open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.07.2010 N 394
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 липня 2010 р.

за N 575/17870

Про затвердження Порядку розподілу та використання

коштів, що надходять від сплати зборів за дії,

пов'язані з охороною прав на сорти рослин

Керуючись Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ), відповідно
до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ),
Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти
рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
19.08.2002 N 1183 ( 1183-2002-п ), з метою забезпечення
ефективного використання коштів державного бюджету, що надходять
від сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти
рослин, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розподілу та використання коштів, що
надходять від сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на
сорти рослин, що додається.
2. Державній службі з охорони прав на сорти рослин
(Хаджиматов В.А.): забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України; привести власні нормативно-правові акти у відповідність до
цього наказу.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Демчака І.М.
4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Міністр М.В.Присяжнюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова
Державного казначейства України С.І.Харченко
Голова Головного
контрольно-ревізійного
управління України П.П.Андрєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

09.07.2010 N 394
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 липня 2010 р.

за N 575/17870

ПОРЯДОК

розподілу та використання коштів, що надходять

від сплати зборів за дії, пов'язані

з охороною прав на сорти рослин

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм розподілу та використання
Державною службою з охорони прав на сорти рослин (далі -
Держсортслужба) коштів, що надходять на відповідні рахунки,
призначені для зарахування до спеціального фонду державного
бюджету власних надходжень від сплати зборів за дії, пов'язані з
охороною прав на сорти рослин (далі - кошти від сплати зборів).
1.2. Кошти, що надходять від сплати зборів, спрямовуються на
здійснення видатків за кодом програмної класифікації видатків
2808020 "Організація і регулювання діяльності установ в системі
охорони прав на сорти рослин" для фінансування Українського
інституту експертизи сортів рослин, Державної інспекції з охорони
прав на сорти рослин, Державного центру Автономної Республіки Крим
з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Автономної
Республіки Крим, обласних державних центрів експертизи сортів
рослин з державними інспекціями з охорони прав на сорти рослин
областей, державних сортодослідних станцій, лабораторій та інших
закладів експертизи, що становлять державну систему охорони прав
на сорти рослин (далі - заклади експертизи).
1.3. Подальший розподіл та використання коштів від сплати
зборів проводиться з метою забезпечення функціонування та розвитку
закладів експертизи, в межах своєї компетенції, забезпечення
державного контролю та нагляду за збереженістю сортів рослин,
реєстрацією ліцензійних договорів на їх використання та виплатою
авторської винагороди, проведення державної науково-технічної
експертизи сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності,
організації та здійснення державного випробування сортів рослин з
метою визначення придатності для поширення їх в Україні,
здійснення контролю за додержанням юридичними і фізичними особами
законодавства з питань охорони прав на сорти рослин, участь у
проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної
політики, впровадженні досягнень науки і передового досвіду у
галузях промислового виробництва, охорони прав на сорти рослин та
поширення їх в Україні.
1.4. Держсортслужба здійснює розподіл коштів від сплати
зборів між підпорядкованими їй закладами експертизи.
1.5. Спрямування Держсортслужбою коштів від сплати зборів до
підпорядкованих їй закладів експертизи здійснюється лише в межах
однієї програми та однієї групи власних надходжень відповідно до
Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та
операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного
казначейства України від 25.05.2004 N 89 ( z0716-04, za716-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за
N 716/9315, та в межах одного коду класифікації доходів бюджету
відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного
бюджету за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом
Державного казначейства України від 19.12.2000 N 131 ( z0067-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за
N 67/5258.
1.6. Власні надходження з рахунків, які призначені для
зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних
надходжень, для здійснення видатків зараховуються на спеціальні
реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в
органах Державного казначейства.
II. Розподіл та використання коштів
2.1. Кошти від сплати зборів використовуються згідно з
кошторисом, який складений та затверджений відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п )
"Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", та цим
Порядком.
2.2. Розподіл коштів від сплати зборів здійснюється
Держсортслужбою за такими напрямами: 2.2.1. Проведення державної науково-технічної експертизи
сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності: а) з урахуванням кількості сортодослідів, включених до планів
державної кваліфікаційної експертизи сортів рослин та державного
післяреєстраційного вивчення сортів рослин на поточний рік, в
обсязі до 50 відсотків від планової величини надходження коштів
від сплати зборів; б) на забезпечення формування, утримання та дослідження
колекцій загальновідомих сортів рослин Українського інституту
експертизи сортів рослин та закладів експертизи в обсязі до
20 відсотків від планової величини надходження коштів від сплати
зборів. 2.2.2. Впровадження сучасних технологій та інновацій,
досягнень науки і передового досвіду у галузях промислового
виробництва, інформаційної та видавничої діяльності у сфері
охорони прав на сорти рослин та поширення їх в Україні, оновлення
матеріально-технічної бази згідно з планом оновлення
матеріально-технічної бази закладів експертизи, що затверджується
Держсортслужбою, в обсязі до 40 відсотків від планової величини
надходження коштів від сплати зборів. 2.2.3. Здійснення контролю за додержанням юридичними і
фізичними особами законодавства з питань охорони прав на сорти
рослин до 10 відсотків від планової величини надходження коштів
від сплати зборів.
2.3. Розподілені Держсортслужбою кошти від сплати зборів
використовуються відповідно до закону про Державний бюджет України
на відповідний рік за напрямами, визначеними постановою Кабінету
Міністрів України від 17.05.2002 N 659 ( 659-2002-п ) "Про
затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ,
вимог щодо їх утворення та напрямів використання".
2.4. Кошти від сплати зборів використовуються на покриття
витрат, пов'язаних із забезпеченням розвитку та функціонування
закладів експертизи, а саме: придбання сільськогосподарської техніки, автомобільного
транспорту та запчастин до них, паливно-мастильних матеріалів,
засобів захисту рослин, мінеральних і органічних добрив,
лабораторного обладнання, хімреактивів, інших матеріалів,
необхідних для проведення науково-технічної експертизи; проведення робіт з обробітку ґрунту, агротехнічних заходів з
вирощування рослин та збору урожаю, які пов'язані з
науково-технічною експертизою та державним випробуванням сортів
рослин; оплати витрат на відрядження та стажування (в тому числі
закордонні) працівників закладів експертизи державної системи
охорони прав на сорти рослин, підвищення кваліфікації та навчання
спеціалістів, створення працівникам належних умов праці, видатків
з питань, пов'язаних з участю у виставках, переговорах,
конференціях, семінарах і симпозіумах, а також інших подібних
заходах; оплати видатків на ведення інформаційної та видавничої
діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин, опублікування
офіційних відомостей про видані патенти на сорти рослин і
свідоцтва про авторство на сорти рослин, видання Каталогу сортів
рослин, придатних для поширення в Україні.
2.5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти
здійснюється в установленому законодавством порядку.
III. Відображення в бухгалтерському обліку

та звітності господарських операцій
3.1. Операції про надходження та використання коштів від
сплати зборів відображаються у бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності за формами і в порядку, встановленими
Державним казначейством України.
3.2. Облік операцій з акумулювання та перерозподілу коштів
від сплати зборів, що надходять від Держсортслужби, ведеться на
субрахунках підпорядкованих їй закладів експертизи згідно з Планом
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим
наказом Головного управління Державного казначейства України від
10.12.99 N 114 ( z0890-99 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 20.12.99 за N 890/4183.
3.3. Використання коштів, що фактично надійшли на спеціальний
реєстраційний рахунок, здійснюється відповідно до цього Порядку
виключно в межах затвердженого кошторису на відповідний рік.
Голова
Державної служби з охорони
прав на сорти рослин В.А.Хаджиматов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: