open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 41, ст.413
N 3221-VI ( 3221-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 42, ст.428
N 3292-VI ( 3292-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.469
N 3320-VI ( 3320-17 ) від 12.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.477
N 3387-VI ( 3387-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 47, ст.529
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 6, ст.50
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53
N 3675-VI ( 3675-17 ) від 08.07.2011, ВВР, 2012, N 14, ст.88
N 3741-VI ( 3741-17 ) від 20.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.174
N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011, ВВР, 2012, N 24, ст.248
N 4057-VI ( 4057-17 ) від 17.11.2011, ВВР, 2012, N 27, ст.278 }
{ Офіційне тлумачення до Кодексу див. в Рішенні

Конституційного Суду

N 18-рп/2011 ( v018p710-11 ) від 14.12.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.345
N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 38, ст.456
N 4238-VI ( 4238-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 39, ст.460
N 4268-VI ( 4268-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 30, ст.356
N 4279-VI ( 4279-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 31, ст.389
N 4453-VI ( 4453-17 ) від 23.02.2012, ВВР, 2012, N 49, ст.559
N 4661-VI ( 4661-17 ) від 24.04.2012, ВВР, 2013, N 7, ст.64
N 4677-VI ( 4677-17 ) від 15.05.2012, ВВР, 2013, N 8, ст.71 }

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України
1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що
виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає
вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні,
та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх
права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження
і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового
контролю, а також відповідальність за порушення податкового
законодавства.
1.2. Правила оподаткування товарів або послуг, що
переміщуються через митний кордон України, визначаються цим
Кодексом, крім оподаткування ввізним (імпортним) митом або
вивізним (експортним) митом, які встановлюються Митним кодексом
України ( 92-15 ) та іншими законами з питань митної справи.
1.3. Цей Кодекс не регулює питання погашення податкових
зобов'язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких
поширюються судові процедури, визначені Законом України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), з банків, на які поширюються норми
розділу V Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ), та погашення зобов'язань зі сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України
2.1. Зміна положень цього Кодексу може здійснюватися виключно
шляхом внесення змін до цього Кодексу.
Стаття 3. Податкове законодавство України
3.1. Податкове законодавство України складається з
Конституції України ( 254к/96-ВР ); цього Кодексу; Митного кодексу
України ( 92-15 ) та інших законів з питань митної справи у
частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з
оподаткуванням ввізним або вивізним митом операцій з переміщення
товарів через митний кордон України (далі - законами з питань
митної справи); чинних міжнародних договорів, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими
регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актів,
прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та законів з
питань митної справи; рішень Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків
та зборів, прийнятих за правилами, встановленими цим Кодексом.
3.2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила,
ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила
міжнародного договору.
Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України
4.1. Податкове законодавство України ґрунтується на таких
принципах:
4.1.1. загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана
сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної
справи податки та збори, платником яких вона є згідно з
положеннями цього Кодексу;
4.1.2. рівність усіх платників перед законом, недопущення
будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення
однакового підходу до всіх платників податків незалежно від
соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми
власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця
походження капіталу;
4.1.3. невідворотність настання визначеної законом
відповідальності у разі порушення податкового законодавства;
4.1.4. презумпція правомірності рішень платника податку в
разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта,
виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи
різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне
(множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або
контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення
на користь як платника податків, так і контролюючого органу;
4.1.5. фіскальна достатність - встановлення податків та
зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості
витрат бюджету з його надходженнями;
4.1.6. соціальна справедливість - установлення податків та
зборів відповідно до платоспроможності платників податків;
4.1.7. економічність оподаткування - установлення податків та
зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно
перевищує витрати на їх адміністрування;
4.1.8. нейтральність оподаткування - установлення податків та
зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення
конкурентоздатності платника податків;
4.1.9. стабільність - зміни до будь-яких елементів податків
та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до
початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові
правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові
пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;
4.1.10. рівномірність та зручність сплати - установлення
строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності
забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для
здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками;
4.1.11. єдиний підхід до встановлення податків та зборів -
визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів
податку.
4.2. Загальнодержавні, місцеві податки та збори, справляння
яких не передбачено цим Кодексом, сплаті не підлягають.
4.3. Податкові періоди та строки сплати податків та зборів
установлюються, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного
надходження коштів до бюджетів, з урахуванням зручності виконання
платником податкового обов'язку та зменшення витрат на
адміністрування податків та зборів.
4.4. Установлення і скасування податків та зборів, а також
пільг їх платникам здійснюються відповідно до цього Кодексу
Верховною Радою України, а також Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, сільськими, селищними, міськими радами у межах їх
повноважень, визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та
законами України.
Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства

з іншими законодавчими актами
5.1. Поняття, правила та положення, установлені цим Кодексом
та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для
регулювання відносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу.
5.2. У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших
актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього
Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються
поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу.
5.3. Інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не
визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому
іншими законами.
Стаття 6. Поняття податку та збору
6.1. Податком є обов'язковий, безумовний платіж до
відповідного бюджету, що справляється з платників податку
відповідно до цього Кодексу.
6.2. Збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж до
відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою
отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення
на користь таких осіб державними органами, органами місцевого
самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично
значимих дій.
6.3. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та
зборів, що справляються в установленому цим Кодексом порядку,
становить податкову систему України.
Стаття 7. Загальні засади встановлення податків і зборів
7.1. Під час встановлення податку обов'язково визначаються
такі елементи:
7.1.1. платники податку;
7.1.2. об'єкт оподаткування;
7.1.3. база оподаткування;
7.1.4. ставка податку;
7.1.5. порядок обчислення податку;
7.1.6. податковий період;
7.1.7. строк та порядок сплати податку;
7.1.8. строк та порядок подання звітності про обчислення і
сплату податку.
7.2. Під час встановлення податку можуть передбачатися
податкові пільги та порядок їх застосування.
7.3. Будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим
Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими
законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо
внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють
відповідальність за порушення норм податкового законодавства.
7.4. Елементи податку, визначені в пункті 7.1 цієї статті,
підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування
визначаються виключно цим Кодексом.
Стаття 8. Види податків та зборів
8.1. В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві
податки та збори.
8.2. До загальнодержавних належать податки та збори, що
встановлені цим Кодексом і є обов'язковими до сплати на усій
території України, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
8.3. До місцевих належать податки та збори, що встановлені
відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок,
визначених цим Кодексом, рішеннями сільських, селищних і міських
рад у межах їх повноважень, і є обов'язковими до сплати на
території відповідних територіальних громад.
Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори
9.1. До загальнодержавних належать такі податки та збори:
9.1.1. податок на прибуток підприємств;
9.1.2. податок на доходи фізичних осіб;
9.1.3. податок на додану вартість;
9.1.4. акцизний податок;
9.1.5. збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
9.1.6. екологічний податок;
9.1.7. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів
магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне
транспортування трубопроводами природного газу та аміаку
територією України;
9.1.8. рентна плата за нафту, природний газ і газовий
конденсат, що видобуваються в Україні;
9.1.9. плата за користування надрами;
9.1.10. плата за землю;
9.1.11. збір за користування радіочастотним ресурсом України;
9.1.12. збір за спеціальне використання води;
9.1.13. збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
9.1.14. фіксований сільськогосподарський податок;
9.1.15. збір на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства;
9.1.16. мито;
9.1.17. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої
кваліфікованими когенераційними установками;
9.1.18. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
природний газ для споживачів усіх форм власності.
9.2. Відносини, пов'язані з установленням та справлянням
мита, регулюються митним законодавством, якщо інше не передбачено
цим Кодексом.
9.3. Зарахування загальнодержавних податків та зборів до
державного і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).
9.4. Установлення загальнодержавних податків та зборів, не
передбачених цим Кодексом, забороняється.
Стаття 10. Місцеві податки та збори
10.1. До місцевих податків належать:
10.1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки;
10.1.2. єдиний податок.
10.2. До місцевих зборів належать:
10.2.1. збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності;
10.2.2. збір за місця для паркування транспортних засобів;
10.2.3. туристичний збір.
10.3. Місцеві ради обов'язково установлюють податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок та
збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
10.4. Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим
Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо
встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів,
туристичного збору.
10.5. Установлення місцевих податків та зборів, не
передбачених цим Кодексом, забороняється.
10.6. Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних
місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ).
Стаття 11. Спеціальні податкові режими
11.1. Спеціальні податкові режими встановлюються та
застосовуються у випадках і порядку, визначених виключно цим
Кодексом.
11.2. Спеціальний податковий режим - система заходів, що
визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій
господарюючих суб'єктів.
11.3. Спеціальний податковий режим може передбачати особливий
порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від
сплати окремих податків та зборів.
11.4. Не визнаються спеціальними режимами податкові режими,
не визначені такими цим Кодексом.
Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України,

Верховної Ради Автономної Республіки Крим,

сільських, селищних та міських рад

щодо податків та зборів
12.1. Верховна Рада України встановлює на території України
загальнодержавні податки та збори і визначає:
12.1.1. перелік загальнодержавних податків та зборів;
12.1.2. перелік місцевих податків та зборів, установлення
яких належить до компетенції сільських, селищних та міських рад;
12.1.3. положення, визначені в пунктах 7.1, 7.2 статті 7
цього Кодексу щодо загальнодержавних податків та зборів;
12.1.4. положення, визначені в пунктах 7.1, 7.2 статті 7
цього Кодексу щодо місцевих податків та зборів.
12.2. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки
Крим належать:
12.2.1. установлення на території Автономної Республіки Крим
загальнодержавного збору, зазначеного у підпункті 9.1.9 пункту 9.1
статті 9 цього Кодексу (крім плати за користування надрами для
видобування корисних копалин загальнодержавного значення), у межах
його граничних ставок, визначених цим Кодексом;
12.2.2. зміна розміру ставок збору, передбаченого підпунктом
12.2.1 пункту 12.2 цієї статті, у межах його граничних ставок,
визначених цим Кодексом, у порядку, встановленому цим Кодексом;
12.2.3. визначення розміру і надання додаткових податкових
пільг у межах сум, що надходять до бюджету Автономної Республіки
Крим відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ).
12.3. Сільські, селищні, міські ради в межах своїх
повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків
та зборів.
12.3.1. Встановлення місцевих податків та зборів здійснюється
у порядку, визначеному цим Кодексом.
12.3.2. При прийнятті рішення про встановлення місцевих
податків та зборів обов'язково визначаються об'єкт оподаткування,
платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та
інші обов'язкові елементи, визначенні статтею 7 цього Кодексу з
дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII цього Кодексу для
відповідного місцевого податку чи збору.
12.3.3. Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих
податків чи зборів надсилається у десятиденний строк з дня
оприлюднення до органу державної податкової служби, в якому
перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та
зборів.
12.3.4. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів
офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого
самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в
якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків
та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми
відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного
періоду, що настає за плановим періодом.
12.3.5. У разі якщо сільська, селищна або міська рада не
прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та
зборів, що є обов'язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі
податки та збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із
застосуванням мінімальної ставки місцевих податків та зборів.
12.3.6. Центральний орган державної податкової служби
затверджує форми податкових декларацій (розрахунків) з місцевих
податків та зборів згідно з порядком, встановленим цим Кодексом, а
у разі потреби надає методичні рекомендації щодо їх заповнення.
12.3.7. Не дозволяється сільським, селищним, міським радам
встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та
зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і
фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та
зборів.
12.4. До повноважень сільських, селищних, міських рад щодо
податків та зборів належать:
12.4.1. встановлення ставок єдиного податку в межах ставок,
визначених законодавчими актами;
12.4.2. визначення переліку податкових агентів згідно із
статтею 268 цього Кодексу;
12.4.3. до початку наступного бюджетного періоду прийняття
рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну
розміру їх ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи
надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових
зобов'язань платників податків та яке набирає чинності з початку
бюджетного періоду.
12.5. Офіційно оприлюднене рішення про встановлення місцевих
податків та зборів є нормативно-правовим актом з питань
оподаткування місцевими податками та зборами, який набирає
чинності з урахуванням строків, передбачених підпунктом 12.3.4
цієї статті.
Стаття 13. Усунення подвійного оподаткування
13.1. Доходи, отримані резидентом України (крім фізичних
осіб) з джерел за межами України, враховуються під час визначення
його об'єкта та/або бази оподаткування у повному обсязі.
13.2. При визначенні об'єкта та/або бази оподаткування
витрати, здійснені резидентом України (крім фізичних осіб) у
зв'язку з отриманням доходів з джерел походження за межами
України, враховуються у порядку і розмірах, встановлених цим
Кодексом.
13.3. Доходи, отримані фізичною особою - резидентом з джерел
походження за межами України, включаються до складу загального
річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають
оподаткуванню в Україні відповідно до положень цього Кодексу чи
міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України.
13.4. Суми податків та зборів, сплачені за межами України,
зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за
правилами, встановленими цим Кодексом.
13.5. Для отримання права на зарахування податків та зборів,
сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від
державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток),
уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму
сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт
оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у
відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі
України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами
України.
Стаття 14. Визначення понять
14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:
14.1.1. аваль - вексельне поручительство, згідно з яким банк
бере на себе відповідальність перед векселедержателем за виконання
векселедавцем оплати податкового векселя, яке оформляється шляхом
проставляння гарантійного напису банку на кожному примірнику
податкового векселя;
14.1.2. активи - у значенні, наведеному в Законі України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 );
14.1.3. амортизація - систематичний розподіл вартості
основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що
амортизується, протягом строку їх корисного використання
(експлуатації);
14.1.4. акцизний податок - непрямий податок на споживання
окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як
підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції);
14.1.5. алкогольні напої - продукти, одержані шляхом
спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на
основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2
відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2204,
2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 );
14.1.6. акцизний склад - спеціально обладнані приміщення на
обмеженій території (далі - приміщення), розташовані на митній
території України, де під контролем постійних представників органу
державної податкової служби розпорядник акцизного складу провадить
свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення
(перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування,
зберігання, одержання чи видачі спирту етилового, горілки та
лікеро-горілчаних виробів;
14.1.7. оскарження рішень контролюючих органів - оскарження
платником податку податкового повідомлення - рішення про
визначення сум грошового зобов'язання платника податків або
будь-якого рішення контролюючого органу в порядку і строки, які
встановлені цим Кодексом за процедурами адміністративного
оскарження, або в судовому порядку;
14.1.8. аукціон (публічні торги) - публічний спосіб продажу
активів з метою отримання максимальної виручки від продажу активів
у визначений час і в установленому місці;
14.1.9. балансова вартість основних засобів, інших
необоротних та нематеріальних активів - сума залишкової вартості
таких засобів та активів, яка визначається як різниця між
первісною вартістю з урахуванням переоцінки і сумою накопиченої
амортизації;
14.1.10. бартерна (товарообмінна) операція - господарська
операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи,
послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору;
14.1.11. безнадійна заборгованість - заборгованість, що
відповідає одній з таких ознак:
а) заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк
позовної давності;
б) прострочена заборгованість, що не погашена внаслідок
недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора,
спрямовані на примусове стягнення майна боржника, не призвели до
повного погашення заборгованості;
в) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних
банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як
юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією; Підпункт "в" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 в редакції
Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
г) заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок
недостатності коштів, одержаних після звернення кредитором
стягнення на заставлене майно відповідно до закону та договору, за
умови, що інші дії кредитора щодо примусового стягнення іншого
майна позичальника, визначені нормативно-правовими актами, не
призвели до повного покриття заборгованості; Підпункт "г" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 в редакції
Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
ґ) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку
з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних
обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;
д) прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також
осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми,
недієздатними або оголошені померлими, а також прострочена
заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі;
14.1.12. базова ставка фрахту - сума фрахту, включаючи
витрати з навантаження, розвантаження, перевантаження та
складування (схову) товарів, збільшена на суму витрат за рейс
судна або іншого транспортного засобу, сплачуваних
(відшкодовуваних) фрахтувальником згідно з укладеним договором
фрахтування;
14.1.13. безоплатно надані товари, роботи, послуги:
а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими
договорами, за якими не передбачається грошова або інша
компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без
укладення таких договорів;
б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування
вимоги щодо компенсації їх вартості;
в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на
відповідальне зберігання і використані нею;
14.1.14. біоетанол - спирт етиловий зневоджений, який
виготовлений з біомаси для використання як біопаливо та належить
до товарної позиції 2207 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 );
14.1.15. будівлі - земельні поліпшення, що складаються з
несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних)
конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення,
призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна,
тварин, рослин, збереження інших матеріальних цінностей,
провадження економічної діяльності;
14.1.16. виробнича дотація з бюджету - фінансова допомога з
боку держави, що надається суб'єкту господарювання на
безповоротній основі з метою зміцнення його фінансово-економічного
становища та/або для забезпечення виробництва товарів, виконання
робіт, надання послуг;
14.1.17. бюджетна установа - у значенні, наведеному у
Бюджетному кодексі України ( 2456-17 );
14.1.18. бюджетне відшкодування - відшкодування від'ємного
значення податку на додану вартість на підставі підтвердження
правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану
вартість за результатами перевірки платника, у тому числі
автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями,
визначеними у розділі V цього Кодексу;
14.1.19. вартість основних засобів, інших необоротних та
нематеріальних активів, яка амортизується, - первісна або
переоцінена вартість основних засобів, інших необоротних та
нематеріальних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості;
14.1.20. вартість малоцінних необоротних матеріальних
активів, яка амортизується, - первісна або переоцінена вартість
малоцінних необоротних матеріальних активів;
14.1.21. вантаж для цілей розділу IX - природний газ, нафта
та продукти її переробки (нафтопродукти), а також аміак;
14.1.22. векселедавець для цілей розділу VI цього Кодексу -
суб'єкт господарювання - виробник, який одержує:
з акцизного складу спирт етиловий для виробництва алкогольних
напоїв, визначених статтею 225, а також для виробництва окремих
видів продукції, визначених пунктом 229.1 статті 229 розділу VI
цього Кодексу;
з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну
територію України нафтопродукти для їх використання як сировини
для виробництва продукції, визначеної пунктами 229.2-229.5
статті 229 розділу VI цього Кодексу; Підпункт 14.1.22 пункту 14.1 статті 14 в редакції Закону
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
14.1.23. векселедержатель для цілей розділу VI - орган
державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця;
14.1.24. великий платник податків - юридична особа, у якої
обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири
послідовні податкові (звітні) квартали перевищує п'ятсот мільйонів
гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету України
податків за платежами, що контролюються органами державної
податкової служби, за такий самий період перевищує дванадцять
мільйонів гривень;
14.1.25. видобуток для цілей розділу X цього Кодексу -
технологічний процес вилучення з покладу в надрах та підняття на
поверхню вуглеводневої сировини, у тому числі під час геологічного
вивчення;
14.1.26. виноробна продукція - вина виноградні натуральні,
вина натуральні кріплені, шампанські, ігристі, газовані, вермути,
бренді, сусло виноградне та інші виноматеріали, коньяки, інші
алкогольні напої з винограду, плодів та ягід;
14.1.27. витрати - сума будь-яких витрат платника податку у
грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для
провадження господарської діяльності платника податку, в
результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді
вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого
відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за
рахунок його вилучення або розподілу власником);
14.1.28. вироблена продукція - загальний обсяг продукції,
видобутої відповідно до угоди про розподіл продукції і доставленої
в пункт виміру;
14.1.29. відновлювальні джерела енергії - джерела вітрової,
сонячної, геотермальної енергії, енергії хвиль та припливів,
гідроенергії, енергії біомаси, газу з органічних відходів, газу
каналізаційно-очисних станцій, біогазів;
14.1.30. відокремлені підрозділи - у значенні, визначеному
Цивільним кодексом України ( 435-15 );
14.1.31. відчуження майна - будь-які дії платника податків,
унаслідок вчинення яких такий платник податків у порядку,
передбаченому законом, втрачає право власності на майно, що
належить такому платникові податків, або право користування,
зокрема, природними ресурсами, що у визначеному законодавством
порядку надані йому в користування;
14.1.32. відповідальне зберігання - господарська операція, що
здійснюється платником податків і передбачає передачу згідно з
договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій
фізичній чи юридичній особі без права використання у
господарському обороті такої особи з подальшим поверненням таких
матеріальних цінностей платникові податків без зміни якісних або
кількісних характеристик;
14.1.33. відповідний маршрут - шлях транспортування
(переміщення) вантажу, що визначається видом транспортних послуг
під час його транзиту трубопроводами, зокрема:
між прикордонними пунктами приймання (відправлення) та
призначення або перевалювальним комплексом для вантажу, що
надійшов з територій інших держав і призначений для споживачів за
межами України;
магістральними трубопроводами, у тому числі з наданням послуг
з тимчасового зберігання або переробки вантажу на території
України, з подальшим переміщенням за її межі;
14.1.34. власники земельних ділянок - юридичні та фізичні
особи (резиденти і нерезиденти), які відповідно до закону набули
права власності на землю в Україні, а також територіальні громади
та держава щодо земель комунальної та державної власності
відповідно;
14.1.35. вуглеводнева сировина - нафта, природний газ (у тому
числі нафтовий (попутний) газ), газовий конденсат, що є товарною
продукцією;
14.1.36. господарська діяльність - діяльність особи, що
пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією
товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на
отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або
через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу
особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами
комісії, доручення та агентськими договорами;
14.1.37. господарська діяльність гірничодобувного
підприємства з видобування корисних копалин для цілей розділу XI
цього Кодексу - діяльність гірничодобувного підприємства, яка
охоплює процеси добування та первинної переробки корисних копалин;
14.1.38. грошове зобов'язання в міжнародних правовідносинах -
зобов'язання платника податків сплатити до бюджету іноземної
держави відповідну суму коштів у порядку та строки, визначені
законодавством такої іноземної держави;
14.1.39. грошове зобов'язання платника податків - сума
коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного
бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову)
санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з
порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у
сфері зовнішньоекономічної діяльності; Підпункт 14.1.39 пункту 14.1 статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
14.1.40. гудвіл (вартість ділової репутації) - нематеріальний
актив, вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною
та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового
комплексу, що виникає в результаті використання кращих
управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів,
послуг, нових технологій тощо. Вартість гудвілу не підлягає
амортизації і не враховується під час визначення витрат платника
податку, щодо активів якого виник такий гудвіл;
14.1.41. давальницька сировина - сировина, матеріали,
напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю
одного суб'єкта господарювання (замовника) і передаються іншому
суб'єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової
продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції
або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі.
Операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах здійснюються у порядку, встановленому Законом України
"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах" ( 327/95-ВР );
14.1.42. дані державного земельного кадастру - сукупність
відомостей і документів про місце розташування та правовий режим
земельних ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та
якісну характеристики, розподіл серед власників землі та
землекористувачів, підготовлених відповідно до закону;
14.1.43. дебітор - особа, у якої внаслідок минулих подій
утворилася заборгованість перед іншою особою у формі певної суми
коштів, їх еквіваленту або інших активів;
14.1.44. депозит (вклад) - кошти, які надаються фізичними чи
юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою
організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на
строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу
вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку.
Залучення депозитів може здійснюватися у формі випуску (емісії)
ощадних (депозитних) сертифікатів. Правила здійснення депозитних
операцій встановлюються: для банківських депозитів - Національним
банком України відповідно до законодавства; для депозитів
(внесків) до інших фінансових установ - державним органом,
визначеним законом;
14.1.45. дериватив - стандартний документ, що засвідчує право
та/або зобов'язання придбати чи продати у майбутньому цінні
папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на
визначених ним умовах. Стандартна (типова) форма деривативів і
порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством.
До деривативів належать:
14.1.45.1. своп - цивільно-правова угода про здійснення
обміну потоками платежів (готівкових або безготівкових) чи іншими
активами, розрахованими на підставі ціни (котирування) базового
активу в межах суми, визначеної договором на конкретну дату
платежів (дату проведення розрахунків) протягом дії контракту;
14.1.45.2. опціон - цивільно-правовий договір, згідно з яким
одна сторона контракту одержує право на придбання (продаж)
базового активу, а інша сторона бере на себе безумовне
зобов'язання продати (придбати) базовий актив у майбутньому
протягом строку дії опціону чи на встановлену дату (дату
виконання) за визначеною під час укладання такого контракту ціною
базового активу. За умовами опціону покупець виплачує продавцю
премію опціону;
14.1.45.3. форвардний контракт - цивільно-правовий договір,
за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений
строк передати базовий актив у власність покупця на визначених
умовах, а покупець зобов'язується прийняти в установлений строк
базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором.
Усі умови форварду визначаються сторонами контракту під час
його укладення.
Укладення форвардів та їх обіг здійснюються поза
організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами;
14.1.45.4. ф'ючерсний контракт (ф'ючерс) - стандартизований
строковий контракт, за яким продавець зобов'язується у майбутньому
в установлений строк (дата виконання зобов'язань за ф'ючерсним
контрактом) передати базовий актив у власність покупця на
визначених специфікацією умовах, а покупець зобов'язується
прийняти базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену
сторонами контракту на дату його укладення.
Ф'ючерсний контракт виконується відповідно до його
специфікації шляхом постачання базового активу та його оплати
коштами або проведення між сторонами контракту грошових
розрахунків без постачання базового активу.
Виконання зобов'язань за ф'ючерсом забезпечується шляхом
створення відповідних умов організатором торгівлі
стандартизованими строковими контрактами;
14.1.46. діяльність у сфері розваг - господарська діяльність
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що полягає у
проведенні лотерей, а також розважальних ігор, участь в яких не
передбачає одержання її учасниками грошових або майнових призів
(виграшів), зокрема більярд, кегельбан, боулінг, настільні ігри,
дитячі відеоігри тощо;
14.1.47. додаткові блага - кошти, матеріальні чи
нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються
(надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід
не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків
трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими
договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім
випадків, прямо передбачених нормами розділу IV цього Кодексу);
14.1.48. заробітна плата для цілей розділу IV цього Кодексу -
основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику
податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом;
14.1.49. дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною
особою - емітентом корпоративних прав чи інвестиційних
сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав,
інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують
право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах)
емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку,
розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.
До дивідендів прирівнюється також платіж, що здійснюється
державним унітарним, комерційним, казенним чи комунальним
підприємством на користь відповідно держави або органу місцевого
самоврядування у зв'язку з розподілом частини прибутку такого
підприємства, платіж, який виплачується власнику сертифіката фонду
операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду
операцій з нерухомістю. При цьому позитивне або від'ємне значення
об'єкта оподаткування, розраховане згідно з розділом III цього
Кодексу, не впливає на порядок нарахування дивідендів;
14.1.50. добавки на основі біоетанолу - біокомпоненти
моторного палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням
біоетанолу або змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та
паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст
біоетанолу відповідає вимогам нормативних документів та які
належать до біопалива;
14.1.51. добування корисних копалин - сукупність
технологічних операцій з вилучення, у тому числі з покладів дна
водойм, та переміщення, у тому числі тимчасове зберігання, на
поверхню частини надр (гірничих порід, рудної сировини тощо), що
вміщує корисні копалини;
14.1.52. договір довгострокового страхування життя - договір
страхування життя строком на п'ять і більше років, який передбачає
страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо
застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору
страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або
досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може
передбачати часткових виплат протягом перших п'яти років його дії,
крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків,
пов'язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним
випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі
інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі,
яка не досягла вісімнадцятирічного віку. При цьому платник
податку - роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими
договорами страхування життя;
14.1.53. документ іноземної держави, за яким здійснюється
стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах -
рішення компетентного органу іноземної держави про нарахування
податкового боргу до бюджету такої держави, що на запит
зазначеного компетентного органу відповідно до міжнародного
договору України підлягає виконанню на території України;
14.1.54. дохід з джерелом їх походження з України - будь-який
дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від
будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи
виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її
континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні,
у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді:
а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних
(інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України;
б) доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду
(користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий
склад транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів;
в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів
від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі
акцій українських емітентів;
г) доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на
страхування і перестрахування ризиків на території України;
ґ) доходів страховиків - резидентів від страхування ризиків
страхувальників - резидентів за межами України;
д) інших доходів від діяльності, у тому числі пов'язаних з
повною або частковою переуступкою прав та обов'язків за угодами
про розподіл продукції на митній території України або на
територіях, що перебувають під контролем митних органів (у зонах
митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах
тощо);
е) спадщини, подарунків, виграшів, призів;
є) заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених
відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору;
ж) доходів від зайняття підприємницькою та незалежною
професійною діяльністю;
14.1.55. дохід, отриманий з джерел за межами України, -
будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких
видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи
проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних
доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими
договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна,
розташованого за межами України, включаючи рухомий склад
транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів,
доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід
від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних
прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів
діяльності за межами митної території України або територій,
непідконтрольних митним органам;
14.1.56. доходи - загальна сума доходу платника податку від
усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного
періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на
території України, її континентальному шельфі у виключній
(морській) економічній зоні, так і за їх межами;
14.1.57. екологічний податок - загальнодержавний обов'язковий
платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне
повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення
відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово
зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених
радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних
відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року;
14.1.58. емісійний дохід - сума перевищення надходжень,
отриманих емітентом від емісії (випуску) власних акцій (інших
корпоративних прав) та інвестиційних сертифікатів, над номінальною
вартістю таких акцій (інших корпоративних прав) та інвестиційних
сертифікатів (під час їх первинного розміщення), або над ціною
зворотного викупу під час наступних розміщень інвестиційних
сертифікатів та акцій інвестиційних фондів;
14.1.59. житлово-комунальні підприємства - суб'єкти
господарювання, які безпосередньо виробляють, створюють та/або
надають житлово-комунальні послуги (застосовується до розділу XVI
цього Кодексу);
14.1.60. Єдиний реєстр податкових накладних - реєстр
відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування,
який ведеться центральним органом державної податкової служби в
електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на
додану вартість електронними документами;
14.1.61. заходи нетарифного регулювання:
1 - ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій;
2 - застосування спеціальних заходів щодо імпорту товарів в
Україну;
3 - процедура реєстрації зовнішньоекономічних контрактів;
4 - процедура видачі ліцензій на право імпорту, експорту -
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
5 - дозвільна система служби експортного контролю;
6 - сертифікація товарів, що ввозяться в Україну;
7 - дозвільна система органів державної влади, що здійснюють
санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний,
екологічний та інші види контролю;
8 - реєстрація лікарських засобів, виробів медичного
призначення, імунобіологічних препаратів, харчових добавок;
9 - застосування державного пробірного контролю;
14.1.62. збір, оподаткування, платник збору - збір за
користування радіочастотним ресурсом України, оподаткування збором
за користування радіочастотним ресурсом України, платник збору за
користування радіочастотним ресурсом України (застосовується для
розділу XV цього Кодексу);
14.1.63. збір, оподаткування, платник збору - збір за
спеціальне використання води, оподаткування збором за спеціальне
використання води, платник збору за спеціальне використання води
(застосовується для розділу XVI цього Кодексу);
14.1.64. збір, оподаткування, платник збору - збір за
спеціальне використання лісових ресурсів, оподаткування збором за
спеціальне використання лісових ресурсів, платник збору за
спеціальне використання лісових ресурсів (застосовується для
розділу XVII цього Кодексу);
14.1.65. збір за спеціальне використання лісових ресурсів -
загальнодержавний збір, який справляється як плата за спеціальне
використання лісових ресурсів (застосовується для розділу XVII
цього Кодексу);
14.1.66. збір за користування радіочастотним ресурсом
України - загальнодержавний збір, який справляється як плата за
користування радіочастотним ресурсом України (застосовується для
розділу XV цього Кодексу);
14.1.67. збір за спеціальне використання води -
загальнодержавний збір (застосовується для розділу XVI цього
Кодексу), який справляється за спеціальне:
а) використання води водних об'єктів;
б) використання води, отриманої від інших водокористувачів;
в) використання води без її вилучення з водних об'єктів для
потреб гідроенергетики і водного транспорту;
г) використання води для потреб рибництва;
14.1.68. збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності для цілей розділу XII цього Кодексу - сума коштів, яка
сплачується за придбання та використання торгового патенту;
14.1.69. звичайна процентна ставка за депозит (вклад) -
процентна ставка, що встановлюється за кожним видом депозиту
(вкладу) для всіх вкладників на умовах, визначених внутрішніми
правилами фінансової установи, та офіційно оприлюднена на дату
підписання депозитного договору;
14.1.70. звичайна ставка проценту за кредит (позику) - розмір
доходу фінансової установи у вигляді процентної ставки за кредит
(позику), що встановлюється залежно від виду кредиту (позики) в
межах мінімального та максимального розмірів процентної ставки та
тарифу за такі послуги за таким видом кредиту (позики) всім
позичальникам на стандартних умовах, визначених внутрішніми
правилами фінансової установи;
14.1.71. звичайна ціна - ціна товарів (робіт, послуг),
визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим
Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна
ціна відповідає рівню ринкових цін;
14.1.72. земельний податок - обов'язковий платіж, що
справляється з власників земельних ділянок та земельних часток
(паїв), а також постійних землекористувачів (далі - податок для
цілей розділу XIII цього Кодексу);
14.1.73. землекористувачі - юридичні та фізичні особи
(резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані у
користування земельні ділянки державної та комунальної власності,
у тому числі на умовах оренди;
14.1.74. земельна ділянка - частина земної поверхні з
установленими межами, певним місцем розташування, цільовим
(господарським) призначенням та з визначеними щодо неї правами;
14.1.75. земельне поліпшення - результати будь-яких заходів,
що призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та
її вартості. До земельних поліпшень належать матеріальні об'єкти,
розташовані у межах земельної ділянки, переміщення яких є
неможливим без їх знецінення та зміни призначення, а також
результати господарської діяльності або проведення певного виду
робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів,
багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури тощо);
14.1.76. землі сільськогосподарського призначення - землі,
надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення
сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності,
розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі
інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або
призначені для цих цілей;
14.1.77. землі сільськогосподарського призначення для цілей
глави 2 розділу XIV цього Кодексу - землі, надані для виробництва
сільськогосподарської продукції;
14.1.78. землі житлової та громадської забудови - земельні
ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для
розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших
об'єктів загального користування;
14.1.78-1. землі залізничного транспорту - до земель
залізничного транспорту належать землі смуг відведення залізниць
під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма
будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного,
колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації
та зв'язку, водопостачання, каналізації; під захисними та
укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими
будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи
залізничного транспорту; Пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.78-1 згідно із
Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
14.1.79. значні запаси корисних копалин - запаси корисних
копалин, розмір яких перевищує незначні запаси корисних копалин;
14.1.80. ідентичні товари (роботи, послуги) - товари (роботи,
послуги), що мають однакові характерні для них основні ознаки.
При цьому під ідентичними розуміються товари, що мають
однакові ознаки з оцінюваними товарами, у тому числі такі, як:
фізичні характеристики;
якість та репутація на ринку;
країна виробництва (походження);
виробник;
14.1.81. інвестиції - господарські операції, які передбачають
придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних
прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції
поділяються на:
а) капітальні інвестиції - господарські операції, що
передбачають придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої
власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, що
підлягають амортизації відповідно до норм цього Кодексу;
б) фінансові інвестиції - господарські операції, що
передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів,
деривативів та/або інших фінансових інструментів. Фінансові
інвестиції поділяються на:
прямі інвестиції - господарські операції, що передбачають
внесення коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані
юридичною особою при їх розміщенні такою особою;
портфельні інвестиції - господарські операції, що
передбачають купівлю цінних паперів, деривативів та інших
фінансових активів за кошти на фондовому ринку або біржовому
товарному ринку;
в) реінвестиції - господарські операції, що передбачають
здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок
прибутку, отриманого від інвестиційних операцій;
14.1.82. інвестиційна складова - кошти, передбачені в тарифі
на виробництво, передачу та постачання електричної енергії,
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а
також транспортування, зберігання та постачання природного газу
ліцензіата як частина прибутку, що залишається в розпорядженні
суб'єкта господарювання для цільового фінансування видатків,
пов'язаних із відновленням, реконструкцією, модернізацією основних
фондів (у тому числі заходів з підвищення безпеки та дотримання
екологічних норм) та будівництвом нових об'єктів підприємств
паливно-енергетичного комплексу, перелік яких встановлюється
Кабінетом Міністрів України;
14.1.83. інвестор для цілей оподаткування розділу XVIII цього
Кодексу - юридична або фізична особа, яка має відповідні
матеріально-технологічні та економічні можливості або відповідну
кваліфікацію для користування надрами, що підтверджено
документами, виданими згідно із законами (процедурами) країни
інвестора, та здійснює пошук, розвідку та видобування
вуглеводневої сировини відповідно до угоди про розподіл продукції;
14.1.84. інші терміни для цілей розділу III використовуються
у значеннях, визначених Законом України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) та національними і
міжнародними положеннями (стандартами) фінансової звітності,
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;
14.1.85. інжиніринг - надання послуг (виконання робіт) із
складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення
наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання
інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об'єктів, розроблення
технічної документації, проектування та конструкторського
опрацювання об'єктів техніки і технології, надання консультації та
авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних
робіт, а також надання консультацій, пов'язаних із такими
послугами (роботами);
14.1.86. інститути спільного інвестування (далі - ІСІ) -
інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній,
корпоративні інвестиційні фонди та пайові інвестиційні фонди,
створені відповідно до законодавства;
14.1.87. іпотечний житловий кредит - фінансовий кредит, що
надається фізичній особі банківською чи іншою фінансовою установою
відповідно до закону строком не менш як на п'ять повних
календарних років для фінансування витрат, пов'язаних з придбанням
квартири (кімнати) чи житлового будинку (його частини) або
будівництвом житлового будинку (його частини), що надаються у
власність позичальника, з прийняттям кредитором такого житла
(землі, що знаходиться під таким житловим будинком, у тому числі
присадибної ділянки) у заставу;
14.1.88. іпотечний сертифікат (у тому числі іпотечний
сертифікат участі та іпотечний сертифікат з фіксованою
дохідністю) - іпотечний цінний папір, забезпечений іпотечними
активами або іпотеками відповідно до закону;
14.1.89. консолідований іпотечний борг - зобов'язання за
договорами про іпотечний кредит, реформовані кредитодавцем
відповідно до закону;
14.1.90. корпоративні права - права особи, частка якої
визначається у статутному фонді (майні) господарської організації,
що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні
господарською організацією, отримання певної частки прибутку
(дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації
останньої відповідно до закону, а також інші правомочності,
передбачені законом та статутними документами;
14.1.91. корисні копалини - природні мінеральні утворення
органічного і неорганічного походження у надрах, у тому числі
будь-які підземні води, а також техногенні мінеральні утворення в
місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів переробки
мінеральної сировини, які можуть бути використані у сфері
матеріального виробництва і споживання безпосередньо або після
первинної переробки;
14.1.92. короткотерміновий торговий патент для цілей
розділу XII цього Кодексу - торговий патент на провадження
торговельної діяльності, строк дії якого не перевищує
15 календарних днів;
14.1.93. кошти - гривня або іноземна валюта;
14.1.94. компенсаційна продукція - частина виробленої
продукції, що передається у власність інвестора в рахунок
компенсації його витрат;
14.1.95. кредитор - юридична або фізична особа, яка має
підтверджені у встановленому порядку вимоги щодо грошових
зобов'язань до боржника, у тому числі щодо виплати заборгованості
із заробітної плати працівникам боржника, а також контролюючі
органи - щодо податків та зборів;
14.1.96. кузови, що використовувалися для транспортних
засобів, визначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД
( 2371г-14 ) - кузови, які вже були встановлені на транспортних
засобах або з моменту виготовлення яких минуло більше одного року;
14.1.97. лізингова (орендна) операція - господарська операція
(крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших
транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця),
що передбачає надання основних фондів у користування іншим
фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений
строк.
Лізингові (орендні) операції здійснюються у вигляді
оперативного лізингу (оренди), фінансового лізингу (оренди),
зворотного лізингу (оренди), оренди житла з викупом, оренди
земельних ділянок та оренди будівель, у тому числі житлових
приміщень.
Лізингові операції поділяються на:
а) оперативний лізинг (оренда) - господарська операція
фізичної або юридичної особи, що передбачає передачу орендарю
основного фонду, придбаного або виготовленого орендодавцем, на
умовах інших, ніж ті, що передбачаються фінансовим лізингом
(орендою);
б) фінансовий лізинг (оренда) - господарська операція, що
здійснюється фізичною або юридичною особою і передбачає передачу
орендарю майна, яке є основним засобом згідно з цим Кодексом і
придбане або виготовлене орендодавцем, а також усіх ризиків та
винагород, пов'язаних з правом користування та володіння об'єктом
лізингу.
Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий
(орендний) договір містить одну з таких умов:
об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого
амортизується не менш як 75 відсотків його первісної вартості, а
орендар зобов'язаний придбати об'єкт лізингу у власність протягом
строку дії лізингового договору або в момент його закінчення за
ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;
балансова (залишкова) вартість об'єкта лізингу на момент
закінчення дії лізингового договору, передбаченого таким
договором, становить не більш як 25 відсотків первісної вартості
ціни такого об'єкта лізингу, що діє на початок строку дії
лізингового договору;
сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди
дорівнює первісній вартості об'єкта лізингу або перевищує її;
майно, що передається у фінансовий лізинг, виготовлене за
замовленням лізингоотримувача (орендаря) та після закінчення дії
лізингового договору не може бути використаним іншими особами,
крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних
та якісних характеристик.
Під терміном "строк фінансового лізингу" слід розуміти
передбачений лізинговим договором строк, який розпочинається з
дати передання ризиків, пов'язаних із зберіганням або
використанням майна, чи права на отримання будь-яких вигод чи
винагород, пов'язаних з його використанням, або будь-яких інших
прав, що слідують з прав на володіння, користування або
розпоряджання таким майном, лізингоотримувачу (орендарю) та
закінчується строком закінчення дії лізингового договору,
включаючи будь-який період, протягом якого лізингоотримувач має
право прийняти одноосібне рішення про продовження строку лізингу
згідно з умовами договору.
Незалежно від того, регулюється господарська операція нормами
цього підпункту чи ні, сторони договору мають право під час
укладення договору (правочину) визначити таку операцію як
оперативний лізинг без права подальшої зміни статусу такої
операції до закінчення дії відповідного договору;
в) зворотний лізинг (оренда) - господарська операція, що
здійснюється фізичною чи юридичною особою і передбачає продаж
основних засобів фінансовій організації з одночасним зворотним
отриманням таких основних засобів такою фізичною чи юридичною
особою в оперативний або фінансовий лізинг;
г) оренда житлових приміщень - операція, що передбачає
надання житлового будинку, квартири або їх частини її власником у
користування орендарю на визначений строк для цільового
використання за орендну плату;
ґ) оренда житла з викупом - господарська операція юридичної
особи, що передбачає відповідно до договору оренди житла з викупом
передання другій стороні - фізичній особі (особі-орендарю)
майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено та/або
житло за плату на довготривалий (до 30 років) строк, після
закінчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних
платежів та відсутності інших обтяжень та обмежень на таке житло,
житло переходить у власність орендаря. Оренда житла з викупом може
передбачати відступлення права вимоги на платежі за договором
оренди житла з викупом;
14.1.98. лісові землі - земельні ділянки, на яких розташовані
лісові ділянки;
14.1.99. ліцензія - у значенні, наведеному в Господарському
кодексі України ( 436-15 );
14.1.100. ломбардна операція - операція, що здійснюється
фізичною чи юридичною особою, з отримання коштів від юридичної
особи, що є фінансовою установою, згідно із законодавством
України, під заставу товарів або валютних цінностей. Ломбардні
операції є різновидом кредиту під заставу;
14.1.101. лотерея - масова гра незалежно від її назви,
умовами проведення якої передбачається розіграш призового
(виграшного) фонду між її гравцями, приз (виграш) в якій має
випадковий характер і територія проведення якої не обмежується
одним приміщенням (будівлею). Діяльність з проведення лотерей
регулюється спеціальним законом. Не вважаються лотереєю ігри, що
проводяться на безоплатних засадах юридичними особами та фізичними
особами - підприємцями і мають на меті рекламування їх товару
(платної послуги), сприяння їх продажу (наданню) за умови, що
організатори цих ігор витрачають на їх проведення свій прибуток
(дохід);
14.1.102. магазин безмитної торгівлі (далі - безмитний
магазин) - заклад торгівлі товарами, що знаходяться в митному
режимі магазину безмитної торгівлі відповідно до Митного кодексу
України ( 92-15 ); Підпункт 14.1.102 пункту 14.1 статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
14.1.103. материнські компанії - юридичні особи, які є
власниками інших юридичних осіб або здійснюють контроль над такими
юридичними особами, як пов'язані особи;
14.1.104. майданчики для платного паркування - площа
території (землі), що належить на правах власності територіальній
громаді або державі, на якій відповідно до рішення органу
місцевого самоврядування здійснюється платне паркування
транспортних засобів;
14.1.105. майно - у значенні, наведеному в Цивільному кодексі
України ( 435-15 );
14.1.106. максимальні роздрібні ціни - ціни, встановлені на
підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків
(зборів), вищими за які не може здійснюватися продаж підакцизних
товарів (продукції) у роздрібній торгівлі. Максимальні роздрібні
ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробниками
або імпортерами товарів (продукції) шляхом декларування таких цін
у порядку, встановленому цим Кодексом;
14.1.107. марка акцизного податку - спеціальний знак для
маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до
документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного
податку, легальність ввезення та реалізації на території України
цих виробів;
14.1.108. маркетингові послуги (маркетинг) - послуги, що
забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері
вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг),
політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт,
послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в
межах господарської діяльності такого платника податків. До
маркетингових послуг належать, у тому числі: послуги з розміщення
продукції платника податку в місцях продажу, послуги з вивчення,
дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції
(робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу,
послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію
(роботи, послуги);
14.1.109. маркування алкогольних напоїв та тютюнових
виробів - наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку)
алкогольного напою чи пачку (упаковку) тютюнового виробу в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва,
зберігання та продажу марок акцизного податку;
14.1.110. маршрут транспортування для цілей розділу IX цього
Кодексу - шлях транспортування (переміщення) вантажу між пунктами
приймання (відправлення) та призначення, що визначені сторонами в
істотних умовах договору з надання транспортних послуг;
14.1.111. матеріальні активи - основні засоби та оборотні
активи у будь-якому вигляді (включаючи електричну, теплову та іншу
енергію, газ, воду), що не є коштами, цінними паперами,
деривативами і нематеріальними активами;
14.1.112. мінеральна сировина - товарна продукція
гірничодобувного підприємства, що є результатом його господарської
діяльності з видобутку корисних копалин, у тому числі шляхом
виконання господарських договорів про послуги з давальницькою
сировиною, і за якісними характеристиками відповідає вимогам
установлених законодавством стандартів або вимогам договорів.
Не належать до мінеральної сировини речовини, які виникають в
результаті фізико-хімічної переробки видобутої корисної копалини
або продуктів її первинної переробки;
14.1.113. митні платежі - податки, що відповідно до цього
Кодексу або митного законодавства справляються під час переміщення
або у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон України
та контроль за справлянням яких покладено на митні органи;
14.1.114. мінімальне акцизне податкове зобов'язання -
мінімальна величина податкового зобов'язання зі сплати акцизного
податку з сигарет, виражена у твердій сумі за 1000 штук сигарет
одного найменування, реалізованих на митній території України чи
ввезених на митну територію України;
14.1.115. надміру сплачені грошові зобов'язання - суми
коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад
нараховані суми грошових зобов'язань, граничний строк сплати яких
настав на таку дату;
14.1.116. недержавне пенсійне забезпечення - пенсійне
забезпечення, яке здійснюється недержавними пенсійними фондами,
страховими організаціями та банками відповідно до Закону України
"Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 );
14.1.117. незалежні гральні місця для цілей розділу XII цього
Кодексу - це:
місця за одним гральним столом, які дають можливість кільком
гравцям одночасно брати участь в іграх, що не пов'язані між собою
та не впливають на результати інших гравців;
місця за одним гральним автоматом, обладнані окремими
моніторами, приймальниками монет, жетонів або купюр, клавіатурами
або іншими засобами керування таким автоматом, які дають
можливість кільком гравцям одночасно брати участь в іграх. При
цьому ситуація, що складається під час гри в одного з гравців, не
залежить від ситуацій, що складаються в інших гравців;
14.1.118. незначні запаси корисних копалин - запаси корисних
копалин, що визначаються за критеріями ( 1257-2000-п ), які
встановлюються Кабінетом Міністрів України;
14.1.119. нелісові землі - земельні ділянки, зайняті
чагарниками, комунікаціями, сільськогосподарськими угіддями,
водами і болотами, малопродуктивними землями тощо;
14.1.120. нематеріальні активи - право власності на
результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової
власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права
власності (інтелектуальної власності), право користування майном
та майновими правами платника податку в установленому
законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому
законодавством порядку права користування природними ресурсами,
майном та майновими правами;
14.1.121. неприбуткові підприємства, установи та
організації - підприємства, установи та організації, основною
метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження
благодійної діяльності та меценатства і іншої діяльності,
передбаченої законодавством;
14.1.122. нерезиденти - це:
а) іноземні компанії, організації, утворені відповідно до
законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або
легалізовані) відповідно до законодавства України філії,
представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням
на території України;
б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші
офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в
Україні;
в) фізичні особи, які не є резидентами України;
14.1.123. несільськогосподарські угіддя - господарські шляхи
і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження,
крім віднесених до земель лісогосподарського призначення, землі
під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою
оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової
консервації тощо;
14.1.124. новий транспортний засіб - транспортний засіб, що
не має актів державної реєстрації уповноважених органів, у тому
числі іноземних, які дають право на його експлуатацію;
14.1.125. нормативна грошова оцінка земельних ділянок для
цілей розділу XIII, глави 2 розділу XIV цього Кодексу -
капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений
відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади з
питань земельних ресурсів;
14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини - обсяги
нафти, природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу),
газового конденсату в значенні, наведеному в підпункті 14.1.128
цієї статті;
14.1.127. обсяг вантажу - обсяг за договором між перевізником
та вантажовідправником, що підлягає транспортуванню (переміщенню)
засобами трубопровідного транспорту згідно з істотними умовами
(обсяги, строки та відповідні маршрути) відповідного договору з
надання транспортних послуг;
14.1.128. обсяг видобутих корисних копалин (мінеральної
сировини) - обсяг товарної продукції гірничодобувного
підприємства, що відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 9 "Запаси" ( z0751-99 ) обліковується
гірничодобувним підприємством як запаси - активи, вартість яких
може бути достовірно визначена, для яких існує імовірність
отримання їх власником - суб'єктом господарювання економічної
вигоди, пов'язаної з їх використанням, та які складаються з:
сировини, призначеної для обслуговування виробництва, у тому числі
шляхом виконання господарських договорів про послуги з
давальницькою сировиною, та адміністративних потреб; готової
продукції, що виготовлена на гірничодобувному підприємстві, у тому
числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з
давальницькою сировиною, призначена для продажу і відповідає
технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або
іншим нормативно-правовим актом;
14.1.129. об'єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені
відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові
будинки. Об'єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:
а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з
дотриманням вимог, встановлених законом, іншими
нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній
проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки
садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної
поверховості;
б) житловий будинок садибного типу - житловий будинок,
розташований на окремій земельній ділянці, який складається із
житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
в) прибудова до житлового будинку - частина будинку,
розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка
має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну
капітальну стіну;
г) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку,
призначене та придатне для постійного у ньому проживання;
ґ) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої
житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з
присадибною ділянкою;
д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах -
ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше
квартиронаймачів;
е) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного)
використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх
конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам,
установленим для житлових будинків;
є) дачний будинок - житловий будинок для використання
протягом року з метою позаміського відпочинку;
14.1.130. одиниця площі оподатковуваної земельної ділянки:
у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний
(кв. метр);
за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га);
14.1.131. однорідні (подібні) товари (роботи, послуги) -
товари (роботи, послуги), що не є ідентичними, але мають схожі
характеристики і складаються із схожих компонентів, у результаті
чого виконують однакові функції порівняно з товарами, що
оцінюються, та вважаються комерційно взаємозамінними.
Для визначення товарів однорідними (подібними) враховуються
такі ознаки:
якість та ділова репутація на ринку;
наявність торговельної марки;
країна виробництва (походження);
виробник;
рік виробництва;
новий чи вживаний;
термін придатності;
14.1.132. окреме гральне місце для цілей розділу XII цього
Кодексу - гральний автомат, гральний/більярдний стіл, інший стіл,
призначений для проведення розважальних ігор, гральний жолоб
(доріжка) для боулінгу або кегельбану. Окреме гральне місце може
включати незалежні гральні місця;
14.1.133. операційний (банківський) день - частина робочого
дня, протягом якої приймаються документи на переказ та на їх
відкликання і, за наявності технічної можливості, здійснюється їх
обробка, передача та виконання;
14.1.134. операція з давальницькою сировиною - операція з
переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької
сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, а також
етапів (операцій)) з метою одержання готової продукції за
відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною належать
операції, в яких сировина замовника на конкретному етапі її
переробки становить не менш як 20 відсотків загальної вартості
готової продукції;
14.1.135. оподаткування для цілей розділу IX цього Кодексу -
оподаткування рентною платою за транзитне транспортування
трубопроводами природного газу територією України, оподаткування
рентною платою за транспортування нафти магістральними
нафтопроводами територією України, оподаткування рентною платою за
транспортування нафтопродуктів магістральними
нафтопродуктопроводами територією України, оподаткування рентною
платою за транзитне транспортування трубопроводами аміаку
територією України;
14.1.136. орендна плата за земельні ділянки державної і
комунальної власності - обов'язковий платіж, який орендар вносить
орендодавцеві за користування земельною ділянкою (далі у
розділі XIII - орендна плата);
14.1.137. орган стягнення - державний орган, уповноважений
здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в
межах повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими законами
України;
14.1.138. основні засоби - матеріальні активи, у тому числі
запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім
вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних
доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів,
матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень,
невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що
призначаються платником податку для використання у господарській
діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень
і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом
та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з
дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або
операційний цикл, якщо він довший за рік);
14.1.139. особа для цілей розділу V цього Кодексу - будь-яка
із зазначених нижче осіб:
суб'єкт господарювання - юридична особа, в тому числі
підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та
часу внесення таких інвестицій (крім юридичних осіб, якими
застосовується ставка єдиного податку у розмірі 5 відсотків, за
винятком юридичних осіб - платників єдиного податку, які
здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану
вартість і обсяг такого постачання за останні 12 календарних
місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті
181 цього Кодексу); { Абзац другий підпункту 14.1.139 пункту 14.1
статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4014-VI
( 4014-17 ) від 04.11.2011 }
інша юридична особа, що не є суб'єктом господарювання;
фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без
громадянства), яка здійснює діяльність, що належить згідно із
законодавством до підприємницької (крім фізичних осіб -
підприємців, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 291.4 статті 291
цього Кодексу, та фізичних осіб - підприємців, визначених у
підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, якими
застосовується ставка єдиного податку у розмірі 5 відсотків, за
винятком фізичних осіб - підприємців, визначених у підпункті 3
пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, які здійснюють постачання
послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і обсяг такого
постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує
обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу), та/або
ввозить товари на митну територію України; { Абзац четвертий
підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 }
представництво нерезидента, що не має статусу юридичної
особи.
Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють
спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються
окремою особою у межах такої діяльності.
Облік результатів спільної діяльності ведеться платником
податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами
договору, окремо від обліку господарських результатів такого
платника податку.
Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками
спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих
цивільно-правових договорів.
Порядок податкового обліку та звітності про результати
спільної діяльності встановлюється центральним органом державної
податкової служби;
14.1.140. офіційний валютний курс (валютний курс) - у
значенні, наведеному в Законі України "Про Національний банк
України" ( 679-14 );
14.1.141. паливо моторне сумішеве - види палива, отримані в
результаті змішування палива, одержаного з нафтової сировини, з
біоетанолом та добавками на основі біоетанолу, біодизелю або
іншими біокомпонентами, вміст яких відповідає вимогам нормативних
документів на паливо моторне сумішеве;
14.1.142. пересувне джерело забруднення - транспортний засіб,
рух якого супроводжується викидом в атмосферу забруднюючих
речовин;
14.1.143. передавальні пристрої - земельні поліпшення,
створені для виконання спеціальних функцій з передачі енергії,
речовини, сигналу, інформації тощо будь-якого походження та виду
на відстань (лінії електропередачі, трубопроводи, водопроводи,
теплові та газові мережі, лінії зв'язку тощо);
14.1.144. пиво - насичений діоксидом вуглецю пінистий напій,
отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами,
який зазначений у товарній позиції 2203 згідно з УКТ ЗЕД
( 2371а-14 );
14.1.145. підакцизні товари (продукція) - товари за кодами
згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), на
які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку;
14.1.146. пільговий торговий патент для цілей розділу XII
цього Кодексу - торговий патент на провадження торговельної
діяльності певними видами товарів, визначених статтею 267 цього
Кодексу;
14.1.147. плата за землю - загальнодержавний податок, який
справляється у формі земельного податку та орендної плати за
земельні ділянки державної і комунальної власності;
14.1.148. плата за марки акцизного податку - плата, що
вноситься вітчизняними виробниками та імпортерами алкогольних
напоїв і тютюнових виробів за покриття витрат з виробництва,
зберігання та реалізації марок акцизного податку. Розмір плати за
марки акцизного податку встановлюється Кабінетом Міністрів
України;
14.1.149. платник рентної плати для цілей розділу IX цього
Кодексу - платник рентної плати за транзитне транспортування
трубопроводами природного газу територією України, платник рентної
плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами
територією України, платник рентної плати за транспортування
нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами територією
України, платник рентної плати за транзитне транспортування
трубопроводами аміаку територією України;
14.1.150. первинна переробка (збагачення) мінеральної
сировини як вид господарської діяльності гірничодобувного
підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або
мелення, сушку, класифікацію (сортування), брикетування,
агломерацію, за виключенням агломерації руд з термічною обробкою,
та збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни
мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану,
кристалохімічної структури), а також може включати переробні
технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних
копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та
бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка
розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів
дна водойм);
14.1.151. платні послуги для цілей розділу XII цього
Кодексу - діяльність, пов'язана з наданням побутових послуг для
задоволення особистих потреб замовника за готівку, а також з
використанням інших форм розрахунків, включаючи платіжні картки.
Перелік платних послуг, для надання яких необхідно придбавати
торговий патент, визначається Кабінетом Міністрів України;
14.1.152. погашення податкового боргу - зменшення абсолютного
значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом;
14.1.153. податкова вимога - письмова вимога органу державної
податкової служби до платника податків щодо погашення суми
податкового боргу;
14.1.154. податковий борг в міжнародних правовідносинах -
грошове зобов'язання з урахуванням штрафних санкцій, пені за їх
наявності та витрат, пов'язаних з його стягненням, несплачене в
установлений строк, що на підставі відповідного документа
іноземної держави є предметом стягнення, яке може бути звернуто
відповідно до міжнародного договору України;
14.1.155. податкова застава - спосіб забезпечення сплати
платником податків грошового зобов'язання та пені, не сплачених
таким платником у строк, визначений цим Кодексом. Податкова
застава виникає на підставах, встановлених цим Кодексом.
У разі невиконання платником податків грошового зобов'язання,
забезпеченого податковою заставою, орган стягнення у порядку,
визначеному цим Кодексом, звертає стягнення на майно такого
платника, що є предметом податкової застави;
14.1.156. податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник
податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до
відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та
строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума
коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не
сплачена в установлений законом строк);
14.1.157. податкове повідомлення-рішення - письмове
повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника
податків сплатити суму грошового зобов'язання, визначену
контролюючим органом у випадках, передбачених цим Кодексом та
іншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено
на контролюючі органи, або внести відповідні зміни до податкової
звітності;
14.1.158. податкове повідомлення в міжнародних
правовідносинах - письмове повідомлення контролюючого органу про
обов'язок платника податків сплатити суму грошового зобов'язання,
визначену документом іноземної держави, за яким здійснюється
погашення такої суми грошового зобов'язання відповідно до
міжнародного договору України;
14.1.159. пов'язані особи - юридичні та/або фізичні особи,
взаємовідносини між якими можуть впливати на умови або економічні
результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони
представляють і які відповідають будь-якій з наведених нижче
ознак:
юридична особа, що здійснює контроль за господарською
діяльністю платника податку або контролюється таким платником
податку чи перебуває під спільним контролем з таким платником
податку;
фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за
платником податку;
посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати від
імені платника податку юридичні дії, спрямовані на встановлення,
зміну або припинення правових відносин, а також члени її сім'ї;
платники податку - учасники об'єднання підприємств незалежно
від його виду та організаційно-правової форми, що провадять свою
господарську діяльність шляхом утворення такого об'єднання.
Під контролем господарської діяльності платника податку слід
розуміти:
а) володіння безпосередньо або через пов'язаних фізичних
та/або юридичних осіб часткою (паєм, пакетом акцій) статутного
фонду платника податку в розмірі не менш як 20 відсотків
статутного фонду платника податку;
б) вплив безпосередньо або через пов'язаних фізичних та/або
юридичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання
в результаті:
надання права, яке забезпечує вирішальний влив на формування
складу, результати голосування та рішення органів управління
платника податку;
обіймання посад членів наглядової (спостережної) ради,
правління, інших наглядових чи виконавчих органів платника податку
особами, які вже обіймають одну чи декілька із зазначених посад в
іншому суб'єкті господарювання;
обіймання посади керівника, заступника керівника спостережної
ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу платника
податку особою, яка вже обіймає одну чи декілька із зазначених
посад в інших суб'єктах господарювання;
надання права на укладення договорів і контрактів, які дають
можливість визначати умови господарської діяльності, давати
обов'язкові до виконання вказівки або здійснювати делеговані
повноваження і функції органу управління платника податку.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного
фонду платника податку (голосів у керівному органі) визначається
як загальна сума корпоративних прав, що належать такій фізичній
особі, членам сім'ї такої фізичної особи та юридичним особам, які
контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї;
14.1.160. пенсійний внесок - кошти, внесені до недержавного
пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний
депозитний рахунок до банківської установи у межах недержавного
пенсійного забезпечення чи сплачені до Накопичувального пенсійного
фонду загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
(далі - Накопичувальний фонд) відповідно до закону. Для цілей
оподаткування пенсійний внесок не є єдиним внеском на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
14.1.161. пенсійний вклад - кошти, внесені на пенсійний
депозитний рахунок, відкритий у банківській установі згідно з
договором пенсійного вкладу відповідно до закону;
14.1.162. пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих
на суми грошових зобов'язань, не сплачених у встановлені
законодавством строки;
14.1.163. перша реєстрація транспортного засобу - реєстрація
транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними
органами України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше;
14.1.164. план - графік документальних виїзних перевірок -
перелік платників податків, що підлягають плановій перевірці
контролюючими органами у відповідний період календарного року;
14.1.165. податок, платник податку, оподаткування,
оподатковуваний прибуток для цілей розділу III цього Кодексу -
податок на прибуток підприємств, платник податку на прибуток
підприємств, оподаткування податком на прибуток підприємств,
прибуток, який підлягає оподаткуванню;
14.1.166. податок, платник податку, оподаткування,
оподатковуваний дохід для цілей розділу IV цього Кодексу - податок
на доходи фізичних осіб, платник податку на доходи фізичних осіб,
оподаткування податком на доходи фізичних осіб, дохід фізичної
особи, який підлягає оподаткуванню;
14.1.167. виключено;
14.1.167. операція РЕПО - операція купівлі (продажу) цінних
паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через
визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється
на основі єдиного договору РЕПО. В цілях цього Кодексу строк між
датами виконання першої та другої частин операції РЕПО (строк
РЕПО) не може перевищувати одного року; До пункту 14.1 статті 14 включено підпункт 14.1.167 згідно із
Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
14.1.168. податок, платник податку, оподаткування, ставка
податку для цілей глави 2 розділу XIV цього Кодексу - фіксований
сільськогосподарський податок, платник фіксованого
сільськогосподарського податку, оподаткування фіксованим
сільськогосподарським податком, ставка фіксованого
сільськогосподарського податку;
14.1.169. збір за першу реєстрацію транспортного засобу -
загальнодержавний збір, який справляється за першу реєстрацію в
Україні транспортних засобів, визначених розділом VII цього
Кодексу;
14.1.170. податкова знижка для фізичних осіб, які не є
суб'єктами господарювання, - документально підтверджена сума
(вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з
придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або
юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється
зменшення його загального річного оподатковуваного доходу,
одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної
плати, у випадках, визначених цим Кодексом;
14.1.171. податкова інформація - у значенні, визначеному
Законом України "Про інформацію" ( 2657-12 );
14.1.172. податкова консультація - допомога контролюючого
органу конкретному платнику податків стосовно практичного
використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта
з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за
справлянням яких покладено на такий контролюючий орган;
14.1.173. виключено;
14.1.173. узагальнююча письмова податкова консультація -
оприлюднення позиції контролюючого органу, що склалася за
результатами узагальнення податкових консультацій, наданих
платникам податків; До пункту 14.1 статті 14 включено підпункт 14.1.173 згідно із
Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }

{ Підпункт 14.1.174 пункту 14.1 статті 14 виключено на
підставі Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }

14.1.175. податковий борг - сума узгодженого грошового
зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але
не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом
строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового
зобов'язання; Підпункт 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 в редакції Закону
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
14.1.176. податковий вексель, авальований банком (податкова
розписка) (далі - податковий вексель для цілей розділу VI цього
Кодексу), - простий вексель, авальований банком, що видається
векселедавцем: до отримання з акцизного складу спирту етилового,
до отримання з нафтопереробного підприємства нафтопродуктів або до
ввезення нафтопродуктів на митну територію України і є
забезпеченням виконання ним зобов'язання сплатити суму акцизного
податку у строк, визначений статтями 225, 229 цього Кодексу;
14.1.177. податковий пост - пост, що утворюється на території
підприємств, де виробляються продукти з використанням підакцизних
товарів, на які встановлено нульову ставку податку, що визначені у
статті 230 цього Кодексу. На податковому посту здійснюють
постійний безпосередній контроль постійні представники органу
державної податкової служби за місцем його розташування;
14.1.178. податок на додану вартість - непрямий податок, який
нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V цього
Кодексу;
14.1.179. податкове зобов'язання для цілей розділу V цього
Кодексу - загальна сума податку на додану вартість, одержана
(нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді;
14.1.180. податковий агент щодо податку на доходи фізичних
осіб - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений
підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента -
юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу
та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування
(виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі)
зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок,
передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за
рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі,
вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим
органам та нести відповідальність за порушення його норм в
порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV цього Кодексу;
14.1.181. податковий кредит - сума, на яку платник податку на
додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного
(податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього
Кодексу;
14.1.182. помилково сплачені грошові зобов'язання - суми
коштів, які на певну дату надійшли до відповідного бюджету від
юридичних осіб (їх філій, відділень, інших відокремлених
підрозділів, що не мають статусу юридичної особи) або фізичних
осіб (які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності або не
мають такого статусу), що не є платниками таких грошових
зобов'язань;
14.1.183. послуга з надання персоналу - господарська або
цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу
(резидент або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи
(резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для
виконання визначених цією угодою функцій. Угода про надання
персоналу може передбачати укладання зазначеними фізичними особами
трудової угоди або трудового контракту із особою, у розпорядження
якої вони направлені. Інші умови надання персоналу (у тому числі
винагорода особи, що надає послугу) визначаються угодою сторін;
14.1.184. послуги для цілей розділу IX цього Кодексу -
транспортування (переміщення) вантажу магістральними
трубопроводами України;
14.1.185. постачання послуг - будь-яка операція, що не є
постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти
права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи
надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права
інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються
в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.
З метою оподаткування постачанням послуг, зокрема є:
а) досягнення домовленості утримуватися від певної дії або
від конкуренції з третьою особою чи надання дозволу на будь-яку
дію за умови укладення договору;
б) постачання послуг за рішенням органу державної влади чи
органу місцевого самоврядування або в примусовому порядку;
в) постачання послуг іншій особі на безоплатній основі;
г) передача результатів виконаних робіт, наданих послуг
платнику податку, уповноваженому згідно з договором вести облік
результатів спільної діяльності без утворення юридичної особи, а
також їх повернення таким платником податку після закінчення
спільної діяльності;
ґ) передача (внесення) виконаних робіт, наданих послуг як
вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також
повернення послуг;
д) постачання послуг з розміщення знаку відповідної торгової
марки або самого товару чи послуги в кінофільмі, серіалі або
телевізійній програмі, які є візуальними (глядачі лише бачать
продукт або знак торговельної марки, продукт чи торговельна марка
згадується у розмові персонажа; товар, послуга чи торговельна
марка органічно вплітаються в сюжет і є його частиною);
14.1.186. податок; оподаткування; платник податку;
оподатковувана операція для цілей розділу V цього Кодексу -
відповідно податок на додану вартість; оподаткування податком на
додану вартість; платник податку на додану вартість; операція, яка
підлягає оподаткуванню податком на додану вартість;
14.1.187. податок, платник податку, оподаткування, ставка
податку для цілей розділу VI цього Кодексу - акцизний податок,
платник акцизного податку, оподаткування акцизним податком, ставка
акцизного податку;
14.1.188. податкова різниця - різниця, яка виникає між
оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів,
зобов'язань за національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової
звітності, та доходами і витратами, визначеними згідно з
розділом III цього Кодексу;
14.1.189. тимчасова податкова різниця - податкова різниця,
яка виникає у звітному періоді та анулюється в наступних звітних
податкових періодах;
14.1.190. покупець марок акцизного податку - суб'єкт
господарювання, який відповідно до законодавства України є
платником акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових
виробів;
14.1.191. постачання товарів - будь-яка передача права на
розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи
дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням
суду.
З метою застосування терміна "постачання товарів" електрична
та теплова енергія, газ, пар, вода, повітря, охолоджене чи
кондиційоване, вважаються товаром.
Постачанням товарів також вважаються:
а) фактична передача матеріальних активів іншій особі на
підставі договору про фінансовий лізинг (повернення матеріальних
активів згідно з договором про фінансовий лізинг) чи іншої
домовленості, відповідно до якої оплата відстрочена, але право
власності на матеріальні активи передається не пізніше дати
здійснення останнього платежу;
б) передача права власності на матеріальні активи за рішенням
органу державної влади або органу місцевого самоврядування чи
відповідно до законодавства;
в) будь-яка із зазначених дій платника податку щодо
матеріальних активів, якщо платник податку мав право на віднесення
сум податку до податкового кредиту у разі придбання зазначеного
майна чи його частини (безоплатна передача майна іншій особі;
передача майна у межах балансу платника податку, що
використовується у господарській діяльності платника податку для
його подальшого використання з метою, не пов'язаною із
господарською діяльністю такого платника податку; передача у межах
балансу платника податку майна, що планувалося для використання в
оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що
звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню);
г) передача (внесення) товарів (у тому числі необоротних
активів) як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної
особи, а також їх повернення;
ґ) умовне постачання товарів та необоротних активів, під час
придбання яких суми податку були включені до складу податкового
кредиту і в останньому звітному (податковому) періоді
обліковувалися у залишках платника, який подав заяву про
анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість або
про перехід на іншу систему оподаткування, що передбачає сплату
податку в іншому порядку, ніж той, що визначений цим розділом;
д) ліквідація платником податку за власним бажанням
необоротних активів, які перебувають у такого платника;
е) передача товарів згідно з договором, за яким сплачується
комісія (винагорода) за продаж чи купівлю.
Не є постачанням товарів випадки, коли основні виробничі
засоби або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх
знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної
сили, а також в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється
без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення
необоротних активів, або коли платник податку надає органу
державної податкової служби відповідний документ про знищення,
розібрання або перетворення необоротних активів в інший спосіб,
внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за
первісним призначенням;
14.1.192. постійна податкова різниця - податкова різниця, яка
виникає у звітному періоді та не анулюється в наступних звітних
податкових періодах;
14.1.193. постійне представництво - постійне місце
діяльності, через яке повністю або частково проводиться
господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце
управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда
для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова
свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних
ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки
товарів.
З метою оподаткування термін "постійне представництво"
включає будівельний майданчик, будівельний, складальний або
монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо
тривалість робіт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи
діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг (крім послуг з
надання персоналу), у тому числі консультаційних, нерезидентом
через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких
цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного
проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом
періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як
шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді;
резидентів, які мають повноваження діяти від імені виключно такого
нерезидента, що тягне за собою виникнення у цього нерезидента
цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від
імені цього нерезидента; утримувати (зберігати) запаси товарів, що
належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару
від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу
тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу). { Абзац
другий підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
Постійним представництвом не є використання споруд виключно з
метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що
належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що
належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або
демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать
нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством;
утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі
товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента;
направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання
угод про послуги з надання персоналу; утримання постійного місця
діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої
іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер;
14.1.194. постійний представник (представники) органу
державної податкової служби на акцизному складі - призначена
наказом органу державної податкової служби за місцем розташування
акцизного складу посадова особа, яка здійснює постійний
безпосередній контроль за дотриманням установленого порядку
виробництва, оброблення (перероблення), змішування, розливу,
пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі підакцизних
товарів (продукції) у порядку, затвердженому центральним органом
державної податкової служби;
14.1.195. працівник - фізична особа, яка безпосередньо
власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з
роботодавцем трудовим договором (контрактом) відповідно до закону;
14.1.196. прибуткова продукція для цілей розділу XVIII цього
Кодексу - частина виробленої продукції, що розподіляється між
інвестором і державою та визначається як різниця між виробленою і
компенсаційною продукцією;
14.1.197. проведення лотереї - господарська діяльність, яка
включає в себе прийняття сплати участі у лотереї (ставок),
проведення розіграшів призового (виграшного) фонду лотереї,
виплату виграшів (видачу призів), а також інші операції, що
забезпечують проведення лотереї;
14.1.198. продавець марок акцизного податку - органи
державної податкової служби;
14.1.199. продукція для цілей розділу XVIII цього Кодексу -
корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення
(мінеральна сировина), що видобуваються (виробляються) під час
розробки родовищ корисних копалин;
14.1.200. призовий (виграшний) фонд - сукупність виграшів
(призів), а саме коштів, майна, майнових прав, які підлягають
виплаті (видачі) гравцям у разі їх виграшу в лотерею відповідно до
оприлюднених умов її випуску та проведення;
14.1.201. державні грошові лотереї - лотереї, які
передбачають наявність призового (виграшного) фонду у розмірі не
менш як 50 відсотків суми отриманих доходів, а також відрахувань
до Державного бюджету України в розмірі ставки податку, яка
встановлена пунктом 151.1 статті 151, від частини тих доходів, що
залишилися після формування призового фонду.
Міністерство фінансів України встановлює вимоги щодо порядку
фінансового контролю за діяльністю з випуску та проведення
лотерей, а також вимоги до статутного капіталу операторів, що не
можуть бути меншими за ті, що висуваються Національним банком
України до банків, які провадять діяльність на всій території
України;
14.1.202. продаж (реалізація) товарів - будь-які операції, що
здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки
та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які
передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або
компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з
безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем товарів
операції з надання товарів у межах договорів комісії
(консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання),
доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди),
інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі
прав власності на такі товари;
14.1.203. продаж результатів робіт (послуг) - будь-які
операції господарського, цивільно-правового характеру з виконання
робіт, надання послуг, надання права на користування або
розпоряджання товарами, у тому числі нематеріальними активами та
іншими об'єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації
їх вартості, а також операції з безоплатного надання результатів
робіт (послуг). Продаж результатів робіт (послуг) включає,
зокрема, надання права на користування товарами за договорами
оперативного лізингу (оренди), продажу, передачі права відповідно
до авторських або ліцензійних договорів, а також інші способи
передачі об'єктів авторського права, патентів, знаків для товарів
і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної, у тому числі
промислової власності;
14.1.204. простий вексель, авальований банком, - цінний
папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця
або його наказ банку сплатити після настання строку платежу
визначену суму векселедержателю.
Вексель засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця
сплатити до Державного бюджету України відповідну суму коштів і є
податковим зобов'язанням, визначеним векселедавцем самостійно і
узгодженим з дня взяття на облік векселя контролюючим органом за
місцезнаходженням векселедавця, а в разі, якщо законодавством
передбачено відстрочення із сплати митних платежів, - з дня
митного оформлення товарів у відповідний режим;
14.1.205. прибудинкова територія - встановлена за проектом
поділу території мікрорайону (кварталу) та проектом забудови
земельна ділянка багатоквартирної несадибної житлової забудови,
яка необхідна для розміщення та обслуговування житлового будинку
(будинків) і пов'язаних з ним (ними) господарських та технічних
будівель і споруд;
14.1.206. проценти - дохід, який сплачується (нараховується)
позичальником на користь кредитора як плата за використання
залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна.
До процентів включаються:
а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг),
отриманих у кредит;
б) платіж за використання коштів, залучених у депозит;
в) платіж за придбання товарів у розстрочку;
г) платіж за користування майном згідно з договорами
фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового
платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості
об'єкта фінансового лізингу);
ґ) винагорода (дохід) орендодавця як частина орендного
платежу за договором оренди житла з викупом, сплачена фізичною
особою платнику податку, на користь якого відступлено право на
отримання таких платежів.
Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму
заборгованості чи вартості майна або у вигляді фіксованих сум. У
разі якщо залучення коштів здійснюється шляхом продажу облігацій,
казначейських зобов'язань чи ощадних (депозитних) сертифікатів,
емітованих позичальником, або шляхом врахування векселів та
здійснення операцій з придбання цінних паперів із зворотним
викупом, сума процентів визначається шляхом нарахування їх на
номінал такого цінного паперу, виплати фіксованої премії чи
виграшу або шляхом визначення різниці між ціною розміщення
(продажу) та ціною погашення (зворотного викупу) такого цінного
паперу.
Платежі за іншими цивільно-правовими договорами незалежно від
того, встановлені вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у
відсотках суми договору або іншої вартісної бази, не є процентами;
14.1.207. пункт виміру - пункт, у якому відповідно до угоди
про розподіл продукції проводиться вимір виробленої продукції та
її розподіл на компенсаційну та прибуткову;
14.1.208. пункт обміну іноземної валюти для цілей розділу XII
цього Кодексу - структурна одиниця, яка відкривається банком
(фінансовою установою) у порядку, встановленому Національним
банком України, у тому числі на підставі агентських договорів з
юридичними особами-резидентами, а також національним оператором
поштового зв'язку, де здійснюються валютно-обмінні операції для
фізичних осіб - резидентів і нерезидентів, та розташована поза
межами операційного залу; Підпункт 14.1.208 пункту 14.1 статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
14.1.209. пункт приймання (відправлення) та призначення -
пункт, що для відповідного вантажу визначається як прикордонний
пункт, перевалювальний комплекс, пункт тимчасового зберігання
вантажу, у тому числі підземне сховище природного газу, на
території України до його переміщення за межі держави, пункт
переробки вантажу на території України до переміщення вантажу за
її межі;

{ Підпункт 14.1.210 пункту 14.1 статті 14 виключено на
підставі Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }

14.1.211. пункт продажу товарів для цілей розділу XII цього
Кодексу - це:
магазин, інша торговельна точка, що розташовані в окремому
приміщенні, будівлі або їх частині, і мають торговельний зал для
покупців або використовують для торгівлі його частину;
кіоск, палатка, інша мала архітектурна форма, яка розташована
в окремому приміщенні, але не має вбудованого торговельного залу
для покупців;
автомагазин, розвозка, інший вид пересувної торговельної
мережі;
лоток, прилавок, інший вид торговельної точки у відведеному
для торговельної діяльності місці, крім лотків і прилавків, що
надаються в оренду суб'єктам господарювання - фізичним особам та
розташовані в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі -
ринків усіх форм власності;
стаціонарна, малогабаритна і пересувна автозаправна станція,
заправний пункт, який здійснює торгівлю нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом;
фабрика-кухня, фабрика-заготівельня, їдальня, ресторан, кафе,
закусочна, бар, буфет, відкритий літній майданчик, кіоск, інший
пункт ресторанного господарства;
оптова база, склад-магазин, інші приміщення, що
використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівку, інші
готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток;
14.1.212. реалізація підакцизних товарів (продукції) -
будь-які операції на митній території України, що передбачають
відвантаження підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами
купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими,
цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без
такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків
її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому
числі з давальницької сировини;
14.1.213. резиденти - це:
а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та
провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з
місцезнаходженням як на її території, так і за її межами;
б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші
офіційні представництва України за кордоном, які мають
дипломатичні привілеї та імунітет;
в) фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце
проживання в Україні.
У разі якщо фізична особа має місце проживання також в
іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має
місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце
постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається
резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки
(центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій
фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити,
або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній
з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не
менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом
періоду або періодів податкового року.
Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця
знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце
постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як
суб'єкта підприємницької діяльності.
Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи,
використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа
вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.
Якщо всупереч закону фізична особа - громадянин України має
також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим
податком така особа вважається громадянином України, який не має
права на залік податків, сплачених за кордоном, передбаченого цим
Кодексом або нормами міжнародних угод України.
Якщо фізична особа є особою без громадянства і на неї не
поширюються положення абзаців першого - четвертого цього
підпункту, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного
права.
Достатньою підставою для визначення особи резидентом є
самостійне визначення нею основного місця проживання на території
України у порядку, встановленому цим Кодексом, або її реєстрація
як самозайнятої особи.
У разі якщо у розділі IV цього Кодексу використовується
термін "резидент" у відповідних відмінках, під цим терміном
розуміється "фізична особа - резидент";
14.1.214. рентна плата, оподаткування, платник рентної плати
для цілей розділу X цього Кодексу - рентна плата за нафту,
природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні,
оподаткування рентною платою за нафту, природний газ і газовий
конденсат, що видобуваються в Україні, платник рентної плати за
нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в
Україні;
14.1.215. рентна плата для цілей розділу IX цього Кодексу -
рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами
природного газу територією України, рентна плата за
транспортування нафти магістральними нафтопроводами територією
України, рентна плата за транспортування нафтопродуктів
магістральними нафтопродуктопроводами територією України, рентна
плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку
територією України;
14.1.216. рециркулюючий газ - природний газ, який повернуто
(закачано) в один або декілька нафтогазоносних покладів такого
родовища (свердловини) для підтримання в них необхідних пластового
тиску або пластової енергії відповідно до затверджених в
установленому законодавством порядку центральним органом
виконавчої влади в галузі нафтогазовидобування проекту промислової
або дослідно-промислової розробки родовища (покладу), а також до
комплексного проекту його облаштування.
Джерелом походження рециркулюючого газу може бути природний
газ: видобутий надрокористувачем із наданої йому в користування
ділянки нафтогазоносних надр, для якої відповідним проектом
передбачено повернення такого газу в надра; видобутий на іншій,
ніж зазначена вище, ділянці надр, що контролюється
надрокористувачем та переданий (із внесенням відповідної рентної
плати) ним для використання на такому родовищі; придбаний
надрокористувачем у третіх осіб для використання на такому
родовищі;
14.1.217. рентна плата за транспортування нафти і
нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та
нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами
природного газу та аміаку територією України - загальнодержавний
обов'язковий платіж, який сплачується за надані послуги з
транспортування (переміщення) вантажу територією України об'єктами
трубопровідного транспорту;
14.1.218. ринок товарів (робіт, послуг) - сфера обігу товарів
(робіт, послуг), що визначається виходячи з можливості покупця
(продавця) без значних додаткових витрат придбати (реалізувати)
товар (роботи, послуги) на найближчій для покупця (продавця)
території;
14.1.219. ринкова ціна - ціна, за якою товари (роботи,
послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає
передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх
отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно
незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією
про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на
ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів
(робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах;
14.1.220. рік виготовлення транспортного засобу - календарна
дата виготовлення транспортного засобу (день, місяць, рік); для
транспортних засобів, календарну дату виготовлення яких визначити
неможливо, - 1 січня року виготовлення, зазначеного в
реєстраційних документах;
14.1.221. ризик - ймовірність недекларування (неповного
декларування) платником податків податкових зобов'язань,
невиконання платником податків іншого законодавства, контроль за
яким покладено на органи державної податкової служби;
14.1.222. роботодавець - юридична особа (її філія,
відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво)
або самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних
осіб на підставі укладених трудових договорів (контрактів) та несе
обов'язки із сплати їм заробітної плати, а також нарахування,
утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету,
нарахувань на фонд оплати праці, інші обов'язки, передбачені
законами.
Для цілей розділу IV цього Кодексу до роботодавця
прирівнюються юридична особа (її філія, відділення, інший
відокремлений підрозділ чи її представництво), постійне
представництво нерезидента або самозайнята особа, які нараховують
(виплачують) дохід за виконання роботи та/або надання послуги
згідно із цивільно-правовим договором у разі, якщо буде
встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими;
14.1.223. розміщення відходів - зберігання (тимчасове
розміщення до утилізації чи видалення) та захоронення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах (місцях
розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах,
ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозвіл
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у
сфері поводження з відходами;
14.1.224. розпорядник акцизного складу - суб'єкт
господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту
етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного
податку;
14.1.225. роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода
за користування або за надання права на користування будь-яким
авторським та суміжним правом на літературні твори, твори
мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи
на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні
фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі
(програми) організацій мовлення, будь-яким патентом,
зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою,
дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом,
правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового
досвіду (ноу-хау). { Абзац перший підпункту 14.1.225 пункту 14.1
статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
Не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів власності,
визначених в абзаці першому цього пункту, у володіння або
розпорядження чи власність особи або, якщо умови користування
такими об'єктами власності надають право користувачу продати або
здійснити відчуження в інший спосіб такого об'єкта власності або
оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули,
процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або
наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке
оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із
законодавством України; { Абзац другий підпункту 14.1.225 пункту
14.1 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
14.1.226. самозайнята особа - платник податку, який є
фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну
діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої
підприємницької чи незалежної професійної діяльності.
Незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у
науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або
викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів,
адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи
архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською)
діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є
працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує
найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб;
14.1.227. середньооблікова кількість працівників для цілей
розділу III та глави 1 розділу XIV цього Кодексу - кількість
працівників у юридичних осіб, визначена за методикою, затвердженою
центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, з
урахуванням усіх найманих працівників і осіб, що працюють за
цивільно-правовими договорами та за сумісництвом більш як один
календарний місяць, а також найманих працівників представництв,
філій, відділень та інших відокремлених підрозділів в еквіваленті
повної зайнятості, крім найманих працівників, які перебувають у
відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та у відпустці по
догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством
віку; Підпункт 14.1.227 пункту 14.1 статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 }
14.1.228. собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт,
наданих послуг для цілей розділу III цього Кодексу - витрати, що
прямо пов'язані з виробництвом та/або придбанням реалізованих
протягом звітного податкового періоду товарів, виконаних робіт,
наданих послуг, які визначаються відповідно до положень
(стандартів) бухгалтерського обліку, що застосовуються в частині,
яка не суперечить положенням цього розділу;
14.1.229. спеціально відведені автостоянки - площа території
(землі), що належить на правах власності територіальній громаді
або державі, яка визначається органами місцевого самоврядування із
встановленням правил щодо відповідальності за збереження
транспортного засобу.
До спеціально відведених автостоянок можуть належати
комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх
частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету з
метою здійснення організації паркування транспортних засобів.
Не належать до спеціально відведених автостоянок гаражі,
автостоянки, власники або користувачі яких є платниками земельного
податку або орендної плати за земельні ділянки державної і
комунальної власності, а також земельні ділянки, що належать до
прибудинкових територій;
14.1.230. стаціонарне джерело забруднення - підприємство,
цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає
свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди
забруднюючих речовин в атмосферу та/або скиди забруднюючих речовин
у водні об'єкти;
14.1.231. розумна економічна причина (ділова мета) - причина,
яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір
одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності;
14.1.232. сертифікат фонду операцій з нерухомістю - цінний
папір, що засвідчує право його власника на отримання доходу від
інвестування в операції з нерухомістю відповідно до закону;
14.1.233. сільськогосподарські угіддя - рілля, багаторічні
насадження, сіножаті, пасовища та перелоги;
14.1.234. сільськогосподарська продукція
(сільськогосподарські товари) для цілей глави 2 розділу XIV цього
Кодексу - продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1-24
УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ), якщо при цьому такі товари (продукція)
вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються,
виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо
виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та
переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або
вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для
продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання;
14.1.235. сільськогосподарський товаровиробник для цілей
глави 2 розділу XIV цього Кодексу - юридична особа незалежно від
організаційно-правової форми, яка займається виробництвом
сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням
та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та
водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих
потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на
давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання;

{ Підпункт 14.1.236 пункту 14.1 статті 14 виключено на
підставі Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }

14.1.237. спирт етиловий - всі види спирту етилового,
біоетанол, які зазначені у товарних позиціях 2207 та 2208 згідно з
УКТ ЗЕД ( 2371а-14 );
14.1.238. споруди - земельні поліпшення, що не належать до
будівель і призначені для виконання спеціальних технічних функцій;
14.1.239. виключено;
14.1.240. ставка податку для цілей розділу XIII цього
Кодексу - законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю
площі оподатковуваної земельної ділянки;
14.1.241. суб'єкт владних повноважень - у значенні,
визначеному Кодексом адміністративного судочинства України
( 2747-15 );
14.1.242. супутні послуги - послуги, вартість яких
включається відповідно до норм законодавства України з питань
митної справи до митної вартості товарів, що експортуються з
митної території України або імпортуються на митну територію
України;
14.1.243. тариф для цілей розділу IX - вартість
транспортування облікової одиниці вантажу магістральними
трубопроводами України (без податку на додану вартість), що
встановлюється:
на транспортування для споживачів України - центральним
органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів
України;
для транзиту територією України - на підставі договорів;
14.1.244. товари - матеріальні та нематеріальні активи, у
тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні
папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях,
крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.
В цілях оподаткування операцій з переміщення майна та енергії
через митний кордон України термін "товари" вживається у значенні,
визначеному Митним кодексом України ( 92-15 );
14.1.245. товарний кредит - товари (роботи, послуги), що
передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичних чи
фізичних осіб на умовах договору, що передбачає відстрочення
остаточних розрахунків на визначений строк та під процент.
Товарний кредит передбачає передачу права власності на товари
(роботи, послуги) покупцеві (замовникові) у момент підписання
договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг)
таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення
заборгованості;
14.1.246. торговельна діяльність для цілей розділу XII цього
Кодексу - роздрібна та оптова торгівля, діяльність у
торговельно-виробничій (ресторанне господарство) сфері за готівку,
інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних
карток;
14.1.247. торгівля валютними цінностями - операції, пов'язані
з переходом права власності на національну валюту України,
іноземну валюту, платіжні документи та інші цінні папери, виражені
у національній валюті України, в іноземній валюті або банківських
металах, банківські метали;
14.1.248. торгівля іноземною валютою - валютні операції,
пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за
винятком операцій, що здійснюються між резидентами за умови, що
такими валютними цінностями є національна валюта України, цінні
папери та чеки, виражені у національній валюті України;
14.1.249. торгівля у розстрочку - господарська операція, яка
передбачає продаж резидентом або нерезидентом товарів фізичним чи
юридичним особам на умовах розстрочення кінцевого розрахунку, на
визначений строк та під процент.
Торгівля у розстрочку передбачає передачу товарів у
розпорядження покупця в момент здійснення першого внеску
(завдатку) з передачею права власності на такі товари після
кінцевого розрахунку.
Правила торгівлі у розстрочку фізичним особам ( 383-2011-п )
установлюються Кабінетом Міністрів України;
14.1.250. торговий патент для цілей розділу XII цього
Кодексу - державне свідоцтво з обмеженим строком дії на
провадження певного виду підприємницької діяльності та
користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету
відповідного збору;
14.1.251. транспортні засоби, що використовувалися, -
транспортні засоби, на які уповноваженими державними органами, в
тому числі іноземними, видані реєстраційні документи, що дають
право експлуатувати такі транспортні засоби;
14.1.252. тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без
фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний,
смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи
його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування;
14.1.253. умовне звільнення від оподаткування митними
платежами - звільнення від сплати митних платежів, застосування
якого передбачає дотримання певних умов та обмежень під час
використання товарів і транспортних засобів комерційного
призначення, розпорядження ними після їх випуску;
14.1.254. умовне звільнення від оподаткування податком на
додану вартість у разі ввезення товарів на митну територію
України - звільнення від сплати нарахованого податкового
зобов'язання у разі розміщення товарів у митних режимах, що
передбачають звільнення від оподаткування за умови дотримання
вимог митного режиму;
14.1.255. відступлення права вимоги - операція з переуступки
кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з
попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу
кредитору або без такої компенсації;
14.1.256. фіксований сільськогосподарський податок для цілей
глави 2 розділу XIV цього Кодексу - податок, який справляється з
одиниці земельної площі у відсотках її нормативної грошової оцінки
та сплата якого замінює сплату окремих податків і зборів;
14.1.257. фінансова допомога - фінансова допомога, надана на
безповоротній або поворотній основі.
Безповоротна фінансова допомога - це:
сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами
дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких
договорів;
сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору
позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;
сума заборгованості одного платника податків перед іншим
платником податків, що не стягнута після закінчення строку
позовної давності;
основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику
податків без встановлення строків повернення такої основної суми,
за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та
депозитів до запитання у банківських установах, а також сума
процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених
(списаних);
сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної
фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець
звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку
України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої
поворотної фінансової допомоги.
Поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла
платнику податків у користування за договором, який не передбачає
нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у
вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до
повернення;
14.1.258. фінансовий кредит - кошти, що надаються
банком-резидентом або нерезидентом, що кваліфікується як
банківська установа згідно із законодавством країни перебування
нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають згідно з
відповідним законодавством статус небанківських фінансових
установ, а також іноземною державою або його офіційними
агентствами, міжнародними фінансовими організаціями та іншими
кредиторами - нерезидентами юридичній чи фізичній особі на
визначений строк для цільового використання та під процент;
14.1.259. фонд банківського управління - кошти учасників
фондів банківського управління та інші активи, що перебувають у
довірчому управлінні уповноваженого банку відповідно до закону;
14.1.260. фрахт - винагорода (компенсація), що сплачується за
договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного
засобу (їх частин) для:
перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними
суднами;
перевезення вантажів залізничним або автомобільним
транспортом;
14.1.261. цільове призначення земельної ділянки -
використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на
підставі документації із землеустрою у встановленому
законодавством порядку;
14.1.262. частка сільськогосподарського товаровиробництва для
цілей глави 2 розділу XIV цього Кодексу - питома вага доходу
сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації
сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів
її переробки, у загальній сумі його доходу, що враховується під
час визначення права такого товаровиробника на реєстрацію як
платника податку;
14.1.263. членами сім'ї фізичної особи першого ступеня
споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у
тому числі усиновлені. Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються
такими, що мають другий ступінь споріднення;
14.1.264. хронометраж - процес спостереження за веденням
господарської діяльності платника податків, який здійснюється під
час проведення фактичних перевірок та застосовується органами
державної податкової служби з метою встановлення реальних
показників щодо діяльності платника податків, яка здійснюється на
відповідному місці її провадження;
14.1.265. штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) - плата
у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з
платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового
законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням
яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за
порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
14.1.266. касовий метод для цілей оподаткування згідно з
розділом V цього Кодексу - метод податкового обліку, за яким дата
виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування
(отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника
податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості
поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів
(послуг), а дата виникнення права на податковий кредит
визначається як дата списання коштів з банківського рахунку
(видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів
компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці)
йому товарів (послуг);
14.1.267. позика - грошові кошти, що надаються резидентами,
які є фінансовими установами, або нерезидентами, крім
нерезидентів, які мають офшорний статус, позичальнику на
визначений строк із зобов'язанням їх повернення та сплатою
процентів за користування сумою позики;
14.1.268. пасивні доходи - доходи, отримані у вигляді
процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також
роялті.
14.2. Для цілей цього Кодексу до цінних паперів прирівнюються
боргові зобов'язання Національного банку України. Статтю 14 доповнено пунктом 14.2 згідно із Законом N 4238-VI
( 4238-17 ) від 22.12.2011 }
Стаття 15. Платники податків
15.1. Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти
і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти
України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують
(передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність
(операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або
податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати
податків та зборів згідно з цим Кодексом.
15.2. Кожний з платників податків може бути платником податку
за одним або кількома податками та зборами.
Стаття 16. Обов'язки платника податків
16.1. Платник податків зобов'язаний:
16.1.1. стати на облік у контролюючих органах в порядку,
встановленому законодавством України;
16.1.2. вести в установленому порядку облік доходів і витрат,
складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та
зборів;
16.1.3. подавати до контролюючих органів у порядку,
встановленому податковим та митним законодавством, декларації,
звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою
податків та зборів;
16.1.4. сплачувати податки та збори в строки та у розмірах,
встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи;
16.1.5. подавати на належним чином оформлену письмову вимогу
контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством)
документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних
із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань),
первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову
звітність, інші документи, пов'язані з обчисленням та сплатою
податків та зборів. У письмовій вимозі обов'язково зазначаються
конкретний перелік документів, які повинен надати платник
податків, та підстави для їх надання;
16.1.6. подавати контролюючим органам інформацію, відомості
про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв'язку з отриманням
податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання
(щодо умовних податкових пільг - пільг, що надаються за умови
використання коштів, вивільнених у суб'єкта господарювання
внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку);
16.1.7. подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у
строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством;
16.1.8. виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо
усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та
митної справи і підписувати акти (довідки) про проведення
перевірки;
16.1.9. не перешкоджати законній діяльності посадової особи
контролюючого органу під час виконання нею службових обов'язків та
виконувати законні вимоги такої посадової особи;
16.1.10. повідомляти контролюючим органам за місцем обліку
такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом
трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім
випадків, коли обов'язок здійснювати таке повідомлення покладено
законом на орган державної реєстрації);
16.1.11. повідомляти контролюючі органи про зміну
місцезнаходження юридичної особи та зміну місця проживання
фізичної особи - підприємця;
16.1.12. забезпечувати збереження документів, пов'язаних з
виконанням податкового обов'язку, протягом строків, установлених
цим Кодексом;
16.1.13. допускати посадових осіб контролюючого органу під
час проведення ними перевірок до обстеження приміщень, територій
(крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів
чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для
проведення перевірок з питань обчислення і сплати податків та
зборів у випадках, встановлених цим Кодексом.
Стаття 17. Права платника податків
17.1. Платник податків має право:
17.1.1. безоплатно отримувати в органах державної податкової
служби та в органах митної служби, у тому числі і через мережу
Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові
акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та
зборів, права та обов'язки платників податків, повноваження
контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення
податкового контролю;
17.1.2. представляти свої інтереси в контролюючих органах
самостійно, через податкового агента або уповноваженого
представника;
17.1.3. обирати самостійно, якщо інше не встановлено цим
Кодексом, метод ведення обліку доходів і витрат;
17.1.4. користуватися податковими пільгами за наявності
підстав у порядку, встановленому цим Кодексом;
17.1.5. одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків
або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених цим
Кодексом;
17.1.6. бути присутнім під час проведення перевірок,
ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених
контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про
проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту
(тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням
та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку,
встановленому цим Кодексом;
17.1.7. оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом,
рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових
осіб), надані контролюючими органами роз'яснення;
17.1.8. вимагати від контролюючих органів проведення
перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь
платника податків;
17.1.9. на нерозголошення контролюючим органом (посадовими
особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди
та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну,
комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час
виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків,
коли це прямо передбачено законами;
17.1.10. на залік чи повернення надміру сплачених, а також
надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку,
встановленому цим Кодексом;
17.1.11. на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних
незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх
посадових осіб), у встановленому законом порядку;
17.1.12. за методикою, затвердженою Міністерством фінансів
України, вести облік тимчасових та постійних податкових різниць,
та використовувати дані такого обліку для складання декларації з
податку на прибуток.
17.2. Платник податку має також інші права, передбачені
законом.
Стаття 18. Податкові агенти
18.1. Податковим агентом визнається особа, на яку цим
Кодексом покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів,
що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та
перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за
рахунок коштів платника податків.
18.2. Податкові агенти прирівнюються до платників податку і
мають права та виконують обов'язки, встановлені цим Кодексом для
платників податків.
Стаття 19. Представники платника податків
19.1. Платник податків веде справи, пов'язані зі сплатою
податків, особисто або через свого представника. Особиста участь
платника податків в податкових відносинах не позбавляє його права
мати свого представника, як і участь податкового представника не
позбавляє платника податків права на особисту участь у таких
відносинах.
19.2. Представниками платника податків визнаються особи, які
можуть здійснювати представництво його законних інтересів та
ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, на підставі закону
або довіреності. Довіреність, видана платником податків - фізичною
особою на представництво його інтересів та ведення справ,
пов'язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до
чинного законодавства.
19.3. Представник платника податків користується правами,
встановленими цим Кодексом для платників податків.
Стаття 20. Права органів державної податкової служби
20.1. Органи державної податкової служби мають право:
20.1.1. запрошувати платників податків або їх представників
для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати
податків та зборів, дотримання вимог іншого законодавства,
здійснення контролю за дотриманням якого покладено на органи
державної податкової служби. Письмові повідомлення про такі
запрошення надсилаються в порядку, встановленому статтею 42 цього
Кодексу, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення
рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення,
дата і час, на які запрошується платник податків (представник
платника податків);
20.1.2. під час проведення перевірок вимагати виготовлення
платником податків (уповноваженим представником платника податків)
і безоплатно отримувати від них засвідчені підписом платника
податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за її
наявності) копії документів, що свідчать про порушення вимог
податкового законодавства або іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби,
та пояснень з питань, що виникають під час перевірок та стосуються
реалізації повноважень органів державної податкової служби,
встановлених цим Кодексом та іншими законами України; перевіряти
під час проведення перевірок у платників податків - фізичних осіб,
а також у посадових осіб та інших працівників платників податків -
юридичних осіб документи, що посвідчують особу; Підпункт 20.1.2 пункту 20.1 статті 20 в редакції Закону
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
20.1.3. одержувати безоплатно від платників податків, а також
від установ Національного банку України, банків та інших
фінансових установ довідки, у порядку встановленому Законом
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та цим
Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність
банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про
обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у
встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької
діяльності; Підпункт 20.1.3 пункту 20.1 статті 20 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
20.1.4. проводити перевірки платників податків (крім
Національного банку України) в порядку, встановленому цим
Кодексом;
20.1.5. вимагати від платників податків, що перевіряються в
ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів,
товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття
залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.
У разі відмови платника податків (його посадових осіб або
осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або проводять
діяльність, що підлягає ліцензуванню та/або патентуванню) від
проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних
цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей,
готівки), передбаченої абзацом першим цього пункту, або ненадання
для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких
документів) застосовуються заходи, передбачені статтею 94 цього
Кодексу;
20.1.6. для здійснення функцій, визначених податковим
законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у
тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у
порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії
документів (засвідчені підписом платника податків або його
посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про
фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки
платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та
сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства,
здійснення контролю за яким покладено на органи державної
податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в
порядку та на підставах, визначених цим Кодексом;

{ Підпункт 20.1.7 пункту 20.1 статті 20 виключено на підставі
Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }

20.1.8. під час проведення перевірок вивчати та перевіряти
первинні документи, які використовуються в бухгалтерському та
податковому обліку, інші регістри, фінансову, статистичну
звітність, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів,
виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням
якого покладено на органи державної податкової служби;
20.1.9. проводити контрольні розрахункові операції до початку
перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення
готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових
операцій. Товари, які було отримано службовими (посадовими)
особами органів державної податкової служби під час проведення
контрольної розрахункової операції, підлягають поверненню платнику
податків у непошкодженому вигляді. У разі неможливості повернення
такого товару відшкодування витрат здійснюється відповідно до
законодавства з питань захисту прав споживачів;
20.1.10. під час проведення перевірок вимагати від посадових
або службових осіб платника податків надання повноважних осіб для
спільного з представниками органів державної податкової служби
зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими
обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі
провадження ним діяльності, що перевіряється;
20.1.11. доступу під час проведення перевірок до територій,
приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що
використовується для провадження господарської діяльності, та/або
є об'єктами оподаткування або використовується для отримання
доходів (прибутку) чи пов'язані з іншими об'єктами оподаткування
та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;
20.1.12. у випадках, встановлених законом, звертатися до
суду щодо припинення юридичної особи та припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем та/або про визнання
недійсними установчих (засновницьких) документів суб'єктів
господарювання; Підпункт 20.1.12 пункту 20.1 статті 20 в редакції Закону
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
20.1.13. виключено;
20.1.14. виключено;
20.1.15. звертатися до суду щодо зупинення видаткових
операцій платника податків на рахунках такого платника податків у
банках та інших фінансових установах (крім операцій з видачі
заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також
визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника
податків) за наявності хоча б однієї з таких підстав:
20.1.15.1. виключено;
20.1.15.2. недопущення посадових осіб органів державної
податкової служби до обстеження територій та приміщень, визначених
у підпункті 20.1.11 цієї статті;
20.1.16. звертатися до суду, у разі якщо платник податків
перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених
цим Кодексом, щодо зупинення видаткових операцій на рахунках
платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші
цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, та
зобов'язання такого платника податків виконати законні вимоги
податкового керуючого, передбачені цим Кодексом;
20.1.17. звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти
та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку,
у разі, якщо у платника податків, який має податковий борг,
відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми
податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом
погашення податкового боргу;
20.1.18. звертатися до суду щодо стягнення коштів платника
податків, який має податковий борг, з рахунків у банках,
обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його
частини;
20.1.19. звертатися до суду щодо стягнення з дебіторів
платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської
заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої
переведено на органи державної податкової служби, у рахунок
погашення податкового боргу такого платника податків;
20.1.20.виключено;
20.1.21. складати стосовно платників податків - фізичних осіб
та посадових осіб платників податків - юридичних осіб протоколи
про адміністративні правопорушення в порядку, визначеному законом;
20.1.22. виносити постанови у справах про адміністративні
правопорушення у випадках, передбачених законом;
20.1.23. у випадках виявлення порушення вимог податкового та
іншого законодавства України, контроль за дотриманням яких
покладено на контролюючі органи, надсилати платникам податків
письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій
документів;
20.1.24. вимагати від платників податків, діяльність яких
перевіряється, припинення дій, які перешкоджають здійсненню
законних повноважень службовими (посадовими) особами органів
державної податкової служби, усунення виявлених порушень
податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого
покладено на органи державної податкової служби та контролювати
виконання законних вимог службових (посадових) осіб органів
державної податкової служби;
20.1.25. користуватися у службових справах засобами зв'язку,
які належать платникам податків, з їх дозволу або дозволу
посадових осіб таких платників;
20.1.26. залучати, у разі необхідності, фахівців, експертів
та перекладачів;
20.1.27. визначати у визначених цим Кодексом випадках суми
податкових та грошових зобов'язань платників податків;
20.1.28. застосовувати до платників податків фінансові
(штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових
фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у
випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати
суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед
державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою
міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною
Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під
державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в
порядку, визначеному цим Кодексом;
20.1.29. здійснювати контроль за додержанням норм
законодавства з питань регулювання обігу готівки (крім банків) та
порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за
наявністю документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону, ліцензій
на провадження видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею
матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці
документи, наявністю торгових патентів; Підпункт 20.1.29 пункту 20.1 статті 20 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011; в редакції
Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
20.1.30. одержувати безоплатно необхідні відомості для
ведення Єдиного реєстру податкових накладних, формування
інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків від платників податків, а також Національного банку
України та його установ - про суми доходів, виплачених фізичним
особам, і утриманих з них податків та зборів (обов'язкових
платежів), від органів, уповноважених проводити державну
реєстрацію суб'єктів, а також видавати ліцензії на провадження
видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
відповідно до закону, - про державну реєстрацію та видачу ліцензій
суб'єктам господарської діяльності, від органів внутрішніх справ -
про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного
пункту чи вибули з нього, від відділів державної реєстрації актів
цивільного стану - про фізичних осіб, які померли; Підпункт 20.1.30 пункту 20.1 статті 20 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
20.1.31. одержувати безоплатно від митних органів щомісяця
звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних
товарів і справляння при цьому податків та зборів та інформацію
про експортно-імпортні операції, що здійснюють резиденти і
нерезиденти, за формою, погодженою з Державною податковою
адміністрацією України, та від органів статистики - дані,
необхідні для використання їх у проведенні аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємств, установ,
організацій усіх форм власності;
20.1.32. надавати відстрочення та розстрочення грошових
зобов'язань або податкового боргу, а також приймати рішення про
списання безнадійного боргу в порядку, передбаченому законом;
20.1.33. застосовувати до фінансових установ, які не подали
відповідним органам державної податкової служби в установлений
законом строк повідомлень про відкриття або закриття рахунків
платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за
рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного
органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в
органах державної податкової служби, фінансові (штрафні) санкції у
встановленому цим Кодексом розмірі;
20.1.34. за несвоєчасне виконання установами банків та іншими
фінансово-кредитними установами рішень суду та доручень платників
податків про сплату податків та зборів стягувати з установ банків
та інших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день
прострочення (включаючи день сплати) у порядку та розмірах,
встановлених законами України щодо таких видів платежів;
20.1.35. надавати інформацію з Державного реєстру фізичних
осіб - платників податків іншим органам державної влади та органам
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування
відповідно до закону;
20.1.36. звертатися у випадках, передбачених законом до суду
щодо застосування санкцій, пов'язаних із забороною організації і
проведення азартних ігор на території України;
20.1.37. приймати рішення про зміну основного місця обліку та
переведення великих платників податків на облік у спеціалізовані
органи державної податкової служби та знімати їх з обліку і
переводити до інших органів державної податкової служби;
20.1.38. звертатися до суду щодо нарахування та сплати
податкових зобов'язань, коригування від'ємного значення об'єкта
оподаткування або інших показників податкової звітності у
результаті застосування звичайних цін;
20.1.39. отримувати від нотаріусів на письмові запити
інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця із
обов'язковим зазначенням повних даних про таку особу (прізвище,
ім'я, по батькові, номер та серія паспорта, рік народження, місце
проживання тощо) та відомості про майно (нерухоме, рухоме, кошти
тощо), отримане за спадком;
20.1.40. звертатися до суду з заявою про вилучення оригіналів
первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у
випадках, передбачених цим Кодексом.
20.2. Права, передбачені підпунктами 20.1.1-20.1.11, 20.1.21,
20.1.23-20.1.26, 20.1.29-20.1.31, надаються посадовим особам
органів державної податкової служби, а права, передбачені
підпунктами 20.1.12-20.1.20, 20.1.22, 20.1.27-20.1.28,
20.1.32-20.1.39 цієї статті, надаються головам державних
податкових служб і начальникам державних податкових інспекцій та
їх заступникам. Абзац статті 20 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від
07.07.2011 }
Стаття 21. Обов'язки і відповідальність посадових осіб

контролюючих органів
21.1. Посадові особи контролюючих органів зобов'язані:
21.1.1. дотримуватися Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами
України, іншими нормативними актами;
21.1.2. забезпечувати сумлінне виконання покладених на
контролюючі органи функцій;
21.1.3. забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань
контролюючих органів відповідно до їх повноважень;
21.1.4. не допускати порушень прав та охоронюваних законом
інтересів громадян, підприємств, установ, організацій;
21.1.5. коректно та уважно ставитися до платників податків,
їх представників та інших учасників відносин, що виникають під час
реалізації норм цього Кодексу та інших законів, не принижувати їх
честі та гідності;
21.1.6. не допускати розголошення інформації з обмеженим
доступом, що одержується, використовується, зберігається під час
реалізації функцій, покладених на контролюючі органи;
21.1.7. надавати органам державної влади та органам місцевого
самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію
в порядку, встановленому законом.
21.2. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків
посадові особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно
із законом.
21.3. Шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб
контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів
державного бюджету, передбачених таким контролюючим органам.
Стаття 22. Об'єкт оподаткування
22.1. Об'єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід
(прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт,
послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші
об'єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких
податкове законодавство пов'язує виникнення у платника податкового
обов'язку.
Стаття 23. База оподаткування
23.1. Базою оподаткування визнаються конкретні вартісні,
фізичні або інші характеристики певного об'єкта оподаткування.
База оподаткування - це фізичний, вартісний чи інший
характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується
податкова ставка і який використовується для визначення розміру
податкового зобов'язання.
23.2. База оподаткування і порядок її визначення
встановлюються цим Кодексом для кожного податку окремо.
23.3. У випадках, передбачених цим Кодексом, один об'єкт
оподаткування може утворювати кілька баз оподаткування для різних
податків.
23.4. У випадках, передбачених цим Кодексом, конкретна
вартісна, фізична або інша характеристика певного об'єкта
оподаткування може бути базою оподаткування для різних податків.
Стаття 24. Одиниця виміру бази оподаткування
24.1. Одиницею виміру бази оподаткування визнається конкретна
вартісна, фізична або інша характеристика бази оподаткування або
її частини, щодо якої застосовується ставка податку.
24.2. Одиниця виміру бази оподаткування є єдиною для
розрахунку і обліку податку.
24.3. Одній базі оподаткування повинна відповідати одна
одиниця виміру бази оподаткування.
Стаття 25. Ставка податку
25.1. Ставкою податку визнається розмір податкових нарахувань
на (від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування.
Стаття 26. Базова (основна) ставка податку
26.1. Базовою (основною) ставкою податку визначається ставка,
що визначена такою для окремого податку відповідним розділом цього
Кодексу.
26.2. У випадках, передбачених цим Кодексом, під час
обчислення одного і того самого податку можуть використовуватися
декілька базових (основних) ставок.
Стаття 27. Гранична ставка податку
27.1. Граничною ставкою податку визнається максимальний або
мінімальний розмір ставки за певним податком, встановлений цим
Кодексом.
Стаття 28. Абсолютна та відносна ставки податку
28.1. Абсолютною (специфічною) є ставка податку, згідно з
якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована
величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування.
28.2. Відносною (адвалорною) визнається ставка податку,
згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у
відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру
бази оподаткування.
Стаття 29. Обчислення суми податку
29.1. Обчислення суми податку здійснюється шляхом множення
бази оподаткування на ставку податку із/без застосуванням
відповідних коефіцієнтів.
29.2. Специфічні ставки, фіксовані ставки та показники,
встановлені цим Кодексом у вартісному вимірі, підлягають
індексації в порядку, визначеному цим Кодексом.
Стаття 30. Податкові пільги
30.1. Податкова пільга - передбачене податковим та митним
законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо
нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та
збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом
30.2 цієї статті.
30.2. Підставами для надання податкових пільг є особливості,
що характеризують певну групу платників податків, вид їх
діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне
значення здійснюваних ними витрат.
30.3. Платник податків вправі використовувати податкову
пільгу з моменту виникнення відповідних підстав для її
застосування і протягом усього строку її дії.
30.4. Платник податків вправі відмовитися від використання
податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька
податкових періодів, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
Податкові пільги, не використані платником податків, не можуть
бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок
майбутніх платежів з податків та зборів або відшкодовані з
бюджету.
30.5. Податкові пільги, порядок та підстави їх надання
встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про
захист економічної конкуренції виключно цим Кодексом, рішеннями
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування, прийнятими відповідно до цього Кодексу.
30.6. Суми податку та збору, не сплачені суб'єктом
господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг,
обліковуються таким суб'єктом - платником податків. Облік
зазначених коштів ведеться в порядку ( 1233-2010-п ), визначеному
Кабінетом Міністрів України.
30.7. Контролюючі органи складають зведену інформацію про
суми податкових пільг юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців та визначають втрати доходів бюджету внаслідок надання
податкових пільг.
30.8. Контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю
надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим
використанням, за наявності законодавчого визначення напрямів
використання (щодо умовних податкових пільг) та своєчасним
поверненням коштів, не сплачених до бюджету внаслідок надання
пільги, у разі її надання на поворотній основі. Податкові пільги,
використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті,
повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі
120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.
30.9. Податкова пільга надається шляхом:
а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу
оподаткування до нарахування податку та збору;
б) зменшення податкового зобов'язання після нарахування
податку та збору;
в) встановлення зниженої ставки податку та збору;
г) звільнення від сплати податку та збору.
Стаття 31. Строк сплати податку та збору
31.1. Строком сплати податку та збору визнається період, що
розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника
податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім
днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути
сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством.
Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк,
вважається не сплаченим своєчасно.
Момент виникнення податкового обов'язку платника податків, у
тому числі податкового агента, визначається календарною датою.
31.2. Строк сплати податку та збору обчислюється роками,
кварталами, місяцями, декадами, тижнями, днями або вказівкою на
подію, що повинна настати або відбутися.
31.3. Строк сплати податку та збору встановлюється відповідно
до податкового законодавства для кожного податку окремо. Зміна
платником податку, податковим агентом або представником платника
податку чи контролюючим органом встановленого строку сплати
податку та збору забороняється, крім випадків, передбачених цим
Кодексом.
Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору
32.1. Зміна строку сплати податку та збору здійснюється
шляхом перенесення встановленого податковим законодавством строку
сплати податку та збору або його частини на більш пізній строк.
32.2. Зміна строку сплати податку здійснюється у формі:
відстрочки;
розстрочки;
податкового кредиту.
32.3. Зміна строку сплати податку не скасовує діючого і не
створює нового податкового обов'язку.
Стаття 33. Податковий період
33.1. Податковим періодом визнається встановлений цим
Кодексом період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення
та сплата окремих видів податків та зборів.
33.2. Податковий період може складатися з кількох звітних
періодів.
33.3. Базовий податковий (звітний) період - період, за який
платник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки податків,
подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до
бюджету суми податків та зборів, крім випадків, передбачених цим
Кодексом, коли контролюючий орган зобов'язаний самостійно
визначити суму податкового зобов'язання платника податку.
Стаття 34. Види податкового періоду
34.1. Податковим періодом може бути:
34.1.1. календарний рік;
34.1.2. календарне півріччя;
34.1.3. календарний квартал;
34.1.4. календарний місяць;
34.1.5. календарний день. Пункт 34.1 статті 34 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від
07.07.2011 }
Стаття 35. Порядок сплати податків та зборів
35.1. Сплата податків та зборів здійснюється в грошовій формі
у національній валюті України, крім випадків, передбачених цим
Кодексом або законами з питань митної справи.
35.2. Сплата податків та зборів здійснюється в готівковій або
безготівковій формі, крім випадків, передбачених цим Кодексом або
законами з питань митної справи.
35.3. Порядок сплати податків та зборів встановлюється цим
Кодексом або законами з питань митної справи для кожного податку
окремо.
Стаття 36. Податковий обов'язок
36.1. Податковим обов'язком визнається обов'язок платника
податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та
збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з
питань митної справи.
36.2. Податковий обов'язок виникає у платника за кожним
податком та збором.
36.3. Податковий обов'язок є безумовним і першочерговим
стосовно інших неподаткових обов'язків платника податків, крім
випадків, передбачених законом.
36.4. Виконання податкового обов'язку може здійснюватися
платником податків самостійно або за допомогою свого представника
чи податкового агента.
36.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання
податкового обов'язку несе платник податків, крім випадків,
визначених цим Кодексом або законами з питань митної справи.
Стаття 37. Виникнення, зміна і припинення податкового

обов'язку
37.1. Підстави для виникнення, зміни і припинення податкового
обов'язку, порядок і умови його виконання встановлюються цим
Кодексом або законами з питань митної справи.
37.2. Податковий обов'язок виникає у платника податку з
моменту настання обставин, з якими цей Кодекс та закони з питань
митної справи пов'язує сплату ним податку.
37.3. Підставами для припинення податкового обов'язку, крім
його виконання, є:
37.3.1. ліквідація юридичної особи;
37.3.2. смерть фізичної особи, визнання її недієздатною або
безвісно відсутньою;
37.3.3. втрата особою ознак платника податку, які визначені
цим Кодексом;
37.3.4. скасування податкового обов'язку у передбачений
законодавством спосіб.
Стаття 38. Виконання податкового обов'язку
38.1. Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в
повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у
встановлений податковим законодавством строк.
38.2. Сплата податку та збору здійснюється платником податку
безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим
законодавством, - податковим агентом, або представником платника
податку. Пункт 38.2 статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
38.3. Спосіб, порядок та строки виконання податкового
обов'язку встановлюються цим Кодексом та законами з питань митної
справи.
Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування

звичайної ціни
39.1. Звичайна ціна на товари (роботи, послуги) збігається з
договірною ціною, якщо інше не встановлено цим Кодексом і не
доведено зворотне, в тому числі в результаті неможливості
визначення звичайної ціни із застосуванням положень пунктів
39.3-39.4 цієї статті.
Звичайна ціна застосовується у разі здійснення платником
податків:
а) бартерних операцій;
б) операцій з пов'язаними особами;
в) операцій з платниками податків, що застосовують спеціальні
режими оподаткування або інші ставки, ніж основна ставка податку
на прибуток, або не є платником цього податку, крім фізичних осіб,
які не є суб'єктами підприємницької діяльності;
г) в інших випадках, визначених цим Кодексом.
39.2. Визначення звичайної ціни у випадках, встановлених цим
Кодексом, здійснюється за одним з методів, вказаних в цьому
пункті. Встановлюються такі методи визначення звичайної ціни:
а) порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу);
б) ціни перепродажу;
в) "витрати плюс";
г) розподілення прибутку;
ґ) чистого прибутку.
При визначенні звичайної ціни згідно з методами,
встановленими цим пунктом, використовується інформація про ціни в
операціях між непов'язаними особами у співставних умовах на
відповідному ринку товарів (робіт, послуг).
При цьому умови визнаються співставними, якщо відмінність між
такими умовами істотно не впливає на ціни, які отримуються в
результаті застосування методів, встановлених цим пунктом.
39.3. У разі відсутності даних для застосування зазначених
методів визначення звичайної ціни така ціна може бути визначена
виходячи з результатів незалежної оцінки майна та майнових прав,
яка проводиться суб'єктом оціночної діяльності відповідно до
Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ).
39.4. За методом порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів
продажу) застосовується ціна, яка визначається за ціною на
ідентичні (а за їх відсутності - однорідні) товари (роботи,
послуги), що реалізуються (придбаваються) не пов'язаній з
продавцем (покупцем) особі за звичайних умов діяльності.
Для визначення звичайної ціни товару (роботи, послуги) згідно
з методом порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу)
використовується інформація про укладені на момент продажу такого
товару (роботи, послуги) договори з ідентичними (однорідними)
товарами (роботами, послугами) у порівнянних умовах на
відповідному ринку товарів (робіт, послуг). Враховуються, зокрема,
такі умови договорів, як кількість (обсяг) товарів (наприклад,
обсяг товарної партії); обсяг функцій, що виконуються сторонами;
умови розподілу між сторонами ризиків і вигод; строки виконання
зобов'язань; умови здійснення платежів, звичайних для такої
операції; характеристика ринку товарів, на якому здійснено
господарську операцію; бізнес-стратегія підприємства; звичайні
надбавки чи знижки до ціни під час укладення договорів між
непов'язаними особами, а також інші об'єктивні умови, що можуть
вплинути на ціну. При цьому умови договорів на ринку ідентичних
(за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг)
визнаються порівнянними, якщо відмінність між такими умовами
істотно не впливає на ціну або може бути економічно обґрунтована.
При цьому враховуються звичайні під час укладення договорів між
непов'язаними особами надбавки чи знижки до ціни, зокрема знижки,
зумовлені сезонними та іншими коливаннями споживчого попиту на
товари (роботи, послуги), втратою товарами якості або інших
властивостей; закінченням (наближенням дати закінчення) строку
зберігання (придатності, реалізації); збутом неліквідних або
низьколіквідних товарів.
Якщо товари (роботи, послуги), стосовно яких визначається
звичайна ціна, ідентичні (за їх відсутності - однорідні) товарам
(роботам, послугам), які прилюдно пропонуються до продажу, або
мають ціни, встановлені на організованому ринку цінних паперів,
або мають біржову ціну (біржове котирування), визначення звичайної
ціни, в установленому в абзаці першому цього пункту порядку,
здійснюється з урахуванням таких факторів.
39.5. Згідно з методом ціни перепродажу застосовується
договірна ціна товарів (робіт, послуг), визначена під час
подальшого продажу таких товарів (робіт, послуг) покупцем третій
особі, за вирахуванням відповідної націнки та витрат, пов'язаних
із збутом.
39.6. За методом "витрати плюс" застосовується ціна, що
складається з собівартості готової продукції (товарів, робіт,
послуг), яку визначає продавець, і відповідної націнки, звичайної
для відповідного виду діяльності за співставних умов. Мінімальний
розмір націнки може бути визначено на законодавчому рівні.
39.7. Відповідно до методу розподілення прибутку визначається
прибуток від операції, який повинен бути розподілений між її
учасниками. Такий прибуток розподіляється на економічно
обґрунтованій основі, що наближує цей розподіл до розподілу
прибутку, який отримали б учасники операцій, якби були
непов'язаними особами.
39.8. Метод чистого прибутку ґрунтується на порівнянні
показників рентабельності операції, які розраховуються на підставі
відповідної бази (такої як витрати, обсяг реалізації, активи), з
аналогічними показниками рентабельності операцій між непов'язаними
особами у співставних економічних умовах відповідно до пункту 39.2
цієї статті.
39.9. Методику визначення звичайної ціни страхового тарифу
затверджує національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, виходячи з положень цієї статті.
{ Пункт 39.9 статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
39.10. У разі якщо ціни на товари (роботи, послуги)
підлягають державному регулюванню згідно із законодавством,
звичайною вважається ціна, встановлена відповідно до принципів
такого регулювання. Це положення не поширюється на встановлення
мінімальної ціни продажу або індикативної ціни. У цьому разі
звичайною є ринкова ціна, але не нижче встановленої мінімальної
ціни продажу або індикативної ціни.
39.11. Для визначення звичайних цін на товари (роботи,
послуги) використовуються офіційні джерела інформації, у тому
числі:
39.11.1. статистичні дані державних органів і установ;
39.11.2. ціни спеціалізованих аукціонів з торгівлі окремими
видами продукції, біржові котирування;
39.11.3. довідкові ціни спеціалізованих комерційних видань та
публікацій, у тому числі електронних та інших банків даних;
39.11.4. звіти та довідки відділів з економічних питань у
складі дипломатичних представництв України за кордоном;
39.11.5. інші інформаційні джерела, що визнаються офіційними
в установленому порядку.
39.12. Якщо продаж (відчуження) товарів здійснюється у
примусовому порядку згідно із законодавством, звичайною є ціна,
отримана під час такого продажу.
39.13. Для товарів (супутніх послуг), раніше ввезених на
митну територію України у митному режимі імпорту або реімпорту,
звичайною ціною продажу (поставки) на митній території України
вважається ринкова ціна, але не нижче митної вартості товарів
(супутніх послуг), з якої були сплачені податки та збори під час
їх митного оформлення.
39.14. Обов'язок доведення того, що ціна договору (правочину)
не відповідає рівню звичайної ціни, покладається на орган
державної податкової служби у порядку, встановленому законом.
Під час проведення перевірки платника податку орган державної
податкової служби має право надати запит, а платник податку
зобов'язаний обґрунтувати рівень договірних цін або послатися на
норми абзацу першого цього пункту.
39.15. У разі відхилення договірних цін у податковому обліку
платника податків у бік збільшення або зменшення від звичайних цін
менше ніж на 20 відсотків, таке відхилення не може бути підставою
для визначення (нарахування) податкового зобов'язання, коригування
від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників
податкової звітності.
Визначені із застосуванням звичайних цін база, об'єкт
оподаткування та інші показники податкового обліку
використовуються органами державної податкової служби для
проведення розрахунку податкових зобов'язань, коригування
від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників
податкової звітності за результатами проведення перевірки.
За результатами цієї перевірки приймається відповідне
податкове повідомлення-рішення. У разі коли платник податків
розпочинає процедуру оскарження цього податкового
повідомлення-рішення, або несплати відповідної суми, визначеної в
такому податковому повідомленні-рішенні, протягом строків,
встановлених цим Кодексом податкове повідомлення-рішення
вважається відкликаним. Керівник органу державної податкової
служби зобов'язаний звернутися до суду з позовом про нарахування
та сплату податкових зобов'язань, коригування від'ємного значення
об'єкта оподаткування або інших показників податкової звітності.
39.16. Великий платник податків має право звернутися до
центрального органу державної податкової служби із заявою про
укладення договору про ціноутворення для цілей оподаткування.
Договір про ціноутворення для цілей оподаткування є договором
між зазначеним платником податків та центральним органом державної
податкової служби про порядок визначення цін (методів) відповідно
до цієї статті та її застосування для цілей оподаткування протягом
строку дії такого договору. Порядок укладення та виконання таких
договорів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
39.17. Під час проведення аукціону (тендера) звичайною
вважається ціна, яка склалася за результатами такого аукціону
(тендера).
РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ,

ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 40. Сфера застосування цього розділу
40.1. Цей розділ визначає порядок адміністрування податків та
зборів, визначених у розділі I цього Кодексу, а також порядок
контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства
у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на
контролюючі органи.
У разі якщо іншими розділами цього Кодексу або законами з
питань митної справи визначається спеціальний порядок
адміністрування окремих податків, зборів (обов'язкових платежів),
використовуються правила, визначені в іншому розділі або законі з
питань митної справи.
Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення
41.1. Контролюючими органами є:
41.1.1. органи державної податкової служби - щодо податків,
які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім
зазначених у підпункті 41.1.2 цього пункту, а також стосовно
законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на
органи державної податкової служби;
41.1.2. митні органи - щодо мита, акцизного податку, податку
на додану вартість, інших податків, які відповідно до податкового
законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і
предметів на митну територію України або територію спеціальної
митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з
митної території України або території спеціальної митної зони.
41.2. Розмежування повноважень і функціональних обов'язків
між контролюючими органами визначається цим Кодексом та іншими
нормативно-правовими актами.
41.3. Порядок контролю митними органами за сплатою платниками
податків податку на додану вартість, акцизного податку та
екологічного податку встановлюється спільним рішенням центрального
органу державної податкової служби та спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. Пункт 41.3 статті 41 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від
07.07.2011 }
41.4. Інші державні органи не мають права проводити перевірки
своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати
податків, у тому числі на запит правоохоронних органів.
41.5. Органами стягнення є виключно органи державної
податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо
забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень, а
також державні виконавці в межах своїх повноважень. Стягнення
податкового боргу за виконавчими написами нотаріусів не
дозволяється.
Стаття 42. Листування з платником податків
42.1. Податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або
інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків,
повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином
підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені
печаткою такого контролюючого органу. Пункт 42.1 статті 42 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від
07.07.2011 }
42.2. Документи вважаються належним чином врученими, якщо
вони надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою)
платника податків рекомендованим листом з повідомленням про
вручення або особисто вручені платнику податків або його законному
чи уповноваженому представникові.
42.3. Якщо платник податків у порядку та у строки, визначені
статтею 66 цього Кодексу, повідомив контролюючий орган про зміну
податкової адреси, він на період з дня державної реєстрації зміни
податкової адреси до дня внесення змін до облікових даних такого
платника податків звільняється від виконання вимог документів,
надісланих йому контролюючим органом за попередньою податковою
адресою та в подальшому повернених як таких, що не знайшли
адресата. Пункт 42.3 статті 42 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від
07.07.2011 }
42.4. З платниками податків, які подають звітність в
електронній формі, листування з органами державної податкової
служби може здійснюватися засобами електронного зв'язку в
електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного
документообігу та електронного цифрового підпису.
На вимогу платника податків, який отримав документ в
електронній формі, орган державної податкової служби надає такому
платнику податків відповідний документ у паперовій формі протягом
трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (в
письмовій або електронній формі) платника податків. Статтю 42 доповнено пунктом 42.4 згідно із Законом N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру

сплачених грошових зобов'язань
43.1. Помилково та/або надміру сплачені суми грошового
зобов'язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї
статті, крім випадків наявності у такого платника податкового
боргу.
43.2. У разі наявності у платника податків податкового боргу,
повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового
зобов'язання на поточний рахунок такого платника податків в
установі банку або шляхом повернення готівковими коштами за чеком,
у разі відсутності у платника податків рахунку в банку,
проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу
платником податків.
43.3. Обов'язковою умовою для здійснення повернення сум
грошового зобов'язання є подання платником податків заяви про таке
повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум
податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються органом
державної податкової служби на підставі поданої платником податків
податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення
перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника
податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або
надміру сплаченої суми.
43.4. Платник податків подає заяву на повернення помилково
та/або надміру сплачених грошових зобов'язань у довільній формі, в
якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок
платника податків в установі банку; на погашення грошового
зобов'язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за
справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від
виду бюджету; повернення готівковими коштами за чеком у разі
відсутності у платника податків рахунку в банку.
43.5. Контролюючий орган не пізніше ніж за п'ять робочих днів
до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником
податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум
коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання
відповідному органові Державного казначейства України.
На підставі отриманого висновку орган Державного казначейства
України протягом п'яти робочих днів здійснює повернення помилково
та/або надміру сплачених грошових зобов'язань платникам податків у
порядку, встановленому Державним казначейством України.
Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за
несвоєчасність передачі Державному казначейству України для
виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з
відповідного бюджету.
Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених

у податковій звітності
44.1. Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані
вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з
визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань,
на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського
обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з
обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено
законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників
податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не
підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього
пункту.
У випадках, передбачених статтею 216 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), платники податків мають право вносити
відповідні зміни до податкової звітності у порядку, визначеному
статтею 50 цього Кодексу. { Абзац третій пункту 44.1 статті 44 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від
07.07.2011 }
44.2. Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на
прибуток використовує дані бухгалтерського обліку щодо доходів та
витрат з врахуванням положень цього Кодексу.
Платники податку, які відповідно до Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
( 996-14 ) застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності,
ведуть облік доходів і витрат за такими стандартами з урахуванням
положень цього Кодексу. Такі платники податку при застосуванні
положень цього Кодексу, в яких міститься посилання на положення
(стандарти) бухгалтерського обліку, застосовують відповідні
міжнародні стандарти фінансової звітності. { Пункт 44.2 статті 44
доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 )
від 07.07.2011 }
Платники податку на прибуток підприємств, прибуток яких
оподатковується за ставкою нуль відсотків і які відповідають
критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 цього Кодексу, та
платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним
підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, ведуть
спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку
об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою Міністерством
фінансів України. { Абзац третій пункту 44.2 статті 44 в редакції
Закону N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 }
Методика бухгалтерського обліку тимчасових та постійних
податкових різниць затверджується у порядку, передбаченому Законом
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ).
44.3. Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання
документів, визначених у пункті 44.1 цієї статті, а також
документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як
1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої
використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з
передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої
звітності.
У разі ліквідації платника податків документи, визначені у
пункті 44.1 цієї статті, за період діяльності платника податків не
менш як 1095 днів, що передували даті ліквідації платника
податків, в установленому законодавством порядку передаються до
архіву.
44.4. Якщо документи, визначені у пункті 44.1 цієї статті,
пов'язані з предметом перевірки, проведенням процедури
адміністративного оскарження прийнятого за її результатами
податкового повідомлення-рішення або судового розгляду, такі
документи повинні зберігатися до закінчення перевірки та
передбаченого законом строку оскарження прийнятих за її
результатами рішень та/або вирішення справи судом, але не менше
строків, передбачених пунктом 44.3 цієї статті.
44.5. У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення
документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3 цієї статті, платник
податків зобов'язаний у п'ятиденний строк з дня такої події
письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем
обліку в порядку, встановленому цим Кодексом для подання
податкової звітності, та митний орган, яким було здійснено митне
оформлення відповідної митної декларації.
Платник податків зобов'язаний відновити втрачені документи
протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження
повідомлення до органу державної податкової служби, митного
органу.
У разі неможливості проведення перевірки платника податків у
випадках, передбачених цим підпунктом, терміни проведення таких
перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів
до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків.
44.6. У разі якщо до закінчення перевірки або у терміни,
визначені в абзаці другому пункту 44.7 цієї статті платник
податків не надає посадовим особам органу державної податкової
служби, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин
такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого
вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники,
відображені таким платником податків у податковій звітності,
вважається, що такі документи були відсутні у такого платника
податків на час складення такої звітності.
Якщо платник податків після закінчення перевірки та до
прийняття рішення контролюючим органом за результатами такої
перевірки надає документи, що підтверджують показники, відображені
таким платником податків у податковій звітності, не надані під час
перевірки (у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим
пункту 44.7 цієї статті), такі документи повинні бути враховані
контролюючим органом під час розгляду ним питання про прийняття
рішення. { Абзац другий пункту 44.6 статті 44 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
44.7. У разі якщо посадова особа контролюючого органу, яка
здійснює перевірку, відмовляється з будь-яких причин від
врахування документів, наданих платником податків під час
проведення перевірки, платник податків має право до закінчення
перевірки надіслати листом з повідомленням про вручення та з
описом вкладеного або надати безпосередньо до контролюючого
органу, який призначив проведення перевірки, копії таких
документів (засвідчені печаткою платника податків (за наявності
печатки) та підписом платника податків - фізичної особи або
посадової особи платника податків - юридичної особи).
Протягом трьох робочих днів з дня отримання акта перевірки
платник податків має право надати до контролюючого органу, що
призначив перевірку, документи, визначені в акті перевірки як
відсутні.
У разі якщо під час проведення перевірки платник податків
надає документи менше ніж за три дні до дня її завершення або коли
надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку
документи надійшли до контролюючого органу менше ніж за три дні до
дня завершення перевірки, проведення перевірки продовжується на
строк, визначений статтею 82 цього Кодексу.
У разі якщо надіслані у передбаченому абзацом першим цього
пункту порядку документи надійшли до контролюючого органу після
завершення перевірки або у разі надання таких документів
відповідно до абзацу другого цього пункту, контролюючий орган має
право не приймати рішення за результатами проведеної перевірки та
призначити позапланову документальну перевірку такого платника
податків.
44.8. Відокремлені підрозділи, які визначені платником
окремого податку, повинні вести облік з такого податку за
правилами, встановленими цим Кодексом.
Стаття 45. Податкова адреса
45.1. Платник податків - фізична особа зобов'язаний визначити
свою податкову адресу.
Податковою адресою платника податків - фізичної особи
визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як
платник податків в органі державної податкової служби.
Платник податків - фізична особа може мати одночасно не
більше однієї податкової адреси.
45.2. Податковою адресою юридичної особи (відокремленого
підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної
особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі
підприємств та організацій України.
Податковою адресою підприємства, переданого у довірче
управління, є місцезнаходження довірчого власника.
ГЛАВА 2. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ
Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок)
46.1. Податкова декларація, розрахунок (далі - податкова
декларація) - документ, що подається платником податків (у тому
числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим
Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на
підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового
зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу,
нарахованого (виплаченого) на користь платників податків -
фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
Митні декларації прирівнюються до податкових декларацій для
цілей нарахування та/або сплати податкових зобов'язань.
Додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною.
46.2. Платник податку на прибуток подає разом з відповідною
податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність
(крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання
податкової декларації.
Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до
таких відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову
звітність у порядку, передбаченому для подання податкової
декларації.
У складі фінансової звітності платник податків зазначає
тимчасові та постійні податкові різниці за формою, встановленою
Міністерством фінансів України.
46.3. Якщо згідно з правилами, визначеними цим Кодексом,
податкова звітність з окремого податку складається наростаючим
підсумком, податкова декларація за результатами останнього
податкового періоду року прирівнюється до річної податкової
декларації. У такому разі річна податкова декларація не подається.
46.4. Якщо платник податків вважає, що форма податкової
декларації, визначена центральним контролюючим органом, збільшує
або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам цього
Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей
факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.
У разі необхідності платник податків може подати разом з
такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які
складені за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною
частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з
поясненням мотивів його подання.
46.5. Форма податкової декларації встановлюється центральним
органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством
фінансів України.
У такому ж порядку встановлюються форми податкових декларацій
з місцевих податків і зборів, що є обов'язковими для застосування
їх платниками (податковими агентами).
Форма декларації про майновий стан і доходи (податкової
декларації) встановлюється з урахуванням особливостей, визначених
пунктом 179.9 статті 179 цього Кодексу.
Форма спрощеної податкової декларації ( 98-2012-п ), що
передбачена пунктом 49.2 статті 49 цього Кодексу, та порядок
переходу платників податків на подання такої декларації
встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Форма, порядок та строки подання митної декларації, а також
порядок прийняття митним органом митної декларації визначаються з
урахуванням вимог митного законодавства України.
Державні органи, які встановлюють відповідно до цього пункту
форми податкових декларацій, зобов'язані оприлюднити такі форми
для використання їх платниками податків.
46.6. Якщо в результаті запровадження нового податку або
зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності,
центральний орган державної податкової служби, який затвердив такі
форми, зобов'язаний оприлюднити нові форми звітності.
До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які
набирають чинності для складання звітності з податкового періоду,
що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх
оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до
такого визначення.
Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань
оподаткування центральний орган державної податкової служби
повинен здійснити заходи, пов'язані з оприлюдненням та
застосуванням таких змін.
Вимоги статей 46 - 50 цього Кодексу не поширюються на
декларування товарів (продукції), ввезених на митну територію
України або вивезених з неї відповідно до митного законодавства
України (крім випадків, визначених у цих статтях), а також на
декларування відрахувань до соціальних фондів та інше інформаційне
декларування, яке містить економічні відомості про суб'єктів
оподаткування, що не стосуються обчислення податків.
Стаття 47. Особи, які несуть відповідальність за складення

податкової звітності
47.1. Відповідальність за неподання, порушення порядку
заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх
подання контролюючим органам, недостовірність інформації,
наведеної у зазначених документах, несуть:
47.1.1. юридичні особи, постійні представництва нерезидентів,
які відповідно до цього Кодексу визначені платниками податків, а
також їх посадові особи.
Відповідальність за порушення податкового законодавства
відокремленим підрозділом юридичної особи несе юридична особа, до
складу якої він входить;
47.1.2. фізичні особи - платники податків та їх законні чи
уповноважені представники у випадках, передбачених законом;
47.1.3. податкові агенти.
Стаття 48. Складення податкової декларації
48.1. Податкова декларація складається за формою,
затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті
46 цього Кодексу та чинному на час її подання.
Форма податкової декларації повинна містити необхідні
обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних
податку та збору.
48.2. Обов'язкові реквізити - це інформація, яку повинна
містити форма податкової декларації та за відсутності якої
документ втрачає визначений цим Кодексом статус із настанням
передбачених законом юридичних наслідків.
48.3. Податкова декларація повинна містити такі обов'язкові
реквізити:
тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);
звітний (податковий) період, за який подається податкова
декларація;
звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого
розрахунку);
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника
податків згідно з реєстраційними документами;
код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України або податковий номер;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті);
місцезнаходження (місце проживання) платника податків;
найменування органу державної податкової служби, до якого
подається звітність;
дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми);
ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток
посадових осіб платника податків;
підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових
осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені
печаткою платника податку (за наявності).
48.4. У окремих випадках, коли це відповідає сутності податку
або збору та є необхідним для його адміністрування, форма
податкової декларації додатково може містити такі обов'язкові
реквізити:
відмітка про звітування за спеціальним режимом;
код виду економічної діяльності (КВЕД) ( va375202-05 );
код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ;
індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва про
реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними
реєстру платників податку на додану вартість за звітний
(податковий) період.
48.5. Податкова декларація повинна бути підписана:
48.5.1. керівником платника податків або уповноваженою
особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського
обліку та подання податкової декларації до органу державної
податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку та
подання податкової декларації безпосередньо керівником платника
податку така податкова декларація підписується таким керівником та
особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку;
Достатнім підтвердженням справжності документа податкової
звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на
документі у паперовій формі або наявність в електронному документі
електронного цифрового підпису платника податку. { Підпункт 48.5.1
пункту 48.5 статті 48 доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
48.5.2. фізичною особою - платником податків або його
законним представником;
48.5.3. особою, відповідальною за ведення бухгалтерського
обліку та подання податкової декларації згідно із договором про
спільну діяльність або угодою про розподіл продукції.
48.6. Якщо податкова декларація подається податковими
агентами - юридичними особами, вона повинна бути підписана
керівником такого агента та особою, яка відповідає за ведення
бухгалтерського обліку та подання податкової декларації такого
агента, а якщо податковим агентом є платник податків - фізична
особа - таким платником податків.
48.7. Податкова звітність, складена з порушенням норм цієї
статті, не вважається податковою декларацією, крім випадків,
встановлених пунктом 46.4 статті 46 цього Кодексу. Пункт 48.7 статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
Стаття 49. Подання податкової декларації до органів державної

податкової служби
49.1. Податкова декларація подається за звітний період в
установлені цим Кодексом строки органу державної податкової
служби, в якому перебуває на обліку платник податків.
49.2. Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений
цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо
кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до
цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник
податку господарську діяльність у звітному періоді.
Платники податку на прибуток підприємств, які оподатковуються
за ставкою нуль відсотків відповідно до пункту 154.6 статті 154
цього Кодексу, подають органам державної податкової служби
декларації (розрахунки) з податку на прибуток підприємств за
спрощеною формою у порядку, встановленому цим Кодексом.
49.3. Податкова декларація подається за вибором платника
податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких
способів: { Абзац перший пункту 49.3 статті 49 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
а) особисто платником податків або уповноваженою на це
особою;
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з
описом вкладення;
в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з
дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних
осіб у порядку, визначеному законодавством.
49.4. Платники податків, що належать до великих та середніх
підприємств, подають податкові декларації до органу державної
податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо
реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку,
визначеному законодавством.
49.5. У разі надсилання податкової декларації поштою, платник
податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу
відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за
десять днів до закінчення граничного строку подання податкової
декларації, визначеного цією статтею, а при поданні податкової
звітності в електронній формі, - не пізніше закінчення останньої
години дня, в якому спливає такий граничний строк. Пункт 49.5 статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
49.6. У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи
затримки його вручення органу державної податкової служби з вини
оператора поштового зв'язку, такий оператор несе відповідальність
відповідно до закону. У такому разі платник податків звільняється
від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне
подання такої податкової декларації.
Платник податків протягом п'яти робочих днів з дня отримання
повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення
зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто (за його
вибором) органу державної податкової служби другий примірник
податкової декларації разом з копією повідомлення про втрату або
зіпсуття поштового відправлення.
49.7. Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого
поштового відправлення чи затримки його вручення платник податків
зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання, самостійно
визначену ним у такій податковій декларації, протягом строків,
установлених цим Кодексом.
49.8. Прийняття податкової декларації є обов'язком органу
державної податкової служби. Під час прийняття податкової
декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової
служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана
перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових
реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 цього
Кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декларації
платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.
49.9. За умови дотримання платником податків вимог цієї
статті посадова особа органу державної податкової служби, в якому
перебуває на обліку платник податків, зобов'язана зареєструвати
податкову декларацію платника датою її фактичного отримання
органом державної податкової служби.
За умови дотримання вимог, встановлених статтями 48 і 49
цього Кодексу податкова декларація, надана платником, також
вважається прийнятою:
49.9.1. за наявності на всіх аркушах, з яких складається
податкова декларація та, за бажанням платника податків, на її
копії, відмітки (штампу) органу державної податкової служби, яким
отримана податкова декларація, із зазначенням дати її отримання,
або квитанції про отримання податкової декларації у разі її
подання засобами електронного зв'язку, або поштового повідомлення
з відміткою про вручення органу державної податкової служби, у
разі надсилання податкової декларації поштою;
49.9.2. у разі, якщо орган державної податкової служби із
дотриманням вимог пункту 49.11 цієї статті не надає платнику
податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової
декларації або у випадках, визначених цим пунктом, не надсилає
його платнику податків у встановлений цією статтею строк.
49.10. Відмова посадової особи органу державної податкової
служби прийняти податкову декларацію з будь-яких причин, не
визначених цією статтею, у тому числі висунення будь-яких не
визначених цією статтею передумов щодо такого прийняття (включаючи
зміну показників такої податкової декларації, зменшення або
скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум
бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових
зобов'язань тощо) забороняється.
49.11. У разі подання платником податків до органу державної
податкової служби податкової декларації, заповненої з порушенням
вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу, такий орган
державної податкової служби зобов'язаний надати такому платнику
податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його
податкової декларації із зазначенням причин такої відмови:
49.11.1. у разі отримання такої податкової декларації,
надісланої поштою або засобами електронного зв'язку, - протягом
п'яти робочих днів з дня її отримання;
49.11.2. у разі отримання такої податкової декларації
особисто від платника податку або його представника - протягом
трьох робочих днів з дня її отримання.
49.12. У разі отримання відмови органу державної податкової
служби у прийнятті податкової декларації платник податків має
право:
49.12.1. подати податкову декларацію та сплатити штраф у разі
порушення строку її подання;
49.12.2. оскаржити рішення органу державної податкової служби
у порядку, передбаченому статтею 56 цього Кодексу.
49.13. У разі якщо в установленому законодавством порядку
буде встановлено факт неправомірної відмови органом державної
податкової служби (посадовою особою) у прийнятті податкової
декларації, остання вважається прийнятою у день її фактичного
отримання органом державної податкової служби.
49.14. За кожною заявою платника податків щодо порушення
посадовою особою органу державної податкової служби цієї статті в
обов'язковому порядку проводиться службове розслідування
відповідно до закону.
За результатами такого розслідування винна посадова особа
органу державної податкової служби притягується до
відповідальності відповідно до закону.
49.15. Податкова декларація, надіслана платником податків
або його представником поштою або засобами електронного зв'язку,
вважається неподаною за умови її заповнення з порушенням норм
пунктів 48.3 і 48.4 статті 48 цього Кодексу та надсилання
податковим органом платнику податків письмової відмови у прийнятті
його податкової декларації. Пункт 49.15 статті 49 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 )
від 07.07.2011 }
49.16. Незалежно від наявності відмови у прийнятті податкової
декларації платник податків зобов'язаний погасити податкове
зобов'язання, самостійно визначене ним у такій податковій
декларації, протягом строків, установлених цим Кодексом.
49.17. Центральний орган виконавчої влади, відповідальний за
процеси інформатизації в Україні, впроваджує та утримує
автоматизовану систему "Єдине вікно подання електронної звітності"
для надання послуг з подання за допомогою мережі Інтернет в
електронному вигляді звітності, обов'язковість подання якої
встановлено законодавством, до міністерств, інших органів
державної влади та фондів загальнообов'язкового державного
страхування.
Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної
звітності" повинна забезпечувати підтримку роботи засобів
електронного цифрового підпису всіх акредитованих центрів
сертифікації ключів, що працюють на ринку України відповідно до
чинного законодавства.
Опис форматів (стандартів), структура електронних документів,
що забезпечує подання електронної звітності до автоматизованої
системи "Єдине вікно подання електронної звітності", повинні
розміщуватися та підтримуватися в актуальному стані на безоплатній
для користувачів основі на загальнодоступних інформаційних
ресурсах Міністерства фінансів України та тих органів державної
влади, до яких обов'язковість подання звітності встановлена
законодавством.
Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної
звітності" та всі її компоненти є державною власністю.
За допомогою автоматизованої системи "Єдине вікно подання
електронної звітності" або її компонентів можуть надаватися інші
послуги.
49.18. Податкові декларації, крім випадків, передбачених цим
Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що
дорівнює:
49.18.1. календарному місяцю (у тому числі в разі сплати
місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем звітного (податкового)
місяця;
49.18.2. календарному кварталу або календарному півріччю (у
тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових
внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім
календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);
49.18.3. календарному року, крім випадків, передбачених
підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту - протягом 60
календарних днів, що настають за останнім календарним днем
звітного (податкового) року;
49.18.4. календарному року для платників податку на доходи
фізичних осіб - до 1 травня року, що настає за звітним, крім
випадків, передбачених розділом IV цього Кодексу; Підпункт 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 4661-VI ( 4661-17 ) від 24.04.2012 }
49.18.5. календарному року для платників податку на доходи
фізичних осіб - підприємців - протягом 40 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
49.19. Якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три
квартали або рік розраховується наростаючим підсумком на підставі
показників базових податкових періодів, з яких складаються такі
квартал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових
внесків), згідно з відповідним розділом цього Кодексу, зазначена
податкова декларація подається у строки, визначені пунктом 49.18
цієї статті для такого базового звітного (податкового) періоду.
Для цілей цього Кодексу під терміном "базовий звітний
(податковий) період" слід розуміти перший звітний (податковий)
період року, визначений відповідним розділом цього Кодексу.
49.20. Якщо останній день строку подання податкової
декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім
днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає
за вихідним або святковим днем.
Граничні строки подання податкової декларації можуть бути
збільшені за правилами та на підставах, які передбачені цим
Кодексом.
49.21. Якщо згідно з відповідним розділом цього Кодексу з
питань окремого податку, збору звітний (податковий) період не
встановлено, податкова декларація подається та податкове
зобов'язання сплачується у строки, передбачені цим пунктом для
місячного базового звітного (податкового) періоду, крім випадків,
коли подання податкової декларації не передбачено таким розділом
цього Кодексу.
Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності
50.1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з
урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього
Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться
у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень,
визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий
розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час
подання уточнюючого розрахунку. { Абзац перший пункту 50.1 статті
50 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 )
від 07.07.2011 }
Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо
відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової
декларації за будь-який наступний податковий період, протягом
якого такі помилки були самостійно виявлені.
Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження
податкового зобов'язання минулих податкових періодів,
зобов'язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 цієї
статті: { Абзац третій пункту 50.1 статті 50 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму
недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до
подання такого уточнюючого розрахунку;
б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього
податку, що подається за податковий період, наступний за періодом,
у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання,
збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми,
з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з
цього податку.
Якщо після подачі декларації за звітний період платник
податків подає нову декларацію з виправленими показниками до
закінчення граничного строку подання декларації за такий самий
звітний період, то штрафи, визначені у цьому пункті, не
застосовуються.
50.2. Платник податків під час проведення документальних
планових та позапланових виїзних перевірок не має права подавати
уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій
за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і
збору, який перевіряється контролюючим органом.
Це правило не поширюється на випадки, встановлені статтею 177
цього Кодексу. Пункт 50.2 статті 50 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 )
від 07.07.2011 }
50.3. У разі якщо платник податків подає уточнюючий
розрахунок до податкової декларації, поданої за період, що
перевірявся, відповідний контролюючий орган має право на
проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний
період.
Стаття 51. Подання відомостей про суми виплачених доходів

платникам податків - фізичним особам
51.1. Податковий агент зобов'язаний подавати у строки,
встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий
розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податків, а також сум нарахованого та утриманого з них
податку органу державної податкової служби за місцем свого обліку.
51.2. У визначених цим Кодексом випадках розрахунки подаються
в електронному вигляді.
ГЛАВА 3. ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Стаття 52. Податкова консультація
52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи
надають безоплатно консультації з питань практичного використання
окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних
днів, що настають за днем отримання такого звернення даним
контролюючим органом. Пункт 52.1 статті 52 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 )
від 07.07.2011 }
52.2. Податкова консультація має індивідуальний характер і
може використовуватися виключно платником податків, якому надано
таку консультацію.
52.3. За вибором платника податків консультація надається в
усній, письмовій або електронній формі. Пункт 52.3 статті 52 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 )
від 07.07.2011 - набирає чинності з 1 січня 2012 року у частині
запровадження електронної форми податкової консультації }
52.4. Консультації надаються органом державної податкової
служби або митним органом, в якому платник податків перебуває на
обліку, або вищим органом державної податкової служби або вищим
митним органом, якому такий орган адміністративно підпорядкований,
а також центральним органом державної податкової служби або
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи.
52.5. Контролюючі органи мають право надавати консультації
виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.
52.6. Центральний орган контролюючого органу проводить
періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються
значної кількості платників податків або значної суми податкових
зобов'язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові
консультації, які підлягають оприлюдненню. Статтю 52 доповнено пунктом 52.6 згідно із Законом N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
Стаття 53. Наслідки застосування податкових консультацій
53.1. Не може бути притягнуто до відповідальності платника
податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої
йому у письмовій або електронній формі, а також узагальнюючої
податкової консультації, зокрема, на підставі того, що у
майбутньому така податкова консультація або узагальнююча податкова
консультація була змінена або скасована. Пункт 53.1 статті 53 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 )
від 07.07.2011 - набирає чинності з 1 січня 2012 року щодо
запровадження електронної форми податкової консультації }
53.2. Виключено.
53.3. Платник податків може оскаржити до суду як правовий акт
індивідуальної дії податкову консультацію контролюючого органу,
викладену в письмовій або електронній формі, яка, на думку такого
платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного
податку чи збору. { Абзац перший пункту 53.3 статті 53 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 -
набирає чинності з 1 січня 2012 року щодо запровадження
електронної форми податкової консультації }
Визнання судом такої податкової консультації недійсною є
підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням
висновків суду.
ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ

ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ,

ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ

КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань
54.1. Крім випадків, передбачених податковим законодавством,
платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або
грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій
(митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається
контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума
грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою. Пункт 54.1 статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
54.2. Грошове зобов'язання щодо суми податкових зобов'язань з
податку, що підлягає утриманню та сплаті (перерахуванню) до
бюджету в разі нарахування/виплати доходу на користь платника
податку - фізичної особи, вважається узгодженим податковим агентом
або платником податку, який отримує доходи не від податкового
агента, в момент виникнення податкового зобов'язання, який
визначається за календарною датою, встановленою розділом IV цього
Кодексу для граничного строку сплати податку до відповідного
бюджету.
54.3. Контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити
суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного
відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення
об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення
суми податку на додану вартість платника податків, передбачених
цим Кодексом або іншим законодавством, якщо: { Абзац перший пункту
54.3 статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
54.3.1. платник податків не подає в установлені строки
податкову (митну) декларацію;
54.3.2. дані перевірок результатів діяльності платника
податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових
зобов'язань, суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного
значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного
значення суми податку на додану вартість платника податків,
заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих
розрахунках; Підпункт 54.3.2 пункту 54.3 статті 54 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
54.3.3. згідно з податковим та іншим законодавством особою,
відповідальною за нарахування сум податкових зобов'язань з
окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових)
санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері
зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган;
54.3.4. рішенням суду, що набрало законної сили, особу
визнано винною в ухиленні від сплати податків;
54.3.5. дані перевірок щодо утримання податків у джерела
виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення
правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів
податків і зборів, передбачених цим Кодексом, у тому числі податку
на доходи фізичних осіб таким податковим агентом;
54.3.6. результати митного контролю, отримані після
закінчення процедури митного оформлення та випуску товарів,
свідчать про заниження або завищення податкових зобов'язань,
визначених платником податків у митних деклараціях.
54.4. У разі надходження від уповноважених органів іноземних
держав документально підтверджених відомостей щодо країни
походження, вартісних, кількісних або якісних характеристик, які
мають значення для оподаткування товарів і предметів при ввезенні
(пересиланні) на митну територію України або територію спеціальної
митної зони або вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з
митної території України або території спеціальної митної зони,
які відрізняються від задекларованих під час митного оформлення,
митний орган має право самостійно визначити базу оподаткування та
податкові зобов'язання платника податків шляхом проведення дій,
визначених пунктом 54.3 цієї статті, на підставі відомостей,
зазначених у таких документах.
54.5. Якщо згідно з нормами цієї статті сума грошового
зобов'язання розраховується контролюючим органом, платник податків
не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту
нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне
та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов'язання
і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому цим
Кодексом.
Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів
55.1. Податкове повідомлення-рішення про визначення суми
грошового зобов'язання платника податків або будь-яке інше рішення
контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом
вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного
оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності
таких рішень актам законодавства.
Процедура адміністративного оскарження рішень органів
державної податкової служби є дворівневою.
55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:
Державна податкова адміністрація України - для державних
податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, які у свою чергу є контролюючими
органами вищого рівня для державних податкових інспекцій;
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи - для інших митних органів.
Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів
56.1. Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути
оскаржені в адміністративному або судовому порядку.
56.2. У разі коли платник податків вважає, що контролюючий
орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв
будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за
межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом
або іншими законами України, він має право звернутися до
контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього
рішення.
56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у
письмовій формі (та у разі потреби - з належним чином засвідченими
копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків
вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті
44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за
днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення
або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.
Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до
державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
Скарги на рішення державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
подаються до Державної податкової адміністрації України.
56.4. Під час процедури адміністративного оскарження
обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене
контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або
будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним,
покладається на контролюючий орган.
Обов'язок доведення правомірності нарахування або прийняття
будь-якого іншого рішення контролюючим органом у судовому
оскарженні встановлюється процесуальним законом.
56.5. Платник податків одночасно з поданням скарги
контролюючому органу вищого рівня зобов'язаний письмово
повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового
зобов'язання або прийнято інше рішення, про оскарження його
податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення.
56.6. У разі коли контролюючий орган приймає рішення про
повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий
платник податків має право звернутися протягом 10 календарних
днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду
скарги, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.
56.7. У разі порушення платником податків вимог пунктів 56.3
і 56.6 подані ним скарги не розглядаються та повертаються йому із
зазначенням причин повернення.
56.8. Контролюючий орган, який розглядає скаргу платника
податків, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати
його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання
скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про
вручення або надати йому під розписку.
56.9. Керівник (або його заступник) відповідного
контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку
розгляду скарги платника податків понад 20-денний строк,
визначений у пункті 56.8 цієї статті, але не більше 60 календарних
днів, та письмово повідомити про це платника податків до
закінчення строку, визначеного у пункті 56.8 цієї статті.
Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не
надсилається платнику податків протягом 20-денного строку або
протягом строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого
органу (або його заступника), така скарга вважається повністю
задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за
останнім днем зазначених строків.
Скарга вважається також повністю задоволеною на користь
платника податків, якщо рішення керівника контролюючого органу
(або його заступника) про продовження строків її розгляду не було
надіслано платнику податків до закінчення 20-денного строку,
зазначеного в абзаці першому цього пункту.
56.10. Рішення Державної податкової адміністрації України та
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в
галузі митної справи, прийняте за розглядом скарги платника
податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному
оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку.
56.11. Не підлягає оскарженню грошове зобов'язання,
самостійно визначене платником податків. Пункт 56.11 статті 56 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
56.12. Якщо відповідно до цього Кодексу контролюючий орган
самостійно визначає грошове зобов'язання платника податків за
причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства,
такий платник податків має право на адміністративне оскарження
рішень контролюючого органу протягом 30 календарних днів, що
настають за днем надходження податкового повідомлення-рішення
(рішення) контролюючого органу.
56.13. У разі коли останній день строків, зазначених у цій
статті, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем
таких строків вважається перший робочий день, що настає за
вихідним або святковим днем.
56.14. Строки подання скарги на податкове
повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення контролюючого
органу можуть бути продовжені за правилами і на підставах,
визначених пунктом 102.6 статті 102 цього Кодексу.
56.15. Скарга, подана із дотриманням строків, визначених
пунктом 56.3 цієї статті, зупиняє виконання платником податків
грошових зобов'язань, визначених у податковому
повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої
скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури
адміністративного оскарження.
Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що
оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов'язання, що
оскаржується, вважається неузгодженою.
56.16. Днем подання скарги вважається день фактичного
отримання скарги відповідним контролюючим органом, а в разі
надсилання скарги поштою - дата отримання відділенням поштового
зв'язку від платника податків поштового відправлення із скаргою,
яка зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні про
вручення поштового відправлення або на конверті.
56.17. Процедура адміністративного оскарження закінчується:
56.17.1. днем, наступним за останнім днем строку,
передбаченого для подання скарги на податкове повідомлення-рішення
або будь-яке інше рішення відповідного контролюючого органу у
разі, коли така скарга не була подана у зазначений строк;
56.17.2. днем отримання платником податків рішення
відповідного контролюючого органу про повне задоволення скарги;
56.17.3. днем отримання платником податків рішення Державної
податкової адміністрації України або спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи;
56.17.4. виключено;
56.17.5. днем звернення платника податків до контролюючого
органу із заявою про розстрочення, відстрочення грошових
зобов'язань, що оскаржувались.
День закінчення процедури адміністративного оскарження
вважається днем узгодження грошового зобов'язання платника
податків. Підпункт 56.17.5 пункту 56.17 статті 56 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
56.18. З урахуванням строків давності, визначених статтею 102
цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді
податкове повідомлення - рішення або інше рішення контролюючого
органу про нарахування грошового зобов'язання у будь-який момент
після отримання такого рішення.
Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку,
не підлягає адміністративному оскарженню.
Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим
порядком вирішення спору.
При зверненні платника податків до суду з позовом щодо
визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове
зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим
рішенням законної сили. Пункт 56.18 статті 56 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 )
від 07.07.2011 }
56.19. У разі коли до подання позовної заяви проводилася
процедура адміністративного оскарження, платник податків має право
оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення
контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання
протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури
адміністративного оскарження відповідно до пункту 56.17 цієї
статті.
56.20. Вимоги до оформлення скарги, порядок подання та
розгляду скарг встановлюється центральним органом державної
податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі митної справи в межах їх повноважень.
56.21. У разі коли норма цього Кодексу чи іншого
нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або
коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або
коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать
між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав
та обов'язків платників податків або контролюючих органів,
внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як
платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається
на користь платника податків. Пункт 56.21 статті 56 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
56.22. Якщо платник податків оскаржує рішення податкового
органу в адміністративному порядку до контролюючих органів та/або
до суду, обвинувачення особи в ухиленні від сплати податків не
може ґрунтуватися на такому рішенні контролюючого органу до
закінчення процедури адміністративного оскарження або до
остаточного вирішення справи судом. Це правило не поширюється на
випадки, коли таке обвинувачення базується не тільки на рішенні
контролюючого органу, а й доведено на підставі додатково зібраних
доказів відповідно до вимог кримінально-процесуального
законодавства України. { Абзац перший пункту 56.22 статті 56 в
редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
Порушення кримінальної справи за будь-якими приводами та
підставами стосовно платника податків або його службових
(посадових) осіб не може бути підставою для зупинення провадження
у справі або залишення без розгляду скарги (позову) такого
платника податків, поданої до суду у межах процедури апеляційного
узгодження.
Стаття 57. Строки сплати податкового зобов'язання
57.1. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму
податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій
декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім
днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом
для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим
Кодексом.
Податковий агент зобов'язаний сплатити суму податкового
зобов'язання (суму нарахованого (утриманого) податку), самостійно
визначеного ним з доходу, що виплачується на користь платника
податку - фізичної особи та за рахунок такої виплати, у строки,
передбачені цим Кодексом.
Суму податкового зобов'язання, визначену у митній декларації,
платник податків зобов'язаний сплатити до/або на день подання
митної декларації. { Абзац третій пункту 57.1 статті 57 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від
07.07.2011 }
57.2. У разі коли відповідно до цього Кодексу або інших
законів України контролюючий орган самостійно визначає податкове
зобов'язання платника податків з причин, не пов'язаних з
порушенням податкового законодавства, такий платник податків
зобов'язаний сплатити нараховану суму податкового зобов'язання у
строки, визначені в цьому Кодексі, а якщо такі строки не
визначено, - протягом 30 календарних днів, що настають за днем
отримання податкового повідомлення-рішення про таке нарахування.
57.3. У разі визначення грошового зобов'язання контролюючим
органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1-54.3.6
пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний
сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10
календарних днів, що настають за днем отримання податкового
повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку
такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення
контролюючого органу.
У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану
суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний
самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні
санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за
днем такого узгодження.
57.4. Пеня та штрафні санкції, нараховані на суму грошового
зобов'язання (її частку), скасовану за результатами
адміністративного чи судового оскарження, також підлягають
скасуванню, а якщо такі пеня та санкції були сплачені, вони
підлягають зарахуванню в рахунок погашення податкового боргу,
грошових зобов'язань або поверненню в порядку, встановленому
статтею 43 цього Кодексу.
57.5. Фізичні особи - платники податків повинні сплачувати
податки і збори, що встановлені цим Кодексом, через установи
банків та поштові відділення.
У разі коли зазначені особи проживають у сільській (селищній)
місцевості, вони можуть сплачувати податки і збори через каси
сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і
зборів, форма якої встановлюється центральним органом державної
податкової служби.
Стаття 58. Податкове повідомлення-рішення
58.1. У разі коли сума грошового зобов'язання платника
податків, передбаченого податковим або іншим законодавством,
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи,
розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього
Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян),
або у разі коли за результатами перевірки контролюючий орган
встановлює факт невідповідності суми бюджетного відшкодування
сумі, заявленій у податковій декларації, або зменшує розмір
задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком
на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану
вартість, розрахованого платником податків відповідно до розділу V
цього Кодексу, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику
податків податкове повідомлення-рішення.
Податкове повідомлення-рішення містить підставу для такого
нарахування (зменшення) податкового зобов'язання та/або зменшення
(збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення
від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або
від'ємного значення суми податку на додану вартість; посилання на
норму цього Кодексу та/або іншого закону, контроль за виконанням
якого покладено на контролюючі органи, відповідно до якої був
зроблений розрахунок або перерахунок грошових зобов'язань платника
податків; суму грошового зобов'язання, що повинен сплатити платник
податку; суму зменшеного (збільшеного) бюджетного відшкодування
та/або зменшення від'ємного значення результатів господарської
діяльності або від'ємного значення суми податку на додану
вартість; граничні строки сплати грошового зобов'язання та/або
строки виправлення платником податків показників податкової
звітності; попередження про наслідки несплати грошового
зобов'язання або внесення виправлень до показників податкової
звітності в установлений строк; граничні строки, передбачені цим
Кодексом для оскарження податкового повідомлення-рішення.
До податкового повідомлення-рішення додається розрахунок
податкового зобов'язання та штрафних (фінансових) санкцій.
Форма та порядок ( z1440-10 ) надіслання податкового
повідомлення-рішення і розрахунку грошового зобов'язання
визначається центральним контролюючим органом.
58.2. Податкове повідомлення-рішення надсилається
(вручається) за кожним окремим податком, збором та/або разом із
штрафними санкціями, передбаченими цим Кодексом, а також за кожною
штрафною (фінансовою) санкцією за порушення норм іншого
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий
контролюючий орган, та/або пенею за порушення строків розрахунків
у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
У разі зменшення (збільшення) контролюючим органом суми
бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення
об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення
суми податку на додану вартість платнику податків надсилаються
(вручаються) окремі податкові повідомлення-рішення.
Контролюючий орган веде реєстр виданих податкових
повідомлень-рішень щодо окремих платників податків.
58.3. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим
(врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі
такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з
повідомленням про вручення.
Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим
(врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її
законному представникові або надіслано на адресу за місцем
проживання або останнього відомого її місцезнаходження фізичної
особи з повідомленням про вручення. У такому самому порядку
надсилаються податкові вимоги та рішення про результати розгляду
скарг.
У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове
повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про
результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням
посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення
або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги,
незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження)
платника податків або з інших причин, податкове
повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про
результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків
у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із
зазначенням причин невручення.
У разі якщо вручити податкове повідомлення - рішення
неможливо через помилку, допущену контролюючим органом, податкове
повідомлення - рішення вважається таким, що не вручено платнику
податків. { Пункт 58.3 статті 58 доповнено абзацом четвертим
згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
58.4. У разі коли судом за результатами розгляду кримінальної
справи про злочини, предметом якої є податки, збори, винесено
обвинувальний вирок, що набрав законної сили, або винесено рішення
про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами,
відповідний контролюючий орган зобов'язаний визначити податкові
зобов'язання платника податків за податками та зборами, несплата
податкових зобов'язань за якими встановлена рішенням суду, та
прийняти податкове повідомлення-рішення про нарахування платнику
таких податкових зобов'язань і застосування стосовно нього
штрафних (фінансових) санкцій у розмірах, визначених цим Кодексом.
Складання та надсилання платнику податків податкового
повідомлення-рішення за податковими зобов'язаннями платника
податків за податками та зборами, несплата податкових зобов'язань
за якими встановлена рішенням суду, забороняється до набрання
законної сили рішенням суду у справі або винесення постанови про
закриття такої кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.
Абзац другий цього пункту не застосовується, коли податкове
повідомлення-рішення надіслане (вручене) до порушення кримінальної
справи.
Стаття 59. Податкова вимога
59.1. У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми
грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган
державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову
вимогу в порядку ( z1432-10 ), визначеному для надсилання
(вручення) податкового повідомлення-рішення.
Податкова вимога може не надсилатися, якщо загальна сума
податкового боргу платника податків не перевищує одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
59.2. Якщо контролюючий орган, що визначив суми грошового
зобов'язання платника податків, не є органом державної податкової
служби, такий контролюючий орган надсилає відповідному органу
державної податкової служби подання про здійснення заходів з
погашення податкового боргу платника податків, а також розрахунок
його розміру, на підставі якого орган державної податкової служби
надсилає податкову вимогу. Форма зазначеного подання
( 1237-2010-п ) затверджується Кабінетом Міністрів України.
59.3. Податкова вимога надсилається не раніше першого
робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми
грошового зобов'язання.
Податкова вимога повинна містити відомості про факт
виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави,
розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою,
обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його
непогашення в установлений строк, попередження про опис активів,
які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової
застави, а також про можливі дату та час проведення публічних
торгів з їх продажу.
59.4. Податкова вимога надсилається також платникам податків,
які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми
податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без
попереднього надсилання (вручення) податкового
повідомлення-рішення.
59.5. У разі коли у платника податків, якому надіслано
(вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується,
погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника
податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.
Стаття 60. Відкликання податкового повідомлення-рішення

і податкової вимоги
60.1. Податкове повідомлення-рішення або податкова вимога
вважаються відкликаними, якщо:
60.1.1. сума податкового боргу самостійно погашається
платником податків або органом стягнення;
60.1.2. контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове
повідомлення-рішення про нарахування суми грошового зобов'язання
або податкову вимогу;
60.1.3. контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового
зобов'язання раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення
або суму податкового боргу, визначену в податковій вимозі;
60.1.4. рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується
повідомлення-рішення контролюючого органу або сума податкового
боргу, визначена в податковій вимозі;
60.1.5. рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується
сума грошового зобов'язання, визначена у податковому
повідомленні-рішенні контролюючого органу, або сума податкового
боргу, визначена в податковій вимозі.
60.2. У випадках, визначених підпунктом 60.1.1 пункту 60.1
цієї статті, податкова вимога вважається відкликаною у день,
протягом якого відбулося погашення суми податкового боргу в
повному обсязі.
60.3. У випадках, визначених підпунктом 60.1.2 пункту 60.1
цієї статті, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога
вважаються відкликаними з дня прийняття контролюючим органом
рішення про скасування такого податкового повідомлення-рішення або
податкової вимоги.
60.4. У випадках, визначених підпунктами 60.1.3 і 60.1.5
пункту 60.1 цієї статті, податкове повідомлення-рішення або
податкова вимога вважаються відкликаними з дня надходження до
платника податків податкового повідомлення-рішення або податкової
вимоги, які містять зменшену суму грошового зобов'язання або
податкового боргу.
60.5. У випадках, визначених підпунктом 60.1.4 пункту 60.1
цієї статті, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога
вважаються відкликаними у день набрання законної сили відповідним
рішенням суду.
60.6. Якщо нарахована сума грошового зобов'язання або
податкового боргу збільшується внаслідок їх адміністративного
оскарження, раніше надіслане податкове повідомлення-рішення або
податкова вимога не відкликаються. На суму збільшення грошового
зобов'язання надсилається окреме податкове повідомлення-рішення, а
на суму збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не
надсилається.
60.7. Контролюючий орган, який надіслав відповідному органу
державної податкової служби подання, визначене у пункті 59.2
статті 59 цього Кодексу, зобов'язаний подати такому органу
державної податкової служби інформацію про скасування або зміну
суми нарахованого грошового зобов'язання. Зазначена інформація
надається у порядку ( 1237-2010-п ), визначеному Кабінетом
Міністрів України.
ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження

органів державної влади щодо його здійснення
61.1. Податковий контроль - система заходів, що вживаються
контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування,
повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також
дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки,
проведення розрахункових та касових операцій, патентування,
ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням
якого покладено на контролюючі органи. { Абзац перший пункту 61.1
статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
Податковий контроль у частині здійснення заходів, що
вживаються митними органами з метою перевірки правильності
нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, є
складовою частиною митного контролю.
61.2. Податковий контроль здійснюється органами, зазначеними
у статті 41 цього Кодексу, в межах їх повноважень, встановлених
цим Кодексом.
61.3. Органи Служби безпеки України, внутрішніх справ,
податкової міліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи не
можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що
здійснюються контролюючими органами, та проводити перевірки
суб'єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування.
Стаття 62. Способи здійснення податкового контролю
62.1. Податковий контроль здійснюється шляхом:
62.1.1. ведення обліку платників податків;
62.1.2. інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності
органів державної податкової служби;
62.1.3. перевірок та звірок відповідно до вимог цього
Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку,
встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу
правовідносин.
ГЛАВА 6. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків
63.1. Облік платників податків ведеться з метою створення
умов для здійснення контролюючими органами контролю за
правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків,
нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи
державної податкової служби.
63.2. Взяттю на облік або реєстрації в органах державної
податкової служби підлягають всі платники податків.
Взяття на облік в органах державної податкової служби
юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих
осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати
того або іншого податку та збору.
63.3. З метою проведення податкового контролю платники
податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах
державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб,
відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи
(основне місце обліку), а також за місцем розташування
(реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна,
об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з
оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне
місце обліку).
Центральний орган державної податкової служби може прийняти
рішення про зміну основного місця обліку платника податків.
Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з
оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника
податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі
об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з
відповідним розділом цього Кодексу.
Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних
органах державної податкової служби за основним та неосновним
місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і
об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, органи державної податкової
служби за місцезнаходженням таких об'єктів у порядку,
встановленому центральним органом державної податкової служби.
Заява про взяття на облік платника податків за неосновним
місцем обліку подається у відповідний податковий орган протягом 10
робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації
рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об'єкта чи підрозділу,
через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню.
63.4. Взяття на облік платників податків - юридичних осіб та
їх відокремлених підрозділів здійснюється після їх державної
реєстрації чи включення відомостей про них до відповідних
державних реєстрів на умовах, що визначаються законодавчими актами
України, крім випадків, визначених цим Кодексом, коли органами
реєстрації є органи державної податкової служби або коли
проведення державної реєстрації платника податків у відповідному
статусі законодавством не передбачається.
63.5. Всі фізичні особи - платники податків та зборів
реєструються в органах державної податкової служби шляхом
включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків у порядку, визначеному цим Кодексом.
Фізичні особи - підприємці та особи, які мають намір
провадити незалежну професійну діяльність, підлягають взяттю на
облік як самозайняті особи в органах державної податкової служби
згідно з цим Кодексом.
63.6. Облік платників податків в органах державної податкової
служби ведеться за податковими номерами.
Порядок визначення податкового номера встановлюється
центральним органом державної податкової служби.
Облік осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби, ведеться за прізвищем, ім'ям, по батькові і
серією та номером діючого паспорта. У паспортах зазначених осіб
органами державної податкової служби робиться відмітка про
наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та
номером паспорта. Порядок внесення відмітки визначається
центральним органом державної податкової служби.
63.7. Орган державної податкової служби зазначає податковий
номер або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті) у всіх свідоцтвах, довідках, патентах,
в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику
податків або надсилаються йому.
Кожен платник податків зазначає податковий номер або серію та
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті) в усіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах),
платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових
документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
63.8. Особливості обліку платників податків за окремими
податками, а також окремих категорій платників податків
установлюються відповідними розділами цього Кодексу.
63.9. Документи, що подаються платниками податків для взяття
на облік в органах державної податкової служби, перевіряються у
порядку, встановленому центральним органом державної податкової
служби, і в разі виявлення помилок або подання недостовірних
відомостей повертаються для виправлення. Платники податків, які не
подали протягом 5 календарних днів, наступних за днем отримання
повернутих документів, виправлених документів для взяття на облік
в органах державної податкової служби або повторно подали такі
документи з помилками, несуть відповідальність відповідно до
закону.
63.10. Центральним органом державної податкової служби
визначаються:
63.10.1. порядок обліку платників податків і зборів;
63.10.2. перелік документів, які подаються для взяття на
облік платників податків, а також порядок подання таких
документів;
63.10.3. форми заяв, свідоцтв та документів з питань
реєстрації та обліку платників податків.
63.11. Органи державної податкової служби забезпечують
достовірність даних про платників податків в Єдиному банку даних
про платників податків - юридичних осіб та Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків, реєстрі платників податку на
додану вартість, реєстрі неприбуткових організацій та інших
реєстрах, що формуються та ведуться органами державної податкової
служби згідно з цим Кодексом, їх захист від несанкціонованого
доступу, оновлення, архівування та відновлення даних.
63.12. Інформація, що збирається, використовується та
формується органами державної податкової служби у зв'язку з
обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних і
використовується з урахуванням обмежень, передбачених для
податкової інформації з обмеженим доступом.
Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених

підрозділів юридичних осіб
64.1. Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних
осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та
зборів в органах державної податкової служби здійснюється на
підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним
реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), не
пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених
відомостей органами державної податкової служби.
64.2. Взяття на облік за основним місцем обліку платників
податків - юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних
осіб, для яких законом установлені особливості їх державної
реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, здійснюється не пізніше
наступного робочого дня з дня надходження від них відповідної
заяви, яку платник податків зобов'язаний подати у десятиденний
строк після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи
засвідчення факту створення іншим способом).
64.3. Довідка про взяття на облік платника податків
надсилається (видається) платникам податків - юридичним особам та
відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з
дня взяття на облік за основним місцем обліку.
64.4. Військові частини зобов'язані протягом 10 календарних
днів після реєстрації військової частини як суб'єкта
господарювання стати на облік в органі державної податкової служби
за місцем своєї дислокації згідно із пунктом 64.2 цієї статті. Пункт 64.4 статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
64.5. Підставою для взяття на облік (внесення змін,
перереєстрації) відокремленого підрозділу іноземної компанії,
організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, є
належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на
території України згідно із законом.
Для взяття на облік постійні представництва нерезидентів та
відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб зобов'язані
звернутися протягом 10 календарних днів з дня їх державної
реєстрації (акредитації, легалізації) в установленому порядку або
до початку провадження господарської діяльності, якщо така
реєстрація не є обов'язковою згідно із законодавством, до органів
державної податкової служби за своїм місцезнаходженням. Взяття на
облік таких платників податків здійснюється відповідно до пункту
64.2 цієї статті.
У разі встановлення органом державної податкової служби за
результатами податкового контролю ведення нерезидентом
господарської діяльності через постійне представництво на
території України без взяття на податковий облік складається акт,
який надсилається через компетентний орган України до
компетентного органу іноземної держави для організації заходів
стягнення.
Форма ( z1403-10 ) зазначеного акта затверджується
центральним органом державної податкової служби.

{ Абзац п'ятий пункту 64.5 статті 64 виключено на підставі
Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }

64.6. На обліку в органах державної податкової служби повинні
перебувати угоди про розподіл продукції та договори про спільну
діяльність на території України без створення юридичних осіб, на
яких поширюються особливості податкового обліку та оподаткування
спільної діяльності, визначені цим Кодексом.
В органах державної податкової служби не обліковуються
договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості
податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені
цим Кодексом. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку в
органах державної податкової служби та виконує обов'язки платника
податків самостійно.
Взяття на облік договору про спільну діяльність або угоди про
розподіл продукції здійснює платник податків - учасник, визначений
відповідальним за утримання та внесення податків до бюджету під
час виконання договору або угоди.
Взяття на облік договору або угоди здійснюється шляхом
додаткового взяття на облік такого учасника як платника податків -
відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під
час виконання договору або угоди.
Заяву про взяття на облік такий платник податків зобов'язаний
подати протягом 10 календарних днів після реєстрації договору або
угоди або після набрання ним чинності, якщо відповідно до
законодавства реєстрація договору не проводиться.
64.7. Центральний орган державної податкової служби визначає
порядок обліку платників податків в органах державної податкової
служби та порядок формування Реєстру великих платників податків
( z1372-10 ) на відповідний рік.
У разі включення платника податків до Реєстру великих
платників податків на нього поширюються особливості, визначені цим
Кодексом для великих платників податків.
Після включення платника податків до Реєстру великих
платників податків та отримання повідомлення центрального органу
державної податкової служби про таке включення платник податків
зобов'язаний стати на облік у спеціалізованому органі державної
податкової служби, що здійснює податкове супроводження великих
платників податків, з початку податкового періоду (календарного
року), на який сформовано Реєстр.
Щодо великих платників податків, які самостійно не стали на
облік у спеціалізованому органі державної податкової служби,
центральний орган державної податкової служби має право приймати
рішення про зміну основного місця обліку та переведення їх на
облік у спеціалізовані чи інші органи державної податкової служби.
У разі відсутності за місцем реєстрації великого платника
податків спеціалізованого органу державної податкової служби облік
такого платника податків за рішенням центрального органу державної
податкової служби здійснюється або територіально найближчим
спеціалізованим органом державної податкової служби, або іншим
органом державної податкової служби.
У разі прийняття рішення про переведення великого платника
податків на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи
інший орган державної податкової служби відповідні органи
державної податкової служби зобов'язані протягом 20 календарних
днів після прийняття такого рішення здійснити взяття на
облік/зняття з обліку такого платника податків.
Великий платник податків, щодо якого центральним органом
державної податкової служби прийнято рішення про переведення на
облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган
державної податкової служби, після взяття його на облік за новим
місцем обліку зобов'язаний сплачувати податки за місцем
попереднього обліку в органах державної податкової служби, а
подавати податкову звітність та виконувати інші обов'язки,
передбачені цим Кодексом, за новим місцем обліку. { Абзац сьомий
пункту 64.7 статті 64 в редакції Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) від
23.12.2010 }
Стаття 65. Облік самозайнятих осіб
65.1. Взяття на облік фізичних осіб - підприємців в органах
державної податкової служби здійснюється за місцем їх державної
реєстрації на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих
державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ).
Приватні нотаріуси та інші фізичні особи, умовою ведення
незалежної професійної діяльності яких згідно із законом є
державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому
органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа
(дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи
на ведення незалежної професійної діяльності, протягом 10
календарних днів після такої реєстрації зобов'язані стати на облік
в органі державної податкової служби за місцем свого постійного
проживання.
65.2. Облік самозайнятих осіб здійснюється шляхом внесення до
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі -
Державний реєстр) записів про державну реєстрацію або припинення
підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності,
перереєстрацію, постановку на облік, зняття з обліку, внесення
змін стосовно самозайнятої особи, а також вчинення інших дій, які
передбачені Порядком обліку платників податків, зборів.
65.3. Для взяття на облік фізичної особи, яка має намір
провадити незалежну професійну діяльність, така особа повинна
подати заяву та документи особисто (надіслати рекомендованим
листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до органу
державної податкової служби за місцем постійного проживання.
65.4. Орган державної податкової служби відмовляє в розгляді
документів, поданих для взяття на облік особи, яка здійснює
незалежну професійну діяльність, у разі:
65.4.1. наявності обмежень на провадження незалежної
професійної діяльності, встановлених законодавством;
65.4.2. коли документи подані за неналежним місцем обліку;
65.4.3. коли документи не відповідають встановленим вимогам,
подані не в повному обсязі або коли зазначені в різних документах
відомості є взаємно невідповідними;
65.4.4. коли фізична особа вже взята на облік як самозайнята
особа;
65.4.5. неподання для реєстрації особою, яка має намір
провадити незалежну професійну діяльність, свідоцтва про
реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що
підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної
професійної діяльності.
Після усунення причин, що були підставою для відмови у взятті
на облік самозайнятої особи, фізична особа може повторно подати
документи для взяття на облік.
65.5. Взяття на облік самозайнятої особи здійснюється органом
державної податкової служби не пізніше наступного робочого дня з
дня отримання відповідних відомостей від державного реєстратора
(для фізичних осіб - підприємців) або прийняття заяви (для осіб,
які здійснюють незалежну професійну діяльність).
Довідка про взяття на облік платника податків надсилається
(видається) фізичній особі - підприємцю або особі, яка здійснює
незалежну професійну діяльність, наступного робочого дня з дня
взяття на облік.
65.6. Видача та заміна довідки про взяття на облік платника
податків здійснюється безоплатно.
65.7. Фізичній особі, яка провадить незалежну професійну
діяльність, довідка про взяття на облік платника податків
видається органом державної податкової служби із зазначенням
строку, якщо такий строк вказаний у свідоцтві про реєстрацію чи
іншому документі (дозволі, сертифікаті тощо), що підтверджує право
фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.
65.8. Довідка про взяття на облік самозайнятої особи втрачає
чинність з моменту виникнення змін у даних про фізичну особу, які
зазначаються у такій довідці, та підлягає заміні в органі
державної податкової служби.
65.9. Самозайняті особи зобов'язані подавати до органів
державної податкової служби за місцем свого обліку відомості про
зміну облікових даних протягом місяця з дня виникнення таких змін.
Зміни до відомостей про самозайняту особу, які містяться у
Державному реєстрі, набирають чинності з дня внесення відповідного
запису до такого реєстру.
65.10. Внесення до Державного реєстру запису про припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи
незалежної професійної діяльності фізичної особи здійснюється у
разі:
65.10.1. визнання фізичної особи недієздатною або обмеження
її цивільної дієздатності - з дати набрання законної сили
відповідним рішенням суду;
65.10.2. смерті фізичної особи, у тому числі оголошення такої
особи померлою, що підтверджується свідоцтвом про смерть (витягом
з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформацією
органу державної реєстрації актів цивільного стану), а також
визнання фізичної особи безвісно відсутньою, що підтверджується
судовим рішенням;
65.10.3. внесення до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця - з дати державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
65.10.4. реєстрації припинення незалежної професійної
діяльності фізичної особи у відповідному уповноваженому органі - з
дати реєстрації;
65.10.5. закінчення строку, на який було видано свідоцтво про
реєстрацію чи інший документ (дозвіл, сертифікат тощо), - з дати
закінчення такого строку;
65.10.6. заборони судом фізичній особі провадити
підприємницьку діяльність або незалежну професійну діяльність - з
дати набрання законної сили відповідним рішенням суду, якщо інше
не визначене у рішенні суду;
65.10.7. наявності обмежень права на провадження
підприємницької діяльності або незалежної професійної діяльності,
які встановлені законодавством, - з дати надходження відповідних
документів до органу державної податкової служби за місцем обліку
фізичної особи, якщо інше не встановлено законом чи рішенням суду;
65.10.8. анулювання чи скасування згідно із законодавством
свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката
тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження
підприємницької або незалежної професійної діяльності, - з дати
такого анулювання чи скасування.
Державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької
чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення
до Державного реєстру запису про припинення такої діяльності
фізичною особою не припиняє її зобов'язань, що виникли під час
провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності,
та не змінює строків, порядків виконання таких зобов'язань та
застосування санкцій за їх невиконання.
У разі коли після внесення до Державного реєстру запису про
припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності
фізична особа продовжує провадити таку діяльність, вважається, що
вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як
самозайнятої особи.
Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників

податків
66.1. Підставами для внесення змін до облікових даних
платників податків є:
66.1.1. інформація органів державної реєстрації;
66.1.2. інформація банків та інших фінансових установ про
відкриття (закриття) рахунків платників податків;
66.1.3. документально підтверджена інформація, що надається
платниками податків;
66.1.4. інформація суб'єктів інформаційного обміну,
уповноважених вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника
податків;
66.1.5. рішення суду, що набрало законної сили;
66.1.6. дані перевірок платників податків.
66.2. Внесення змін до облікових даних платників податків
здійснюється у порядку, встановленому центральним органом
державної податкової служби.
66.3. У разі проведення державної реєстрації зміни
місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок
якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та орган
державної податкової служби, в якому на обліку перебуває платник
податків (далі - адміністративний район), а також у разі зміни
податкової адреси платника податків, органами державної податкової
служби за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем
проживання) платника податків проводяться процедури відповідно
зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків.
Підставою для зняття з обліку платника податків в одному
органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому є
надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать про
належну державну реєстрацію таких змін органами державної
реєстрації.
У такому разі платник податків зобов'язаний подати органу
державної податкової служби за новим місцезнаходженням відповідну
заяву у десятиденний строк від дня реєстрації зміни
місцезнаходження (місця проживання) у порядку, визначеному
центральним органом державної податкової служби. У разі неподання
такої заяви протягом 10 календарних днів платник податків або
посадові особи платника податків несуть відповідальність
відповідно до закону.
66.4. Платники податків - юридичні особи та їх відокремлені
підрозділи зобов'язані подати органу державної податкової служби
відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського
та/або податкового обліку юридичної особи, її відокремлених
підрозділів, у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення
змін у облікових даних платників податків, шляхом подання заяви у
порядку, визначеному центральним органом державної податкової
служби. Відповідальність за неподання такої інформації
визначається цим Кодексом.
66.5. У разі виникнення змін у даних або внесення змін до
документів, що подаються для взяття на облік згідно з цією главою,
платник податків зобов'язаний подати органу державної податкової
служби, в якому він обліковується, уточнені документи протягом
10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів.
Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку в органах

державної податкової служби юридичних осіб,

їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб
67.1. Підставами для зняття з обліку в органах державної
податкової служби юридичної особи, її відокремлених підрозділів та
самозайнятих осіб є:
67.1.1. повідомлення чи документальне підтвердження
державного реєстратора чи іншого органу державної реєстрації про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи,
закриття відокремленого підрозділу юридичної особи.
У разі коли внаслідок припинення платника податків -
юридичної особи шляхом реорганізації частина його податкових
зобов'язань чи податкового боргу залишається непогашеною, такі
податкові зобов'язання чи борг переходять (розподіляються) до
юридичних осіб - правонаступників реорганізованої юридичної особи
у порядку, визначеному цим Кодексом.
У разі коли внаслідок припинення платника податків -
юридичної особи шляхом ліквідації частина його податкових
зобов'язань чи податкового боргу залишається непогашеною, такі
податкові зобов'язання чи борг погашаються за рахунок активів
засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть
повну або додаткову відповідальність за зобов'язаннями платника
податків відповідно до закону, у межах повної або додаткової
відповідальності, а в разі ліквідації філії, відділення чи іншого
відокремленого підрозділу юридичної особи - за рахунок юридичної
особи незалежно від того, чи є вона платником податку та збору,
стосовно якого виникло податкове зобов'язання або податковий борг
таких філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу;
67.1.2. наявність хоча б однієї з підстав, визначених пунктом
65.10 статті 65 цього Кодексу для самозайнятої особи.
У випадках, що стосуються самозайнятих осіб, зняття з обліку
таких осіб здійснюється за відсутності податкового боргу або в
разі його погашення за рахунок майна зазначеної фізичної особи, що
переходить за правом спадщини у власність інших осіб, або визнання
такого податкового боргу безнадійним і списання його в
установленому порядку, коли таке майно відсутнє або не з'являються
інші особи, які вступають у права спадщини незалежно від часу
набуття таких прав.
В інших випадках грошові зобов'язання або податковий борг, що
залишаються непогашеними після ліквідації платника податків,
визначеного у цій статті, вважаються безнадійним боргом і
підлягають списанню у порядку ( 1231-2010-п ), визначеному
Кабінетом Міністрів України.
67.2. Органи державної податкової служби в установленому
законом порядку мають право звертатися до суду про винесення
судового рішення щодо:
припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності
фізичних осіб - підприємців;
відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або
підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців;
скасування державної реєстрації змін до установчих
документів.
67.3. У разі припинення юридичної особи її відокремлені
підрозділи підлягають зняттю з обліку в контролюючих органах.
Порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби
юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб
встановлюється центральним органом державної податкової служби.
67.4. Договори про спільну діяльність знімаються з обліку в
органах державної податкової служби після їх припинення,
розірвання, закінчення строку дії такого договору чи після
досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх
недійсними у судовому порядку.
Стаття 68. Інформація, що подається для обліку платників

податків органами державної реєстрації суб'єктів

підприємницької діяльності та іншими органами
68.1. Орган державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців не пізніше наступного робочого дня з дати
державної реєстрації такої особи, державної реєстрації припинення
юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця, внесення будь-яких інших записів до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повинен
передати відповідному органу державної податкової служби
повідомлення та відомості з реєстраційної картки про вчинення
реєстраційних дій, передбачених законом.
68.2. Органи, що здійснюють реєстрацію незалежної професійної
діяльності або видають дозволи на право самостійного провадження
такої діяльності, зобов'язані подавати органам державної
податкової служби відомості з документа, що підтверджує право на
провадження такої діяльності, щомісяця, але не пізніше 10 числа
наступного місяця.
68.3. Органи, що ведуть облік або реєстрацію рухомого майна
та інших активів, які є об'єктом оподаткування, зобов'язані
повідомляти про власників та/або користувачів такого рухомого
майна та інших активів, розміщених на відповідній території, або
про транспортні засоби, зареєстровані у цих органах, та їх
власників органи державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного
місяця. Порядок ( 1386-2011-п ) такого повідомлення встановлює
Кабінет Міністрів України.
68.4. Державні органи повинні подавати органам державної
податкової служби іншу інформацію у випадках, передбачених цим
Кодексом та іншими нормативно-правовими актами України.
Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників

податків у банках та інших фінансових установах
69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та
інші рахунки платникам податків - юридичним особам (як резидентам,
так і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми,
відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб,
фізичним особам - підприємцям та фізичним особам, які провадять
незалежну професійну діяльність, лише за наявності документів,
виданих органами державної податкової служби, що підтверджують
взяття їх на облік у таких органах.
69.2. Банки та інші фінансові установи зобов'язані надіслати
повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника
податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його
відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу
державної податкової служби, в якому обліковується платник
податків, протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття
рахунка (включаючи день відкриття/закриття).
У разі відкриття або закриття рахунка платника податків -
банку, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи,
повідомлення надсилається в порядку, визначеному цим пунктом, лише
в разі відкриття або закриття кореспондентського рахунка.
У разі відкриття або закриття власного кореспондентського
рахунка банки зобов'язані надіслати повідомлення до органу
державної податкової служби, в якому обліковуються, в строки,
визначені цим пунктом.
69.3. Орган державної податкової служби протягом трьох
робочих днів з дня отримання повідомлення від фінансової установи
про відкриття рахунка зобов'язаний направити повідомлення про
взяття рахунка на облік або відмову у взятті органом державної
податкової служби рахунка на облік із зазначенням підстав.
69.4. Датою початку видаткових операцій за рахунком платника
податків, визначеного пунктом 69.1 цієї статті (крім банку), у
банках та інших фінансових установах є дата отримання банком або
іншою фінансовою установою повідомлення органу державної
податкової служби про взяття рахунка на облік в органах державної
податкової служби.
69.5. Порядок ( z1426-10 ) подання та форма і зміст
повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у
банках та інших фінансових установах, перелік підстав для відмови
органів державної податкової служби у взятті рахунків на облік
визначаються центральним органом державної податкової служби за
погодженням з відповідними державними органами, які регулюють
діяльність фінансових установ.
69.6. Банки та інші фінансові установи за невиконання норм
цієї статті несуть відповідальність, передбачену цим Кодексом.

{ Абзац другий пункту 69.6 статті 69 виключено на підставі
Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }

69.7. Фізичні особи - підприємці та особи, які провадять
незалежну професійну діяльність, зобов'язані повідомляти про свій
статус банки та інші фінансові установи, в яких такі особи
відкривають рахунки.
Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників

податків
70.1. Центральний орган державної податкової служби формує та
веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі -
Державний реєстр).
До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є:
громадянами України;
іноземцями та особами без громадянства, які постійно
проживають в Україні;
іноземцями та особами без громадянства, які не мають
постійного місця проживання в Україні, але відповідно до
законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні або є
засновниками юридичних осіб, створених на території України.
Облік фізичних осіб - платників податків, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби, ведеться в окремому
реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям, по батькові та
серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера
облікової картки.
70.2. До облікової картки фізичної особи - платника податків
та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків) вноситься така інформація:
70.2.1. прізвище, ім'я та по батькові;
70.2.2. дата народження;
70.2.3. місце народження (країна, область, район, населений
пункт);
70.2.4. місце проживання, а для іноземних громадян - також
громадянство;
70.2.5. серія, номер свідоцтва про народження, паспорта
(аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли
виданий.
70.3. До інформаційної бази Державного реєстру включаються
такі дані про фізичних осіб:
70.3.1. джерела отримання доходів;
70.3.2. об'єкти оподаткування;
70.3.3. сума нарахованих та/або отриманих доходів;
70.3.4. сума нарахованих та/або сплачених податків;
70.3.5. інформація про податкову знижку та податкові пільги
платника податків.
70.4. До Державного реєстру вносяться відомості про державну
реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік фізичних осіб -
підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
Такі відомості включають:
70.4.1. дати, номери записів, свідоцтв та інших документів, а
також підстави державної реєстрації, реєстрації та взяття на
облік, припинення підприємницької чи незалежної професійної
діяльності, інші реєстраційні дані;
70.4.2. інформацію про державну реєстрацію, реєстрацію та
взяття на облік змін у даних про особу, заміну чи продовження дії
довідок про взяття на облік;
70.4.3. місце провадження діяльності, телефони та іншу
додаткову інформацію для зв'язку з фізичною особою - підприємцем
чи особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність;
70.4.4. види діяльності;
70.4.5. громадянство та номер, що використовується під час
оподаткування в країні громадянства, - для іноземців;
70.4.6. системи оподаткування із зазначенням періодів її дії.
70.5. Фізична особа - платник податків незалежно від віку (як
резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася
облікова картка платника податків та яка не включена до Державного
реєстру, зобов'язана особисто або через законного представника чи
уповноважену особу подати відповідному органу державної податкової
служби облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є
водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред'явити
документ, що посвідчує особу.
Фізична особа - платник податків, яка через свої релігійні
переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків, зобов'язана особисто подати
відповідному органу державної податкової служби повідомлення та
документи для забезпечення її обліку за прізвищем, ім'ям, по
батькові і серією та номером паспорта, а також пред'явити паспорт.
Фізична особа подає облікову картку фізичної особи - платника
податків або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків) до органу державної
податкової служби за своєю податковою адресою, а фізична особа,
яка не має постійного місця проживання в Україні, - органу
державної податкової служби за місцем отримання доходів або за
місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.
Для заповнення облікової картки фізичної особи - платника
податків використовуються дані документа, що посвідчує особу. Для
заповнення повідомлення (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків) використовуються дані
паспорта.
Форма облікової картки фізичної особи - платника податків та
повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків) і порядок їх подання
встановлюються центральним органом державної податкової служби.
Фізична особа несе відповідальність згідно із законом за
достовірність інформації, що подається для реєстрації у Державному
реєстрі.
70.6. Органи державної реєстрації актів цивільного стану,
органи внутрішніх справ зобов'язані подавати відповідним органам
державної податкової служби інформацію щодо зміни даних, які
включаються до облікової картки фізичної особи - платника
податків, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця.
Порядок ( 1386-2011-п ) подання такої інформації та взаємодії
суб'єктів інформаційних відносин визначається Кабінетом Міністрів
України. Пункт 70.6 статті 70 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
70.7. Фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати
органам державної податкової служби відомості про зміну даних, які
вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають
відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін
шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку,
визначеними центральним органом державної податкової служби.
70.8. Про проведення державної реєстрації фізичної особи -
платника податків у Державному реєстрі та внесення змін до даних,
які містяться у Державному реєстрі, центральний орган державної
податкової служби інформує орган державної податкової служби:
70.8.1. за місцем обліку фізичної особи;
70.8.2. за місцем проживання фізичної особи;
70.8.3. за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням
іншого об'єкта оподаткування фізичної особи.
70.9. За зверненням платника податків, його законного
представника або уповноваженої особи орган державної податкової
служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному
реєстрі, крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті.
У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової
картки платника податків.
Порядок формування реєстраційного номера облікової картки
платника податків ( z1388-10 ) визначається та затверджується
центральним органом державної податкової служби.
Форма ( z1388-10 ) документа і порядок його видачі
встановлюються центральним органом державної податкової служби.
70.10. Органом державної податкової служби за місцем
проживання фізичної особи - платника податків на прохання такої
особи до паспорту можуть бути внесені (сьома, восьма або дев'ята
сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника
податків з Державного реєстру.
70.11. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у
поданій обліковій картці або повідомленні (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків) фізичній
особі може бути відмовлено у реєстрації та/або внесенні відмітки
до паспорта або продовжено строк реєстрації.
70.12. Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби і мають
відмітку у паспорті) використовуються органами державної влади та
органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно
від організаційно-правових форм, включаючи установи Національного
банку України, банки та інші фінансові установи, біржі, особами,
які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними особами -
підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які
містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про
сплату податків, зокрема у разі:
70.12.1. виплати доходів, з яких утримуються податки згідно
із законодавством України. Фізичні особи зобов'язані подавати
інформацію про реєстраційний номер облікової картки юридичним та
фізичним особам, що виплачують їм доходи;
70.12.2. укладення цивільно-правових договорів, предметом
яких є об'єкти оподаткування та щодо яких виникають обов'язки щодо
сплати податків і зборів;
70.12.3. відкриття рахунків у банках або інших фінансових
установах, а також у розрахункових документах під час здійснення
фізичними особами безготівкових розрахунків;
70.12.4. заповнення фізичними особами, визначеними у пункті
70.1 цієї статті, митних декларацій під час перетину митного
кордону України;
70.12.5. сплати фізичними особами податків і зборів;
70.12.6. проведення державної реєстрації фізичних осіб -
підприємців або видачі таким особам спеціальних дозволів
(ліцензій, патентів тощо) на провадження деяких видів
господарської діяльності, а також реєстрації незалежної
професійної діяльності;
70.12.7. реєстрації майна та інших активів фізичних осіб, що
є об'єктом оподаткування, або прав на нього;
70.12.8. подання органам державної податкової служби
декларацій про доходи, майно та інші активи;
70.12.9. реєстрації транспортних засобів, що переходять у
власність фізичних осіб;
70.12.10. оформлення фізичним особам пільг, субсидій та інших
соціальних виплат з державних цільових фондів;
70.12.11. в інших випадках, визначених законами України та
іншими нормативно-правовими актами.
70.13. Документи, пов'язані з проведенням операцій,
передбачених пунктом 70.12 цієї статті, які не мають
реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії
та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства
України.
70.14. Орган державної податкової служби зазначає
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті) у всіх повідомленнях, що надсилаються йому.
Кожен платник податків зазначає реєстраційний номер своєї
облікової картки платника податків або серію та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) в усіх
звітних або інших документах, а також в інших випадках,
передбачених законодавством України.
70.15. Відомості з Державного реєстру:
70.15.1. використовуються органами державної податкової
служби виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового
законодавства України;
70.15.2. є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей
про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які
провадять незалежну професійну діяльність.
70.16. Органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування, самозайняті особи, податкові агенти подають
безоплатно в порядку ( 1386-2011-п ) , встановленому Кабінетом
Міністрів України, органам державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням інформацію про фізичних осіб, що пов'язана з
реєстрацією таких осіб як платників податків, нарахуванням,
сплатою податків і контролем за дотриманням податкового
законодавства України, із зазначенням реєстраційних номерів
облікових карток платника податків або серії та номера паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), зокрема:
70.16.1. органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування, юридичні особи та фізичні особи - підприємці,
податкові агенти - про дату прийняття на роботу або звільнення з
роботи фізичних осіб протягом 40 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а також
інформацію, передбачену статтею 51 цього Кодексу;
70.16.2. органи внутрішніх справ - про фізичних осіб, які
зареєстрували своє місце проживання у відповідному населеному
пункті чи які зняті з реєстрації в такому населеному пункті, про
зміну фізичними особами прізвища, імені, по батькові, дати і місця
народження, транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає
або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10
числа наступного місяця, а також про втрачені, викрадені паспорти
у п'ятиденний строк від дня надходження відповідних заяв від
фізичних осіб та про паспорти померлих громадян щомісяця, але не
пізніше 10 числа наступного місяця;
70.16.3. органи державної реєстрації морських, річкових та
повітряних суден - про судна, щодо яких у фізичних осіб виникає
або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше
10 числа наступного місяця;
70.16.4. органи державної реєстрації актів цивільного стану -
про фізичних осіб, які померли (для закриття облікових карток),
щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;
70.16.5. органи, що здійснюють реєстрацію приватної
нотаріальної, адвокатської, іншої незалежної професійної
діяльності та видають свідоцтва про право на провадження такої
діяльності, - про видачу або анулювання реєстраційного
посвідчення - у п'ятиденний строк від дня провадження відповідної
дії;
70.16.6. органи державної реєстрації прав - про
оподатковуване нерухоме майно, щодо якого у фізичних осіб виникає
або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10
числа наступного місяця;
70.16.7. органи опіки і піклування, виховні, лікувальні
заклади, заклади соціального захисту населення та інші заклади, що
відповідно до законодавства здійснюють опіку, піклування або
управління майном підопічного, зобов'язані повідомляти про
встановлення опіки над фізичними особами, визнаними судом
недієздатними, опіку, піклування і управління майном малолітніх,
інших неповнолітніх фізичних осіб, фізичних осіб, обмежених судом
у дієздатності, дієздатних фізичних осіб, над якими встановлене
піклування у формі патронажу, піклування або управління майном
фізичних осіб, визнаних судом безвісно відсутніми, а також про
подальші зміни, пов'язані із зазначеною опікою, піклуванням або
управлінням майном, в органи державної податкової служби за місцем
свого перебування не пізніше, як протягом п'яти календарних днів
від дня прийняття відповідного рішення;
70.16.8. інші органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування - інформацію про інші об'єкти оподаткування.
70.17. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
формується на основі Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів. Обліковим карткам
фізичних осіб, які на момент набрання чинності цим Кодексом
зареєстровані у Державному реєстрі фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів, присвоюються номери, що
відповідають ідентифікаційним номерам платників податків -
фізичних осіб. Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів, видані органами державної податкової служби у порядку,
визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим
Кодексом, вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для
використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб,
не підлягають обов'язковій заміні та є такими, що засвідчують
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків.
ГЛАВА 7. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення

діяльності державної податкової служби
71.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності
державної податкової служби - комплекс заходів із збору,
опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання
органами державної податкової служби покладених на них функцій та
завдань.
Стаття 72. Збір податкової інформації
72.1. Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності
державної податкової служби використовується інформація, що
надійшла:
72.1.1. від платників податків та податкових агентів, зокрема
інформація:
72.1.1.1. що міститься в податкових деклараціях, розрахунках,
інших звітних документах;
72.1.1.2. що міститься у наданих великими платниками податків
в електронній формі копіях документів з обліку доходів, витрат та
інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування
(податкових зобов'язань), первинних документах, які ведуться в
електронній формі, регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій
звітності, інших документах, пов'язаних з обчисленням та сплатою
податків і зборів; Підпункт 72.1.1.2 підпункту 72.1.1 пункту 72.1 статті 72 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від
07.07.2011 }
72.1.1.3. про фінансово - господарські операції платників
податків;
72.1.1.4. про застосування реєстраторів розрахункових
операцій;
72.1.2. від органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та Національного банку України, зокрема інформація:
72.1.2.1. про об'єкти оподаткування, що надаються та/або
реєструються такими органами. Зазначена інформація повинна
містити, зокрема, вид, характеристики, індивідуальні ознаки
об'єкта оподаткування (в разі наявності), за якими його можна
ідентифікувати;
72.1.2.2. про результати здійснення державного контролю за
господарською діяльністю платника податків;
72.1.2.3. що міститься у звітних документах (крім
персоніфікованої статистичної інформації, фінансових звітів), які
подаються платником податків органам виконавчої влади та/або
органам місцевого самоврядування;
72.1.2.4. про встановлені органами місцевого самоврядування
ставки місцевих податків, зборів та надані такими органами
податкові пільги;
72.1.2.5. про дозволи, ліцензії, патенти, свідоцтва на право
провадження окремих видів діяльності, яка повинна містити,
зокрема:
найменування платника податків, якому видані такі дозволи,
ліцензії, патенти;
податковий номер або реєстраційний номер облікової картки
фізичної особи;
вид дозвільного документа;
вид діяльності, на провадження якої видано дозвільний
документ;
дату видачі дозвільного документа;
строк дії дозвільного документа, інформацію про припинення
(зупинення) дії дозвільного документа із зазначенням підстав
такого припинення (зупинення);
сплату належних платежів за видачу дозвільного документа;
перелік місць провадження діяльності, на яку видано
дозвільний документ;
72.1.2.6. про експортні та імпортні операції платників
податків;
72.1.3. від банків, інших фінансових установ - інформація про
наявність та рух коштів на рахунках платника податків;
72.1.4. від органів влади інших держав, міжнародних
організацій або нерезидентів;
72.1.5. від підрозділів податкової служби та митних органів -
за результатами податкового контролю;
72.1.6. для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності
також використовується інша інформація, оприлюднена як така, що
підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства та/або
добровільно чи за запитом надана органу державної податкової
служби в установленому законом порядку.
Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної

податкової служби
73.1. Інформація, визначена у статті 72 цього Кодексу,
безоплатно надається органам державної податкової служби
періодично або на окремий письмовий запит органу державної
податкової служби у терміни, визначені пунктом 73.2 цього Кодексу.
73.2. До інформації, що надається періодично, належить
інформація, визначена у підпунктах 72.1.1.1, 72.1.1.2, 72.1.1.3 (в
частині обов'язку платника податків надавати розшифровку
податкового кредиту та податкових зобов'язань у розрізі
контрагентів, передбачених розділом V цього Кодексу), 72.1.1.4,
72.1.2.1, 72.1.2.3, 72.1.2.4, 72.1.2.5, 72.1.2.6 підпункту 72.1.2,
підпункті 72.1.5 статті 72 цього Кодексу.
У разі коли іншими розділами цього Кодексу не визначено інші
строки надання такої інформації:
73.2.1. інформація, зазначена у підпунктах 72.1.2.1 та
72.1.2.5 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу,
надається органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування щомісяця протягом 10 календарних днів місяця, що
настає за звітним;
73.2.2. інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.3 підпункту
72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу, надається органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом 10
календарних днів з дня подання такої звітності відповідному органу
виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Органами
державної статистики інформація надається відповідно до плану
державних статистичних спостережень;
73.2.3. інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.4 підпункту
72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу, надається органами
місцевого самоврядування не пізніше 10 календарних днів з дати
набрання чинності відповідним рішенням;
73.2.4. інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.6 підпункту
72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу, надається спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи у строк, визначений спільним наказом спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі
митної справи та центрального органу державної податкової служби
України, але не рідше ніж кожні 10 календарних днів.
Порядок подання інформації органам державної податкової
служби ( 1245-2010-п ) визначається Кабінетом Міністрів України.
73.3. Органи державної податкової служби мають право
звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних
відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний
перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної
для виконання покладених на органи державної податкової служби
функцій, завдань, та її документального підтвердження.
Такий запит підписується керівником (заступником керівника)
органу державної податкової служби і повинен містити перелік
інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а
також підстави для надіслання запиту.
Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику
податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності
хоча б однієї з таких підстав:
1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в
установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про
порушення платником податків податкового, валютного законодавства,
законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого
покладено на органи державної податкової служби;
2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи,
послуги) під час проведення перевірок;
3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових
деклараціях, поданих платником податків; { Абзац шостий пункту
73.3 статті 73 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від
07.07.2011 }
4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким
платником податків податкової накладної покупцю або про порушення
правил заповнення податкової накладної; { Абзац пункту 73.3 статті
73 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
5) у разі проведення зустрічної звірки; { Абзац пункту 73.3
статті 73 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
6) в інших випадках, визначених цим Кодексом. { Абзац пункту
73.3 статті 73 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від
07.07.2011 }
Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом
з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під
розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних
відносин або його посадовій особі.
Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин
зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу
державної податкової служби, та її документальне підтвердження
протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту
(якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит
складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та
другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку
надавати відповідь на такий запит.
Інформація на запит органу державної податкової служби
надається Національним банком України, іншими банками безоплатно у
порядку і обсягах, встановлених Законом України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ).
Порядок отримання інформації органами державної податкової
служби за їх письмовим запитом ( 1245-2010-п ) визначається
Кабінетом Міністрів України.
73.4. Інформація про наявність та рух коштів на рахунках
платника податків надається в обсягах більших, ніж передбачені
пунктом 73.3 цієї статті, банками та іншими фінансовими установами
контролюючим органам за рішенням суду. Для отримання такої
інформації контролюючий орган звертається до суду.
73.5. З метою отримання податкової інформації органи
державної податкової служби мають право проводити зустрічні звірки
даних суб'єктів господарювання щодо платника податків.
Зустрічною звіркою вважається співставлення даних первинних
бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що
здійснюється органами державної податкової служби з метою
документального підтвердження господарських відносин з платником
податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і
якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для
з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника
податків.
Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку
( 1232-2010-п ), визначеному Кабінетом Міністрів України.
За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка
надається суб'єкту господарювання у десятиденний термін.
Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації
74.1. Податкова інформація, зібрана відповідно до цього
Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах
органів державної податкової служби або безпосередньо посадовими
(службовими) особами органів державної податкової служби.
Перелік інформаційних баз, а також форми і методи опрацювання
інформації визначаються центральним органом державної податкової
служби.
74.2. Зібрана податкова інформація та результати її
опрацювання використовуються для виконання покладених на органи
державної податкової служби функцій та завдань.
ГЛАВА 8. ПЕРЕВІРКИ
Стаття 75. Види перевірок
75.1. Органи державної податкової служби мають право
проводити камеральні, документальні (планові або позапланові;
виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.
Камеральні та документальні перевірки проводяться органами
державної податкової служби в межах їх повноважень виключно у
випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні
перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за
дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби.
75.1.1. Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у
приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі
даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника
податків.
75.1.2. Документальною перевіркою вважається перевірка,
предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування
та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а
також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання
роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору,
оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та
яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків),
фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового
та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом,
первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та
податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків
та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби,
а також отриманих в установленому законодавством порядку органом
державної податкової служби документів та податкової інформації, у
тому числі за результатами перевірок інших платників податків.
Документальна планова перевірка проводиться відповідно до
плану-графіка перевірок.
Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані
роботи органу державної податкової служби і проводиться за
наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.
Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка
проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем
розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться
така перевірка.
Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка
проводиться в приміщенні органу державної податкової служби.
75.1.3. Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за
місцем фактичного провадження платником податків діяльності,
розташування господарських або інших об'єктів права власності
такого платника. Така перевірка здійснюється органом державної
податкової служби щодо дотримання норм законодавства з питань
регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків
розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності
документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців відповідно до закону, ліцензій,
патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг
підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо
укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з
працівниками (найманими особами).
До введення в дію положень щодо спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва
не проводиться фактична перевірка фізичної особи - підприємця, яка
не зареєстрована платником податку на додану вартість, та
юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану
вартість до складу єдиного податку. { Підпункт 75.1.3 пункту 75.1
статті 75 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011 } Підпункт 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевірки
76.1. Камеральна перевірка проводиться посадовими особами
органу державної податкової служби без будь-якого спеціального
рішення керівника такого органу або направлення на її проведення.
Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність
суцільним порядком.
Згода платника податків на перевірку та його присутність під
час проведення камеральної перевірки не обов'язкова.
76.2. Порядок оформлення результатів камеральної перевірки
здійснюється відповідно до вимог статті 86 цього Кодексу.
Стаття 77. Порядок проведення документальних планових

перевірок
77.1. Документальна планова перевірка повинна бути
передбачена у плані-графіку проведення планових документальних
перевірок.
77.2. До плану-графіка проведення документальних планових
перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо
несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства,
контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.
Періодичність проведення документальних планових перевірок
платників податків визначається залежно від ступеня ризику в
діяльності таких платників податків, який поділяється на високий,
середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем
ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три
календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних
роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік.
Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік
ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним
органом державної податкової служби.
Платники податків - юридичні особи, що відповідають
критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154, та у яких сума
сплаченого до бюджету податку на додану вартість становить не
менше п'яти відсотків від задекларованого доходу за звітний
податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених
податків яких становить не менше п'яти відсотків від
задекларованого доходу за звітний податковий період, включаються
до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки.
Зазначена норма не поширюється на таких платників податків у разі
порушення ними статей 45, 49, 50, 51, 57 цього Кодексу.
77.3. Забороняється проведення документальної планової
перевірки за окремими видами зобов'язань перед бюджетами, крім
правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку з
доходів фізичних осіб та зобов'язань за бюджетними позиками і
кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.
77.4. Про проведення документальної планової перевірки
керівником органу державної податкової служби приймається рішення,
яке оформлюється наказом.
Право на проведення документальної планової перевірки
платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше
ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки
вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з
повідомленням про вручення копію наказу про проведення
документальної планової перевірки та письмове повідомлення із
зазначенням дати початку проведення такої перевірки.
77.5. У разі планування різними контролюючими органами у
звітному періоді проведення перевірки одного й того самого
платника податків така перевірка проводиться зазначеними органами
одночасно. Порядок координації проведення планових виїзних
перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати
контроль за нарахуванням та сплатою податків та зборів
( 1234-2010-п ), визначається Кабінетом Міністрів України.
77.6. Допуск посадових осіб органів податкової служби до
проведення документальної планової виїзної перевірки здійснюється
згідно із статтею 81 цього Кодексу. Документальна планова невиїзна
перевірка здійснюється у порядку, передбаченому статтею 79 цього
Кодексу.
77.7. Строки проведення документальної планової перевірки
встановлені статтею 82 цього Кодексу.
77.8. Перелік матеріалів, які можуть бути підставою для
висновків під час проведення документальної планової перевірки, та
порядок надання платниками податків документів для такої перевірки
встановлено статтями 83, 85 цього Кодексу.
77.9. Порядок оформлення результатів документальної планової
перевірки встановлено статтею 86 цього Кодексу.
Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових

перевірок
78.1. Документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється
за наявності хоча б однієї з таких обставин:
78.1.1. за наслідками перевірок інших платників податків або
отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про
можливі порушення платником податків податкового, валютного та
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
органи державної податкової служби, якщо платник податків не
надасть пояснення та їх документальні підтвердження на
обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби
протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;
78.1.2. платником податків не подано в установлений законом
строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання
передбачено законом;
78.1.3. платником податків подано органу державної податкової
служби уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період,
який перевірявся органом державної податкової служби;
78.1.4. виявлено недостовірність даних, що містяться у
податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник
податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на
письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти
робочих днів з дня отримання запиту;
78.1.5. платником податків подано в установленому порядку
органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки
або скаргу на прийняте за її результатами податкове
повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий
перегляд результатів відповідної перевірки або скасування
прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у
разі, коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях)
посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки,
та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки.
Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом
оскарження;
78.1.6. виключено;
78.1.7. розпочато процедуру реорганізації юридичної особи
(крім перетворення), припинення юридичної особи або
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, порушено
провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або
подано заяву про зняття з обліку платника податків;
78.1.8. платником подано декларацію, в якій заявлено до
відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності
підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу,
та/або з від'ємним значенням з податку на додану вартість, яке
становить більше 100 тис. гривень.
Документальна позапланова виїзна перевірка з підстав,
визначених у цьому підпункті, проводиться виключно щодо законності
декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на
додану вартість та/або з від'ємного значення з податку на додану
вартість, яке становить більше 100 тис. гривень;
78.1.9. щодо платника податку подано скаргу про ненадання
таким платником податків податкової накладної покупцю або про
порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання
таким платником податків пояснень та документального підтвердження
на письмовий запит органу державної податкової служби протягом
десяти робочих днів з дня його отримання;
78.1.10. виключено;
78.1.11. отримано постанову суду (ухвалу суду) про
призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого,
прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних
справах, що перебувають у їх провадженні;
78.1.12. органом державної податкової служби вищого рівня в
порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб органу
державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку
документів обов'язкової звітності платника податків або матеріалів
документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого
рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам
законодавства або неповне з'ясування під час перевірки питань, що
повинні бути з'ясовані під час перевірки для винесення
об'єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи
державної податкової служби.
Рішення про проведення документальної позапланової перевірки
в цьому випадку приймається органом державної податкової служби
вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно посадових осіб органу
державної податкової служби нижчого рівня, які проводили
документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато
службове розслідування або порушено кримінальну справу;
78.1.13. у разі отримання інформації про ухилення податковим
агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам
(у тому числі без документального оформлення) заробітної плати,
пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань,
що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення
платником податків трудових договорів з найманими особами згідно
із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без
державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з
питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.
78.2. Обмеження у підставах проведення перевірок платників
податків, визначені цим Кодексом, не поширюються на перевірки, що
проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки,
що проводяться у межах порушеної кримінальної справи.
78.3. Працівникам податкової міліції забороняється брати
участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок
платників податків, що проводяться органами державної податкової
служби, якщо такі перевірки не пов'язані з веденням
оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ,
порушених стосовно таких платників податків (посадових осіб
платників податків), що знаходяться в їх провадженні. Перевірки
платників податків податковою міліцією проводяться у межах
повноважень, визначених законом, та у порядку, передбаченому
Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ),
Кримінально-процесуальним кодексом України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ) та іншими законами України.
78.4. Про проведення документальної позапланової перевірки
керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке
оформлюється наказом.
Право на проведення документальної позапланової перевірки
платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку
проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу
про проведення документальної позапланової перевірки.
78.5. Допуск посадових осіб органів податкової служби до
проведення документальної позапланової виїзної перевірки
здійснюється згідно із статтею 81 цього Кодексу. Документальна
позапланова невиїзна перевірка здійснюється у порядку,
передбаченому статтею 79 цього Кодексу.
78.6. Строки проведення документальної позапланової перевірки
встановлені статтею 82 цього Кодексу.
78.7. Перелік матеріалів, які можуть бути підставою для
висновків під час проведення документальної позапланової
перевірки, та порядок надання платниками податків документів для
такої перевірки встановлено статтями 83, 85 цього Кодексу.
78.8. Порядок оформлення результатів документальної
позапланової перевірки встановлено статтею 86 цього Кодексу.
Стаття 79. Особливості проведення документальної невиїзної

перевірки
79.1. Документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі
прийняття керівником органу державної податкової служби рішення
про її проведення та за наявності обставин для проведення
документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього
Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі
зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу
документів та даних, наданих платником податків у визначених цим
Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений
законом.
79.2. Документальна позапланова невиїзна перевірка
проводиться посадовими особами органу державної податкової служби
виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової
служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику
податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або
вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку
копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної
перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце
проведення такої перевірки.
79.3. Присутність платників податків під час проведення
документальних невиїзних перевірок не обов'язкова.
Стаття 80. Порядок проведення фактичної перевірки
80.1. Фактична перевірка здійснюється без попередження
платника податків (особи).
80.2. Фактична перевірка може проводитися на підставі рішення
керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія
якого вручається платнику податків або його уповноваженому
представнику під розписку до початку проведення такої перевірки,
та за наявності хоча б однієї з таких обставин:
80.2.1. у разі коли за результатами перевірок інших платників
податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення
платником податків законодавства щодо виробництва та обігу
підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових
операцій, ведення касових операцій, наявності документа, що
підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців відповідно до закону, патентів, ліцензій та інших
документів, контроль за наявністю яких покладено на органи
державної податкової служби, та виникає необхідність перевірки
таких фактів; Підпункт 80.2.1 пункту 80.2 статті 80 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
80.2.2. у разі отримання в установленому законодавством
порядку інформації від державних органів або органів місцевого
самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником
податків законодавства, контроль за яким покладено на органи
державної податкової служби, зокрема, щодо здійснення платниками
податків розрахункових операцій, ведення касових операцій,
наявності документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону,
патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких
покладено на органи державної податкової служби, виробництва та
обігу підакцизних товарів; Підпункт 80.2.2 пункту 80.2 статті 80 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
80.2.3. письмового звернення покупця (споживача), оформленого
відповідно до закону, про порушення платником податків
установленого порядку проведення розрахункових операцій, касових
операцій, патентування або ліцензування;
80.2.4. неподання суб'єктом господарювання в установлений
законом строк обов'язкової звітності про використання реєстраторів
розрахункових операцій, розрахункових книжок та книг обліку
розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками;
80.2.5. отримання в установленому законодавством порядку
інформації про порушення вимог законодавства в частині
виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів та цільового використання
спирту платниками податків, а також здійснення функцій, визначених
законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів; Підпункт 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
80.2.6. у разі виявлення за результатами попередньої
перевірки порушення законодавства з питань, визначених у пункті
75.1.3;
80.2.7. у разі отримання в установленому законодавством
порядку інформації про використання праці найманих осіб без
належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями
доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету,
а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без
державної реєстрації.
80.3. Фактична перевірка, що здійснюється за наявності
обставини, визначеної у пункті 80.2.6, може бути проведена для
контролю щодо припинення порушення законодавства з питань,
визначених у пункті 75.1.3, одноразово протягом 12 місяців з дати
складання акта за результатами попередньої перевірки.
80.4. Перед початком фактичної перевірки, з питань дотримання
порядку здійснення розрахункових операцій та ведення касових
операцій, посадовими особами органів державної податкової служби
на підставі підпункту 20.1.9 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу
може бути проведена контрольна розрахункова операція.
80.5. Допуск посадових осіб органів податкової служби до
проведення фактичної перевірки здійснюється згідно із статтею 81
цього Кодексу.
80.6. Під час проведення фактичної перевірки в частині
дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового
договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими
особами), в тому числі тим, яким установлено випробування,
перевіряється наявність належного оформлення трудових відносин,
з'ясовуються питання щодо ведення обліку роботи, виконаної
працівником, обліку витрат на оплату праці, відомості про оплату
праці працівника. Для з'ясування факту належного оформлення
трудових відносин з працівником, який здійснює трудову діяльність,
можуть використовуватися документи, що посвідчують особу, або інші
документи, які дають змогу її ідентифікувати (посадове
посвідчення, посвідчення водія, санітарна книжка тощо).
80.7. Фактична перевірка проводиться двома і більше
посадовими особами органу державної податкової служби у
присутності посадових осіб суб'єкта господарювання або його
представника та/або особи, що фактично здійснює розрахункові
операції.
80.8. Під час проведення перевірки посадовими особами, які
здійснюють таку перевірку, може проводитися хронометраж
господарських операцій. За результатами хронометражу складається
довідка, яка підписується посадовими особами органу державної
податкової служби та посадовими особами суб'єкта господарювання
або його представника та/або особами, що фактично здійснюють
господарські операції.
80.9. Строки проведення фактичної перевірки встановлені
статтею 82 цього Кодексу.
80.10. Порядок оформлення результатів фактичної перевірки
встановлено статтею 86 цього Кодексу.
Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб органів

державної податкової служби до проведення

документальних виїзних та фактичних перевірок
81.1. Посадові особи органу державної податкової служби мають
право приступити до проведення документальної виїзної перевірки,
фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення,
визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у
випадках, визначених цим Кодексом, таких документів: { Абзац
перший пункту 81.1 статті 81 в редакції Закону N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
направлення на проведення такої перевірки, в якому
зазначаються дата видачі, найменування органу державної податкової
служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки,
найменування та реквізити суб'єкта (об'єкта), перевірка якого
проводиться (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника
податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова),
підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище
посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку.
Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності
підпису керівника органу державної податкової служби або його
заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової
служби; { Абзац другий пункту 81.1 статті 81 в редакції Закону
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
копії наказу про проведення перевірки; { Абзац пункту 81.1
статті 81 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на
проведення перевірки. { Абзац пункту 81.1 статті 81 в редакції
Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим
Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або
особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих
документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з
порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для
недопущення посадових (службових) осіб органу державної податкової
служби до проведення документальної виїзної або фактичної
перевірки. { Абзац пункту 81.1 статті 81 в редакції Закону
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
Відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб
платника податків (його представників або осіб, які фактично
проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших
підставах, ніж визначені в абзаці п'ятому цього пункту, не
дозволяється. { Абзац шостий пункту 81.1 статті 81 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
При пред'явленні направлення платнику податків та/або
посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам
або особам, які фактично проводять розрахункові операції) такі
особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища,
імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.
У разі відмови платника податків та/або посадових (службових)
осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично
проводять розрахункові операції) розписатися у направленні на
перевірку посадовими (службовими) особами органу державної
податкової служби складається акт, який засвідчує факт відмови. У
такому випадку акт про відмову від підпису у направленні на
перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки.
81.2. У разі відмови платника податків та/або посадових
(службових) осіб платника податків (його представників або осіб,
які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових
(службових) осіб органу державної податкової служби до проведення
перевірки складається акт, який засвідчує факт відмови.
81.3. Під час проведення перевірок посадові (службові) особи
органів державної служби повинні діяти у межах повноважень,
визначених цим Кодексом.
Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та
фізичні особи - платники податків під час перевірки, що
проводиться органами державної податкової служби, зобов'язані
виконувати вимоги органів державної податкової служби щодо
усунення виявлених порушень законів про оподаткування і підписати
акт (довідку) про проведення перевірки та мають право надати
заперечення на цей акт (довідку).
Стаття 82. Строки проведення виїзних перевірок
82.1. Тривалість перевірок, визначених у статті 77 цього
Кодексу, не повинна перевищувати 30 робочих днів для великих
платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва -
10 робочих днів, інших платників податків - 20 робочих днів.
Продовження строків проведення перевірок, визначених у статті
77 цього Кодексу, можливе за рішенням керівника органу державної
податкової служби не більш як на 15 робочих днів для великих
платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не
більш як на 5 робочих днів, інших платників податків - не більш як
на 10 робочих днів.
82.2. Тривалість перевірок, визначених у статті 78 цього
Кодексу (крім перевірок, що проводяться за наявності обставин,
визначених у підпункті 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу,
тривалість яких встановлена у статті 200 цього Кодексу), не
повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників
податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів,
інших платників податків - 10 робочих днів.
Продовження строків проведення перевірок, визначених у статті
78 цього Кодексу, можливе за рішенням керівника органу державної
податкової служби не більш як на 10 робочих днів для великих
платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не
більш як на 2 робочих дні, інших платників податків - не більш як
на 5 робочих днів.
82.3. Тривалість перевірок, визначених статтею 80 цього
Кодексу, не повинна перевищувати 10 діб.
Продовження строку таких перевірок здійснюється за рішенням
керівника органу державної податкової служби не більш як на 5 діб.
Підставами для подовження строку перевірки є:
82.3.1. заява суб'єкта господарювання (у разі необхідності
подання ним документів, які стосуються питань перевірки);
82.3.2. змінний режим роботи або підсумований облік робочого
часу суб'єкта господарювання та/або його господарських об'єктів.
82.4. Проведення документальної виїзної планової та
позапланової перевірки великого платника податків може бути
зупинено за рішенням керівника податкового органу, що оформляється
наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається
платнику податків або його уповноваженому представнику під
розписку, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний
строк.
Зупинення документальної виїзної планової, позапланової
перевірки перериває перебіг строку проведення перевірки в разі
вручення платнику податків або його уповноваженому представнику
під розписку копії наказу про зупинення документальної виїзної
планової, позапланової перевірки.
При цьому перевірка може бути зупинена на загальний строк, що
не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення
експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів
щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом
позовів з питань, пов'язаних з предметом перевірки, відновлення
платником податків втрачених документів перевірка може бути
зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур.
Загальний термін проведення перевірок, визначених у пунктах
200.10 та 200.11 статті 200 цього Кодексу, з урахуванням
установлених цим пунктом строків зупинення не може перевищувати 60
календарних днів.
Стаття 83. Матеріали, які є підставами для висновків

під час проведення перевірок
83.1. Для посадових осіб органів державної податкової служби
під час проведення перевірок підставами для висновків є:
83.1.1. документи, визначені цим Кодексом;
83.1.2. податкова інформація;
83.1.3. експертні висновки;
83.1.4. судові рішення;
83.1.5. виключено;
83.1.6. інші матеріали, отримані в порядку та у спосіб,
передбачені цим Кодексом або іншими законами, контроль за
дотриманням яких покладений на органи державної податкової служби.
Стаття 84. Проведення експертизи під час здійснення

податкового контролю органами державної

податкової служби
84.1. Експертиза проводиться у разі, коли для вирішення
питань, що мають значення для здійснення податкового контролю,
необхідні спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, техніки,
економіки та в інших галузях. Залучення експерта здійснюється на
договірних засадах та за рахунок коштів сторони, що є ініціатором
залучення експерта.
84.2. Експертиза призначається за заявою платника податків
або за рішенням керівника (або його заступника) органу державної
податкової служби, в яких зазначаються:
84.2.1. підстави для залучення експерта;
84.2.2. прізвище, ім'я та по батькові експерта;
84.2.3. реквізити платника податків, стосовно якого
здійснюється податковий контроль;
84.2.4. питання, поставлені до експерта;
84.2.5. документи, предмети та інші матеріали, які подаються
на розгляд експерта.
84.3. Орган державної податкової служби, керівник (або
заступник) якого призначив проведення експертизи, зобов'язаний
ознайомити платника податків (його представника) з рішенням про
проведення експертизи, а після закінчення експертизи - з висновком
експерта.
84.4. виключено.
84.5. Експерт має право ознайомлюватися з поданими йому
матеріалами, які стосуються предмета експертизи, та просити
надання додаткових матеріалів.
Експерт має право відмовитися від надання висновку, якщо
поданих матеріалів недостатньо або такий експерт не володіє
необхідними знаннями для проведення зазначеної експертизи.
84.6. За надання завідомо неправдивого висновку експерт несе
відповідальність відповідно до закону.
Стаття 85. Надання платниками податків документів
85.1. Забороняється витребування документів від платника
податків будь-якими посадовими (службовими) особами органів
державної податкової служби у випадках, не передбачених цим
Кодексом.
85.2. Платник податків зобов'язаний надати посадовим
(службовим) особам органів державної податкової служби у повному
обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом
перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після
початку перевірки.
При цьому великий платник податків зобов'язаний також надати
в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації
електронного підпису підзвітних осіб копії документів з обліку
доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням
об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних
документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової
звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою
податків і зборів (якщо такі документи створюються ним в
електронній формі), не пізніше робочого дня, наступного за днем
початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки,
документальної невиїзної перевірки.
Для платників податків, які відповідно до цього пункту
зобов'язані надавати інформацію в електронній формі, загальний
формат та порядок подачі такої інформації визначаються центральним
органом державної податкової служби. У разі невстановлення
електронного формату та порядку надання такої інформації платник
податків звільняється від обов'язку подання її в електронній
формі. Пункт 85.2 статті 85 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від
07.07.2011 - набирає чинності з 1 січня 2012 року у частині
порядку надання інформації в електронній формі }
85.3. Документи, що містять комерційну таємницю або є
конфіденційними, передаються окремо із зазначенням посадової
(службової) особи, що їх отримала. Передача таких документів для
їх огляду, вивчення і їх повернення оформляються актом у довільній
формі, який підписують посадова (службова) особа органу державної
податкової служби та платник податків (його представник).
85.4. При проведенні перевірок посадові особи органу
державної податкової служби мають право отримувати у платників
податків належним чином завірені копії первинних
фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що
свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування,
несплату податків, зборів (обов'язкових платежів), порушення вимог
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
органи державної податкової служби.
85.5. Забороняється вилучення оригіналів первинних
фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів за
винятком випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом.
85.6. У разі відмови платника податків або його законних
представників надати копії документів посадовій (службовій) особі
органу державної податкової служби така особа складає акт у
довільній формі, що засвідчує факт відмови, із зазначенням посади,
прізвища, імені, по батькові платника податків (його законного
представника) та переліку документів, які йому запропоновано
подати. Зазначений акт підписується посадовою (службовою) особою
органу державної податкової служби та платником податків або його
законним представником. У разі відмови платника податків або його
законного представника від підписання зазначеного акта в ньому
вчиняється відповідний запис.
85.7. Отримання копій документів оформляється описом. Копія
опису, складеного посадовими (службовими) особами органу державної
податкової служби, вручається під підпис платнику податків або
його законному представнику. Якщо платник податків або його
законний представник відмовляється від засвідчення опису або від
підпису про отримання копії опису, то посадові (службові) особи
органу державної податкової служби, які отримують копії, роблять
відмітку про відмову від підпису.
85.8. Посадова (службова) особа органу державної податкової
служби, яка проводить перевірку, у випадках, передбачених цим
Кодексом, має право отримувати від платника податків або його
законних представників копії документів, що належать до предмета
перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника
податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за
наявності).
85.9. У разі коли до початку або під час проведення перевірки
оригінали первинних документів, облікових та інших регістрів,
фінансової та статистичної звітності, інших документів з питань
обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи, були вилучені правоохоронними та іншими
органами, зазначені органи зобов'язані надати для проведення
перевірки контролюючому органу копії зазначених документів або
забезпечити доступ до перевірки таких документів.
Такі копії, засвідчені печаткою та підписами посадових
(службових) осіб правоохоронних та інших органів, якими було
здійснено вилучення оригіналів документів, або яким було
забезпечено доступ до перевірки вилучених документів, повинні бути
надані протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового
запиту контролюючого органу.
У разі якщо документи, зазначені в абзаці першому цього
пункту, було вилучено правоохоронними та іншими органами, терміни
проведення такої перевірки, у тому числі розпочатої, переносяться
до дати отримання вказаних копій документів або забезпечення
доступу до них.
Стаття 86. Оформлення результатів перевірок
86.1. Результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у
формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу
державної податкової служби та платниками податків або їх
законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення
під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення
відсутні, складається довідка.
Акт (довідка), складений за результатами перевірки та
підписаний посадовими особами, які проводили перевірку, у строки
визначені цим Кодексом, надається платнику податків або його
законному представнику, який зобов'язаний його підписати.
Строк складення акта (довідки) про результати перевірки не
зараховується до строку проведення перевірки, встановленого цим
Кодексом (з урахуванням його продовження).
У разі незгоди платника податків з висновками акта такий
платник зобов'язаний підписати такий акт перевірки із
зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним
примірником акта або окремо у строки, передбачені цим Кодексом.
86.2. За результатами камеральної перевірки у разі
встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який
підписується посадовими особами такого органу, які проводили
перевірку, і після реєстрації в органі державної податкової служби
вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих
днів платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 цього
Кодексу.
86.3. Акт (довідка) документальної виїзної перевірки, що
визначено статтями 77 і 78 цього Кодексу, складається у двох
примірниках, підписується посадовими особами органу державної
податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в
органі державної податкової служби протягом п'яти робочих днів з
дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення
перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або
перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).
У разі відмови платника податків або його законних
представників від підписання акта (довідки) посадовими особами
органу державної податкової служби складається відповідний акт, що
засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про
результати виїзної планової чи позапланової документальної
перевірки у день його підписання або відмови від підписання
вручається або надсилається платнику податків чи його законному
представнику.
Відмова платника податків або його законних представників від
підписання акта перевірки або отримання його примірника не
звільняє платника податків від обов'язку сплатити визначені
органом державної податкової служби за результатами перевірки
грошові зобов'язання.
У разі відмови платника податків або його законних
представників від отримання примірника акта або довідки про
результати перевірки або неможливості його вручення та підписання
у зв'язку з відсутністю платника податків або його законних
представників за місцезнаходженням такий акт або довідка
надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58
цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових
повідомлень-рішень. У зазначених у цьому абзаці випадках органом
державної податкової служби складається відповідний акт.
86.4. Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки
складається у двох примірниках, підписується посадовими особами
органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та
реєструється в органі державної податкової служби протягом п'яти
робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для
проведення перевірки строку (для платників податків, які мають
філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом
10 робочих днів).
Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки після його
реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним
представникам. У разі відмови платника податків або його законних
представників від підписання акта (довідки) перевірки посадовими
особами органу державної податкової служби складається відповідний
акт, що засвідчує факт такої відмови. Відмова платника податків
або його законних представників від підписання акта перевірки не
звільняє такого платника податків від обов'язку сплатити визначені
органом державної податкової служби за результатами перевірки
грошові зобов'язання. Заперечення по акту перевірки розглядаються
у порядку і строки, передбачені пунктом 86.7 цієї статті.
Податкове повідомлення-рішення приймається у порядку і строки,
передбачені пунктом 86.8 цієї статті.
86.5. Акт (довідка) про результати фактичних перевірок,
визначених статтею 80 цього Кодексу, складається у двох
примірниках, підписується посадовими особами органів державної
податкової служби, які проводили перевірку, реєструється не
пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки. Акт
(довідка) про результати зазначених перевірок підписується особою,
яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його
законними представниками (у разі наявності).
Підписання акта (довідки) таких перевірок особою, яка
здійснювала розрахункові операції, платником податків та його
законними представниками (у разі наявності) та посадовими особами
органу державної податкової служби, які проводили перевірку,
здійснюється за місцем проведення перевірки або у приміщенні
органу державної податкової служби.
У разі відмови платника податків, його законних представників
або особи, яка здійснювала розрахункові операції, від підписання
акта (довідки), посадовими особами органу державної податкової
служби складається акт, що засвідчує факт такої відмови. Один
примірник акта або довідки про результати перевірки не пізніше
наступного робочого дня після його складення реєструється в
журналі реєстрації актів податкового органу і не пізніше
наступного дня після його реєстрації вручається або надсилається
платнику податків, його законному представнику або особі, яка
здійснювала розрахункові операції.
У разі відмови платника податків або його законних
представників від отримання примірника акта (довідки) перевірки чи
неможливості його вручення платнику податків або його законним
представникам чи особі, яка здійснювала розрахункові операції з
будь-яких причин, такий акт або довідка надсилається платнику
податків у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для
надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. У зазначених
в цьому абзаці випадках органом державної податкової служби
складається відповідний акт або робиться позначка в акті або
довідці про результати перевірки.
86.6. Відмова платника податків або його законних
представників чи особи, яка здійснювала розрахункові операції, від
підписання акта перевірки або отримання його примірника не
звільняє платника податків від обов'язку сплатити визначені
органом державної податкової служби за результатами перевірки
грошові зобов'язання.
86.7. У разі незгоди платника податків або його законних
представників з висновками перевірки чи фактами та даними,
викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати
свої заперечення протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта
(довідки). Такі заперечення розглядаються органом державної
податкової служби протягом п'яти робочих днів, що настають за днем
їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв'язку з
необхідністю з'ясування обставин, що не були досліджені під час
перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків
надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього
Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.
Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має
право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник
податку зазначає у запереченнях.
У разі якщо платник податку виявив бажання взяти участь у
розгляді його заперечень до акта перевірки, орган державної
податкової служби зобов'язаний повідомити такого платника податків
про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення
надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня
з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два
робочих дні до дня їх розгляду.
Участь керівника відповідного органу державної податкової
служби (або уповноваженого ним представника) у розгляді заперечень
платника податків до акта перевірки є обов'язковою. Такі
заперечення є невід'ємною частиною акта (довідки) перевірки.
Рішення про визначення грошових зобов'язань приймається
керівником органу державної податкової служби (або його
заступником) з урахуванням результатів розгляду заперечень
платника податків (у разі їх наявності). Платник податків або його
законний представник може бути присутнім під час прийняття такого
рішення.
86.8. Податкове повідомлення-рішення приймається керівником
податкового органу (його заступником) протягом десяти робочих днів
з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта
перевірки у порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу, для
надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за
наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта
перевірки приймається з урахуванням висновку про результати
розгляду заперечень до акта перевірки - протягом трьох робочих
днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання)
письмової відповіді платнику податків.
86.9. У разі якщо грошове зобов'язання розраховується органом
державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної
відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про
оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення-рішення за
результатами такої перевірки не приймається до дня набрання
законної сили відповідним рішенням суду. Матеріали перевірки разом
з висновками органу державної податкової служби передаються
правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких
матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової
служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом
про оперативно-розшукову діяльність.
86.10. В акті перевірки зазначаються як факти заниження, так
і факти завищення податкових зобов'язань платника.
ГЛАВА 9. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ

ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення

податкового боргу платника податків
87.1. Джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або
погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні
кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт,
послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних
прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з
урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми
надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.
Сплата грошових зобов'язань або погашення податкового боргу
платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також
за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви
платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з
інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до
відповідних бюджетів.
87.2. Джерелами погашення податкового боргу платника податків
є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень,
визначених цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами.
87.3. Не можуть бути використані як джерела погашення
податкового боргу платника податків:
87.3.1. майно платника податків, надане ним у заставу іншим
особам (на час дії такої застави), якщо така застава зареєстрована
згідно із законом у відповідних державних реєстрах до моменту
виникнення права податкової застави;
87.3.2. майно, яке належить на правах власності іншим особам
та перебуває у володінні або користуванні платника податків, у
тому числі (але не виключно) майно, передане платнику податків у
лізинг (оренду), схов (відповідальне зберігання), ломбардний схов,
на комісію (консигнацію); давальницька сировина, надана
підприємству для переробки, крім її частини, що надається платнику
податків як оплата за такі послуги, а також майно інших осіб,
прийняті платником податків у заставу чи заклад, довірче та
будь-які інші види агентського управління;
87.3.3. майнові права інших осіб, надані платнику податків у
користування або володіння, а також немайнові права, у тому числі
права інтелектуальної (промислової) власності, передані в
користування такому платнику податків без права їх відчуження;
87.3.4. Кошти кредитів або позик, наданих платнику податків
кредитно-фінансовою установою, що обліковуються на позичкових
рахунках, відкритих такому платнику податків, суми акредитивів, що
виставлені на ім'я платника податків, але не відкриті, суми
авансових платежів та попередньої оплати за контрактами
підприємств суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД
ДК 009:2005) ( va375202-05 ), отримані від замовників морських та
річкових суден та інших плавучих засобів; Підпункт 87.3.4 пункту 87.3 статті 87 в редакції Закону
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
87.3.5. майно, включене до складу цілісних майнових
комплексів державних підприємств, які не підлягають приватизації,
у тому числі казенних підприємств. Порядок ( z0109-11 ) віднесення
майна до такого, що включається до складу цілісного майнового
комплексу державного підприємства, встановлюється Фондом
державного майна України;
87.3.6. майно, вільний обіг якого заборонено згідно із
законодавством України;
87.3.7. майно, що не може бути предметом застави відповідно
до Закону України "Про заставу" ( 2654-12 );
87.3.8. кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад
(депозит) або довірче управління, а також власні кошти юридичної
особи, що використовуються для виплат заборгованості з основної
заробітної плати за фактично відпрацьований час фізичним особам,
які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою.
87.4. Посадові особи, у тому числі державні виконавці, які
прийняли рішення про використання майна, визначеного пунктом 87.3
цієї статті, як джерела погашення грошового зобов'язання або
податкового боргу платника податків несуть відповідальність
відповідно до закону.
87.5. У разі якщо здійснення заходів щодо продажу майна
платника податків не привело до повного погашення суми податкового
боргу, орган стягнення може визначити додатковим джерелом
погашення податкового боргу дебіторську заборгованість платника
податків, строк погашення якої настав та право вимоги якої
переведено на органи державної податкової служби.
Така дебіторська заборгованість продовжує залишатися активом
платника податків, що має податковий борг, до надходження коштів
до бюджету за рахунок стягнення цієї дебіторської заборгованості.
Орган державної податкової служби повідомляє платника податків про
таке надходження коштів в п'ятиденний термін з дня отримання
відповідного документа.
87.6. У разі відсутності у платника податків, що є філією,
відокремленим підрозділом юридичної особи, майна, достатнього для
погашення його грошового зобов'язання або податкового боргу,
джерелом погашення грошового зобов'язання або податкового боргу
такого платника податків є майно такої юридичної особи, на яке
може бути звернено стягнення згідно з цим Кодексом.
Порядок застосування пунктів 87.5 і 87.6 цієї статті
визначається центральним органом державної податкової служби.
87.7. Забороняється будь-яка уступка грошового зобов'язання
або податкового боргу платника податків третім особам. Положення
цього пункту не поширюються на випадки, коли гарантами повного та
своєчасного погашення грошових зобов'язань платника податків є
інші особи, якщо таке право передбачено цим Кодексом.
87.8. Додатково до джерел, визначених у пункті 87.1 цієї
статті, джерелом погашення податкового боргу банків, небанківських
фінансових установ, у тому числі страхових організацій, можуть
бути кошти, незалежно від джерел їх походження та без застосування
обмежень, визначених у підпунктах 87.3.4 та 87.3.8 пункту 87.3
цієї статті, у сумі, яка не перевищує суму їх власного капіталу
(без урахування страхових та прирівняних до них обов'язкових
резервів, сформованих відповідно до закону). Визначення розміру
власного капіталу здійснюється відповідно до законодавства
України.
87.9. У разі наявності у платника податків податкового боргу
органи державної податкової служби зобов'язані зарахувати кошти,
що сплачує такий платник податків, в рахунок погашення податкового
боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму
сплати, визначеного платником податків.
Спрямування коштів платником податків на погашення грошового
зобов'язання перед погашенням податкового боргу забороняється,
крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати
та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування.
87.10. З моменту винесення судом ухвали про порушення
провадження у справі про банкрутство платника податків порядок
погашення грошових зобов'язань, які включені до конкурсних
кредиторських вимог контролюючих органів до такого боржника,
визначається згідно із Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) без застосування норм цього Кодексу.
87.11. Орган стягнення звертається до суду з позовом про
стягнення суми податкового боргу платника податку - фізичної
особи. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється
державною виконавчою службою відповідно до закону про виконавче
провадження.
87.12. У разі якщо податковий борг виник за операціями, що
виконувалися в межах договорів про спільну діяльність, джерелом
погашення такого податкового боргу є майно платників податків, що
є учасниками такого договору.
Стаття 88. Зміст податкової застави
88.1. З метою забезпечення виконання платником податків своїх
обов'язків, визначених цим Кодексом, майно платника податків, який
має податковий борг, передається у податкову заставу.
88.2. Право податкової застави виникає згідно з цим Кодексом
та не потребує письмового оформлення.
88.3. У разі якщо податковий борг виник за операціями, що
виконувалися в межах договорів про спільну діяльність, у податкову
заставу передається майно платника податків, який згідно з умовами
договору був відповідальним за перерахування податків до бюджету
та/або майно, яке внесене у спільну діяльність та/або є
результатом спільної діяльності платників податків. У разі
недостатності майна такого платника податків у податкову заставу
передається майно інших учасників договору про спільну діяльність
у розмірах, пропорційних їх участі у такій спільній діяльності.
Стаття 89. Виникнення права податкової застави
89.1. Право податкової застави виникає у разі:
89.1.1. несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми
грошового зобов'язання, самостійно визначеної платником податків у
податковій декларації, - з дня, що настає за останнім днем
зазначеного строку;
89.1.2. несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми
грошового зобов'язання, самостійно визначеної контролюючим
органом, - з дня виникнення податкового боргу.
89.2. З урахуванням положень цієї статті право податкової
застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке
перебуває в його власності (господарському віданні або
оперативному управлінні) у день виникнення такого права і
балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу
платника податків, крім випадків, передбачених пунктом 89.5 цієї
статті, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав
власності у майбутньому.
У разі якщо балансова вартість майна, на яке поширюється
податкова застава, є меншою ніж сума податкового боргу платника
податків, право податкової застави поширюється на таке майно.
{ Пункт 89.2 статті 89 доповнено новим абзацом згідно із Законом
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
У разі якщо балансова вартість такого майна не визначена,
його опис здійснюється за результатами оцінки, яка проводиться
відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ).
У разі збільшення суми податкового боргу складається акт
опису до суми, відповідної сумі податкового боргу платника
податків, у порядку, передбаченому цією статтею.
Право податкової застави не поширюється на майно, визначене
підпунктом 87.3.7 пункту 87.3 статті 87 цього Кодексу, на іпотечні
активи, що належать емітенту та є забезпеченням відповідного
випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, на грошові
доходи від цих іпотечних активів до повного виконання емітентом
зобов'язань за цим випуском іпотечних сертифікатів з фіксованою
дохідністю, а також на склад іпотечного покриття та грошові доходи
від нього до повного виконання емітентом зобов'язань за
відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій.
89.3. Майно, на яке поширюється право податкової застави,
оформлюється актом опису.
До акта опису включається ліквідне майно, яке можливо
використати як джерело погашення податкового боргу.
Опис майна у податкову заставу здійснюється на підставі
рішення керівника органу державної податкової служби, яке
пред'являється платнику податків, що має податковий борг.
Акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави,
складається податковим керуючим у порядку та за формою, що
затверджені центральним органом державної податкової служби.
Відмова платника податків від підписання акта опису майна, на
яке поширюється право податкової застави, не звільняє такого
платника податків від поширення права податкової застави на
описане майно. У такому випадку опис здійснюється у присутності не
менш як двох понятих.
89.4. У разі якщо платник податків не допускає податкового
керуючого для здійснення опису майна такого платника податків у
податкову заставу та/або не подає документів, необхідних для
такого опису, податковий керуючий складає акт відмови платника
податків від опису майна у податкову заставу.
Орган державної податкової служби звертається до суду щодо
зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків,
заборону відчуження таким платником податків майна та зобов'язання
такого платника податків допустити податкового керуючого для опису
майна у податкову заставу.
Зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків
та заборона відчуження таким платником податків майна діють до дня
складення акта опису майна платника податків у податкову заставу
податковим керуючим або акта про відсутність майна, що може бути
описано у податкову заставу, або погашення податкового боргу в
повному обсязі. Податковий керуючий не пізніше робочого дня, що
настає за днем складення зазначених у цьому пункті актів,
зобов'язаний надіслати банкам та іншим фінансовим установам
рішення про складення таких актів. Таке рішення є підставою для
поновлення видаткових операцій на рахунках платника податків.
89.5. У разі якщо на момент складення акта опису майно
відсутнє або його балансова вартість менша від суми податкового
боргу, право податкової застави поширюється на інше майно, на яке
платник податків набуде право власності у майбутньому до погашення
податкового боргу в повному обсязі.
Платник податків зобов'язаний не пізніше робочого дня,
наступного за днем набуття права власності на будь-яке майно,
повідомити орган державної податкової служби про наявність такого
майна. Орган державної податкової служби зобов'язаний протягом
трьох робочих днів з дня отримання зазначеного повідомлення
прийняти рішення щодо включення такого майна до акта опису майна,
на яке поширюється право податкової застави та балансова вартість
якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, або
відмовити платнику податків у включенні такого майна до акта
опису.
У разі якщо орган державної податкової служби приймає рішення
про включення майна до акта опису, складається відповідний акт
опису, один примірник якого надсилається платнику податків з
повідомленням про вручення.
До прийняття відповідного рішення органом державної
податкової служби платник податків не має права відчужувати таке
майно.
У разі порушення платником податків вимог цього пункту він
несе відповідальність згідно із законом.
89.6. Якщо майно платника податків є неподільним і його
балансова вартість більша від суми податкового боргу, таке майно
підлягає опису у податкову заставу у повному обсязі.
89.7. Заміна предмета застави може здійснюватися тільки за
згодою органу державної податкової служби.
89.8. Орган державної податкової служби зобов'язаний
безоплатно зареєструвати податкову заставу у відповідному
державному реєстрі.
Стаття 90. Податковий пріоритет
90.1. Пріоритет податкової застави щодо пріоритету інших
обтяжень (включаючи інші застави) встановлюється відповідно до
закону.
Стаття 91. Податковий керуючий
91.1. Керівник органу державної податкової служби за місцем
реєстрації платника податків, що має податковий борг, призначає
такому платнику податків податкового керуючого. Податковий
керуючий повинен бути посадовою (службовою) особою органу
державної податкової служби. Податковий керуючий має права та
обов'язки, визначені цим Кодексом.
91.2. Порядок призначення та звільнення, а також функції та
повноваження податкового керуючого ( z1430-10 ) визначає
центральний орган державної податкової служби.
91.3. Податковий керуючий описує майно платника податків, що
має податковий борг, в податкову заставу, здійснює перевірку стану
збереження майна, яке перебуває у податковій заставі, проводить
опис майна, на яке поширюється право податкової застави, для його
продажу у випадках, передбачених цим Кодексом, одержує від
боржника інформацію про операції із заставленим майном, а в разі
його відчуження без згоди органу державної податкової служби (за
умови, коли наявність такої згоди має бути обов'язковою згідно з
вимогами цього Кодексу) вимагає пояснення від платника податків
або його службових (посадових) осіб. У разі продажу в рахунок
погашення податкового боргу майна платника податків, на яке
поширюється право податкової застави, податковий керуючий має
право отримувати від такого платника податків документи, що
засвідчують право власності на зазначене майно.
91.4. У разі якщо платник податків, що має податковий борг,
перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених
цим Кодексом, такий податковий керуючий складає акт про
перешкоджання платником податків виконанню таких повноважень у
порядку та за формою, що встановлюються центральним органом
державної податкової служби.
Орган державної податкової служби звертається до суду щодо
зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків та
зобов'язання такого платника податків виконати законні вимоги
податкового керуючого, передбачені цим Кодексом. Строк, на який
можуть бути зупинені видаткові операції, визначається судом, але
не більше двох місяців.
Зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків
може бути достроково скасовано за рішенням податкового керуючого
або суду.
Стаття 92. Узгодження операцій із заставленим майном
92.1. Платник податків зберігає право користування майном, що
перебуває у податковій заставі, якщо інше не передбачено законом.
Платник податків може відчужувати майно, що перебуває у
податковій заставі, тільки за згодою органу державної податкової
служби, а також у разі, якщо орган державної податкової служби
впродовж десяти днів з моменту отримання від платника податків
відповідного звернення не надав такому платнику податків відповіді
щодо надання (ненадання) згоди.
У разі якщо в податковій заставі перебуває лише готова
продукція, товари та товарні запаси, платник податків може
відчужувати таке майно без згоди органу державної податкової
служби за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні, та за
умови, що кошти від такого відчуження будуть направлені в повному
обсязі в рахунок виплати заробітної плати, єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або
погашення податкового боргу.
92.2. У разі відчуження або оренди (лізингу) майна, яке
перебуває у податковій заставі, платник податків за згодою органу
державної податкової служби зобов'язаний замінити його іншим
майном такої самої або більшої вартості. Зменшення вартості
заміненого майна допускається тільки за згодою органу державної
податкової служби за умови часткового погашення податкового боргу.
92.3. У разі здійснення операцій з майном, яке перебуває у
податковій заставі, без попередньої згоди органу державної
податкової служби платник податків несе відповідальність
відповідно до закону.
Стаття 93. Припинення податкової застави
93.1. Майно платника податків звільняється з податкової
застави з дня:
93.1.1. отримання органом державної податкової служби
підтвердження повного погашення суми податкового боргу в
установленому законодавством порядку;
93.1.2. визнання податкового боргу безнадійним;
93.1.3. прийняття відповідного рішення судом у межах
процедур, визначених законодавством з питань банкрутства;
93.1.4. отримання платником податків рішення відповідного
органу про скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування
суми грошового зобов'язання або його частини (пені та штрафних
санкцій) внаслідок проведення процедури адміністративного або
судового оскарження.

{ Підпункт 93.1.5 пункту 93.1 статті 93 виключено на підставі
Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }

93.2. Підставою для звільнення майна платника податків з-під
податкової застави та її виключення з державних реєстрів застав
рухомого або нерухомого майна є відповідний документ, що засвідчує
закінчення будь-якої з подій, визначених підпунктами 93.1.1-93.1.5
пункту 93.1 цієї статті.
93.3. Порядок застосування податкової застави ( z1438-10 )
встановлюється центральним органом державної податкової служби.
Стаття 94. Адміністративний арешт майна
94.1. Адміністративний арешт майна платника податків (далі -
арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання
платником податків його обов'язків, визначених законом.
94.2. Арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується
одна з таких обставин:
94.2.1. платник податків порушує правила відчуження майна, що
перебуває у податковій заставі;
94.2.2. фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за
кордон;
94.2.3. платник податків відмовляється від проведення
документальної перевірки за наявності законних підстав для її
проведення або від допуску посадових осіб органу державної
податкової служби;
94.2.4. відсутні документи, що підтверджують державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
відповідно до закону, дозволи (ліцензії) на здійснення
господарської діяльності, торгові патенти, сертифікати
відповідності реєстраторів розрахункових операцій; Підпункт 94.2.4 пункту 94.2 статті 94 в редакції Закону
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
94.2.5. відсутня реєстрація особи як платника податків в
органі державної податкової служби, якщо така реєстрація є
обов'язковою відповідно до цього Кодексу, або коли платник
податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий
борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його
приховування або передачі іншим особам;
94.2.6. платник податків відмовляється від проведення
перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій
заставі;
94.2.7. платник податків не допускає податкового керуючого до
складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу.
{ Підпункт 94.2.7 пункту 94.2 статті 94 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
94.3. Арешт майна полягає у забороні платнику податків
вчиняти щодо свого майна, яке підлягає арешту, дії, зазначені у
пункті 94.5 цієї статті.
94.4. Арешт може бути накладено органом державної податкової
служби на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке не
може бути звернено стягнення відповідно до закону, та коштів на
рахунку платника податків.
94.5. Арешт майна може бути повним або умовним.
Повним арештом майна визнається заборона платнику податків на
реалізацію прав розпорядження або користування його майном. У
цьому випадку ризик, пов'язаний із втратою функціональних чи
споживчих якостей такого майна, покладається на орган, який
прийняв рішення про таку заборону.
Умовним арештом майна визнається обмеження платника податків
щодо реалізації прав власності на таке майно, який полягає в
обов'язковому попередньому отриманні дозволу керівника
відповідного органу державної податкової служби на здійснення
платником податків будь-якої операції з таким майном. Зазначений
дозвіл може бути виданий керівником органу державної податкової
служби, якщо за висновком податкового керуючого здійснення
платником податків окремої операції не призведе до збільшення його
податкового боргу або до зменшення ймовірності його погашення.
94.6. Керівник органу державної податкової служби (його
заступник) за наявності однієї з обставин, визначених у пункті
94.2 цієї статті, приймає рішення про застосування арешту майна
платника податків, яке надсилається:
94.6.1. платнику податків з вимогою тимчасово зупинити
відчуження його майна;
94.6.2. іншим особам, у володінні, розпорядженні або
користуванні яких перебуває майно такого платника податків, з
вимогою тимчасово зупинити його відчуження.
Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється
виключно на підставі рішення суду шляхом звернення органу
державної податкової служби до суду.
Звільнення коштів з-під арешту банк або інша фінансова
установа здійснює за рішенням суду.
94.7. Арешт майна може бути також застосований до товарів,
які виготовляються, зберігаються, переміщуються або реалізуються з
порушенням правил, визначених митним законодавством України чи
законодавством з питань оподаткування акцизним податком, та
товарів, у тому числі валютних цінностей, які продаються з
порушенням порядку, визначеного законодавством, якщо їх власника
не встановлено.
У цьому випадку службові (посадові) особи контролюючих
органів або інших правоохоронних органів відповідно до їх
повноважень тимчасово затримують таке майно із складенням
протоколу, який повинен містити відомості про причини такого
затримання з посиланням на порушення конкретної законодавчої
норми; опис майна, його родових ознак і кількості; відомості про
особу (особи), в якої було вилучено такі товари (за їх наявності);
перелік прав та обов'язків таких осіб, що виникають у зв'язку з
таким вилученням. Форма зазначеного протоколу ( 1239-2010-п )
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Керівник підрозділу правоохоронного органу, у підпорядкуванні
якого перебуває службова (посадова) особа, яка склала протокол про
тимчасове затримання майна, зобов'язаний невідкладно поінформувати
керівника органу державної податкової служби (його заступника), на
території якого здійснено таке затримання, з обов'язковим
врученням примірника протоколу.
На підставі відомостей, зазначених у протоколі, керівник
органу державної податкової служби (його заступник) приймає
рішення про накладення арешту на таке майно або відмову в ньому
шляхом неприйняття такого рішення.
Рішення про накладення арешту на майно повинне бути прийняте
до 24 години робочого дня, що настає за днем складення протоколу
про тимчасове затримання майна, але коли відповідно до
законодавства України орган державної податкової служби закінчує
роботу раніше, то такий строк закінчується на час такого
закінчення роботи.
У разі якщо рішення про арешт майна не приймається протягом
зазначеного строку, майно вважається звільненим з-під режиму
тимчасового затримання, а посадові чи службові особи, які
перешкоджають такому звільненню, несуть відповідальність
відповідно до закону.
94.8. При накладенні арешту на майно у випадках, визначених
пунктом 94.7 цієї статті, рішення керівника органу державної
податкової служби (його заступника) невідкладно вручається особі
(особам, зазначеним у пункті 94.6 цієї статті), зазначеній у
протоколі про тимчасове затримання майна, без виконання положень
пункту 94.6 цієї статті.
94.9. У разі якщо місцезнаходження осіб, зазначених у
протоколі про тимчасове затримання майна, не виявлено або коли
майно було затримано, а осіб, яким воно належить на праві
власності чи інших правах, не встановлено, рішення про арешт майна
приймається керівником органу державної податкової служби (його
заступником) без вручення його особам, зазначеним у пункті 94.6
цієї статті.
94.10. Арешт на майно може бути накладено рішенням керівника
органу державної податкової служби (його заступника),
обґрунтованість якого протягом 96 годин має бути перевірена судом.
Зазначений строк не може бути продовжений в адміністративному
порядку, у тому числі за рішенням інших державних органів, крім
випадків, коли власника майна, на яке накладено арешт, не
встановлено (не виявлено). У цих випадках таке майно перебуває під
режимом адміністративного арешту протягом строку, визначеного
законом для визнання його безхазяйним, або у разі якщо майно є
таким, що швидко псується, - протягом граничного строку,
визначеного законодавством. Порядок операцій з майном, власника
якого не встановлено, визначається законодавством з питань
поводження з безхазяйним майном.
Строк, визначений цим пунктом, не включає добові години, що
припадають на вихідні та святкові дні.
94.11. Рішення керівника органу державної податкової служби
(його заступника) щодо арешту майна може бути оскаржене платником
податків в адміністративному або судовому порядку.
У всіх випадках, коли орган державної податкової служби
вищого рівня або суд скасовує рішення про арешт майна, орган
державної податкової служби вищого рівня проводить службове
розслідування щодо мотивів прийняття керівником органу державної
податкової служби (його заступником) рішення про арешт майна та
приймає рішення про притягнення винних до відповідальності
відповідно до закону.
94.12. При прийнятті рішення про арешт майна банку арешт не
може бути накладено на його кореспондентський рахунок.
94.13. Платник податків має право на відшкодування збитків та
немайнової шкоди, завданих органом державної податкової служби
внаслідок неправомірного застосування арешту майна такого платника
податків, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених
органам державної податкової служби, згідно із законом. Рішення
про таке відшкодування приймається судом.
94.14. Функції виконавця рішення про арешт майна платника
податків покладаються на податкового керуючого або іншого
працівника органу державної податкової служби, призначеного його
керівником (заступником). Виконавець рішення про арешт:
94.14.1. надсилає рішення про арешт майна відповідно до
пункту 94.6 цієї статті;
94.14.2. організовує опис майна платника податків.
94.15. Опис майна платника податків проводиться у присутності
його посадових осіб чи їх представників, а також понятих.
У разі відсутності посадових осіб платника податків або їх
представників опис його майна здійснюється у присутності понятих.
Для проведення опису майна у разі потреби залучається
оцінювач.
Представникам платника податків, майно якого підлягає
адміністративному арешту, роз'яснюються їх права та обов'язки.
Понятими не можуть бути працівники органів державної
податкової служби або правоохоронних органів, а також інші особи,
участь яких як понятих обмежується Законом України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ).
94.16. Під час опису майна платника податків особи, які його
проводять, зобов'язані пред'явити посадовим особам такого платника
податків або їх представникам відповідне рішення про накладення
адміністративного арешту, а також документи, які засвідчують їх
повноваження на проведення такого опису. За результатами
проведення опису майна платника податків складається протокол,
який містить опис та перелік майна, що арештовується, із
зазначенням назви, кількості, мір ваги та індивідуальних ознак та
за умови присутності оцінювача, вартості, визначеної таким
оцінювачем. Усе майно, що підлягає опису, пред'являється посадовим
особам платника податків або їх представникам і понятим, а за
відсутності посадових осіб або їх представників - понятим, для
огляду.
94.17. Посадова особа органу державної податкової служби, яка
виконує рішення про адміністративний арешт майна платника
податків, визначає порядок його збереження та охорони.
94.18. Виконання заходів, передбачених пунктами 94.15-94.17
цієї статті, у період з 20-ї години до 9-ї години наступного дня
не допускається.
94.19. Припинення адміністративного арешту майна платника
податків здійснюється у зв'язку з:
94.19.1. відсутністю протягом строку, зазначеного у пункті
94.10, рішення суду про визнання арешту обґрунтованим;
94.19.2. погашенням податкового боргу платника податків;
94.19.3. усуненням платником податків причин застосування
адміністративного арешту;
94.19.4. ліквідацією платника податків, у тому числі
внаслідок проведення процедури банкрутства;
94.19.5. наданням відповідному органу державної податкової
служби третьою особою належних доказів про належність арештованого
майна до об'єктів права власності цієї третьої особи;
94.19.6. скасуванням судом або органом державної податкової
служби рішення керівника органу державної податкової служби (його
заступника) про арешт;
94.19.7. прийняттям судом рішення про припинення
адміністративного арешту;
94.19.8. пред'явленням платником податків документа, що
підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців відповідно до закону, дозволів (ліцензій) на
провадження діяльності, торгових патентів, сертифікатів
відповідності реєстраторів розрахункових операцій; Підпункт 94.19.8 пункту 94.19 статті 94 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
94.19.9. фактичним проведенням платником податків
інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей,
коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних
цінностей, готівки.
94.20. У випадках, визначених підпунктами 94.19.2 - 94.19.4,
94.19.8, 94.19.9 пункту 94.19 цієї статті, рішення щодо звільнення
з-під арешту майна приймається органом державної податкової
служби протягом двох робочих днів, що наступають за днем, коли
органу державної податкової служби стало відомо про виникнення
підстав припинення адміністративного арешту. { Абзац перший пункту
94.20 статті 94 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
У разі якщо рішення про звільнення майна з-під арешту
прийнято щодо арешту, який було визнано судом обґрунтованим, орган
державної податкової служби повідомляє про своє рішення
відповідний суд не пізніше наступного робочого дня.
94.21. У разі якщо майно платника податків звільняється з-під
адміністративного арешту у випадках, визначених пунктами 94.19.1,
94.19.6, 94.19.7, 94.19.9, повторне накладення адміністративного
арешту з підстав накладення першого арешту не дозволяється.
Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі
95.1. Орган державної податкової служби здійснює за платника
податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового
боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які
перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом
продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій
заставі.
95.2. Стягнення коштів та продаж майна платника податків
провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня
надіслання такому платнику податкової вимоги.
95.3. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках,
обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням
суду, яке направляється до виконання органам державної податкової
служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.
Орган державної податкової служби звертається до суду щодо
надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за
рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій
заставі.
Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для
прийняття органом державної податкової служби рішення про
погашення усієї суми податкового боргу. Рішення органу державної
податкової служби підписується його керівником та скріплюється
гербовою печаткою органу державної податкової служби. Перелік
відомостей, які зазначаються у такому рішенні, встановлюється
центральним органом державної податкової служби.
95.4. Орган державної податкової служби на підставі рішення
суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового
боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків.
Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку
( 1244-2010-п ), визначеному Кабінетом Міністрів України.
95.5. Вилучені відповідно до цієї статті готівкові кошти
вносяться посадовою особою органу державної податкової служби до
банку в день їх стягнення для перерахування до відповідного
бюджету чи державного цільового фонду в рахунок погашення
податкового боргу платника податків. У разі неможливості внесення
зазначених коштів протягом того самого дня їх необхідно внести в
банк на