open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.11.2011 N 491
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 листопада 2011 р.

за N 1316/20054

Про затвердження Змін до Правил

реєстрації та експлуатації власних

вантажних вагонів
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 856 ( z1316-04 )
від 28.09.2004, до якого вносились зміни }

Відповідно до статті 5 Статуту залізниць України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98
N 457 ( 457-98-п ), з метою поліпшення організації реєстрації та
експлуатації власних вантажних вагонів на залізничному транспорті
загального користування Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Правил реєстрації та експлуатації
власних вантажних вагонів, затверджених наказом Міністерства
транспорту та зв'язку України від 28.09.2004 N 856 ( z1316-04 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.10.2004 за
N 1316/9915 (зі змінами), що додаються.
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України:
2.1. Подати цей наказ до Міністерства юстиції України на
державну реєстрацію в установленому порядку.
2.2. Довести цей наказ до відома залізниць України,
підприємств, установ та організацій, які користуються послугами
залізничного транспорту.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра інфраструктури
України К.О.Єфименко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва С.Свищева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

02.11.2011 N 491
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 листопада 2001 р.

за N 1316/20054

ЗМІНИ

до Правил реєстрації та експлуатації

власних вантажних вагонів

( z1316-04 )

1. У пункті 1.2 глави 1:
1.1. Абзаци другий, третій та п'ятий викласти в такій
редакції: "АБД ПВ - автоматизований банк даних парку вантажних вагонів. Власні вантажні вагони - вантажні вагони, які мають
восьмизначну нумерацію з ознакою в АБД ПВ "власний вагон"
відповідно до діючої нумерації та нанесення номерів на вагони
згідно із "Знаками и надписями на вагонах грузового парка колеи
1520 мм", затвердженими Радою залізничного транспорту
країн - учасниць СНД 25.04.2001 (далі - Знаки і написи)"; "ГІОЦ Укрзалізниці - державне підприємство "Головний
інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці", однією з функцій
якого є ведення інформаційних баз та класифікаторів вантажних
вагонів".
1.2. Абзац десятий виключити. У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять сьомий вважати
відповідно абзацами десятим - двадцять шостим.
1.3. Абзаци десятий, одинадцятий викласти в такій редакції: "Вагони інвентарного парку - вантажні вагони з ознакою в
АБД ПВ "вагон інвентарного парку". Інформаційно-обчислювальний центр залізниці (ІОЦ) -
структурний підрозділ залізниці, однією з функцій якого є ведення
інформаційних баз та системи нормативно-довідкової інформації на
рівні залізниці".
1.4. Абзац шістнадцятий викласти в такій редакції: "перевізник - юридична або фізична особа - підприємець, яка
взяла на себе зобов'язання і відповідальність за договором
перевезення вантажу за доставку до місця призначення довіреного їй
вантажу, перевезення вантажів та їх видачу (передачу)
вантажоодержувачу".
2. Абзац перший пункту 1.3 глави 1 викласти в такій редакції: "1.3. Власні вантажні вагони - вантажні вагони, які мають
восьмизначну нумерацію з ознакою в АБД ПВ "власний вагон"
відповідно до діючої нумерації та нанесення номерів на вагони
згідно із Знаками і написами. При цьому номер власного вагона
залишається власністю залізничної адміністрації без права власника
вагона розпоряджатися цим номером".
3. У пункті 2.1 глави 2: 3.1. Абзац другий доповнити словами "або в АБД ПВ стоїть
ознака "вагон виключений" у порядку, передбаченому цими
Правилами".
3.2. Абзац п'ятий виключити. У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно
абзацами п'ятим - восьмим.
4. У пункті 2.2 глави 2:
4.1. Абзац третій викласти в такій редакції: "1). Технічний паспорт вагона".
4.2. Абзаци восьмий, дев'ятий викласти в такій редакції: "6). Заява про приписку власних вагонів власника вантажних
вагонів (орендаря) до станції (додаток 1), погоджена залізницею. 7). Акт огляду технічного стану вантажних вагонів
(додаток 4), який складається працівником вагонного господарства
на станції, заводі, у депо, де дислоковані вагони. При складанні
акта на території України він заповнюється українською мовою, на
залізничних адміністраціях інших країн - російською мовою. Число,
місяць, рік та місце огляду вагона повинні відповідати фактичній
даті та місцю дислокації вагона. Акт не повинен мати будь-яких
виправлень і є дійсним протягом двох місяців з дня його
складання".
5. У пункті 2.3 глави 2:
5.1. Абзац одинадцятий викласти в такій редакції: "При наданні власником вагонів оператору в користування на
підставі договору управління майном або договору про спільну
діяльність оператор зобов'язаний надати в реєструвальний підрозділ
документи, що підтверджують право користування та згоду власника
на цю діяльність, а також передбачені пунктом 2.2 глави 2 цих
Правил необхідні документи в електронному вигляді. На підставі
заявки реєструвального підрозділу та даних документів в
електронному вигляді, які надаються реєструвальними підрозділами,
ГІОЦ Укрзалізниці реєструє вагони оператора в інформаційних
базах".
5.2. Після абзацу одинадцятого доповнити пункт абзацами
дванадцятим, тринадцятим такого змісту: "При продажу вагонів (зміні орендаря), які знаходяться в
користуванні оператора, власник вагонів повинен завчасно (не менше
ніж за місяць) письмово повідомити про це оператора. У випадках передачі вагонів в оренду без проставлення ГІОЦ
Укрзалізниці в АБД ПВ ознаки "оренда" вагонам в АБД ПВ
проставляється ознака "заборона курсування". Подача вагонів під
навантаження або їх пересилка в порожньому стані від імені
орендаря, оператора здійснюється за наявності в АБД ПВ відповідної
ознаки "оренда", "оператор", за винятком випадків, коли вони є
вантажоодержувачами". У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом
чотирнадцятим.
6. Пункт 2.4 глави 2 викласти в такій редакції: "2.4. Під час купівлі вагонів безпосередньо на
вагонобудівному заводі власник вагонів або завод може звернутися
до ГІОЦ Укрзалізниці із заявкою про виділення восьмизначних
номерів для нанесення їх на вагони заводом".
7. Доповнити пункт 2.6 глави 2 новим абзацом такого змісту: "Підприємства - власники вагонів, підпорядковані
Укрзалізниці, можуть подавати документи для реєстрації вагонів
безпосередньо до ГІОЦ Укрзалізниці з подальшим наданням усього
необхідного пакета документів до реєструвального підрозділу".
8. Доповнити пункт 2.7 глави 2 новим абзацом такого змісту: "Якщо у двомісячний строк зміна власника вагонів в АБД ПВ не
відображена, ГІОЦ Укрзалізниці таким вагонам в АБД ПВ проставляє
ознаку "курсування заборонено". Ознака "курсування заборонено"
може проставлятися ГІОЦ Укрзалізниці в АБД ПВ також за письмовою
вимогою власника вагонів".
9. У пункті 3.2 глави 3 слова та цифру "що починаються з
цифри "5" виключити.
10. Абзац третій пункту 4.2 глави 4 виключити. У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно
абзацами третім - п'ятим.
11. Пункт 4.5 глави 4 викласти в такій редакції: "4.5. Власним вантажним вагонам, які не пред'явлені власником
на перереєстрацію через три роки після останньої перереєстрації, в
АБД ПВ проставляється ознака "вагон виключений". У разі
пред'явлення власником вагонів до виходу на колії загального
користування вони підлягають реєстрації у встановленому цими
Правилами порядку з присвоєнням нових номерів або з відновленням
старих номерів, якщо номери не видалено з АБД ПВ".
12. Доповнити пункт 5.10 глави 5 новим абзацом такого змісту: "Временные правила о порядке эксплуатации и пономерного
учета собственных грузовых вагонов, имеющих нумерацию инвентарного
парка", затверджені Радою залізничного транспорту країн - учасниць
СНД 22.05.2009".
13. Пункт 5.11 глави 5 викласти в такій редакції: "5.11. Власні вантажні вагони, зареєстровані в АБД ПВ,
направляються у планові ремонти за перевізними документами (як
вагони неробочого парку), оформленими в електронному (із
накладенням електронного цифрового підпису) або паперовому вигляді
згідно з правилами оформлення перевізних документів, із внесенням
до натурного листа поїзда у графу "маршрут, неробочий парк" коду
"9", а в графу "примітка" в разі потреби - "ПЕРЕСЛ", з
обов'язковою передачею необхідних інформаційних повідомлень".
14. Пункт 5.12 глави 5 викласти в такій редакції: "5.12. Власні вантажні вагони, зареєстровані в АБД ПВ,
направляються у ремонт за розпорядженням власника (оператора або
орендаря) вагона та за перевізними документами, оформленими в
електронному (із накладенням електронного цифрового підпису) або
паперовому вигляді згідно з правилами оформлення перевізних
документів".
15. Пункт 5.13 глави 5 викласти в такій редакції: "5.13. Проданий вантажний вагон направляється за вказівкою
попереднього власника на нову станцію за перевізними документами,
оформленими в електронному (із накладенням електронного цифрового
підпису) або паперовому вигляді згідно з правилами оформлення
перевізних документів".
16. Друге речення пункту 6.1 глави 6 викласти в такій
редакції: "Власники (оператори або орендарі) вагонів на підставі
договорів з відправниками, одержувачами, експедиторами та
перевізником організовують ефективне використання рухомого складу
для перевезення вантажів".
17. У пункті 6.2 глави 6 слова "(у разі необхідності)"
виключити.
18. Пункт 6.4 глави 6 після слів "найменування власника"
доповнити словами "оператора або орендаря".
19. Додаток 4 викласти в такій редакції:
"Додаток 4

до Правил реєстрації та

експлуатації власних

вантажних вагонів

АКТ

огляду технічного стану вантажних

вагонів власності _____________"ВЛАСНИК",

код _______________________, приписаних до

станції _____________________ і оглянутих

на станції (депо, ВРЗ) _____________ залізниці,

що мають право виходу на колії загального

користування, число ___ місяць _______ рік___.

Огляд вагонів проведений комісією у складі начальника ВРП
(ініціали, прізвище), начальника станції ( ініціали, прізвище),
представника власника (орендаря) (ініціали, прізвище).
N ЗАЯВКИ _____ КОД ПРИЧИНИ ЗАЯВКИ __________
Технічні характеристики:
1. Восьмизначний номер вагона (рядки акта в математично
зростаючому порядку восьмизначних номерів).
2. Інвентарний або заводський номер.
3. Модель вагона.
4. Код вантажу, який перевозиться у вагонах.
5. Найменування вантажу, який перевозиться у вагонах.
6. Рік, місяць, день побудови вагона.
7. Вагонобудівний завод.
8. Вісність.
9. Об'єм кузова.
10. Вантажопідйомність, т.
11. Маса тари, т.
12. Довжина між осями автозчепок, мм.
13. Наявність перехідної площадки (є, немає).
14. Тип візка.
15. Наявність ручного гальма.
16. Тип колісних пар.
17. Калібрування котла.
18. Дата огляду котла (останніх гідравлічних випробовувань -
день, місяць, рік, хто проводив, код ВРП).
19. Дата останнього деповського ремонту (день, місяць, рік).
20. Місце останнього деповського ремонту (найменування заводу
або депо, які виконали ремонт).
21. Модернізація при деповському ремонті (код).
22. Дата останнього капітального ремонту (день, місяць, рік).
23. Місце останнього капітального ремонту (найменування
заводу або депо).
24. Модернізація при капітальному ремонті (код).
25. Термін служби вагона продовжено до... (день, місяць,
рік).
26. Орендар.
27. Станція приписки орендаря.
28. Термін закінчення оренди (число, місяць, рік).
29. Оператор.
30. Код ВРП, що склав акт технічного огляду.
Висновок комісії про технічний стан вагонів: глянуті вагони в кількості __________ одиниць під
перевезення вантажу (для кожного вагона) технічно справні,
відповідають вимогам Правил технічної експлуатації залізниць
України і можуть прямувати коліями загального користування з
установленою швидкістю.
Члени комісії:
Начальник ВРП Підпис (ініціали, прізвище)

М.П.
Начальник станції Підпис (ініціали, прізвище)

М.П.
Представник власника Підпис (ініціали, прізвище)
(орендаря) М.П.
АКТ

осмотра технического состояния грузовых

вагонов собственности __________ "ВЛАДЕЛЕЦ",

код __________________________, приписанных

к станции ___________________ и осмотренных

на станции (депо, ВРЗ) _______________ железной

дороги, которые имеют право выхода

на пути общего пользования,

число ___ месяц _______ год ____.

Осмотр вагонов проведен комиссией в составе начальника ВРП
(инициалы, фамилия), начальника станции (инициалы, фамилия),
представителя владельца (арендатора) (инициалы, фамилия).
N ЗАЯВКИ ______ КОД ПРИЧИНЫ ЗАЯВКИ __________
Технические характеристики:
1. Восьмизначний номер вагона (строки акта в математически
возрастающем порядке восьмизначних номеров).
2. Инвентарный или заводской номер.
3. Модель вагона.
4. Код груза, который перевозится в вагонах.
5. Наименование груза, который перевозится в вагонах.
6. Год, месяц, день постройки вагона.
7. Вагоностроительный завод.
8. Осность.
9. Объем кузова.
10. Грузоподъемность, т.
11. Масса тары, т.
12. Длина по осям автосцепок, мм.
13. Наличие переходной площадки (есть, нет).
14. Тип тележки.
15. Наличие ручного тормоза.
16. Тип колесных пар.
17. Калибрование котла.
18. Дата осмотра котла (последних гидравлических испытаний -
день, месяц, год, кто проводил, код ВРП).
19. Дата последнего деповского ремонта (день, месяц, год).
20. Место последнего деповского ремонта (наименование завода
или депо, которые выполнили ремонт).
21. Модернизация при деповском ремонте (код).
22. Дата последнего капитального ремонта (день, месяц, год).
23. Место последнего капитального ремонта (наименование
завода или депо).
24. Модернизация при капитальном ремонте (код).
25. Срок службы вагона продолжен до... (день, месяц, год).
26. Арендатор.
27. Станция приписки арендатора.
28. Срок окончания аренды (число, месяц, год).
29. Оператор.
30. Код ВРП, который составил акт технического осмотра.
Вывод комиссии о техническом состоянии вагонов: смотренные вагоны в количестве __________ единиц под
перевозку груза (для каждого вагона) технически исправные,
отвечают требованиям Правил технической эксплуатации железных
дорог Украины и могут курсировать по путям общего пользования с
установленной скоростью.
Члены комиссии:
Начальник ВРП Подпись (инициалы, фамилия)

М.П.
Начальник станции Подпись (инициалы, фамилия)

М.П.
Представитель владельца Подпись (инициалы, фамилия)
(арендатора)

М.П.".
Директор департаменту
державної політики в галузі
залізничного транспорту М.П.Снітко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: