open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про здійснення державних закупівель
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 33, ст.471 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2462-VI ( 2462-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.548
N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010, ВВР, 2010, N 35-36,

ст.491
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 }

Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.
Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у
сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій
сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення
раціонального та ефективного використання державних коштів.
Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні:
1) акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової
пропозиції - прийняття замовником пропозиції конкурсних торгів або
цінової пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною за
результатами оцінки, та надання згоди на взяття зобов'язань на
оплату предмета закупівлі або його частини (лота). Пропозиція
конкурсних торгів або цінова пропозиція вважається акцептованою,
якщо замовником подано учаснику в установлений цим Законом строк
письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції;
2) генеральний замовник - орган державної влади, державна,
комунальна установа чи організація, визначені відповідно Кабінетом
Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами
місцевих рад відповідальними за організацію і проведення процедур
закупівель на засадах координації відповідно до цього Закону;
3) державна закупівля (далі - закупівля) - придбання
замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку,
встановленому цим Законом;
4) державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету
Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кошти
Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного
фонду України, кошти загальнообов'язкового державного соціального
страхування, кошти загальнообов'язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов'язкового
державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, кошти, передбачені Законом України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), кошти установ чи
організацій, утворених у встановленому порядку органами державної
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування,
кошти державних та місцевих фондів, кошти державного оборонного
замовлення, кошти державного замовлення для задоволення
пріоритетних державних потреб, кошти державного матеріального
резерву, кошти Аграрного фонду, кошти Фонду соціального захисту
інвалідів, кошти, які надаються замовникам під гарантії Кабінету
Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та
органів місцевого самоврядування за кредитами, позиками, які
надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими
організаціями або на умовах співфінансування разом з іноземними
державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, кошти
підприємств та їх об'єднань;
5) договір про закупівлю - договір, який укладається між
замовником і учасником за результатами процедури закупівлі та
передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права
власності на товари за державні кошти;
6) документація конкурсних торгів - документація, що
розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу
та безоплатно надається замовником під час проведення торгів
(конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам;
7) забезпечення виконання договору про закупівлю - надання
учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань за
договором про закупівлю, включаючи такі види забезпечення як
порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит;
8) забезпечення пропозиції конкурсних торгів - надання
учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань у зв'язку
з поданням пропозиції конкурсних торгів, у тому числі такі види
забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит;
9) закупівля на засадах координації - проведення процедури
закупівлі генеральним замовником, який діє в інтересах замовників,
у порядку, визначеному цим Законом;
10) замовники - розпорядники державних коштів, які здійснюють
закупівлю в порядку, визначеному цим Законом;
11) змова - домовленість між двома чи кількома учасниками
процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції
конкурсних торгів або цінової пропозиції на штучних або
неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника;
12) кваліфікаційна документація - документація, що
розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу
та безоплатно надається замовником під час проведення попередньої
кваліфікації учасників фізичним/юридичним особам;
13) кваліфікаційна пропозиція - пропозиція, яка подається
учасником попередньої кваліфікації замовнику відповідно до вимог
кваліфікаційної документації;
14) комітет з конкурсних торгів - службові (посадові) та інші
особи замовника (генерального замовника), призначені
відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі
згідно з цим Законом;
15) консультаційні послуги - інтелектуальна, нематеріальна
діяльність, результати якої не є фізично осяжними, у тому числі
аудиторські, юридичні, консалтингові послуги, послуги, пов'язані з
консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і
рекомендацій, послуги з навчання, підготовки спеціалістів;
16) найбільш економічно вигідна пропозиція - пропозиція, що
відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у документації
конкурсних торгів, та визнана найкращою за результатами оцінки
конкурсних пропозицій відповідно до статті 28 цього Закону;
17) оголошення про проведення процедури закупівлі -
оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про
проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про
проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій,
інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника;
18) оголошення про результати процедури закупівлі -
оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про
результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про
результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про
результати проведення процедури закупівлі в одного учасника,
повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не
відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного
учасника;
19) орган оскарження - Антимонопольний комітет України;
20) переможець процедури закупівлі - учасник, пропозицію
конкурсних торгів або цінову пропозицію якого визнано найбільш
економічно вигідною та акцептовано у разі проведення торгів
(конкурсних торгів), або учасник, пропозицію якого прийнято за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника;
21) підприємства - підприємства, утворені в установленому
порядку органами державної влади, органами влади Автономної
Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та
уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними
зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державні, казенні,
комунальні підприємства, а також господарські товариства, у
статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій
(часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а
також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі
яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі
казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам,
у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій
(часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких
підприємств (господарських товариств);
22) пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з
наведених нижче ознак:
юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури
закупівлі, або контролюється таким учасником процедури закупівлі,
або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури
закупівлі;
фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над
учасником процедури закупівлі;
службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі,
уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі
юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення
цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової
(посадової) особи;
члени сім'ї посадової (службової) особи замовника, які
здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або
уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі
юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення
цивільно-правових відносин.
Під здійсненням контролю слід розуміти володіння
безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи
юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного
капіталу учасника процедури закупівлі, або управління найбільшою
кількістю голосів у керівному органі такого учасника процедури
закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка
становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника
процедури закупівлі.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного
капіталу учасника процедури закупівлі (голосів в органі
управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що
належить такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним
особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її
сім'ї.
Для цілей цього Закону членами сім'ї вважаються подружжя,
діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки,
усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх
постійного проживання разом із пов'язаною особою і ведення з нею
спільного господарства;
23) послуги - будь-яка закупівля (крім товарів і робіт),
включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові
дослідження, медичне та побутове обслуговування, поточний ремонт,
лізинг, найм (оренда), а також фінансові, банківські послуги;
24) предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, які
закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі і на
які учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів
(кваліфікаційні, цінові пропозиції) або пропозиції на переговорах
у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника. Предмет
закупівлі визначається замовником у порядку ( z0623-10 ),
встановленому Уповноваженим органом. Для проведення процедури
закупівлі має бути не менше двох пропозицій, крім випадків
застосування замовником процедури закупівлі в одного учасника;
25) пропозиція конкурсних торгів - пропозиція щодо предмета
закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику
відповідно до вимог документації конкурсних торгів;
26) роботи - проектування, будівництво нових, розширення,
реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об'єктів
і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи із
нормування у будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне
переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у
тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження,
аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до
кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не
перевищує вартості самих робіт;
27) розпорядник державних коштів - органи державної влади,
органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та іншими актами законодавства
України, а також установи чи організації, утворені у встановленому
порядку органами державної влади, органами влади Автономної
Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та
уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними
зобов'язань і здійснення платежів, а також підприємства та їх
об'єднання;
28) строк дії пропозиції конкурсних торгів або цінової
пропозиції - встановлений замовником у документації конкурсних
торгів або запиті цінових пропозицій строк, протягом якого учасник
не має права змінювати свою пропозицію конкурсних торгів або
цінову пропозицію;
29) суб'єкт оскарження в органі оскарження (далі - суб'єкт
оскарження) - фізична чи юридична особа, яка звернулася до органу
оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом
інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що
суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок
яких порушено право чи законні інтереси такої особи;
30) товари - продукція, об'єкти будь-якого виду та
призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування,
технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а
також послуги, пов'язані з поставкою товарів, якщо вартість таких
послуг не перевищує вартості самих товарів;
31) торги (конкурсні торги) - здійснення конкурентного
відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних
торгів) згідно з процедурами, встановленими цим Законом (крім
процедури закупівлі в одного учасника);
32) учасник попередньої кваліфікації - фізична особа, в тому
числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або
нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у
попередній кваліфікації та/або подала кваліфікаційну пропозицію;
33) учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична
особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа
(резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти
участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних
торгів, або цінову пропозицію, або пропозицію на переговорах у
разі застосування процедури закупівлі в одного учасника;
34) цінова пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі
або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до
запиту цінових пропозицій;
35) частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником
частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури
закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних
торгів, або цінові пропозиції, або пропозиції на переговорах у
разі застосування процедури закупівлі в одного учасника. Для
проведення процедури закупівлі на кожну окрему частину предмета
закупівлі (лот) має бути не менше двох пропозицій, крім випадків
застосування замовником процедури закупівлі в одного учасника.
2. Терміни "корупційне правопорушення" та "злочин" вживаються
в цьому Законі у значеннях, визначених відповідно в Законі України
"Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ) та
Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ).
Стаття 2. Сфера застосування Закону
1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель
товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за
рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі
товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує
100 тисяч гривень, а робіт - 300 тисяч гривень.
2. Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і
послуг за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або
змінюватися виключно цим Законом, крім випадків, передбачених цим
Законом.
Порядок закупівлі фінансових та консультаційних послуг
міжнародних фінансових установ визначається законом України.
Інформація щодо здійснення закупівель фінансових та
консультаційних послуг міжнародних фінансових установ
направляється замовником Уповноваженому органу, Рахунковій палаті
(у разі використання коштів Державного бюджету України), Головному
контрольно-ревізійному управлінню України у встановлені цими
органами строки та за визначеною ними формою. Таку інформацію
замовник також направляє до інших державних органів, які
здійснюють контроль у сфері закупівель, у разі наявності
відповідних запитів.
3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом
закупівлі є:
товари і послуги, пов'язані з розробленням дизайну,
виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет, їх зберіганням,
транспортуванням та обліком;
послуги, закупівля яких здійснюється державними банками та
банками, в капіталізації яких взяла участь держава, виключно для
проведення ними банківських операцій відповідно до Закону України
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 );
товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється
замовниками, розташованими за межами України;
товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну
таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 );
послуги, необхідні для здійснення державних запозичень,
обслуговування і погашення державного боргу.
Товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється для
підготовки і проведення виборів та референдумів в Україні.
{ Частину третю статті 2 доповнено абзацом сьомим згідно із
Законом N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010 }
4. Окремими законами України визначаються особливості
здійснення закупівлі таких товарів, робіт і послуг:
захищені фарби, папір та інші матеріали, які використовуються
для виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої
звітності (обліку) згідно із схемою їх захисту;
послуги з перевезення залізничним транспортом; природний і
нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу та
постачання;
послуги поштового зв'язку, поштові марки та марковані
конверти;
телекомунікаційні послуги, в тому числі з ретрансляції радіо-
та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв'язку та послуг
Інтернет-провайдерів);
централізоване водопостачання та водовідведення;
електрична енергія, її передача та розподіл;
централізоване постачання теплової енергії; ядерне паливо,
неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;
послуги з транспортування нафти і нафтопродуктів
трубопроводами, інших речовин трубопровідним транспортом;
нафта або нафтопродукти сирі;
послуги з підготовки кадрів вищими навчальними закладами
I-IV рівнів акредитації за державним замовленням;
товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за
кошти, розпорядником яких є спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу, для виконання завдань і заходів
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
( 357-2010-п ). { Частину четверту статті 2 доповнено абзацом
дванадцятим згідно із Законом N 2462-VI ( 2462-17 ) від
08.07.2010 }
5. Забороняється укладання договорів, які передбачають
витрачання державних коштів, та/або оплата замовником товарів,
робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.
Стаття 3. Принципи здійснення закупівель
1. Закупівлі здійснюються за такими принципами:
добросовісна конкуренція серед учасників;
максимальна економія та ефективність;
відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
недискримінація учасників;
об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних
торгів;
запобігання корупційним діям і зловживанням.
Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення

процедур закупівель
1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний
план, зміни до нього надсилаються Державному казначейству України,
річний план, кошторис (тимчасовий кошторис), фінансовий план (план
асигнувань, план використання бюджетних (державних) коштів), зміни
до них надсилаються Уповноваженому органу протягом 5 робочих днів
з дня їх затвердження.
2. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини
з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або
застосування цього Закону.
Стаття 5. Недискримінація учасників
1. Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах
закупівель на рівних умовах.
2. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до
інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом.
3. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до
учасників.
Стаття 6. Міжнародні зобов'язання України у сфері

закупівель
1. Якщо міжнародним договором України, згоду на
обов'язковість якого надано Верховною Радою України, передбачено
інший порядок закупівлі, ніж порядок, визначений цим Законом,
застосовуються положення міжнародного договору України.
2. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти кредитів,
позик, що надані відповідно до укладених у встановленому порядку
міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та
розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім
агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією
розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку,
Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком,
а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями,
здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими
організаціями, а у разі невстановлення таких правил і процедур -
відповідно до цього Закону.
Розділ II

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ

У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ
Стаття 7. Державне регулювання та контроль

у сфері закупівель
1. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель
здійснюють Уповноважений орган та інші органи відповідно до їх
компетенції.
2. Уповноваженим органом є Міністерство економіки України.
3. Уповноважений орган здійснює регулювання та координацію у
сфері закупівель у межах повноважень, визначених цим Законом.
4. Державне казначейство України:
до здійснення оплати за договорами про закупівлю перевіряє
наявність та відповідність укладеного договору про закупівлю звіту
про результати проведення процедури закупівлі та річному плану
закупівель, правильність їх оформлення відповідно до
законодавства, а також наявність оголошення про проведення
процедури закупівлі, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних
торгів, відомостей про рішення Уповноваженого органу про
погодження процедури закупівлі (у разі застосування процедури
закупівлі в одного учасника), оголошення про результати процедури
закупівлі, що були опубліковані в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель та відповідних
міжнародних виданнях у випадках, передбачених цим Законом;
вживає заходів з недопущення здійснення платежів з рахунку
замовника згідно з узятим фінансовим зобов'язанням за договором
про закупівлю у випадках:
відсутності або невідповідності встановленим законодавством
вимогам необхідних документів, передбачених цим Законом;
відміни процедури закупівлі;
набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів
процедури закупівлі недійсними;
на період призупинення процедури закупівлі;
наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно
до статті 18 цього Закону;
у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері
закупівель повідомляє про такі випадки Уповноважений орган та
орган оскарження.
Банкам під час оплати за договорами про закупівлю замовником
разом із платіжним дорученням надаються документи щодо державних
закупівель відповідно до Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ). У разі їх невідповідності вимогам цього
Закону платіжне доручення вважається оформленим неналежним чином.
5. Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, Головне
контрольно-ревізійне управління України, Державний комітет
статистики України здійснюють контроль у сфері державних
закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України.
Стаття 8. Уповноважений орган та орган оскарження
1. Основними функціями Уповноваженого органу є:
1) розроблення і затвердження нормативно-правових актів,
необхідних для виконання цього Закону;
2) розроблення та затвердження Стратегії розвитку системи
державних закупівель;
3) моніторинг державних закупівель;
4) ведення обліку закупівель шляхом збирання інформації про
заплановані закупівлі та результати процедур закупівель;
5) подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо
визначення генерального замовника;
6) підготовка та подання до Кабінету Міністрів України,
Рахункової палати квартальних звітів про стан закупівель;
7) узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі
міжнародної;
8) погодження застосування процедури закупівлі в одного
учасника відповідно до цього Закону;
9) вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду з
питань закупівель;
10) виступає засновником та забезпечує видання безоплатного
державного офіційного друкованого видання з питань державних
закупівель;
11) виступає засновником та забезпечує видання безоплатного
міжнародного інформаційного видання з питань державних закупівель;
12) забезпечення функціонування безоплатного веб-порталу
Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал
Уповноваженого органу);
13) взаємодія з громадськістю та проведення громадських
слухань з питань удосконалення системи державних закупівель;
14) організація нарад, безоплатних семінарів та виставок з
питань закупівель;
15) організація та затвердження порядку проходження навчання
спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення
кваліфікації;
16) надання безоплатної методологічної допомоги замовникам, у
тому числі надання відповідей на запити зацікавлених осіб з питань
державних закупівель. Відповіді на запити носять виключно
рекомендаційний характер;
17) забезпечення видання безоплатних збірників
нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань
державних закупівель;
18) міжнародне співробітництво у сфері закупівель;
19) розроблення та затвердження:
стандартної документації конкурсних торгів;
типового положення про комітет з конкурсних торгів
(z0622-10);
типового договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти;
порядку визначення предмета закупівлі;
порядку здійснення контролю за додержанням законодавства у
сфері закупівель;
форм:
річного плану закупівель;
оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про
проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури
двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої
кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про
застосування процедури закупівлі в одного учасника);
обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного
учасника;
реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;
протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;
протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових
пропозицій;
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або
цінової пропозиції;
повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі;
оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про
результати проведення торгів, повідомлення про результати
проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати
процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати
проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про
відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися,
повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника);
звіту про результати проведення процедури закупівлі;
20) надання роз'яснень щодо застосування законодавства у
сфері закупівель;
21) погодження навчальних програм з підготовки спеціалістів у
сфері закупівель та підвищення їх кваліфікації;
22) співробітництво з правоохоронними органами щодо виявлення
фактів порушення законодавства у сфері закупівель та подання у
випадках, передбачених законами України, до правоохоронних органів
матеріалів про виявлені порушення;
23) співробітництво з органами Антимонопольного комітету
України щодо виявлення фактів порушень законодавства про захист
економічної конкуренції у сфері закупівель;
24) співробітництво з державними органами щодо запобігання
проявам корупції у сфері закупівель;
25) вжиття заходів щодо забезпечення ефективного та
раціонального використання державних коштів, максимальної їх
економії при здійсненні державних закупівель;
26) інформування громадськості про політику та правила
державних закупівель.
2. Уповноважений орган має право:
1) вимагати від замовників подання звіту про результати
проведення процедури закупівлі згідно з цим Законом;
2) встановлювати строки подання замовниками інформації про
заплановані закупівлі та укладені договори про закупівлю;
3) отримувати в установленому порядку від підприємств,
установ, організацій, а також органів, які здійснюють державне
регулювання і контроль у сфері закупівель, правоохоронних органів
документи та інформацію, які необхідні для виконання функцій,
передбачених цим Законом;
4) здійснювати інші дії та вживати інші заходи, передбачені
законодавством для виконання покладених на Уповноважений орган
функцій.
3. Антимонопольний комітет України як орган оскарження з
метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних
інтересів осіб, пов'язаних із участю у процедурах державної
закупівлі, створює постійно діючу адміністративну колегію з
розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних
закупівель. Рішення постійно діючої адміністративної колегії
приймаються від імені Антимонопольного комітету України.
Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного
комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у
сфері державних закупівель діє у складі трьох державних
уповноважених Антимонопольного комітету України. Голова постійно
діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України
повинен мати вищу юридичну освіту.
Член постійно діючої адміністративної колегії, який є
пов'язаною особою з суб'єктом оскарження або замовником, не може
брати участь у розгляді та прийнятті рішень щодо такої скарги і
повинен бути замінений на час розгляду і прийняття рішення щодо
такої скарги іншим державним уповноваженим Антимонопольного
комітету України, що визначається Головою Антимонопольного
комітету України.
Порядок діяльності постійно діючої адміністративної колегії
встановлюється відповідно до Закону України "Про Антимонопольний
комітет України" ( 3659-12 ), якщо інше не встановлено цим
Законом.
Рішення органу оскарження оформляються у письмовій формі та
надсилаються не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття
Уповноваженому органу, суб'єкту оскарження та замовнику.
Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх
прийняття та є обов'язковими для виконання замовниками та особами,
яких вони стосуються.
Рішення органу оскарження підлягають обов'язковій публікації
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель, а також не пізніше наступного робочого дня після їх
прийняття оприлюднюються на веб-порталі Антимонопольного комітету
України.
Рішення органу оскарження можуть бути оскаржені суб'єктом
оскарження чи замовником до Київського окружного адміністративного
суду. Строк позовної давності для оскарження рішень органу
оскарження, прийнятих відповідно до цього Закону становить 30 днів
з дня прийняття такого рішення. Цей строк не може бути поновлено.
Стаття 9. Громадський контроль у сфері державних

закупівель
1. Громадський контроль забезпечується через вільний доступ
до всієї інформації щодо державних закупівель, яка підлягає
оприлюдненню відповідно до цього Закону.
2. Замовники і учасники процедур закупівель та Уповноважений
орган повинні сприяти залученню громадськості до здійснення
контролю у сфері закупівель відповідно до законів України "Про
об'єднання громадян" ( 2460-12 ), "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) і "Про інформацію" ( 2657-12 ).
3. Громадяни і громадські організації та їх спілки не мають
права втручатися у діяльність Уповноваженого органу та процедуру
визначення замовником переможця торгів.
4. Під час проведення процедур розкриття пропозицій
конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів
масової інформації. Замовники зобов'язані забезпечити
безперешкодний доступ представників засобів масової інформації на
їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Розділ III

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ
Стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю
1. Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі
Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом,
інформацію про закупівлю, а саме:
оголошення про проведення процедури закупівлі - після
публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття
пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо
цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший
строк;
обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного
учасника - одночасно з оголошенням про проведення процедури
закупівлі;
відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження
або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного
учасника - не пізніш як через 15 робочих днів з дати видачі
листа-погодження (листа про відмову у погодженні);
документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну
документацію - після публікації оголошення про проведення
процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з
питань закупівель, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття
пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо
цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший
строк;
зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної
документації та роз'яснення до неї (у разі наявності) - протягом
трьох робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення, але не
пізніш як за сім днів до дати розкриття пропозицій конкурсних
торгів або кваліфікаційних пропозицій;
протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових
пропозицій, кваліфікаційних пропозицій - протягом трьох робочих
днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових
пропозицій, кваліфікаційних пропозицій;
інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів,
цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого
відхилення у вигляді протоколу - протягом трьох робочих днів з дня
прийняття такого рішення;
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або
цінової пропозиції - протягом трьох робочих днів з дня прийняття
рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
повідомлення учасників про результати процедури закупівлі -
протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення
переможця процедури закупівлі;
повідомлення про результати проведення попередньої
кваліфікації - протягом трьох робочих днів після її завершення;
оголошення про результати процедури закупівлі - після
публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель, але не пізніш як через сім днів з дня
укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну
торгів чи визнання їх такими, що не відбулися;
повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не
відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного
учасника (у разі наявності) - протягом трьох робочих днів з дати
прийняття такого рішення;
звіт про результати проведення процедури закупівлі - протягом
трьох робочих днів з дня його затвердження;
інформацію про одностороннє розірвання договору про закупівлю
(у разі наявності) - протягом п'яти робочих днів з дня прийняття
такого рішення.
Веб-портал Уповноваженого органу повинен відповідати
встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації, що є
власністю держави, забезпечувати вільний та безоплатний доступ до
нього.
2. Оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення
про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення
процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення
попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про
застосування процедури закупівлі в одного учасника), повідомлення
про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції,
відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або
відмову в погодженні застосування процедури закупівлі (у разі
застосування процедури закупівлі в одного учасника), оголошення
про результати процедури закупівлі (оголошення про результати
проведення торгів, повідомлення про результати проведення
попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури
запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення
процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну
торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про
відміну процедури закупівлі в одного учасника) обов'язково
безоплатно публікуються в державному офіційному друкованому
виданні з питань державних закупівель у терміни, встановлені цим
Законом для оприлюднення відповідної інформації.
Випуск державного офіційного друкованого видання з питань
державних закупівель здійснюється з періодичністю не рідше одного
разу на тиждень.
Інформація, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу,
повинна відповідати інформації, яку опубліковано в державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
У разі коли інформація, розміщена на веб-порталі
Уповноваженого органу, містить відомості, що відрізняються від
тих, які опубліковано в державному офіційному друкованому виданні
з питань державних закупівель, автентичною вважається інформація,
опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель.
У разі якщо дата оприлюднення та дата публікації інформації
про державні закупівлі не співпадають, дата публікації у такому
випадку вважається визначальною.
Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що
публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі
Уповноваженого органу, несуть голова та секретар комітету з
конкурсних торгів замовника.
Інформація, зазначена в частині першій цієї статті, може
додатково оприлюднюватися на вибір замовника в інших засобах
масової інформації, на веб-сайтах замовника (у разі наявності) або
веб-сайтах відповідних органів влади, органів місцевого
самоврядування.
Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, публікується
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель безоплатно.
3. Процедура закупівлі, попередня кваліфікація учасників не
можуть проводитися до/без публікації оголошення про проведення
процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з
питань державних закупівель згідно з абзацом першим частини другої
цієї статті.
4. Оголошення про проведення процедури закупівлі та про
результати процедури закупівлі обов'язково додатково розміщуються
у міжнародному інформаційному виданні з питань державних
закупівель Уповноваженого органу та на веб-порталі Уповноваженого
органу англійською мовою, якщо очікувана вартість предмета
закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
для товарів - 200 тисячам євро;
для послуг - 300 тисячам євро;
для робіт - 500 тисячам євро.
Курс євро фіксується згідно з офіційним курсом Національного
банку України, встановленим на день відправлення для публікації у
державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі.
5. Доступ користувачів до інформації, розміщеної на
веб-порталі Уповноваженого органу, є безоплатним та вільним.
Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, приймається для
розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу безоплатно.
Стаття 11. Комітет з конкурсних торгів
1. Комітет з конкурсних торгів утворюється замовником
(генеральним замовником) для організації та проведення процедур
закупівель.
Комітет з конкурсних торгів діє на засадах колегіальності та
неупередженості членів комітету з конкурсних торгів. Членство в
комітеті з конкурсних торгів не має створювати протиріччя між
інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників
процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на
об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору
переможця процедури закупівлі.
2. Склад комітету з конкурсних торгів та положення про
комітет з конкурсних торгів затверджуються рішенням замовника
(генерального замовника). До складу комітету з конкурсних торгів
не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени
їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної
Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.
До складу комітету з конкурсних торгів входить не менше п'яти
осіб. У разі якщо штатна чисельність працівників замовника є
меншою, ніж п'ять осіб, кількість членів комітету з конкурсних
торгів повинна дорівнювати штатній чисельності замовника.
Всі члени комітету з конкурсних торгів повинні пройти
навчання спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у
порядку, встановленому Уповноваженим органом. Підвищення
кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель
здійснюється не рідше одного разу кожні два роки у порядку,
встановленому Уповноваженим органом.
3. Керівництво роботою комітету з конкурсних торгів здійснює
його голова. Голова комітету з конкурсних торгів організовує
роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання
покладених на комітет функцій.
4. Комітет з конкурсних торгів:
планує протягом року здійснення процедур закупівель
відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану
асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);
складає та затверджує річний план державних закупівель;
здійснює вибір процедури закупівлі;
проводить процедури закупівель, попередню кваліфікацію
учасників;
забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та
чесний вибір переможця;
забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних
документів з питань державних закупівель, визначених цим Законом;
здійснює інші дії, передбачені цим Законом.
5. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється
протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми
на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена
комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це
зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.
Члени комітету з конкурсних торгів несуть персональну
відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів
України.
6. Типове положення про комітет з конкурсних торгів
( z0622-10 ) розробляється та затверджується Уповноваженим
органом.
Стаття 12. Процедури закупівлі
1. Закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з
таких процедур:
відкриті торги;
двоступеневі торги;
запит цінових пропозицій;
попередня кваліфікація учасників;
закупівля в одного учасника.
2. Відповідальність за вибір та застосування процедур
закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника -
члени комітету з конкурсних торгів персонально.
Стаття 13. Закупівля на засадах координації
1. Кабінет Міністрів України має право за поданням
Уповноваженого органу затвердити перелік товарів, закупівля яких
здійснюється на засадах координації за кошти Державного бюджету
України, та визначити генерального замовника.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації та виконавчі органи місцевих рад мають право
затвердити перелік товарів та послуг, закупівля яких здійснюється
на засадах координації за кошти бюджету Автономної Республіки Крим
і місцевих бюджетів, та відповідно визначити генерального
замовника.
Особливості взаємодії між генеральним замовником та
замовниками при здійсненні закупівлі на засадах координації
визначаються Кабінетом Міністрів України.
2. Генеральний замовник:
проводить процедуру закупівлі відповідно до вимог цього
Закону та визначає її переможця;
інформує всіх зацікавлених замовників про результати
процедури закупівлі.
3. Замовник укладає договір про закупівлю з переможцем
процедури закупівлі, визначеним генеральним замовником, крім
випадків, коли товар не відповідає вимогам замовника щодо його
технічних характеристик, якості, умов поставки, ціни. У такому
разі замовник має право відмовитися від укладення договору про
закупівлю, поінформувавши про це генерального замовника, та
провести процедуру закупівлі такого товару. Про укладення договору
про закупівлю або про відмову в його укладенні замовники
повідомляють генерального замовника у порядку, встановленому
Уповноваженим органом.
Якщо замовник вважає, що процедуру закупівлі проведено з
порушенням вимог, встановлених цим Законом, замовник має право
відмовитися від укладення договору про закупівлю, поінформувавши
про це генерального замовника та орган оскарження.
4. Генеральний замовник протягом п'яти робочих днів з дня
отримання від замовників повідомлень про укладення договору про
закупівлю або відмову в його укладенні подає Уповноваженому
органу, органам державної влади, які здійснюють контроль у сфері
закупівель, і всім зацікавленим замовникам звіт про результати
процедури закупівлі із зазначенням у ньому найменувань усіх
замовників.
5. Інформація про проведення закупівлі на засадах координації
оприлюднюється генеральним замовником відповідно до статті 10
цього Закону.
Стаття 14. Подання інформації під час проведення

процедури закупівлі
1. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі
здійснюється у письмовій формі.
У разі якщо замовник та учасники під час проведення процедури
закупівлі надали інформацію в іншій формі, ніж письмова, зміст
такої інформації повинен бути ними письмово підтверджений.
2. Замовник протягом усього процесу здійснення процедури
закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої
учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо
розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно
Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання
та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.
Стаття 15. Мова, що застосовується під час

проведення процедур закупівель
1. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що
готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за
рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний
переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений
українською мовою.
2. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10
цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі,
передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською
мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст,
викладений українською мовою.
Стаття 16. Кваліфікаційні критерії
1. Замовник вимагає від учасників або учасників попередньої
кваліфікації подання ними документально підтвердженої інформації
про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.
2. Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати
кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:
наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають
необхідні знання та досвід;
наявність документально підтвердженого досвіду виконання
аналогічних договорів;
наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові
результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого
банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).
3. Визначені замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні
критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію
учасників або учасників попередньої кваліфікації про відповідність
їх таким критеріям, зазначаються в документації конкурсних торгів
або кваліфікаційній документації та вимагаються під час проведення
переговорів з учасником (у разі застосування процедури закупівлі в
одного учасника).
4. Документи, що не передбачені законодавством для учасників
або учасників попередньої кваліфікації - фізичних осіб, у тому
числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі
пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційної пропозиції та не
вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі
застосування процедури закупівлі в одного учасника).
5. Усі пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційні
пропозиції, які відповідають кваліфікаційним критеріям,
встановленим частиною другою цієї статті, та за відсутності інших,
передбачених цим Законом, підстав для їх відхилення, допускаються
до оцінки.
Стаття 17. Відмова в участі у процедурі закупівлі
1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику
попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі,
попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити
пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію)
учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо:
1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник
попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо
чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого
державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо
найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на
прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі
або застосування замовником певної процедури закупівлі;
2) учасника або учасника попередньої кваліфікації було
притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у
сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
3) виявлено факт участі учасника або учасника попередньої
кваліфікації у змові;
4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої
кваліфікації, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням
процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому
законом порядку;
5) службова (посадова) особа учасника або учасника
попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником
попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час
проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин,
пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин,
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено у встановленому законом порядку;
6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова
пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є
пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;
7) учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано
документів, що підтверджують правомочність на укладення договору
про закупівлю;
8) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у
встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита
ліквідаційна процедура.
2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику,
учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі,
попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію
конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника
(учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо:
1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має
заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів);
2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить
господарську діяльність відповідно до положень його статуту.
3. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів,
кваліфікаційної або цінової пропозиції із зазначенням підстави
надсилається учаснику або учаснику попередньої кваліфікації,
пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня
прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно
до статті 10 цього Закону.
Стаття 18. Порядок оскарження процедур закупівлі
1. Скарга до органу оскарження подається суб'єктом оскарження
в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка її подає, та
містити таку інформацію:
найменування органу оскарження;
ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження)
суб'єкта оскарження, а також номер засобу зв'язку, адреса
електронної пошти, якщо такі є;
найменування, місцезнаходження, поштова адреса замовника,
рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;
підстави, через які подається скарга, посилання на порушення
процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність
замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, дата,
коли суб'єкту оскарження стало відомо про такі рішення, дії або
бездіяльність;
вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування.
До скарги додаються документи (у разі наявності), що
підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність
рішень, дій або бездіяльності замовника.
2. Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний
інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності
замовника, які суперечать законодавству у сфері державних
закупівель.
Подання скарги до органу оскарження не потребує попереднього
звернення до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час
проведення процедури закупівлі.
3. У разі отримання замовником звернення з вимогою щодо
усунення порушення під час проведення процедури закупівлі замовник
має право на добровільній основі вжити належних заходів, в тому
числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання
питань, зазначених у зверненні. Направлення звернення замовнику не
позбавляє особу права звернутися зі скаргою до органу оскарження.
Замовник повинен повідомити всіх зацікавлених осіб про рішення,
прийняті за розглядом звернення. У разі подання скарги щодо тієї ж
процедури закупівлі, якої стосується звернення, замовник
повідомляє орган оскарження про вжиті за цим зверненням заходи.
Рішення замовника, прийняте за розглядом звернення, може бути
оскаржене до органу оскарження або протягом 30 днів з дня його
прийняття до суду. Цей строк не може бути поновлено.
4. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 14 днів з
дня отримання суб'єктом оскарження повідомлення про відповідне
рішення чи дію замовника, що порушує права чи законні інтереси
суб'єкта скарження, або з дня, коли суб'єкту оскарження стало
відомо про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим
рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, але до моменту
укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються
документації конкурсних торгів, можуть подаватися у будь-який
строк після публікації повідомлення про їх проведення, але не
пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій
конкурсних торгів.
Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються у
судовому порядку.
Датою отримання скарги органом оскарження вважається дата її
реєстрації органом оскарження.
Орган оскарження повинен у строк, що не перевищує трьох днів
після отримання скарги, повідомити суб'єкта оскарження та
замовника про час і місце розгляду скарги. Зазначені особи мають
право взяти участь у розгляді скарги.
За подання скарги до органу оскарження справляється плата,
яка зараховується до Державного бюджету України. Розмір плати
визначається Кабінетом Міністрів України ( 773-2010-п ). { Абзац
п'ятий частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }
При поданні скарги до органу оскарження суб'єкт оскарження
надсилає копію скарги замовнику, рішення, дія чи бездіяльність
якого оскаржуються.
У разі отримання органом оскарження скарги з порушенням
строків, визначених в абзаці першому цієї частини, орган
оскарження зобов'язаний поінформувати про це суб'єкта оскарження і
повернути скаргу без розгляду не пізніше наступного робочого дня
після прийняття такого рішення.
Орган оскарження повертає скаргу без розгляду у випадках,
коли:
суб'єкт оскарження висуває скаргу щодо того самого порушення,
в тій самій процедурі закупівлі і з тих самих підстав, які вже
були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом
оскарження було прийнято відповідне рішення;
скарга не відповідає вимогам частини першої цієї статті;
суб'єктом оскарження не внесено плату, передбачену абзацом
п'ятим цієї частини;
замовник відповідно до цього Закону визнав та усунув
порушення, зазначені в скарзі, про що було надано документальне
підтвердження. Повідомлення про повернення скарги без розгляду
надсилається особі, яка звернулася до органу оскарження, не
пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.
Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком
випадку, коли орган оскарження приймає рішення про призупинення
процедури закупівлі.
У будь-якому випадку укладення договору про закупівлю під час
процедури оскарження забороняється.
Орган оскарження має право за власною ініціативою або за
заявою суб'єкта оскарження прийняти рішення про призупинення
процедури закупівлі на строк до винесення рішення за скаргою.
Впродовж одного робочого дня орган оскарження повідомляє про
призупинення процедури закупівлі Державне казначейство України,
редакцію державного офіційного друкованого видання з питань
державних закупівель, замовника та суб'єкта оскарження.
Призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення
замовником будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень щодо
закупівлі, в тому числі укладення договору про закупівлю.
Під час призупинення процедури закупівлі редакція державного
офіційного друкованого видання з питань державних закупівель
зобов'язана не приймати до публікації інформацію про закупівлю за
призупиненою процедурою закупівлі, яка підлягає публікації згідно
з цим Законом.
Якщо замовник усуне порушення, зазначені у скарзі, замовник
протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен
повідомити про це орган оскарження та надати документальне
підтвердження. Після усунення порушень та отримання органом
оскарження документального підтвердження про це орган оскарження
скасовує рішення про призупинення процедури закупівлі.
За результатами розгляду скарги орган оскарження має право:
прийняти рішення про встановлення або відсутність порушення
процедури закупівлі (в тому числі порушення порядку публікації,
оприлюднення або неопублікування, неоприлюднення інформації про
державні закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що
повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника
повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні
документи, усунути будь-які дискримінаційні умови або, у разі
неможливості виправити допущені порушення, відмінити процедуру
закупівлі;
у випадках, передбачених законами України, передавати
рішення, документи та матеріали щодо здійснення закупівель до
правоохоронних, контролюючих та інших органів.
Для розгляду скарг орган оскарження має право на всіх стадіях
державних закупівель запитувати і отримувати у замовників,
учасників, контролюючих органів, державного офіційного друкованого
видання з питань державних закупівель, інших осіб відповідні
інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур
державних закупівель.
Замовники, учасники, контролюючі органи, державне офіційне
друковане видання з питань державних закупівель, інші особи
протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту
повинні надіслати органу оскарження відповідну інформацію,
завірені належним чином копії документів та матеріали.
У разі коли в установлений строк не надано інформацію,
документи та матеріали щодо проведення процедур державних
закупівель, орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення
на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації.
Орган оскарження має право залучати для отримання
консультацій та експертних висновків представників державних
органів (за погодженням з керівниками державних органів),
експертів та спеціалістів, які не можуть бути пов'язаними особами
та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного
та неупередженого розгляду скарги. Висновки таких представників
державних органів, експертів та спеціалістів оформлюються у
письмовій формі та долучаються до матеріалів справи про розгляд
скарги.
У разі відкликання скарги орган оскарження може прийняти
рішення про припинення розгляду скарги.
Рішення про розгляд скарг приймаються органом оскарження
виключно на його засіданнях.
Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днів з дня
отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
висновок органу оскарження про наявність або відсутність
порушення процедури закупівлі;
висновок органу оскарження про задоволення скарги або про
відмову в її задоволенні повністю чи частково;
у разі коли скаргу не задоволено, - підстави та обґрунтування
прийняття такого рішення;
у разі коли скаргу задоволено повністю або частково, -
зобов'язання усунення замовником порушення процедури закупівлі
та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього
законного рішення чи правомірної дії замовника.
Рішення органу оскарження оформлюється у письмовій формі і
містить таку інформацію:
найменування органу оскарження;
короткий зміст скарги;
мотивувальну частину рішення;
резолютивну частину рішення;
строк оскарження рішення.
Примірник рішення за результатами розгляду скарги орган
оскарження протягом трьох днів з дня його прийняття надсилає
суб'єкту оскарження, замовнику, Державному казначейству України та
редакції державного офіційного друкованого видання з питань
державних закупівель.
Стаття 19. Звіт про результати проведення

процедури закупівлі
1. У звіті про результати проведення процедури закупівлі
обов'язково зазначаються:
найменування предмета закупівлі;
кількість учасників процедури закупівлі та найменування і
місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю;
ціни пропозицій конкурсних торгів (цінові пропозиції або ціна
пропозиції на переговорах у разі застосування процедури закупівлі
в одного учасника) та ціна договору про закупівлю;
дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення
Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні
застосування процедури закупівлі (у разі застосування процедури
закупівлі в одного учасника), опублікованих у державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та
розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до
статті 10 цього Закону;
дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції
конкурсних торгів або цінової пропозиції, опублікованого в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу
відповідно до статті 10 цього Закону;
дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури
закупівлі та дата оприлюднення і номер оголошення про результати
процедури закупівлі, опублікованих у державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель, у міжнародному
інформаційному виданні з питань державних закупівель
Уповноваженого органу (у випадках, передбачених цим Законом) та
розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до
статті 10 цього Закону;
адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась
інформація про закупівлю (у разі наявності);
у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено
договір про закупівлю, - підстави прийняття рішення про
неукладення договору про закупівлю, якщо таке мало місце;
дата укладення договору про закупівлю;
зведена інформація замовника про наявність та відповідність
встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують
відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до
статті 16 цього Закону, та наявність/відсутність обставин,
встановлених статтею 17 цього Закону, із зазначенням відповідних
підстав.
2. Звіт про результати проведення процедури закупівлі
оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону.
3. Усі документи щодо державних закупівель, передбачені цим
Законом, зберігаються замовником протягом трьох років.
Розділ IV

ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ ТОРГІВ
Стаття 20. Умови застосування процедури відкритих торгів
1. Відкриті торги є основною процедурою закупівлі.
2. Під час проведення процедури відкритих торгів пропозиції
конкурсних торгів мають право подавати всі зацікавлені особи.
Стаття 21. Інформування про проведення процедури

відкритих торгів
1. Оголошення про проведення процедури відкритих торгів
безоплатно публікується в державному офіційному друкованому
виданні з питань державних закупівель та безоплатно розміщується
на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього
Закону.
2. В оголошенні про проведення процедури відкритих торгів
обов'язково зазначаються:
найменування і місцезнаходження замовника;
адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому
розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 10
цього Закону;
адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується
інформація про закупівлю (у разі наявності);
найменування предмета закупівлі;
кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце
виконання робіт чи надання послуг;
строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
місце отримання документації конкурсних торгів;
місце та строк подання пропозицій конкурсних торгів;
місце, дата і час розкриття пропозицій конкурсних торгів;
розмір, вид та умови надання забезпечення пропозицій
конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати);
прізвище, ім'я та по батькові, посада та адреса однієї чи
кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати
зв'язок з учасниками;
реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах
Державного казначейства України (у разі здійснення закупівлі за
рахунок бюджетних коштів).
В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена
замовником.
3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може
бути меншим, ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про
проведення процедури відкритих торгів у державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель.
У разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі продукції
харчової промисловості, лікарських засобів і виробів медичного
призначення строк для подання пропозицій конкурсних торгів може
бути скорочено до 15 днів (далі - скорочена процедура). Причиною
скорочення строку не може бути бездіяльність замовника щодо
проведення відповідних процедур закупівель. Обґрунтування
нагальної потреби зазначаються у звіті про результати проведення
процедури закупівлі та не повинні свідчити про наміри замовника
послабити конкуренцію між учасниками.
Стаття 22. Документація конкурсних торгів
1. Після оприлюднення оголошення про проведення процедури
закупівлі кожна фізична/юридична особа має право безоплатно
отримати документацію конкурсних торгів.
Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається або
надається замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання
від фізичної/юридичної особи відповідного запиту.
Документація конкурсних торгів може бути безоплатно отримана
кожною фізичною/юридичною особою на веб-порталі Уповноваженого
органу.
2. Документація конкурсних торгів повинна містити:
1) інструкцію з підготовки пропозицій конкурсних торгів;
2) кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті
16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про
спосіб документального підтвердження відповідності учасників
встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством;
3) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну
технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки
чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація
повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що
закуповуються, в тому числі їх технічні та якісні характеристики;
вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета
закупівлі, у разі якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше
зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики,
вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язану з товарами,
роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими
міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами.
Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні
торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета
закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке
посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або
еквівалент". Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі
повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту
довкілля;
4) кількість товару та місце його поставки;
5) місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги,
їх обсяги;
6) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
7) проект договору або основні умови, які обов'язково будуть
включені до договору про закупівлю;
8) опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота),
щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів, у разі
якщо учасникам дозволяється подати пропозиції конкурсних торгів
стосовно частини предмета закупівлі (лота);
9) перелік критеріїв та методику оцінки пропозицій конкурсних
торгів із зазначенням питомої ваги критеріїв;
10) строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів
вважаються дійсними, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття
пропозицій конкурсних торгів;
11) інформацію про валюту, в якій повинна бути розрахована і
зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів;
12) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути
складені пропозиції конкурсних торгів;
13) зазначення способу, місця та кінцевого строку подання
пропозицій конкурсних торгів;
14) порядок надання роз'яснень щодо документації конкурсних
торгів;
15) розмір, вид та умови надання забезпечення пропозицій
конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати);
16) розмір, вид, умови надання, умови повернення та
неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо
замовник вимагає його надати);
17) місце, дату і час розкриття пропозицій конкурсних торгів;
18) прізвище, ім'я та по батькові, посаду та адресу однієї чи
кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати
зв'язок з учасниками.
Документація конкурсних торгів може містити також іншу
інформацію, відповідно до законодавства, яку замовник вважає за
необхідне до неї включити.
3. Документація конкурсних торгів не повинна містити вимог,
що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.
Стаття 23. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних

торгів та внесення змін до неї
1. Учасник, який отримав від замовника документацію
конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до
закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися
до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.
Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з
дня його отримання всім особам, яким було надано документацію
конкурсних торгів.
У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких
запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен
забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому
всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким
було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх
присутності на зборах.
Зазначені у цій частині роз'яснення оприлюднюються замовником
відповідно до статті 10 цього Закону.
2. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами
запитів внести зміни до документації конкурсних торгів,
продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних
торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом
одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення
зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію
конкурсних торгів.
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник
не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів
вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків,
коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність
документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства
або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі
замовник зобов'язаний внести відповідні зміни до документації
конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозицій
конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо
змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення
до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття
пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити
про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником
відповідно до статті 10 цього Закону.
Стаття 24. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
1. Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення
процедури закупівлі та в документації конкурсних торгів вимоги
щодо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
У разі якщо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів
вимагається замовником, у документації конкурсних торгів повинні
бути зазначені умови його надання, зокрема, вид, розмір, строк дії
та застереження щодо випадків, коли забезпечення пропозиції
конкурсних торгів не повертається учаснику. У такому разі учасник
під час подання пропозиції конкурсних торгів одночасно надає
забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів у грошовому
виразі не може перевищувати 1 відсотка очікуваної вартості
закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 5
відсотків - у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи
послуг на умовах, визначених документацією конкурсних торгів.
2. У разі якщо пропозиції конкурсних торгів подаються
стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення
пропозиції конкурсних торгів встановлюється замовником виходячи з
очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини
(лота).
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається
замовником у разі:
відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після
закінчення строку її подання;
непідписання учасником, що став переможцем процедури торгів,
договору про закупівлю;
ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання
договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних
торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією
конкурсних торгів.
4. Замовник повинен повернути забезпечення пропозиції
конкурсних торгів учаснику протягом трьох банківських днів з дня
настання підстави для повернення забезпечення пропозиції
конкурсних торгів у разі:
закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних
торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
укладення договору про закупівлю з учасником, що став
переможцем конкурсних торгів;
відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку
її подання;
закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору
про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції
конкурсних торгів.
5. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних
торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають
перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення
закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні
кошти - перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання
підприємств.
Стаття 25. Порядок подання пропозицій конкурсних торгів
1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі
за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита,
пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. На
запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня
надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних
торгів із зазначенням дати та часу. Відмова або ухилення замовника
від негайного отримання пропозицій конкурсних торгів, що подаються
особисто, є підставою для оскарження.
Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію
конкурсних торгів (у тому числі до визначеної у документації
конкурсних торгів частини предмета закупівлі (лота)). Отримана
пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру,
форма якого визначається Уповноваженим органом.
2. Пропозиція конкурсних торгів повинна супроводжуватися
документом, що підтверджує надання учасником забезпечення
пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення передбачено
оголошенням про проведення процедури закупівлі.
3. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після
закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються
учасникам, що їх подали.
4. Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними протягом
зазначеного у документації конкурсних торгів строку. До закінчення
цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження
строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним
забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним
пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції
конкурсних торгів.
5. Учасник має право внести зміни або відкликати свою
пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без
втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни
чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів
враховуються, у разі якщо вони отримані замовником до закінчення
строку подання пропозицій конкурсних торгів.
Стаття 26. Забезпечення виконання договору про закупівлю
1. Замовник має право вимагати від учасника-переможця
внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю
забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого
забезпечення передбачене документацією конкурсних торгів. Замовник
повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після
виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання
судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю
недійсними, у випадках, передбачених частинами першою та другою
статті 30, частиною третьою статті 31 цього Закону, а також згідно
з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом
трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.
2. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не
може перевищувати 5 відсотків вартості договору.
3. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у
разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до
відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі
підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти
перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств.
Стаття 27. Розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день
закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в
оголошенні про проведення процедури закупівлі.
2. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних
торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені
представники. Відсутність учасника або його уповноваженого
представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних
торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для
відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
3. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів
перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів,
передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються
найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної
пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі
(лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття
пропозицій конкурсних торгів.
4. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів
складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за
формою, встановленою Уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується
членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть
участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та
печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних
торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного
робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів
оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
Стаття 28. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів
1. Замовник має право звернутися до учасників за
роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою
спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які
переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої
пропозиції конкурсних торгів.
3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок,
допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій
пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у
порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови
отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію
конкурсних торгів.
4. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів,
які не було відхилено згідно з цим Законом.
5. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників,
пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цим
Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і
методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.
Критеріями оцінки є:
у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що
виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою
специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий
ринок - ціна;
у разі здійснення закупівлі, яка має складний або
спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг,
наукових досліджень, експериментів або розробок,
дослідно-конструкторських робіт), - ціна разом з іншими критеріями
оцінки, зокрема такими, як:
якість виконання робіт, послуг;
умови оплати;
строк виконання;
гарантійне обслуговування;
експлуатаційні витрати;
передача технології та підготовка управлінських, наукових і
виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у
тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для
виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що
пропонуються учасником.
6. Якщо для визначення найбільш економічно вигідної
пропозиції конкурсних торгів крім ціни застосовуються й інші
критерії оцінки, у документації конкурсних торгів визначається їх
вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній
оцінці пропозицій конкурсних торгів. Питома вага цінового критерію
не може бути нижчою 50 відсотків.
7. Замовник має право звернутися за підтвердженням
інформації, наданої учасником, до органів державної влади,
підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У
разі отримання достовірної інформації про його невідповідність
вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у
частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у
пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації,
що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі,
замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
8. За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних
торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за
формою, встановленою Уповноваженим органом.
9. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця
процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня
розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою
загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури
закупівлі не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня розкриття
пропозицій конкурсних торгів.
Стаття 29. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі
якщо:
1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим
статтею 16 цього Закону;
не погоджується з виправленням виявленої замовником
арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке
забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій
статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам
документації конкурсних торгів.
2. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із
зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого
відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого
рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
Стаття 30. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими,

що не відбулися
1. Замовник відміняє торги у разі:
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені
порушення законодавства з питань державних закупівель;
виявлення факту змови учасників;
порушення порядку публікації оголошення про проведення
процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури
закупівлі, передбаченого цим Законом;
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних
торгів;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим
Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути
чітко визначено у документації конкурсних торгів.
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися,
у разі якщо:
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує
суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної
сили.
3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що
не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та
усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття
замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до
статті 10 цього Закону.
Стаття 31. Акцепт пропозиції конкурсних торгів та укладення

договору про закупівлю
1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію
конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за
результатами оцінки.
2. Замовник зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня
прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю
торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а
всім учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із
зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - переможця,
пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно
вигідною за результатами оцінки.
Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або
цінової пропозиції обов'язково безоплатно публікується у
державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником,
пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше
ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог
документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою
забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про
закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати
публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних
торгів.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою з
учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано,
замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог
документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк
не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не
пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.
Договір про закупівлю, укладений з порушенням строків,
передбачених абзацами третім, четвертим цієї частини, є нікчемним.
3. У разі письмової відмови переможця торгів підписати
договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних
торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у
строк, визначений цим Законом, замовник повторно визначає найбільш
економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії
яких ще не минув.
Стаття 32. Інформування учасників про результати проведення

процедури закупівлі
1. Оголошення про результати проведення процедури закупівлі
безоплатно публікується в державному офіційному друкованому
виданні з питань закупівель та безоплатно розміщується на
веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього
Закону протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю
або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що
не відбулися.
2. В оголошенні про результати проведення торгів обов'язково
зазначаються:
найменування та місцезнаходження замовника;
адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому
розміщувалася інформація про закупівлю відповідно до статті 10
цього Закону;
адреса веб-сайту, на якому додатково розміщувалася інформація
замовника про закупівлю (у разі такого розміщення);
найменування предмета закупівлі;
кількість та місце поставки товарів або вид і місце
проведення робіт чи надання послуг;
дата оприлюднення та номер оголошення про проведення
процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель, відповідних
міжнародних виданнях (у випадках, передбачених цим Законом);
дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції
конкурсних торгів або цінової пропозиції, опублікованого в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель;
дата оприлюднення відомостей щодо рішення Уповноваженого
органу про погодження або відмову у погодженні застосування
процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в
одного учасника), опублікованих у державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель;
дата укладення договору про закупівлю;
дата прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх
такими, що не відбулися (якщо таке рішення було прийнято
замовником), та його причина;
ціна договору про закупівлю;
повне найменування переможця процедури закупівлі.
Розділ V

ПРОЦЕДУРА ДВОСТУПЕНЕВИХ ТОРГІВ
Стаття 33. Умови застосування і проведення процедури

двоступеневих торгів
1. Процедура двоступеневих торгів може застосовуватися за
таких умов:
замовник не може визначити необхідні технічні, якісні
характеристики (специфікації) товарів (робіт) або визначити вид
послуг та якщо для прийняття оптимального рішення про закупівлю
необхідно провести попередні переговори з учасниками;
предметом закупівлі є здійснення наукових досліджень,
експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських,
будівельних робіт.
Стаття 34. Порядок проведення процедури двоступеневих

торгів
1. Двоступеневі торги проводяться в порядку, передбаченому
для процедури відкритих торгів, з урахуванням особливостей,
визначених цим розділом.
2. Двоступеневі торги проводяться в два етапи.
На першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні
пропозиції конкурсних торгів без зазначення ціни. Документація
конкурсних торгів при цьому може передбачати лише пропозиції щодо
технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі,
умови поставки, підтвердження професійної і технічної
компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним
критеріям. Строк подання учасниками попередніх пропозицій
конкурсних торгів становить не менше 30 днів з дня опублікування
оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк
подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів
становить не менше 15 днів з дня опублікування оголошення про
проведення двоступеневих торгів у державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель.
Замовник під час розгляду попередніх пропозицій конкурсних
торгів має право проводити переговори з будь-ким з учасників для
визначення переваг та недоліків у пропозиціях. Замовник в ході
переговорів не має права застосовувати дискримінаційний режим до
різних учасників. За результатами переговорів складається протокол
за підписом замовника та учасника, в якому зазначаються відомості
про учасника, пропозиції, запропоновані учасником, висновки.
Після отримання попередніх пропозицій конкурсних торгів
замовник має право внести зміни до документації конкурсних торгів
щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи
запропонувати нові характеристики та критерії оцінки згідно з цим
Законом. Про зміну умов документації конкурсних торгів замовник
інформує всіх учасників під час надання їм запрошень до участі у
другому етапі торгів.
На другому етапі замовник запрошує до участі учасників,
попередні пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено на
першому етапі та пропозиції яких виявилися прийнятними в цілому,
але не менше ніж двох. На другому етапі учасники повинні подати
остаточні пропозиції конкурсних торгів із зазначенням ціни. Строк
подання пропозицій конкурсних торгів на другому етапі становить не
менше 15 днів з дня повідомлення учасника про результати першого
етапу.
3. Учасники, попередні пропозиції конкурсних торгів яких не
було відхилено на першому етапі, для участі у другому етапі торгів
на вимогу замовника надають забезпечення пропозицій конкурсних
торгів.
Розділ VI

ПРОЦЕДУРА ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
Стаття 35. Умови застосування і проведення процедури

запиту цінових пропозицій
1. Замовник здійснює закупівлю шляхом застосування процедури
запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких існує
постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 200
тисяч гривень.
Стаття 36. Порядок проведення процедури запиту

цінових пропозицій
1. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит
не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту передає
його для публікації в державному офіційному друкованому виданні з
питань державних закупівель.
Запит цінових пропозицій безоплатно публікується в державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та
безоплатно розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу
відповідно до статті 10 цього Закону.
Під час проведення процедури запиту цінових пропозицій цінові
пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи.
2. У запиті обов'язково зазначаються:
найменування та місцезнаходження замовника;
опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник
передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі
їх необхідні технічні та інші параметри;
адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому
розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 10
цього Закону;
адреса веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація
замовника про закупівлю (у разі наявності);
строк поставки товарів або надання послуг;
місце і строк подання цінових пропозицій;
місце, дата і час розкриття цінових пропозицій;
строк дії цінових пропозицій, але не менше ніж 120 днів;
основні умови договору про закупівлю;
прізвище, ім'я та по батькові, посада та адреса однієї чи
кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати
зв'язок з учасниками;
реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах
Державного казначейства України (у разі здійснення закупівлі за
рахунок бюджетних коштів).
Строк подання учасниками цінових пропозицій встановлюється
замовником, але не може бути меншим, ніж 10 робочих днів з дня
публікації запиту цінових пропозицій у державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до
статті 10 цього Закону.
3. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову
пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Цінова
пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника,
прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному
конверті.
4. Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником
час. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій
запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції.
Під час розкриття цінових пропозицій складається протокол за
формою, встановленою Уповноваженим органом.
Копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається
будь-якому з учасників на його запит протягом одного робочого дня
з дня надходження такого запиту.
Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення
переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з
дня розкриття цінових пропозицій.
5. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається
учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника,
зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.
Замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення
переможця. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення
про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю
процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а
всім учасникам - повідомлення про результати процедури запиту
цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження
учасника-переможця.
Повідомлення про акцепт цінової пропозиції обов'язково
безоплатно публікується в державному офіційному друкованому
виданні з питань державних закупівель.
Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю
відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк
не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня публікації в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не
пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.
Договір про закупівлю, укладений з порушенням строків,
передбачених цією частиною, є нікчемним.
6. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не
відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з
підстав, зазначених у статті 17 цього Закону.
7. Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та
має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках,
визначених статтею 30 цього Закону.
8. Інформація про результати процедури запиту цінових
пропозицій оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
Розділ VII

ПРОЦЕДУРА ПОПЕРЕДНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Стаття 37. Умови застосування процедури попередньої

кваліфікації
1. Процедура попередньої кваліфікації застосовується у разі
необхідності попереднього визначення кваліфікаційної
відповідності, фінансово-економічного стану та технічних і
організаційних можливостей учасника.
У разі проведення попередньої кваліфікації учасників до
подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) допускаються всі
учасники попередньої кваліфікації, які пройшли таку кваліфікацію,
але не менше двох. Для проведення попередньої кваліфікації
учасників має бути не менше двох учасників.
Стаття 38. Порядок проведення процедури попередньої

кваліфікації
1. Інформація про проведення попередньої кваліфікації
учасників публікується в державному офіційному друкованому виданні
з питань закупівель та розміщується на веб-порталі Уповноваженого
органу відповідно до статті 10 цього Закону.
2. В оголошенні про проведення попередньої кваліфікації
учасників обов'язково зазначаються:
найменування та місцезнаходження замовника;
адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому
розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 10
цього Закону;
адреса веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація
замовника про закупівлю (у разі наявності);
найменування предмета закупівлі;
кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх
виконання або вид послуг та місце їх надання;
строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
способи та місце отримання кваліфікаційної документації;
місце і строк подання кваліфікаційних пропозицій;
місце, дата і час розкриття кваліфікаційних пропозицій;
прізвище, ім'я та по батькові, посада та адреса однієї чи
кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати
зв'язок з учасниками;
реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах
Державного казначейства України (у разі здійснення закупівлі за
рахунок бюджетних коштів).
3. Кваліфікаційна документація повинна містити:
1) інструкції з підготовки та подання кваліфікаційної
пропозиції;
2) кваліфікаційні критерії до учасників та перелік
документів, що підтверджують їх відповідність таким критеріям;
3) процедуру оцінки відповідності кваліфікаційним критеріям
(відповідає/не відповідає);
4) інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики
предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію
(у разі потреби плани, креслення, малюнки чи описи предмета
закупівлі). Технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи
описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, не повинні
містити посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент,
конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження чи
виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація
повинна містити вираз "або еквівалент". Технічні, якісні
характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність
застосування заходів із захисту довкілля;
5) кількість та місце поставки товару;
6) місце, в якому виконуватимуться роботи чи надаватимуться
послуги;
7) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
8) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути
викладені кваліфікаційні пропозиції;
9) спосіб, місце та кінцевий строк подання кваліфікаційних
пропозицій;
10) процедуру надання роз'яснень щодо кваліфікаційної
документації;
11) місце, дату і час розкриття кваліфікаційних пропозицій;
12) прізвище, ім'я та по батькові, посаду та адресу однієї чи
кількох посадових осіб або інших працівників замовника,
уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.
Кваліфікаційна документація може містити також іншу
інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити до неї.
4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути
меншим, ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про попередню
кваліфікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк
подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 15
днів з дня опублікування оголошення про попередню кваліфікацію в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель.
5. Розкриття кваліфікаційних пропозицій учасників
відбувається в день закінчення строку їх подання у час та місці,
що зазначені в оголошенні про проведення попередньої кваліфікації.
До участі у розкритті кваліфікаційних пропозицій замовником
допускаються всі учасники, що подали кваліфікаційні пропозиції,
або їх уповноважені представники.
Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій замовником
перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених
кваліфікаційною документацією щодо їх підготовки, а також
оголошуються найменування та адреса кожного учасника.
Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій складається
протокол за визначеною Уповноваженим органом формою, копія якого
надається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня
з дня отримання від учасника відповідного запиту.
6. Після розкриття кваліфікаційних пропозицій замовник
перевіряє відповідність пропозицій учасників попередньої
кваліфікації вимогам, встановленим у кваліфікаційній документації.
Учасники попередньої кваліфікації, кваліфікаційні пропозиції
яких відповідають вимогам, встановленим у кваліфікаційній
документації, вважаються такими, що пройшли відбір за результатами
попередньої кваліфікації. Пропозиції інших учасників попередньої
кваліфікації відхиляються.
У разі якщо за результатами попередньої кваліфікації відбір
пройшли пропозиції менше ніж двох учасників, процедура попередньої
кваліфікації відміняється.
Замовник у строк, що не повинен перевищувати 10 днів з дати
розкриття кваліфікаційних пропозицій, повідомляє кожного учасника
про результати попередньої кваліфікації.
До подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) запрошуються
всі учасники, які пройшли відбір за результатами попередньої
кваліфікації учасників, але не менше двох. Строк подання
пропозицій конкурсних торгів після попередньої кваліфікації
учасників повинен становити не менше ніж 15 днів з дня надсилання
повідомлення про її результати.
Далі процедура попередньої кваліфікації проводиться так само,
як і процедура відкритих торгів.
Розділ VIII

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ В ОДНОГО УЧАСНИКА
Стаття 39. Умови застосування процедури закупівлі

в одного учасника
1. Закупівля в одного учасника - це процедура, відповідно до
якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після
проведення з ним переговорів.
Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника
подання ним підтвердженої документально інформації про
відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до
статті 16 цього Закону.
Замовник протягом трьох робочих днів з моменту прийняття
рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника
забезпечує публікацію у державному офіційному друкованому виданні
з питань державних закупівель та розміщення на веб-порталі
Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону
інформацію про застосування процедури закупівлі в одного учасника,
яка повинна містити:
найменування та місцезнаходження замовника;
адресу веб-порталу Уповноваженого органу, на якому
розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 10
цього Закону;
адресу веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація
замовника про закупівлю (у разі наявності);
найменування, кількість товару і місце його поставки, вид
робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання;
строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
найменування, місцезнаходження та контактні телефони
учасника, з яким проведено переговори;
ціну пропозиції;
реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах
Державного казначейства України (у разі здійснення закупівлі за
рахунок бюджетних коштів).
Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного
учасника повинно містити:
умови застосування процедури закупівлі;
посилання на експертні, нормативні, технічні та інші
документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури
закупівлі.
Оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі
в одного учасника не вважається запрошенням до участі у процедурі
закупівлі для невизначеного кола осіб.
Процедура закупівлі в одного учасника застосовується
замовником після погодження з Уповноваженим органом у порядку
( 668-2010-п ), затвердженому Кабінетом Міністрів України. Такий
порядок не повинен суперечити цьому Закону.
Для застосування процедури закупівлі в одного учасника
замовник подає до Уповноваженого органу документи, визначені
Порядком погодження застосування процедури закупівлі в одного
учасника ( 668-2010-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Уповноважений орган у строк, що не повинен перевищувати 15
робочих днів з дня надходження документів до Уповноваженого
органу, приймає рішення про погодження або відмову у погодженні
застосування процедури закупівлі в одного учасника.
У випадках, передбачених пунктом 3 частини другої цієї
статті, Уповноважений орган приймає рішення про погодження або
відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного
учасника у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня
надходження документів до Уповноваженого органу.
Замовник не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня видачі
листа-погодження або листа про відмову у погодженні застосування
процедури закупівлі забезпечує публікацію в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщення на
веб-порталі Уповноваженого органу відомостей щодо рішення
Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні
застосування процедури закупівлі в одного учасника, з обов'язковим
зазначенням дати і номера листа-погодження або листа про відмову у
погодженні процедури закупівлі.
2. Процедура закупівлі в одного учасника застосовується
замовником як виняток у разі:
1) закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов'язаної із
захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору
про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу;
2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин)
на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані
чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за
відсутності при цьому альтернативи;
3) виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи
послугах, в тому числі необхідних для оперативної негайної
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, обмежених у часі та непідконтрольних
замовнику, яких не можна було уникнути;
4) якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі
через відсутність достатньої кількості учасників.
3. Замовник має право укласти договір про закупівлю за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника у
строк не раніше ніж через 14 днів (п'ять робочих днів у разі
застосування процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3
частини другої цієї статті) з дня опублікування у державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель
відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження
процедури закупівлі в одного учасника.
Договір про закупівлю, укладений з порушенням строків,
передбачених цією частиною, є нікчемним.
4. Інформація про результати процедури закупівлі в одного
учасника публікується в порядку, передбаченому статтею 32 цього
Закону.
5. Процедура закупівлі в одного учасника відміняється у разі,
якщо замовником допущені порушення порядку публікації інформації
про застосування процедури закупівлі в одного учасника,
визначеного цим Законом, та порушення, які вплинули на
об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі.
Розділ IX

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ
Стаття 40. Основні вимоги до договору про закупівлю
1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі
відповідно до положень Цивільного кодексу України ( 435-15 ) та
Господарського кодексу України ( 436-15 ) з урахуванням
особливостей, визначених цим Законом.
Типовий договір про закупівлю ( z0655-10 ) затверджується
Уповноваженим органом.
2. У разі здійснення закупівлі за рахунок коштів Державного
бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих
бюджетів замовник має право передбачати у договорах про закупівлю
здійснення попередньої оплати відповідно до вимог бюджетного
законодавства.
3. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні
договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного
виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або
ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено
законодавством.
4. Забороняється укладання договорів, які передбачають
витрачання державних коштів до/без проведення процедур закупівель,
крім випадків, передбачених цим Законом.
5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від
змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому
числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та
не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до
повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення
обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та
узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про
закупівлю.
Стаття 41. Істотні умови договору про закупівлю
1. Істотними умовами договору про закупівлю є:
предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);
кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;
порядок здійснення оплати;
ціна договору;
термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання
робіт;
строк дії договору;
права та обов'язки сторін;
зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі
залежно від реального фінансування видатків;
відповідальність сторін.
У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов,
договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив
фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій
визначаються відповідно до Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
Стаття 42. Недійсність договору про закупівлю
1. Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в
період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18
цього Закону, а також у разі його укладення з порушенням строків,
передбачених абзацами третім, четвертим частини другої статті 31,
абзацом четвертим частини п'ятої статті 36 та абзацом першим
частини третьої статті 39 цього Закону.
Розділ X

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
Стаття 43. Відповідальність за порушення вимог

цього Закону
1. За порушення вимог, установлених цим Законом та
нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього
Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника (генерального
замовника), члени органу оскарження, службові (посадові) особи
Уповноваженого органу, службові (посадові) особи органів
Державного казначейства України (обслуговуючого банку) несуть
відповідальність згідно із законами України.
Розділ XI

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та
вводиться в дію через 30 днів з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у
частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у статті 164-14 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
у частині першій:
в абзаці першому:
слова "тендерної документації" і "тендерній документації"
замінити відповідно словами "документації конкурсних торгів
(кваліфікаційної документації)" і "документації конкурсних торгів
(кваліфікаційній документації)";
слова "тендерних пропозицій" і "тендерної пропозиції"
замінити відповідно словами "пропозицій конкурсних торгів
(кваліфікаційних пропозицій)" і "пропозиції конкурсних торгів
(кваліфікаційної пропозиції)";
після слова "неоприлюднення" доповнити словами "або порушення
порядку оприлюднення";
слова "недотримання умов захисту вітчизняного ринку"
виключити;
в абзаці другому слова "від ста п'ятдесяти до трьохсот
п'ятдесяти" замінити словами "від трьохсот до семисот";
в абзаці другому частини другої слова "від трьохсот
п'ятдесяти до п'ятисот" замінити словами "від семисот до тисячі";
2) у частині п'ятій статті 4 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 6, ст. 56) слова "Законом України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами
"Законом України "Про здійснення державних закупівель";
3) у Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
частину третю статті 13 доповнити абзацом другим такого
змісту:
"Придбання продукції для пріоритетних державних потреб за
рахунок державних коштів здійснюється відповідно до вимог Закону
України "Про здійснення державних закупівель";
в абзаці другому частини першої статті 75, абзаці другому
частини другої статті 77, абзаці другому частини дев'ятої статті
78 та абзаці другому частини п'ятої статті 79 слова "Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
замінити словами "Законом України "Про здійснення державних
закупівель";
4) у частині першій статті 209 та частині четвертій статті
639 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слова "Закону України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити
словами "Закону України "Про здійснення державних закупівель";
5) у частині сьомій статті 8 Цивільного процесуального
кодексу України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., NN 40-42, ст. 492) слова "Законом України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами
"Законом України "Про здійснення державних закупівель";
6) в абзаці другому частини другої статті 5 Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446) слова "Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
замінити словами "Законом України "Про здійснення державних
закупівель";
7) в абзаці тринадцятому статті 12 Закону України "Про
державну статистику" ( 2614-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 43, ст. 362; 2006 р., N 14, ст. 118) слова
"функції, передбачені Законом України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "облік
державних закупівель шляхом збирання інформації про заплановані
закупівлі та результати процедур закупівель, у тому числі торги
(конкурсні торги), що не відбулися, та затверджує форми
статистичної звітності у сфері закупівель";
8) у Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу
в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 13, ст. 110; 2006 р., N 14, ст. 117; 2007 р., N 9, ст. 67):
у частині восьмій статті 2 слова "відповідно до Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
замінити словами "Головним контрольно-ревізійним управлінням
України";
у пункті 8 частини першої статті 8 слова "інші функції
відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" замінити словами "співробітництво з
державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері
закупівель";
9) у Законі України "Про Антимонопольний комітет України"
( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50,
ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2004 р., N 13, ст. 181; 2006 р.,
N 14, ст. 118; 2007 р., N 9, ст. 67):
у пункті 17-1 частини першої статті 7 слова "Законом України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
замінити словами "Законом України "Про здійснення державних
закупівель";
у пункті 18 частини першої і пункті 19 частини третьої статті
7, пункті 20 частини першої статті 16, пункті 20 частини першої
статті 17 слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про
здійснення державних закупівель";
10) у Законі України "Про державне замовлення для задоволення
пріоритетних державних потреб" ( 493/95-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1996 р., N 3, ст. 9; 2000 р., N 4, ст. 28; 2003 р.,
N 30, ст. 247; 2006 р., N 14, ст. 118):
в абзаці другому частини третьої статті 2 та статті 6 слова
"Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення
державних закупівель";
статтю 3 виключити;
11) абзац другий частини другої статті 15 Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 21, ст. 84; 2007 р., N 9, ст. 67) виключити;
12) у пункті 13 статті 6 Закону України "Про Рахункову
палату" ( 315/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 43, ст. 212; 1998 р., N 24, ст. 137; 2006 р., N 14, ст. 118)
слова "функції, передбачені Законом України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами
"контроль у сфері державних закупівель";
13) у частині першій статті 8 та частині другій статті 9
Закону України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112;
1999 р., N 40, ст. 362; 2007 р., N 9, ст. 67) слова "Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
замінити словами "Законом України "Про здійснення державних
закупівель";
14) у статті 22-1 Основ законодавства України про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121;
2005 р., N 31, ст. 420) слова "Законом України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами
"Законом України "Про здійснення державних закупівель";
15) у частинах другій та третій статті 15 Закону України "Про
Національну програму інформатизації" ( 74/98-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 27-28, ст. 181; 2002 р., N 1,
ст. 3) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про
здійснення державних закупівель";
16) у частині першій статті 3 та абзаці другому частини
другої статті 6 Закону України "Про державне оборонне замовлення"
( 464-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 17,
ст. 111; 2007 р., N 9, ст. 67) слова "Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити
словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
17) у статті 46-1 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 46-47, ст. 403; 2005 р., N 31, ст. 420) слова "Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
замінити словами "Законом України "Про здійснення державних
закупівель";
18) у частині шостій статті 16 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 22, ст. 171; 2005 р., N 31, ст. 420) слова "Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
замінити словами "Законом України "Про здійснення державних
закупівель";
19) у частині третій статті 10 Закону України "Про природні
монополії" ( 1682-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 30, ст. 238; 2007 р., N 9, ст. 67) слова "Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити
словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
20) частину четверту статті 2 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299;
2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 1, ст. 1, N 20, ст. 134;
2004 р., N 12, ст. 155; 2005 р., N 42, ст. 465; 2006 р., N 18,
ст. 155; 2007 р., N 9, ст. 67, N 10, ст. 89, N 34, ст. 444)
виключити;
21) У Законі України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6,
ст. 30; 2005 р., N 26, ст. 358; 2006 р., N 14, ст. 118, N 35,
ст. 296):
у частині сьомій статті 51:
слова "державними, казенними, комунальними підприємствами та
господарськими товариствами, в яких державна частка акцій
перевищує 50 відсотків" замінити словами "підприємствами,
утвореними у встановленому порядку органами державної влади,
органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого
самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів,
взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі
державними, казенними, комунальними підприємствами, а також
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких державна
або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків,
їх дочірніми підприємствами, а також підприємствами,
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і
більше відсотків належить державним, у тому числі казенним,
комунальним підприємствам та господарським товариствам, у
статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій
(часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднаннями таких
підприємств (господарських товариств)";
слова "Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" замінити словами "Закону України "Про
здійснення державних закупівель";
22) у частині другій статті 20 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 14, ст. 71) слова "Законом України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами
"Законом України "Про здійснення державних закупівель";
23) у першому реченні частини четвертої статті 5 Закону
України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"
( 601-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 24,
ст. 162; 2004 р., N 14, ст. 195) слова "із застосуванням процедури
закупівлі в одного учасника такої процедури" виключити, а слова
"законів України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" замінити словами "законів України "Про здійснення
державних закупівель";
24) пункт 30 частини першої статті 16 Закону України "Про
Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації
України" ( 3475-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
N 30, ст. 258; 2009 р., N 32-33, ст. 485) виключити;
25) абзац другий частини першої статті 11 Закону України "Про
хімічні джерела струму" ( 3503-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2006 р., N 33, ст. 279) виключити;
26) в абзаці першому частини першої статті 12 Закону України
"Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"
( 143-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 45,
ст. 434) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про
здійснення державних закупівель";
27) у частині шостій статті 18 Закону України "Про
стандартизацію" ( 2408-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 31, ст. 145) слова "без проведення торгів (конкурсів,
тендерів)" замінити словами "відповідно до Закону України "Про
здійснення державних закупівель";
28) в абзаці дев'ятому частини другої статті 45 Закону
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 37, ст. 449) слова
"без проведення торгів (конкурсів, тендерів)" замінити словами
"відповідно до Закону України "Про здійснення державних
закупівель";
29) у частині п'ятнадцятій статті 2 Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 7, ст. 50) слова "відкритого тендеру з оприлюдненням у
засобах масової інформації його умов і результатів" замінити
словами "відкритих торгів відповідно до Закону України "Про
здійснення державних закупівель";
30) в абзаці другому частини другої статті 25 Закону України
"Про оздоровлення та відпочинок дітей" ( 375-17 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313) слова "у
встановленому порядку" замінити словами "на конкурентних засадах
відповідно до Закону України "Про здійснення державних
закупівель";
31) статтю 11 Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради
України, 2006 р., N 2-3, ст. 35, N 32, ст. 271) після частини
першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти Фонду соціального
захисту інвалідів здійснюється відповідно до вимог Закону України
"Про здійснення державних закупівель".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
4. Кабінету Міністрів України у десятиденний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних
для реалізації положень цього Закону.
5. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом розробити та внести на розгляд
Верховної Ради України проекти законів, які визначають особливості
здійснення закупівель за державні кошти товарів, робіт і послуг,
зазначених в абзаці другому частини другої та частині четвертій
статті 2 цього Закону.
До прийняття Верховною Радою України відповідних законів
закупівля зазначених товарів, робіт і послуг здійснюється
відповідно до цього Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 червня 2010 року

N 2289-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: