open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 серпня 2012 р. № 802
Київ

Про затвердження Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 761 від 16.09.2015
№ 135 від 24.02.2016
№ 143 від 10.03.2017}

Відповідно до частини сьомої статті 74 Господарського кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство, що додається.

11. Суб’єктам управління об’єктами державної власності:

подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі пропозиції щодо державних унітарних підприємств, що підлягають перетворенню у публічні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, для формування Міністерством відповідного переліку та затвердження графіків його проведення;

інформувати щокварталу Міністерство економічного розвитку і торгівлі про стан здійснення заходів з перетворення державних унітарних підприємств у публічні акціонерні товариства.

{Постанову доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ № 761 від 16.09.2015}

12. Установити, що протягом періоду тимчасової окупації території України, визначеного згідно із Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, проведення антитерористичної операції згідно із Законом України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”, дії особливого періоду згідно із Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” або у разі введення режиму надзвичайного (воєнного) стану в окремих областях (територіях) під час подання пропозицій та прийняття рішень про перетворення державних унітарних комерційних підприємств в акціонерні товариства, формування відомостей про майно, у тому числі переліків і зведених актів інвентаризації, проведення оцінки цілісного майнового комплексу, формування статутного капіталу акціонерного товариства тощо майно (активи, власний капітал та зобов’язання) таких підприємств (філій, представництв та інших відокремлених підрозділів), яке розміщене на тимчасово окупованій території, в районі проведення антитерористичної операції та на території, на якій введено режим надзвичайного (воєнного) стану, не включається до переліків і зведених актів інвентаризації майна, а відображається таке майно (крім зобов’язань) в балансі і закріплюється за акціонерним товариством на праві господарського відання до проведення його інвентаризації та оцінки.

Суб’єктам управління об’єктами державної власності під час проведення інвентаризації та оцінки майна підприємств (філій, представництв та інших відокремлених підрозділів), зазначених в абзаці першому цього пункту:

забезпечити формування окремих актів обліку активів, власного капіталу та зобов’язань таких підприємств (філій, представництв та інших відокремлених підрозділів) за даними фінансової звітності за видами активів, власного капіталу та зобов’язань у розрізі статей балансу на останню дату, на яку надавалася фінансова звітність;

забезпечити формування окремих актів обліку активів, які розміщені на тимчасово окупованій території, в районі проведення антитерористичної операції та на території, на якій введено режим надзвичайного (воєнного) стану, і обліковуються на балансах підприємств (філій, представництв та інших відокремлених підрозділів), які розташовані на іншій території України;

після завершення тимчасової окупації, проведення антитерористичної операції, припинення дії режиму надзвичайного (воєнного) стану забезпечити проведення інвентаризації та оцінки майна і за результатами їх проведення вжити заходів до зміни статутного капіталу акціонерного товариства згідно із законодавством.

{Постанову доповнено пунктом 12 згідно з Постановою КМ № 135 від 24.02.2016}

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 143 від 10.03.2017}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2012 р. № 802

ПОРЯДОК
перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство

1. Цей Порядок визначає механізм перетворення державних унітарних комерційних підприємств (далі - підприємства) в акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належить державі (далі - перетворення).

2. Засновниками акціонерних товариств, що утворюються шляхом перетворення, є суб’єкти управління об’єктами державної власності, визначені абзацами другим - дев’ятим частини першої статті 4 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” (далі - засновники).

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 761 від 16.09.2015}

Засновники приймають рішення про перетворення підприємств, які належать до сфери їх управління. У разі коли підприємство включено до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, або тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зазначене рішення погоджується з Кабінетом Міністрів України.

3. Проведення перетворення передбачає:

1) подання засновником Мінекономрозвитку пропозицій щодо перетворення підприємства та графіка його проведення;

{Підпункт 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 761 від 16.09.2015}

2) формування Мінекономрозвитку переліку підприємств, що підлягають перетворенню, та затвердження графіка його проведення;

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 761 від 16.09.2015}

3) прийняття засновником у строки, встановлені зазначеним графіком, рішення про перетворення підприємства та утворення комісії з його перетворення (далі - комісія). У разі потреби таке рішення приймається без дотримання графіка з одночасним поданням на затвердження Мінекономрозвитку відповідних змін до нього;

4) розроблення комісією проекту плану перетворення підприємства та подання його на затвердження засновнику;

5) виявлення засновником державного майна, що не підлягає приватизації, та розроблення умов його подальшого використання;

6) проведення оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, у тому числі земельної ділянки, відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2669);

7) підготовку комісією проекту статуту акціонерного товариства;

8) прийняття засновником рішення про затвердження статуту акціонерного товариства та рішення про випуск його акцій;

9) затвердження засновником персонального складу наглядової ради акціонерного товариства;

10) подання засновником до Мінекономрозвитку інформації про персональний склад наглядової ради акціонерного товариства;

11) державну реєстрацію припинення підприємства та державну реєстрацію утвореного акціонерного товариства.

4. Державна реєстрація акціонерного товариства проводиться в установленому законом порядку.

Відомості про акціонерне товариство вносяться до Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

Реєстрація випуску акцій акціонерного товариства здійснюється в порядку, визначеному НКЦПФР.

5. Акціонерне товариство є правонаступником підприємства з дня його державної реєстрації.

6. Організаційне забезпечення процесу перетворення підприємства здійснює комісія, яка утворюється засновником у двотижневий строк з дня прийняття рішення про перетворення підприємства. Кількісний склад комісії становить не менше трьох членів.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 761 від 16.09.2015}

7. До складу комісії включаються не менше двох представників від засновника та не менше одного представника від Фонду державного майна. У разі перетворення акціонерного товариства, утвореного на базі державного підприємства, включеного до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, до складу комісії включається один представник Мінекономрозвитку.

{Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ № 761 від 16.09.2015}

Зазначені органи в триденний строк з дня одержання від засновника повідомлення про утворення комісії делегують до її складу своїх представників.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 761 від 16.09.2015}

8. Комісію очолює голова, що є представником засновника. Голова комісії організовує її роботу, на нього покладається відповідальність за виконання комісією її завдань.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більшість загальної кількості її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

За результатами засідання комісії складається протокол, який оформляється протягом трьох днів та підписується головою комісії.

Комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторів, консультантів та інших фахівців з правом дорадчого голосу.

{Абзац четвертий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 761 від 16.09.2015}

Комісія у тримісячний строк з дня затвердження її складу подає засновнику акт оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, проект статуту акціонерного товариства і в разі потреби проект плану реструктуризації.

Комісія припиняє свою роботу з дня державної реєстрації акціонерного товариства.

9. Від дня державної реєстрації акціонерного товариства і до моменту переходу права власності на акції (частину акцій) товариства до інших осіб повноваження загальних зборів здійснюються засновником або суб’єктом управління об’єктами державної власності, на якого покладаються відповідні повноваження в установленому законодавством порядку.

Обов’язки голови виконавчого органу акціонерного товариства до першого засідання наглядової ради покладаються засновником або зазначеним суб’єктом управління на керівника підприємства, з яким укладається контракт.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: