open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України

щодо зменшення впливу світової фінансової кризи

на сферу зайнятості населення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 18, ст.247 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1474-VI ( 1474-17 ) від 05.06.2009, ВВР, 2009, N 44, ст.656
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11
N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 24, ст.243
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }
3. У пункті 5 частини першої статті 25 Основ законодавства
України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
( 16/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23,
ст. 121; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):
абзац четвертий виключити;
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"профілактичні заходи, спрямовані на запобігання настанню
страхових випадків".
4. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171 із
наступними змінами):
1) у статті 1:
пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:
"3) застраховані особи - наймані працівники; особи, які
виконують роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими
договорами; військовослужбовці Збройних Сил України, Державної
прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ цивільної
оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до
законів України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту, особи
рядового і начальницького складу Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України, органів внутрішніх справ,
особи начальницького складу податкової міліції, а також особовий
склад воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань),
створених відповідно до законодавства на постійній основі (далі -
військовослужбовці), крім військовослужбовців строкової служби, а
у випадках, передбачених цим Законом, інші особи (громадяни
України, іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають
в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України,
згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на
користь яких здійснюється страхування на випадок безробіття;
4) страхувальники - роботодавці, застраховані особи, фізичні
особи - суб'єкти підприємницької діяльності та інші особи
(включаючи юридичних осіб), які використовують працю фізичних осіб
за договорами цивільно-правового характеру, які відповідно до
цього Закону сплачують страхові внески";
абзац другий пункту 8 після слів "заробітну плату" доповнити
словами "(грошове забезпечення)";
пункти 9 та 10 викласти в такій редакції:
"9) втрата роботи з незалежних від застрахованих осіб
обставин - припинення трудового договору відповідно до статті 36
(пункти 2, 3), статті 38 (у разі неможливості продовження роботи,
а також невиконання власником або уповноваженим ним органом
законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору),
статті 39, статті 40 (пункти 1, 2, 5, 6) Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ), а для військовослужбовців - звільнення зі
служби з поважних причин без права на пенсію (у зв'язку із
скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за
станом здоров'я, у зв'язку із закінченням строку контракту,
систематичним невиконанням умов контракту командуванням, через
сімейні обставини або з інших поважних причин відповідно до
законодавства про військовий обов'язок і військову службу);
10) роботодавець:
власник підприємства, установи, організації або уповноважений
ним орган незалежно від форми власності, виду діяльності та
господарювання та фізичні особи, які використовують найману працю;
військові частини Збройних Сил України, Державної
прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ цивільної
оборони, інші військові формування, утворені відповідно до законів
України, які виплачують грошове забезпечення, Служба безпеки
України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна спеціальна
служба транспорту, Державна служба спеціального зв'язку та захисту
інформації України, органи внутрішніх справ та податкової міліції,
а також воєнізовані аварійно-рятувальні служби (формування),
створені відповідно до законодавства на постійній основі (далі -
військові формування);
власник розташованого в Україні іноземного підприємства,
установи, організації (в тому числі міжнародної), філії або
представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо
інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України";
доповнити пунктом 13 такого змісту:
"13) страховий ризик - обставини, внаслідок яких особи можуть
втратити роботу і потребують матеріальної підтримки та соціальних
послуг за цим Законом";
2) абзац третій статті 2 після слів "передбачених
законодавством про працю" доповнити словами "за
цивільно-правовим договором, військовослужбовців (крім
військовослужбовців строкової служби)";
3) у статті 4:
частину першу після слів "трудового договору (контракту)"
доповнити словами "цивільно-правового договору", а після слів
"передбачених законодавством про працю" доповнити словами
"військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби)";
у частині другій:
в абзаці першому:
перше речення після слів "з дня укладання трудового договору"
доповнити словами "(контракту), цивільно-правового договору";
друге речення доповнити словами "(контракту) або закінчення
строку дії цивільно-правового договору";
після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого
змісту:
"Страхувальники, на яких не поширюється дія Закону України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 ), повинні подати заяву про взяття їх на
облік як платників страхових внесків до робочих органів виконавчої
дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття у порядку, визначеному
центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної
політики. Зазначені страхувальники беруться на облік не пізніше
наступного робочого дня з моменту отримання такої заяви.
Страхувальники, які використовують працю фізичних осіб за
договорами цивільно-правового характеру, а також зазначені в
абзаці третьому пункту 10 статті 1 цього Закону, набувають статусу
платника страхових внесків відповідно з дня укладення
цивільно-правового договору та утворення військового формування".
У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно
абзацами п'ятим - десятим;
доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"Зняття з обліку страхувальників, на яких не поширюється дія
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ), здійснюється за їх заявою після
проведення передбачених законодавством перевірок, звірення
розрахунків та проведення остаточного розрахунку";
4) у статті 6:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Право на забезпечення та соціальні послуги за цим Законом
мають також незастраховані особи, які вперше шукають роботу, інші
незастраховані особи у разі їх реєстрації в установленому порядку
як безробітних";
у частині четвертій слова "особи, які виконують роботи
(послуги) згідно з цивільно-правовими угодами" виключити;
доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"5. Працюючі пенсіонери у разі звернення до державної служби
зайнятості за сприянням у працевлаштуванні мають право на
соціальні послуги щодо пошуку підходящої роботи, перенавчання та
підвищення кваліфікації, а також на інформаційні та консультаційні
послуги, пов'язані з працевлаштуванням";
5) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
"2. Видами соціальних послуг за цим Законом та Законом
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) є:
професійна підготовка або перепідготовка, підвищення
кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах,
у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на
підприємствах, в установах, організаціях;
профорієнтація;
пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у
тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення
додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних;
фінансування організації оплачуваних громадських робіт для
безробітних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з
працевлаштуванням.
У разі необхідності для проходження професійної підготовки
або перепідготовки, підвищення кваліфікації особа:
направляється до закладів охорони здоров'я для проходження
попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до
законодавства;
забезпечується місцем проживання на період проходження
професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації
та їй компенсуються витрати на проїзд до місця проходження
навчання та у зворотному напрямку в порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної
політики за погодженням з правлінням Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття";
6) доповнити статтею 7-1 такого змісту:
"Стаття 7-1. Профілактика настання страхових випадків
При виникненні страхового ризику Фонд загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
може здійснювати заходи, спрямовані на запобігання настанню
страхових випадків, у межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на
такі цілі.
До профілактичних заходів належать:
фінансування витрат роботодавця на оплату праці працівників,
яких з метою запобігання вивільненню тимчасово переведено за їх
згодою на іншу роботу (до 6 місяців протягом року) за умови
збереження за ними основного місця роботи;
фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку
або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза
вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням
підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови
збереження за працівниками місця роботи;
інші профілактичні заходи, визначені правлінням Фонду.
Порядок здійснення профілактичних заходів, спрямованих на
запобігання настанню страхових випадків, затверджується правлінням
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття за погодженням з центральним органом
виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.
Щодо осіб, які отримують допомогу по частковому безробіттю
відповідно до статей 24-26 цього Закону, не застосовуються
профілактичні заходи, визначені у частині другій цієї статті";
7) у частині другій статті 12:
пункт 4 доповнити словами "забезпечують здійснення
профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню
страхових випадків";
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) контролюють правильність нарахування, своєчасність сплати
страхових внесків, а також витрат за страхуванням на випадок
безробіття, проводять розслідування страхових випадків та
обґрунтованості виплати матеріального забезпечення в порядку,
встановленому центральними органами виконавчої влади у сфері праці
та соціальної політики, державної податкової політики, Пенсійним
фондом України за погодженням з правлінням Фонду.
Розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати
матеріального забезпечення здійснюється шляхом звіряння даних,
зазначених у документах страхувальника, з базою даних Пенсійного
фонду України та Державної податкової адміністрації України, а в
разі необхідності - шляхом проведення виїзних планових та
позапланових перевірок страхувальників";
8) абзац другий частини другої статті 16 доповнити словами та
цифрами "фінансування заходів, передбачених статтею 7-1 цього
Закону";
9) у статті 17:
частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) фінансування заходів, передбачених статтею 7-1 цього
Закону";
абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
"3. Перерахування страхових внесків здійснюється
страхувальниками одночасно з одержанням (перерахуванням) коштів на
оплату праці (виплату доходу), у тому числі в безготівковій чи
натуральній формі, або виручки від реалізації товарів (послуг).
При цьому фактичним одержанням (перерахуванням) коштів на оплату
праці (виплату доходу) вважається одержання відповідних сум
готівкою, зарахування на банківський рахунок одержувача,
перерахування за дорученням одержувача на будь-які цілі, одержання
товарів (послуг) або будь-яких інших матеріальних цінностей в
рахунок зазначених виплат (доходу), фактичне здійснення з цих
виплат (доходу) відрахувань, передбачених законодавством або за
виконавчими документами, чи будь-яких інших відрахувань";
доповнити частинами п'ятою та шостою такого змісту:
"5. Страхові внески, які відповідно до цього Закону
підлягають сплаті із сум виплат (доходу) за період з дня
виникнення у страхувальника зобов'язання щодо взяття на облік як
платника страхових внесків до дня його реєстрації в робочих
органах виконавчої дирекції Фонду, сплачуються (стягуються) на
загальних підставах відповідно до цього Закону за весь зазначений
період.
6. Страхові внески не включаються до складу податків, інших
обов'язкових платежів, що складають систему оподаткування. На
порядок сплати цих внесків не поширюється податкове
законодавство";
10) у статті 19:
у частині першій:
абзац другий після слів "найманих працівників" доповнити
словами "грошове забезпечення військовослужбовців", а після слів
"Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) - словами
"виплату доходу (прибутку) фізичним особам за виконання робіт
(послуг) за договорами цивільно-правового характеру";
абзац третій після слів "сум оплати праці" доповнити словами
"грошового забезпечення військовослужбовців";
доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"для страхувальників, які здійснюють виплату винагороди
фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) згідно з
цивільно-правовими угодами - у відсотках до сум оподатковуваного
доходу (прибутку)";
частину другу після слів "доходу фізичних осіб" доповнити
словами "грошового забезпечення військовослужбовців ";
11) статтю 21 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Строк проходження служби військовослужбовцями (крім
військовослужбовців строкової служби) до запровадження страхування
на випадок безробіття для цієї категорії осіб прирівнюється до
страхового стажу у разі звільнення зі служби за станом здоров'я, у
зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних
заходів без права на пенсію за умови реєстрації в установленому
порядку в державній службі зайнятості протягом місяця - з дня
взяття на облік у військовому комісаріаті, для інших осіб - з дня
звільнення";
12) статтю 22 доповнити частинами восьмою і дев'ятою такого
змісту:
"8. Умовою для призначення допомоги по безробіттю є
готовність особи до участі в загальнодержавних оплачуваних
громадських роботах, якщо така робота для них є підходящою.
9. У разі відмови особи від участі у загальнодержавних
оплачуваних громадських роботах, якщо така робота є для неї
підходящою, без поважних причин розмір допомоги по безробіттю,
передбачений статтею 23 цього Закону, зменшується на 50 відсотків
строком до трьох місяців";
13) частину третю статті 23 після слів "поважних причин"
доповнити словами "або за угодою сторін";
14) у статті 31:
у частині першій:
після пункту 13 доповнити двома новими пунктами такого
змісту:
"14) відмови безробітного від двох пропозицій підходящої
роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної
служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та
не мають професії (спеціальності);
15) відмови від роботи за спеціальністю, професією, набутою
після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації за направленням державної служби зайнятості".
У зв'язку з цим пункт 14 вважати пунктом 16;
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Виплата допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у
період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації відкладається на строк, що дорівнює періоду, протягом
якого застрахованій особі відповідно до законів надається вихідна
допомога або інші виплати при звільненні з підприємств, установ і
організацій або закінченні строку повноважень за виборною посадою,
що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого
заробітку";
у частині п'ятій:
пункт 1 після слів "поважних причин" доповнити словами "або
за угодою сторін";
пункти 3 та 7 виключити;
15) статтю 32 виключити;
16) у статті 38:
частину першу доповнити абзацом шостим такого змісту:
"У разі ухилення страхувальників, на яких не поширюється дія
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ), від взяття на облік як платників
страхових внесків або несвоєчасного подання заяви до робочих
органів виконавчої дирекції Фонду про взяття на облік, на них
накладається штраф у розмірі 10 відсотків суми страхових внесків,
які підлягають сплаті за період ухилення від взяття на облік або
несвоєчасного подання заяви про взяття на облік, але не менше
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
абзац перший частини другої виключити;
абзац другий частини четвертої викласти у такій редакції:
"Право накладати фінансові санкції та адміністративні штрафи
від імені Фонду мають керівник виконавчої дирекції Фонду, його
заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду -
центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського
і Севастопольського міських, районних, міськрайонних, міських та
районних у містах центрів зайнятості та їх заступники".

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

7. Частину третю статті 22 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376)
після слова "крім" доповнити словами "органів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття та".
8. У Законі України "Про особисте селянське господарство"
( 742-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 29,
ст. 232; 2006 р., N 1, ст. 18):
1) статтю 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Зайнятість членів особистих селянських господарств
Члени особистих селянських господарств є особами, які
забезпечують себе роботою самостійно і відповідно до Закону
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) належать до
зайнятого населення за умови, що робота в цьому господарстві для
них є основною";
2) у статті 9:
назву та частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування

членів особистих селянських господарств
Члени особистих селянських господарств беруть участь у
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на
добровільних засадах у порядку, встановленому законом";
частину другу виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До 1 січня 2011 року зупинити дію:
статті 5 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171;
2006 р., N 32, ст. 271);
частини другої статті 35 Закону України "Про угоди про
розподіл продукції" ( 1039-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 44, ст. 391).

{ Абзац четвертий пункту 2 розділу II втратив чинність на
підставі Закону N 1474-VI ( 1474-17 ) від 05.06.2009 }

3. На період до 1 січня 2010 року ввести в дію статті 24, 25
та частини другу - п'яту статті 26 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 22, ст. 171).
Розмір допомоги по частковому безробіттю встановлюється
правлінням Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття одночасно із
затвердженням бюджету Фонду виходячи з його фінансових можливостей
і не може перевищувати прожиткового мінімуму.
4. Встановити, що роботодавці, зазначені в абзаці третьому
пункту 10 статті 1 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
починають сплачувати страхові внески у розмірі, визначеному
абзацом другим пункту 2 статті 1 Закону України "Про розмір
внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального
страхування" ( 2213-14 ), з 1 січня 2010 року.
5. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом
закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині,
що не суперечить цьому Закону.
6. Кабінету Міністрів України:
1) у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього
Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
2) під час затвердження Державного бюджету України щороку
передбачати в повному обсязі Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
асигнування на надання матеріального забезпечення та соціальних
послуг незастрахованим особам.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 грудня 2008 року

N 799-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: