open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань міжнародного приватного права
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 12, ст.120 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 8 Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375)
слова "законодавством держави, в якій здійснене працевлаштування
(наймання) працівника, та міжнародними договорами України"
замінити словами "відповідно до Закону України "Про міжнародне
приватне право" ( 2709-15 ).
2. У Господарському процесуальному кодексі України
( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6,
ст. 56):
1) у частині першій статті 4 слова "Закону України "Про
господарські суди" виключити;
2) частину першу статті 79 доповнити словами "а також у разі
звернення господарського суду із судовим дорученням про надання
правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного
органу іноземної держави";
3) розділ XV викласти в такій редакції:
"Розділ XV

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ

ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Стаття 123. Процесуальні права і обов'язки іноземних

суб'єктів господарювання
Іноземні суб'єкти господарювання мають такі самі процесуальні
права і обов'язки, що і суб'єкти господарювання України, крім
винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Стаття 124. Підсудність судам справ за участю іноземних

суб'єктів господарювання
Підсудність справ за участю іноземних суб'єктів
господарювання визначається цим Кодексом, законом або міжнародним
договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою
України.
Стаття 125. Звернення господарських судів із судовим

дорученням до іноземного суду або іншого

компетентного органу іноземної держави
У разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду
необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі
процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд
може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного
суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі -
іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або
міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України.
Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим
Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не
укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення
Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними
каналами.
Стаття 126. Зміст і форма судового доручення про надання

правової допомоги
Зміст і форма судового доручення про надання правової
допомоги повинні відповідати вимогам міжнародного договору, згода
на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо
його не укладено, - вимогам частин другої - четвертої цієї статті.
У судовому дорученні про надання правової допомоги
зазначається:
1) назва суду, що розглядає справу;
2) за наявності міжнародного договору, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України, учасниками
якого є Україна і держава, до якої звернено доручення, - посилання
на його положення;
3) найменування справи, що розглядається;
4) прізвище, ім'я, по батькові та рік народження фізичної
особи або найменування юридичної особи, відомості про їх місце
проживання (перебування) або місцезнаходження та інші дані,
необхідні для виконання доручення;
5) процесуальне становище осіб, стосовно яких необхідно
вчинити процесуальні дії;
6) чіткий перелік процесуальних дій, що належить вчинити;
7) інші дані, якщо це передбачено відповідним міжнародним
договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою
України, або цього вимагає іноземний суд, який виконуватиме
доручення.
Судове доручення про надання правової допомоги оформлюється
українською мовою. До судового доручення додається засвідчений
переклад офіційною мовою відповідної держави, якщо інше не
встановлено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України.
Судове доручення про надання правової допомоги, процесуальні
та інші документи, що додано до нього, засвідчуються підписом
судді, який складає доручення, та скріплюються гербовою печаткою.
Стаття 127. Виконання в Україні судових доручень іноземних

судів
Суди України виконують доручення іноземних судів щодо надання
правової допомоги - вручення викликів до суду чи інших документів,
допит сторін чи свідків, проведення експертизи чи огляду на місці,
вчинення інших процесуальних дій, передані їм у порядку,
встановленому міжнародним договором, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України, а якщо його не укладено, -
дипломатичними каналами.
Судове доручення не приймається до виконання, якщо воно:
1) може призвести до порушення суверенітету України або
створити загрозу її національній безпеці;
2) не належить до юрисдикції цього суду;
3) суперечить закону або міжнародному договору, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Виконання судового доручення здійснюється відповідно до цього
Кодексу. На прохання іноземного суду процесуальні дії можуть
вчинятися під час виконання судового доручення із застосуванням
права іншої держави, якщо таке застосування не суперечить законам
України.
У разі надходження від іноземного суду прохання щодо
особистої присутності його уповноважених представників чи
учасників судового розгляду під час виконання судового доручення
суд України, який його виконує, вирішує питання про надання згоди
на таку участь.
Виконання судового доручення підтверджується протоколом
судового засідання, іншими документами, складеними чи отриманими в
ході виконання доручення, які засвідчуються підписом судді та
скріплюються гербовою печаткою.
У разі неможливості виконання судового доручення суд України
у порядку, встановленому міжнародним договором, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо
міжнародний договір не укладено, - дипломатичними каналами,
повертає це доручення іноземного суду без виконання із зазначенням
причин та подає відповідні документи, що це підтверджують.
Стаття 128. Виконання доручення іноземного суду про вручення

виклику до суду чи інших документів
Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи
інших документів виконується у судовому засіданні або
уповноваженим працівником суду за місцем проживання (перебування,
місцем роботи) фізичної особи чи місцезнаходженням юридичної
особи.
Виклик до суду чи інші документи, що підлягають врученню за
дорученням іноземного суду, вручаються особисто фізичній особі чи
її представникові або представникові юридичної особи під розписку.
У виклику до суду, який направляється з метою виконання
доручення іноземного суду про вручення документів, згідно із
частинами п'ятою і шостою цієї статті, зазначається інформація про
наслідки відмови від отримання документів та неявки до суду для
отримання документів.
У разі якщо особа, якій необхідно вручити виклик до суду чи
інші документи за дорученням іноземного суду, перебуває під вартою
або відбуває такий вид покарання як довічне позбавлення волі,
позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному
батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешт, суд
надсилає документи, що підлягають врученню за дорученням
іноземного суду, до адміністрації місця тримання особи, яка
здійснює їх вручення під розписку та негайно надсилає розписку і
письмові пояснення цієї особи до суду.
У разі відмови особи отримати виклик до суду чи інші
документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду,
суддя, уповноважений працівник суду, представник адміністрації
місця тримання особи робить відповідну позначку на документах, що
підлягають врученню. У такому разі документи, що підлягають
врученню за дорученням іноземного суду, вважаються врученими.
У разі повторної неявки до суду без поважних причин особи,
яку належним чином повідомлено про день, час та місце судового
засідання, якій мають бути вручені виклик до суду чи інші
документи за дорученням іноземного суду, такі документи вважаються
врученими.
Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи
інших документів вважається виконаним у день, коли особа або її
представник отримали такі документи чи відмовилися від їх
отримання або якщо така особа чи її представник, яких належним
чином повідомлено про день, час та місце судового засідання, на
якому має бути вручено виклик до суду чи інші документи, без
поважних причин не з'явилися до суду - у день такого судового
засідання.
Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до
суду чи інших документів підтверджується протоколом судового
засідання, у якому зазначаються заяви чи повідомлення, зроблені
особами у зв'язку з отриманням документів, а також підтвердженням
про повідомлення особи про необхідність явки до суду для отримання
документів та іншими документами, складеними чи отриманими в ході
виконання доручення, які засвідчуються підписом судді та
скріплюються гербовою печаткою.
Стаття 129. Виконання судових доручень закордонними

дипломатичними установами України
Судове доручення про вручення документів громадянину України,
який проживає на території іноземної держави, може бути виконано
працівниками дипломатичного представництва чи консульської
установи України у відповідній державі. Такі документи особа
отримує добровільно. Вручення документа здійснюється під розписку
із зазначенням дати вручення, підписується посадовою особою та
скріплюється печаткою відповідної закордонної дипломатичної
установи України.
Доручення суду про виконання певних процесуальних дій
стосовно громадянина України, який проживає на території іноземної
держави, може бути виконано працівниками дипломатичного
представництва чи консульської установи України за кордоном, якщо
це передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України. У разі вчинення певних
процесуальних дій складається протокол, що підписується особою,
стосовно якої вчинено процесуальні дії, та особою, яка вчинила
процесуальні дії, і скріплюється печаткою відповідної закордонної
дипломатичної установи України. У протоколі зазначаються день, час
і місце виконання доручення.
Під час виконання судового доручення застосовується
процесуальний закон України. Для виконання доручення не можуть
застосовуватися примусові заходи".
3. Частини другу - п'яту статті 382 Господарського кодексу
України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
NN 18-22, ст. 144) замінити однією частиною такого змісту:
"2. Форма і порядок укладення зовнішньоекономічного договору
(контракту), права та обов'язки його сторін регулюються Законом
України "Про міжнародне приватне право" ( 2709-15 ) та іншими
законами".
У зв'язку з цим частини шосту та сьому вважати відповідно
частинами третьою та четвертою.
4. У Цивільному процесуальному кодексі України ( 1618-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492):
1) у частині сьомій статті 76 слова "через дипломатичні
представництва та консульські установи України за місцем
проживання цих осіб" замінити словами і цифрами "у порядку,
встановленому статтею 419 цього Кодексу";
2) у назві та першому реченні статті 111 слова "справ про
спори між громадянами України" та "справи про спір між громадянами
України" замінити словами "справ за участю громадян України";
3) частину першу статті 201 доповнити пунктом 6 такого
змісту:
"6) звернення із судовим дорученням про надання правової
допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу
іноземної держави";
4) частину першу статті 203 доповнити пунктом 4 такого
змісту:
"4) пунктом 6 частини першої статті 201 цього Кодексу - до
надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного
органу іноземної держави на судове доручення про надання правової
допомоги";
5) статтю 236 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Підсудність справ про обмеження цивільної дієздатності чи
визнання недієздатним громадянина України, який проживає за її
межами, визначається за клопотанням заявника ухвалою судді
Верховного Суду України";
6) статтю 242 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Підсудність справ про надання неповнолітній особі -
громадянину України, який проживає за її межами, у випадках,
передбачених частиною першою цієї статті, повної цивільної
дієздатності, визначається за клопотанням заявника ухвалою судді
Верховного Суду України";
7) статтю 257 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Підсудність справ за заявою громадянина України, який
проживає за її межами, про встановлення факту, що має юридичне
значення, визначається за його клопотанням ухвалою судді
Верховного Суду України";
8) статтю 390 викласти в такій редакції:
"Стаття 390. Умови визнання та виконання рішення іноземного

суду, що підлягає примусовому виконанню
1. Рішення іноземного суду (суду іноземної держави; інших
компетентних органів іноземних держав, до компетенції яких
належить розгляд цивільних чи господарських справ; іноземних чи
міжнародних арбітражів) визнаються та виконуються в Україні, якщо
їх визнання та виконання передбачено міжнародним договором, згода
на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або за
принципом взаємності.
2. У разі якщо визнання та виконання рішення іноземного суду
залежить від принципу взаємності, вважається, що він існує,
оскільки не доведено інше";
9) у частині першій статті 392 слова "на клопотання
стягувача" виключити;
10) частину першу статті 393 викласти в такій редакції:
"1. Клопотання про надання дозволу на примусове виконання
рішення іноземного суду подається до суду безпосередньо стягувачем
(його представником) або, відповідно до міжнародного договору,
згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України,
іншою особою (її представником)";
11) у статті 394:
пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
"1) ім'я (найменування) особи, що подає клопотання,
зазначення її місця проживання (перебування) або
місцезнаходження";
у пункті 5 частини третьої слово "стягувача" виключити;
у частині четвертій слова "стягувачеві (або його
представникові)" замінити словами "особі, що його подала";
12) у статті 395:
у частині другій слова "стягувач і боржник" замінити словом
"сторони";
у частинах третій та п'ятій слова "стягувача або боржника"
замінити словами "будь-якої із сторін";
у частині шостій слова "стягувачеві та боржникові" замінити
словом "сторонам";
13) у статті 399 слова "за домовленістю ad hoc з іноземною
державою, рішення суду якої має виконуватися в Україні" виключити;
14) у частині першій статті 400 слова "за умови, що це
передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України" виключити;
15) частину третю статті 410 та статтю 413 виключити;
16) статті 414 та 415 викласти в такій редакції:
"Стаття 414. Підсудність судам України цивільних справ з

іноземним елементом
1. Підсудність судам України цивільних справ з іноземним
елементом визначається цим Кодексом, законом або міжнародним
договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою
України.
Стаття 415. Звернення суду України із судовим дорученням про

надання правової допомоги до іноземного суду або

іншого компетентного органу іноземної держави
1. У разі якщо в процесі розгляду справи суду необхідно
вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні
дії на території іншої держави, суд України може звернутися з
відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого
компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у
порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором,
згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
2. Доручення суду України надсилається у порядку,
встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо
міжнародний договір не укладено, - Міністерству юстиції України,
яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для
передачі дипломатичними каналами";
17) доповнити статтями 416-419 такого змісту:
"Стаття 416. Зміст і форма судового доручення про надання

правової допомоги
1. Зміст і форма судового доручення про надання правової
допомоги мають відповідати вимогам міжнародного договору, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо його
не укладено, - вимогам частин другої - четвертої цієї статті.
2. У судовому дорученні про надання правової допомоги
зазначаються:
1) назва суду, що розглядає справу;
2) за наявності міжнародного договору, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України, учасниками
якого є Україна і держава, до якої звернено доручення, - посилання
на його положення;
3) найменування справи, що розглядається;
4) прізвище, ім'я, по батькові та рік народження фізичної
особи або найменування юридичної особи, відомості про їх місце
проживання (перебування) або місцезнаходження, а також інші дані,
необхідні для виконання доручення;
5) процесуальне становище осіб, щодо яких необхідно вчинити
процесуальні дії;
6) чіткий перелік процесуальних дій, що належить вчинити;
7) інші дані, якщо це передбачено відповідним міжнародним
договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою
України, або цього вимагає іноземний суд, який виконуватиме
доручення.
3. Судове доручення про надання правової допомоги
оформлюється українською мовою. До судового доручення додається
засвідчений переклад офіційною мовою відповідної держави, якщо
інше не встановлено міжнародним договором, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України.
4. Судове доручення про надання правової допомоги,
процесуальні та інші документи, що до нього додаються,
засвідчуються підписом судді, який складає доручення, та
скріплюються гербовою печаткою.
Стаття 417. Виконання в Україні судових доручень іноземних

судів
1. Суди України виконують доручення іноземних судів про
надання правової допомоги щодо вручення викликів до суду чи інших
документів, допиту сторін чи свідків, проведення експертизи чи
огляду на місці, вчинення інших процесуальних дій, переданих їм у
порядку, встановленому міжнародним договором, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо
міжнародний договір не укладено, - дипломатичними каналами.
2. Судове доручення не приймається до виконання, у разі якщо
воно:
1) може призвести до порушення суверенітету України або
створити загрозу її національній безпеці;
2) не належить до юрисдикції цього суду;
3) суперечить законам або міжнародному договору, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
3. Виконання судового доручення здійснюється відповідно до
цього Кодексу. На прохання іноземного суду процесуальні дії можуть
вчинятися під час виконання судового доручення із застосуванням
права іншої держави, якщо таке застосування не суперечить законам
України.
4. У разі надходження від іноземного суду прохання щодо
особистої присутності його уповноважених представників чи
учасників судового розгляду під час виконання судового доручення
суд України, який виконує доручення, вирішує питання про надання
згоди щодо такої участі.
5. Виконання судового доручення підтверджується протоколом
судового засідання, іншими документами, складеними чи отриманими
під час виконання доручення, що засвідчуються підписом судді та
скріплюються гербовою печаткою.
6. У разі якщо немає можливості виконати доручення іноземного
суду, суд України у порядку, встановленому міжнародним договором,
згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або
якщо міжнародний договір не укладено, - дипломатичними каналами,
повертає таке доручення іноземному суду без виконання із
зазначенням причин та подає відповідні документи, що це
підтверджують.
Стаття 418. Виконання судового доручення іноземного суду про

вручення виклику до суду чи інших документів
1. Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи
інших документів виконується у судовому засіданні або
уповноваженим працівником суду за місцем проживання (перебування,
місцем роботи) фізичної особи чи місцезнаходженням юридичної
особи.
2. Виклик до суду чи інші документи, що підлягають врученню
за дорученням іноземного суду, вручаються особисто фізичній особі
чи її представникові або представникові юридичної особи під
розписку.
3. У судовій повістці, що направляється з метою виконання
доручення іноземного суду про вручення документів, крім
відомостей, зазначених у статті 75 цього Кодексу, додатково
зазначається інформація про наслідки відмови від отримання
документів та неявки до суду для отримання документів згідно із
частинами п'ятою і шостою цієї статті.
4. У разі якщо особа, якій необхідно вручити виклик до суду
чи інші документи за дорученням іноземного суду, перебуває під
вартою або відбуває такий вид покарання як довічне позбавлення
волі, позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному
батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешт, суд
надсилає документи, що підлягають врученню за дорученням
іноземного суду, до адміністрації місця тримання особи, яка
здійснює їх вручення під розписку та невідкладно надсилає розписку
і письмові пояснення цієї особи до суду.
5. У разі відмови особи отримати виклик до суду чи інші
документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду,
суддя, уповноважений працівник суду або представник адміністрації
місця тримання особи робить відповідну позначку на документах, що
підлягають врученню. У такому разі документи, що підлягають
врученню за дорученням іноземного суду, вважаються врученими.
6. У разі повторної неявки до суду без поважних причин особи,
яку належним чином повідомлено про день, час та місце судового
засідання, у якому мають бути вручені виклик до суду чи інші
документи за дорученням іноземного суду, такі документи вважаються
врученими.
7. Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи
інших документів вважається виконаним у день, коли особа або її
представник отримали такі документи чи відмовилися від їх
отримання або якщо така особа чи її представник, яких належним
чином повідомлено про день, час та місце судового засідання, на
якому має бути вручено виклик до суду чи інші документи, без
поважних причин не з'явилися до суду, - у день такого судового
засідання.
8. Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику
до суду чи інших документів підтверджується протоколом судового
засідання, у якому зазначаються заяви чи повідомлення, зроблені
особами у зв'язку з отриманням документів, а також підтвердженням
про повідомлення особи про необхідність явки до суду для отримання
документів та іншими документами, складеними чи отриманими під час
виконання доручення, що засвідчуються підписом судді та
скріплюються гербовою печаткою.
Стаття 419. Виконання судових доручень закордонними

дипломатичними установами України
1. Судове доручення про вручення документів громадянину
України, який проживає на території іноземної держави, може бути
виконано працівниками дипломатичного представництва чи
консульської установи України у відповідній державі. Такі
документи особа отримує добровільно. Вручення документів
здійснюється під розписку із зазначенням дня вручення,
підписується посадовою особою та скріплюється печаткою відповідної
закордонної дипломатичної установи України.
2. Доручення суду про виконання певних процесуальних дій
стосовно громадянина України, який проживає на території іноземної
держави, може бути виконано працівниками дипломатичного
представництва чи консульської установи України у відповідній
державі, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України. У разі
вчинення певних процесуальних дій складається протокол, що
підписується особою, стосовно якої вчинені процесуальні дії, та
особою, яка вчинила процесуальні дії, і скріплюється печаткою
відповідної закордонної дипломатичної установи України. У
протоколі зазначаються день, час і місце виконання доручення.
3. Під час виконання судового доручення застосовується
процесуальний закон України. Для виконання доручення не можуть
застосовуватися примусові заходи".
5. У Кодексі адміністративного судочинства України
( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37,
ст. 446):
1) у частині сьомій статті 35 слова "через дипломатичні
представництва та консульські установи України за місцем
проживання цих осіб" замінити словами і цифрами "у порядку,
встановленому статтею 115-5 цього Кодексу";
2) у частині шостій статті 115 слова "на підставі міжнародних
договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України" замінити словами "у порядку, встановленому законом або
міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України";
3) доповнити статтями 115-1 - 115-5 такого змісту:
"Стаття 115-1. Звернення суду України із судовим дорученням

про надання правової допомоги до іноземного

суду або іншого компетентного органу іноземної

держави
1. У разі якщо в процесі розгляду справи суду необхідно
вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні
дії на території іншої держави, суд України може звернутися з
відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого
компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у
порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором,
згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
2. Доручення суду України надсилається у порядку,
встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо
міжнародний договір не укладено, - Міністерству юстиції України,
яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для
передачі дипломатичними каналами.
Стаття 115-2. Зміст і форма судового доручення про надання

правової допомоги
1. Зміст і форма судового доручення про надання правової
допомоги мають відповідати вимогам міжнародного договору, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо його
не укладено, - вимогам частин другої - четвертої цієї статті.
2. У судовому дорученні про надання правової допомоги
зазначаються:
1) назва суду, що розглядає справу;
2) за наявності міжнародного договору, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України, учасниками
якого є Україна і держава, до якої звернено доручення, - посилання
на його положення;
3) найменування справи, що розглядається;
4) прізвище, ім'я, по батькові та рік народження фізичної
особи або найменування юридичної особи, відомості про їх місце
проживання (перебування) або місцезнаходження та інші дані,
необхідні для виконання доручення;
5) процесуальне становище осіб, щодо яких необхідно вчинити
процесуальні дії;
6) чіткий перелік процесуальних дій, що належить вчинити;
7) інші дані, якщо це передбачено відповідним міжнародним
договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою
України, або цього вимагає іноземний суд, що виконуватиме
доручення.
3. Судове доручення про надання правової допомоги
оформлюється українською мовою. До судового доручення додається
засвідчений переклад офіційною мовою відповідної держави, якщо
інше не встановлено міжнародним договором, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України.
4. Судове доручення про надання правової допомоги,
процесуальні та інші документи, що до нього додаються,
засвідчуються підписом судді, який складає доручення, та
скріплюються гербовою печаткою.
Стаття 115-3. Виконання в Україні судових доручень іноземних

судів
1. Суди України виконують доручення іноземних судів про
надання правової допомоги щодо вручення викликів до суду чи інших
документів, допиту сторін чи свідків, проведення експертизи чи
огляду на місці, вчинення інших процесуальних дій, переданих їм у
порядку, встановленому міжнародним договором, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо
міжнародний договір не укладено, - дипломатичними каналами.
2. Судове доручення не приймається до виконання у разі, якщо
воно:
1) може призвести до порушення суверенітету України або
створити загрозу її національній безпеці;
2) не належить до юрисдикції цього суду;
3) суперечить законам або міжнародному договору, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
3. Виконання судового доручення здійснюється відповідно до
цього Кодексу. На прохання іноземного суду процесуальні дії можуть
вчинятися під час виконання судового доручення із застосуванням
права іншої держави, якщо таке застосування не суперечить законам
України.
4. У разі надходження від іноземного суду прохання щодо
особистої присутності його уповноважених представників чи
учасників судового розгляду під час виконання судового доручення
суд України, який виконує доручення, вирішує питання про надання
згоди щодо такої участі.
5. Виконання судового доручення підтверджується протоколом
судового засідання, іншими документами, складеними чи отриманими
під час виконання доручення, що засвідчуються підписом судді та
скріплюються гербовою печаткою.
6. У разі якщо немає можливості виконати доручення іноземного
суду, суд України в порядку, встановленому міжнародним договором,
згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або
якщо міжнародний договір не укладено, - дипломатичними каналами,
повертає таке доручення іноземному суду без виконання із
зазначенням причин та подає відповідні документи, що це
підтверджують.
Стаття 115-4. Виконання судового доручення іноземного суду

про вручення виклику до суду чи інших

документів
1. Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи
інших документів виконується у судовому засіданні або
уповноваженим працівником суду за місцем проживання (перебування,
місцем роботи) фізичної особи чи місцезнаходженням юридичної
особи.
2. Виклик до суду чи інші документи, що підлягають врученню
за дорученням іноземного суду, вручаються особисто фізичній особі
чи її представникові або представникові юридичної особи під
розписку.
3. У повістці, що направляється з метою виконання доручення
іноземного суду про вручення документів, крім відомостей,
зазначених у статті 34 цього Кодексу, додатково зазначається
інформація про наслідки відмови від отримання документів та неявки
до суду для отримання документів згідно із частинами п'ятою і
шостою цієї статті.
4. У разі якщо особа, якій необхідно вручити виклик до суду
чи інші документи за дорученням іноземного суду, перебуває під
вартою або відбуває такий вид покарання як довічне позбавлення
волі, позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному
батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешт, суд
надсилає документи, що підлягають врученню за дорученням
іноземного суду, до адміністрації місця тримання особи, яка
здійснює їх вручення під розписку та невідкладно надсилає розписку
і письмові пояснення цієї особи до суду.
5. У разі відмови особи отримати виклик до суду чи інші
документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду,
суддя, уповноважений працівник суду або представник адміністрації
місця тримання особи робить відповідну позначку на документах, що
підлягають врученню. У такому разі документи, що підлягають
врученню за дорученням іноземного суду, вважаються врученими.
6. У разі повторної неявки до суду без поважних причин особи,
яку належним чином повідомлено про день, час та місце судового
засідання, у якому мають бути вручені виклик до суду чи інші
документи за дорученням іноземного суду, такі документи вважаються
врученими.
7. Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи
інших документів вважається виконаним у день, коли особа або її
представник отримали такі документи чи відмовилися від їх
отримання або якщо така особа чи її представник, яких належним
чином повідомлено про день, час та місце судового засідання, на
якому має бути вручено виклик до суду чи інші документи, без
поважних причин не з'явилися до суду, - у день такого судового
засідання.
8. Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику
до суду чи інших документів підтверджується протоколом судового
засідання, у якому зазначаються заяви чи повідомлення, зроблені
особами у зв'язку з отриманням документів, а також підтвердженням
про повідомлення особи про необхідність явки до суду для отримання
документів та іншими документами, складеними чи отриманими під час
виконання доручення, що засвідчуються підписом судді та
скріплюються гербовою печаткою.
Стаття 115-5. Виконання судових доручень закордонними

дипломатичними установами України
1. Судове доручення про вручення документів громадянину
України, який проживає на території іноземної держави, може бути
виконано працівниками дипломатичного представництва чи
консульської установи України у відповідній державі. Такі
документи особа отримує добровільно. Вручення документів
здійснюється під розписку із зазначенням дня вручення,
підписується посадовою особою та скріплюється печаткою відповідної
закордонної дипломатичної установи України.
2. Доручення суду про виконання певних процесуальних дій
стосовно громадянина України, який проживає на території іноземної
держави, може бути виконано працівниками дипломатичного
представництва чи консульської установи України у відповідній
державі, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України. У разі
вчинення певних процесуальних дій складається протокол, що
підписується особою, стосовно якої вчинено процесуальні дії, та
особою, яка вчинила процесуальні дії, і скріплюється печаткою
відповідної закордонної дипломатичної установи України. У
протоколі зазначаються день, час і місце виконання доручення.
3. Під час виконання судового доручення застосовується
процесуальний закон України. Для виконання доручення не можуть
застосовуватися примусові заходи";
4) частину першу статті 156 доповнити пунктом 5 такого
змісту:
"5) звернення із судовим дорученням про надання правової
допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу
іноземної держави - до надходження відповіді на доручення".
6. Статтю 18 Закону України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24,
ст. 207; 2003 р., N 5, ст. 46) доповнити пунктом 2-1 такого
змісту:
"2-1) у разі якщо виконавчий лист надійшов від суду на
підставі ухвали про надання дозволу на примусове виконання рішення
іноземного суду в порядку, встановленому законом".
7. У Законі України "Про міжнародне приватне право"
( 2709-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 32,
ст. 422):
1) у частині першій статті 1:
у пункті 2:
абзац другий після слів "правовідносин є" доповнити словами
"громадянином України, який проживає за межами України";
в абзаці четвертому слова "впливає на виникнення, зміну або
припинення правовідносин" замінити словами "створює, змінює або
припиняє правовідносини";
у пункті 3 слова "може бути застосоване" замінити словами
"підлягає застосуванню";
2) у частині першій статті 4 слова "та міжнародних звичаїв,
що визнаються в Україні" виключити;
3) у частині першій статті 12 слова "основним правопорядком"
замінити словами "основами правопорядку";
4) у назві розділу VI слова "зобов'язального права" замінити
словами "щодо договірних зобов'язань";
5) назву розділу VII після слів "колізійні норми" доповнити
словом "щодо";
6) абзац перший частини першої статті 77 після слова "судам"
доповнити словом "України";
7) у частинах другій та третій статті 79 слова "в цивільних
справах" виключити;
8) у частині першій статті 80 слова "в порядку, встановленому
Цивільним процесуальним кодексом України ( 1618-15 )" замінити
словами "в порядку, встановленому процесуальним законом України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 січня 2010 року

N 1837-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: