open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.10.2011 N 3242/5

Про затвердження Плану з організації

звітування територіальних органів юстиції

перед Міністерством юстиції України

та центральними органами виконавчої

влади, діяльність яких спрямовується

та координується Кабінетом Міністрів

України через Міністра юстиції України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

юстиції

N 62/5 ( v0062323-12 ) від 16.01.2012

N 1249/5 ( v1249323-13 ) від 25.06.2013 }

З метою організації звітування територіальних органів юстиції
перед Міністерством юстиції України та центральними органами
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План з організації звітування територіальних
органів юстиції перед Міністерством юстиції України та
центральними органами виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра юстиції України, що додається.
2. Встановити, що начальники головних управлінь юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в
областях, містах Києві та Севастополі несуть особисту
відповідальність за своєчасність та якість підготовки матеріалів з
виконання завдань, передбачених Планом з організації звітування
територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України
та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра юстиції України.
3. Встановити, що зміни до Плану з організації звітування
територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України
та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра юстиції України, вносяться Департаментом взаємодії з
органами влади за пропозиціями структурних підрозділів апарату
Міністерства юстиції України, центральних органів виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра юстиції України.
4. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.)
довести цей наказ до відома голів Державної виконавчої служби
України та Державної реєстраційної служби України, керівників
структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України,
начальників головних управлінь юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та
Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України - керівника апарату Сєдова А.Ю.
Міністр О.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

31.10.2011 N 3242/5

ПЛАН

з організації звітування територіальних

органів юстиції перед Міністерством юстиції

України та центральними органами виконавчої

влади, діяльність яких спрямовується

та координується Кабінетом Міністрів

України через Міністра юстиції України

-------------------------------------------------------------------------------------- N |Звітна інформація | Строк та | Інформація надсилається | Отримувач | з/п| |періодичність| також в електронному | звітної | | | звітування | вигляді на e-mail: | інформації | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 1 |Стосовно | Щокварталу | korz@minjust.gov.ua; |Департамент | |результатів | до 1 числа |anticorruption@minjust.gov.ua;|антикорупційного| |розгляду | місяця, | matyash@minjust.gov.ua; |законодавства та| |повідомлень про | наступного | gorbunova@minjust.gov.ua; |законодавства | |випадки корупції | за звітним | o.bilous@minjust.gov.ua |про правосуддя | |та проведені | періодом | | | |службові | | | | |розслідування | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 2 |Стосовно виконання|До 31 грудня | korz@minjust.gov.ua; |Департамент | |вимог | 2011 року |anticorruption@minjust.gov.ua;|антикорупційного| |антикорупційного | | matyash@minjust.gov.ua; |законодавства та| |законодавства та | | gorbunova@minjust.gov.ua |законодавства | |Плану заходів щодо| | |про правосуддя | |попередження та | | | | |профілактики | | | | |корупційних | | | | |правопорушень в | | | | |центральному | | | | |апараті | | | | |Міністерства | | | | |юстиції України та| | | | |територіальних | | | | |органах на 2011 | | | | |рік, затвердженого| | | | |наказом | | | | |Міністерства | | | | |юстиції України | | | | |від 13.01.2011 | | | | |N 15/7 | | | | |( v15_7323-11 ) | | | | |(інформаційно- | | | | |аналітичні | | | | |матеріали) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 3 |Стосовно заходів, | Щокварталу | korz@minjust.gov.ua; |Департамент | |що вживаються | до 15 числа |anticorruption@minjust.gov.ua |антикорупційного| |територіальними | останнього | |законодавства та| |органами юстиції | місяця | |законодавства | |по виконанню |відповідного | |про правосуддя | |антикорупційного | кварталу | | | |законодавства для | | | | |розміщення на | | | | |офіційному веб- | | | | |сайті Міністерства| | | | |юстиції України в | | | | |рубриці | | | | |"Антикорупційні | | | | |ініціативи" | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 4 |Стосовно |Щокварталу |tender@minjust.gov.ua |Управління | |проведення |до | |бухгалтерського | |процедур |10 числа | |обліку та | |закупівель |місяця, | |звітності | |товарів, робіт і |наступного | |(відділ | |послуг за державні|за звітним | |фінансової | |кошти за формою |періодом | |звітності | |державного | | |підвідомчих | |статистичного | | |установ) | |спостереження N 1-| | | | |торги "Звіт про | | | | |проведення | | | | |закупівель | | | | |товарів, робіт і | | | | |послуг за державні| | | | |кошти" | | | | |( va457202-10 ), | | | | |затвердженою | | | | |наказом Державного| | | | |комітету | | | | |статистики України| | | | |від 12.11.2010 | | | | |N 457 | | | | |( v0457202-10 ) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 5 |Стосовно наявності|Щомісяця |buhzvit@minjust.gov.ua; |Управління | |заборгованості із |до |stepchuk@minjust.gov.ua |бухгалтерського | |соціальних виплат |3 числа | |обліку та | |за захищеними |місяця, | |звітності | |статтями |наступного | |(відділ | | |за звітним | |фінансової | | | | |звітності | | | | |підвідомчих | | | | |установ) | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 6 |Стосовно |Щокварталу |notar@minjust.gov.ua |Департамент | |проведення |до | |нотаріату, | |узагальнень |20 числа | |банкрутства та | |нотаріальної |місяця, | |функціонування | |практики по |наступного | |центрального | |вчиненню окремих |за звітним | |засвідчувального| |нотаріальних дій |періодом | |органу | |та інформаційних | | | | |листів | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 7 |Стосовно виконання| Щокварталу | notar@minjust.gov.ua |Департамент | |підпункту 6.2 | до 3 числа | |нотаріату, | |наказу Мін'юсту | місяця, | |банкрутства та | |від 02.08.2007 | наступного | |функціонування | |N 597/5 | за звітним | |центрального | |( v597_323-07 ) | періодом | |засвідчувального| |"Про запровадження| | |органу | |безпосередніх | | | | |зносин органів | | | | |юстиції України в | | | | |рамках Конвенції | | | | |про правову | | | | |допомогу та | | | | |правові відносини | | | | |у цивільних, | | | | |сімейних та | | | | |кримінальних | | | | |справах 1993 року"| | | | |(у частині | | | | |виконання доручень| | | | |у цивільних | | | | |справах) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 8 |Стосовно виконання|Щокварталу |notarius@minjust.gov.ua |Департамент | |територіальними |до 3 числа | |нотаріату, | |органами юстиції |місяця, | |банкрутства та | |повноважень з |наступного | |функціонування | |питань державного |за звітним | |центрального | |регулювання і |періодом | |засвідчувального| |нагляду у сфері | | |органу | |запобігання та | | | | |протидії | | | | |(відмиванню) | | | | |доходів, одержаних| | | | |злочинним шляхом, | | | | |або фінансування | | | | |тероризму | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 9 |Стосовно надання | Щокварталу | notarius@minjust.gov.ua |Департамент | |на затвердження до| до 5 числа | |нотаріату, | |Міністерства | останнього | |банкрутства та | |юстиції України | місяця | |функціонування | |плану проведення |попереднього | |центрального | |перевірок | кварталу | |засвідчувального| |суб'єктів | | |органу | |первинного | | | | |фінансового | | | | |моніторингу | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 10 |Стосовно підсумків| Щопівроку, | notar@minjust.gov.ua; |Департамент | |роботи органів | щороку до 5 | matyash@minjust.gov.ua; |нотаріату, | |юстиції у |числа місяця,| gorbunova@minjust.gov.ua; |банкрутства та | |порівнянні з | наступного | o.bilous@minjust.gov.ua |функціонування | |аналогічним | за звітним | |центрального | |періодом минулого | періодом | |засвідчувального| |року | | |органу | |(інформаційно- | | | | |аналітичні | | | | |матеріали) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 11 |Стосовно подання |Щопівроку |notar@minjust.gov.ua |Департамент | |звіту про роботу |до | |нотаріату, | |державних та |20 січня та | |банкрутства та | |приватних |до 5 липня | |функціонування | |нотаріусів за | | |центрального | |формою звітності | | |засвідчувального| |N 1-нотаріат | | |органу | |(річна) | | | | |( v1529323-11 ) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 12 |Стосовно | Щокварталу | gorbunova@minjust.gov.ua |Департамент | |заповнення | до 10 числа | |нотаріату, | |вакантних посад | місяця, | |банкрутства та | |стажистів | наступного | |функціонування | |нотаріусів | за звітним | |центрального | | | періодом | |засвідчувального| | | | |органу | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 13 |Стосовно |Щороку до |viar@minjust.gov.ua |Департамент | |підготовки річних |20 січня | |взаємодії з | |планів роботи |(звітування | |органами влади | |територіальних |лише в | |(Управління | |органів юстиції та|електронному | |зв'язків з | |звітів про їх |вигляді) | |органами | |виконання | | |державної влади | | | | |та інформаційно-| | | | |аналітичної | | | | |роботи) | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 14 |Стосовно ведення | За перший | civil@minjust.gov.ua |Департамент | |особистого прийому| квартал, | zvernenya@minjust.gov.ua; |організаційного | |та розгляду | півріччя, 9 | matyash@minjust.gov.ua; |та ресурсного | |звернень громадян | місяців та | gorbunova@minjust.gov.ua |забезпечення | |(на виконання | рік до 5 | |(Управління | |наказів |числа місяця,| |розгляду | |Міністерства | наступного | |звернень та | |юстиції України | за звітним | |прийому | |від 18.03.2004 | періодом | |громадян) | |N 26/5 | | | | |( z0342-04 ) | | | | |та від 05.07.2011 | | | | |N 1792/5) | | | | |( z0821-11 ) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 15 |Стосовно |Щосереди |civil@minjust.gov.ua; |Департамент | |опрацювання |на електронну|zvernenya@minjust.gov.ua |організаційного | |звернень, що |адресу про | |та ресурсного | |надходять на |надходження | |забезпечення | |урядову телефонну |та | |(Управління | |"гарячу лінію" при|опрацювання | |розгляду | |державному |звернень | |звернень та | |підприємстві |протягом | |прийому | |"Урядовий |тижня; | |громадян) | |контактний центр" |за перший | | | |(на виконання |квартал, | | | |постанови Кабінету|півріччя, | | | |Міністрів України |9 місяців та | | | |від 12.08.2009 N |рік до | | | |898 |5 числа | | | |( 898-2009-п ) та |місяця, | | | |пункту 3 |наступного | | | |протокольного |за звітним | | | |доручення Кабінету|періодом | | | |Міністрів України | | | | |від 25.07.2009) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 16 |Стосовно стану | Щокварталу | control@minjust.gov.ua; |Департамент | |виконавської | до 15 числа | matyash@minjust.gov.ua |організаційного | |дисципліни у | місяця, | |та ресурсного | |територіальних | наступного | |забезпечення | |органах юстиції | за звітним | |(відділ | | | періодом | |контролю) | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 17 |Стосовно | Щокварталу | anjia@minjust.gov.ua |Управління | |використання та | до 3 числа | |бухгалтерського | |обліку бланків | місяця, | |обліку та | |реєстрації актів | наступного | |звітності | |цивільного стану | за звітним | | | |громадян | періодом | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 18 |Стосовно | Щомісяця | anjia@minjust.gov.ua |Управління | |удосконалення | до 5 числа | |бухгалтерського | |контролю за | місяця, | |обліку та | |дотриманням вимог | наступного | |звітності | |постанови Кабінету| за звітним | | | |Міністрів України | | | | |від 22.04.2005 | | | | |N 318 | | | | |( 318-2005-п ) | | | | |(з урахуванням | | | | |вимог пункту 4 | | | | |постанови) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 19 |Стосовно фактично |Щокварталу |buhzvit@minjust.gov.ua; |Управління | |зайнятих штатних |до 10 числа |stepchuk@minjust.gov.ua; |бухгалтерського | |посад |місяця, |matyash@minjust.gov.ua; |обліку та | | |наступного |gorbunova@minjust.gov.ua; |звітності | | |за звітним |o.bilous@minjust.gov.ua | | | |періодом | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 20 |Стосовно залишку | Щомісяця | buhzvit@minjust.gov.ua; |Управління | |невикористаних | до 5 числа | matyash@minjust.gov.ua; |бухгалтерського | |асигнувань | місяця, | gorbunova@minjust.gov.ua |обліку та | | | наступного | |звітності | | | за звітним | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 21 |Стосовно заходів |Щомісяця |Звітування лише у |Управління | |щодо економного та|до 3 числа |паперовому вигляді |бухгалтерського | |раціонального |місяця, |надсилається |обліку та | |використання |наступного |поштою |звітності | |бюджетних коштів |за звітним | |(відділ | | | | |фінансової | | | | |звітності | | | | |підвідомчих | | | | |установ) | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 22 |Стосовно | Щокварталу | buhzvit@minjust.gov.ua |Управління | |фінансової і | до 1 числа | |бухгалтерського | |бюджетної | місяця, | |обліку та | |звітності | наступного | |звітності | | | за звітним | |(відділ | | | періодом. | |фінансової | | | Згідно з | |звітності | | | графіком | |підвідомчих | | | | |установ) | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 23 |Стосовно | Щомісяця | buhzvit@minjust.gov.ua; |Управління | |розрахунків за | до 15 числа | gorbunova@minjust.gov.ua |бухгалтерського | |енергоносії та | місяця, | |обліку та | |надані житлово- | наступного | |звітності | |комунальні послуги| за звітним | |(відділ | |установами міста | | |фінансової | |Києва, | | |звітності | |підпорядкованими | | |підвідомчих | |Мін'юсту | | |установ) | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 24 |Стосовно стану | Щомісяця | buhzvit@minjust.gov.ua; |Управління | |розрахунків за | до 5 числа | gorbunova@minjust.gov.ua |бухгалтерського | |енергоносії та | місяця, | |обліку та | |надані житлово- | наступного | |звітності | |комунальні послуги| за звітним | |(відділ | | | | |фінансової | | | | |звітності | | | | |підвідомчих | | | | |установ) | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 25 |Стосовно подання | Щороку | Kadrter@minjust.gov.ua |Департамент | |звіту про склад та| до 10 січня | |кадрової роботи | |рух кадрів органів| | |та державної | |юстиції за формою | | |служби (відділ | |N 1-КЮ, | | |по роботі з | |затвердженою | | |кадрами | |наказом | | |територіальних | |Міністерства | | |органів юстиції)| |юстиції України | | | | |від 07.11.2007 | | | | |N 1704/к за | | | | |погодженням з | | | | |Держкомстатом | | | | |України | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 26 |Стосовно аналізу | Щопівроку | vsz@minjust.gov.ua; |Департамент | |роботи головних | до 15 січня | belova@minjust.gov.ua |реєстрації та | |управлінь юстиції | та до | |систематизації | |з питань | 15 липня | |нормативних | |систематизації | | |актів, | |законодавства | | |правоосвітньої | | | | |діяльності | | | | |(Управління | | | | |систематизації | | | | |законодавства) | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 27 |Стосовно | Щомісяця | vsz@minjust.gov.ua; |Департамент | |забезпечення | до 25 числа | belova@minjust.gov.ua; |реєстрації та | |органів юстиції | | matyash@minjust.gov.ua; |систематизації | |збірниками | | gorbunova@minjust.gov.ua |нормативних | |нормативно- | | |актів, | |правових актів: | | |правоосвітньої | |"Офіційним | | |діяльності | |вісником України",| | |(Управління | |кодексами, | | |систематизації | |систематичним | | |законодавства) | |зібранням чинного | | | | |законодавства | | | | |України, іншими | | | | |офіційними | | | | |виданнями | | | | |нормативно- | | | | |правових актів | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 28 |Стосовно | Щотижня | legalmet@minjust.gov.ua |Департамент | |кількісних | | |реєстрації та | |показників наданих| | |систематизації | |безоплатних | | |нормативних | |правових | | |актів, | |консультацій та | | |правоосвітньої | |виступів у засобах| | |діяльності | |масової інформації| | |(Управління | | | | |координації | | | | |правової роботи | | | | |та правової | | | | |освіти) | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 29 |Стосовно змін, що | Протягом 3 | legalmet@minjust.gov.ua |Департамент | |відбулись у | днів після | |реєстрації та | |діяльності | змін | |систематизації | |громадських | | |нормативних | |приймалень, а | | |актів, | |саме: | | |правоосвітньої | |місцезнаходження, | | |діяльності | |графік роботи, | | |(Управління | |засоби зв'язку | | |координації | | | | |правової роботи | | | | |та правової | | | | |освіти) | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 30 |Стосовно |Щотижня |legalmet@minjust.gov.ua |Департамент | |кількісних | | |реєстрації та | |показників наданих| | |систематизації | |безоплатних | | |нормативних | |правових | | |актів, | |консультацій та | | |правоосвітньої | |виступів у засобах| | |діяльності | |масової інформації| | |(Управління | | | | |координації | | | | |правової роботи | | | | |та правової | | | | |освіти) | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 31 |Стосовно стану | Щопівроку, | legalmet@minjust.gov.ua; |Департамент | |правової освіти | щороку | gorbunova@minjust.gov.ua |реєстрації та | |(аналітична та | | |систематизації | |статистична | | |нормативних | |інформація) | | |актів, | |(подавати | | |правоосвітньої | |відповідно до | | |діяльності | |додатка 1) | | |(Управління | | | | |координації | | | | |правової роботи | | | | |та правової | | | | |освіти) | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 32 |Стосовно | Щокварталу | legalmet@minjust.gov.ua |Департамент | |узагальнення | | |реєстрації та | |інформації про | | |систематизації | |роботу громадських| | |нормативних | |приймалень | | |актів, | |(цифрові дані) | | |правоосвітньої | | | | |діяльності | | | | |(Управління | | | | |координації | | | | |правової роботи | | | | |та правової | | | | |освіти) | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 33 |Стосовно стану | Щопівроку, | legalmet@minjust.gov.ua; |Департамент | |правової роботи | щороку | gorbunova@minjust.gov.ua |реєстрації та | |(аналітична та | | |систематизації | |статистична | | |нормативних | |інформація) | | |актів, | |(подавати | | |правоосвітньої | |відповідно до | | |діяльності | |додатка 2) | | |(Управління | | | | |координації | | | | |правової роботи | | | | |та правової | | | | |освіти) | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 34 |Стосовно | До | vdmk@minjust.gov.ua; |Департамент | |представництва | 25 березня, | gorbunova@minjust.gov.ua |судової роботи | |інтересів | 25 червня, | |(Управління | |Міністерства | 25 вересня | |представництва | |юстиції України, |за I, II, III| |інтересів | |Кабінету |квартали, до | |держави в судах | |Міністрів України |15 грудня за | |України) | |в судах України |IV квартал та| | | | | за поточний | | | | | рік | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 35 |Стосовно наявності| Щокварталу | vdmk@minjust.gov.ua; |Департамент | |судових справ, | до 30 числа | gorbunova@minjust.gov.ua; |судової роботи | |прийнятих судових | останнього | o.bilous@minjust.gov.ua |(Управління | |рішень у зв'язку з| місяця | |представництва | |порушенням права | поточного | |інтересів | |на одержання | кварталу | |держави в судах | |публічної | | |України) | |інформації | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 36 |Стосовно подання | Постійно | vdmk@minjust.gov.ua; |Департамент | |інформації про | | gorbunova@minjust.gov.ua; |судової роботи | |прийняті рішення | | o.bilous@minjust.gov.ua |(Управління | |не на користь | | |представництва | |держави | | |інтересів | | | | |держави в судах | | | | |України) | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 37 |Стосовно основних | Щомісяця | viar@minjust.gov.ua; |Департамент | |заходів, які | (звітування | matyash@minjust.gov.ua; |взаємодії з | |плануються | лише в | gorbunova@minjust.gov.ua; |органами влади | |територіальними |електронному | o.bilous@minjust.gov.ua |(Управління | |органами юстиції | вигляді) | |зв'язків з | | | | |органами | | | | |державної влади | | | | |та інформаційно-| | | | |аналітичної | | | | |роботи) | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 38 |Стосовно виконання| Щопівроку | dvszag@minjust.gov.ua |Департамент | |міжнародних | до 15 січня | |міжнародного | |договорів з питань| та до | |права та | |надання правової | 15 липня | |співробітництва | |допомоги у | | |(Управління | |цивільних справах | | |міжнародного | | | | |приватного права| | | | |і міжнародної | | | | |правової | | | | |допомоги) | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 39 |Стосовно виконання| Щокварталу | dvszag@minjust.gov.ua |Департамент | |міжнародних | | |міжнародного | |договорів з питань| | |права та | |надання правової | | |співробітництва | |допомоги у | | |(Управління | |цивільних справах | | |міжнародного | |(у рамках | | |приватного права| |виконання частини | | |і міжнародної | |другої статті 14 | | |правової | |Конвенції про | | |допомоги) | |захист прав людини| | | | |і основоположних | | | | |свобод | | | | |( 995_004 ) та | | | | |стосовно виконання| | | | |судових доручень у| | | | |цивільних справах | | | | |про вручення | | | | |документів та | | | | |проведення окремих| | | | |процесуальних дій)| | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 40 |Стосовно | Щосереди | sy@minjust.gov.ua |Державна | |організації | | |виконавча служба| |інформаційної | | |України | |діяльності та | | | | |налагодження | | | | |комунікацій з | | | | |громадськістю | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 41 |Стосовно виконання|Щокварталу |dvszag@minjust.gov.ua |Департамент | |Конвенції про | | |міжнародного | |правову допомогу | | |права та | |та правові | | |співробітництва | |відносини у | | |(Управління | |цивільних, | | |міжнародного | |сімейних та | | |приватного права| |кримінальних | | |і міжнародної | |справах | | |правової | |1993 року | | |допомоги) | |( 997_009 ) з | | | | |питань надання | | | | |правової допомоги | | | | |у цивільних | | | | |справах в частині | | | | |виконання доручень| | | | |у цивільних | | | | |справах про | | | | |вручення | | | | |документів, | | | | |проведення | | | | |окремих | | | | |процесуальних дій,| | | | |клопотань про | | | | |визнання та | | | | |виконання судових | | | | |рішень та у рамках| | | | |виконання частини | | | | |другої | | | | |статті 14 цієї | | | | |Конвенції | | | | |( 997_009 ) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 42 |Стосовно надання | Щочетверга | sy@minjust.gov.ua |Державна | |інформації про | | |виконавча служба| |майно вартістю | | |України | |понад 100000 грн.,| | | | |щодо якого | | | | |проведено | | | | |експертну оцінку | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 43 |Стосовно | Щоп'ятниці | sy@minjust.gov.ua |Державна | |арештованого | | |виконавча служба| |майна, яке буде | | |України | |розглянуто на | | | | |конкурсі | | | | |(тендері), | | | | |призначеному на | | | | |тижні | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 44 |Стосовно | Щомісяця | analitika@minjust.gov.ua; |Державна | |показників роботи | до 2 числа | gorbunova@minjust.gov.ua; |виконавча служба| |органів Державної | | o.bilous@minjust.gov.ua; |України | |виконавчої служби | | mostova@minjust.gov.ua | | |(оперативна | | | | |інформація) | | | | | | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 45 |Стосовно виконання| Щомісяця | statist@minjust.gov.ua |Державна | |Указу Президента | до 2 числа | |виконавча служба| |України від | | |України | |24.11.2008 N 1073 | | | | |( 1073/2008 ) "Про| | | | |заходи щодо | | | | |забезпечення | | | | |житлових прав | | | | |мешканців | | | | |гуртожитків" | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 46 |Стосовно подання | Щомісяця | statist@minjust.gov.ua |Державна | |інформації по | до 5 числа | |виконавча служба| |відмовах за | | |України | |поданнями | | | | |держвиконавців та | | | | |копій листів або | | | | |постанов | | | | |прокуратури про | | | | |відмову | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 47 |Стосовно подання | Щомісяця | stat_dvs@minjust.gov.ua |Державна | |інформації - | до 5 числа | |виконавча служба| |списку щодо | | |України | |боржників та | | | | |стягувачів по | | | | |банках ТОВ | | | | |"Укрпромбанк" та | | | | |ВАТ "Надра" | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 48 |Стосовно стягнення| Щомісяця | analitika@minjust.gov.ua; |Державна | |до бюджету | до 5 числа | gorbunova@minjust.gov.ua |виконавча служба| |(державного та | | |України | |місцевих) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 49 |Стосовно майна, |Щопонеділка |sy@minjust.gov.ua |Державна | |яке ще не | | |виконавча служба| |передавалось на | | |України | |реалізацію | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 50 |Стосовно | Щомісяця | sy@minjust.gov.ua; |Державна | |транспортних | до 5 числа | gorbunova@minjust.gov.ua |виконавча служба| |засобів, | | |України | |конфіскованих за | | | | |постановами судів | | | | |в адміністративних| | | | |справах та | | | | |вироками судів у | | | | |кримінальних | | | | |справах | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 51 |Стосовно стану | Щомісяця | stat_dvs@minjust.gov.ua |Державна | |реалізації | до 7 числа | |виконавча служба| |торговельними | | |України | |організаціями | | | | |арештованого майна| | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 52 |Стосовно порушених| Щомісяця | dvs_kadrovuk@minjust.gov.ua; |Державна | |кримінальних справ| до 7 числа | gorbunova@minjust.gov.ua; |виконавча служба| |щодо працівників | | o.bilous@minjust.gov.ua; |України | |органів ДВС | | mostova@minjust.gov.ua | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 53 |Стосовно | Щомісяця | vir@minjust.gov.ua; |Державна | |арештованого | до 7 числа | gorbunova@minjust.gov.ua |виконавча служба| |майна, щодо якого | | |України | |проведено оцінку | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 54 |Стосовно стягнення| Щомісяця | analitika@minjust.gov.ua |Державна | |фінансових санкцій| до 10 числа | |виконавча служба| | | | |України | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 55 |Стосовно залишків | Щомісяця | vir@minjust.gov.ua |Державна | |коштів на | до 7 числа | |виконавча служба| |депозитних | | |України | |рахунках органів | | | | |ДВС | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 56 |Стосовно стягнення| Щомісяця | vir@minjust.gov.ua; |Державна | |заборгованості із | до 15 числа | gorbunova@minjust.gov.ua |виконавча служба| |заробітної плати | | |України | |та інших виплат, | | | | |пов'язаних з | | | | |трудовими | | | | |правовідносинами, | | | | |по найбільших | | | | |боржниках | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 57 |Стосовно стану | Щокварталу | stat_dvs@minjust.gov.ua |Державна | |виконання рішень | до 5 числа | |виконавча служба| |про повернення | | |України | |самовільно | | | | |зайнятих земельних| | | | |ділянок, сплату | | | | |земельного податку| | | | |і орендної плати | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 58 |Стосовно майна, |Щопонеділка |sy@minjust.gov.ua |Державна | |яке було знято з | | |виконавча служба| |реалізації | | |України | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 59 |Стосовно стану | Щокварталу | analitika@minjust.gov.ua; |Державна | |виконання рішень | до 15 числа | gorbunova@minjust.gov.ua |виконавча служба| |судів та інших | | |України | |органів щодо | | | | |стягнення | | | | |заборгованості по | | | | |заробітній платі | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 60 |Стосовно подання | Щокварталу | statist@minjust. gov.ua |Державна | |інформації та | до 15 числа | |виконавча служба| |актів звірення | | |України | |регіональних | | | | |відділів ДВС з | | | | |головними | | | | |управліннями | | | | |Пенсійного фонду | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 61 |Стосовно стану |Щомісяця |analitika@minjust.gov.ua; |Державна | |виконання рішень |до 10 числа |gorbunova@minjust.gov.ua |виконавча служба| |судів та інших |місяця, | |України | |органів щодо |наступного | | | |стягнення |за звітним | | | |заборгованості по | | | | |заробітній платі | | | | |та інших виплатах,| | | | |пов'язаних з | | | | |трудовими | | | | |правовідносинами | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 62 |Стосовно подання | Щокварталу | dvs_kadrovuk@minjust.gov.ua; |Державна | |інформації щодо | до 15 числа | gorbunova@minjust.gov.ua; |виконавча служба| |притягнення до | | mostova@minjust.gov.ua |України | |дисциплінарної | | | | |відповідальності | | | | |державних | | | | |виконавців | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 63 |Стосовно стягнення| Щокварталу | vir@minjust.gov.ua |Державна | |органами ДВС | до 10 числа | |виконавча служба| |витрат на | | |України | |проведення | | | | |виконавчих дій | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 64 |Стосовно виконання| Щокварталу | stat_dvs@minjust.gov.ua; |Державна | |рішень судів про | до 10 числа | gorbunova@minjust.gov.ua |виконавча служба| |конфіскацію майна,| | |України | |вилученого | | | | |митними органами, | | | | |та обсягу | | | | |перерахування | | | | |коштів від | | | | |реалізації цього | | | | |майна до | | | | |Державного бюджету| | | | |України | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 65 |Стосовно стану | Щокварталу | statist@minjust.gov.ua |Державна | |розгляду подань | до 20 числа | |виконавча служба| |державних | | |України | |виконавців | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 66 |Стосовно подання | Щокварталу | statist@minjust.gov.ua |Державна | |інформації за | до 20 числа | |виконавча служба| |актами звірення | | |України | |органів державної | | | | |виконавчої служби | | | | |та органів | | | | |прокуратури | | | | |стосовно | | | | |направлених на | | | | |розгляд до | | | | |прокуратури подань| | | | |державних | | | | |виконавців | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 67 |Стосовно звірення | Щопівроку | stat_dvs@minjust.gov.ua |Державна | |ДВС та ДПА щодо | до 15 липня | |виконавча служба| |стану виконання | та 15 січня | |України | |рішень про | | | | |стягнення | | | | |державного мита | | | | |(судового збору) | | | | |на користь держави| | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 68 |Стосовно виконання| Щопівроку | analitika@minjust.gov.ua |Державна | |пункту 9 | до 20 липня | |виконавча служба| |Національного | та 20 січня | |України | |плану дій із | | | | |забезпечення | | | | |належного | | | | |виконання рішень | | | | |судів, | | | | |затвердженого | | | | |Указом Президента | | | | |України від | | | | |27.06.2006 N 587 | | | | |( 587/2006 ) | | | | |(інформація щодо | | | | |стану виконання | | | | |рішень органів | | | | |державної та | | | | |судової влади | | | | |стосовно | | | | |відшкодування з | | | | |Державного бюджету| | | | |України витрат | | | | |відповідно до | | | | |статті 35 Закону | | | | |України "Про | | | | |Державний бюджет | | | | |України на | | | | |2006 рік") | | | | |( 3235-15 ) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 69 |Стосовно подання | Щопівроку | analitika@minjust.gov.ua |Державна | |форми звітності | до 30 липня | |виконавча служба| |N 1 "Звіт | та 30 січня | |України | |про роботу | | | | |органів державної | | | | |виконавчої служби"| | | | |( va208323-08 ) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 70 |Стосовно виконання| Щопівроку | stat_dvs@minjust.gov.ua |Державна | |наказу Мінприроди | до 20 липня | |виконавча служба| |та Мін'юсту від | та 20 січня | |України | |30.08.2007 | | | | |N 452/707/5 | | | | |( z1042-07 ) "Про | | | | |взаємодію органів | | | | |Мінприроди та | | | | |органів ДВС" | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 71 |Стосовно стану | Щопівроку | zags@minjust.gov.ua; |Державна | |реалізації заходів| до 25 числа | gorbunova@minjust.gov.ua; |реєстраційна | |щодо вирішення | місяця, | fedkovych@minjust.gov.ua |служба України | |проблемних питань,| наступного | |(Департамент у | |що мають місце в | за звітним | |справах | |діяльності | періодом | |цивільного стану| |підпорядкованих | | |громадян) | |органів державної | | | | |реєстрації актів | | | | |цивільного стану, | | | | |затверджених | | | | |наказом | | | | |Міністерства | | | | |юстиції України | | | | |від 18.07.2008 | | | | |N 1044/7 | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 72 |Стосовно |Щопівроку до | zags@minjust.gov.ua; |Державна | |фінансування | 25 числа | fedkovych@minjust.gov.ua |реєстраційна | |відділів державної| місяця, | |служба України | |реєстрації актів | наступного | |(Департамент у | |цивільного стану | за звітним | |справах | |(подавати | періодом | |цивільного стану| |відповідно до | | |громадян) | |додатка 3) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 73 |Стосовно | Щопівроку | zags@minjust.gov.ua; |Державна | |найпоширеніших та | до 25 числа | fedkovych@minjust.gov.ua |реєстраційна | |рідковживаних | місяця, | |служба України | |імен, які | наступного | |(Департамент у | |надаються дітям | за звітним | |справах | |при державній | періодом | |цивільного стану| |реєстрації | (звітування | |громадян) | |народження | лише в | | | | |електронному | | | | | вигляді) | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 74 |Стосовно виконання| Щокварталу | zags@minjust.gov.ua; |Державна | |наказу | до 3 числа | fedkovych@minjust.gov.ua |реєстраційна | |Міністерства | місяця, | |служба України | |юстиції України | наступного | |(Департамент у | |від 02.08.2007 | за звітним | |справах | |N 597/5 | періодом | |цивільного стану| |( v597_323-07 ) | | |громадян) | |"Про запровадження| | | | |безпосередніх | | | | |зносин органів | | | | |юстиції України в | | | | |Конвенції про | | | | |правову допомогу | | | | |та правові | | | | |відносини у | | | | |цивільних, | | | | |сімейних та | | | | |кримінальних | | | | |справах 1993 року | | | | |в частині | | | | |виконання доручень| | | | |у цивільних | | | | |справах" (подавати| | | | |відповідно до | | | | |додатка 4) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 75 |Стосовно | Щокварталу | zags@minjust.gov.ua; |Державна | |проведених | до 10 числа | gorbunova@minjust.gov.ua; |реєстраційна | |державних | місяця, | fedkovych@minjust.gov.ua |служба України | |реєстрацій актів | наступного | |(Департамент у | |цивільного стану | за звітним | |справах | |громадян протягом | періодом | |цивільного стану| |кварталу (подавати| | |громадян) | |відповідно до | | | | |додатка 5) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 76 |Стосовно виконання| До 1 числа | zags@minjust.gov.ua; |Державна | |Закону України | наступного | fedkovych@minjust.gov.ua |реєстраційна | |"Про Державний |місяця після | |служба України | |реєстр виборців" | подання | |(Департамент у | |( 698-16 ), поста-| відомостей | |справах | |нов Центральної |про виборців | |цивільного стану| |виборчої комісії з| | |громадян) | |питання подання | | | | |відомостей про | | | | |виборців органам | | | | |ведення Державного| | | | |реєстру виборців, | | | | |пунктів 3, 4 | | | | |Плану основних | | | | |заходів щодо | | | | |виконання Закону | | | | |України "Про | | | | |Державний реєстр | | | | |виборців", | | | | |затвердженого | | | | |наказом | | | | |Міністерства | | | | |юстиції України | | | | |від 15.07.2009 | | | | |N 1261/5 (подавати| | | | |відповідно до | | | | |додатка 6) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 77 |Стосовно кількості| Щомісяця | zags@minjust.gov.ua; |Державна | |внесених до | до 10 числа | gorbunova@minjust.gov.ua; |реєстраційна | |Державного реєстру| місяця, | fedkovych@minjust.gov.ua |служба України | |актів цивільного | наступного | |(Департамент у | |стану громадян | за звітним | |справах | |книг про державну | періодом | |цивільного стану| |реєстрацію актів | (звітування | |громадян) | |цивільного стану | лише в | | | |протягом місяця |електронному | | | |(подавати | вигляді) | | | |відповідно до | | | | |додатка 7) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 78 |Стосовно | Щомісяця | zags@minjust.gov.ua; |Державна | |функціонування | до 10 числа | gorbunova@minjust.gov.ua; |реєстраційна | |Державного реєстру| місяця, | fedkovych@minjust.gov.ua |служба України | |актів цивільного | наступного | |(Департамент у | |стану громадян | за звітним | |справах | |(кількість та | періодом | |цивільного стану| |тривалість, | (звітування | |громадян) | |причини випадків | лише в | | | |відсутності |електронному | | | |доступу до | вигляді) | | | |Державного реєстру| | | | |актів цивільного | | | | |стану громадян, | | | | |виконання наказу | | | | |Міністерства | | | | |юстиції України | | | | |від 12.02.2009 | | | | |N 257/5) | | | | |( z0142-09 ) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 79 |Стосовно | Щодня | zags@minjust.gov.ua; |Державна | |засвідчених |до 10 години | fedkovych@minjust.gov.ua |реєстраційна | |відділами | (звітування | |служба України | |державної | лише в | |(Департамент у | |реєстрації актів |електронному | |справах | |цивільного стану | вигляді або | |цивільного стану| |головних управлінь| факсом) | |громадян) | |юстиції | | | | |Міністерства | | | | |юстиції України в | | | | |Автономній | | | | |Республіці Крим, в| | | | |областях, містах | | | | |Києві та | | | | |Севастополі | | | | |протягом | | | | |попереднього | | | | |робочого дня | | | | |документів про | | | | |державну | | | | |реєстрацію актів | | | | |цивільного стану | | | | |для подальшого | | | | |використання за | | | | |кордоном | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 80 |Стосовно | Щосереди | zags@minjust.gov.ua; |Державна | |запланованих на | (звітування | matyash@minjust.gov.ua; |реєстраційна | |наступний тиждень | лише в | gorbunova@minjust.gov.ua; |служба України | |суспільно значущих|електронному | fedkovych@minjust.gov.ua |(Департамент у | |заходів з питань | вигляді) | |справах | |діяльності органів| | |цивільного стану| |державної | | |громадян) | |реєстрації актів | | | | |цивільного стану, | | | | |а також про | | | | |аналогічні заходи,| | | | |які відбулись | | | | |протягом | | | | |попереднього тижня| | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 81 |Стосовно змін, що | Протягом | zags@minjust.gov.ua; |Державна | |стосуються | тижня з дня | fedkovych@minjust.gov.ua |реєстраційна | |підпорядкованих | змін | |служба України | |відділів державної| (звітування | |(Департамент у | |реєстрації актів | лише в | |справах | |цивільного стану |електронному | |цивільного стану| |(місце | вигляді) | |громадян) | |розташування | | | | |(адреса, | | | | |телефони), | | | | |кадрове | | | | |забезпечення, | | | | |умови зберігання | | | | |архівного фонду, | | | | |охорона | | | | |приміщень) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 82 |Стосовно | У разі | zags@minjust.gov.ua; |Державна | |проблемних | виникнення | fedkovych@minjust.gov.ua |реєстраційна | |моментів, які | (звітування | |служба України | |виникають при | лише в | |(Департамент у | |застосуванні |електронному | |справах | |програмного | вигляді) | |цивільного стану| |забезпечення | | |громадян) | |Державного реєстру| | | | |актів цивільного | | | | |стану громадян | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 83 |Стосовно | Постійно в | zags@minjust.gov.ua; |Державна | |перенесення до | міру | fedkovych@minjust.gov.ua |реєстраційна | |Державного реєстру| перенесення | |служба України | |актів цивільного | відомостей | |(Департамент у | |стану громадян | (звітування | |справах | |відомостей актових| лише в | |цивільного стану| |записів про |електронному | |громадян) | |народження та | вигляді) | | | |смерть з локальних| | | | |комп'ютерних | | | | |програм, що | | | | |використовували у | | | | |своїй роботі | | | | |відділи державної | | | | |реєстрації актів | | | | |цивільного стану в| | | | |попередні роки | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 84 |Стосовно подання |Щокварталу до| gorbunova@minjust.gov.ua; |Державна | |інформації щодо | 5 числа | fedkovych@minjust.gov.ua |реєстраційна | |зареєстрованих | місяця, | |служба України | |територіальними | наступного | |(Департамент | |управліннями | за звітним | |легалізації | |юстиції | періодом | |об'єднань | |структурних | | |громадян, | |утворень та | | |державної | |легалізованих | | |реєстрації | |шляхом | | |друкованих | |повідомлення | | |засобів масової | |організацій | | |інформації та | |політичних партій | | |інформаційних | |України (подавати | | |агентств) | |відповідно до | | | | |додатка 8) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 85 |Стосовно подання | Щокварталу | gorbunova@minjust.gov.ua; |Державна | |статистичної | до 5 числа | fedkovych@minjust.gov.ua |реєстраційна | |інформації за | місяця, | |служба України | |основними | наступного | |(Департамент | |напрямами | за звітним | |легалізації | |діяльності | періодом | |об'єднань | |територіальних | | |громадян, | |органів юстиції з | | |державної | |питань легалізації| | |реєстрації | |об'єднань | | |друкованих | |громадян, | | |засобів масової | |державної | | |інформації та | |реєстрації | | |інформаційних | |друкованих засобів| | |агентств) | |масової інформації| | | | |(подавати | | | | |відповідно до | | | | |додатка 9) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 86 |Стосовно подання |Щокварталу |klubovi@meta.ua; |Державна | |інформації щодо |до 5 числа |legalizacia@mail.ru; |реєстраційна | |зареєстрованих |місяця, |gorbunova@minjust.gov.ua; |служба України | |територіальними |наступного |fedkovych@minjust.gov.ua |(Департамент | |управліннями |за звітним | |легалізації | |юстиції |періодом | |об'єднань | |структурних | | |громадян, | |утворень та | | |державної | |легалізованих | | |реєстрації | |шляхом | | |друкованих | |повідомлення | | |засобів масової | |організацій | | |інформації та | |політичних партій | | |інформаційних | |України (подавати | | |агентств) | |відповідно до | | | | |додатка 8) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 87 |Стосовно подання |Щокварталу |klubovi@meta.ua; |Державна | |статистичної |до 5 числа |legalizacia@mail.ru; |реєстраційна | |інформації за |місяця, |gorbunova@minjust.gov.ua; |служба України | |основними |наступного |fedkovych@minjust.gov.ua |(Департамент | |напрямами |за звітним | |легалізації | |діяльності |періодом | |об'єднань | |територіальних | | |громадян, | |органів юстиції з | | |державної | |питань легалізації| | |реєстрації | |об'єднань | | |друкованих | |громадян, | | |засобів масової | |державної | | |інформації та | |реєстрації | | |інформаційних | |друкованих засобів| | |агентств) | |масової інформації| | | | |(подавати | | | | |відповідно до | | | | |додатка 9) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 88 |Стосовно |Щопівроку, |klubovi@meta.ua; |Державна | |здійснення |щороку |legalizacia@mail.ru; |реєстраційна | |ситуаційного |до 5 числа |gorbunova@minjust.gov.ua; |служба України | |аналізу стану |місяця, |fedkovych@minjust.gov.ua |(Департамент | |роботи |наступного | |легалізації | |територіальних |за звітним | |об'єднань | |управлінь юстиції |періодом, | |громадян, | |з питань |порівняно з | |державної | |легалізації |відповідним | |реєстрації | |об'єднань громадян|періодом | |друкованих | |та реєстрації |минулого року| |засобів масової | |інших громадських | | |інформації та | |формувань, | | |інформаційних | |державної | | |агентств) | |реєстрації | | | | |друкованих засобів| | | | |масової інформації| | | | |за півріччя (рік) | | | | |у порівнянні з | | | | |відповідним | | | | |періодом минулого | | | | |року | | | | |(подавати | | | | |відповідно до | | | | |додатка 10) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 89 |Стосовно |Щопівроку, |klubovi@meta.ua; |Державна | |підготовки |щороку |legalizacia@mail.ru; |реєстраційна | |статистичних |до 5 числа |fedkovych@minjust.gov.ua |служба України | |звітів (за |місяця, | |(Департамент | |підсумками |наступного | |легалізації | |півріччя та року) |за звітним | |об'єднань | |про здійснення |періодом | |громадян, | |Головним | | |державної | |управлінням | | |реєстрації | |юстиції та | | |друкованих | |районними | | |засобів масової | |(міськрайонними) | | |інформації та | |управліннями | | |інформаційних | |юстиції контролю | | |агентств) | |за виконанням | | | | |органами місцевого| | | | |самоврядування | | | | |делегованих | | | | |повноважень | | | | |органів виконавчої| | | | |влади в частині | | | | |здійснення | | | | |органами місцевого| | | | |самоврядування | | | | |повноважень у | | | | |сфері легалізації | | | | |об'єднань громадян| | | | |(подавати | | | | |відповідно до | | | | |додатка 11) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 90 |Стосовно подання |Щокварталу |klubovi@meta.ua; |Державна | |інформації про |до 5 числа |legalizacia@mail.ru; |реєстраційна | |кількість |місяця, |gorbunova@minjust.gov.ua; |служба України | |зареєстрованих |наступного |fedkovych@minjust.gov.ua |(Департамент | |(перереєстрованих)|за звітним | |легалізації | |Головним |періодом | |об'єднань | |управлінням | | |громадян, | |юстиції друкованих| | |державної | |засобів масової | | |реєстрації | |інформації | | |друкованих | |(подавати | | |засобів масової | |відповідно | | |інформації та | |до додатка 12) | | |інформаційних | | | | |агентств) | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 91 |Стосовно змін, що |Протягом двох|Звітування лише у |Державне | |стосуються |робочих днів |паперовому вигляді |підприємство | |підпорядкованих |з дня змін |надсилається |"Інформаційний | |відділів державної| |поштою |центр" | |реєстрації актів | | |Міністерства | |цивільного стану | | |юстиції | |(найменування | | | | |відділу, місце | | | | |розташування | | | | |(адреса, індекс, | | | | |телефони | | | | |начальника | | | | |відділу, | | | | |спеціалістів), | | | | |склад працівників | | | | |відділу (прізвище,| | | | |ім'я, по | | | | |батькові, посада, | | | | |реєстраційний | | | | |номер облікової | | | | |картки платника | | | | |податку в разі | | | | |наявності) | | | | |(подавати | | | | |відповідно до | | | | |додатка 13) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 94 |Стосовно |Щомісяця |stat_dvs@minjust.gov.ua |Державна | |стягнення |до 5 числа | |виконавча служба| |соціальних |місяця, | |України | |виплат з |наступного | | | |органів |за звітним | | | |Пенсійного | | | | |фонду України | | | | |та управлінь | | | | |праці та | | | | |соціального | | | | |захисту | | | | |населення | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 95 |Стосовно |Щомісяця |vir@minjust.gov.ua |Державна | |правильності |до 5 числа | |виконавча служба| |ведення обліку |місяця, | |України | |депозитних сум |наступного | | | | |за звітним | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 96 |Стосовно |Щомісяця |vir@minjust.gov.ua |Державна | |фактично |до 15 числа | |виконавча служба| |нарахованої |місяця, | |України | |заробітної |наступного | | | |плати |за звітним | | | |працівникам | | | | |органів ДВС та | | | | |встановлення їм | | | | |надбавки за | | | | |високі | | | | |досягнення у | | | | |праці за | | | | |виконання | | | | |особливо | | | | |важливої роботи | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 97 |Стосовно стану |Щокварталу |statist@minjust.gov.ua |Державна | |виконання |до 3 числа | |виконавча служба| |рішень про |місяця, | |України | |виплату коштів |наступного | | | |на користь |за звітним | | | |дітей війни та |періодом | | | |осіб, | | | | |постраждалих | | | | |внаслідок | | | | |Чорнобильської | | | | |катастрофи | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 98 |Стосовно оплати |Щокварталу |vir@minjust.gov.ua |Державна | |послуг за |до 20 числа | |виконавча служба| |проведену |місяця, | |України | |експертизу |наступного | | | | |за звітним | | | | |періодом | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 99 |Стосовно | Щомісяця | nagorna@minjust.gov.ua |Департамент | |наповнення Єдиного| до 5 числа | |нотаріату, | |реєстру | місяця, | |банкрутства та | |підприємств, щодо | наступного | |функціонування | |яких порушено | за звітним | |центрального | |провадження у | періодом | |засвідчувального| |справі про | | |органу | |банкрутство, | | | | |враховуючи | | | | |кількість | | | | |інформації, що | | | | |надійшла протягом | | | | |місяця (подавати | | | | |відповідно до | | | | |додатка 14) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 100|Стосовно випадків | Щомісяця | nagorna@minjust.gov.ua |Департамент | |ненадання | до 15 числа | |нотаріату, | |арбітражними | місяця, | |банкрутства та | |керуючими | наступного | |функціонування | |інформації, | за звітним | |центрального | |необхідної для | періодом | |засвідчувального| |ведення Єдиного | | |органу | |реєстру | | | | |підприємств, щодо | | | | |яких порушено | | | | |провадження у | | | | |справі про | | | | |банкрутство, чи | | | | |порушення строків | | | | |надання такої | | | | |інформації, | | | | |встановлених | | | | |наказом | | | | |Міністерства | | | | |юстиції України | | | | |від 18.01.2013 | | | | |N 130/5 | | | | |( z0148-13 ) | | | | |"Про порядок | | | | |подання | | | | |арбітражними | | | | |керуючими | | | | |(розпорядниками | | | | |майна, керуючими | | | | |санацією, | | | | |ліквідаторами) | | | | |обов'язкових | | | | |відомостей | | | | |(інформації)", | | | | |зареєстрованим у | | | | |Міністерстві | | | | |юстиції України | | | | |21.01.2013 | | | | |за N 148/22680 | | | | |(подавати | | | | |відповідно до | | | | |додатка 15) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 101|Стосовно | Щомісяця | dotsenkoanna@minjust.gov.ua |Департамент | |здійснених | до 5 числа | |нотаріату, | |перевірок | місяця, | |банкрутства та | |дотримання | наступного | |функціонування | |арбітражними | за звітним | |центрального | |керуючими | | |засвідчувального| |(розпорядниками | | |органу | |майна, керуючими | | | | |санацією, | | | | |ліквідаторами) | | | | |вимог Конституції | | | | |України | | | | |( 254к/96-ВР ), | | | | |Господарського | | | | |процесуального | | | | |кодексу України | | | | |( 1798-12 ), | | | | |Закону України | | | | |"Про відновлення | | | | |платоспроможності | | | | |боржника або | | | | |визнання його | | | | |банкрутом" | | | | |( 2343-12 ) | | | | |(подавати щодо | | | | |здійснених | | | | |перевірок | | | | |відповідно до | | | | |додатка 16) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 102|Стосовно розгляду | Щомісяця | igorstaniv@minjust.gov.ua |Департамент | |господарськими | до 5 числа | |нотаріату, | |судами справ про | місяця, | |банкрутства та | |банкрутство | наступного | |функціонування | |(за формами 1-4, | за звітним | |центрального | |затвердженими | | |засвідчувального| |Порядком подання | | |органу | |арбітражними | | | | |керуючими | | | | |(розпорядниками | | | | |майна, керуючими | | | | |санацією, | | | | |ліквідаторами) | | | | |обов'язкових | | | | |відомостей | | | | |(інформації), | | | | |затвердженим | | | | |наказом | | | | |Міністерства | | | | |юстиції від | | | | |18 січня 2013 року| | | | |N 130/5 | | | | |( z0148-13 ) | | | | |і зареєстрованим | | | | |в Міністерстві | | | | |юстиції України | | | | |21 січня 2013 року| | | | |за N 148/22680 | | | | |(подавати | | | | |відповідно до | | | | |додатків 17-19) | | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 103|Стосовно суб'єктів| Щокварталу | igorstaniv@minjust.gov.ua |Департамент | |господарювання, | протягом | |нотаріату, | |щодо яких | 35 днів | |банкрутства та | |порушено | після | |функціонування | |провадження у | закінчення | |центрального | |справі про | звітного | |засвідчувального| |банкрутство | періоду, | |органу | |(подавати | щороку | | | |відповідно до | до 5 квітня | | | |додатка 20) | року, | | | | | що настає | | | | | за звітним | | | | | періодом | | | ---+------------------+-------------+------------------------------+----------------| 104|Стосовно |Щороку |zags@minjust.gov.ua; |Державна | |підсумків |до 25 січня |fedkovych@minjust.gov.ua |реєстраційна | |роботи органів | | |служба України | |державної | | |(Департамент у | |реєстрації | | |справах | |актів | | |цивільного стану| |цивільного | | |громадян) | |стану | | | | |(інформаційно- | | | | |аналітичні | | | | |матеріали) | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 62/5 ( v0062323-12 ) від 16.01.2012, N 1249/5
( v1249323-13 ) від 25.06.2013 }
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади О.Зеркаль

Додаток 1

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством юстиції

України та центральними

органами виконавчої влади,

діяльність яких

спрямовується

та координується Кабінетом

Міністрів України через

Міністра юстиції України

ПЕРЕЛІК

питань для надання аналітичної звітної інформації

1. Відомості про працівників управління юстиції, які
виконують обов'язки, пов'язані з правовою освітою населення, та
заступників начальника Головного управління юстиції, які є
кураторами правоосвітнього напряму роботи: прізвище, ім'я, по
батькові; з якого часу працює; телефон для зв'язку; електронна
адреса.
2. Діяльність обласної міжвідомчої координаційно-методичної
ради з правової освіти населення (МКМР): відомості про кількість
проведених засідань та перелік питань, що були розглянуті;
виконання рекомендацій, які були прийняті на засіданні обласної
МКМР, та хід виконання рекомендацій, прийнятих на засіданні
Всеукраїнської МКМР.
3. Відомості про міжвідомчі ради в районах і містах: де вони
діють, діяльність яких рад вивчалась, де не сформовані чи не
діють. Викласти досвід найкращої МКМР.
4. Діяльність громадських приймалень та виїзних
консультативних пунктів; співпраця з юридичними клініками,
створеними при вищих навчальних закладах, які готують
фахівців-юристів.
4.1 робота громадських приймалень, створених при управліннях
юстиції, які надають безоплатні консультації та роз'яснення з
правових питань, допомогу в оформленні заяв, скарг та інших
документів правового характеру, інформацію про повноваження
органів, установ малозабезпеченим верствам населення;
4.2 робота інших громадських приймалень, у роботі яких
працівники управлінь юстиції беруть участь: кількість таких
приймалень; кількість наданих у них консультацій працівниками
управлінь юстиції;
4.3 робота виїзних консультаційних пунктів (наказ управління
юстиції, розпорядження голови облдержадміністрації, кількість
виїздів, кількість населення, якому надано правову допомогу
працівниками органів юстиції);
4.4 суть співпраці управлінь юстиції з юридичними клініками;
4.5 характер питань, на які було надано безоплатні правові
консультації у громадських приймальнях, створених при органах
юстиції.
5. Відомості про співпрацю з громадськими організаціями та їх
місцевими осередками: кількість, напрями роботи, організаційні
форми роботи тощо.
6. Відомості про кількість проведених заходів, спрямованих на
підвищення правосвідомості громадян, їх учасників, яким проблемам
присвячені, кількість громадян, охоплених цими заходами.
7. Стан правового навчання в дошкільних, загальноосвітніх та
вищих навчальних закладах: де перевіряється стан викладання
правознавства, чи має розвиток мережа навчальних закладів з
поглибленим вивченням права (ліцеї, школи-гімназії, спеціалізовані
класи). Яка кількість учнівської молоді охоплена цим навчанням.
Приклади позитивного досвіду, які проблеми стримують цей процес.
Відомості про поширення позитивного досвіду серед інших навчальних
закладів області.
8. Стан правового навчання в закладах культури. Відомості про
правоосвітні заходи, що в них проводились.
9. Робота з неповнолітніми. Зазначення показників підліткової
злочинності у регіоні в порівнянні з аналогічним періодом минулого
року. Заходи, спрямовані на профілактику злочинності, пропаганду
здорового способу життя.
10. Інформація про проведення територіальними управліннями
юстиції спільних правоосвітніх заходів Міністерства юстиції
України.
11. Проведення тижнів, декад, місячників правових знань,
участь у проведенні обласних турів олімпіад з основ правознавства.
12. Інформація про виступи працівників Головного та
територіальних управлінь юстиції у засобах масової інформації.
13. Розроблення методичних матеріалів, рекомендацій,
посібників тощо.
14. Здійснення управліннями юстиції методичного керівництва
та контролю за діяльністю районних та міських управлінь юстиції в
частині забезпечення організації правоосвітньої та правовиховної
діяльності.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Інформація про роботу головних управлінь юстиції з деяких напрямів правової освіти населення | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N |Назва |Робота МКМР області| Розглянуто | Проведено, здійснено, підготовлено | Наявність | Кіль- | Співпраця з | Кількість ЗМІ, з | Правова освіта в |Здійснено |Проведено| Кіль- | Кіль- | з/п|управ-| | правоосвітніх | | власного | кість | громадськими | якими співпрацює | навчальних закладах |перевірок | тижнів | кість | кість | |ління | | питань на | | друко- |постій-| організаціями | управління | |в органах |правових | право- | насе- | | | | | | ваного | них | | | |виконавчої| знань / |освітніх|лення, | | | | | | органу |рубрик | | | | влади, |кількість|заходів,|охопле-| | | | | |(кількість)| у ЗМІ | | | | на | охопле- | прове- | ного | | |-------------------+-------------------+-------------------------------------| | |----------------+--------------------+--------------------------|державних | ного | дених |право- | | |кількість|кількість|коле-|нара-|семіна-|перевірок|стажувань|розроб- | здійс- | | |місцеві|терито- |друко-|радіо|телеба-|кіль-|кількість|кількість | підпри- |населення| голов- |освіт- | | | прове- | розгля- |гіях | дах | рах |управлінь| праців- | лено | нено | | | |ріальні | вані | | чення |кість| право- | учнів, |ємствах, в| | ним | німи | | | дених | нутих | | | |юстиції /| ників |методич-|узагаль-| | | |осередки| | | |пере-|освітніх |студентів,|установах,| | управ- | захо- | | |засідань | питань | | | |місцевих |райміськ-| них | нень | | | | | | | |вірок| заходів | охопле- | органі- | |лінням | дами | | | | | | | | МКМР з |управлінь|рекомен-|позитив-| | | | | | | | | |них право-| заціях з | |юстиції | | | | | | | | |правової | з | дацій | ного | | | | | | | | | |освітніми | правової | | | | | | | | | | | освіти |правової | |досвіду | | | | | | | | | | заходами | освіти | | | | | | | | | | |населення| освіти | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+------+---------+---------+-----+-----+-------+---------+---------+--------+--------+-----------+-------+-------+--------+------+-----+-------+-----+---------+----------+----------+---------+--------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ---+------+---------+---------+-----+-----+-------+---------+---------+--------+--------+-----------+-------+-------+--------+------+-----+-------+-----+---------+----------+----------+---------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+---------+---------+-----+-----+-------+---------+---------+--------+--------+-----------+-------+-------+--------+------+-----+-------+-----+---------+----------+----------+---------+--------+-------| Всього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Інформація про роботу районних, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції з деяких напрямів правової освіти населення | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Назва | Робота МКМР області |Проведено, здійснено, | Засновано, | Співпраця з | Кількість ЗМІ, з | Правова освіта в навчальних | Здійснено |Кількість |Кількість |Кількість| з/п|управління| | підготовлено | створено | громадськими | якими співпрацює | закладах |перевірок в | право- |населення,|районів в| | | | | |організаціями | управління | | органах | освітніх |охопленого| області | | | | | | | | | виконавчої | заходів, | право- | | | | | | | | | | влади, на |проведених|освітніми | | | | | | | | | | державних | управ- | заходами | | | |----------------------+----------------------+------------------+----------------+--------------------+------------------------------| підпри- | лінням | | | | |кількість | кількість |розроблено| здійснено |юридична | газет, |місцеві|терито- |друко-|радіо|телеба-|кількість|кількість|кількість | ємствах, в | юстиції | | | | |проведених|розглянутих|методичних|узагальнень|сторінка,|журналів| |ріальні | вані | | чення |перевірок| право- | учнів, | установах, | | | | | | засідань | питань | рекомен- |позитивного| рубрика | | |осередки| | | | |освітніх |студентів,|організаціях| | | | | | | | дацій | досвіду | | | | | | | | | заходів |охоплених | з правової | | | | | | | | | | | | | | | | | | | право- | освіти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |освітніми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | заходами | | | | | ---+----------+----------+-----------+----------+-----------+---------+--------+-------+--------+------+-----+-------+---------+---------+----------+------------+----------+----------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ---+----------+----------+-----------+----------+-----------+---------+--------+-------+--------+------+-----+-------+---------+---------+----------+------------+----------+----------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+----------+----------+-----------+----------+-----------+---------+--------+-------+--------+------+-----+-------+---------+---------+----------+------------+----------+----------+---------| | Всього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Інформація про роботу громадських приймалень з надання безоплатної правової допомоги малозахищеним верствам населення, | створених при головних управліннях юстиції | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Область| Діяльність громадських приймалень, | Кількість | Кількість | Кількість | Кількість | Кількість | | створених при органах юстиції |громадських|консультацій,| виїзних | виїздів | консультацій, | |---------------------------------------|приймалень,| наданих в |консультативних|консультативних| наданих під | | кількість | кількість | кількість | у роботі | громадських | пунктів, у | пунктів, у | час роботи | |громадських|консультацій,|консультацій,|яких беруть|приймальнях, | роботі яких | роботі яких | виїзних | |приймалень,| наданих в | наданих в | участь |зазначених в | беруть участь | беруть участь |консультпунктів| | створених | громадських | ході роботи |працівники | графі 5 | працівники | працівники |працівниками | | при |приймальнях, | телефонної | органів | |органів юстиції|органів юстиції|органів юстиції| |управлінні | створених | "гарячої | юстиції | | | | | | юстиції | при | лінії" | | | | | | | | управліннях | | | | | | | | | юстиції | | | | | | | -------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | | | | | -------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Всього | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Інформація про роботу громадських приймалень з надання безоплатної правової допомоги малозахищеним верствам населення, | створених при органах юстиції | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Область| Діяльність громадських приймалень, | Кількість | Кількість | Кількість | Кількість | Кількість | | створених при органах юстиції |громадських|консультацій,| виїзних | виїздів | консультацій, | |---------------------------------------|приймалень,| наданих в |консультативних|консультативних| наданих під | | кількість | кількість | кількість | у роботі | громадських | пунктів, у | пунктів, у | час роботи | |громадських|консультацій,|консультацій,|яких беруть|приймальнях, | роботі яких | роботі яких | виїзних | |приймалень,| наданих в | наданих в | участь |зазначених в | беруть участь | беруть участь |консультпунктів| | створених | громадських | ході роботи |працівники | графі 5 | працівники | працівники | працівниками | | при |приймальнях, | телефонної | органів | |органів юстиції|органів юстиції|органів юстиції| |управлінні | створених | "гарячої | юстиції | | | | | | юстиції | при | лінії" | | | | | | | | управліннях | | | | | | | | | юстиції | | | | | | | -------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | | | | | -------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+---------------+---------------+---------------| Всього | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження додатка 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Характер питань, на які було надано безоплатні правові консультації у громадських приймальнях, створених при органах | юстиції | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Галузь права | Кількість консультацій, | Кількість | Кількість | Кількість консультацій, наданих під час |Всього| | наданих у громадських |консультацій,|консультацій,| роботи виїзних консультпунктів | | |приймальнях, створених при | наданих під | наданих у | працівниками органів юстиції | | | управліннях юстиції | час роботи | громадських | | | | | телефонної |приймальнях, | | | | | "гарячої | у роботі | | | | | лінії" | яких беруть | | | | | | участь | | | | | | працівники | | | | | | органів | | | | | | юстиції | | | |---------------------------+-------------+-------------+------------------------------------------| | | надання | допомога у | надання | надання | допомога у | надання | допомога у | | |консультацій| складанні |консультацій |консультацій | складанні |консультацій| складанні | | |і роз'яснень|заяв, скарг та|і роз'яснень |і роз'яснень |заяв, скарг та|і роз'яснень|заяв, скарг та| | | з правових | інших | з правових | з правових | інших | з правових | інших | | | питань | документів | питань | питань | документів | питань | документів | | | | правового | | | правового | | правового | | | | характеру | | | характеру | | характеру | | | | (крім | | | (крім | | (крім | | | | документів | | | документів | | документів | | | |процесуального| | |процесуального| |процесуального| | | | характеру) | | | характеру) | | характеру) | | ---------------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---------------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+------| Цивільне право | | | | | | | | | ---------------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+------| Земельне право | | | | | | | | | ---------------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+------| Пенсійне право | | | | | | | | | ---------------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+------| Соціальний | | | | | | | | | захист | | | | | | | | | населення | | | | | | | | | ---------------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+------| Спадкове право | | | | | | | | | ---------------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+------| Адміністративне| | | | | | | | | право | | | | | | | | | ---------------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+------| Сімейне право | | | | | | | | | ---------------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+------| Житлове право | | | | | | | | | ---------------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+------| Трудове право | | | | | | | | | ---------------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+------| Міжнародне | | | | | | | | | право | | | | | | | | | ---------------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+------| Кримінальне | | | | | | | | | право | | | | | | | | | ---------------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+------| Інше | | | | | | | | | ---------------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+------| Всього | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 62/5 ( v0062323-12 ) від 16.01.2012 }

Додаток 2

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством юстиції

України та центральними

органами виконавчої влади,

діяльність яких

спрямовується

та координується Кабінетом

Міністрів України через

Міністра юстиції України

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Інформація Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в __________________________________________________________ з питань правової роботи за ____ рік / I півріччя ____ року | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Назва | Здійснено | З них |У тому числі| Вияв- | Надано | Одер- | Пору- | Направ- |Надано | Підго- | Проведено семінарів | Проведено | з\п|Головного | перевірок | | | лено |рекомен-| жано | шено |лено інф.|роз'яс-|товлено | | стажувань | |управління| | | | пору- | дацій |повідом-|питань про| обл. | нень |методич-| | | | юстиції | | | | шень | |лень про| притяг- | держ. |чинного| них |-----------------------------| | | | | | |чинного| |вико- |нення до |адмініст-|законо-|рекомен-|всього| з них | | | | | | |законо-| |нання |відпові- |рації |давства|дацій | | | | | | | | |давства| |рекомен-|дальності | | | | | | | | |---------------+-------------------------------------+------------| | | дацій |керівників| | | | |----------------------+---------------| | | за |фактично|держав- |місцевих |терито- | терито- |спіль-|конт-| | | |юр. служб | | | | | пос- | для | для |началь-|юристів| | |планом| | них | держав- |ріальних|ріальних | них |роль-| | | |місц. | | | | |тійно |началь-| інших | ників | | | | | |підпри- | них |органів |управлінь| | них | | | |органів | | | | |діючих| ників | кате- | та | | | | | | ємств, |адмініст-|ц.о.в.в.| юстиції | | | | | |вик. | | | | | | та | горій |спеціа-| | | | | |установ,| рацій, | | | | | | | |влади, | | | | | |спеціа-|праців-|лістів | | | | | |органі- | органів | | | | | | | |держ. | | | | | |лістів | ників | РУЮ | | | | | | зацій | вико- | | | | | | | |підпри- | | | | | | РУЮ | | | | | | | | | навчої | | | | | | | |ємств | | | | | | | | | | | | | | |влади АРК| | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+----------+------+--------+--------+---------+--------+---------+------+-----+-------+--------+--------+----------+---------+-------+--------+------+------+-------+-------+-------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ---+----------+------+--------+--------+---------+--------+---------+------+-----+-------+--------+--------+----------+---------+-------+--------+------+------+-------+-------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Інформація щодо діяльності районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції Головного управління юстиції Міністерства | юстиції України в ____________________________________________ з питань правової роботи за ____ рік / I півріччя ____ року | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Назва | Здійснено | З них | У тому числі |Виявлено| Надано |Одержано | Порушено |Направлено|Підготов-| Надано |Проведено| Проведено | з\п|району | перевірок | | |порушень|рекомен-|повідом- |питань про | інформ. | лено |роз'яснень|стажувань| семінарів | |(міста)| | | |чинного | дацій |лень про | притяг- | місцев. | мето- | чинного |юрискон- | | | | | | |законо- | |виконання| нення до | держ. | дичних | законо- | сультів | | | | | | |давства | |рекомен- | відпові- |адмініст- |рекомен- | давства | | | | | | | | | | дацій | дальності | рації | дацій | | | | | |---------------+-----------------------------------+----------------| | | |керівників | | | | |-------------| | | за |фактично| державних |терито- | місцевих |спільних| конт- | | | | юр. служб | | | | | для | для | | |планом| |підприємств,|ріальних| державних | |рольних| | | | місц. | | | | |юристів|інших| | | | | установ, |органів |адміністрацій| | | | | | органів | | | | | |кате-| | | | |організацій |ц.о.в.в.| | | | | | |вик. влади,| | | | | |горій| | | | | | | | | | | | | держ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємств| | | | | | | ---+-------+------+--------+------------+--------+-------------+--------+-------+--------+--------+---------+-----------+----------+---------+----------+---------+-------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ---+-------+------+--------+------------+--------+-------------+--------+-------+--------+--------+---------+-----------+----------+---------+----------+---------+-------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Інформація головних управлінь юстиції щодо структури і чисельності юридичних кадрів за ____ рік / I півріччя ____ року | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Назва | Охоплено правовим обслуговуванням | Штатних юристів | Не охоплено правовим обслуговуванням | Кількість вакантних посад юрисконсультів | з/п|Головного |-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------------------------+---------------------------------------------| |управління|державних| терито- | органів | державних | в | в |в органах| на |державних| терито- | органів | державних | у | у терито- |в органах|на державних | | юстиції |адмініст-| ріальних |місцевого |підприємств|державних|терито- |місцевого|державних|адмініст-| ріальних |місцевого|підприємств|державних| ріальних |місцевого|підприємствах| | | рацій | органів |самовряду-| |адмініст-|ріальних|самовря- | підпри- | рацій | органів |самовря- | |адмініст-| органах |самовря- | | | | |централь- | вання | | раціях |органах | дування | ємствах | |центральних| дування | | раціях |центральних| дування | | | | | них | | | | цент- | | | | органів | | | | органів | | | | | | органів | | | |ральних | | | |виконавчої | | | |виконавчої | | | | | |виконавчої| | | |органів | | | | влади | | | | влади | | | | | | влади | | | |виконав-| | | | | | | | | | | | | | | | | | чої | | | | | | | | | | | | | | | | | | влади | | | | | | | | | | | ---+----------+---------+----------+----------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ---+----------+---------+----------+----------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пропозиції щодо покращення стану правової роботи
ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ

спеціаліста з правової роботи
Назва Головного управління юстиції
Телефонний код області

Поштовий індекс, адреса управління, електронна пошта
------------------------------------------------------------------ Посада | Прізвище, ім'я, по батькові |Дата народження |Телефон | --------+-----------------------------+----------------+--------| | | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 3

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством юстиції

України та центральними

органами виконавчої влади,

діяльність яких

спрямовується

та координується Кабінетом

Міністрів України через

Міністра юстиції України

-------------------------------------------------------------------------------------------- Фінансування відділів державної реєстрації актів цивільного стану | ------------------------------------------------------------------------------------------| N | Виділено |Витрачено коштів із загального фонду| Оплата | Охорона | Оренда |Всього| з/п|коштів із | державного бюджету |комунальних|приміщень|приміщень| | |загального| | послуг | | | | | фонду | | | | | | |державного| | | | | | | бюджету | | | | | | |----------+------------------------------------+-----------+---------+---------+------| | всього | заробітна | придбання |проведення | | | | | | | плата |комп'ютерної|капітальних| | | | | | |працівників| техніки |і поточних | | | | | | | | | ремонтів | | | | | ---+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------+------| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Отримано та зараховано до | Кількість коштів, витрачених із спеціального фонду державного бюджету на | | державного бюджету за надання | утримання відділів державної реєстрації актів цивільного стану | | працівниками відділів ДРАЦС | | | платних послуг | | | --------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------| всього| отримано | отримано за | всього (з | оплата | придбання |проведення | оплата | охорона | оренда |інші витрати| | за | надання |урахуванням| праці |комп'ютерної|капітальних|комунальних|приміщень|приміщень| (придбання | |проведення| кур'єрської | залишку | додатково | техніки |та поточних| послуг | | | меблів, | | обрядів | послуги з | коштів) | залучених | | ремонтів | | | |канцтоварів,| |урочистої | доставки | |працівників| | | | | | оплата | |реєстрації|документів до | | | | | | | | послуг | | шлюбів |Укрдержреєстру| | | | | | | | зв'язку, | | | | | | | | | | | передплата | | | | | | | | | | |періодичних | | | | | | | | | | |видань тощо)| ------+----------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------+------------| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ------+----------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------+------------| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством юстиції

України та центральними

органами виконавчої влади,

діяльність яких

спрямовується

та координується Кабінетом

Міністрів України через

Міністра юстиції України

ІНФОРМАЦІЯ

про надання правової допомоги

протягом ____ кварталу ________ року

------------------------------------------------------------------ Країна | З України | В Україну | ------------+-------------------------+-------------------------| назва | кількість | кількість | кількість | кількість | держави | клопотань | звернень | клопотань | звернень | |про надання | громадян |про надання | громадян | | допомоги | щодо | допомоги | щодо | | |витребування| |витребування| | | документів | | документів | | |про державну| |про державну| | | реєстрацію | | реєстрацію | | | актів | | актів | | | цивільного | | цивільного | | | стану | | стану | ------------+------------+------------+------------+------------| Російська | | | | | Федерація | | | | | ------------+------------+------------+------------+------------| Білорусь | | | | | ------------+------------+------------+------------+------------| Туркменистан| | | | | ------------+------------+------------+------------+------------| Казахстан | | | | | ------------+------------+------------+------------+------------| Узбекистан | | | | | ------------+------------+------------+------------+------------| Грузія | | | | | ------------+------------+------------+------------+------------| Таджикистан | | | | | ------------+------------+------------+------------+------------| Азербайджан | | | | | ------------+------------+------------+------------+------------| Молдова | | | | | ------------+------------+------------+------------+------------| Вірменія | | | | | ------------+------------+------------+------------+------------| Киргизстан | | | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 5

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством юстиції

України та центральними

органами виконавчої влади,

діяльність яких

спрямовується

та координується Кабінетом

Міністрів України через

Міністра юстиції України

ІНФОРМАЦІЯ

щодо діяльності органів державної

реєстрації актів цивільного стану

за ____ квартал _______ року

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Кількість складених актових записів цивільного| сума | сума | кількість |Кількість виданих витягів | Сума | стану |стягнутого|отриманих| складених |з Державного реєстру актів|стягнутої | |державного|коштів за|протоколів про |цивільного стану громадян | плати за | | мита | надання |адміністративні| | видачу | ----------------------------------------------| | платних |правопорушення |--------------------------|витягів з | всього| про |про | про | про | про | | послуг | |всього|платних|безоплатних|Державного| |народження|шлюб|розірвання|зміну|смерть| | | | | | | реєстру | | | | шлюбу |імені| | | | | | | | актів | | | | | | | | | | | | |цивільного| | | | | | | | | | | | | стану | | | | | | | | | | | | | громадян | ------+----------+----+----------+-----+------+----------+---------+---------------+------+-------+-----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------+----------+----+----------+-----+------+----------+---------+---------------+------+-------+-----------+----------| | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 6

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством юстиції

України та центральними

органами виконавчої влади,

діяльність яких

спрямовується

та координується Кабінетом

Міністрів України через

Міністра юстиції України

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Закону України

"Про Державний реєстр виборців"

( 698-16 ),

постанов Центральної виборчої комісії

з питання подання відділами державної

реєстрації актів цивільного стану

відомостей про виборців органам

ведення Державного реєстру виборців

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата | Кількість | Кількість |Закону України | Кількість запитів органів | Виконання пунктів 3, 4 | подання | померлих |перевірених|"Про Державний | ведення Державного реєстру | Плану основних заходів | відомостей| виборців, | відділів | реєстр | виборців, розглянутих | щодо виконання Закону | про | яких | державної | виборців" | відділами державної | України "Про Державний | виборців |стосувались|реєстрації | ( 698-16 ), | реєстрації актів цивільного | реєстр виборців", | органам | подання | актів | постанови |стану, щодо уточнення фактів | затверджених наказом | ведення | |цивільного | Центральної | смерті виборців | Міністерства юстиції від | Державного| | стану | виборчої | | 15.07.2009 N 1261/1 | реєстру | | | комісії від |-----------------------------| | виборців | | |13.01.2011 N 6 |кількість| період |кількість| | | | |( v0006359-11 )| запитів |перевірки| осіб | | | | | та інших | | | | | | | | постанов | | | | | | | | Центральної | | | | | | | | виборчої | | | | | | | |комісії з цього| | | | | | | | питання | | | | | | | | | | | | | ----------+-----------+-----------| | | | |--------------------------| | | | | | | | організація | проведення | | | | | | | |та проведення| додаткових | | | | | | | |щоквартальних|навчань щодо| | | | | | | | спільних |правильності| | | | | | | | нарад з | формування | | | | | | | | органами | відділами | | | | | | | | ведення | державної | | | | | | | | Державного | реєстрації | | | | | | | | реєстру | актів | | | | | | | |виборців щодо| цивільного | | | | | | | |врегулювання | стану | | | | | | | | проблемних | відомостей | | | | | | | |моментів при |про виборців| | | | | | | | передачі |за допомогою| | | | | | | | відомостей | Державного | | | | | | | |про виборців | реєстру | | | | | | | | | актів | | | | | | | | | цивільного | | | | | | | | | стану | | | | | | | | | громадян | ----------+-----------+-----------+---------------+---------+---------+---------+-------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------+-----------+-----------+---------------+---------+---------+---------+-------------+------------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством юстиції

України та центральними

органами виконавчої влади,

діяльність яких

спрямовується

та координується Кабінетом

Міністрів України через

Міністра юстиції України

ІНФОРМАЦІЯ

щодо кількості книг про державну

реєстрацію актів цивільного стану,

внесених до Державного реєстру

актів цивільного стану громадян

-------------------------------------------------------------------------- Кількість книг про державну реєстрацію актів цивільного стану, | внесених до Державного реєстру актів цивільного стану громадян | ------------------------------------------------------------------------| Роки | Про |Про | Про | Про | Про | Про | Про | 1995- |народження|шлюб|зміну|смерть|розірвання|усиновлення|встановлення| 1950 | | |імені| | шлюбу | |батьківства | | | | | | | | | -------+----------+----+-----+------+----------+-----------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------+----------+----+-----+------+----------+-----------+------------| 1995 | | | | | | | | -------+----------+----+-----+------+----------+-----------+------------| 1994 | | | | | | | | -------+----------+----+-----+------+----------+-----------+------------| 1993 | | | | | | | | -------+----------+----+-----+------+----------+-----------+------------| і т.д. | | | | | | | | до 1950| | | | | | | | -------+----------+----+-----+------+----------+-----------+------------| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------

Додаток 8

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством юстиції

України та центральними

органами виконавчої влади,

діяльність яких

спрямовується

та координується Кабінетом

Міністрів України через

Міністра юстиції України

ВІДОМОСТІ

про наявність зареєстрованих Головним

та територіальними управліннями юстиції

структурних утворень та легалізованих

шляхом повідомлення організацій

політичних партій України, зареєстрованих

Міністерством юстиції України

станом на _______
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зареєстровано | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N |Назва | Дата | Назва |районних|районних| міських |сільських|селищних|первинних|легалізовано| з/п|партії|реєстрації| обласного | |у містах|-------------| | | | шляхом | | | та N |структурного| | |міст | міст | | | |повідомлення| | |свідоцтва | утворення | | |обл. |район. | | | | | | |політичної|партії, дата| | |знач.|значен.| | | | | | | партії | реєстрації | | | | | | | | | | | | та N | | | | | | | | | | | | свідоцтва | | | | | | | | | ---+------+----------+------------+--------+--------+-----+-------+---------+--------+---------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---+------+----------+------------+--------+--------+-----+-------+---------+--------+---------+------------| | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка: до звіту включаються у хронологічному порядку всі
зареєстровані на дату підготовки звіту політичні партії з
актуальними назвами (перелік політичних партій розміщений на
веб-сайті Мін'юсту).

Додаток 9

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством юстиції

України та центральними

органами виконавчої влади,

діяльність яких

спрямовується

та координується Кабінетом

Міністрів України через

Міністра юстиції України

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

за основними напрямами діяльності Головного

та територіальних органів юстиції

з питань легалізації об'єднань громадян,

державної реєстрації друкованих

засобів масової інформації

------------------------------------------------------------------ | Зареєстровано | |-----------------------------------------| |Головним управлінням|Районними, міськими,| | юстиції | міськрайонними | | |управліннями юстиції| |--------------------+--------------------| |усього| у т.ч. за |усього| у т.ч. за | | | 20__ рік | | 20__ рік | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Громадських | | | | | організацій | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Осередків | | | | | всеукраїнських та | | | | | міжнародних | | | | | громадських | | | | | організацій | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Творчих спілок | | | | | (самостійних) | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Осередків | | | | | всеукраїнських творчих| | | | | спілок | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Структурних утворень | | | | | політичних партій | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Благодійних | | | | | організацій | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Відділень | | | | | всеукраїнських та | | | | | міжнародних | | | | | благодійних | | | | | організацій | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Філій та представництв| | | | | всеукраїнських та | | | | | міжнародних | | | | | благодійних | | | | | організацій | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Статутів | | | | | територіальних громад | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Асоціацій та інших | | | | | добровільних об'єднань| | | | | органів місцевого | | | | | самоврядування | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Місцевих асоціацій | | | | | кредитних спілок | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Постійно діючих | | | | | третейських судів | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Легалізовано: | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| професійних спілок | | | | | (самостійних), з них: | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| обласних (вказати | | | | | ознаку) | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| регіональних (вказати | | | | | ознаку) | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| місцевих (вказати | | | | | ознаку) | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| первинних (вказати | | | | | ознаку) | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Об'єднань профспілок | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Оргланок | | | | | всеукраїнських | | | | | профспілок | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Оргланок профспілок | | | | | іншого статусу | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Легалізовано шляхом | | | | | повідомлення про | | | | | заснування: | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| громадських | | | | | організацій | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| осередків | | | | | всеукраїнських та | | | | | міжнародних | | | | | громадських | | | | | організацій | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| первинних осередків | | | | | політичних партій | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Кількість відмов | - | | - | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| з них: | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| відмов у | - | | - | | реєстрації/легалізації| | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| відмов у реєстрації | - | | - | | (погодженні, взятті до| | | | | відома) змін | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Кількість виступів | - | | - | | спеціалістів у ЗМІ | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Кількість роз'яснень, | - | | - | | наданих громадянам | | | | | письмово та на | | | | | особистому прийомі | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Прийнято рішень про | - | | - | | скасування запису про | | | | | реєстрацію | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Кількість перевірок | - | | - | | об'єднань громадян | | | | | (громадських | | | | | організацій / | | | | | благодійних | | | | | організацій / | | | | | структурних утворень | | | | | політичних партій) - | | | | | актів перевірок | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| За результатами | - | | - | | перевірок встановлено:| | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| кількість громадських | - | | - | | формувань, діяльність | | | | | яких узгоджується з | | | | | вимогами законодавства| | | | | та статутів | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| кількість громадських | - | | - | | формувань, у | | | | | діяльності яких | | | | | виявлені окремі | | | | | порушення та надано | | | | | роз'яснення | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| кількість громадських | - | | - | | формувань, відсутніх | | | | | за адресою | | | | | місцезнаходження | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| кількість громадських | - | | - | | формувань, що | | | | | звернулись до | | | | | управління з | | | | | повідомленням про | | | | | місцезнаходження про | | | | | усунення недоліків | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Винесено попереджень | - | | - | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Кількість позовів до | - | | - | | суду та звернень до | | | | | прокуратури за | | | | | результатами перевірок| | | | | громадських формувань | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Кількість громадських | - | | - | | формувань, | | | | | ліквідованих за | | | | | рішенням суду за | | | | | результатами контролю | | | | | органів юстиції | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Кількість | - | | - | | обґрунтованих скарг на| | | | | дії чи бездіяльність | | | | | територіальних органів| | | | | юстиції в області з | | | | | питань легалізації | | | | | об'єднань громадян, | | | | | інших громадських | | | | | формувань | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Наявність справ у суді| - | | - | | та подання прокуратури| | | | | з приводу оскарження | | | | | рішень щодо реєстрації| | | | | або відмови у | | | | | реєстрації громадських| | | | | формувань, державної | | | | | реєстрації або відмови| | | | | у державній реєстрації| | | | | друкованих ЗМІ | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Кількість громадських | | | | | організацій за | | | | | спрямуванням: | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Організацій | | | | | роботодавців | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Об'єднань організацій | | | | | роботодавців | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Молодіжних організацій| | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Дитячих організацій | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Національних та | | | | | дружніх зв'язків | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Професійного | | | | | спрямування | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Об'єднань ветеранів та| | | | | інвалідів | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Об'єднань охорони | | | | | природи | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Об'єднань охорони | | | | | пам'ятників історії та| | | | | культури | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Освітніх, культурно- | | | | | виховних об'єднань | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| По захисту населення | | | | | від наслідків аварії | | | | | на ЧАЕС | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Правозахисних | | | | | організацій | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Жіночих громадських | | | | | організацій | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Організацій | | | | | фізкультурно- | | | | | спортивної | | | | | спрямованості | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Організацій | | | | | релігійного | | | | | спрямування | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Кількість перевірок | - | | - | - | роботи територіальних | | | | | управлінь юстиції з | | | | | питань легалізації | | | | | об'єднань громадян | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Кількість семінарів, | - | | - | - | навчань з питань | | | | | легалізації об'єднань | | | | | громадян, проведених | | | | | для спеціалістів та | | | | | керівників Головного | | | | | та територіальних | | | | | управлінь юстиції | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Стягнуто коштів до | - | | - | | державного/місцевого | | | | | бюджетів за реєстрацію| | | | | об'єднань громадян, | | | | | інших громадських | | | | | формувань | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Зареєстровано | | | - | - | (перереєстровано) | | | | | друкованих засобів | | | | | масової інформації | | | | | місцевої сфери | | | | | розповсюдження | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Відмовлено в | - | | - | - | реєстрації | | | | | (перереєстрації) | | | | | друкованих ЗМІ | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Визнано свідоцтв про | | | | | державну реєстрацію | | | | | (перереєстрацію) | | | | | друкованих засобів | | | | | масової інформації: | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| такими, що втратили | - | | - | - | чинність | | | | | ----------------------+------+-------------+------+-------------| недійсними | - | | - | - | ----------------------+------+-------------+------+-------------| Стягнуто коштів до | - | | - | - | державного бюджету за | | | | | державну реєстрацію | | | | | (перереєстрацію) | | | | | друкованих ЗМІ | | | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 10

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством юстиції

України та центральними

органами виконавчої влади,

діяльність яких

спрямовується

та координується Кабінетом

Міністрів України через

Міністра юстиції України

Ситуаційний аналіз

стану роботи Головних та територіальних

управлінь юстиції з питань легалізації

об'єднань громадян та реєстрації інших

громадських формувань, державної

реєстрації друкованих засобів масової

інформації за півріччя (рік)

у порівнянні з відповідним

періодом минулого року

1. Організаційно-кадрове забезпечення виконання функцій з
легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих
ЗМІ.
1.1. Відділ у головному управлінні, до функцій якого входять
питання легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації
друкованих ЗМІ, керівник відділу (прізвище, ім'я, по батькові,
контактний телефон).
1.2. Кількість спеціалістів, які займаються питаннями
легалізації, державної реєстрації друкованих ЗМІ (прізвища, імена,
по батькові, контактні телефони).
1.3. Наявність вакансій спеціалістів, на яких покладено
здійснення легалізації, державної реєстрації друкованих ЗМІ.
1.4. Плинність кадрів (кількість спеціалістів, які
звільнилися впродовж звітного періоду або перейшли до іншого
відділу).
1.5. Забезпечення комп'ютерною технікою для роботи з питань
легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих
ЗМІ в головному та з питань легалізації об'єднань громадян у
територіальних управліннях юстиції.
2. Питання, пов'язані з основною діяльністю Головного та
територіальних управлінь юстиції щодо легалізації об'єднань
громадян.
2.1. Типові підстави для відмов у легалізації (реєстрації)
об'єднань громадян, інших громадських формувань.
2.2. Інформація про справи у судах, у яких відповідачем
виступає управління юстиції (рішення Головного та територіальних
управлінь юстиції щодо реєстрації/легалізації або відмови у
реєстрації громадських формувань та Головного управління юстиції
щодо державної реєстрації або відмови у державній реєстрації
друкованих ЗМІ, що оскаржуються у судовому порядку або
оскаржувались і позов було задоволено).
3. Стан наповнення Єдиного реєстру громадських формувань
(вибрати).
3.1. Внесено всі відомості за звітний період.
3.2. Відомості за звітний період внесені частково (%).
3.3. Відомості за звітний період не внесені.
4. Виконання Головним та територіальними управліннями юстиції
контрольних повноважень, передбаченихстаттею 25 Закону України
"Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ). Типові порушення, виявлені в діяльності об'єднань громадян.
5. Участь у контролі за виконанням органами місцевого
самоврядування делегованих повноважень з питань легалізації
об'єднань громадян. Типові недоліки в роботі органів місцевого самоврядування з
питань легалізації об'єднань громадян, виявлені в результаті
перевірок.
6. Організаційно-методична робота Головного управління
юстиції.
6.1. Типові недоліки в роботі управлінь юстиції, виявлені під
час перевірок.
6.2. Проблеми, що виникають в роботі управлінь юстиції з
питань легалізації об'єднань громадян.

Додаток 11

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством юстиції

України та центральними

органами виконавчої влади,

діяльність яких

спрямовується

та координується Кабінетом

Міністрів України через

Міністра юстиції України

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ

(за підсумками півріччя та року)

про здійснення Головним управлінням

юстиції контролю за виконанням органами

місцевого самоврядування делегованих

повноважень органів виконавчої влади

в частині здійснення органами місцевого

самоврядування повноважень у сфері

легалізації об'єднань громадян

-------------------------------------------------------------------------------- N | Регіон | Кількість | Кількість | Кількість | Кількість | з/п | | проведених | підготовлених | семінарів, |опублікованих в| | | перевірок | для органів | навчань, | ЗМІ | | | | місцев. | проведених | інформаційних | | | | самовряд. | для | матеріалів та | | | | методичних | працівників | роз'яснень | | | | рекомендацій | органів | | | | | | місцев. | | | | | | самовряд. | | | |---------------+---------------+---------------+---------------| | |рік, що|звітний|рік, що|звітний|рік, що|звітний|рік, що|звітний| | |передує|рік |передує|рік |передує|рік |передує|рік | | |звітно-| |звітно-| |звітно-| |звітно-| | | |му | |му | |му | |му | | -----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- N | Регіон | Кількість | Кількість | Кількість актів | з/п | | об'єднань | повідомлень про | органів місцев. | | | громадян, | невідповідність | самовряд., | | | легалізованих | законодавству | скасованих у | | |органами місцев. | актів, надісланих | зв'язку з | | | самовряд. |ГУЮ органам місцев.| невідповідністю | | | | самовряд. | законодавству | | |-----------------+-------------------+-------------------| | |рік, що |звітний |рік, що |звітний |рік, що |звітний | | |передує |рік |передує |рік |передує |рік | | |звітно- | |звітно- | |звітно- | | | |му | |му | |му | | ------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Статистичний звіт

(за підсумками півріччя та року)

про здійснення районними (міськрайонними)

управліннями юстиції контролю за виконанням

органами місцевого самоврядування

делегованих повноважень органів виконавчої

влади в частині здійснення органами

місцевого самоврядування повноважень

у сфері легалізації об'єднань громадян
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Регіон| Кількість | Кількість | Кількість | Кількість | Кількість | Кількість | з/п| | район. та | район. та | проведених | підготовлених | семінарів, | опублікованих | | |міськрайон.| міськрайон. | перевірок | для органів | навчань, | в ЗМІ | | | упр. юст. | упр. юст., | | місцев. | проведених | інформаційних | | | | залучених | | самовряд. | для | матеріалів та | | | | до | | методичних | працівників | роз'яснень | | | | перевірок | | рекомендацій | органів | | | | | органів | | | місцев. | | | | | місцев. | | | самовряд. | | | | | самовряд. | | | | | | |-----------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | |звітний рік|рік, що |звітний|рік, що |звітний|рік, що |звітний|рік, що |звітний|рік, що |звітний| | | |передує |рік |передує |рік |передує |рік |передує |рік |передує |рік | | | |звітному| |звітному| |звітному| |звітному| |звітному| | ---+------+-----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ---+------+-----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- N | Регіон | Кількість | Кількість | Кількість актів | з/п | | об'єднань | повідомлень про | органів місцев. | | | громадян, | невідповідність | самовряд., | | | легалізованих | законодавству | скасованих у | | |органами місцев. | актів, надісланих | зв'язку з | | | самовряд. |РУЮ органам місцев.| невідповідністю | | | | самовряд. | законодавству | | |-----------------+-------------------+-------------------| | |рік, що |звітний | рік, що |звітний | рік, що |звітний | | |передує |рік | передує |рік | передує |рік | | |звітному| | звітному| | звітному| | ------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 62/5 ( v0062323-12 ) від 16.01.2012 }

Додаток 12

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством юстиції

України та центральними

органами виконавчої влади,

діяльність яких

спрямовується

та координується Кабінетом

Міністрів України через

Міністра юстиції України

ЗВІТ

про кількість зареєстрованих

(перереєстрованих) Головним управлінням

юстиції друкованих засобів масової інформації

1. Кількість зареєстрованих (перереєстрованих) безпосередньо
органами юстиції друкованих ЗМІ
------------------------------------------------------------------ кількість | загальна кількість | загальна кількість | зареєстрованих ЗМІ |зареєстрованих ЗМІ з |зареєстрованих ЗМІ з| впродовж звітного | початку року станом | 01.03.2006 по дату | кварталу | на кінець звітного | подання звіту | | кварталу | | ---------------------+---------------------+--------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
з них первинна реєстрація (окремо газет, видань журнального
типу та інших видань) газети:
------------------------------------------------------------------ кількість | загальна кількість | загальна кількість | зареєстрованих ЗМІ |зареєстрованих ЗМІ з |зареєстрованих ЗМІ з| впродовж звітного | початку року станом | 01.03.2006 по дату | кварталу | на кінець звітного | подання звіту | | кварталу | | ---------------------+---------------------+--------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
видання журнального типу:
------------------------------------------------------------------ кількість | загальна кількість | загальна кількість | зареєстрованих ЗМІ |зареєстрованих ЗМІ з |зареєстрованих ЗМІ з| впродовж звітного | початку року станом | 01.03.2006 по дату | кварталу | на кінець звітного | подання звіту | | кварталу | | ---------------------+---------------------+--------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
перереєстрація (окремо газет, видань журнального типу та
інших видань) газети:
------------------------------------------------------------------ кількість | загальна кількість | загальна кількість | зареєстрованих ЗМІ |зареєстрованих ЗМІ з |зареєстрованих ЗМІ з| впродовж звітного | початку року станом | 01.03.2006 по дату | кварталу | на кінець звітного | подання звіту | | кварталу | | ---------------------+---------------------+--------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
видання журнального типу:
------------------------------------------------------------------ кількість | загальна кількість | загальна кількість | зареєстрованих ЗМІ |зареєстрованих ЗМІ з |зареєстрованих ЗМІ з| впродовж звітного | початку року станом | 01.03.2006 по дату | кварталу | на кінець звітного | подання звіту | | кварталу | | ---------------------+---------------------+--------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
2. Кількість зареєстрованих (перереєстрованих) друкованих
ЗМІ:
2.1. За категоріями засновників
------------------------------------------------------------------ Категорія | кількість | загальна | загальна | засновників | впродовж | кількість з | кількість з | | звітного | початку року | 01.03.2006 по | | кварталу | станом на | дату видання | | |кінець звітного| звіту | | | кварталу | | ----------------+---------------+---------------+---------------| органи | | | | виконавчої влади| | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| юридичні особи | | | | приватного права| | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| органи місцевого| | | | самоврядування | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| фізичні особи | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| політичні партії| | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| релігійні | | | | організації | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| громадські | | | | організації | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| навчальні | | | | заклади | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| інші | | | | -----------------------------------------------------------------
2.2. За цільовим призначенням
------------------------------------------------------------------ Вид видання за | кількість | загальна | загальна | цільовим | впродовж | кількість з | кількість з | призначенням | звітного | початку року |01.03.2006 по | | кварталу | станом на | дату видання | | | кінець | звіту | | | звітного | | | | кварталу | | ------------------+---------------+--------------+--------------| загальнополітичні | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| з питань економіки| | | | і бізнесу | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| навчальні | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| виробничо- | | | | практичні | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| наукові | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| науково-виробничі | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| науково-популярні | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| довідкові | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| літературно- | | | | художні | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| з питань мистецтва| | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| для дозвілля | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| інформаційні | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| спортивні | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| юридичні | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| еротичні | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| медичні | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| релігійні | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| екологічні | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| туристичні | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| рекламні | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| для дітей | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| для жінок | | | | ------------------+---------------+--------------+--------------| для молоді | | | | -----------------------------------------------------------------
2.3. За мовами
------------------------------------------------------------------ Мова видання | кількість | загальна | загальна | | впродовж | кількість з | кількість з | | звітного | початку року | 01.03.2006 | | кварталу | станом на |по дату видання| | |кінець звітного| звіту | | | кварталу | | ----------------+---------------+---------------+---------------| виключно | | | | українською | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| виключно | | | | російською | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| українською і | | | | російською | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| українською та | | | | іншими мовами | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| російською та | | | | іншими мовами | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| мовами нацменшин| | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| інші (із | | | | зазначенням | | | | мови, якою буде | | | | видаватися ЗМІ) | | | | -----------------------------------------------------------------
3. Кількість друкованих засобів масової інформації, свідоцтва
про реєстрацію яких визнані недійсними на підставі рішення
засновника (суду) про припинення випуску згідно зі статтею 18
Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні" ( 2782-12 )
------------------------------------------------------------------ кількість впродовж |загальна кількість з |загальна кількість з| звітного кварталу | початку року станом | 01.03.2006 по дату | | на кінець звітного | подання звіту | | кварталу | | ---------------------+---------------------+--------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
4. Кількість свідоцтв, визнаних такими, що втратили чинність
у зв'язку з пропуском терміну випуску видання протягом року згідно
зі статтею 16 Закону України "Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 )
------------------------------------------------------------------ кількість впродовж |загальна кількість з |загальна кількість з| звітного кварталу | початку року станом | 01.03.2006 по дату | | на кінець звітного | подання звіту | | кварталу | | ---------------------+---------------------+--------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
5. Кількість заяв на реєстрацію друкованих засобів масової
інформації, щодо яких відмовлено у реєстрації відповідно до Закону
України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні" ( 2782-12 ).

Додаток 13

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством юстиції

України та центральними

органами виконавчої влади,

діяльність яких

спрямовується

та координується Кабінетом

Міністрів України через

Міністра юстиції України

ІНФОРМАЦІЯ

для доступу до Державного реєстру

актів цивільного стану громадян

---------------------------------------------------------------------------------- N | Назва | Адреса | Телефони | Склад працівників відділу | з/п| відділу | відділу | | державної реєстрації актів | |державної |державної | | цивільного стану | |реєстрації|реєстрації|-----------------------+------------------------------| | актів | актів |спеціалістів|начальника|прізвище,|посада|реєстраційний| |цивільного|цивільного| відділу | відділу |ім'я, по | | номер | | стану | стану | державної |державної |батькові | | облікової | | | | реєстрації |реєстрації| | | картки | | | | актів | актів | | | платника | | | | цивільного |цивільного| | | податку у | | | | стану | стану | | | разі | | | | | | | | наявності | ---+----------+----------+------------+----------+---------+------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+----------+----------+------------+----------+---------+------+-------------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------

Додаток 14

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством юстиції

України

та центральними органами

виконавчої влади,

діяльність яких

спрямовується

та координується

Кабінетом Міністрів

України через

Міністра юстиції України

------------------------------------------------------------------ Інформація Головного управління юстиції Міністерства юстиції | України в _____________________________________________________ | стосовно наповнення Єдиного реєстру підприємств, щодо | яких порушено провадження у справі про банкрутство | за ____________ місяць ___ року | ----------------------------------------------------------------| Загальна кількість | Загальна кількість | Причини невнесення | інформації, яка |інформації, внесеної | інформації(*) | надійшла протягом |до Єдиного реєстру | | місяця та підлягає |підприємств | | внесенню до Єдиного| | | реєстру підприємств| | | ---------------------+---------------------+--------------------| 1 | 2 | 3 | ---------------------+---------------------+--------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

(*) Заповнюється у випадку внесення інформації, яка надійшла
протягом місяця та підлягає внесенню до Єдиного реєстру
підприємств, не в повному обсязі.
{ План доповнено новим Додатком 14 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 62/5 ( v0062323-12 ) від 16.01.2012; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1249/5
( v1249323-13 ) від 25.06.2013 }

Додаток 15

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством юстиції

України

та центральними органами

виконавчої влади,

діяльність

яких спрямовується

та координується

Кабінетом Міністрів

України через

Міністра юстиції України

-------------------------------------------------------------------- Інформація Головного управління юстиції Міністерства юстиції | України в ________________________________________________________| стосовно неподання/несвоєчасного подання арбітражними керуючими | інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств про| підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про | банкрутство за ____________ місяць ___ року | ------------------------------------------------------------------| N з/п| Прізвище, |Найменування| Форма, | Кінцева | Фактична | | ім'я, по | боржника, |відповідно| дата | дата | | батькові | відносно | до якої | надання | надання | |арбітражного | якого |подавалась|інформації|інформації | | керуючого | подавалась | або | |арбітражним| |(розпорядника| інформація | повинна | |керуючим(*)| | майна, | | була | | | | керуючого | |подаватись| | | | санацією, | |інформація| | | |ліквідатора) | | | | | -----+-------------+------------+----------+----------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----+-------------+------------+----------+----------+-----------| | | | | | | -------------------------------------------------------------------
_______________

(*) У випадку неподання арбітражним керуючим інформації не
заповнюється.
{ План доповнено новим Додатком 15 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 62/5 ( v0062323-12 ) від 16.01.2012; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1249/5
( v1249323-13 ) від 25.06.2013 }

Додаток 16

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством

юстиції України

та центральними

органами виконавчої

влади, діяльність яких

спрямовується

та координується

Кабінетом Міністрів

України через

Міністра юстиції України

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Інформація щодо здійснення перевірок дотримання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) вимог | Конституції України ( 254к/96-ВР ), Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Закону України "Про відновлення | платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) | в ____________ місяці 20__ року | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N |Регіон| Вид |Всього|Пере- | В тому числі позапланові перевірки у зв'язку з: | Результати перевірок | тери-| | пере- | пере-|вірено|---------------------------------------------------------------+------------------------------------| торії| | вірки | вірок|арбіт-|подан-|звернен-|виявленням|неподан-| пере- |встанов-|рішення | Без |Пору-|Винесено|Складено|Прий- | | | | |ражних| ням | нями | недосто- | ням | віркою | ленням |Дисцип- |пору-|шення| розпо- | актів, | нято | | | | |керу- |арбіт-| (скар- | вірних | арбіт- |виконання|Дисцип- |лінарної|шень |усу- |рядження| що |рішень| | | | |ючих |ражним| гами) | даних у | ражним | розпо- |лінарною|комісії | |нуто | про |містять | про | | | | | |керую-|фізичних|документах| керую- | ряджень,|комісією| про | | |усунення|підстави|анулю-| | | | | | чим | чи |обов'язко-| чим у | виданих |невідпо-| прове- | | |порушень| для |вання | | | | | |пись- |юридич- | вої |встанов-| за | відне | дення | | | | засто- | сві- | | | | | |мової | них |звітності | лений |результа-|від вис-| додат- | | | |сування |доцтв | | | | | |заяви | осіб | | строк | тами | новків | кового | | | |дисцип- | | | | | | | до | | | доку- | прове- | акта |контролю| | | |лінарних| | | | | | |органу| | | ментів | дення | пере- | на | | | |стягнень| | | | | | | кон- | | |обов'яз-| планових| вірки |підставі| | | | | | | | | | |тролю | | | кової | і поза- |вимогам |заяв та | | | | | | | | | | | | | | звіт- | планових|законо- | скарг, | | | | | | | | | | | | | | ності |перевірок|давства | які | | | | | | | | | | | | | | | | |надійшли| | | | | | | | | | | | | | | | | їй на | | | | | | | | | | | | | | | | |розгляд | | | | | | | |-------+------+------+------+--------+----------+--------+---------+--------+--------+-----+-----+--------+--------+------| | |Планові| | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------+------+------+--------+----------+--------+---------+--------+--------+-----+-----+--------+--------+------| | |Поза- | | | | | | | | | | | | | | | | |планові| | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------+------+------+--------+----------+--------+---------+--------+--------+-----+-----+--------+--------+------| | |Всього | | | | | | | | | | | | | | | -----+------+-------+------+------+------+--------+----------+--------+---------+--------+--------+-----+-----+--------+--------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | -----+------+-------+------+------+------+--------+----------+--------+---------+--------+--------+-----+-----+--------+--------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ План доповнено новим Додатком 16 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 62/5 ( v0062323-12 ) від 16.01.2012; в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 1249/5 ( v1249323-13 ) від 25.06.2013 }

Додаток 17

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством

юстиції України

та центральними органами

виконавчої влади,

діяльність яких

спрямовується

та координується

Кабінетом Міністрів

України через

Міністра юстиції України

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Інформація щодо ініціаторів порушення справ про банкрутство (форма 4) в ____________ місяці 20__ року | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N |Регіон| Органами державної податкової | Пенсійним фондом України | Іншими фондами | Банками | Інші | з/п| | служби | | | | | | |-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------| | |Всього|У тому числі |Всього|У тому числі |Всього|У тому числі |Всього|У тому числі |Всього|У тому числі | | | |------------------------| |------------------------| |------------------------| |------------------------| |------------------------| | | | Щодо | Щодо | | Щодо | Щодо | | Щодо | Щодо | | Щодо | Щодо | | Щодо | Щодо | | | | державних | фізичних | | державних | фізичних | | державних | фізичних | | державних | фізичних | | державних | фізичних | | | |підприємств | осіб - | |підприємств | осіб - | |підприємств | осіб - | |підприємств | осіб - | |підприємств | осіб - | | | | та |підприємців| | та |підприємців| | та |підприємців| | та |підприємців| | та |підприємців| | | |підприємств,| | |підприємств,| | |підприємств,| | |підприємств,| | |підприємств,| | | | | в | | | в | | | в | | | в | | | в | | | | | статутному | | | статутному | | | статутному | | | статутному | | | статутному | | | | | фонді яких | | | фонді яких | | | фонді яких | | | фонді яких | | | фонді яких | | | | | державна | | | державна | | | державна | | | державна | | | державна | | | | | власність | | | власність | | | власність | | | власність | | | власність | | | | | складає | | | складає | | | складає | | | складає | | | складає | | | | | > 50% | | | > 50% | | | > 50% | | | > 50% | | | > 50% | | ---+------+------+------------+-----------+------+------------+-----------+------+------------+-----------+------+------------+-----------+------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ---+------+------+------------+-----------+------+------------+-----------+------+------------+-----------+------+------------+-----------+------+------------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+------+------+------------+-----------+------+------------+-----------+------+------------+-----------+------+------------+-----------+------+------------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ План доповнено новим Додатком 17 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 62/5 ( v0062323-12 ) від 16.01.2012; в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 1249/5 ( v1249323-13 ) від 25.06.2013 }

Додаток 18

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством юстиції

України та центральними

органами виконавчої

влади, діяльність

яких спрямовується

та координується

Кабінетом Міністрів

України через

Міністра юстиції України

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Інформація щодо справ про банкрутство (форма 3) в ____________ місяці 20__ року | (подається щодо справ про банкрутство, які порушені до 19 січня 2013 року) | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N |Регіон| Всього | У тому числі | Інформація щодо стадії процедур банкрутства* |Скасовано ухвал про припинення | з/п| | справ у | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| провадження | | |провадженні| | У стадії | У стадії санації | У стадії ліквідації | | | | | | розпорядження | | | | | | | | майном | | | | | | |------------------------+-------------------+---------------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------------| | | | Щодо | Щодо |Всього|У тому числі|Всього|У тому числі| Ст. 53** |Всього|У тому числі| Ст. 51** | Ст. 52** |Всього| У тому числі щодо | | | | державних | фізичних | |------------| |------------+-------------------| |------------+-------------------+-------------------| |------------------------| | | |підприємств | осіб - | | Щодо | | Щодо |Всього|У тому числі| | Щодо |Всього|У тому числі|Всього|У тому числі| | Щодо | Фізичних | | | | та |підприємців| | державних | | державних | | | | державних | | | | | | державних | осіб - | | | |підприємств,| | |підприємств | |підприємств | | | |підприємств | | | | | |підприємств |підприємців| | | | в | | | та | | та | | | |та | | | | | | та | | | | | статутному | | |підприємств,| |підприємств,| | | |підприємств,| | | | | |підприємств,| | | | | фонді яких | | | в | | в | |------------| | в | |------------| |------------| | в | | | | | державна | | | статутному | | статутному | | Щодо | |статутному | | Щодо | | Щодо | | статутному | | | | | власність | | | фонді яких | | фонді яких | | державних | |фонді яких | | державних | | державних | | фонді яких | | | | | складає | | | державна | | державна | |підприємств | |державна | |підприємств | |підприємств | | державна | | | | | > 25% | | | власність | | власність | | та | |власність | | та | | та | | власність | | | | | | | | складає | | складає | |підприємств,| |складає > 25| |підприємств,| |підприємств,| | складає | | | | | | | | > 25% | | > 25% | | в | |% | | в | | в | | > 25% | | | | | | | | | | | | статутному | | | | статутному | | статутному | | | | | | | | | | | | | | фонді яких | | | | фонді яких | | фонді яких | | | | | | | | | | | | | | державна | | | | державна | | державна | | | | | | | | | | | | | | власність | | | | власність | | власність | | | | | | | | | | | | | | складає | | | | складає | | складає | | | | | | | | | | | | | | > 25% | | | | > 25% | | > 25% | | | | ---+------+-----------+------------+-----------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ---+------+-----------+------------+-----------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- * У графах 5-16 не враховуються провадження у справах про
банкрутство фізичних осіб - підприємців. ** Статті 51-53 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) у редакції, що діяла до 19 січня 2013 року.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Інформація щодо справ про банкрутство (форма 3-1) в ____________ місяці 20__ року | (подається щодо справ про банкрутство, які порушені після 19 січня 2013 року) | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N |Регіон| Всього | У тому числі | Інформація щодо стадії процедур банкрутства* |Скасовано ухвал про припинення | з/п| | справ у | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| провадження | | |провадженні| | У стадії | У стадії санації | У стадії ліквідації | | | | | | розпорядження | | | | | | | | майном | | | | | | |------------------------+-------------------+---------------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------| | | | Щодо | Щодо |Всього|У тому числі|Всього|У тому числі| Ст. 94** |Всього|У тому числі| Ст. 95** |Всього| У тому числі щодо | | | | державних | фізичних | |------------| |------------+-------------------| |------------+-------------------| |------------------------| | | |підприємств | осіб - | | Щодо | | Щодо |Всього|У тому числі| | Щодо |Всього|У тому числі| | Щодо | Фізичних | | | | та |підприємців| | державних | | державних | | | | державних | | | | державних | осіб - | | | |підприємств,| | |підприємств | |підприємств | | | |підприємств | | | |підприємств |підприємців| | | | в | | | та | | та | | | | та | | | | та | | | | | статутному | | |підприємств,| |підприємств,| | | |підприємств,| | | |підприємств,| | | | | фонді яких | | | в | | в | |------------| | в | |------------| | в | | | | | державна | | | статутному | | статутному | | Щодо | | статутному | | Щодо | | статутному | | | | | власність | | | фонді яких | | фонді яких | | державних | | фонді яких | | державних | | фонді яких | | | | | складає | | | державна | | державна | |підприємств | | державна | |підприємств | | державна | | | | | > 50% | | | власність | | власність | | та | | власність | | та | | власність | | | | | | | | складає | | складає | |підприємств,| | складає | |підприємств,| | складає | | | | | | | | > 50% | | > 50% | | в | | > 50% | | в | | > 50% | | | | | | | | | | | | статутному | | | | статутному | | | | | | | | | | | | | | фонді яких | | | | фонді яких | | | | | | | | | | | | | | державна | | | | державна | | | | | | | | | | | | | | власність | | | | власність | | | | | | | | | | | | | | складає | | | | складає | | | | | | | | | | | | | | > 50% | | | | > 50% | | | | ---+------+-----------+------------+-----------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ---+------+-----------+------------+-----------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- * У графах 5-16 не враховуються провадження у справах про
банкрутство фізичних осіб - підприємців. ** Статті 94-95 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ).
{ План доповнено новим Додатком 18 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 62/5 ( v0062323-12 ) від 16.01.2012; в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 1249/5 ( v1249323-13 ) від 25.06.2013 }

Додаток 19

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством юстиції

України та центральними

органами виконавчої влади,

діяльність яких

спрямовується

та координується

Кабінетом Міністрів

України через

Міністра юстиції України

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Інформація щодо припинених проваджень у справах про банкрутство (форма 2) за ____________ місяць 20__ року | | (подається щодо справ про банкрутство, які порушені до 19 січня 2013 року) | ---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N |Регіон|Всього| У тому числі | Справи про банкрутство, припинені відповідно до наступних підстав* | з/п| | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | У зв'язку з повним| У зв'язку з | У зв'язку з |Укладенням мирової | З інших підстав, | | | | | розрахунком | виконанням плану | ліквідацією та | угоди | передбачених | | | | | з кредиторами | санації і |затвердженням звіту| | ст. 40 | | | |-----------------------------------| в стадії |затвердженням звіту| ліквідатора |-------------------| | | | | Щодо | Щодо |У справах,| розпорядження | керуючого санацією| | | | | | | державних | фізичних |порушених | майном | | | | | | | |підприємств | осіб - |відповідно|-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | | та |підприємців| до |Всього|У тому числі|Всього|У тому числі|Всього|У тому числі|Всього|У тому числі|Всього|У тому числі| | | |підприємств,| | ст. 52** | |------------| |------------| |------------| |------------| |------------| | | | в | | | | Щодо | | Щодо | | Щодо | | Щодо | | Щодо | | | | статутному | | | | державних | | державних | | державних | | державних | | державних | | | | фонді яких | | | |підприємств | |підприємств | |підприємств | |підприємств | |підприємств | | | | державна | | | | та | | та | | та | | та | | та | | | | власність | | | |підприємств,| |підприємств,| |підприємств,| |підприємств,| |підприємств,| | | | складає | | | | в | | в | | в | | в | | в | | | | > 25% | | | | статутному | | статутному | | статутному | | статутному | | статутному | | | | | | | | фонді яких | | фонді яких | | фонді яких | | фонді яких | | фонді яких | | | | | | | | державна | | державна | | державна | | державна | | державна | | | | | | | | власність | | власність | | власність | | власність | | власність | | | | | | | | складає | | складає | | складає | | складає | | складає | | | | | | | | > 25% | | > 25% | | > 25% | | > 25% | | > 25% | ---+------+------+------------+-----------+----------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ---+------+------+------------+-----------+----------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- * У графах 6-15 не враховуються припинені провадження у
справах про банкрутство фізичних осіб - підприємців. ** Стаття 52 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) у редакції, що діяла до 19 січня 2013 року.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Інформація щодо припинених проваджень у справах про банкрутство (форма 2-1) в ____________ місяці 20__ року | | (подається щодо справ про банкрутство, які порушені після 19 січня 2013 року) | ---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N |Регіон|Всього| У тому числі | Справи про банкрутство, припинені відповідно до наступних підстав | з/п| | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | У зв'язку з повним| У зв'язку з | У зв'язку з |Укладенням мирової | З інших підстав, | | | | | розрахунком | виконанням плану | ліквідацією та | угоди | передбачених | | | | | з кредиторами | санації і |затвердженням звіту| | ст. 83 | | | |------------------------| в стадії |затвердженням звіту| ліквідатора | | | | | | Щодо | Щодо | розпорядження | керуючого санацією| | | | | | | державних | фізичних | майном | | | | | | | |підприємств | осіб - |-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | | та |підприємців|Всього|У тому числі|Всього|У тому числі|Всього|У тому числі|Всього|У тому числі|Всього|У тому числі| | | |підприємств,| | |------------| |------------| |------------| |------------| |------------| | | | в | | | Щодо | | Щодо | | Щодо | | Щодо | | Щодо | | | | статутному | | | державних | | державних | | державних | | державних | | державних | | | | фонді яких | | |підприємств | |підприємств | |підприємств | |підприємств | |підприємств | | | | державна | | | та | | та | | та | | та | | та | | | | власність | | |підприємств,| |підприємств,| |підприємств,| |підприємств,| |підприємств,| | | | складає | | | в | | в | | в | | в | | в | | | | > 50% | | | статутному | | статутному | | статутному | | статутному | | статутному | | | | | | | фонді яких | | фонді яких | | фонді яких | | фонді яких | | фонді яких | | | | | | | державна | | державна | | державна | | державна | | державна | | | | | | | власність | | власність | | власність | | власність | | власність | | | | | | | складає | | складає | | складає | | складає | | складає | | | | | | | > 50% | | > 50% | | > 50% | | > 50% | | > 50% | ---+------+------+------------+-----------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ---+------+------+------------+-----------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- * У графах 5-14 не враховуються припинені провадження у
справах про банкрутство фізичних осіб - підприємців.
{ План доповнено новим Додатком 19 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 62/5 ( v0062323-12 ) від 16.01.2012; в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 1249/5 ( v1249323-13 ) від 25.06.2013 }

Додаток 20

до Плану з організації

звітування територіальних

органів юстиції перед

Міністерством юстиції

України та центральними

органами виконавчої влади,

діяльність яких

спрямовується

та координується

Кабінетом Міністрів

України через

Міністра юстиції України

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Інформація щодо порушених справ про банкрутство (форма 1) за ____________ місяць /квартал/рік 20__ року | ---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N |Регіон|Всього| В тому числі | За заявою боржника | За заявою кредитора | з/п| | |-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------| | | | Щодо | Щодо |Всього| В тому числі |Всього| В тому числі | | | | державних | фізичних | |------------------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------| | | | підприємств | осіб - | | Щодо | Щодо |Порушено за ст. 95 |Порушено за ст. 94 |За іншими статтями | | Щодо | Щодо |За іншими статтями | | | | та |підприємців| | державних | фізичних | | | розділу VII* | | державних | фізичних | розділу VII* | | | | підприємств,| | |підприємств | осіб - |-------------------+-------------------+-------------------| |підприємств | осіб - |-------------------| | | | в статутному| | | та |підприємців|Всього| Щодо |Всього| Щодо |Всього|В тому числі| | та |підприємців|Всього|В тому числі| | | | фонді яких | | |підприємств,| | | державних | | державних | |------------| |підприємств,| | |------------| | | | державна | | |в статутному| | |підприємств | |підприємств | | Щодо | |в статутному| | | Щодо | | | | власність | | | фонді яких | | | та | | та | | державних | | фонді яких | | | державних | | | | складає | | | державна | | |підприємств,| |підприємств,| |підприємств | | державна | | |підприємств | | | | > 50% | | | власність | | |в статутному| |в статутному| | та | | власність | | | та | | | | | | | складає | | | фонді яких | | фонді яких | |підприємств,| | складає | | |підприємств,| | | | | | | > 50% | | | державна | | державна | |в статутному| | > 50% | | |в статутному| | | | | | | | | | власність | | власність | | фонді яких | | | | | фонді яких | | | | | | | | | | складає | | складає | | державна | | | | | державна | | | | | | | | | | > 50% | | > 50% | | власність | | | | | власність | | | | | | | | | | | | | | складає | | | | | складає | | | | | | | | | | | | | | > 50% | | | | | > 50% | ---+------+------+-------------+-----------+------+------------+-----------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+-----------+------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ---+------+------+-------------+-----------+------+------------+-----------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+-----------+------+------------| |Всього| | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+------+------+-------------+-----------+------+------------+-----------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+-----------+------+------------| | | |Повне | | | | | | | | | | | | | | | | | | |найменування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємства-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |боржника | | | | | | | | | | | | | | | | ---+------+------+-------------+-----------+------+------------+-----------+------+------------+------+------------+------+------------+------+------------+-----------+------+------------| | | |Повне | | | | | | | | | | | | | | | | | | |найменування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємства-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |боржника | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- * У даному розділі не враховуються справи про банкрутство,
порушені відповідно до статей 90-92, 94 та 95 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ).
{ План доповнено новим Додатком 20 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 62/5 ( v0062323-12 ) від 16.01.2012; в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 1249/5 ( v1249323-13 ) від 25.06.2013 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: