open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

СЕКРЕТАРЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про порядок проходження і опрацювання проектів

актів Президента України в Адміністрації Президента

України

1. На виконання Указу Президента України від 20 серпня 1993
року "Про порядок підготовки і внесення актів Президента України"
затвердити Положення про порядок проходження та опрацювання
проектів указів і розпоряджень Президента України в Адміністрації
Президента України (додається).

2. Контроль за виконанням цього Положення покласти на
завідуючого Загальним відділом Адміністрації Президента України
Прохорчука Г.І.


Секретар Адміністрації
Президента України М.ХОМЕНКО

м.Київ, 20 вересня 1993 року
N 12/93

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Секретаря Адміністрації

Президента України

від 20 вересня 1993 року N 12/93

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок проходження та опрацювання проектів

указів і розпоряджень Президента України в

Адміністрації Президента України

1. Проекти указів і розпоряджень Президента України (далі -
акти Президента України), які надходять від Кабінету Міністрів
України, центральних органів громадських організацій України, Ради
Міністрів Республіки Крим, Представників Президента України в
областях, містах Києві і Севастополі, а також підготовлені в
Адміністрації Президента України, реєструються у Загальному
відділі Адміністрації Президента України.

Проекти актів Президента України, які надійшли безпосередньо
до структурних підрозділів Адміністрації Президента України,
передаються для реєстрації до Загального відділу Адміністрації
Президента України.

2. Відповідно до Положення про порядок підготовки і внесення
проектів указів і розпоряджень Президента України, затвердженого
Указом Президента України від 20 серпня 1993 року, реєструються
лише ті проекти актів Президента Украіни, які завізовані
відповідними посадовими особами і до яких додані супровідний лист
і пояснювальна записка щодо необхідності їх прийняття, а в разі
потреби - й економічне обгрунтування, довідковий та аналітичний
матеріали.

3. Зареєстровані проекти актів Президента України
доповідаються Секретареві Адміністрації Президента України не
пізніше наступного дня після їх реєстрації.

Після розгляду проектів актів Президента України Секретарем
Адміністрації Президента України вони повертаються до загального
відділу для перенесення резолюцій до контрольно-довідкової картки,
розмноження і передачі виконавцям. Один примірник картки з
резолюцією Секретаря Адміністрації Президента України передається
до Сектора контролю Адміністрації Президента України.

4. Контроль за виконанням резолюцій Секретаря Адміністрації
Президента України щодо проектів актів Президента України здійснює
Сектор контролю Адміністрації Президента України.

5. Опрацювання внесених проектів актів Президента України
полягає у їх всебічному аналізі та експертизі, первірці на предмет
відповідності актам законодавства України, спеціальному та
літературному редагуванні у відповідних стуктурних підрозділах
Адміністрації Президента України.

6. Структурний підрозділ Адміністрації Президента України,
якому доручено опрацювання проекту акта Президента України,
відповідає за його подальше проходження на всіх стадіях підготовки
до подання його Секретарем Адміністрації Президента України на
підпис Президенту України.

7. У разі, коли Секретар Адміністрації Президента України дає
доручення керівникам кількох структурних підрозділів, виконання
його організовує керівник структурного підрозділу, вказаний у
резолюції першим. Йому передається оригінал проекту акта
Президента України, співвиконавцям - копії.

8. У разі, коли внесений проект акта Президента України
недостатньо обгрунтований або потребує докорінної переробки,
керівник відповідного структурного підрозділу вносить Секретареві
Адміністрації Президента України письмову пропозицію щодо
відхилення або повернення розробнику для доопрацювання.

9. Внесені проекти актів Президента України опрацьовуються у
відповідних структурних пірозділах Адміністрації Президента
України у строки, визначені Секретарем Адміністрації Президента
України, але не пізніше строків, встановлених Положенням про
порядок підготовки і внесення проектів указів і розпоряджень
Президента України, затвердженим Указом Президента України від 20
серпня 1993 року.

У разі потреби Секретар Адміністрації Президента України може
продовжити визначений ним строк опрацювання проекту акта
Президента України на підставі письмового обгрунтування керівника
відповідного структурного підрозділу Адміністрації Президента
України, про що керівник повідомляє Сектор контролю Адміністрації
Президента України.

10. У разі прийняття Секретарем Адміністрації Президента
України рішення про направлення внесеного проекту акта Президента
України розробнику на доопрацювання або повторне візування він
відправляється адресату разом із супровідним листом діловодною
службою Секретаря Адміністрації Президента України з повідомленням
про це Сектора контролю Адміністрації Президента України.

11. Сектор контролю Адміністрації Президента України здійснює
контроль за розглядом направлених на доопрацювання або повторне
візування проектів актів Президента України у відповідних органах
державної виконавчої влади, центральних органах громадських
організацій.

12. Після повернення доопрацьованого чи повторно завізованого
проекту акта Президента України він реєструється у Загальному
відділі і передається на доповідь Секретареві Адміністрації
Президента України, про що повідомляється Сектору контролю.

13. Внесені або підготовлені в Адміністрації Президента
України проекти актів Президента України візуються керівниками
відповідних структурних підрозділів на зворотному боці останнього
аркуша, додатки до них - на останньому аркуші.

Керівник Юридичної служби Президента України візує на
зворотньому боці кожен аркуш підготовленого на підпис Президентові
України указу чи розпорядження, а також додатків до них.

14. Підготовлені на підпис Президенту України укази і
розпорядження разом із супровідним листом, пояснювальною запискою,
іншими допоміжними матеріалами, а також підписаним покажчиком
розсилки подаються виконавцем Секретареві Адміністрації Президента
України.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу