open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
10.11.2011 N 637
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 грудня 2011 р.

за N 1391/20129

Про внесення змін до Положення

про порядок і форму ведення реєстру

радіоелектронних засобів та випромінювальних

пристроїв, що можуть застосовуватися

на території України в смугах радіочастот

загального користування

Відповідно до пункту 11 частини другої статті 14 та
статей 25, 26 Закону України "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 ) Національна комісія з питань регулювання зв'язку
України В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Положення про порядок і форму ведення
реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що
можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот
загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ
від 03.11.2005 N 117 ( z1574-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.12.2005 за N 1574/11854, виклавши його в новій
редакції, що додається.
2. Департаменту ліцензування та радіочастот разом з Юридичним
управлінням у встановленому порядку подати рішення на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення діяльності після державної
реєстрації забезпечити оприлюднення рішення на веб-сайті НКРЗ та в
офіційному бюлетені НКРЗ.
4. Рішення набирає чинності через 30 днів з дня його
офіційного опублікування.
Голова П.Яцук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва С.Свищева
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної

комісії з питань регулювання

зв'язку України

03.11.2005 N 117

( z1574-05 )

(у редакції рішення

Національної комісії

з питань регулювання зв'язку

України

від 10.11.2011 N 637)
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 грудня 2011 р.

за N 1391/20129

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок і форму ведення реєстру

радіоелектронних засобів та випромінювальних

пристроїв, що можуть застосовуватися

на території України в смугах радіочастот

загального користування

I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок і форму ведення реєстру
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть
застосовуватися на території України в смугах радіочастот
загального користування (далі - Реєстр), порядок прийняття рішень
щодо визначення можливості застосування радіоелектронних засобів
(далі - РЕЗ) або випромінювальних пристроїв (далі - ВП) на
території України, про внесення нових типів (моделей, марок) РЕЗ
або ВП до Реєстру та змін до нього.
1.2. Реєстр ведеться національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, за формою,
наведеною в додатку 1.
1.3. Реєстр ведеться українською мовою.
1.4. Інформація, що міститься в Реєстрі, є загальнодоступною.
Доступ до неї забезпечується через офіційний веб-сайт національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації.
II. Порядок прийняття рішень

щодо можливості застосування РЕЗ та ВП
2.1. Суб'єкт господарювання (виробник, уповноважена ним особа
чи постачальник) (далі - Заявник), який планує виробництво в
Україні або ввезення на територію України РЕЗ та ВП для їх
застосування в радіотехнологіях, визначених Планом використання
радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 09.06.2006 N 815 ( 815-2006-п ), для
отримання рішення про визначення можливості застосування
конкретного типу РЕЗ (ВП) на території України подає до
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації, такі документи: заяву щодо визначення можливості застосування конкретного
типу РЕЗ або ВП на території України за формою, наведеною в
додатку 2; картку тактико-технічних даних РЕЗ або ВП за формою,
наведеною в додатках 3 або 4 для РЕЗ та ВП відповідно; пояснювальну записку, у якій наводиться схема організації
радіозв'язку у створеній із застосуванням заявленого РЕЗ системі
та його призначення в ній, додаткову інформацію (на бажання
Заявника).
2.2. Документи, зазначені у пункті 2.1 цього розділу,
підписуються керівником суб'єкта господарювання, скріплюються
печаткою суб'єкта господарювання (за наявності) і подаються до
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації, в одному примірнику в паперовому та в
електронному вигляді.
2.3. Порядок та строк розгляду заяви щодо визначення
можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП та випадки,
коли ця заява залишається без розгляду, встановлені статтею 26
Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 )
(далі - Закон).
2.4. Рішення про визначення можливості або неможливості
застосування заявленого типу РЕЗ або ВП на території України
приймається національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, на підставі
розгляду заяви щодо визначення можливості застосування конкретного
типу РЕЗ або ВП та результатів технічної експертизи з питань
забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу РЕЗ (ВП),
з урахуванням забезпечення ефективного користування радіочастотним
ресурсом України та застосування РЕЗ заявленої радіотехнології.
Рішення публікується на офіційному веб-сайті національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації, протягом трьох робочих днів після його прийняття.
2.5. Повідомлення про прийняте рішення надсилається Заявнику
протягом трьох робочих днів після його прийняття на вказану в
заяві адресу електронної пошти. На бажання Заявника повідомлення
додатково надсилається в письмовій формі на вказану в заяві
поштову адресу в межах України.
2.6. За результатами прийнятих рішень про визначення
можливості застосування конкретних типів РЕЗ (ВП) на території
України на офіційному веб-сайті національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
оприлюднюються узагальнені відомості про призначення, технічні
характеристики та умови застосування видів РЕЗ та ВП у певній
радіотехнології (далі - узагальнені умови застосування).
2.7. Якщо призначення, технічні характеристики та умови
застосування в певній радіотехнології нового типу РЕЗ (ВП)
відповідають визначеним національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
узагальненим умовам застосування, суб'єкт господарювання
використовує ці узагальнені умови застосування без додаткового
отримання окремого рішення національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо
визначення можливості застосування цього нового типу РЕЗ (ВП). У такому разі суб'єкт господарювання не звертається до
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації, а посилається на конкретні узагальнені
умови застосування для підтвердження відповідності РЕЗ (ВП) у
сфері використання радіочастотного ресурсу України, номер та дату
рішення, якими вони були схвалені.
2.8. Підтвердження відповідності РЕЗ (ВП) у сфері
використання радіочастотного ресурсу України здійснюється на
відповідність цих РЕЗ (ВП) умовам їх застосування, визначеним
рішеннями національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації, щодо визначення можливості
застосування конкретних типів РЕЗ (ВП) на території України, або
відповідним узагальненим умовам застосування, з урахуванням інших
вимог до продукції, установлених законодавством.
III. Порядок прийняття рішень

щодо внесення нового типу РЕЗ

та ВП до Реєстру
3.1. Заявник для внесення до Реєстру нового типу РЕЗ подає до
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації, такі документи: заяву щодо внесення нового типу РЕЗ та ВП (продукції, до
складу якої входить РЕЗ) до Реєстру за формою, наведеною в
додатку 5; копію документа про підтвердження відповідності РЕЗ (ВП)
(продукції, до складу якої входить РЕЗ); додаткову інформацію (на бажання Заявника).
3.2. Документи, зазначені у пункті 3.1 цього розділу,
підписуються керівником суб'єкта господарювання, скріплюються
печаткою суб'єкта господарювання (за наявності) і подаються до
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації, по одному примірнику в паперовому та в
електронному вигляді.
3.3. Порядок та строки розгляду заяви встановлені частиною
шостою статті 25 Закону ( 1770-14 ). Позитивне рішення приймається
з урахуванням рішення про визначення можливості застосування
конкретного типу РЕЗ або ВП на території України або відповідних
узагальнених умов застосування за наявності документа про
підтвердження відповідності РЕЗ та ВП, що виданий з урахуванням
вимог, визначених частиною другою статті 25 Закону та пунктом 2.8
розділу II цього Положення. Рішення публікується на офіційному
веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації, протягом трьох робочих днів після
його прийняття.
3.4. У разі прийняття рішення про внесення до Реєстру нового
типу РЕЗ або ВП відповідальні структурні підрозділи національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації, протягом трьох робочих днів з дня прийняття
рішення публікують його на офіційному веб-сайті національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації, вносять до Реєстру відповідні зміни і доповнення
та забезпечують оновлення Реєстру на офіційному веб-сайті
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації.
3.5. Повідомлення про прийняте рішення надсилається Заявнику
протягом трьох робочих днів після його прийняття на вказану в
заяві адресу електронної пошти. На бажання Заявника повідомлення
додатково надсилається в письмовій формі на вказану в заяві
поштову адресу в межах України.
IV. Порядок внесення змін до Реєстру
4.1. Зміни до Реєстру вносяться за результатами розгляду
заяви щодо внесення змін до Реєстру, форма якої наведена в
додатку 6. Заяву щодо внесення змін до Реєстру подає суб'єкт
господарювання (його правонаступник або його уповноважена особа),
за заявою якого внесено до Реєстру цей тип РЕЗ або ВП (продукції,
до складу якої входить РЕЗ).
4.2. Заява підписується керівником суб'єкта господарювання,
скріплюється печаткою суб'єкта господарювання (за наявності) і
подається до національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, в паперовому та в
електронному вигляді.
4.3. Позитивне рішення приймається з урахуванням рішення про
визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на
території України або відповідних узагальнених умов застосування
за наявності документа про підтвердження відповідності РЕЗ та ВП,
що виданий з урахуванням вимог, визначених частиною другою
статті 25 Закону ( 1770-14 ) та пунктом 2.8 розділу II цього
Положення. Рішення публікується на офіційному веб-сайті
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації, протягом трьох робочих днів після його
прийняття.
4.4. У разі прийняття рішення про внесення змін до Реєстру
уповноважені структурні підрозділи національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення вносять до
Реєстру відповідні доповнення та забезпечують оновлення Реєстру на
офіційному веб-сайті національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
4.5. Повідомлення про прийняте рішення надсилається Заявнику
протягом трьох робочих днів після його прийняття на вказану в
заяві адресу електронної пошти. На бажання Заявника повідомлення
додатково надсилається в письмовій формі на вказану в заяві
поштову адресу в межах України.
V. Порядок виключення

конкретного типу РЕЗ або ВП з Реєстру
5.1. Виключення конкретного типу РЕЗ або ВП з Реєстру
здійснюється у разі: 5.1.1. Закінчення строку використання радіотехнології, в якій
передбачено його застосування. 5.1.2. Виявлення фактів недостовірності заявлених відомостей
про призначення, технічні характеристики та/або умови
застосування. 5.1.3. Вилучення РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої
входить РЕЗ) з обігу, відкликання з ринку України усієї продукції
(РЕЗ та ВП) за ініціативою виробника цього РЕЗ або ВП (продукції)
або на підставі відповідного рішення органу державного ринкового
нагляду.
5.2. Повідомлення про прийняте рішення щодо виключення
конкретного типу РЕЗ або ВП з Реєстру публікується на офіційному
веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації, та в офіційному бюлетені
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації.
5.3. У графу "Примітка" Реєстру в установлений рішенням
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації, строк вноситься відповідний запис про
дату виключення з Реєстру конкретного типу РЕЗ (ВП), номер та дату
відповідного рішення.
Директор департаменту
ліцензування та радіочастот М.С.Сокирко

Додаток 1

до Положення про порядок

і форму ведення реєстру

радіоелектронних засобів

та випромінювальних

пристроїв, що можуть

застосовуватися на території

України в смугах радіочастот

загального користування

РЕЄСТР

радіоелектронних засобів

та випромінювальних пристроїв,

що можуть застосовуватися на території України

у смугах радіочастот загального користування

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N |Назва та тип|Класи- | Рішення | Радіотехнологія |Призначення| Смуги | Клас | Умови |Документ про |Примітки| з/п|РЕЗ або ВП, |фікація| національної |(радіотехнології)(1),|РЕЗ або ВП |радіочастот, у |випромінювання|експлуатації|підтвердження| | |найменування|РЕЗ або| комісії, що | у якій (яких) може | | яких може | | |відповідності| | | виробника | ВП | здійснює | застосовуватися РЕЗ | |застосовуватися| | | | | | | | державне | або ВП | | РЕЗ або ВП | | | | | | | | регулювання у | | | | | | | | | | |сфері зв'язку та| | | | | | | | | | |інформатизації, | | | | | | | | | | |про внесення до | | | | | | | | | | | Реєстру | | | | | | | | | | |----------------| | | | | | | | | | | номер | дата | | | | | | | | ---+------------+-------+--------+-------+---------------------+-----------+---------------+--------------+------------+-------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---+------------+-------+--------+-------+---------------------+-----------+---------------+--------------+------------+-------------+--------| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006
N 815.

Додаток 2

до Положення про порядок

і форму ведення реєстру

радіоелектронних засобів

та випромінювальних

пристроїв, що можуть

застосовуватися на території

України в смугах радіочастот

загального користування

ЗАЯВА

щодо визначення можливості

застосування конкретного типу РЕЗ або ВП

на території України

Вих. N від __._______. 20__ року
1. Відомості про заявника:
--- --- Виробник | | Уповноважена особа | | --- --- --- --- Постачальник | | Заявник - нерезидент | | --- --- ----------------------------------------------------------------- Найменування суб'єкта господарювання (прізвище, ім'я та | по батькові фізичної особи - підприємця): | Код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер (для резидентів): | ----------------------------------------------------------------| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | (серія та номер паспорта)(1): | ----------------------------------------------------------------| Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання | фізичної особи - підприємця: | ----------------------------------------------------------------| Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання | ----------------------------------------------------------------| Банківські реквізити: рахунок N _________, МФО ______________ | Банк _______________________________, м. ___________ | ----------------------------------------------------------------| Керівник суб'єкта господарювання: ______________________________| (посада, прізвище, ім'я | та по батькові) | ----------------------------------------------------------------| Уповноважена особа заявника - резидент (для | нерезидентів) _______________________________________________ | ______________ ______________________________________________ | (прізвище, ім'я та по батькові) | ----------------------------------------------------------------| Тел. |Факс |Електронна пошта | | |(для листування):| ----------------------------------------------------------------| Поштова адреса: | -----------------------------------------------------------------
2. Відомості про РЕЗ або ВП:
------------------------------------------------------------------ Назва: |Торгова марка, тип, модель: | -----------------------------+----------------------------------| Найменування виробника: |Країна походження виробника: | -----------------------------+----------------------------------| Радіотехнологія(2): |Смуги радіочастот(3): | -----------------------------+----------------------------------| | | -----------------------------+----------------------------------| | | ----------------------------------------------------------------| Призначення РЕЗ або ВП: | ----------------------------------------------------------------| Відомості про термін початку виробництва, реалізації: | -----------------------------------------------------------------
3. Рішення прошу надіслати --- --- | | На адресу електронної | | На поштову --- пошти: __________________ --- адресу: ___________________
4. Документи, що додаються до заяви
1. Картка ТТД РЕЗ або ВП на ____ арк.
2. Пояснювальна записка, додаткова інформація бажання Заявника)
на ____ арк.
Заявник ___________________ ______________ __.___ 20__ року

(підпис керівника (ініціали

суб'єкта та прізвище)

господарювання)
М.П.
_______________
(1) Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті.
(2) Радіотехнологія, що зазначається відповідно до Плану
використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815
(далі - План).
(3) Смуги радіочастот, у яких застосовується РЕЗ (ВП), відповідно
до виділених у Плані для даної радіотехнології
(передавання/приймання).

Додаток 3

до Положення про порядок

і форму ведення реєстру

радіоелектронних засобів

та випромінювальних

пристроїв, що можуть

застосовуватися на території

України в смугах радіочастот

загального користування

КАРТКА

тактико-технічних даних радіоелектронного засобу

до заяви від ___ _______ 20__ року N _______

Назва та тип РЕЗ: ___________________________________________
1. Технічні параметри(1)
------------------------------------------------------------------ 1.1. Служба | | радіозв'язку | | ------------------+---------------------------------------------| 1.2. | | Радіотехнологія | | ------------------+---------------------------------------------| 1.3. Тип системи | | ------------------+---------------------------------------------| 1.4. Тип | | застосування | | ----------------------------------------------------------------| 1.5. Діапазон |на прийом: | | робочих частот |-------------+----------------------------| |на передачу: | | ----------------------------------------------------------------| 1.6. Метод |--- --- | організації || | точка-точка | | точка-багатоточка | радіозв'язку: |--- --- | |--- --- --- | || | симплекс | | напівдуплекс | | дуплекс | |--- --- --- | |--- --- | || | FDD | | TDD | |--- --- | ------------------+---------------------------------------------| 1.7. Дуплексне | | рознесення: | | ------------------+---------------------------------------------| 1.8. Крок сітки | | частот: | | ----------------------------------------------------------------| 1.9. Максимальна потужність на | | виході передавача: | | ----------------------------------------------------------------| 1.10. Регулювання | | потужності: | | ----------------------------------------------------------------| 1.11. Максимальна еквівалентна | | ізотропна випромінювана | | потужність: | | ----------------------------------------------------------------| 1.12. Модуляція: | | -----------------------------+----------------------------------| 1.13. Клас(и) випромінювання:| | -----------------------------+----------------------------------| 1.14. Ширина смуги | на рівні | на рівні | на рівні | випромінювання: |мінус 3 дБ| мінус |мінус __ дБ| | | 30 дБ | | |----------+-----------+-----------| | | | | -----------------------------+----------------------------------| 1.15. Рівень позасмугових | | випромінювань передавача: | | -----------------------------+----------------------------------| 1.16. Рівень побічних | | випромінювань передавача: | | -----------------------------+----------------------------------| 1.17. Чутливість приймача: | | ----------------------------------------------------------------| 1.18. Тип |--- | антени: || | Інтегрована | |--- | |--- --- --- | || | Неінтегрована: | | входить | | не входить | |--- --- до складу РЕЗ --- до складу | | РЕЗ | ----------------------------------------------------------------| 1.19. Коефіцієнт | | підсилення антени: | | ----------------------------------------------------------------| 1.20. Максимальна швидкість передачі| | інформації | | ----------------------------------------------------------------| 1.21. Способи |--- | послаблення дії || | Робочий цикл: ___________ | завад: |--- | |--- | || | Динамічний вибір частоти | |--- | |--- Автоматичний контроль потужності | || | випромінювання: діапазон регулювання | |--- _____ дБ | |--- | || | Попереднє прослуховування каналу (LBT) | |--- | ----------------------------------------------------------------| 1.22. Метод багатостанційного|--- --- --- | доступу: || | TDMA | | FDMA | | OFDM(A)..| |--- --- --- | |--- --- | || | CDMA | | Інше ..............| |--- --- | ----------------------------------------------------------------| 1.23. Район |--- --- | використання: || | Вся територія України. | | Регіон .......| |--- --- | ----------------------------------------------------------------| 1.24. Додаткова інформація: | | -----------------------------------------------------------------
2. Нормативні документи(1):
------------------------------------------------------------------ 2.1. Національні стандарти | | України: | | -----------------------------+----------------------------------| 2.2. Технічні умови України: | | -----------------------------+----------------------------------| 2.3. Європейські стандарти: | | -----------------------------+----------------------------------| 2.4. Міжнародні стандарти: | | -----------------------------+----------------------------------| 2.5. Інші нормативні | | документи: | | -----------------------------------------------------------------
Заявник ________________ __________________ __.___ 20__ року

(підпис керівника (ініціали

суб'єкта та прізвище)

господарювання)
М.П.

Додаток 4

до Положення про порядок

і форму ведення реєстру

радіоелектронних засобів

та випромінювальних

пристроїв, що можуть

застосовуватися на території

України в смугах

радіочастот загального

користування

КАРТКА

тактико-технічних даних випромінювального пристрою

до заяви від ___ _______ 20__ року N _______

Назва та тип ВП:
1. Технічні параметри:
------------------------------------------------------------------ 1.1. Тип застосування: | | ----------------------------------------------------------------| 1.2. Смуга радіочастот випромінювання:| | ----------------------------------------------------------------| 1.3. Режими роботи: |--- --- | || | Безперервне | | Імпульсне | |--- випромінювання --- випромінювання | ----------------------------------------------------------------| 1.4. Максимальна потужність на | | узгодженому навантаженні: | | ----------------------------------------------------------------| 1.5. Допустиме значення| | напруженості поля завад| | у смузі випромінювання,| | дБ (мкВ/м), чи рівня | | спектральної потужності| | завад, дБм/Гц | | -----------------------+----------------------------------------| 1.6. Умови |--- --- | використання: || | в приміщеннях | | побутового | |--- --- призначення | |--- --- | || | зовні | | виробничого | |--- приміщень --- призначення | ----------------------------------------------------------------| 1.7. Район |--- --- | використання: || | Вся територія України | | Регіон ............| |--- --- | ----------------------------------------------------------------| 1.8. Рівень побічних випромінювань: | | ----------------------------------------------------------------| 1.9. Додаткова | | інформація | | (заповнюється | | за потреби): | | -----------------------------------------------------------------
2. Нормативні документи:
------------------------------------------------------------------ 2.1. Національні стандарти України: | | --------------------------------------+-------------------------| 2.2. Технічні умови України: | | --------------------------------------+-------------------------| 2.3. Європейські стандарти: | | --------------------------------------+-------------------------| 2.4. Міжнародні стандарти: | | --------------------------------------+-------------------------| 2.5. Інші нормативні документи: | | -----------------------------------------------------------------
Заявник _______________ ________________ __.___ 20__ року

(підпис керівника (ініціали

суб'єкта та прізвище)

господарювання)
М.П.
_______________
(1) Технічний пристрій, що призначений для генерування та
місцевого (локального) застосування радіочастотної енергії у
промислових, наукових, медичних, побутових або подібних цілях, за
винятком використання для цілей електрозв'язку (передавання
та/або приймання радіосигналів радіослужбами).

Додаток 5

до Положення про порядок

і форму ведення реєстру

радіоелектронних засобів

та випромінювальних

пристроїв, що можуть

застосовуватися на території

України в смугах радіочастот

загального користування

ЗАЯВА

щодо внесення нового типу РЕЗ

та ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ)

до реєстру радіоелектронних засобів

та випромінювальних пристроїв,

що можуть застосовуватися

на території України в смугах

радіочастот загального користування

------ Вих. N від __.___. 20__ року Реєстраційний номер в реєстрі | | ------
1. Відомості про заявника:
--- --- Виробник | | Уповноважена особа | | --- --- --- --- Постачальник | | Заявник - нерезидент | | --- ---
------------------------------------------------------------------ Найменування суб'єкта господарювання (прізвище, ім'я та | по батькові фізичної особи - підприємця): | Код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер (для резидентів): | ----------------------------------------------------------------| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | (серія та номер паспорта)(1): | ----------------------------------------------------------------| Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання | фізичної особи - підприємця: | ----------------------------------------------------------------| Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: | ----------------------------------------------------------------| Керівник суб'єкта господарювання: ______________________________| (посада, прізвище, ім'я | та по батькові) | ----------------------------------------------------------------| Уповноважена особа заявника - резидент (для нерезидентів): _____| ________________________ _______________________________________| (прізвище, ім'я та по батькові) | ----------------------------------------------------------------| Тел. |Факс |Електронна пошта | | |(для листування):| ----------------------------------------------------------------| Поштова адреса: | -----------------------------------------------------------------
2. Відомості про РЕЗ (ВП) (продукцію, до складу якої входить
РЕЗ):
------------------------------------------------------------------ Назва РЕЗ (ВП) або продукції, | | до складу якої входить РЕЗ, | | торгова марка: | | ------------------------------+---------------------------------| Тип РЕЗ (ВП): | | ------------------------------+---------------------------------| 3. Відомості про виробника РЕЗ| | (ВП) (продукцію, до складу | | якої входить РЕЗ): | | ------------------------------+---------------------------------| Найменування виробника: | | ------------------------------+---------------------------------| Країна походження виробника: | | ------------------------------+---------------------------------| Найменування підприємства, на | | якому розміщені виробничі | | потужності: | | ------------------------------+---------------------------------| Країна походження | | підприємства, на якому | | розміщені виробничі | | потужності: | | -----------------------------------------------------------------
4. Рішення національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, про визначення
можливості застосування РЕЗ (ВП) на території України, якому
відповідають технічні характеристики РЕЗ (ВП):
--------- --------- --------------- Дата | | N. | | Узагальнені умови | | --------- --------- застосування ---------------
5. Відомості про підтвердження відповідності:
--- --------------------- Декларація | | Номер призначеного | | про відповідність --- ООВ | | |-------------------| Модуль оцінки | | відповідності | | ---------------------
--- Сертифікат | | відповідності ---
---------- ---------- --------------- Реєстр. N | | Дата | | Термін дії | | ---------- ---------- ---------------
(зворотний бік)
6. Відомості про технічні характеристики заявленого РЕЗ(2)
------------------------------------------------------------------ Призначення РЕЗ (ВП): | | ------------------------------+---------------------------------| Служба радіозв'язку | | ------------------------------+---------------------------------| Радіотехнологія: | | ------------------------------+---------------------------------| Смуга(и) радіочастот: | | ------------------------------+---------------------------------| Сітка частот: | | ------------------------------+---------------------------------| Клас(и) випромінювання: | | ------------------------------+---------------------------------| Максимальна дозволена для | | використання: | | вихідна потужність |---------------------------------| передавача: | | ЕІВП: |---------------------------------| спектральна щільність | | потужності (вказати |---------------------------------| відповідний параметр): | | ------------------------------+---------------------------------| Тип антени (інтегрована, | | неінтегрована): | | ------------------------------+---------------------------------| Максимальний дозволений | | коефіцієнт підсилення антени | | (посилання): | | ------------------------------+---------------------------------| Умови застосування: | | ------------------------------+---------------------------------| Інші відомості (за потреби): | | -----------------------------------------------------------------
7. Рішення прошу надіслати
--- --- | | На адресу електронної | | На поштову --- пошти: _________________ --- адресу: ____________________
8. Документи, що додаються до заяви:
1. Документ про підтвердження відповідності на ____ арк.
2. Додаткова інформація (на бажання Заявника) на ____ арк.
Заявник ________________ _________________ __.___ 20__ року

(підпис керівника (ініціали

суб'єкта та прізвище)

господарювання)
М.П.
_______________
(1) Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті.
(2) У разі використання РЕЗ у двох та більше
радіотехнологіях/стандартах зв'язку таблиця заповнюється за
встановленою формою окремо для конкретної радіотехнології/
стандарту зв'язку.

Додаток 6

до Положення про порядок

і форму ведення реєстру

радіоелектронних засобів

та випромінювальних

пристроїв, що можуть

застосовуватися на території

України в смугах радіочастот

загального користування

ЗАЯВА

щодо внесення змін

до реєстру радіоелектронних засобів

та випромінювальних пристроїв,

що можуть застосовуватися

на території України в смугах

радіочастот загального користування

------ Вих. N від __.___. 20__ року Реєстраційний номер в реєстрі | | ------
1. Відомості про заявника:
--- --- Виробник | | Уповноважена особа | | --- --- --- --- Постачальник | | Заявник - нерезидент | | --- ---
------------------------------------------------------------------ Найменування суб'єкта господарювання (прізвище, ім'я та | по батькові фізичної особи - підприємця): | Код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер (для резидентів): | ----------------------------------------------------------------| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | (серія та номер паспорта)(1): | ----------------------------------------------------------------| Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання | фізичної особи - підприємця: | ----------------------------------------------------------------| Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: | ----------------------------------------------------------------| Керівник суб'єкта господарювання: ______________________________| (посада, прізвище, ім'я | та по батькові) | ----------------------------------------------------------------| Уповноважена особа заявника - резидент (для нерезидентів): _____| _________________ ______________________________________________| (прізвище, ім'я та по батькові) | ----------------------------------------------------------------| Тел. |Факс |Електронна пошта | | |(для листування):| ----------------------------------------------------------------| Поштова адреса: | -----------------------------------------------------------------
2. Відомості про РЕЗ (ВП):
------------------------------------------------------------------ Реєстраційний номер у Реєстрі | | РЕЗ (ВП)/номер розділу | | Реєстру: | | ------------------------------+---------------------------------| Назва РЕЗ (ВП), торгова марка:| | ------------------------------+---------------------------------| Тип РЕЗ (ВП): | | ------------------------------+---------------------------------| Продукція, до складу якої | | входить РЕЗ (ВП) (заповнюється| | за потреби): | | ----------------------------------------------------------------| 3. Опис відомостей, що занесені до реєстру та які потребують | змін: | ----------------------------------------------------------------| Номер поля|Дані, які необхідно| Підстави для внесення змін | | внести | | ----------+-------------------+---------------------------------| | | | ----------+-------------------+---------------------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
4. Відомості про підтвердження відповідності:
--- ----------- Декларація про відповідність | | Номер призначеного | | --- ООВ | | --- |---------| Сертифікат відповідності | | Модуль оцінки | | --- відповідності | | -----------
----------- ----------- ------------- Реєстр. N | | Дата | | Термін дії | | ----------- ----------- -------------
5. Рішення прошу надіслати
--- --- | | На адресу електронної | | На поштову адресу: _____________ --- пошти: ______________ ---
6. Документи, що додаються до заяви:
1. Документ про підтвердження відповідності на ____ арк.
2. Додаткова інформація (за бажанням Заявника) на ____ арк.
Заявник __________________ ______________ __.___ 20__ року

(підпис керівника (ініціали

суб'єкта та прізвище)

господарювання)
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: