open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
18.11.2008 N 516
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 січня 2009 р.

за N 2/16018
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства

N 327 ( z1216-12 ) від 02.07.2012 }
Про затвердження Порядку уповноваження

установ та організацій на проведення

експертизи суб'єктів будівельної діяльності

щодо їх можливості (неможливості)

виконувати роботи

згідно з поданим переліком робіт

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
05.12.2007 N 1396 ( 1396-2007-п ) "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності у будівництві" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок уповноваження установ та організацій на
проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх
можливості (неможливості) виконувати роботи згідно з поданим
переліком робіт (додається).
2. Державній архітектурно-будівельній інспекції
(Бондаренко О.М.) у встановленому порядку забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.Куйбіда
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

регіонального розвитку

та будівництва України

18.11.2008 N 516
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 січня 2009 р.

за N 2/16018

ПОРЯДОК

уповноваження установ та організацій

на проведення експертизи суб'єктів

будівельної діяльності щодо їх можливості

(неможливості) виконувати роботи

згідно з поданим переліком робіт

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Порядку
ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня
2007 року N 1396 ( 1396-2007-п ), установлює загальні вимоги до
установ та організацій (далі - уповноважені організації), які
мають намір проводити експертизу суб'єктів будівельної діяльності
щодо їх можливості (неможливості) виконувати роботи згідно з
поданим переліком робіт (далі - експертиза суб'єктів будівельної
діяльності), процедуру уповноваження та функції.
1.2. Органом з уповноваження організацій на проведення
експертизи суб'єктів будівельної діяльності є Державна
архітектурно-будівельна інспекція (далі - Держархбудінспекція).
1.3. Процедура вповноваження на проведення експертизи
спрямована на забезпечення якісного та професійного відбору
претендентів на здійснення експертизи суб'єктів будівельної
діяльності.
II. Терміни та їх визначення
У цьому Порядку терміни та визначення використовуються в
таких значеннях: уповноваження - документальне засвідчення
Держархбудінспекцією права уповноваженої організації на проведення
експертизи суб'єкта будівельної діяльності; заявник - установа, організація, що подала заяву на
проведення уповноваження; уповноважена організація - установа, організація, що отримала
право на проведення експертизи; експертиза - комплексна перевірка суб'єкта будівельної
діяльності з метою визначення та підтвердження його можливості
(неможливості) виконувати роботи згідно з поданим переліком робіт; експерт - фахівець будівельної галузі, який має вищу освіту
відповідного напряму роботи (магістр, спеціаліст) і не менше ніж
п'ятирічний стаж роботи на керівних посадах підприємств або
організацій у цій галузі; замовник - суб'єкт будівельної діяльності, який уклав договір
з уповноваженою організацією на проведення експертизи; критерії уповноваження - сукупність вимог, яким повинен
відповідати заявник для уповноваження його на проведення
експертизи.
III. Критерії уповноваження
3.1. Претендентами на вповноваження на проведення експертизи
можуть бути установи та організації незалежно від форми власності,
які відповідають таким вимогам: а) мають у своєму штаті або залучають на договірних умовах не
менше 5 експертів; б) мають необхідне для розміщення свого персоналу власне або
орендоване приміщення, стан якого повинен відповідати чинним
санітарним нормам і правилам; в) мають нормативно-правові акти та організаційно-методичну
документацію, які необхідні для проведення експертизи; г) забезпечують ведення окремого діловодства та утворення
окремого архіву і зберігання справ з питань проведення експертизи; ґ) мають посадові інструкції на працівників, які встановлюють
їх функції, права, обов'язки, відповідальність.
3.2. Не можуть бути претендентами на вповноваження на
проведення експертизи установи та організації, що одночасно
здійснюють будівельну діяльність, яка підлягає ліцензуванню.
IV. Порядок проведення уповноваження

та оформлення результатів
4.1. Заявник, який має намір здійснювати експертизу,
звертається до Держархбудінспекції із заявою, у якій зазначає
інформацію про відповідність критеріям, передбаченим пунктом 3.1
цього Порядку.
4.2. До заяви додаються: а) копії установчих документів (статуту, положення),
свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про внесення до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені
нотаріально або органом, який видав оригінал документа; б) відомості щодо персонального складу експертів: прізвище,
ім'я, по батькові, рік народження, дані про освіту та
кваліфікацію, трудовий стаж, підписані керівником організації та
засвідчені печаткою; в) інформація щодо переліку робіт, пов'язаних із створенням
об'єктів архітектури, експертизу яких заявник планує здійснювати; г) інформація щодо переліку адміністративно-територіальних
одиниць, на яких заявник пропонує поширити повноваження
організації; ґ) інформація про матеріально-технічне забезпечення, що
підтверджує відповідність підпунктам "б"-"г" пункту 3.1 Порядку.
4.3. Подана заява та інші документи, передбачені пунктом 4.2
Порядку, розглядаються відповідним структурним підрозділом
Держархбудінспекції і в разі їх відповідності встановленим вимогам
протягом 15 робочих днів виносяться на розгляд
Держархбудінспекції.
4.4. Під час розгляду поданих заявником документів
перевіряється правильність їх оформлення та повнота наведеної у
цих документах інформації. У разі необхідності Держархбудінспекція
здійснює перевірку поданих заявником даних безпосередньо на місці.
4.5. У разі, якщо заявник подав неналежним чином оформлені
документи або не в повному обсязі, Держархбудінспекція повертає їх
на доопрацювання з відповідним обґрунтуванням та визначеним
терміном. Доопрацьовані документи подаються повторно після
усунення виявлених недоліків або надання необхідних матеріалів.
4.6. За результатами розгляду заяви та поданих матеріалів
Держархбудінспекція у десятиденний термін затверджує наказ щодо
уповноваження організації на проведення експертизи, який містить: а) повне найменування організації, яку уповноважено; б) прізвище, ім'я, по батькові експертів уповноваженої
організації; в) термін уповноваження організації на здійснення експертизи; г) перелік робіт, відповідно до яких уповноважена організація
має право здійснювати експертизу; ґ) перелік адміністративно-територіальних одиниць, на
території яких уповноважена організація має право здійснювати
експертизу.
4.7. Термін розгляду поданих документів, включаючи прийняття
рішення по суті, не може перевищувати 25 робочих днів.
4.8. Термін уповноваження організацій на здійснення
експертизи, які вперше подали заяву на уповноваження, не може
перевищувати одного року, для інших - 5 років.
4.9. Підставою для відмови заявнику в уповноваженні є надання
недостовірних даних у поданих документах, відповідно до вимог
пункту 3.1 Порядку.
4.10. У разі прийняття рішення про відмову у визначенні
заявника уповноваженою організацією Держархбудінспекція протягом
10 робочих днів з дня прийняття рішення про відмову письмово з
обґрунтуванням повідомляє його про відмову.
4.11. Заявник може повторно подати заяву про визначення його
уповноваженою організацією після усунення виявлених недоліків.
Рішення про відмову може бути оскаржено у місячний термін до
Мінрегіонбуду або до суду.
4.12. Про визначення заявника уповноваженою організацією
Держархбудінспекція здійснює публікацію у своєму офіційному
виданні та розміщує інформацію на власному сайті.
V. Функції уповноважених організацій
5.1. Уповноважені організації зобов'язані: а) приймати до розгляду заяви та матеріали від суб'єктів
господарської діяльності, які зареєстровані в
територіально-адміністративній одиниці, на яку поширюється
повноваження організації; б) забезпечувати оперативний та об'єктивний розгляд наданих
матеріалів, огляд засобів виробництва, інформаційних ресурсів
тощо; в) виконувати експертизу та надавати висновок замовнику в
термін, що не перевищує 25 робочих днів з дня подання документів
на проведення експертизи.
5.2. Уповноважена організація позбавляється повноважень на
проведення експертизи в разі недотримання вимог пункту 5.1 цього
Порядку, виявлення фактів підготовки недостовірного висновку під
час перевірки уповноваженої організації згідно з діючим
законодавством, а також у разі припинення її діяльності або
прийняття відповідного рішення суду. Рішення про позбавлення повноважень на проведення експертизи
затверджується відповідним наказом Держархбудінспекції.
5.3. Держархбудінспекція здійснює контроль за діяльністю
уповноважених організацій відповідно до чинного законодавства.
Начальник Державної
архітектурно-будівельної
інспекції О.М.Бондаренко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: