open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.01.2012  № 8


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2012 р.
за № 55/20368

Про затвердження Регламенту встановлення наявності або відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, що плануються до ввезення або вивезення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
№ 39 від 04.02.2013}

Відповідно до підпункту “а” підпункту 3 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 452, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Регламент встановлення наявності або відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, що плануються до ввезення або вивезення (додається).

2. Управлінню державного екологічного моніторингу (Аверін Д.Г.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та після державної реєстрації довести цей наказ до відома Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної митної служби України, Державної екологічної інспекції України.

3. Управлінню державного екологічного моніторингу забезпечити розгляд звернень від суб’єктів господарювання та підготовку:

стверджень про наявність озоноруйнівних речовин та доцільність їх ввезення або вивезення у разі, якщо до ввезення або вивезення плануються озоноруйнівні речовини та товари, що їх містять;

підтверджень відсутності озоноруйнівних речовин у разі, якщо товари, що плануються до ввезення або вивезення, не містять озоноруйнівних речовин.

4. Міністерство екології та природних ресурсів України може призупинити процедуру визначення наявності озоноруйнівних речовин та доцільності їх ввезення або вивезення для отримання ліцензії на експорт та імпорт у разі надання Міністерством стверджень про наявність озоноруйнівних речовин на обсяг, близький до квотного, визначений вимогами Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, крім випадків, коли озоноруйнівні речовини, які плануються до ввезення, використовуються як сировина чи обробляюча речовина.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінприроди від 30.12.2010 № 605 "Про затвердження Порядку видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.01.2011 за № 11/18749.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

Перший заступник Міністра

М.І. Романов

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о Голови Державної митної служби України

Перший заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України


О.М. ДороховськийВ.А. Копилов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
13.01.2012  № 8


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2012 р.
за № 55/20368

РЕГЛАМЕНТ
встановлення наявності або відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, що плануються до ввезення або вивезення

1. Цей Регламент визначає процедуру:

ствердження про наявність озоноруйнівних речовин (далі - ОРР) та доцільність їх ввезення або вивезення у разі, якщо до ввезення або вивезення плануються ОРР та товари, що їх містять, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню;

підтвердження відсутності ОРР у товарах, що плануються до ввезення або вивезення.

2. Цей Регламент поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми, які планують ввезення або вивезення ОРР та товарів, що можуть їх містити, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню.

3. У цьому Регламенті терміни вживаються в такому значенні:

контрольовані речовини - хлорофторкарбони, інші цілком галогенізовані речовини, галогени, карбон-тетрахлорид, 1,1,1 - трихлоретан, метилбромід, гідрохлорофторокарбони, чисті чи в суміші, первинні, повернені, перероблені або рекуперовані;

сировина - будь-яка контрольована або нова речовина, яка проходить хімічну трансформацію у процесі, в якому вона цілком змінює свій первинний склад, і її розповсюдження є незначним.

4. Дія цього Регламенту поширюється на ОРР та товари, що їх містять або можуть містити, перелік яких наведено в додатках 3, 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року № 1201 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2013 рік" (далі - постанова), крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистим майном.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 39 від 04.02.2013}

5. Розгляд документів, наданих суб’єктами господарювання, і підготовка стверджень про наявність ОРР і доцільність їх ввезення або вивезення, а також підтверджень відсутності ОРР у товарах, що плануються до ввезення або вивезення, забезпечується Мінприроди України.

6. Для визначення наявності ОРР і доцільності їх ввезення або вивезення, а також відсутності ОРР у товарах, що плануються до ввезення або вивезення, суб’єкт господарювання подає такі документи:

супровідний лист;

звернення щодо визначення наявності ОРР та товарів, що їх містять, і доцільності їх ввезення/вивезення або про відсутність ОРР у товарах, що плануються до ввезення/вивезення (додаток 1);

копію договору (контракту) та специфікацію до нього;

копію рахунку-фактури (інвойсу) до договору (контракту);

копію сертифіката походження товарів, які плануються до ввезення або вивезення;

підтвердження коду товару згідно з Українською класифікацією товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності;

копію документа, що підтверджує якість товарів, які плануються до ввезення або вивезення, копію сертифіката відповідності (можливе надання одного із зазначених документів);

копії установчих документів;

відомості щодо хімічного складу речовин та товарів, що плануються до ввезення або вивезення;

для суб’єктів господарювання, що планують ввезення/вивезення ОРР та товарів, що їх містять, - обґрунтування доцільності ввезення на територію України ОРР та товарів, що їх містять (найменування ОРР або суміші, що їх містить (сировина, контрольована речовина); запропонований до ввезення обсяг ОРР або суміші, що їх містить; таблиця технічних параметрів; опис технологічного процесу, де будуть використовуватись ОРР; методи та засоби контролю за поводженням з ОРР, транспортуванням; умови зберігання; умови експлуатації; обґрунтування необхідності та доцільності використання запропонованих до ввезення ОРР та товарів, що їх містять; дані про професійний і кваліфікаційний рівень спеціаліста (спеціалістів), що задіяний (задіяні) у поводженні із ОРР, за формою, що наведена у додатку 2 до цього Регламенту).

7. Обґрунтування оформлюється суб’єктом господарювання в довільній формі.

8. Суб’єкт господарювання до 20 лютого поточного року подає інформацію стосовно попередньої планової потреби щодо ввезення ОРР на поточний рік з урахуванням вимог Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, щодо щорічного зменшення обсягів споживання та ввезення ОРР.

9. Якщо текст договору (контракту), специфікації (доповнення, інвойсу) та інших документів викладено іноземною мовою, заявник додає завірений переклад документів українською мовою.

10. Копії документів завіряються підписом керівника та печаткою суб’єкта господарювання (у разі наявності).

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 39 від 04.02.2013}

11. Суб’єкт господарювання оформлює документи в окрему справу.

12. Достовірність інформації у наданих документах забезпечує керівник суб’єкта господарювання.

13. Розгляд документів, наданих для визначення наявності ОРР і доцільності їх ввезення/вивезення або про відсутність ОРР у товарах, що плануються до ввезення/вивезення, здійснюється не пізніше 10 робочих днів від дати реєстрації таких документів в Мінприроди України.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 39 від 04.02.2013}

14. За результатами розгляду документів, наданих суб’єктом господарювання, оформлюється лист, який підписується посадовою особою, уповноваженою Міністром екології та природних ресурсів України, і завіряється гербовою печаткою Міністерства.

15. У разі встановлення факту відсутності ОРР у товарах, що плануються до ввезення або вивезення, Мінприроди видає лист роз’яснення про підтвердження відсутності ОРР у товарах, що плануються до ввезення або вивезення.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 39 від 04.02.2013}

16. У листі про підтвердження відсутності ОРР у товарах, що плануються до ввезення або вивезення, зазначаються:

повне найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, коли та ким виданий, місце проживання (для фізичної особи - підприємця);

номер, дата і загальна сума договору (контракту) та специфікації (інвойсу, рахунку-фактури, доповнення) до нього, за яким планується ввезення або вивезення товарів (речовин), а також повне найменування та місцезнаходження фірми-виробника/фірми-постачальника товарів (речовин);

повна назва товарів (речовин), їх код за УКТЗЕД, назва країни їх походження, їх кількість, одиниця виміру та ціна за одиницю виміру відповідно до договору (контракту).

17. Лист про ствердження наявності ОРР і доцільність їх ввезення або вивезення містить:

повне найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові, серію, номер паспорта, коли та ким виданий, місце проживання (для фізичної особи - підприємця);

номер, дату і загальну суму договору (контракту) та специфікації (інвойсу, рахунку-фактури, доповнення) до нього, за яким планується ввезення або вивезення ОРР, а також повне найменування та місцезнаходження фірми-виробника/фірми-постачальника ОРР;

повну назву ОРР, їх код за УКТЗЕД, назву країни їх походження, їх кількість, одиницю виміру та ціну за одиницю виміру відповідно до договору (контракту);

відривний талон екологічного контролю.

18. Якщо наданий для отримання листа про ствердження наявності ОРР пакет документів відповідає умовам цього Регламенту, готуються три примірники відповідного листа.

Суб'єкту господарювання надаються два примірники листа про ствердження наявності ОРР: один - для передачі до Мінекономрозвитку України для подальшого оформлення в установленому порядку ліцензії на експорт чи імпорт, другий - для пред'явлення державним інспекторам з охорони навколишнього природного середовища для здійснення екологічного контролю на митній території України.

Третій примірник листа зберігається в Мінприроди України.

19. Документи повертаються  на доопрацювання суб’єкту господарювання у разі порушення ним вимог цього Регламенту та недотримання положень постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 № 624 "Про посилення державного регулювання стосовно ввезення в Україну та вивезення з України озоноруйнівних речовин".

20. Повернення Мінприроди України документів на доопрацювання може бути оскаржене суб’єктом господарювання у встановленому законодавством порядку.

21. Відривний талон листа про ствердження наявності ОРР заповнюється державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища під час митного оформлення товарів.

Після кожної відмітки про поставку ОРР або товарів, що їх містять, копія листа про ствердження наявності ОРР разом з копією відривного талона надсилається суб’єктом господарювання до Мінприроди України.

Після завершення поставок за кожним наданим листом про ствердження наявності ОРР відривний талон надсилається державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища до Мінприроди України.

22. Про кількість ввезених чи вивезених ОРР за наданим листом про ствердження наявності ОРР суб’єкт господарювання надає до Мінприроди України звіт про поводження з ОРР (додаток 3).

23. У разі виявлення недостовірних даних у документах, що подавались для визначення наявності ОРР і доцільності їх ввезення або вивезення,  а також відсутності ОРР у товарах, що плануються до ввезення або вивезення, Мінприроди України має право відкликати лист про ствердження наявності ОРР або лист про підтвердження відсутності ОРР, про що повідомляються Мінекономрозвитку України, Держмитслужба України та суб’єкт господарювання.

Начальник Управління
державного екологічного
моніторингу

Д.Г. Аверін
Додаток 1
до Регламенту встановлення
наявності або відсутності
озоноруйнівних речовин
у товарах, що плануються
до ввезення або вивезення

ЗВЕРНЕННЯ
щодо визначення наявності озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, і доцільності їх ввезення/вивезення або про відсутність озоноруйнівних речовин у товарах, що плануються до ввезення/вивезення
(необхідне підкреслити)

Суб’єкт господарювання ______________________________________________________
                                                         (для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта

__________________________________________________________________________
господарювання, для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім'я, по батькові, серія,
номер паспорта, ким та коли виданий)

Місцезнаходження (для юридичних осіб)/місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Договір (контракт) ___________________________________________________________
                                                        (номер, дата, загальна сума договору (контракту))

__________________________________________________________________________
(фірма-виробник, фірма-постачальник)

Предмет договору (контракту) __________________________________________________
                                                            (код товару за УКТЗЕД, його повна назва, кількість,

__________________________________________________________________________
одиниця виміру, ціна одиниці виміру товару словами)

Керівник суб’єкта господарювання _____________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

___________________
(дата)

_______________________
(підпис)

М.П.Додаток 2
до Регламенту встановлення
наявності або відсутності
озоноруйнівних речовин
у товарах, що плануються
до ввезення або вивезення

ДАНІ
про професійний і кваліфікаційний рівень спеціаліста (спеціалістів), що задіяний (задіяні) у поводженні з озоноруйнівними речовинами

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Освіта, навчальний заклад

Спеціальність

Працює постійно, тимчасово

Стаж із виконання робіт у галузі поводження з озоноруйнівними речовинами

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

Керівник імпортера (експортера)

______________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

___________________
(дата)

________________________
(підпис)

М.П.Додаток 3
до Регламенту встановлення
наявності або відсутності
озоноруйнівних речовин
у товарах, що плануються
до ввезення або вивезення

ЗВІТ
про поводження з озоноруйнівними речовинами

№ з/п

Повне найменування та місцезнаходження (прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання) суб’єкта господарювання

Номер ліцензії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на експорт/імпорт товарів

Номер листа Мінприроди України про ствердження наявності озоноруйнівних речовин

Озоноруйнівна речовина, що була ввезена/вивезена

Кількість озоноруйнівноїречовини, кг, шт.

Повне найменування та місцезнаходження (прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання) суб’єкта господарювання, якому була продана озоноруйнівна речовина

Кількість озоноруйнівної речовини, що продана, кг, шт.

Сфера, де буде застосовуватись озоноруйнівна речовина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Керівник імпортера (експортера)

______________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

___________________
(дата)

________________________
(підпис)

М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: