open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

01.11.2011  № 1544


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2012 р.
за № 52/20365

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 616 від 13.05.2014}

Про затвердження Положення про порядок дематеріалізації іменних інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів

Відповідно до статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 4 та 5 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок дематеріалізації іменних інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів (додається).

2. Управлінню спільного інвестування (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв’язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Мозгового.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:


Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина


Протокол засідання Комісії
від 01.11.2011 № 45
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
01.11.2011 № 1544


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2012 р.
за № 52/20365

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок дематеріалізації іменних інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів

І. Загальні положення

1. Це Положення установлює порядок дій учасників депозитарної системи при прийнятті компанією з управління активами рішення про переведення випуску іменних інвестиційних сертифікатів документарної форми існування пайового інвестиційного фонду, створеного цією компанією з управління активами, у бездокументарну форму існування та порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду у зв’язку із дематеріалізацією.

2. Дія цього Положення поширюється на депозитарії цінних паперів, зберігачів цінних паперів, реєстраторів, компанії з управління активами та власників цінних паперів щодо іменних інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів.

3. Відповідно до цього Положення заміна свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів у зв'язку з прийняттям компанією з управління активами рішення про переведення випуску іменних інвестиційних сертифікатів, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

4. Поняття «бездокументарна форма цінного папера», «випуск цінних паперів», «глобальний сертифікат», «депозитарій цінних паперів», «депонент», «договір про відкриття рахунку в цінних паперах», «документарна форма цінного папера», «зберігач», «номінальний утримувач», «рахунки в цінних паперах», «реєстр власників іменних цінних паперів», «реєстратор», «сертифікат» вживаються у цьому Положенні згідно з визначеннями, наведеними в Законі України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».

4.1. Поняття «інвестиційний сертифікат», «цінний папір» вживаються у цьому Положенні згідно з визначеннями, наведеними в Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок».

4.2. Поняття «реєстроутримувач» вживається у цьому Положенні згідно з визначенням, наведеним у Положенні про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженому рішенням Комісії від 17.10.2006 № 1000, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за № 49/13316 (із змінами).

4.3. Поняття «пайовий інвестиційний фонд», «компанія з управління активами», «Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування» вживаються у цьому Положенні згідно з визначеннями, наведеними в Законі України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

4.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни та поняття вживаються у такому значенні:

дата обліку - дата проведення уповноваженим органом компанії з управління активами засідання, на якому прийнято рішення про переведення випуску іменних інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, створеного цією компанією з управління активами, із документарної форми існування у бездокументарну форму існування (далі - рішення про дематеріалізацію), на яку складається реєстр власників іменних інвестиційних сертифікатів та номінальних утримувачів з метою їх персонального повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію;

дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів (далі - дата припинення ведення реєстру) - дата, визначена компанією з управління активами згідно з вимогами цього Положення, після якої проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, створеного цією компанією з управління активами, не здійснюється та на яку складається реєстр власників іменних інвестиційних сертифікатів та номінальних утримувачів;

дематеріалізація випуску іменних інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (далі - дематеріалізація) - комплекс дій з переведення випуску іменних інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, створеного компанією з управління активами, із документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

5. Дії депозитаріїв цінних паперів та Національного депозитарію України (далі - депозитарій) і зберігачів, пов'язані з дематеріалізацією, належать до депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів і депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно.

6. Дії, які здійснюються реєстроутримувачем при дематеріалізації, належать до діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

7. Після депонування глобального сертифіката обіг іменних інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду випуску, оформленого цим глобальним сертифікатом, здійснюється виключно у вигляді облікових записів на рахунках у цінних паперах у зберігачів та депозитаріїв.

8. Обіг іменних інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду випуску, що дематеріалізувався, з використанням сертифікатів цінних паперів після дати депонування глобального сертифіката не допускається.

Такі сертифікати підлягають вилученню у порядку, встановленому рішенням уповноваженого органу компанії з управління активами, яким прийнято рішення про дематеріалізацію, та знищенню.

Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (серії, номера, наскрізного номера). Знищення сертифікатів цінних паперів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником компанії з управління активами.

9. Власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується, після прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами рішення про дематеріалізацію до дати припинення ведення реєстру має право самостійно знерухомити належні йому інвестиційні сертифікати з реєстрацією обраного ним зберігача або депозитарію, якого обрала компанія з управління активами, номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів, надавши зберігачу розпорядження про знерухомлення та зарахування цінних паперів з дотриманням вимог Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Комісії від 17.10.2006 № 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за № 1238/13112 (із змінами), та Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 17.10.2006 № 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за № 49/13316 (із змінами).

Рахунки в цінних паперах тим власникам цінних паперів, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру такого випуску, що дематеріалізується, відкриваються та ведуться у зберігача на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, що укладається компанією з управління активами та зберігачем під час дематеріалізації цього випуску відповідно до вимог, що зазначені у цьому Положенні.

Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання іменних інвестиційних сертифікатів на цих рахунках здійснюються за рахунок компанії з управління активами до моменту укладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах власником цінних паперів та зберігачем.

10. При дематеріалізації компанія з управління активами, яка створила пайовий інвестиційний фонд, повинна здійснити такі дії:

прийняти рішення про дематеріалізацію;

не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію повідомити про дематеріалізацію фондові біржі, на яких інвестиційні сертифікати перебувають у лістингу, та номінальних утримувачів;

не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію опублікувати в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Комісії повідомлення про дематеріалізацію (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів);

не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію іменних інвестиційних сертифікатів повідомити про дематеріалізацію власників інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду персонально (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів);

здійснити заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів у бездокументарній формі існування відповідно до цього Положення;

укласти договір про обслуговування емісії цінних паперів з обраним нею депозитарієм, який буде обслуговувати випуск іменних інвестиційних сертифікатів, який дематеріалізується, та відкрити рахунок у цінних паперах у цьому депозитарії (у разі відсутності такого рахунку);

укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах із обраним нею зберігачем, який відповідно до цього договору відкриє рахунки в цінних паперах власникам іменних інвестиційних сертифікатів випуску, що дематеріалізується, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру;

забезпечити припинення обслуговування випуску іменних інвестиційних сертифікатів документарної форми існування у реєстроутримувача в системі реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском;

забезпечити передачу реєстру власників іменних інвестиційних сертифікатів випуску, що дематеріалізується, обраному нею зберігачу, відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах власникам іменних інвестиційних сертифікатів цього випуску та переведення обліку прав власності на інвестиційні сертифікати цього випуску до зберігача, якщо не всі власники знерухомили належні їм інвестиційні сертифікати цього випуску;

депонувати глобальний сертифікат в обраному нею депозитарії, з яким укладений договір про обслуговування емісії цінних паперів;

протягом 30 календарних днів з моменту прийняття Комісією рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів внести відповідні зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту пайового інвестиційного фонду та подати такі зміни на реєстрацію до Комісії згідно з вимогами Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Комісії від 24.11.2009 № 1478, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2009 за № 1246/17262.

11. Повідомлення про дематеріалізацію повинно містити:

реквізити компанії з управління активами: повне найменування згідно з установчими документами; код за ЄДРПОУ; місцезнаходження відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; телефон, факс; реквізити пайового інвестиційного фонду: повну назву, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування, строк діяльності (для строкових);

реквізити випуску іменних інвестиційних сертифікатів документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, - вид і тип цінних паперів; дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дату реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів; номінальну вартість інвестиційних сертифікатів даного випуску; кількість інвестиційних сертифікатів даного випуску; загальну номінальну вартість інвестиційних сертифікатів даного випуску;

інформацію про те, що підтвердженням права власності на інвестиційні сертифікати в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого у зберігача цінних паперів;

інформацію про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів (повне найменування згідно з установчими документами, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами; телефон, факс; прізвище, ім'я, по батькові керівника, дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - серію, номер виписки, дату проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав виписку; інформацію про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів - серію та номер ліцензії, дату видачі, орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії);

реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск іменних інвестиційних сертифікатів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (повне найменування, код за ЄДРПОУ, дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - серію, номер виписки, місцезнаходження; телефони контактної особи, дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - серію та номер ліцензії, дату видачі, орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії);

реквізити зберігача, у якого компанія з управління активами, якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм інвестиційні сертифікати випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам іменних інвестиційних сертифікатів (повне найменування, місцезнаходження, телефони контактної особи, код за ЄДРПОУ, дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - серію, номер виписки, дату проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав виписку; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, - серію та номер ліцензії, дату видачі, орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії);

дату припинення ведення реєстру;

застереження про те, що після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, не здійснюється;

дату обліку;

інформацію про потребу укладення власником іменних інвестиційних сертифікатів договору про відкриття рахунку в цінних паперах з обраним нею зберігачем (у разі відсутності такого договору);

інформацію про право власника цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, до дати припинення ведення реєстру самостійно знерухомити належні йому інвестиційні сертифікати в обраного ним зберігача з реєстрацією цього зберігача або депозитарію, якого обрала компанія з управління активами, номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів;

інформацію про зобов'язання зареєстрованих у системі реєстру номінальних утримувачів і зберігача, у якого компанія з управління активами буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам іменних інвестиційних сертифікатів, до дати припинення ведення реєстру відкрити рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск іменних інвестиційних сертифікатів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку);

порядок вилучення сертифікатів інвестиційних сертифікатів.

ІІ. Прийняття рішення про дематеріалізацію

1. Рішення про дематеріалізацію іменних інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду приймається уповноваженим органом компанії з управління активами, яка здійснює управління активами такого пайового інвестиційного фонду.

Рішення про дематеріалізацію оформлюється протоколом, який повинен містити:

реквізити компанії з управління активами: повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами; код за ЄДРПОУ; дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - серію, номер виписки, дату проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав виписку; місцезнаходження згідно з реєстраційними документами; телефон, факс; перелік посадових осіб компанії з управління активами, які мають право діяти від імені компанії з управління активами без доручення;

кількість і відсоток голосів учасників (членів) уповноваженого органу компанії з управління активами, які беруть участь у засіданні цього органу, та кількість і відсоток голосів учасників (членів) уповноваженого органу компанії з управління активами, які голосували за прийняття рішення про дематеріалізацію (якщо рішення про дематеріалізацію приймається не на загальних зборах);

кількість і відсоток голосів акціонерів (учасників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів (учасників), та кількість і відсоток голосів акціонерів (учасників), які голосували за прийняття рішення про дематеріалізацію (якщо рішення про дематеріалізацію приймається загальними зборами акціонерів (учасників));

реквізити пайового інвестиційного фонду, випуск іменних інвестиційних сертифікатів якого дематеріалізується: повну назву пайового інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування, строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкового інституту спільного інвестування);

реквізити випуску іменних інвестиційних сертифікатів документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, - вид і тип цінних паперів; дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дату реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску іменних інвестиційних сертифікатів у документарній формі існування; номінальну вартість інвестиційних сертифікатів даного випуску; кількість випущених інвестиційних сертифікатів даного випуску; загальну номінальну вартість інвестиційних сертифікатів даного випуску;

реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск іменних інвестиційних сертифікатів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (повне найменування, код за ЄДРПОУ, дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - серію, номер виписки, дату проведення державної реєстрації, орган, що видав виписку, місцезнаходження; телефони контактної особи, дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - серію та номер ліцензії, дату видачі, орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії);

реквізити зберігача, у якого компанія з управління активами буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам іменних інвестиційних сертифікатів, якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм інвестиційні сертифікати випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (повне найменування, місцезнаходження, телефони контактної особи, код за ЄДРПОУ, дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - серію, номер виписки, дату проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав виписку; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів - серію та номер ліцензії, дату видачі, орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії);

дату припинення ведення реєстру;

дату обліку;

спосіб повідомлення власників іменних інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних інвестиційних сертифікатів з документарної форми існування у бездокументарну форму;

порядок вилучення сертифікатів інвестиційних сертифікатів.

2. Не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію компанія з управління активами повинна здійснити дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів у бездокументарній формі у порядку, встановленому цим Положенням.

3. Компанія з управління активами повинна встановити дату припинення ведення реєстру, яка має бути встановлена не пізніше 90 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.

4. Протягом 5 робочих днів з дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів у бездокументарній формі компанія з управління активами повинна надати реєстроутримувачу:

копію протоколу, яким оформлено рішення про дематеріалізацію, прийняте уповноваженим органом компанії з управління активами, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;

розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів станом на дату припинення ведення реєстру;

копію свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів у бездокументарній формі існування, завірену органом, що його видав, або нотаріально.

5. Не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати припинення ведення реєстру компанія з управління активами повинна укласти:

договір про обслуговування емісії іменних інвестиційних сертифікатів з обраним нею депозитарієм, зазначеним у рішенні про дематеріалізацію;

договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру, з обраним нею зберігачем, зазначеним у рішенні про дематеріалізацію.

6. До дати припинення ведення реєстру зберігач, зазначений у рішенні про дематеріалізацію, та номінальні утримувачі, які є зареєстрованими особами в системі реєстру власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру, якщо вони не мають рахунку в цінних паперах у депозитарії, обраному компанією з управління активами і зазначеному в рішенні та повідомленні про дематеріалізацію, повинні відкрити рахунок у цінних паперах у цьому депозитарії, крім депозитарію - номінального утримувача, у якому буде депонований глобальний сертифікат випуску іменних інвестиційних сертифікатів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію.

ІІІ. Припинення ведення реєстру

1. На дату припинення ведення реєстру реєстроутримувач:

припиняє будь-які операції в системі реєстру;

на підставі розпорядження компанії з управління активами, що надається відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Положення, складає реєстр власників іменних цінних паперів (список власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів) у формі паперового документа та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) станом на цю дату у двох, трьох чи чотирьох примірниках (по одному - компанії з управління активами; обраному компанією з управління активами депозитарію; обраному компанією з управління активами зберігачу, якщо не всі власники до дати обліку знерухомили належні їм інвестиційні сертифікати випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію; Національному депозитарію України як уповноваженому на зберігання в разі, якщо глобальний сертифікат випуску цінних паперів, що дематеріалізуються, депонується компанією з управління активами не в Національному депозитарії України). До реєстру не повинна включатися інформація про власників іменних цінних паперів, які знерухомили належні їм інвестиційні сертифікати у номінального утримувача.

Реєстр власників іменних цінних паперів в електронному вигляді станом на дату припинення ведення реєстру має містити усі реквізити реєстру, складеного у формі паперового документа, та подається зберігачеві як двомірна таблиця у файлі даних форматів Microsoft Excel 2003 (XLS), Visual FoxPro (DBF) або у текстовому (CSV) у кодуванні Win 1251.

При цьому інформація про власників цінних паперів формується таким чином: кожний рядок зазначеної таблиці повинен містити відомості щодо одного власника іменних цінних паперів, а кожна клітинка цього рядка повинна містити одне значення з переліку відомостей, наведеного у підпункті 5.4 пункту 5 розділу III Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 17.10.2006 № 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за № 49/13316 (із змінами). Реквізити адреси для поштових повідомлень та місцезнаходження згідно з реєстраційними документами мають відповідати вимогам, наведеним у підпункті 2 пункту 42 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270 (із змінами).

2. Протягом 5 робочих днів з дати припинення ведення реєстру реєстроутримувач, якщо не всі власники знерухомили належні їм інвестиційні сертифікати випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, в присутності уповноваженої особи компанії з управління активами передає, а обраний компанією з управління активами зберігач, зазначений у рішенні про дематеріалізацію, приймає реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на дату припинення ведення реєстру.

Дата передачі реєстру власників іменних цінних паперів (дата передачі реєстру) визначається спільно компанією з управління активами, реєстратором та зберігачем.

3. Передача реєстру, складеного станом на дату припинення ведення реєстру, до зберігача оформлюється актом приймання-передачі, який визначає передачу:

реєстру власників іменних цінних паперів, складеного станом на дату припинення ведення реєстру, в паперовій формі в одному чи двох примірниках (по одному зберігачу та Національному депозитарію України як уповноваженому на зберігання в разі, якщо глобальний сертифікат випуску цінних паперів, що дематеріалізуються, депонується компанією з управління активами не в Національному депозитарії України). Реєстр, що передається, повинен бути прошитий, пронумерований та засвідчений підписом посадової особи реєстроутримувача та печаткою реєстроутримувача;

реєстру власників іменних цінних паперів, складеного станом на дату припинення ведення реєстру, в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) в одному чи двох примірниках в разі, якщо глобальний сертифікат випуску цінних паперів, що дематеріалізуються, депонується компанією з управління активами не в Національному депозитарії України;

у разі обтяження інвестиційних сертифікатів власників зобов'язаннями - копій всіх документів, що є підставою для обтяження інвестиційних сертифікатів, засвідчених реєстроутримувачем.

Акт приймання-передавання підписується керівниками або уповноваженими представниками, засвідчується печатками реєстратора, компанії з управління активами та зберігача і складається у чотирьох або п’яти примірниках. По одному примірнику акта приймання-передавання надається: реєстратору, компанії з управління активами, зберігачу, депозитарію, з яким компанією з управління активами укладено договір про обслуговування емісії іменних інвестиційних сертифікатів щодо випуску іменних інвестиційних сертифікатів, що дематеріалізується, та Національному депозитарію України як уповноваженому на зберігання в разі, якщо глобальний сертифікат випуску іменних інвестиційних сертифікатів, що дематеріалізуються, депонується компанією з управління активами не в Національному депозитарії України. Дата підписання цього акта є датою передачі реєстру реєстроутримувачем.

Якщо зберігач і реєстратор є однією і тією самою юридичною особою, яка має відповідні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, акт приймання-передавання підписується уповноваженими представниками такої юридичної особи, що є керівниками або працівниками структурних підрозділів, створених для здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів і діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, і затверджується підписом керівника та печаткою цієї юридичної особи.

4. Протягом 5 робочих днів від дати припинення ведення реєстру реєстроутримувач повинен надати компанії з управління активами:

реєстр власників іменних інвестиційних сертифікатів, складений станом на дату припинення ведення реєстру, у трьох примірниках - два у формі паперового документа та один - в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш). Один примірник реєстру у формі паперового документа та один примірник в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) надаються компанії з управління активами для передання депозитарію разом з глобальним сертифікатом;

виписку про стан особового рахунку компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду, яка містить інформацію про викуплені та нерозміщені інвестиційні сертифікати випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, складену станом на дату припинення ведення реєстру (за наявності викуплених та/або нерозміщених компанією з управління активами інвестиційних сертифікатів).

Передача реєстру оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками реєстроутримувача та компанії з управління активами або їх уповноваженими представниками та скріплюється печатками реєстроутримувача та компанії з управління активами.

Якщо ведення реєстру власників іменних інвестиційних сертифікатів здійснювала компанія з управління активами, акт приймання-передавання підписується уповноваженим представником компанії з управління активами, що є керівником або працівником структурного підрозділу, створеного для здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, керівником та засвідчується печаткою компанії з управління активами.

Якщо всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомили належні їм інвестиційні сертифікати випуску, що дематеріалізується, дата підписання цього акта є датою передачі реєстру.

5. Протягом 10 робочих днів з дати передачі реєстру зберігач повинен надати до Національного депозитарію України як уповноваженого на зберігання у разі, якщо глобальний сертифікат випуску іменних інвестиційних сертифікатів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, депонується компанією з управління активами не в Національному депозитарії України, зазначені в пункті 4 цього розділу реєстр власників іменних інвестиційних сертифікатів, складений станом на дату припинення ведення реєстру, в електронному вигляді, а також один примірник цього реєстру в паперовій формі та акт приймання-передавання.

Передача реєстру до Національного депозитарію України оформлюється відповідним актом приймання-передавання.

6. Оплата послуг реєстратора за ведення системи реєстру власників іменних інвестиційних сертифікатів та передання ним реєстру власників іменних інвестиційних сертифікатів зберігачу та компанії з управління активами здійснюються компанією з управління активами відповідно до умов договору на ведення реєстру, укладеного між нею та реєстратором.

7. Реєстратор, який здійснював ведення системи реєстру власників іменних інвестиційних сертифікатів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, забезпечує збереження первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру, протягом 5 років від дати передачі реєстру, якщо рішенням уповноваженого органу компанії з управління активами інвестиційних сертифікатів цього випуску не визначений Національний депозитарій України або компанія з управління активами як уповноважений на зберігання таких документів.

У випадку визначення компанії з управління активами або Національного депозитарію України як уповноваженого на зберігання реєстроутримувач, який здійснював ведення реєстру власників іменних інвестиційних сертифікатів випуску, що дематеріалізується, протягом 20 робочих днів з дати передачі реєстру повинен передати для довгострокового зберігання відповідно до компанії з управління активами або Національного депозитарію України як уповноваженого на зберігання первинні документи, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру. Передача оформлюється актом приймання-передавання.

8. Реєстратор, який здійснював ведення системи реєстру власників іменних інвестиційних сертифікатів, або компанія з управління активами чи Національний депозитарій України як уповноважений на зберігання зобов'язані забезпечити пред'явлення первинних документів, які були підставою для формування системи реєстру та внесення змін до неї, що знаходяться у них на зберіганні, або надання копій таких документів уповноваженим особам компанії з управління активами, зберігача, якому було передано реєстр, а також особам, які були зареєстровані в реєстрі до дати передачі реєстру, на їх вимогу і органам державної влади відповідно до їх повноважень, визначених законодавством.

9. Реєстратор повинен протягом 30 робочих днів з дати закінчення строку зберігання, зазначеного в пункті 8 цього розділу, або з дати закінчення (анулювання) дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, відповідно до рішення уповноваженого органу компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду, випуск іменних інвестиційних сертифікатів якого був дематеріалізований, передати для довгострокового зберігання до Національного депозитарію України або компанії з управління активами первинні документи, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни у системі реєстру (якщо зазначені документи не були передані компанії з управління активами або Національному депозитарію раніше). Передача оформлюється відповідним актом приймання-передавання.

10. Депозитарій, зберігач, Національний депозитарій України і компанія з управління активами повинні забезпечити належне відповідно до вимог законодавства зберігання документів, отриманих згідно з цим Положенням.

Національний депозитарій України, компанія з управління активами після отримання від реєстроутримувача первинних документів, які були підставою для формування системи реєстру та внесення змін до неї, мають право, але не раніше ніж через 5 років з дати припинення ведення реєстру, здійснити переведення цих документів в електронну форму шляхом сканування та формування копій у вигляді електронних документів відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис». Після завершення цієї процедури первинні документи у паперовій формі можуть бути знищені у встановленому законодавством порядку. У разі знищення первинних документів у паперовій формі Національний депозитарій України, компанія з управління активами повинні вживати заходів щодо дублювання їх електронних копій на кількох електронних носіях інформації та здійснювати періодичне копіювання відповідно до порядку обліку та копіювання документів, встановленого законодавством.

ІV. Депонування глобального сертифіката та проведення дематеріалізації іменних інвестиційних сертифікатів у депозитаріях та зберігачів

1. Не пізніше 3 робочих днів від дати передачі реєстру компанія з управління активами на підставі отриманого відповідно до пункту 2 розділу ІІ цього Положення свідоцтва про реєстрацію інвестиційних сертифікатів у бездокументарній формі існування повинна оформити глобальний сертифікат згідно з вимогами Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженого рішенням Комісії від 13.09.2006 № 806, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.10.2006 за № 1091/12965 (із змінами), та надати до депозитарію такі документи:

розпорядження про депонування глобального сертифіката;

оформлений глобальний сертифікат;

акт приймання-передавання глобального сертифіката;

копію отриманого відповідно до пункту 2 розділу ІІ цього Положення свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів у бездокументарній формі існування, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально;

виписку про стан особового рахунку компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду, яка містить інформацію про викуплені та нерозміщені компанією з управління активами інвестиційні сертифікати випуску, що дематеріалізується, складену станом на дату припинення ведення реєстру (за наявності викуплених та/або нерозміщених компанією з управління активами інвестиційних сертифікатів);

розпорядження про проведення дематеріалізації іменних інвестиційних сертифікатів відповідно до інформації, що міститься у переданих депозитарію глобальному сертифікаті, реєстрі власників іменних інвестиційних сертифікатів, складеному станом на дату припинення ведення реєстру, та виписку про стан особового рахунку компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду;

реєстр власників іменних інвестиційних сертифікатів, складений станом на дату припинення ведення реєстру, у двох примірниках - один у формі паперового документа та один в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш);

примірник акта приймання-передавання, зазначеного в пункті 4 розділу ІІІ цього Положення, та копію договору зі зберігачем про відкриття рахунку в цінних паперах власникам, завірену компанією з управління активами, якщо не всі власники знерухомили належні їм інвестиційні сертифікати випуску, що дематеріалізується.

2. Депозитарій протягом 3 робочих днів на підставі документів, отриманих згідно з пунктом 1 цього розділу, здійснює депонування глобального сертифіката з проведенням визначених його внутрішніми документами депозитарних операцій за активним аналітичним рахунком депозитарного обліку щодо випуску іменних інвестиційних сертифікатів, оформленого цим глобальним сертифікатом, та рахунком у цінних паперах компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду.

Депозитарій протягом 1 робочого дня після виконання депозитарних операцій, пов’язаних з депонуванням глобального сертифіката:

здійснює операцію щодо встановлення обмеження на здійснення операцій з усіма знерухомленими інвестиційними сертифікатами випуску, що дематеріалізується, наявними в системі депозитарного обліку депозитарію, відповідно до його внутрішніх документів (крім операцій, пов’язаних з проведенням дематеріалізації);

повідомляє зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів, які є номінальними утримувачами у реєстрі власників іменних інвестиційних сертифікатів, складеному на дату припинення ведення реєстру; зберігача, з яким компанією з управління активами укладено договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомили належні їм інвестиційні сертифікати випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію; зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких у депозитарії обліковуються знерухомлені інвестиційні сертифікати випуску, що дематеріалізується, про проведення депозитарних операцій щодо дематеріалізації інвестиційних сертифікатів відповідного випуску та надає їм розпорядження про проведення дематеріалізації цих інвестиційних сертифікатів в їх системах депозитарного обліку;

здійснює дематеріалізацію інвестиційних сертифікатів шляхом проведення депозитарних операцій відповідно до процедур, визначених його внутрішніми документами, за рахунками його клієнтів: емітента та всіх вищезазначених зберігачів і депозитаріїв. Якщо до початку проведення дематеріалізації інвестиційні сертифікати були обтяжені зобов’язаннями, дематеріалізовані інвестиційні сертифікати мають обліковуватися на рахунках в цінних паперах депозитаріїв-кореспондентів і зберігачів з тим самим режимом обтяження зобов’язаннями.

3. Депозитарій-кореспондент протягом 1 робочого дня з дня отримання від депозитарію повідомлення та розпорядження, зазначених у пункті 2 цього розділу:

виконує операцію щодо встановлення обмеження на здійснення операцій з усіма знерухомленими інвестиційними сертифікатами випуску, що дематеріалізується, наявними у системі депозитарного обліку депозитарію-кореспондента, відповідно до своїх внутрішніх документів (крім операцій, пов’язаних з проведенням дематеріалізації);

надсилає своїм клієнтам-зберігачам, на рахунках у яких обліковуються знерухомлені інвестиційні сертифікати випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, повідомлення про проведення депозитарних операцій щодо дематеріалізації інвестиційних сертифікатів відповідного випуску та надає їм розпорядження про проведення дематеріалізації цих інвестиційних сертифікатів в їх системах депозитарного обліку;

здійснює дематеріалізацію інвестиційних сертифікатів шляхом проведення депозитарних операцій відповідно до процедур, визначених його внутрішніми документами, за активним аналітичним рахунком депозитарного обліку щодо випуску інвестиційних сертифікатів, що дематеріалізується, та/або рахунками у цінних паперах його клієнтів-зберігачів, на яких у нього обліковуються знерухомлені інвестиційні сертифікати випуску, що дематеріалізується. Якщо до початку проведення дематеріалізації інвестиційні сертифікати були обтяжені зобов’язаннями, дематеріалізовані інвестиційні сертифікати мають обліковуватись на рахунках у цінних паперах зберігачів з тим самим режимом обтяження зобов’язаннями.

4. Зберігачі, на рахунках в цінних паперах яких у депозитарії або у депозитарії-кореспонденті обліковуються знерухомлені інвестиційні сертифікати випуску, що дематеріалізується, та зберігачі, які є номінальними утримувачами у реєстрі власників іменних інвестиційних сертифікатів, складеному на дату припинення ведення реєстру, після отримання від депозитарію або депозитарію-кореспондента розпорядження про проведення дематеріалізації цих інвестиційних сертифікатів в їх системах депозитарного обліку:

протягом 1 робочого дня виконують операцію щодо встановлення обмеження на здійснення операцій з усіма знерухомленими інвестиційними сертифікатами цього випуску, наявними в системах депозитарного обліку цих зберігачів, відповідно до їх внутрішніх документів;

протягом 3 робочих днів здійснюють дематеріалізацію інвестиційних сертифікатів шляхом проведення депозитарних операцій відповідно до процедур, визначених їх внутрішніми документами, за активним аналітичним рахунком депозитарного обліку щодо випуску інвестиційних сертифікатів, що дематеріалізується, та/або рахунками у цінних паперах депонентів, на яких у них обліковуються знерухомлені інвестиційні сертифікати випуску, що дематеріалізується, та повідомлення депозитарію та/або депозитарію-кореспондента про виконання їх розпоряджень про проведення дематеріалізації цих інвестиційних сертифікатів у системі депозитарного обліку зберігача.

Якщо до початку проведення дематеріалізації інвестиційні сертифікати були обтяжені зобов’язаннями, дематеріалізовані інвестиційні сертифікати мають обліковуватись на рахунках у цінних паперах зберігачів з тим самим режимом обтяження зобов’язаннями.

5. Зберігач, з яким компанією з управління активами укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, здійснює зарахування дематеріалізованих інвестиційних сертифікатів на рахунки в цінних паперах цих власників не пізніше 30 календарних днів з дня отримання від депозитарію розпорядження про проведення дематеріалізації цих інвестиційних сертифікатів у його системі депозитарного обліку та від компанії з управління активами розпорядження про зарахування дематеріалізованих інвестиційних сертифікатів на рахунки в цінних паперах власників дематеріалізованих інвестиційних сертифікатів. Якщо до початку проведення процедури дематеріалізації інвестиційні сертифікати були обтяжені зобов'язаннями, дематеріалізовані інвестиційні сертифікати зараховуються на рахунки в цінних паперах власників з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

6. Депозитарій-кореспондент після отримання від усіх зберігачів (крім зберігачів, рахунки яких залишились у системі депозитарного обліку депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів) повідомлень про виконання його розпоряджень про проведення дематеріалізації іменних інвестиційних сертифікатів у їх системах депозитарного обліку протягом одного робочого дня повідомляє депозитарій про виконання його розпорядження про проведення дематеріалізації цих інвестиційних сертифікатів у його системі депозитарного обліку.

7. Депозитарій протягом 1 робочого дня після отримання від усіх депозитаріїв-кореспондентів та зберігачів, зазначених у пункті 2 цього розділу (крім зберігача, з яким емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, якщо він не є номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному на дату припинення ведення реєстру, та зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), повідомлень про виконання його розпорядження про проведення дематеріалізації іменних інвестиційних сертифікатів в їх системах депозитарного обліку повідомляє їх та компанію з управління активами про завершення дематеріалізації.

Отримавши від депозитарію повідомлення про завершення дематеріалізації, депозитарії-кореспонденти протягом 1 робочого дня повідомляють про її завершення своїх клієнтів-зберігачів. Зберігачі, отримавши від депозитарію та/або депозитарію-кореспондента повідомлення про завершення дематеріалізації, протягом 3 днів повідомляють про її завершення своїх депонентів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються дематеріалізовані інвестиційні сертифікати. Повідомлення надаються способом, визначеним у відповідному договорі.

З дати отримання повідомлення про завершення дематеріалізації зберігачі мають право проводити депозитарні операції з дематеріалізованими іменними інвестиційними сертифікатами.

8. Депозитарні установи, які є номінальними утримувачами у реєстрі власників іменних інвестиційних сертифікатів, складеному на дату припинення ведення реєстру, протягом 3 робочих днів після отримання від депозитарію повідомлення про завершення дематеріалізації здійснюють погашення свідоцтв про знерухомлення іменних інвестиційних сертифікатів за дематеріалізованим випуском іменних інвестиційних сертифікатів та передають його до свого архіву.

9. Протягом 5 робочих днів з дати депонування глобального сертифіката компанія з управління активами повинна забезпечити отримання реєстроутримувачем копії глобального сертифіката, завіреної депозитарієм, із зазначенням дати його депонування.

10. Після отримання від компанії з управління активами копії глобального сертифіката реєстроутримувач протягом наступного робочого дня зобов'язаний подати до територіального органу Комісії за місцезнаходженням компанії з управління активами повідомлення, яке повинно містити:

найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження реєстроутримувача;

найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду, випуск іменних інвестиційних сертифікатів якого дематеріалізовано;

повну назву, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування пайового інвестиційного фонду компанії з управління активами, випуск іменних інвестиційних сертифікатів якої дематеріалізується;

найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження депозитарію, у якого депоновано глобальний сертифікат випуску іменних інвестиційних сертифікатів, що дематеріалізується;

дату депонування глобального сертифіката;

реєстраційний номер глобального сертифіката.

11. У разі неотримання протягом 20 робочих днів від дати передачі реєстру від компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду копії глобального сертифіката реєстроутримувач зобов'язаний протягом наступного робочого дня надати до територіального органу Комісії за місцезнаходженням компанії з управління активами повідомлення, яке повинно містити:

найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження реєстроутримувача;

найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження компанії з управління активами;

повну назву, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування пайового інвестиційного фонду компанії з управління активами, випуск іменних інвестиційних сертифікатів якої дематеріалізується;

дату припинення ведення реєстру;

інформацію про те, що копії глобального сертифіката реєстроутримувачем протягом 20 робочих днів від дати передачі реєстру реєстроутримувачем від компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду не отримано.

V. Відкриття компанією з управління активами рахунків у цінних паперах власникам іменних інвестиційних сертифікатів випуску, що дематеріалізується

1. Для забезпечення обраним компанією з управління активами зберігачем обліку прав власності на інвестиційні сертифікати випуску, що дематеріалізується, на рахунках у цінних паперах власників, які були зареєстрованими особами в системі реєстру власників іменних інвестиційних сертифікатів на дату припинення ведення реєстру, компанія з управління активами повинна укласти з цим зберігачем договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам.

2. Для відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах власникам, зазначеним в отриманому ним реєстрі власників іменних інвестиційних сертифікатів, компанія з управління активами не пізніше 3 робочих днів з дати передачі реєстру повинна надати зберігачу заяву на відкриття рахунків у цінних паперах цим власникам.

Відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах власникам здійснюється протягом 30 календарних днів з дати отримання заяви на відкриття рахунків у цінних паперах компанії з управління активами.

Для зарахування дематеріалізованих іменних інвестиційних сертифікатів на рахунки у цінних паперах власників у зберігача компанія з управління активами повинна не пізніше 3 робочих днів після депонування глобального сертифіката в депозитарії надати зберігачу розпорядження про зарахування дематеріалізованих іменних інвестиційних сертифікатів на рахунки у цінних паперах власників згідно з отриманим зберігачем від реєстроутримувача реєстром власників іменних інвестиційних сертифікатів.

Зарахування дематеріалізованих іменних інвестиційних сертифікатів на рахунки у цінних паперах власників здійснюється зберігачем відповідно до інформації про кількість належних цим власникам іменних інвестиційних сертифікатів та інформації про обтяження інвестиційних сертифікатів зобов'язаннями, що міститься в отриманому ним від реєстроутримувача реєстрі власників іменних інвестиційних сертифікатів, та копій документів, що є підставою для таких обтяжень (за наявності).

3. Зберігач приймає до виконання такі документи від компанії з управління активами щодо рахунків у цінних паперах, відкритих відповідно до договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, зазначеним в отриманому ним від реєстроутримувача реєстрі власників іменних інвестиційних сертифікатів:

заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, зазначеним в отриманому ним від реєстроутримувача реєстрі власників іменних інвестиційних сертифікатів;

розпорядження на зарахування дематеріалізованих іменних інвестиційних сертифікатів на рахунки в цінних паперах власників відповідно до отриманого ним від реєстроутримувача реєстру власників іменних інвестиційних сертифікатів.

4. До укладення власником із зберігачем договору про відкриття рахунку в цінних паперах зберігач щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, що відкритий власнику компанією з управління активами, здійснює:

зберігання іменних інвестиційних сертифікатів на рахунку в цінних паперах власника;

надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;

безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах;

переведення інвестиційних сертифікатів з рахунку в цінних паперах власника, відкритого за договором з компанією з управління активами, на рахунок у цінних паперах власника, відкритий у іншого зберігача, та наступне закриття рахунку власника, відкритого за договором з компанією з управління активами.

Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання іменних інвестиційних сертифікатів на цих рахунках та проведення інших операцій, зазначених у цьому пункті, здійснюються за рахунок компанії з управління активами до моменту укладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах власником цінних паперів та зберігачем. До цього моменту зберігач не має права брати з власників плату за виконання зазначених операцій.

Якщо власник іменних інвестиційних сертифікатів випуску, що дематеріалізується, має рахунок у цінних паперах в іншого зберігача або у цього зберігача, відкритий йому зберігачем до проведення дематеріалізації інвестиційних сертифікатів, то зберігач, у якого відкрито рахунок в цінних паперах цьому власнику за договором з емітентом, повинен здійснити переведення дематеріалізованих інвестиційних сертифікатів з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом (з наступним закриттям цього рахунку), на рахунок у цінних паперах власника у обраного ним зберігача за умови надання йому власником відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних паперах та документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати цього власника.

5. Здійснення зберігачем депозитарних операцій, що не зазначені в пункті 4 цього розділу, можливе тільки після укладення власником із зберігачем договору про відкриття рахунку в цінних паперах та надання зберігачу документів, що передбачені законодавством.

6. Оплата послуг зберігача з відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання іменних інвестиційних сертифікатів на цих рахунках та проведення операцій, зазначених у пункті 4 цього розділу, здійснюються компанією з управління активами відповідно до договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, укладеного між компанією з управління активами та зберігачем.

7. Компанія з управління активами та/або зберігач мають право розірвати договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, що був між ними укладений.

У випадку розірвання компанією з управління активами договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів в односторонньому порядку компанія з управління активами повинна у порядку та строки, визначені договором, письмово повідомити зберігача, з яким укладений цей договір (далі - попередній зберігач), про розірвання договору. Таке повідомлення повинно містити інформацію щодо реквізитів нового зберігача (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження), про визначену її уповноваженим органом дату припинення дії договору та дату обліку, на яку попередній зберігач має скласти обліковий реєстр власників інвестиційних сертифікатів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються ним відповідно до договору з компанією з управління активами (далі - обліковий реєстр).

У випадку розірвання зберігачем договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів в односторонньому порядку зберігач повинен у порядку та строки, визначені договором, письмово повідомити компанію з управління активами про розірвання договору із зазначенням дати припинення дії договору. У цьому випадку компанія з управління активами повинна до дати припинення дії договору обрати нового зберігача, укласти з ним договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів і визначити дату обліку, про  що  не  пізніше 1 робочого дня з дня укладання цього договору повідомити попереднього зберігача.

Усі дії щодо передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від попереднього зберігача до нового зберігача мають бути завершені до дати припинення дії договору між компанією з управління активами і попереднім зберігачем.

У разі необрання компанією з управління активами до дати припинення дії договору нового зберігача нова дата припинення дії договору і дата обліку визначаються попереднім зберігачем і компанією з управління активами за згодою (у разі недосягнення згоди кожна із сторін може звернутися до суду). До призначення нової дати припинення дії договору та дати обліку обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів здійснює попередній зберігач.

Компанія з управління активами після укладання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів з новим зберігачем повинна:

письмово повідомити власників іменних інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду про обрання нового зберігача із зазначенням його реквізитів (найменування, місцезнаходження, телефони контактної особи, код за ЄДРПОУ);

забезпечити передання облікового реєстру від попереднього зберігача до нового зберігача;

забезпечити відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, зазначеним в обліковому реєстрі, та зарахування на них належних їм інвестиційних сертифікатів у нового зберігача.

7.1. Протягом 5 робочих днів з дати обліку попередній зберігач повинен скласти та передати компанії з управління активами:

обліковий реєстр. До цього реєстру не повинні бути включені власники, які протягом часу, що минув після укладання компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду договору із зберігачем, перевели належні їм інвестиційні сертифікати цього пайового інвестиційного фонду на обслуговування до обраного ними іншого зберігача або уклали договір про відкриття рахунку в цінних паперах з попереднім зберігачем;

у разі обтяження інвестиційних сертифікатів власників зобов'язаннями - засвідчені реєстроутримувачем копії документів, що були підставою для такого обтяження, які при дематеріалізації випуску іменних інвестиційних сертифікатів були передані цим реєстроутримувачем та зберігалися у попереднього зберігача.

Обліковий реєстр складається у формі паперового документа у двох примірниках (по одному примірнику компанії з управління активами та новому зберігачу) та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) в одному примірнику (для передання новому зберігачу). Передання компанії з управління активами облікового реєстру та копій документів щодо обтяження інвестиційних сертифікатів зобов'язаннями оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими представниками компанії з управління активами та попереднього зберігача, засвідчується печатками компанії з управління активами та попереднього зберігача.

7.2. Протягом 3 робочих днів з дати підписання зазначеного у підпункті 7.1 цього пункту акта приймання-передавання компанія з управління активами повинна:

надати попередньому зберігачу розпорядження на списання іменних інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому компанії з управління активами обліковому реєстрі, для їх наступного зарахування на рахунки цих власників у нового зберігача та закриття цих рахунків;

передати новому зберігачу отримані від попереднього зберігача обліковий реєстр у формі паперового документа та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) та копії документів, що були підставою для обтяження інвестиційних сертифікатів власників зобов'язаннями. Передання оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими представниками компанії з управління активами та нового зберігача, засвідчується печатками компанії з управління активами та нового зберігача;

передати новому зберігачу заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, вказаним у переданому обліковому реєстрі, та розпорядження на зарахування іменних інвестиційних сертифікатів на ці рахунки відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі.

Відкриття рахунків у цінних паперах власникам у нового зберігача та їх обслуговування здійснюються з урахуванням вимог, встановлених пунктами 2 - 6 цього розділу.

7.3. Переказ іменних інвестиційних сертифікатів з рахунку у цінних паперах попереднього зберігача на рахунок у цінних паперах нового зберігача у депозитарії здійснюється депозитарієм протягом 1 робочого дня з дня отримання від цих зберігачів відповідних розпоряджень на переказ іменних інвестиційних сертифікатів, які мають бути ними надані не пізніше 3 робочих днів з дня отримання розпоряджень компанії з управління активами на списання, зарахування іменних інвестиційних сертифікатів на рахунки/з рахунків власників. Якщо інвестиційні сертифікати були обтяжені зобов'язаннями, їх переказ на рахунок у цінних паперах нового зберігача здійснюється із забезпеченням того самого режиму обтяження зобов'язаннями.

Попередній зберігач здійснює списання іменних інвестиційних сертифікатів з рахунків у цінних паперах власників відповідно до розпорядження компанії з управління активами протягом 1 робочого дня з дня виконання у депозитарії переказу іменних інвестиційних сертифікатів з його рахунку в цінних паперах у депозитарії на рахунок у цінних паперах нового зберігача.

Новий зберігач здійснює зарахування іменних інвестиційних сертифікатів на рахунки в цінних паперах власників відповідно до розпорядження компанії з управління активами протягом 30 календарних днів з дня виконання у депозитарії переказу іменних інвестиційних сертифікатів з рахунку у цінних паперах попереднього зберігача у депозитарії на його рахунок у цінних паперах. Якщо інвестиційні сертифікати були обтяжені зобов'язаннями, їх зарахування здійснюється з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

8. Якщо зберігач, з яким компанією з управління активами укладено договір про відкриття рахунків в цінних паперах власникам іменних інвестиційних сертифікатів, припиняє провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (далі - Діяльність зберігача), зберігач та компанія з управління активами повинні виконати такі дії.

8.1. Зберігач повинен:

протягом 3 робочих днів з дати припинення діяльності, встановленої Положенням про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 22.05.2009 № 480, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.08.2009 за № 807/16823 (далі - Положення про припинення), повідомити компанію з управління активами із зворотним письмовим повідомленням про отримання про припинення Діяльності зберігача та щодо необхідності обрання нового зберігача для укладення договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам і закриття рахунків у цінних паперах власникам, що обслуговуються зберігачем відповідно до договору з компанією з управління активами, із зазначенням попередження, що у разі незакриття компанією з управління активами цих рахунків протягом 60 календарних днів з дати припинення Діяльності зберігача належні власникам цінні папери, які обліковуються на їх рахунках у цінних паперах, будуть надалі зберігатися та обліковуватися (у випадках, встановлених Положенням про припинення):

в уповноваженого на зберігання на рахунку в цінних паперах зберігача, який залишається в системі депозитарного обліку депозитарію після припинення зберігачем Діяльності зберігача, для обліку цінних паперів власників, чиї рахунки в цінних паперах не були закриті в установленому порядку (далі - Рахунок), або;

у зберігача-правонаступника - у разі передання зберігачем своїх повноважень іншому зберігачу.

Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть обмежені в обігу (заблоковані) до моменту звернення цих власників або компанії з управління активами до уповноваженого на зберігання або до зберігача-правонаступника щодо переказу належних власникам цінних паперів до обраного ними або компанією з управління активами зберігача або укладання договору про відкриття рахунку (рахунків) у цінних паперах із зберігачем-правонаступником;

протягом 10 робочих днів із зазначеної дати припинення діяльності скласти та передати компанії з управління активами, а компанія з управління активами повинна отримати від зберігача:

обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються зберігачем відповідно до договору з компанією з управління активами. Обліковий реєстр складається станом на кінець операційного дня дати припинення Діяльності зберігача. До цього реєстру не повинні бути включені власники, які протягом часу, що минув після укладання компанією з управління активами договору із зберігачем (далі - попередній зберігач), перевели належні їм іменні інвестиційні сертифікати цієї компанії з управління активами на обслуговування до обраного ними зберігача або уклали договір про відкриття рахунку в цінних паперах з цим зберігачем.

Обліковий реєстр складається у формі паперового документа у двох примірниках та в електронному вигляді на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) у двох примірниках (по одному примірнику компанії з управління активами та новому зберігачу);

у разі обтяження акцій власників зобов’язаннями - засвідчені реєстроутримувачем копії документів, що були підставою для такого обтяження, які при дематеріалізації випуску іменних інвестиційних сертифікатів були передані цим реєстроутримувачем та зберігалися у попереднього зберігача.

Передача облікового реєстру та копій документів, що були підставою для обтяження іменних інвестиційних сертифікатів власників зобов’язаннями, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими представниками компанії з управління активами та попереднього зберігача, засвідчується печатками компанії з управління активами та попереднього зберігача.

8.2. Компанія з управління активами протягом 60 календарних днів з дати припинення Діяльності зберігача повинна:

прийняти уповноваженим органом рішення про обрання нового зберігача для укладання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, зазначеним  в обліковому реєстрі, отриманому від попереднього зберігача. Новий зберігач повинен мати відкритий рахунок у цінних паперах у депозитарії, в якому на рахунку в цінних паперах попереднього зберігача обліковуються іменні інвестиційні сертифікати дематеріалізованого випуску цих власників;

укласти з новим зберігачем договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, зазначеним  в обліковому реєстрі, отриманому від попереднього зберігача, та не пізніше 5 робочих днів з дати укладання цього договору надати новому зберігачу:

отримані від попереднього зберігача обліковий реєстр у формі паперового документа та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) і копії документів, що були підставою для обтяження іменних інвестиційних сертифікатів власників зобов’язаннями;

заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, вказаним у переданому зберігачем обліковому реєстрі, та розпорядження на зарахування іменних інвестиційних сертифікатів на ці рахунки відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі;

надати попередньому зберігачу розпорядження на списання іменних інвестиційних сертифікатів з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому компанією з управління активами обліковому реєстрі, для їх наступного зарахування на рахунки цих власників у нового зберігача та закриття цих рахунків.

Відкриття рахунків у цінних паперах власникам у нового зберігача та їх обслуговування здійснюються з урахуванням вимог, встановлених пунктами 2 - 6 цього розділу.

Передача облікового реєстру та копій документів, що були підставою для обтяження іменних інвестиційних сертифікатів власників зобов’язаннями, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими представниками компанії з управління активами та нового зберігача, засвідчується печатками компанії з управління активами та нового зберігача.

Переказ цінних паперів з рахунку в цінних паперах попереднього зберігача на рахунок у цінних паперах нового зберігача у депозитарії здійснюється депозитарієм протягом 1 робочого дня з дня отримання від обох зберігачів розпоряджень про переказ цінних паперів, які мають бути ними надані не пізніше 3 робочих днів з дня отримання розпоряджень компанії з управління активами на зарахування, списання іменних інвестиційних сертифікатів на рахунок, з рахунків власників. Якщо іменні інвестиційні сертифікати були обтяжені зобов’язаннями, їх переказ на рахунок у цінних паперах  нового зберігача здійснюється із забезпеченням того самого режиму обтяження зобов’язаннями.

Зарахування цінних паперів на рахунки в цінних паперах власників здійснюється новим зберігачем за розпорядженням компанії з управління активами відповідно до отриманого облікового реєстру власників цінних паперів протягом 30 робочих днів з дня виконання у депозитарії переказу іменних інвестиційних сертифікатів з рахунку у цінних паперах попереднього зберігача на його рахунок у цінних паперах. Якщо іменні інвестиційні сертифікати були обтяжені зобов’язаннями, їх зарахування здійснюється з тим самим режимом обтяження зобов’язаннями.

8.3. Якщо компанія з управління активами не обрала нового зберігача та не здійснила дій щодо переведення до нового зберігача цінних паперів власників, рахунки яких обслуговував попередній зберігач за укладеним з нею договором, попередній зберігач повинен у порядку та строки, визначені Положенням про припинення, передати зберігачу-правонаступнику або уповноваженому на зберігання, крім архівів баз даних, баз даних та документів, визначених Положенням про припинення, обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуваються зберігачем відповідно до договору з компанією з управління активами, у формі паперового документа у трьох примірниках та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш).

Передача облікового реєстру оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими представниками компанії з управління активами та зберігача, засвідчується печатками компанії з управління активами та зберігача.

Переказ уповноваженим на зберігання належних власникам іменних інвестиційних сертифікатів за зверненням цих власників до обраного ними зберігача здійснюється в порядку, визначеному Положенням про припинення.

Переказ зберігачем-правонаступником належних власникам іменних інвестиційних сертифікатів за зверненням цих власників до обраного ними зберігача здійснюється відповідно до вимог, встановлених абзацом сьомим пункту 4 цього розділу.

8.4. У разі передання попереднім зберігачем належних власникам цінних паперів, які обліковувалися у нього на їх рахунках у цінних паперах відповідно до договору з компанією з управління активами, для обліку та зберігання до зберігача-правонаступника компанія з управління активами повинна укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам з цим зберігачем або обрати нового зберігача і укласти з ним договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам.

У разі передання попереднім зберігачем належних власникам цінних паперів, які обліковувалися у нього на їх рахунках у цінних паперах відповідно до договору з емітентом, для обліку та зберігання до уповноваженого на зберігання  компанія з управління активами повинна обрати нового зберігача і укласти з ним договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам.

Компанія з управління активами після укладання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам з новим зберігачем повинна надати зберігачу-правонаступнику або уповноваженому на зберігання такі документи:

копію рішення уповноваженого органу про обрання нового зберігача для укладання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам;

копію договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам з новим зберігачем.

Зберігач-правонаступник або уповноважений на зберігання не пізніше 3 робочих днів після отримання від компанії з управління активами копії рішення про обрання нового зберігача для укладання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам та копії договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам з новим зберігачем повинен надати компанії з управління активами:

отриманий від попереднього зберігача обліковий реєстр власників іменних цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися цим зберігачем відповідно до договору з компанією з управління активами, у формі паперового документа у двох примірниках та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш). Якщо від дати передачі попереднім зберігачем зберігачу-правонаступнику або уповноваженому на зберігання облікового реєстру до дати звернення компанії з управління активами зберігач-правонаступник або уповноважений на зберігання здійснив операцію (операції) переведення належних власникам іменних інвестиційних сертифікатів до обраного ними зберігача або власники уклали договір про відкриття рахунку в цінних паперах із зберігачем-правонаступником, то зберігач-правонаступник або уповноважений на зберігання складає обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки у цінних паперах яких обслуговувалися попереднім зберігачем, без врахування цих власників. Обліковий реєстр передається у формі паперового документа у двох примірниках та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному, флеш);

у разі обтяження іменних інвестиційних сертифікатів власників зобов'язаннями - засвідчені реєстроутримувачем копії документів, що були підставою для такого обтяження, які при дематеріалізації випуску іменних інвестиційних сертифікатів були передані цим реєстроутримувачем зберігачу.

Передача облікового реєстру та копій документів, що були підставою для обтяження іменних інвестиційних сертифікатів зобов’язаннями, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими представниками компанії з управління активами та зберігача-правонаступника або уповноваженого на зберігання, засвідчується печатками компанії з управління активами та зберігача-правонаступника або уповноваженого на зберігання.

8.5. Компанія з управління активами не пізніше 5 робочих днів після отримання від зберігача-правонаступника або уповноваженого на зберігання облікового реєстру власників цінних паперів та копій документів, що були підставою для обтяження іменних інвестиційних сертифікатів власників зобов’язаннями, повинна:

надати зберігачу-правонаступнику  розпорядження на списання іменних інвестиційних сертифікатів з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому компанією з управління активами обліковому реєстрі, для їх наступного зарахування на рахунки цих власників у нового зберігача та закриття цих рахунків або надати уповноваженому на зберігання розпорядження на списання іменних інвестиційних сертифікатів з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому компанією з управління активами обліковому реєстрі, які знаходяться у базі даних, що була передана уповноваженому на зберігання попереднім зберігачем, з метою подальшого їх зарахування на рахунки цих власників у нового зберігача;

надати новому зберігачу:

отримані від зберігача-правонаступника або уповноваженого на зберігання обліковий реєстр у формі паперового документа та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) та копії документів, що були підставою для обтяження іменних інвестиційних сертифікатів власників зобов’язаннями;

заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, вказаних у переданому обліковому реєстрі, та розпорядження на зарахування іменних інвестиційних сертифікатів на ці рахунки відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі.

Передача облікового реєстру та копій документів, що були підставою для обтяження іменних інвестиційних сертифікатів власників зобов’язаннями, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими представниками компанії з управління активами та нового зберігача, засвідчується печатками компанії з управління активами та нового зберігача.

Відкриття рахунків у цінних паперах власникам у нового зберігача та їх обслуговування здійснюються з урахуванням вимог, встановлених пунктами 2-6 цього розділу.

Переказ іменних інвестиційних сертифікатів з рахунку в цінних паперах зберігача-правонаступника на рахунок у цінних паперах нового зберігача у депозитарії здійснюється зберігачем протягом 1 робочого дня з дня отримання від цих зберігачів відповідних розпоряджень на переказ іменних інвестиційних сертифікатів, які повинні бути надані ними не пізніше 3 робочих днів після отримання розпорядження від компанії з управління активами. Якщо іменні інвестиційні сертифікати були обтяжені зобов’язаннями, їх переказ на рахунок у цінних паперах нового зберігача здійснюється із забезпеченням того самого режиму обтяження зобов’язаннями. Переказ іменних інвестиційних сертифікатів з рахунку здійснюється уповноваженим на зберігання протягом 3 робочих днів з дня отримання від компанії з управління активами розпорядження на списання іменних інвестиційних сертифікатів з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому компанією з управління активами обліковому реєстрі, які знаходяться у базі даних, що була передана уповноваженому на зберігання попереднім зберігачем, та від нового зберігача розпорядження на переказ зазначених іменних інвестиційних сертифікатів з рахунку на його рахунок у цінних паперах, відкритий в уповноваженого на зберігання, яке повинно бути надано ним не пізніше 3 робочих днів після отримання розпорядження від компанії з управління активами. Уповноважений на зберігання виконує операції списання вказаних в розпорядженнях іменних інвестиційних сертифікатів з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому компанією з управління активами обліковому реєстрі, які знаходяться у базі даних, що була передана уповноваженому на зберігання попереднім зберігачем, з одночасним відображенням цих операцій на рахунку, що супроводжується переказом цих іменних інвестиційних сертифікатів на рахунок у цінних паперах нового зберігача, та складанням звіту про виконання. Якщо іменні інвестиційні сертифікати були обтяжені зобов’язаннями, їх переказ на рахунок у цінних паперах нового зберігача здійснюється із забезпеченням того самого режиму обтяження зобов’язаннями.

VI. Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду компанії з управління активами

1. Для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів у зв'язку з прийняттям уповноваженим органом компанії з управління активами рішення про дематеріалізацію компанія з управління активами не пізніше 15 календарних днів від дати прийняття такого рішення подає до Комісії:

заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів у зв'язку зі зміною форми існування інвестиційних сертифікатів (додаток 1);

пронумерований та прошитий протокол або засвідчену підписом керівника та печаткою компанії з управління активами копію протоколу (витяг з протоколу) засідання уповноваженого органу компанії з управління активами, на якому прийнято рішення про переведення випуску іменних інвестиційних сертифікатів, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування, що має містити відомості, визначені пунктом 1 розділу ІІ цього Положення;

засвідчений підписом керівника та печаткою компанії з управління активами примірник одного з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Комісії та місцевої преси за місцезнаходженням компанії з управління активами або з опублікованим повідомленням про дематеріалізацію згідно з вимогами пункту 11 розділу І цього Положення (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів);

засвідчені підписом керівника та печаткою компанії з управління активами копії персональних повідомлень власників іменних інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду про дематеріалізацію (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів);

оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів, форма існування якого змінюється.

2. У разі відповідності зазначених документів вимогам законодавства Комісія приймає рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів у зв’язку зі зміною форми існування інвестиційних сертифікатів протягом 30 календарних днів із дати подання заяви та всіх необхідних документів.

3. Відмова в заміні свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів у зв'язку зі зміною форми існування інвестиційних сертифікатів складається у разі:

порушення компанією з управління активами вимог законодавства України про цінні папери, пов’язаних із дематеріалізацією випусків цінних паперів;

невідповідності поданих документів та інформації, що міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії;

внесення в документи, які надаються до Комісії, недостовірної інформації.

4. Рішення про відмову в заміні свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів у зв'язку зі зміною форми існування інвестиційних сертифікатів оформлюється у вигляді розпорядження про відмову у заміні свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів при зміні форми їх існування (додаток 2) і підписується уповноваженою особою Комісії та надсилається заявнику протягом 3 днів з дати прийняття відповідного рішення.

5. Заява про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів у зв'язку зі зміною форми існування інвестиційних сертифікатів залишається без розгляду, якщо документи оформлені з порушенням вимог цього Положення.

6. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 15 робочих днів з моменту подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

7. У разі відмови у заміні свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів у зв'язку зі зміною форми існування інвестиційних сертифікатів або залишення такої заяви без розгляду усі подані документи залишаються в Комісії. За письмовим запитом заявника уповноважена особа Комісії приймає рішення щодо повернення раніше наданих оригіналів документів, виданих Комісією. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на такому письмовому запиті заявника.

8. Після усунення причин, що були підставою для відмови у заміні свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів у зв'язку зі зміною форми існування інвестиційних сертифікатів або залишення такої заяви без розгляду, заявник має право повторно подати на реєстрацію заяву та відповідні документи.

9. Засвідчення документів, які подаються до Комісії у зв’язку із зміною форми існування іменних інвестиційних сертифікатів, підписами та печатками відповідних осіб підтверджує достовірність даних, наведених у таких документах.

VII. Державний контроль за проведенням дематеріалізації

Державний контроль за проведенням дематеріалізації здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та її територіальними органами відповідно до чинного законодавства.

Начальник управління
спільного інвестуванняО. Симоненко
Додаток 1
до Положення про порядок
дематеріалізації іменних
інвестиційних сертифікатів
пайових інвестиційних фондів

"___" ____________ 20__ року
(дата подання заяви)

Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів у зв'язку зі зміною форми існування інвестиційних сертифікатів

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності строкового фонду (у форматі дд/мм/рррр)


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Інформація щодо проголошеної емісії інвестиційних сертифікатів

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн.


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн.


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Серія, номер, строк дії та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


_________________________
(уповноважена особа компанії
з управління активами)

________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

Додаток 2
до Положення про порядок
дематеріалізації іменних
інвестиційних сертифікатів
пайових інвестиційних фондів

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ___-ВД

м. ____________  

"___" ____________ 20__ року 

Уповноважена особа, ________________________________, відповідно до

                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

пунктів ___ Положення про порядок дематеріалізації іменних інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.11.2011 № 1544, та наданих документів ____________________________________________________________________________,

                         (повне найменування, код за ЄДРПОУ компанії з управління активами)

місцезнаходження _________, на заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів у зв'язку зі зміною форми існування інвестиційних сертифікатів ____________________________________________________________________________

                                                             (повна назва пайового інвестиційного фонду)

(реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування, номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів) установила:

_____________________________________________________________________________                                  (перелік порушень законодавства, виявлених під час розгляду документів)

Ураховуючи вищевикладене та на підставі _____________________________________________________________________________

                                                                               (зазначення підстав відмови)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відмовити

_____________________________________________________________________________

                  (повне найменування компанії з управління активами та пайового інвестиційного фонду)

у заміні свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів у зв'язку зі зміною форми існування інвестиційних сертифікатів.

________________________
(посада уповноваженої особи) 

____________
(підпис)
М. П. 

___________
(прізвище, ініціали) 

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: