open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Затверджено

Рішення колегії Міносвіти

і науки України

25.09.2003 N 10/12-2

КОНЦЕПЦІЯ

профільного навчання в старшій школі
{ Зміни до Концепції, схвалені Колегією Міністерства освіти і
науки, див. в Рішенні Колегії Міністерства освіти і науки
N 9/1-2 ( v_1-2290-09 ) від 26.08.2009 }

Вступ
Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній
школі розроблена на виконання Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від
16.11.2000 р. N 1717 ( 1717-2000-п ) "Про перехід загальноосвітніх
навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін
навчання". Вона грунтується на основних положеннях Концепції
загальної середньої освіти (12-річна школа) і спрямована на
реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої
Указом Президента України від 17.04.2002 р. N 347/2002
( 347/2002 ).
У названих документах закладено нові підходи до організації
освіти в старшій школі. Вона має функціонувати як профільна. Це
створюватиме сприятливі умови для врахування індивідуальних
особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів
орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.
Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно
орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у
виборі власної освітньої траєкторії.
Концепція розроблена з урахуванням вітчизняного та
зарубіжного досвіду організації профільного навчання в старшій
загальноосвітній школі.
Розвиток світового і, зокрема, європейського освітнього
простору, об'єктивно вимагає від української школи адекватної
реакції на процеси реформування загальної середньої школи, що
відбуваються у провідних країнах світу. Загальною тенденцією
розвитку старшої профільної школи є її орієнтація на широку
диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію
загальної і допрофесійної освіти.
Диференціація - одна з ключових проблем організації сучасної
школи. Вона є об'єктом гострої полеміки серед педагогів у багатьох
країнах світу. Різні і навіть протилежні погляди на ідею
диференційованого навчання певною мірою відображають дві
діалектично протилежні тенденції у розвитку сучасної науки,
виробництва і освіти. Одна з них - інтеграція, яка обумовлена
об'єктивними процесами взаємозв'язку і взаємозалежності різних
наукових дисциплін, що потребує від кваліфікованого працівника
широкої загальної культури й обізнаності у багатьох суміжних
галузях.
У той же час існує й інша тенденція, що виключає можливість
"універсалізму" в умовах величезного нарощування наукових і
професійних знань. Важливою умовою досягнення успіху у будь-якій
діяльності вважається спеціалізація працівника, хоча сам характер
цієї спеціалізації зазнає суттєвих змін. Послідовники цієї
тенденції справедливо вважають, що спеціалізація не тільки сприяє
розвитку виробничих сил, науки, культури, але й відповідає
різноманітності задатків і здібностей людини, її індивідуальним
нахилам до того чи іншого виду діяльності.
Більшість педагогів світу є прихильниками саме цієї
тенденції, про що свідчить той факт, що диференціація навчання є
одним із основних організаційних принципів середньої
загальноосвітньої школи зарубіжжя впродовж багатьох десятиліть. У
Франції вона існує півтора століття, нагромаджений величезний
досвід впровадження її у шкільну практику.
Початковий етап диференціації починається в старших класах
неповної середньої школи, де вона має попередній, орієнтовний
характер. На старшому ступені середньої школи у більшості країн
світу здійснюється профільна диференціація навчання. Учні
навчаються у спеціалізованих секціях, відділеннях і серіях, які
можна вважати аналогами профілів, вся багатоманітність яких
зводиться до двох напрямів - академічного (загальноосвітнього) та
практичного (технологічного, допрофесійного).
Кількість обов'язкових предметів (курсів) на старшому ступені
середньої школи набагато менша, ніж в основній. Профільна
диференціація навчання здійснюється за рахунок поглибленого
вивчення навчальних дисциплін певного профілю. Учні академічних
потоків керуються вимогами вищих навчальних закладів, навчальний
план яких складається з традиційних загальноосвітніх дисциплін,
що не виключає вибір нових навчальних курсів.
Учні, які не орієнтуються на вступ до вищих навчальних
закладів, обирають головним чином навчальні курси практичного
циклу, що в багатьох випадках не обмежує можливості продовження
навчання.
Організація профільного навчання призводить до певного
перевантаження навчального плану школи. Так, у гімназіях Швеції
існує 22 відділення (профіля). Спеціалізація навчання здійснюється
як за рахунок відмінностей у рівні підготовки з традиційних
шкільних дисциплін, так і шляхом включення у навчальний план
спеціальних профілюючих предметів, кількість яких загалом сягає
близько 80.
Незважаючи на велику кількість навчальних предметів і курсів,
кількість основних напрямів профілізації незначна. За наявності
стаціонарних відділень і секцій заняття будуються у досить
суворій відповідності до навчальних планів і програм профілю
навчання і є обов'язковими для всіх учнів. Факультативи і
предмети за вибором відіграють допоміжну роль, і їх питома вага у
загальному балансі навчального часу відносно незначна.
Прикладом такої системи є трирічний французький
загальноосвітній і технологічний ліцей. У десятому класі діє
загальний, обов'язковий для всіх учнів навчальний план, який
складається з традиційних загальноосвітніх дисциплін. Крім того,
кожному учню пропонується 15 курсів для поглибленого вивчення,
серед яких він повинен вибрати два.
Після закінчення десятого класу диференціація поглиблюється і
набуває жорстких організаційних форм. Учні навчаються за двома
напрямами: загальним і технологічним. Школярі можуть вибрати з
десяти серій диплом бакалавра про середню освіту, який дає право
вступу до відповідних факультетів університетів та інших вищих
навчальних закладів. У загальноосвітньому напрямі виділяються три
серії: літературна, наукова і соціальні та економічні науки.
Технологічний напрям передбачає сім серій: медико-соціальні науки,
науки та технології індустрії, експериментальні науки та
технології, науки та технології сфери обслуговування, готельного
господарства, музики і танцю, прикладного мистецтва.
Стаціонарні відділення і секції з уніфікованими навчальними
планами і програмами існують у старших класах середніх шкіл
Німеччини, Італії, Іспанії, Нідерландів, Данії, Аргентини і в
інших країнах.
У деяких країнах профільна диференціація здійснюється за
іншим принципом. Учням пропонується широкий спектр елективних
предметів, і фактично саме вони відіграють головну роль у
здійсненні спеціалізованого навчання. Така система характерна для
старшої школи США, Англії, Шотландії. В американській школі
навчання здійснюється за такими трьома основними напрямами
профілізації: академічний, загальний та виробничий. У зміст
навчання входять як традиційні обов'язкові предмети, так і
предмети за вибором, яких у школах США налічується кілька сот. В
останні роки спостерігається тенденція до зменшення навчального
часу на їх вивчення.
У цілому, в старшій зарубіжній школі спостерігається стійка
тенденція до скорочення кількості профілів і навчальних курсів за
рахунок збільшення у навчальному плані обов'язкових предметів і
курсів.
Концепцією профільного навчання у Росії визначено
номенклатуру основних напрямів профілізації (профілів у
російському варіанті): природничо-математичний,
соціально-економічний, гуманітарний, технологічний, універсальний.
При цьому приблизне співвідношення обсягів базових
загальноосвітніх, профільних загальноосвітніх предметів і
елективних курсів у російській школі визначається пропорцією
50:30:20.
У Концепції враховано досвід професійно зорієнтованого
навчання в Україні, починаючи з класичних гімназій XIX -
поч. XX ст. (мета - підготовка до вступу в університети), реальних
училищ (мета - підготовка до вступу в технічні вузи), надання
середньої освіти у структурі професійних шкіл: середніх
(технічних, медичних, педагогічних, комерційних, мистецьких,
духовних, сільськогосподарських), початкових (ремісничих і
промислово-технічних, сільськогосподарських, педагогічних,
духовних, торгово-промислових, медичних, мистецьких).
У 1918 р. Наркомос України прийняв "Положення про єдину
трудову школу УСРР", згідно з яким у старших класах середньої
школи виокремлювались три напрями поглибленого вивчення
предметів: гуманітарний, природничо-математичний і технічний. Але
ця схема не була реалізована.
У 1920 роках в Україні трудовий принцип стає головним у
навчанні і професійній підготовці школярів. Була створена
оригінальна система освіти, яка суттєво відрізнялась від
російської і була спрямована на отримання певної професії.
Підготовка до майбутньої трудової діяльності здійснювалась
професійними школами різних типів, де навчались учні після
закінчення семирічної трудової школи. Найбільш поширеними були
індустріально-технічні, сільськогосподарські,
соціально-економічні, медичні, мистецькі, ремісничо-промислові,
будівельні, транспортні школи (термін навчання - три і чотири
роки).
У другій половині 1930-х рр. система освіти уніфікується і
профшколи реорганізуються у середні спеціальні навчальні заклади.
Відкриваються профільні школи - фабрично-заводського учнівства
(ФЗУ) та школи сільської молоді (ШСМ) для підлітків (термін
навчання - 2-4 роки). Згодом, коли в 1940 році утворюється система
державних трудових резервів, ФЗУ і ШСМ перейшли до її складу, але
стали тупиковими напрямами.
За Законом "Про зміцнення зв'язку школи з життям та про
дальший розвиток системи народної освіти в СРСР" (1958) було
передбачено створення спеціалізованих шкіл для обдарованих дітей
(фізико-математичних, художніх, музичних, з поглибленим вивченням
іноземних мов та ін.), система підготовки трудових резервів була
перетворена на професійно-технічну.
У 1960-1980-х роках існували спеціалізовані загальноосвітні
школи, класи з поглибленим вивченням окремих предметів та
факультативи.
У той же період особлива увага приділялась діяльності
навчально-виробничих комбінатів (НВК), які стали центрами
трудового і професійного навчання. У 1985 році був розроблений і
затверджений Тимчасовий перелік професій, за якими проводиться
підготовка учнів у міжшкільних НВК.
З 1987 року у школах для учнів 7-8 класів був уведений
навчальний предмет "Основи виробництва. Вибір професії". Метою
цього курсу була допомога учням у виборі профілю професійної
підготовки. Наприкінці 1980-х - початку 1990-х років в Україні
з'являються нові типи освітніх закладів (гімназії, ліцеї, колежі),
які зосереджують зусилля учнів на поглибленому вивченні окремих
предметів, котрі потрібні їм для подальшого навчання у вищих
навчальних закладах.
Освітою через профільне навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах у 2001-2002 навчальному році було охоплено
401286 учнів (6,3 % від загальної кількості учнів), у 2003 році -
430569 учнів (відповідно - 6,9 %). Зростання становить 0,6 %.
Найвищий показник вибору учнями профілю навчання в
2002-2003 навчальному році простежується на користь
суспільно-гуманітарного, інформатики та обчислювальної техніки,
філологічного. Водночас знизилась кількість навчальних закладів з
біолого-хімічним, екологічним, юридичним профілями навчання.
Поступово створюються сприятливі умови для поглибленого вивчення
предметів в сільських школах.
Аналіз мотивів вибору учнями профілів навчання показав, що
близько 40 % керувались при цьому схильністю до вивчення
конкретного циклу предметів. Решта віддавали перевагу престижності
школи, сильному кадровому потенціалу вчителів, наполяганню
батьків, бажанню бути разом із друзями тощо.
Осмислення продуктивних тенденцій вітчизняного і зарубіжного
шляхів профілізації старшої школи свідчить про необхідність
широкого врахування як суспільного контексту функціонування школи,
так і індивідуальних потреб і здібностей учнів.
I. Сутність, мета і принципи організації

профільного навчання
Профільне навчання - вид диференційованого навчання, який
передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів
і створення умов для навчання старшокласників відповідно до
їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок
змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального
процесу.
Мета профільного навчання - забезпечення можливостей для
рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої
профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної
освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до
самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах
реформування сучасного суспільства. Профільне навчання спрямоване
на набуття старшокласниками навичок самостійної
науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток
їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних,
соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.
Основними завданнями профільного навчання є: 1) створення умов для врахування й розвитку
навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів,
здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої
загальноосвітньої підготовки; 2) виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для
їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування
готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією; 3) формування соціальної, комунікативної, інформаційної,
технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофесійному
рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності; 4) забезпечення наступно-перспективних зв'язків між загальною
середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.
Профільне навчання грунтується на таких принципах: фуркації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки,
інтересами, потребами, здібностями і нахилами); варіативності й альтернативності (освітніх програм,
технологій навчання і навчально-методичного забезпечення); наступності та неперервності (між допрофільною підготовкою і
профільним навчанням, професійною підготовкою); гнучкості (змісту і форм організації профільного навчання, у
тому числі дистанційного; забезпечення можливості зміни профілю); діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення
здібностей учнів з метою їх обгрунтованої орієнтації на профіль
навчання).
II. Структура профільного навчання
Профіль навчання - це спосіб організації диференційованого
навчання, який передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване
вивчення циклу споріднених предметів.
Профіль навчання визначається з урахуванням освітніх потреб
замовників освіти; кадрових, матеріально-технічних, інформаційних
ресурсів школи; соціокультурної і виробничої інфраструктури
району; регіону; перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих
планів учнівської молоді.
Профільне навчання у 10-12 класах здійснюється за такими
основними напрямами: суспільно-гуманітарний,
природничо-математичний, технологічний, художньо-естетичний,
спортивний, їх набір відповідає соціально-диференційованим видам
діяльності, які обумовлюються суспільним розподілом праці, і
містить знання про природу, людину, суспільство, культуру, науку
та виробництво. За основними напрямами профілізації визначаються
різноманітні навчальні профілі, їх орієнтовний перелік наведений у
додатку.
Навчальний профіль визначається як добором предметів, так і
їх змістом.
Зміст і структура навчальних профілів. Засвоєння змісту
освіти у загальноосвітніх закладах з профільним навчанням має,
по-перше, забезпечувати загальноосвітню підготовку учнів, по-друге
- підготовку до майбутньої професійної діяльності.
Профіль навчання охоплює таку сукупність предметів: базові,
профільні та курси за вибором.
Базові загальноосвітні предмети становлять інваріантну
складову змісту середньої освіти і є обов'язковими для всіх
профілів. Ці предмети реалізують цілі й завдання загальної
середньої освіти. Зміст навчання і вимоги до підготовки
старшокласників визначаються державним загальноосвітнім
стандартом.
Профільні загальноосвітні предмети - це цикл предметів, які
реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю.
Вони обов'язкові для учнів, які обрали даний профіль навчання.
Профільні предмети вивчаються поглиблено. Особливостями вивчення
є: більш глибоке і повне опанування понять, законів, теорій,
передбачених стандартом освіти; дотримання системного викладу
навчального матеріалу, його логічного упорядкування; широке
використання знань із споріднених предметів; застосування
активних методів навчання, організація дослідницької, проектної
діяльності учнів. Поглиблене вивчення саме циклу предметів
запобігає вузькій спеціалізації, яка здебільшого не відповідає
реальним потребам, інтересам старшокласників (нерідко їх цікавить
не один предмет, а група предметів, не одна професія, а ряд
близьких професій). Профільні предмети забезпечують також
прикладну спрямованість навчання за рахунок інтеграції знань і
методів пізнання та застосування їх у різних сферах діяльності, в
т.ч. і професійній, яка визначається специфікою профілю навчання.
Зміст профільних предметів реалізується за рахунок
варіативної та інваріантної складових змісту загальної середньої
освіти.
У профільних загальноосвітніх навчальних закладах
передбачається опанування змісту предметів на різних рівнях:
1. Рівень стандарту - обов'язковий мінімум змісту навчальних
предметів, який не передбачає подальшого їх вивчення (наприклад,
математика у філологічному профілі; хімія та біологія у профілі
інформатики або їх інтегрований варіант у цих профілях).
2. Академічний рівень - обсяг змісту достатній для
подальшого вивчення предметів у вищих навчальних закладах -
визначається для навчальних предметів, які є не профільними, але
базовими або близькими до профільних (наприклад, загальноосвітні
курси біології, хімії у фізико-технічному профілі або
загальноосвітній курс фізики у хіміко-біологічному профілі). Зміст навчання на першому і другому рівнях визначається
державним загальноосвітнім стандартом.
3. Рівень профільної підготовки - зміст навчальних предметів
поглиблений, передбачає орієнтацію на майбутню професію
(наприклад, курси фізики і математики у фізико-математичному
профілі або курси біології та хімії у хіміко-біологічному
профілі).
Профільних предметів має бути не більше двох-трьох з однієї
або споріднених освітніх галузей (наприклад, фізика, інформатика і
математика, хімія і технології, біологія і екологія, географія і
економіка тощо). Так, у профілях, де профільними обрано
природничі предмети біологія і хімія, решта природознавчих
предметів (фізика, географія) вивчається за програмою
загальноосвітнього рівня.
Зміст окремих навчальних предметів може інтегруватися. Так, у
профілях природничо-математичного і технологічного спрямування
може вивчатися інтегрований курс "Суспільствознавство", а у
профілях суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного і
спортивного напрямів - "Природознавство".
Курси за вибором - це навчальні курси, які входять до складу
профілю навчання, їх основні функції: поглиблення і розширення
змісту профільних предметів або забезпечення профільної
прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання. Курси
за вибором; створюються за рахунок варіативного (шкільного та
регіонального) компонента змісту освіти. Кількість курсів, що
пропонується, має бути надлишковою, з якої учень вибирає
обов'язкові.
Загальноосвітні школи створюють ті чи інші профілі навчання
за рахунок комбінацій базових, профільних предметів і курсів за
вибором. Цим самим забезпечується гнучка система профільного
навчання, яка дає змогу обрати старшокласнику індивідуальну
освітню програму.
III. Форми організації профільного навчання
Форми організації профільного навчання регламентують
діяльність суб'єктів навчально-виховного процесу в системі
профільних загальноосвітніх навчальних закладів і забезпечують
умови для реалізації його мети і завдань. За характером взаємодії
суб'єктів профільного навчання виділяються такі форми його
організації: Внутрішньошкільні: профільні класи в загальноосвітніх навчальних закладах; профільні групи в багатопрофільних загальноосвітніх
навчальних закладах; профільне навчання за індивідуальними навчальними планами і
програмами; динамічні профільні групи (в тому числі різновікові). Зовнішні: міжшкільні профільні групи; профільна школа інтернатного типу; опорна старша школа; навчально-виховний комплекс (НВК); міжшкільний навчально-виробничий комбінат (МНВК); загальноосвітні навчальні заклади на базі вищих навчальних
закладів.
Профільні групи у багато профільних загальноосвітніх
навчальних закладах передбачають профільну підготовку груп учнів у
класах певного напряму профілізації. Наприклад, у класі
суспільно-гуманітарного напряму можуть бути організовані групи для
навчання за філологічним та історико-правовим профілями.
Профільне навчання за індивідуальними навчальними планами і
програмами здійснюється з метою задоволення індивідуальних запитів
обдарованих учнів.
Динамічні профільні групи створюються за бажанням учнів у
профільних школах, що мають належне матеріально-технічне,
професійно-педагогічне забезпечення. Вони можуть функціонувати у
паралельних класах старшої школи (за наявності не менше 12-ти
учнів у групі); у малокомплектних школах можуть організовуватись
різновікові динамічні профільні групи. Протягом навчального року
учні мають право переходити з однієї профільної групи в іншу. Це
забезпечить умови для самостійного вибору учнями профільних
навчальних курсів, випробування власних сил, реалізації їхніх
освітніх, професійних інтересів.
Міжшкільні профільні групи організуються у
навчально-виховному комплексі (НВК), опорній старшій школі з
пришкільним інтернатом, профільній школі інтернатного типу,
міжшкільному навчально-виробничому комбінаті (МНВК) за рахунок
кооперації ресурсів і коштів закладів освіти, приватних осіб
тощо. Старшокласники мають можливість більш змістовно й
організовано вивчати спецкурси, які мають забезпечувати
допрофесійну підготовку та їх дійову професійну орієнтацію.
Профільна школа інтернатного типу здійснює загальну середню
освіту і має на меті допрофесійну підготовку молоді з числа
випускників основної школи (за умови наявності кадрових,
фінансових, інформаційних ресурсів, сучасної
навчально-матеріальної бази).
Опорна старша школа створюється переважно у сільських районах
і виконує роль "ресурсного центру" в об'єднанні кількох
загальноосвітніх навчальних закладів. Вона, маючи достатній
матеріальний і кадровий потенціал, забезпечує ту частину
профільної підготовки, яку не може реалізувати та чи інша школа.
Навчально-виховний комплекс (НВК) - це об'єднання освітніх,
фінансових, інформаційних ресурсів навчальних закладів різних
типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і
професійних запитів учнів.
Міжшкільний навчально-виробничий комбінат (МНВК) - це
навчальний заклад, який забезпечує потреби учнів загальноосвітніх
навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній та
професійній підготовці.
Загальноосвітні навчальні заклади на базі вищих навчальних
закладів функціонують переважно на III-му ступені навчання і
забезпечують загальноосвітню підготовку та профільну підготовку,
яка відповідає професійній спеціалізації факультетів цих закладів
і реалізується в основному його науково-педагогічними
працівниками.
Профільне навчання здійснюється у загальноосвітніх навчальних
закладах різного типу: однопрофільних і багатопрофільних школах,
спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах.
Загальноосвітній навчальний заклад може мати один або
декілька профілів. В окремих випадках загальноосвітній навчальний
заклад (клас) може бути не орієнтований на конкретний профіль
навчання. Тоді задоволення освітніх запитів учнів здійснюється за
рахунок введення курсів за вибором, які дають змогу поглибити або
професійно спрямувати зміст споріднених базових предметів.
Профільне навчання організується через навчальні заняття
(уроки, факультативи), дистанційні курси, екстернат.
IV. Допрофільна підготовка
Здійснюється у 8-9 класах з метою професійної орієнтації
учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у
старшій школі. Форми її реалізації - введення курсів за вибором,
поглиблене вивчення окремих предметів на диференційованій основі.
Основна функція курсів за вибором - профорієнтаційна. Вимоги
до організації вивчення курсів: достатня їх кількість для
визначення напряму профільного навчання; поступове введення за
рахунок годин варіативного освітнього компонента; поділ класу на
групи, однорідні за підготовленістю та інтересами учнів.
Поглиблене вивчення предмета, крім розширення і поглиблення
змісту, має сприяти формуванню стійкого інтересу до предмета,
розвитку відповідних здібностей і орієнтації на професійну
діяльність, де використовуються одержані знання. Поглиблене
вивчення здійснюється або за спеціальними програмами і
підручниками, або за модульним принципом - програма
загальноосвітньої школи доповнюється набором модулів, які
поглиблюють відповідні теми.
Допрофільна підготовка має здійснюватися також через
факультативи, предметні гуртки, наукові товариства учнів, Малу
академію наук, предметні олімпіади, кабінети профорієнтації.
Ефективність допрофільного навчання вимагає налагодження
дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної
школи, профконсультаційної психодіагностики з метою визначення
професійних інтересів і якостей школярів для створення однорідних
за підготовленістю та інтересами мікроколективів (класів, груп).
V. Умови реалізації концепції
Вирішальною умовою реалізації концепції є комплексне
розв'язання питань, пов'язаних з фінансовим, кадровим,
навчально-методичним, нормативно-правовим і організаційним
забезпеченням профільної школи.
1. Нові цілі шкільної освіти зумовлюють необхідність
подальшої модернізації вищої педагогічної освіти і системи
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. З цією метою
необхідно: у вищих навчальних закладах педагогічного профілю передбачити
підготовку педагогічних кадрів з урахуванням потреб профільної
школи та внести відповідні зміни у державний стандарт вищої
педагогічної освіти для спеціалістів та магістрів; планувати
необхідну спеціалізацію студентів і магістерські програми з
профільного навчання старшокласників; одержання вищої
педагогічної освіти за кількома освітніми галузями, передбаченими
державним стандартом загальноосвітньої школи; для забезпечення необхідного рівня професійної компетентності
вчителів і керівників шкіл запровадити широкомасштабну систему
відповідної перепідготовки: підвищення кваліфікації вчителів
основної школи з орієнтацією на організацію допрофільного
навчання та його психолого-педагогічне забезпечення; вчителів
старшої школи, які викладатимуть профільні предмети і спеціальні
курси; керівних кадрів освіти, здатних забезпечити функціонування
профільної школи.
2. Створення нормативно-правової бази розвитку профільного
навчання, спрямованої та вирішення таких основних питань: розробка механізмів фінансування профільних шкіл з
урахуванням різних джерел бюджетного і позабюджетного
фінансування; уточнення статутів загальноосвітніх навчальних закладів з
метою забезпечення профільного навчання на внутрішньошкільному і
зовнішньошкільному рівнях; розробка державного загальноосвітнього стандарту, що
передбачає загальноосвітню підготовку, однакову для всіх шкіл - як
основи для створення програмного забезпечення профільного
навчання; підготовка орієнтовних навчальних планів для профілів
навчання.
3. Навчально-методичне забезпечення профільної школи -
важлива умова реалізації концепції. Відповідно до державних
загально освітніх стандартів необхідно розробити і апробувати
програми для базових, профільних і спеціальних курсів, відповідні
підручники, методики, засоби навчання.
4. Створення психологічного супроводження навчального процесу
в 8-9, 10-12 класах здійснюється з метою своєчасної оцінки
комплексу індивідуальних особливостей підлітка з погляду його
готовності до успішного навчання за певним профілем, попередження
дезадаптації в умовах виникнення навчальних труднощів і стресів,
пов'язаних із спілкуванням у новому колективі. Важливо досягти
усвідомлення учнем себе як суб'єкта вибору профілю навчання.
5. Науковий супровід навчання в старшій школі, який
передбачає реалізацію завдань дослідницького і впроваджувального
характеру: обґрунтування змісту в різних комбінаціях профільного
вивчення, розроблення педагогічних технологій на основі
застосування активних методів навчання, самостійної навчальної
діяльності, виробничої практики; розроблення системи оцінювання
навчальних досягнень учнів; моніторинг якості освіти, корекцію
концептуальних підходів до організації профільного навчання в
різних умовах.
6. Фінансування профільного навчання здійснюється переважно
за рахунок держави та кооперації державних, громадських і
приватних коштів.
Концепція запроваджується за умови врахування реальних
можливостей ресурсного забезпечення профільного навчання, розробки
навчально-методичних комплектів, врахування результатів широкого
експериментального випробування змісту і технологій профілізації
старшої школи.
Концепцію уклали: Березовська Л.Д., Бібік Н.М.,

Бурда М.І., Денисенко Л.І., Єгоров Г.С.,

Іванюк Г.І., Калініна Л.М., Кизенко В.І,,

Корсакова О.К., Онищук Л.А., Трубачева С.Е.

Додаток

Структура профільного навчання
------------------------------ |Основні напрями профілізації| ------------------------------------------------- | | | | | V V V V V ------------ ------------- ---------- ------------ ---------- |Суспільно-| |Природничо-| |Техноло-| |Художньо- | |Спортив-| | гумані- | | матема- | | гічний | |естетичний| | ний | | тарні | | тичний | | | | | | | ------------ ------------- ---------- ------------ ---------- | | | | | V V V V V ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ |Навчальні | |Навчальні | |Навчальні | |Навчальні | |Навчальні | |--------- | |--------- | |--------- | |--------- | |--------- | |профілі | |профілі | |профілі | |профілі | |профілі | |------- | |------- | |------- | |------- | |------- | |філологіч-| |фізико- | |інформати-| |музичний, | |атлетика, | |ний, істо-| |математич-| |ка, вироб-| |образо- | |гімнас- | |рико-пра- | |ний, | |ничі тех- | |творчий, | |тика, | |вовий, | |хіміко- | |нології, | |хореогра- | |плавання, | |економіч- | |біологіч- | |проекту- | |фічний, | |спортивні | |ний, юри- | |ний, геог-| |вання і | |театраль- | |ігри, | |дичний та | |рафічний, | |конструю- | |ний, | |туризм | |інші | |медичний, | |вання, | |мистецтво-| |та інші | | | |екологіч- | |менедж- | |знавство | | | | | |ний та | |мент, | |та інші | | | | | |інші | |побутове | | | | | | | | | |обслугову-| | | | | | | | | |вання, | | | | | | | | | |агротехно-| | | | | | | | | |логічний | | | | | | | | | |та інші | | | | | ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: