open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.11.2011 N 1401
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 листопада 2011 р.

за N 1349/20087

Про затвердження Порядку

складання та подання запитів

на отримання публічної інформації,

розпорядником якої є Міністерство фінансів України

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної
інформації" ( 2939-17 ), Указу Президента України від 5 травня
2011 року N 547 ( 547/2011 ) "Питання забезпечення органами
виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583
( 583-2011-п ) "Питання виконання Закону України "Про доступ до
публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органах виконавчої влади" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на
отримання публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство
фінансів України (далі - Порядок), що додається.
2. Затвердити Форму для подання запиту на отримання публічної
інформації в письмовому вигляді, що додається.
3. Затвердити Форму для подання запиту на отримання публічної
інформації електронною поштою, що додається.
4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.)
забезпечити: розміщення Порядку, Форми для подання запиту на отримання
публічної інформації в письмовому вигляді та Форми для подання
запиту на отримання публічної інформації електронною поштою на
офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України; подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

07.11.2011 N 1401
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 листопада 2011 р.

за N 1349/20087

ПОРЯДОК

складання та подання запитів

на отримання публічної інформації,

розпорядником якої є Міністерство фінансів України

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) (далі - Закон),
Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 ( 547/2011 )
"Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до
публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 року N 583 ( 583-2011-п ) "Питання виконання
Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті
Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах
виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права
кожного на доступ до публічної інформації. Право на доступ до публічної інформації гарантується
максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання
публічної інформації.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні,
наведеному в Законі ( 2939-17 ).
1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону
( 2939-17 ) є Міністерство фінансів України (далі - Міністерство).
1.4. Доступ до публічної інформації Міністерства
забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання
публічної інформації.
1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону
( 2939-17 ) є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без
статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при
здійсненні ними своїх функцій.
1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом
України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ).
II. Складання та подання запитів

на отримання публічної інформації
2.1. Запитувач інформації має право звернутися до
Міністерства із запитом на інформацію незалежно від того,
стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення
причини подання запиту.
2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути
індивідуальним або колективним.
2.3. Запит на отримання публічної інформації подається
Міністерству в усній чи письмовій формі під час особистого прийому
або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або
по телефону на вибір запитувача.
2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації
подається в довільній формі.
2.5. Запит на інформацію повинен містити: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу
зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту
на інформацію запитувач може використати Форму для подання запиту
на отримання публічної інформації в письмовому вигляді та Форму
для подання запиту на отримання публічної інформації електронною
поштою, затверджені цим наказом.
2.7. Форми запиту розміщуються на офіційному веб-сайті
Міністерства у розділі "Доступ до публічної інформації" та на
інформаційному стенді в адмінбудинку Міністерства
(вул. Межигірська, 11, м. Київ, 04071).
2.8. Запитувач може заповнити форми запиту безпосередньо на
веб-сайті Міністерства.
2.9. У формах запиту запитувачеві надається можливість
вибрати форму надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною
поштою.
2.10. Запит на інформацію може бути подано запитувачем
особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує
в установленому порядку доступ до отримання публічної інформації,
розпорядником якої є Міністерство.
2.11. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені
фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит
на інформацію, його має оформити працівник спеціального
структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку
доступ до отримання публічної інформації, розпорядником якої є
Міністерство, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по
батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка
його подала.
2.12. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту
проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування
розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера
запиту. Така копія повертається запитувачу.
Начальник Управління комунікацій В.П.Косарчук
(Прес-служба)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

07.11.2011 N 1401

ФОРМА

для подання запиту на отримання публічної

інформації в письмовому вигляді

Розпорядник Міністерство фінансів України
інформації
Запитувач _______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,

найменування організації,
_______________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові представника організації -

для юридичних
_______________________________________________________

осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу

юридичної особи,
_______________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, телефон)
ЗАПИТ

на інформацію
Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної
інформації" надати _________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст

документа)
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк
(необхідне зазначити):
на поштову адресу ____________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений

пункт, вулиця,
___________________________________________;

будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу ___________________________________________;
факсом ___________________________________________;
телефоном ____________________________________________
_________ _____________
(дата) (підпис)
Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які
знаходяться у володінні Міністерства фінансів України, розміщена
на веб-сайті www.minfin.gov.ua.

2. Запит на інформацію може бути поданий: на поштову адресу 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2; на електронну адресу publishinfo@minfin.gov.ua; факсом (044) 201 56 87; за телефоном (044) 277 56 20. 3. Запит на інформацію може бути подано особисто до
спеціального структурного підрозділу, який організовує в
установленому порядку доступ до отримання публічної інформації,
розпорядником якої є Міністерства фінансів України за адресою:
м. Київ, вул. Межигірська, 11, каб. N 224.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 5. Відповідь на запит надається протягом п'яти робочих днів з
дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про
стан навколишнього природного середовища, якості харчових
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається
протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше
ніж протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно. 9. У разі коли запитувана інформація містить документи
обсягом більш як 10 сторінок, про це повідомляється протягом
п'яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із
зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням
або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування
таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох
робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних
витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких
випадках:

1) Міністерство фінансів не володіє і не зобов'язане
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством,
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичних витрат, пов'язаних із
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9
приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України
"Про доступ до публічної інформації", а саме:

не зазначені прізвище, ім'я, по батькові (найменування)
запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також
номер засобу зв'язку, якщо такий є;

відсутній загальний опис інформації або вид, назва, реквізити
чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це
відомо;

відсутні підпис і дата у разі подання письмового запиту.
Начальник Управління комунікацій В.П.Косарчук
(Прес-служба)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

07.11.2011 N 1401

ФОРМА

для подання запиту на отримання публічної

інформації електронною поштою

------------------------------------------------------------------ Розпорядник інформації Міністерство фінансів України| | ЗАПИТ | на отримання публічної інформації | ----------------------------------------------------------------| --- --- --- | | | фізична особа | | юридична особа | | об'єднання громадян| --- --- --- без статусу | юридичної особи | ----------------------------------------------------------------| Прізвище | | --------------------------------+-------------------------------| Ім'я | | --------------------------------+-------------------------------| По батькові | | --------------------------------+-------------------------------| Найменування юридичної особи |(Для юридичних осіб) | --------------------------------+-------------------------------| Найменування об'єднання громадян|(Для об'єднань громадян без | без статусу юридичної особи |статусу юридичної особи) | --------------------------------+-------------------------------| Посада особи, що звертається |(Для юридичних осіб та для | |об'єднань громадян без | |статусу юридичної особи) | --------------------------------+-------------------------------| Поштова адреса | | --------------------------------+-------------------------------| Країна |Індекс | --------------------------------+-------------------------------| Область |Район | --------------------------------+-------------------------------| Населений пункт |Вулиця | --------------------------------+-------------------------------| Будинок |Корпус |Квартира | --------------------------------+-------------------------------| Контактний телефон |(У міжнародному форматі без | |пробілів та дефісів, наприклад | |380441234567) | --------------------------------+-------------------------------| Тип питання |(Вибрати із довідника) | --------------------------------+-------------------------------| Вид, назва, реквізити, зміст | | документа, що запитується | | ----------------------------------------------------------------| або | ----------------------------------------------------------------| Загальний опис інформації, |(Загальний опис необхідної | що запитується |інформації) | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Тип відповіді | --- --- --- | | | електронною поштою | | поштою | | факсом | --- --- --- | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ E-mail |Контактна електронна пошта | |(якщо вибрано форму відповіді | |"Електронною поштою") | --------------------------------+-------------------------------| Факс |У міжнародному форматі без | |пробілів та дефісів, наприклад | |380441234567 (якщо вибрано | |форму відповіді "Факсом") | --------------------------------+-------------------------------| Введіть, будь ласка, символи, |(Символи) | зображені на малюнку (з | | урахуванням регістру) | | --------------------------------+-------------------------------| Щоб стерти неправильно введені |Оновити малюнок | дані, натисніть кнопку | | --------------------------------+-------------------------------| Щоб відправити запит, натисніть |Надіслати | кнопку | | -----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які
знаходяться у володінні Міністерства фінансів України, розміщена
на веб-сайті www.minfin.gov.ua.

2. Запит на інформацію може бути поданий: на поштову адресу 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2; на електронну адресу publishinfo@minfin.gov.ua; факсом (044) 201 56 87; за телефоном (044) 277 56 20. 3. Запит на інформацію може бути подано особисто до
спеціального структурного підрозділу, який організовує в
установленому порядку доступ до отримання публічної інформації,
розпорядником якої є Міністерства фінансів України за адресою: м.
Київ, вул. Межигірська, 11, каб. N 224.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 5. Відповідь на запит надається протягом п'яти робочих днів з
дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про
стан навколишнього природного середовища, якості харчових
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається
протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше
ніж протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно. 9. У разі коли запитувана інформація містить документи
обсягом більш як 10 сторінок, про це повідомляється протягом
п'яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із
зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням
або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування
таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох
робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних
витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких
випадках:

1) Міністерство фінансів не володіє і не зобов'язане
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством,
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичних витрат, пов'язаних із
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9
приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України
"Про доступ до публічної інформації", а саме:

не зазначені прізвище, ім'я, по батькові (найменування)
запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також
номер засобу зв'язку, якщо такий є;

відсутній загальний опис інформації або вид, назва, реквізити
чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це
відомо;

відсутні підпис і дата у разі подання письмового запиту.
Начальник Управління комунікацій В.П.Косарчук
(Прес-служба)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: