open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П'ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 32086/10, подана Володимиром Олексійовичем Вертовським проти України

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи 3 листопада 2011 року палатою, до складу якої увійшли:


Боштьян М. Зупанчіч (Bostjan М. Zupancic), Голова,
Ганна Юдківська (Ganna Yudkivska),
Анжеліка Нусбергер (Angelika Nusberger), судді,
а також Стівен Філліпс (Stephen Phillips), заступник Секретаря секції,

беручи до уваги вищезазначену заяву, подану 31 травня 2010 року,
після обговорення постановляє таке рішення:

ФАКТИ

Заявник, пан Володимир Олексійович Вертовський, є громадянином України 1939 року народження, проживає у м. Одесі. Уряд України (далі - Уряд) був представлений його Уповноваженим - пані Валерією Лутковською з Міністерства юстиції України.

У грудні 2002 року заявник звернувся до суду з позовом про здійснення соціальних виплат у зв'язку з трудовим каліцтвом на виробництві. 18 січня 2010 року розгляд справи завершився винесенням остаточного рішення Верховним Судом України.

СКАРГИ

Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції на тривалість провадження. Крім того, він скаржився за пунктом 1 статті 6 та статтею 17 Конвенції на результат провадження, стверджуючи, що національні суди неправильно застосували норми законодавства в його справі та прийняли необґрунтовані рішення.

ПРАВО

A. Тривалість оскаржуваних проваджень

Листом від 17 травня 2011 року Уряд повідомив Суд про односторонню декларацію щодо врегулювання питань, які порушуються в заяві. Крім того, він просив Суд вилучити заяву з реєстру справ відповідно до статті 37 Конвенції.

Декларація передбачала таке:

«Уряд України визнає надмірну тривалість розгляду справи заявника національними судами.

Я, Валерія Лутковська, Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, заявляю, що Уряд України сплатить Володимиру Олексійовичу Вертовському ex gratia 1500 (одну тисячу п'ятсот) євро.

Уряд України закликає Суд вилучити заяву з реєстру справ. Уряд України пропонує, щоб Суд прийняв цю декларацію як підставу вилучення заяви із реєстру справ відповідно до пункту 1 (c) статті 37 Конвенції («з будь-якої іншої підстави»).

Сума ex gratia, є відшкодуванням будь-якої матеріальної та моральної шкоди, в тому числі судових витрат, буде конвертована у національну валюту держави-відповідача за курсом, чинним на день виплати, та звільнена від будь-яких податків. Кошти будуть сплачені протягом трьох місяців з моменту повідомлення про винесення Європейським судом з прав людини рішення відповідно до пункту 1 статті 37 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У разі неспроможності сплатити цю суму протягом тримісячного строку Уряд зобов’язується сплачувати з моменту спливу цього періоду і до моменту розрахунку простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.

Виплата становитиме остаточне вирішення справи».

Заявник висловив свої заперечення щодо декларації.

Суд нагадує, що відповідно до статті 37 Конвенції він може на будь-якій стадії провадження у справі винести рішення про вилучення заяви з реєстру справ, якщо обставини справи дають підстави дійти одного з висновків, визначених у підпунктах (a), (b) чи (c) пункту 1 цієї статті. Згідно з підпунктом (c) пункту 1 статті 37 Суд може вилучити заяву якщо:

«на будь-якій іншій підставі, встановленій Судом, подальший розгляд заяви не є виправданим».

Суд також нагадує, що за певних обставин заяву може бути вилучено з реєстру справ відповідно до пункту 1 (c) статті 37 на основі односторонньої декларації Уряду держави-відповідача, навіть якщо заявник бажає, щоб розгляд справи було продовжено. З цією метою Суд повинен ретельно розглянути заяву у світлі принципів, закріплених його практикою, зокрема, рішенням у справі «Тахсін Акар проти Туреччини» (рішення у справах «Тахсін Акар проти Туреччини» (Tahsin Acar c. Turquie) [ВП], № 26307/95, пп. 75-77, CEDH 2003-VI, «ТОВ ВАЗА проти Польщі» (WAZA Spolka z о. о. с. Pologne), № 11602/02, від 26 червня 2007 року, та рішення щодо дружнього врегулювання у справі «Сульвінська проти Польщі» (Sulwinska с. Pologne), № 28953/03).

У цілій низці справ, серед яких були також справи проти України, Суд встановив свою практику стосовно скарг на порушення права на розгляд справи протягом розумного строку (див., наприклад, рішення у справах «Фрідлендер проти Франції» (Frydlender v. France) [ВП], № 30979/96, п. 43, ECHR 2000-VII, та «Мкртчян проти України» (Mkrtchyan v. Ukraine), № 21939/05, пп. 22-23, від 20 травня 2010 року).

З огляду на характер умов декларації Уряду, а також запропоновану суму відшкодування, яка відповідає сумам, присудженим у подібних справах, Суд вважає, що подальший розгляд заяви не є виправданим (підпункт (c) пункту 1 статті 37 Конвенції).

Таким чином, у світлі вищевикладених міркувань та з огляду на свою чітку та усталену практику з цього питання, Суд вважає, що повага до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, не вимагає подальшого розгляду заяви (пункт 1 статті 37 in fine).

Отже, ця частина заяви має бути вилучена з реєстру справ.

B. Решта скарг

Ретельно дослідивши решту скарг у заяві в світлі всіх наявних матеріалів та в тій мірі, в якій оскаржувані питання належать до його компетенції, Суд дійшов висновку про відсутність будь-яких ознак порушення прав і свобод, закріплених Конвенцією або протоколами до неї.

Таким чином, ця частина заяви є явно необґрунтованою і повинна бути відхилена відповідно до пунктів 3 (a) та 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Бере до уваги положення декларації Уряду держави-відповідача стосовно надмірної тривалості цивільного провадження.

Вирішує вилучити заяву з реєстру справ в тій мірі, в якій вона стосується вищезазначеної скарги, відповідно до підпункту (c) пункту 1 статті 37 Конвенції.

Оголошує решту скарг у заяві неприйнятними.

Заступник Секретаря

Стівен ФІЛЛІПС

Голова

Боштьян М. ЗУПАНЧІЧ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: