open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2012  № 1037

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1025 від 21.08.2015}

Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та внесення змін до наказу Міністерства від 22.11.2011 № 240

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 511 від 21.05.2015}

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

{Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 511 від 21.05.2015}

сектор запобігання та виявлення корупції.

2. Абзаци четвертий і сьомий наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.11.2011 № 240 "Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України" (із змінами) виключити.

Міністр

П.О. Порошенко

{Положення про департамент економіки оборони та безпеки виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 511 від 21.05.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
21.09.2012 № 1037

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор запобігання та виявлення корупції

1. Загальні положення

1.1. Сектор запобігання та виявлення корупції (далі - сектор) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), який підпорядкований Міністру економічного розвитку і торгівлі.

1.2. Сектор є уповноваженим підрозділом Мінекономрозвитку, який здійснює заходи щодо запобігання та виявлення корупції.

Головною метою діяльності сектору є участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках - у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, у міжнародному співробітництві в цій сфері.

1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями Міністра економічного розвитку і торгівлі.

1.4. Чисельність сектору визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. Співробітники сектору здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції сектору

2.1. Завданнями сектору є:

участь у реалізації державної антикорупційної політики;

підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства;

проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції;

участь в інформаційному і науково-аналітичному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері.

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє, здійснює та контролює виконання структурними підрозділами Мінекономрозвитку, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням;

надає структурним підрозділам Мінекономрозвитку, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери його управління, та окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

надає допомогу працівникам Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

уживає заходів до виявлення конфлікту інтересів у структурних підрозділах Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства, та сприяє його усуненню;

виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, уносить керівництву Мінекономрозвитку, керівникам відповідних підприємств, установ та організацій пропозиції щодо усунення цих порушень;

бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) у Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, з метою виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства;

провадить свою діяльність відповідно до планів роботи;

розробляє та опрацьовує в межах повноважень проекти нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку або за зверненням керівників самостійних структурних підрозділів опрацьовує проекти нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Мінекономрозвитку, з метою виявлення корупціогенних чинників та в разі їх виявлення вносить пропозиції щодо їх усунення або скасування відповідних актів (документів);

повідомляє у письмовій формі Міністра економічного розвитку і торгівлі та спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими або службовими особами Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

веде облік працівників Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

готує для подання спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики щорічну інформацію про результати здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в Мінекономрозвитку.

3. Права сектору

Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на сектор завдань;

брати участь у нарадах, конференціях, засіданнях за круглим столом та семінарах із питань, що належать до компетенції сектору;

у разі потреби за наявності підстав ініціювати проведення службових розслідувань (перевірок) у Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства;

скликати наради з питань здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції та утворювати робочі групи;

у межах проведення службових розслідувань (перевірок) одержувати від державних службовців та працівників Мінекономрозвитку, а також посадових осіб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок).

4. Керівництво сектору

4.1. Сектор очолює завідувач, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі.

4.2. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований Міністру економічного розвитку і торгівлі.

4.3. Завідувач сектору:

здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців сектору, затверджує їх посадові інструкції;

організовує та забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в секторі з добору кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву сектору;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців сектору, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

уносить заступнику Міністра - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців сектору та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

затверджує план роботи сектору та щокварталу звітує перед Міністром економічного розвитку і торгівлі про його виконання;

контролює додержання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в секторі;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності сектору, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

з питань, віднесених до сфери діяльності сектору, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надання іншим самостійним структурним підрозділам Міністерства;

порушує перед Міністром економічного розвитку і торгівлі питання про проведення службових розслідувань за фактами виявлених сектором порушень законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

за дорученням Міністра економічного розвитку і торгівлі здійснює представництво Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції сектору.

Завідувач сектору запобігання
та виявлення корупціїВ.Д. Вакаров

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: