open
Про систему
Нечинна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
23.06.2011  № 1707/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2011 р.
за № 760/19498

{Положення виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

ПОЛОЖЕННЯ
про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1734/5 від 26.11.2012
№ 1843/5 від 14.12.2012
№ 1330/5 від 03.07.2013
№ 1457/5 від 19.07.2013
№ 1841/5 від 02.09.2013
№ 694/5 від 25.04.2014
№ 1948/5 від 19.11.2014
№ 115/5 від 30.01.2015
№ 702/5 від 15.05.2015
№ 784/5 від 26.05.2015
№ 2268/5 від 11.11.2015
№ 2791/5 від 29.12.2015
№ 571/5 від 01.03.2016}

{У тексті Положення слова «головне управління юстиції» в усіх відмінках і числах замінено словами «головне територіальне управління юстиції» у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

1. Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції (далі - управління юстиції) є територіальними органами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст).

Управління юстиції підпорядковуються Мін'юсту та безпосередньо Головним територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні територіальні управління юстиції).

{Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

2. Управління юстиції у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та іншими актами законодавства України, а також наказами головних територіальних управлінь юстиції.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

3. Основними завданнями управління юстиції є:

реалізація державної правової політики, державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, а також забезпечення реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);

{Абзац другий пункту 3 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 115/5 від 30.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

експертне забезпечення правосуддя;

забезпечення роботи нотаріату;

здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1843/5 від 14.12.2012}

4. Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:

4.1 узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд головних територіальних управлінь юстиції;

4.2 бере участь у розвитку системи правової інформації;

4.3 підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання; доводить інформацію про збірники актів законодавства, що видаються Мін'юстом, та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян;

4.4 координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;

4.5 координує діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення, перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань, надає їм необхідну методичну допомогу, консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів;

4.6 здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях;

4.7 перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

4.8 здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності підвідомчих органів та установ юстиції;

4.9 організовує та забезпечує роботу громадських приймалень із надання безоплатної первинної правової допомоги, надає їм методичну допомогу;

{Підпункт 4.9 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1734/5 від 26.11.2012}

4.10 забезпечує розгляд запитів на отримання публічної інформації, забезпечує доступ до публічної інформації;

{Підпункт 4.10 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.11 сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

4.12 сприяє організації навчання державних виконавців та забезпечує підвищення рівня їх кваліфікації;

4.13 здійснює експертизу нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом 4.13 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 702/5 від 15.05.2015}

4.14 здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, веде реєстр цих актів;

4.15 перевіряє в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших структурних підрозділах стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

4.16 скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

{Підпункт 4.16 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.17 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.18 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.19 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.20  пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.21 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.22 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.23 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

4.17 організовує роботу щодо прийому від виконавчих органів сільських, селищних та міських (крім міст обласного значення) рад звітів за встановленими формами;

{Підпункт 4.25 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.26 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.27 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.28 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.29 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.30 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

4.18 відповідно до законодавства забезпечує ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.32 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.33 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.34 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.35 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.36 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

4.19 здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів;

4.20 сприяє організації роботи державних нотаріальних контор, які працюють на території району (міста);

4.21 сприяє організації надання приватними та державними нотаріусами правової допомоги населенню району (міста) з питань учинення нотаріальних дій;

4.22 організує та контролює виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод з питань, пов'язаних з діяльністю установ юстиції;

4.23 здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану, контролює їх діяльність стосовно додержання ними законодавства при державній реєстрації актів цивільного стану, перевіряє їхню роботу, надає практичну та методичну допомогу;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.24 проводить державну реєстрацію актів цивільного стану та видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, розглядає матеріали про зміну імені та про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.25 надає інформацію про анульовані свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану до структурного підрозділу головних територіальних управлінь юстиції з питань державної реєстрації для її оприлюднення на офіційному веб-сайті Мін’юсту у разі неповернення свідоцтв у випадках, визначених законодавством;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.26 подає до структурного підрозділу головних територіальних управлінь юстиції з питань державної реєстрації матеріали для вирішення питання щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.27 повторно видає свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому законодавством;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.28 подає відповідним відділам ведення Державного реєстру виборців відомості про померлих виборців;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.29 подає до структурного підрозділу головних територіальних управлінь юстиції з питань державної реєстрації актів цивільного стану в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також іншу документацію, яка використовується у діяльності структурних підрозділів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.30 взаємодіє з іншими органами державної реєстрації та місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з питань державної реєстрації;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.31 веде облік бланків свідоцтв про державну реєстрацію, зберігає ці бланки, а також книги державної реєстрації актів цивільного стану, метричні книги та іншу документацію, яка використовується у діяльності структурних підрозділів з питань державної реєстрації;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.32 забезпечує виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану, бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, актових записів цивільного стану, а також іншою документацією у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.33 перевіряє дотримання вимог законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану, та надає їм методичну допомогу;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.34 надає платні послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.35 здійснює відповідно до законодавства державний контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

{Пункт 4 доповнено підпунктом гідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.36 приймає для проставлення апостиля офіційні документи, що видаються органами юстиції та судами, виписки та інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також документи, що оформляються нотаріусами України, та видає їх з проставленим апостилем;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом 4.36 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2268/5 від 11.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.37 здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт 4.38 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт 4.39 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт 4.40 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт 4.41 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт 4.42 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт 4.43 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт 4.44 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт 4.45 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт 4.46 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.38 забезпечує ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань;;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.39 здійснює заходи з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану, проводить відповідні наради, семінари;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.40 бере участь у перевірках, що здійснюються головним територіальним управлінням юстиції;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.41 готує звіти щодо витрачання бланків у визначених сферах діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Підпункт 4.22 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.42 здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

5. Управління юстиції з метою організації своєї діяльності:

5.1 організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату управління юстиції;

5.2 сприяє здійсненню добору кадрів управління юстиції;

5.3 за дорученням головного територіального управління юстиції укладає договори, вивчає, аналізує та узагальнює потреби матеріально-технічного забезпечення управління юстиції, забезпечує збереження матеріальних цінностей;

5.4 розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;

5.5 забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці в управлінні юстиції, підвідомчих органах та установах юстиції;

5.6 забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань мобілізаційної готовності;

5.7 здійснює контроль в управлінні юстиції та підвідомчих органах і установах юстиції за дотриманням актів законодавства з питань боротьби з корупцією і злочинністю та забезпечує їх неухильне виконання;

5.8 забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції та здійснення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства.

6. Управління юстиції має право:

6.1 залучати вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до його компетенції;

6.2 одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

6.3 скликати та проводити наради з питань, що належать до його компетенції;

6.4 у разі неналежного виконання керівником юридичної служби територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, державного господарського об'єднання, підприємства, установи, організації покладених на нього завдань порушувати питання про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством;

6.5 залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз, підпорядкованих Мін'юсту;

6.6 уносити до Мін'юсту пропозиції щодо призначення дисциплінарного провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів.

7. Управління юстиції взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.

8. Управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Начальники управлінь юстиції призначаються на посади за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняються з посад Міністром юстиції України за поданням начальника відповідного головного територіального управління юстиції.

{Абзац перший пункту 9 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2013, № 694/5 від 25.04.2014}

Начальник управління юстиції має заступників, у тому числі: заступника начальника управління юстиції з питань державної реєстрації або заступника начальника управління юстиції - начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану (при наявності в структурі управління юстиції лише відділу державної реєстрації актів цивільного стану) та заступника начальника управління юстиції - начальника відділу державної виконавчої служби або заступника начальника управління юстиції (при наявності в структурі управління юстиції двох та більше відділів державної виконавчої служби).

{Абзац другий пункту 9 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015, № 784/5 від 26.05.2015}

Заступники начальників управлінь юстиції призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за поданням начальника відповідного головного територіального управління юстиції.

{Абзац третій пункту 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

{Абзац четвертий пункту 9 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 571/5 від 01.03.2016}

10. Начальник управління юстиції:

10.1 очолює управління юстиції, здійснює керівництво його діяльністю і підвідомчими органами та установами юстиції, представляє управління юстиції у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності управління юстиції перед Міністром юстиції України та головним територіальним управлінням юстиції;

10.2 організовує роботу управління юстиції, підвідомчих органів і установ юстиції на виконання завдань, покладених на Мін'юст, його територіальні органи;

{Підпункт 10.2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 115/5 від 30.01.2015}

10.3 забезпечує виконання управлінням юстиції Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та головного територіального управління юстиції, доручень Міністра юстиції України;

{Підпункт 10.3 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 1457/5 від 19.07.2013; в редакції  Наказу Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

10.4 звітує перед головним територіальним управлінням юстиції щодо виконання покладених на управління юстиції завдань та планів роботи;

10.5 вносить начальнику головного територіального управління юстиції пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників, а також пропозиції про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10.6 вносить начальнику головного територіального управління юстиції подання щодо призначення на посади та звільнення з посад державних службовців, призначає на посади та звільняє з посад службовців і робітників управління юстиції;

{Підпункт 10.6 пункту 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 784/5 від 26.05.2015}

10.7 вносить начальнику головного територіального управління юстиції на затвердження структуру та штатний розпис управління юстиції;

{Підпункт 10.7 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Підпункт 10.8 пункту 10 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

10.8 затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників апарату управління юстиції;

{Підпункт 10.9 пункту 10 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

10.9 вносить начальнику головного територіального управління юстиції пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників управління юстиції за погодженням із відповідним заступником начальника управління юстиції;

{Підпункт 10.9 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Підпункт 10.10 пункту 10 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

10.10 розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

{Підпункт 10.11 пункту 10 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

10.11 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

{Пункт 11 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Пункт 12 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Пункт 13 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Пункт 14 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

11. Управління юстиції утримується за рахунок Державного бюджету України.

Структуру, штатний розпис та кошторис управлінь юстиції затверджують відповідні начальники головних територіальних управлінь юстиції у межах, визначених Мін'юстом.

12. Управління юстиції є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Заступник
директора Департаменту -
начальник Управління
конституційного
та адміністративного
законодавстваІ.І. Чипенко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: