open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2012  № 1039

Про затвердження нової редакції Статуту Науково-дослідного економічного інституту

Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та Указу Президента України від 31.05.2011 № 634 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Статут Науково-дослідного економічного інституту в новій редакції, що додається.

2. Директору Науково-дослідного економічного інституту Манцурову І.Г. в установленому порядку подати Статут на державну реєстрацію.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 15.05.2007 № 131 "Про затвердження Статуту Науково-дослідного економічного інституту".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його прийняття, крім пункту 3, який набирає чинності з дня державної реєстрації Статуту, зазначеного в пункті 1 цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Павленка В.П.

Міністр

П.О. ПорошенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
21.09.2012 № 1039

СТАТУТ
Науково-дослідного економічного інституту
(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Науково-дослідний економічний інститут (далі - Інститут) утворений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 1093 "Про перетворення державного підприємства "Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України" та наказом Міністерства економіки України від 19.02.2007 № 43 "Про перетворення державного підприємства "Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України" у "Науково-дослідний економічний інститут".

1.2. Інститут належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство).

1.3. Інститут є науково-дослідною установою.

1.4. Науково-методичне керівництво Інститутом здійснює Міністерство.

1.5. Статут, зміни та доповнення до Статуту Інституту оформляються наказом Міністерства.

1.6. Інститут у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про освіту" і "Про вищу освіту", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим Статутом.

1.7. Інститут є самостійним у прийнятті рішень і виконанні дій, що випливають з цього Статуту.

1.8. Інститут утримується за рахунок коштів державного бюджету на підставі затвердженого Міністерством кошторису.

1.9. Інститут є розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня, який у своїй діяльності підпорядкований головному розпоряднику бюджетних коштів - Міністерству.

1.10. Інститут підлягає державній атестації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Найменування та місцезнаходження Інституту

2.1. Офіційне найменування Інституту:

повна назва українською мовою: Науково-дослідний економічний інститут;

повна назва російською мовою: Научно-исследовательский экономический институт;

повна назва англійською мовою: Scientific and Research Institute of Economics;

скорочена назва українською мовою: НДЕІ;

скорочена назва російською мовою: НИЭИ;

скорочена назва англійською мовою: SRIE.

2.2. Місцезнаходження Інституту: Україна, 01103, м. Київ, бульв. Дружби народів, 28.

3. Мета, предмет та основні напрями діяльності Інституту

3.1. Метою діяльності Інституту є здійснення наукової, науково-технічної, науково-педагогічної та науково-організаційної діяльності, спрямованої на формування та реалізацію Міністерством науково обґрунтованої державної політики економічного і соціального розвитку.

3.2. Предметом діяльності Інституту є фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління економічним і соціальним розвитком (у тому числі такі, що пов'язані з державною таємницею), підготовка та перепідготовка управлінських та наукових кадрів (у тому числі вищої кваліфікації) у сфері державного управління економікою, соціальним розвитком і майном.

3.3. Міністерство визначає пріоритетні напрями досліджень і затверджує тематичний план науково-дослідних робіт Інституту.

3.4. Основними завданнями Інституту є:

здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем формування та реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, орієнтованих на максимально повне впровадження у практику роботи Міністерства, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

наукова підтримка реалізації Міністерством функцій з визначення пріоритетів, державного прогнозування та планування економічного і соціального розвитку;

наукове, методичне, інформаційно-аналітичне, експертне та організаційне забезпечення діяльності Міністерства;

здійснення за дорученням Міністерства науково-методичної координації відомчих та міжвідомчих наукових досліджень у галузі державного управління економічним і соціальним розвитком;

популяризація наукових підходів до розв'язання актуальних проблем державного управління економікою;

проведення наукової економічної експертизи проектів нормативно-правових актів та програмних документів, спрямованих на розв'язання проблем економічного і соціального розвитку; надання Міністерству за результатами експертизи науково обґрунтованих рекомендацій, пропозицій та аналітичних матеріалів;

вивчення та узагальнення досягнень світової економічної науки, підготовка науково обґрунтованих пропозицій щодо напрямів та механізмів їх практичного впровадження в Україні;

забезпечення підготовки та перепідготовки наукових кадрів.

3.5. Основними напрямами наукової та науково-технічної діяльності Інституту є здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем формування та реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, промислової, науково-технічної, регіональної, регуляторної, зовнішньоекономічної, інвестиційної політики та управління національними проектами, розвитку підприємництва та державно-приватного партнерства, ефективного використання ресурсів, управління об'єктами державної власності та корпоративними правами держави, удосконалення інструментів державного управління, що передбачає:

проведення комплексного аналізу основних тенденцій розвитку економіки (у тому числі за секторами та ринками);

моделювання варіантів розвитку економіки;

розроблення методичних засад складання стратегічних і програмних документів економічного і соціального розвитку держави та регіонів;

проведення системного аналізу реалізації державної економічної політики, узагальнення результатів застосування інструментів її реалізації та вдосконалення механізму державного регулювання економічного і соціального розвитку;

здійснення моніторингу економічного і соціального розвитку держави, у тому числі з позицій забезпечення ефективності реалізації державної економічної політики.

3.6. Основними напрямами науково-педагогічної діяльності Інституту є:

підготовка та перепідготовка управлінських та наукових кадрів вищої кваліфікації, у тому числі в аспірантурі та докторантурі Інституту;

підготовка здобувачів, прикріплених до аспірантури або докторантури Інституту, до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора економічних наук;

організація курсів підвищення кваліфікації спеціалістів усіх рівнів та їх стажування;

проведення експертизи наукових праць, дисертацій, рецензування посібників і підручників, надання консультаційних послуг у процесі підготовки кандидатських та докторських дисертацій і приймання кандидатських іспитів;

присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань у порядку, встановленому законодавством.

3.7. Основними напрямами науково-організаційної діяльності Інституту є:

проведення наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, нарад, олімпіад, конкурсів (у тому числі міжнародних);

публікація монографій, наукових доповідей та коментарів, здійснення видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції;

співробітництво з вітчизняними науковими, науково-дослідними установами, підприємствами, установами і організаціями, засобами масової інформації;

міжнародне співробітництво у проведенні наукових досліджень, організація стажування, взаємного обміну аспірантами, докторантами, науково-педагогічними та науковими працівниками відповідно до законодавства;

здійснення авторського нагляду за впровадженням та використанням наукових розробок Інституту, забезпечення відповідно до законодавства захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені при здійсненні своєї діяльності;

створення та ведення інформаційних баз (банків) даних з економічної проблематики, забезпечення роботи наукової бібліотеки та архіву;

забезпечення роботи вченої ради Інституту та спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій.

3.8. Відповідно до мети та основних завдань, визначених цим Статутом, Інститут провадить інші види діяльності та надає послуги згідно із законодавством.

3.9. За результатами діяльності Інститут готує і подає Міністерству наукові, інформаційно-аналітичні матеріали, методичні рекомендації, проекти програмних документів і прогнозів, нормативно-правових актів, наукові пропозиції щодо впровадження у практику державного управління результатів науково-дослідних робіт, досягнень світової економічної науки, а також звіти про науково-дослідні роботи.

4. Юридичний статус Інституту

4.1. Інститут є юридичною особою з правом ведення господарської діяльності відповідно до законодавства та цього Статуту. Права та обов'язки юридичної особи Інститут набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Інститут має статус бюджетної установи, є неприбутковою установою.

4.3. Інститут має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, валютні рахунки в банківських установах, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, інші необхідні реквізити.

4.4. Інститут несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно із законодавством. Інститут не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та Міністерства. Держава та Міністерство не несуть відповідальності за зобов'язаннями Інституту, крім випадків, передбачених законодавством.

4.5. Участь Інституту в наукових об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить законодавству та відповідає меті діяльності Інституту.

4.6. Інститут здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та згідно із законодавством.

5. Майно Інституту

5.1. Майно Інституту становлять основні фонди, оборотні кошти та інші активи, вартість яких відображається в самостійному балансі Інституту.

5.2. Майно Інституту є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Інститут володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном у межах, установлених Господарським кодексом України та іншими законами України.

5.3. Міністерство та інші контролюючі органи державної влади здійснюють контроль за ефективністю використання та зберігання державного майна, закріпленого за Інститутом на праві оперативного управління.

5.4. Відчуження, передача під заставу, списання об'єктів державної власності, які закріплені за Інститутом на праві оперативного управління, а також передача їх в оренду здійснюються за погодженням з Міністерством у порядку, установленому законодавством.

5.5. Інституту може належати науково-технічна та науково-виробнича продукція, програмні засоби, ліцензії, цінні папери, грошові кошти, науково-технічні та конструкторські розробки, інформація, права промислової власності та індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу, інша інтелектуальна власність.

6. Права та обов'язки Інституту

6.1. Інститут має право:

користуватися правами, передбаченими законодавством та цим Статутом;

самостійно визначати стратегію свого розвитку, планувати і здійснювати наукову, освітню та господарську діяльність;

укладати згідно із законодавством угоди і договори, співпрацювати з іншими установами та організаціями, у тому числі зарубіжними й міжнародними, здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

за погодженням з Міністерством в установленому законодавством порядку створювати філії, представництва, відділення, центри, інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення з відповідними органами місцевого самоврядування. Такі відокремлені підрозділи діють відповідно до положень про них, затверджених директором Інституту. В Інституті можна створювати тимчасові творчі колективи, у тому числі на контрактній основі, що організуються на певний термін для розв'язання конкретних завдань;

здійснювати підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру та створювати в установленому законодавством порядку спеціалізовану вчену раду для захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата або доктора економічних наук;

організовувати та проводити за погодженням із Міністерством курси підвищення кваліфікації спеціалістів усіх рівнів;

здійснювати видавничу діяльність, у тому числі у формі паперових, електронних фахових та інших видань, виготовляти та розповсюджувати поліграфічну продукцію;

самостійно визначати в межах чисельності працівників та обсягів асигнувань на оплату праці проект організаційної структури, проект штатного розпису, фаховий і кваліфікаційний склад працівників. Чисельність працівників Інституту, що затверджується штатним розписом, приводиться у відповідність із визначеним фондом оплати праці. Штатний розпис Інституту затверджується Міністерством у межах обсягів асигнувань на оплату праці;

здійснювати оплату праці працівників Інституту на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери відповідно до умов оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук України;

здійснювати виплати в межах видатків на оплату праці, затверджених Інституту на відповідний рік, окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету;

здійснювати витрати Інституту відповідно до бюджетних асигнувань у порядку, встановленому законодавством;

надавати платні послуги відповідно до законодавства.

6.2. Інститут зобов'язаний:

під час здійснення своєї діяльності дотримуватися вимог законодавства;

погоджувати з Міністерством стратегію розвитку Інституту;

подавати до Міністерства проекти організаційної структури на погодження та штатного розпису Інституту на затвердження;

подавати на затвердження до Міністерства проект тематичного плану науково-дослідних робіт на відповідний рік, що фінансується за рахунок бюджетних коштів. Тематичний план науково-дослідних робіт, затверджений наказом Міністерства, є обов'язковим для виконання Інститутом;

забезпечувати високу якість досліджень, систематичне нагромадження й узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації можливостей творчого колективу та соціальний захист працівників;

дотримуватися встановлених Міністерством вимог до планування, калькулювання собівартості, фінансування, обліку і контролю за виконанням та реалізацією науково-дослідних робіт, що виконуються для Міністерства за рахунок бюджетних коштів;

забезпечувати захист державної та комерційної таємниці, інтелектуальної власності, збереження технологічної та ліцензійної інформації;

здійснювати матеріально-технічне забезпечення діяльності Інституту;

одержувати ліцензії або дозволи до початку здійснення діяльності за видами, які підлягають ліцензуванню чи отриманню іншого спеціального дозволу, в порядку, визначеному законодавством;

звітувати перед Міністерством про результати своєї діяльності.

7. Управління Інститутом і самоврядування трудового колективу

7.1. Управління Інститутом здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Міністерства як уповноваженого органу управління й участі в управлінні трудового колективу.

7.2. Інститут в особі його директора є розпорядником бюджетних коштів, який уповноважений на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету.

7.3. Управління Інститутом здійснюється його директором, який призначається наказом Міністерства шляхом укладення договору (контракту), в якому за погодженням сторін визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, порядок звільнення з посади, а також інші умови найму.

Директора Інституту може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених договором (контрактом), та в інших випадках, передбачених законодавством.

7.4. Директор Інституту:

діє без довіреності від імені Інституту;

представляє інтереси Інституту в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

спрямовує діяльність Інституту на реалізацію стратегії його розвитку;

організовує та контролює в установлені строки виконання наукових досліджень, поставку наукової продукції та надання послуг за укладеними замовленнями та договорами, забезпечує їх якість;

несе персональну відповідальність за господарсько-фінансову діяльність, цілісність та збереження майна, дотримання планової, фінансової, кошторисно- штатної, договірної і бюджетної дисципліни, а також за цільове використання бюджетних (державних) коштів;

розпоряджається коштами та майном Інституту відповідно до законодавства;

укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в установах Державної казначейської служби України, банках;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні документи Інституту;

видає накази, доручення, розпорядження та вказівки з питань діяльності Інституту, обов'язкові до виконання всіма працівниками;

наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Інституту, крім головного бухгалтера, який призначається на посаду та звільняється з посади директором Інституту за погодженням з органом Державної казначейської служби України за місцем обслуговування після погодження із заступником Міністра - керівником апарату та головним бухгалтером Міністерства, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;

оголошує та організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад наукових працівників та проведення атестації співробітників Інституту, визначає умови контрактів під час прийому на роботу;

очолює вчену раду Інституту та призначає третину її складу;

представляє інтереси Інституту при укладенні колективного договору;

разом з головним бухгалтером несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності;

щороку звітує перед загальними зборами трудового колективу про свою діяльність;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом.

7.5. На час відсутності директора Інституту його обов'язки виконує один із його заступників, або вчений секретар згідно з розподілом обов'язків між дирекцією Інституту.

7.6. Для вирішення адміністративно-господарських питань директор Інституту формує дирекцію.

До складу дирекції Інституту входять за посадою: директор Інституту, його заступники, головний бухгалтер, вчений секретар, радник при дирекції Інституту. Розподіл обов'язків між посадовими особами, які входять до її складу, здійснюється виходячи з мети, предмета, основних завдань та напрямів діяльності, зазначених у пункті 3 цього Статуту, та затверджується наказом директора Інституту.

До компетенції дирекції Інституту належить:

вирішення поточних та стратегічних питань діяльності Інституту;

розроблення проектів структури та штатного розпису Інституту;

визначення питань матеріально-технічного розвитку Інституту;

підготовка проекту колективного договору Інституту.

7.7. Заміщення посад завідувачів науковими та педагогічними підрозділами, посад наукових та педагогічних співробітників здійснюється на конкурсній основі. Директору надається право застосовувати контрактну форму найму й оплати праці працівників Інституту відповідно до законодавства.

7.8. Функції, права та обов'язки підрозділів Інституту, порядок заміщення посад керівників цих підрозділів і посад наукових та педагогічних співробітників, їх атестація визначаються відповідними положеннями, які затверджуються директором Інституту.

7.9. Функції, права, обов'язки та вимоги до співробітників визначаються посадовими інструкціями. Посадові інструкції керівників структурних підрозділів затверджуються директором Інституту. Посадові інструкції працівників структурних підрозділів затверджуються їх керівниками.

7.10. Для управління науковою діяльністю Інституту створюється відповідно до законодавства колегіальний дорадчий орган - вчена рада Інституту. Порядок створення, діяльності, повноваження та кількісний склад вченої ради визначаються положенням про вчену раду, яке затверджується директором Інституту.

До вченої ради Інституту можуть входити за погодженням працівники Міністерства.

7.11. У складі Інституту діє спеціалізована вчена рада, що є основною ланкою в системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Спеціалізована вчена рада утворюється та діє в порядку, передбаченому законодавством.

7.12. В Інституті діють аспірантура та докторантура, які є основними формами підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура та докторантура Інституту діють згідно із законодавством та відповідним положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим директором Інституту.

7.13. З метою оцінки рівня професійної підготовки наукових працівників, результативності їх роботи, визначення відповідності кваліфікації наукового працівника займаній посаді, виявлення перспективи використання здібностей наукового працівника, стимулювання підвищення його професійного рівня, визначення потреби в підвищенні кваліфікації та професійній підготовці наукових працівників в Інституті не рідше ніж один раз на п'ять років проводиться атестація наукових працівників згідно із законодавством та положенням про атестацію наукових працівників Інституту, яке затверджується директором Інституту.

7.14. Повноваження та права трудового колективу Інституту реалізуються загальними зборами, які проводяться не рідше одного разу на рік. Їх рішення приймаються простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування.

7.15. У період між загальними зборами інтереси колективу представляє профспілковий комітет, який обирається і функціонує відповідно до законодавства. Працівники Інституту мають права та обов'язки, користуються пільгами згідно із законодавством про працю та колективним договором.

Право укладання колективного договору від імені власника надається директору Інституту, а від імені трудового колективу - профспілковому комітету.

8. Облік та звітність

8.1. Інститут на підставі даних бухгалтерського обліку складає фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством.

8.2. На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється контроль за дотриманням Інститутом бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства.

8.3. Перевірки та контроль фінансово-господарської діяльності Інституту здійснюються відповідно до законодавства.

9. Ліквідація та реорганізація Інституту

9.1. Припинення діяльності Інституту здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Кабінету Міністрів України, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду.

9.2. При реорганізації та ліквідації Інституту працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства.

9.3. Ліквідація Інституту здійснюється ліквідаційною комісією, яку утворює Міністерство.

9.4. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Інститутом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Інституту, достовірність та повнота якого повинні бути перевірені в установленому порядку, і подає його на затвердження до органу Державної казначейської служби України за місцем реєстрації та Міністерства.

9.5. Порядок і строки проведення ліквідації визначаються відповідно до законодавства.

9.6. Ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів відповідно до законодавства щодо стягнення дебіторської заборгованості Інституту, який ліквідується, та виявлення вимог кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Інституту.

9.7. Інститут вважається таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: