open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.11.2011 N 3251/5

Про затвердження Положення

про постійно діючу комісію з акредитації

засвідчувальних центрів та центрів

сертифікації ключів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

юстиції

N 3507/5 ( v3507323-11 ) від 12.12.2011

N 315/5 ( v0315323-12 ) від 27.02.2012

N 937/5 ( v0937323-14 ) від 16.06.2014

N 2146/5 ( v2146323-14 ) від 19.12.2014 }

Відповідно до Положення про центральний засвідчувальний
орган, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.10.2004 N 1451 ( 1451-2004-п ), Н А К А З У Ю:
1. Утворити постійно діючу комісію з акредитації
засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів.
2. Затвердити:
2.1. Положення про постійно діючу комісію з акредитації
засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів, що
додається.
{ Підпункт 2.2 пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 315/5 ( v0315323-12 ) від 27.02.2012 }
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального
засвідчувального органу Міністерства юстиції України Чижмарь К.І.
Міністр О.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

01.11.2011 N 3251/5

ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючу комісію з питань

акредитації засвідчувальних центрів

та центрів сертифікації ключів

1. Загальні положення
1.1. Постійно діюча комісія з питань акредитації
засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів (далі -
Комісія), створена відповідно до Закону України від 22.05.2003
N 852 ( 852-15 ) "Про електронний цифровий підпис", постанов
Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 N 1451 ( 1451-2004-п )
"Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний
орган", від 13.07.2004 N 903 ( 903-2004-п ) "Про затвердження
Порядку акредитації центру сертифікації ключів", є постійно діючим
колегіальним органом.
1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
актами, що регламентують питання застосування електронного
цифрового підпису та функціонування центрального засвідчувального
органу (далі - ЦЗО), а також цим Положенням.
2. Основні завдання Комісії
2.1. Надання пропозицій щодо створення умов для
функціонування засвідчувальних центрів органів виконавчої влади
або інших державних органів та центрів сертифікації ключів.
2.2. Надання рекомендацій щодо проведення реєстрації/відмови
в реєстрації засвідчувальних центрів органів виконавчої влади або
інших державних органів, центрів сертифікації ключів. Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 2146/5 ( v2146323-14 ) від 19.12.2014 }
2.3. Надання рекомендацій щодо здійснення акредитації,
повторної акредитації центрів сертифікації ключів.
2.4. Надання рекомендацій щодо скасування акредитації центрів
сертифікації ключів.
3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань
3.1. Надає пропозиції ЦЗО щодо питань, пов'язаних з
виконанням його повноважень.
3.2. Розглядає заяви з відповідним переліком документів за
поданням структурного підрозділу Мін'юсту України, який забезпечує
реалізацію повноважень ЦЗО.
3.3. Перевіряє подані на розгляд Комісії матеріали, необхідні
для реєстрації засвідчувальних центрів органів виконавчої влади
або інших державних органів, центрів сертифікації ключів,
акредитації, повторної акредитації центрів сертифікації ключів, та
за результатами розгляду приймає відповідні рішення. Пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 2146/5 ( v2146323-14 ) від 19.12.2014 }
3.4. Розглядає матеріали (протоколи) перевірок об'єкта
акредитації, висновки експертів та надає рекомендації ЦЗО щодо
можливості акредитації центрів сертифікації ключів або про відмову
в акредитації.
3.5. У разі необхідності рекомендує ЦЗО здійснити додаткові
перевірки об'єкта акредитації, після чого розглядає матеріали
перевірок.
3.6. Відповідно до законодавства приймає рішення про
скасування акредитації центрів сертифікації ключів.
3.7. Розглядає заяви і скарги щодо неналежного функціонування
засвідчувальних центрів органів виконавчої влади або інших
державних органів, центрів сертифікації ключів та подає відповідні
пропозиції ЦЗО.
4. Права та обов'язки Комісії
4.1. Комісія має право: утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї
завдань постійні або тимчасові робочі групи; отримувати доступ до документів, матеріалів, необхідних для
виконання покладених на Комісію завдань; проводити заходи та вирішувати питання, що належать до
компетенції Комісії.
4.2. Комісія зобов'язана: забезпечувати об'єктивність та неупередженість у прийнятті
рішень; забезпечувати збереження конфіденційності інформації, яка
стала відома під час роботи Комісії.
5. Склад Комісії
5.1. Персональний склад Комісії затверджується наказом
Міністерства юстиції України.
5.2. До складу Комісії входять представники Міністерства
юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України, державного підприємства
"Інформаційний центр" Міністерства юстиції та громадських
об'єднань. Пункт 5.2 глави 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 937/5
( v0937323-14 ) від 16.06.2014 }
5.3. Комісія створюється у складі: Голови, заступника Голови,
секретаря та інших членів Комісії.
6. Голова Комісії
6.1. Здійснює загальне керівництво Комісією.
6.2. Забезпечує організацію діяльності Комісії: скликає засідання Комісії; затверджує проект порядку денного Комісії; визначає доповідача з кожного питання проекту порядку денного
засідання Комісії.
6.3. Головує на засіданнях Комісії.
6.4. Дає доручення, обов'язкові для членів Комісії.
6.5. Підписує документи, підготовлені Комісією за
результатами її роботи.
6.6. У разі відсутності Голови Комісії його обов'язки виконує
заступник Голови Комісії.
7. Члени Комісії
7.1. Члени Комісії мають право: брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання
Комісії; вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії; брати участь у прийнятті рішень Комісії шляхом голосування.
7.2. Члени Комісії зобов'язані: брати участь у роботі Комісії; бути присутніми особисто на засіданнях Комісії; виконувати відповідно до законодавства доручення Голови
Комісії.
8. Секретар Комісії
8.1. Секретар Комісії здійснює: підготовку матеріалів до розгляду Комісією; ведення і зберігання документації, пов'язаної з роботою
Комісії; розсилку членам Комісії інформаційної довідки щодо часу, дати
проведення засідання Комісії, проекту порядку денного; забезпечує ведення та оформлення протоколу засідання Комісії; надсилає членам Комісії та іншим заінтересованим особам копії
протоколів засідання Комісії.
9. Організація роботи Комісії
9.1. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у
разі потреби.
9.2. Дата проведення засідання Комісії та порядок денний
повідомляються членам Комісії не пізніше ніж за 2 робочі дні до
засідання.
9.3. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні більш як половина її членів. Пункт 9.3 глави 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 937/5
( v0937323-14 ) від 16.06.2014 }
9.4. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів
Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
Голови Комісії.
9.5. На засідання Комісії за рішенням Голови Комісії можуть
бути запрошені представники засвідчувальних центрів органів
виконавчої влади або інших державних органів, центрів сертифікації
ключів, розгляд питання яких включено до порядку денного, та
фахівці у сфері застосування електронного цифрового підпису.
9.6. Відкриває засідання Комісії головуючий.
9.7. Розгляд питання порядку денного на засіданні Комісії
розпочинається з доповіді члена Комісії, який попередньо повинен
вивчити матеріали з цього питання, що надійшли на розгляд Комісії.
9.8. Обговорення питань і рішення, що приймаються Комісією,
фіксуються в протоколах засідання Комісії. Протокол засідання
Комісії підписують головуючий на засіданні та секретар Комісії.
Копії протоколів надсилаються членам Комісії та іншим
заінтересованим особам протягом п'яти робочих днів після
проведення засідання.
9.9. Рішення Комісії затверджуються наказами Мін'юсту
України.
10. Забезпечення діяльності Комісії
Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності
Комісії здійснює Міністерство юстиції України.
Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу К.І.Чижмарь
{ Склад постійно діючої комісії з акредитації засвідчувальних
центрів та центрів сертифікації ключів втратив чинність на
підставі Наказу Міністерства юстиції N 315/5 ( v0315323-12 ) від
27.02.2012 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: