація) - комплекс
заходів щодо підвищення результативності та ефективності наукової,
науково-технічної, інноваційної, науково-організаційної та
фінансово-економічної діяльності наукових установ, зростання рівня
застосування результатів фундаментальних і прикладних досліджень,
науково-технічних розробок та збільшення їх впливу на розвиток
науки і техніки, галузей економіки і соціальної сфери. Оптимізація
здійснюється з урахуванням результатів атестації наукових установ.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі
України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ).
4. Метою атестації є визначення рівня наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності наукових установ за
такими розділами:
науковий і науково-технічний потенціал;
фінансування фундаментальних, прикладних досліджень та
розробок;
результативність наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності.
5. Визначення категорії та рейтингу наукової установи
здійснюється з використанням системи атестаційних оцінок її
діяльності, основними складовими якої є:
атестаційна оцінка (категорія та рейтинг наукової установи);
класифікаційна оцінка;
рейтингова оцінка.
6. Атестаційна оцінка є підсумковою індивідуальною
характеристикою наукової установи, складається з оцінки
досягнутого науково-технічного рівня наукової установи і оцінки
тенденцій її розвитку.
7. Категорія наукової установи визначається шляхом
співставлення класифікаційної та рейтингової оцінки.
8. Класифікаційна оцінка характеризує науково-технічний
рівень наукової установи за такими показниками:
науковий і науково-технічний потенціал;
визнання досягнень за попередні десять років діяльності;
рівень впливу на формування наукової і науково-технічної
політики в державі.
9. Рейтингова оцінка є кількісним показником, що узагальнює
наукову діяльність наукової установи і характеризує:
динаміку розвитку її науково-технічного потенціалу;
ефективність роботи;
рівень отриманих результатів;
ступінь використання на практиці отриманих науковою установою
результатів;
інші її характеристики та досягнення.
10. Рейтингова оцінка наукової установи визначається з
урахуванням кількісних та якісних оцінок її науково-технічного
потенціалу, оцінки динаміки розвитку установи та рівня отриманих
результатів досліджень і перспектив їх практичного використання.
11. Оцінка рівня розвитку, що свідчить про прогрес (регрес)
розвитку наукового потенціалу і результативність його використання
за попередні чотири роки, визначається з урахуванням даних
державних статистичних спостережень, а також інших даних, що
подаються науковими установами відповідно до Положення про
державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня
1998 р. N 469 ( 469-98-п ), і наказу МОН від 22 грудня 2008 р.
N 1180 ( z0033-09 ).
12. Експертна оцінка наукової установи, що свідчить про стан
розвитку її наукового потенціалу і результативність наукової
діяльності за попередні чотири роки, визначається з урахуванням
результатів галузевої експертизи наукових установ.
13. Наукові установи, що атестуються, поділяються залежно від
результатів класифікаційної і рейтингової оцінки на чотири
категорії.
До категорії А належать наукові установи, що мають високий
науковий потенціал та визнання в Україні і світі, формують
державну науково-технічну політику, впливають на науково-технічну
політику галузей та мають високий рівень розвитку і отриманих
результатів наукової діяльності.
До категорії Б належать наукові установи, що мають нижчий
порівняно з науковими установами, які належать до категорії А,
науковий потенціал, але демонструють високий рівень розвитку та
ефективність його використання, можуть формувати перспективну
науково-технічну політику певного наукового напряму, бути
провідними у сфері проведення досліджень, розробок, впроваджень
конкретних видів наукової, технічної, проектної продукції та
виявляють активність в інтеграції до світового інформаційного
простору.
До категорії В належать наукові установи, що мають високий
науковий потенціал і визнання в Україні, впливають на формування
державної і галузевої науково-технічної політики, але демонструють
невисокий рівень розвитку потенціалу і отриманих результатів
наукової діяльності.
До категорії Г належать наукові установи, що мають невисокий
науковий потенціал, можуть бути провідними у сфері проведення
досліджень, розробок, впроваджень конкретних видів наукової,
технічної, продукції або розробляють окремі складові частини
комплексів, пристроїв, вузлів техніки та виконують разові
замовлення, але при цьому демонструють низький рівень розвитку
потенціалу і отриманих результатів його використання та є
маловідомими у світовому інформаційному просторі.
14. Оцінка розвитку діяльності наукової установи проводиться
у порядку, що визначається МОНмолодьспортом.
15. Для проведення класифікаційної оцінки наукової установи
використовується система показників, що характеризує рівень
наукового потенціалу такої установи, її суспільне значення, рівень
діяльності та визнання в Україні і світі наукових досягнень за
останні десять років.
16. Для визначення напряму (природничого, технічного,
гуманітарного та суспільного) наукової діяльності наукових установ
застосовуються диференційовані коефіцієнти.
17. Класифікаційна оцінка рівня та визнання наукової установи
за її науковим потенціалом і рівнем досягнень за попередні чотири
роки проводиться МОНмолодьспортом.
18. Обчислення оцінки динаміки розвитку здійснюється з
використанням статистичних показників за двома напрямами - оцінка
динаміки потенціалу і оцінка динаміки результативності. Перелік
таких показників і формули розрахунку визначаються
МОНмолодьспортом.
19. Для експертного оцінювання наукової установи
використовуються показники, що поділяються на групи з урахуванням
рівня цільової орієнтації досліджень, оцінки результатів наукової
діяльності з урахуванням поданих науковою установою анкетних даних
та інших відомостей, визначених цією Методикою, оцінки перспектив
розвитку наукової діяльності. Форма картки експертного оцінювання
затверджується МОНмолодьспортом.
20. Експертне оцінювання провадиться членами експертної
комісії, що утворюється Держінформнауки. До складу експертної
комісії, який затверджується МОНмолодьспортом, входять
представники міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади та фахівці національних академій наук. Експертне оцінювання
провадиться анонімно.
21. Порядок проведення експертного оцінювання визначається
рішенням експертної комісії.
22. Показники, що характеризують діяльність наукових установ,
оцінюються за такими рівнями:
високий рівень;
значний;
середній;
незначний;
дуже низький рівень.
23. За результатами експертного оцінювання визначається
експертна оцінка, що обчислюється як сума значень величин
відповідних індивідуальних показників з урахуванням їх
коефіцієнтів.
24. Рейтингова оцінка обчислюється як сума значень оцінки
стану розвитку та експертної оцінки наукової установи з
урахуванням їх коефіцієнтів.
25. Категорію наукової установи визначають залежно від рангу
її класифікаційної групи та значень рейтингової оцінки, які
визначаються у порядку, затвердженому МОНмолодьспортом.
26. Порівняльне рейтингове оцінювання провадиться шляхом
визначення рангу окремої наукової установи серед вибраної групи
наукових установ.
27. Порівняльне рейтингове оцінювання наукових установ
провадиться з метою отримання додаткової інформації, що може бути
використана для:
визначення необхідності уточнення, проведення перевірки або
додаткового експертного оцінювання окремих наукових установ;
корегування величин рейтингових оцінок для чіткого
розрізнення атестаційних оцінок;
обґрунтування висновків щодо результатів атестації у разі
виникнення незгоди наукової установи з результатами атестування.
28. Для порівняльного рейтингового оцінювання групи наукових
установ можуть бути використані рейтингова оцінка, оцінка рівня
розвитку, експертна оцінка, класифікаційна оцінка, а також зважені
оцінки для вибраних показників (використовуються під час
визначення класифікаційної оцінки), значення середнього рівня
розвитку установи для вибраних показників (використовуються під
час обчислення якої оцінки).
29. Вибір типу і кількість оцінок визначається залежно від
поставленої мети порівняльного рейтингового оцінювання.
30. Рішення про необхідність порівняльного рейтингового
оцінювання і порядок його проведення приймає експертна комісія.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 жовтня 2011 р. N 1176
ПЛАН

оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ,

які повністю або частково фінансуються

за рахунок коштів державного бюджету

1. Утворити експертну комісію для проведення атестації.
МОНмолодьспорт, Держінформнауки.
Січень 2012 року.
2. Подати міністерствам, іншим заінтересованим центральним
органам виконавчої влади розроблені Держінформнаукою інформаційні
матеріали разом з формами анкетного опитування для внесення
науковими установами відомостей про свою діяльність за попередні
чотири роки.
Держінформнауки.
Січень 2012 року.
3. Подати анкетні матеріали разом з відомостями про
діяльність наукових установ Держінформнауки.
Міністерства, центральні органи

виконавчої влади.
Лютий 2012 року.
4. Зареєструвати та опрацювати відповідно до Методики
оптимізації (атестації) наукових установ, які повністю або
частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня
2011 р. N 1176, подані міністерствами, іншими заінтересованими
центральними органами виконавчої влади анкетні матеріали разом з
відомостями про діяльність наукових установ.
Держінформнауки.
Лютий 2012 року.
5. Узагальнити результати атестації та подати на затвердження
Держінформнауки пропозиції щодо оптимізації мережі наукових
установ.
Експертна комісія
Березень 2012 року.
6. Затвердити результати атестації та пропозиції щодо
оптимізації мережі наукових установ.
Держінформнауки.
Березень 2012 року.
7. Подати МОНмолодьспорту результати атестації та пропозиції
щодо оптимізації мережі наукових установ.
Держінформнауки.
Березень 2012 року.
8. Подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо оптимізації мережі наукових установ,
зокрема, шляхом зміни статусу, реорганізації, перепідпорядкування
та ліквідації неефективно діючих наукових установ.
МОНмолодьспорт.
Квітень 2012 року.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: