open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
10.11.2011 N 135
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Центральної виборчої комісії

N 2007 ( v2007359-12 ) від 27.12.2012 }
Про Роз'яснення щодо складання списків громадян,

які мають право брати участь у місцевому референдумі
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою

Центральної виборчої комісії

N 893 ( v0893359-12 ) від 13.09.2012 }

З метою забезпечення складання та уточнення списків громадян,
які мають право брати участь у місцевому референдумі, відповідно
до пункту 20 частини першої статті 92 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статей 7, 33-35 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), частин
першої - третьої, п'ятої, шостої статті 14 Закону України "Про
Державний реєстр виборців" ( 698-16 ), керуючись статтями 11-13,
пунктами 1, 2 частини другої статті 16, пунктами 1, 2, 4, 5, 8
статті 17, пунктом 3 статті 22, частиною другою статті 27 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна
виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Роз'яснення щодо складання списків громадян,
які мають право брати участь у місцевому референдумі, що
додається.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Центральної
виборчої комісії N 893 ( v0893359-12 ) від 13.09.2012 }

3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 постанови
Центральної виборчої комісії від 8 травня 2008 року N 24
( v0024359-08 ) "Про Роз'яснення щодо складання списків громадян,
які мають право брати участь у місцевому референдумі, та про
встановлення форми списку громадян, які мають право брати участь у
місцевому референдумі".
4. Цю постанову надіслати Міністерству внутрішніх справ
України, Міністерству оборони України, Міністерству охорони
здоров'я України, Міністерству соціальної політики України,
Міністерству юстиції України, Державній пенітенціарній службі
України, Державній судовій адміністрації України, а також Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям для доведення до
відома органів ведення Державного реєстру виборців, сільських,
селищних, міських голів, голів районних у містах рад або інших
посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх
повноваження.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії А.МАГЕРА

Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 10 листопада 2011 року N 135
РОЗ'ЯСНЕННЯ

щодо складання списків громадян, які мають право брати

участь у місцевому референдумі

Це Роз'яснення розроблено з метою забезпечення складання
списків громадян, які мають право брати участь у місцевому
референдумі, реалізації і захисту права на участь у місцевому
референдумі, дотримання передбачених Конституцією ( 254к/96-ВР )
та законами України принципів і засад процесу референдуму,
однакового застосування законодавства України про референдуми на
всій території України.
1. Загальні положення
1.1. Складання списків громадян, які мають право брати участь
у місцевому референдумі (далі - списки громадян), здійснюється
згідно із Законами України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ), "Про Державний реєстр виборців"
( 698-16 ) та цим Роз'ясненням.
1.2. Вчинення всіх передбачених цим Роз'ясненням дій
здійснюється у строки, що дозволяють забезпечити реалізацію
частини першої статті 34 Закону України "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми" ( 1286-12 ).
2. Складання списків громадян
2.1. Для підготовки та проведення голосування з місцевого
референдуму орган ведення Державного реєстру виборців (далі -
орган ведення Реєстру) складає списки громадян для кожної дільниці
для голосування, утвореної на території, на яку поширюються його
повноваження.
Списки громадян складаються з використанням персональних
даних громадян, що містяться у базі даних Державного реєстру
виборців (далі - Реєстр).
2.2. Орган або посадова особа, яка прийняла рішення про
утворення дільниць для голосування із зазначенням їх меж та
місцезнаходження дільничної комісії з референдуму, невідкладно
передає це рішення відповідному органу ведення Реєстру.
2.3. Орган ведення Реєстру вносить до бази даних Реєстру
відомості про межі дільниць для голосування згідно з рішенням про
утворення дільниць для голосування та відносить виборчі адреси
громадян до відповідних дільниць для голосування.
2.4. Для складання списків громадян керівники органів,
закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про
Державний реєстр виборців" ( 698-16 ), подають відповідному органу
ведення Реєстру передбачені вказаною статтею відомості за формами,
встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня
2011 року N 6 ( v0006359-11 ), зі зміною у назві подання періоду,
за який подаються відомості.
Такі відомості подаються за період з дня останнього подання
відомостей в порядку періодичного поновлення персональних даних
Реєстру до дня подання цих відомостей.
Для отримання відомостей з урахуванням вимог частини третьої
статті 27 Закону України "Про Державний реєстр виборців"
( 698-16 ) орган ведення Реєстру звертається до відповідних
органів, закладів, установ.
2.5. Керівник відповідного районного (міського, районного у
місті) органу Міністерства внутрішніх справ України подає
відповідному органу ведення Реєстру відомості про громадян
України, яким у період з дня попереднього подання відомостей до
дня місцевого референдуму включно виповниться вісімнадцять років,
за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії
від 13 січня 2011 року N 6 ( v0006359-11 ), зі зміною у назві
подання періоду, за який подаються відомості.
2.6. Відомості, зазначені в пунктах 2.4, 2.5 цього
Роз'яснення, подаються лише органами, закладами, установами,
повноваження яких поширюються на територію, де проводиться
місцевий референдум.
2.7. Відомості подаються в електронному вигляді та на
паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію
записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей
подання засвідчується на кожному аркуші підписом керівника
відповідного органу, закладу, установи, який скріплюється
печаткою.
2.8. Орган ведення Реєстру опрацьовує подані керівниками
органів, закладів, установ відомості згідно із Законом України
"Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ) до формування списків
громадян для дільниць для голосування в електронному вигляді, яке
здійснюється за допомогою програмних засобів автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр
виборців".
2.9. Списки громадян складаються за формою, встановленою
постановою Центральної виборчої комісії від 8 травня 2008 року
N 24 ( v0024359-08 ).
2.10. У списку громадян зазначаються:
прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за
наявності) громадянина;
дата народження (чч.мм.рррр);
місце проживання та адреса житла громадянина (без зазначення
поштового індексу і країни проживання);
дата та підпис громадянина про одержання бюлетеня для
голосування в період між поданням списку громадян для загального
ознайомлення і днем місцевого референдуму (у разі зміни місця
перебування);
підпис громадянина про отримання бюлетеня для голосування в
день референдуму;
примітки.
2.11. До списку громадян включаються всі громадяни України,
які досягли до дня або в день референдуму 18 років та мають право
голосу і проживають на момент складання списку на території
відповідної дільниці для голосування.
Місцем проживання громадянина, за яким він відноситься до
дільниці для голосування, відповідно до відомостей Реєстру є його
виборча адреса, визначена зареєстрованим місцем проживання та
адресою житла згідно із Законом України "Про свободу пересування
та вільний вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ).
2.12. Громадянин України може бути включений до списку
громадян лише на одній дільниці для голосування.
2.13. У списку громадян напроти прізвищ громадян, постійно не
здатних пересуватися самостійно, до графи "Примітки" вноситься
відповідна відмітка - "НСП".
2.14. Список громадян має наскрізну нумерацію громадян та
наскрізну нумерацію аркушів.
2.15. Відомості про громадян у списку зазначаються в порядку
їх адрес так, щоб відомості про громадян з однаковою адресою житла
у списку громадян були розміщені поруч.
2.16. Список громадян виготовляється на паперовому носії
формату А3 у двох примірниках.
2.17. Кожен примірник списку громадян на кожному аркуші
засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру, який
скріплюється печаткою цього органу.
2.18. Списки громадян для дільниць для голосування, утворених
у лікарнях та інших стаціонарних лікувальних закладах, складаються
відповідними дільничними комісіями з референдуму на основі даних,
що подаються керівниками зазначених установ.
3. Передача органом ведення Реєстру списків громадян
3.1. Орган ведення Реєстру не пізніше як за 12 днів до
місцевого референдуму передає списки громадян у двох примірниках
на паперових носіях сільському, селищному, міському голові, голові
районної у місті ради або іншій особі, яка згідно із законом
здійснює його повноваження.
Кожний примірник списків громадян засвідчується підписом
сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті
ради або іншої особи, яка згідно із законом здійснює його
повноваження, та скріплюється печаткою відповідної ради.
3.2. Сільський, селищний, міський голова, голова районної у
місті ради або інша особа, яка згідно із законом здійснює його
повноваження не пізніше як за 11 днів до місцевого референдуму
передає один примірник списку громадян на паперовому носії
дільничним комісіям з референдуму. Про передачу списку громадян
складається акт у двох примірниках, один з яких зберігається в
сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті
ради або іншої особи, яка згідно із законом здійснює його
повноваження, а другий - у відповідній дільничній комісії з
референдуму.
3.3. Якщо дільнична комісія з референдуму не отримала список
громадян у встановлений строк, вона оскаржує до місцевого суду
бездіяльність відповідно сільського, селищного, міського голови,
голови районної у місті ради або іншої особи, яка згідно із
законом здійснює його повноваження.
4. Ознайомлення громадян із списком громадян на дільниці

для голосування та оскарження неправильностей

у списку громадян
4.1. Список громадян надається для загального ознайомлення у
приміщенні дільничної комісії з референдуму за десять днів до дня
референдуму.
На дільницях для голосування, утворених у лікарнях та інших
стаціонарних лікувальних закладах, списки громадян подаються для
загального ознайомлення за два дні до референдуму.
4.2. Громадянам забезпечується можливість ознайомитися із
списком громадян і перевірити правильність його складення в
приміщенні дільничної комісії з референдуму.
4.3. Право на оскарження неправильностей у списку громадян
встановлено статтею 34 Закону України "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми" ( 1286-12 ).
4.4. Громадяни України, які досягли до дня або в день
референдуму 18 років і проживають на території відповідної
дільниці для голосування та не внесені до списку громадян,
включаються до продовження списку громадян за рішенням дільничної
комісії з референдуму.
4.5. Продовження списку громадян підписується головою і
секретарем дільничної комісії з референдуму.

Секретар засідання Центральної виборчої комісії Ю.ШВЕЦЬ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: