open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України з

питань закупівлі товарів, робіт

і послуг за державні кошти
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.67 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198
N 1506-VI ( 1506-17 ) від 11.06.2009, ВВР, 2009, N 45, ст.691
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158
N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017, ВВР, 2017, N 38-39, ст.380 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) у статті 164-14:
у частині першій:
в абзаці першому слова "які не відповідають критеріям та
методиці" замінити словами "не за критеріями та методикою" і
доповнити абзац словами "непроходження навчання чи підвищення
кваліфікації з питань організації та здійснення процедур
закупівель відповідно до вимог закону; ненадання інформації,
документів та матеріалів у випадках, передбачених законом";
в абзаці другому слова "від тридцяти до сімдесяти" замінити
словами "від ста п'ятдесяти до трьохсот п'ятдесяти";
в абзаці другому частини другої слова "від сімдесяти до ста"
замінити словами "від трьохсот п'ятдесяти до п'ятисот";
2) у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці "органів Антимонопольного комітету України
(стаття 164-3, 166-1 - 166-4)" слово і цифри "стаття 164-3"
замінити словом і цифрами "статті 164-3, 164-14";
абзац "спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і
послуг (стаття 164-14)" виключити.
3. Частину другу статті 5 Кодексу адміністративного
судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., NN 35-37, ст. 446) доповнити абзацом другим такого
змісту:
"Провадження в адміністративних справах у сфері державних
закупівель здійснюється з урахуванням особливостей, визначених
Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ).
4. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
1) в абзаці другому частини першої статті 75 слова
"матеріально-технічних ресурсів" замінити словами "товарів, робіт
чи послуг";
2) в абзаці другому частини другої статті 77 слова
"матеріально-технічних ресурсів" замінити словами "товарів, робіт
чи послуг";
3) частину дев'яту статті 78 доповнити абзацом такого змісту:
"Для закупівель товарів, робіт чи послуг комунальне унітарне
підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 );
4) в абзаці другому частини п'ятої статті 79 слова
"матеріально-технічних ресурсів" замінити словами "товарів, робіт
чи послуг", а слова "за рішенням органів управління такого
товариства" виключити.
5. Статтю 4 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6,
ст. 56) після частини четвертої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Господарський суд вирішує господарські спори у сфері
державних закупівель з урахуванням особливостей, визначених
Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ).
У зв'язку з цим частини п'яту - шосту вважати відповідно
частинами шостою - сьомою.
6. Статтю 8 Цивільного процесуального кодексу України
( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42,
ст. 492) після частини шостої доповнити новою частиною такого
змісту:
"7. Суд вирішує справи у сфері державних закупівель з
урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
У зв'язку з цим частини сьому та восьму вважати відповідно
частинами восьмою та дев'ятою.
7. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України"
( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50,
ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2004 р., N 13, ст. 181):
1) частину першу статті 1 доповнити словами "та у сфері
державних закупівель";
2) статтю 3 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) здійснення контролю щодо створення конкурентного
середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель";
3) пункт 18 частини першої та пункт 19 частини другої статті
7 доповнити словами "та Законом України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );
4) пункт 20 частини першої статті 16 доповнити словами "та
Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 );
5) пункт 20 частини першої статті 17 доповнити словами "та
Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ).

{ Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

9. Частину третю статті 16 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 22, ст. 171; 2002 р., N 17, ст. 124; 2005 р., NN 17-19,
ст. 267, N 31, ст. 420; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) після абзацу
другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"До коштів страхування на випадок безробіття застосовується
казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для
обслуговування Державного бюджету України".
У зв'язку з цим абзаци третій - четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим - п'ятим.
10. У частині четвертій статті 46 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403):
після слів "до складу Державного бюджету України" доповнити
словом "та";
слова "і зараховуються на єдиний централізований рахунок
Фонду соціального страхування від нещасних випадків в установах
банків, визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування
коштів Державного бюджету України, або спеціалізованого банку,
який обслуговує фонди соціального страхування" виключити;
доповнити другим реченням такого змісту: "До коштів на
здійснення страхування від нещасного випадку застосовується
казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для
обслуговування Державного бюджету України".
11. У Законі України "Про державний матеріальний резерв"
( 51/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13,
ст. 112; 1999 р., N 40, ст. 362; 2004 р., N 33-34, ст. 403):
1) у статті 8:
у другому реченні пункту 1 слова "у тому числі на конкурсній
основі з урахуванням якості продукції та її придатності для
тривалого зберігання, за прямими зв'язками з підприємствами чи
через товарні біржі або інші господарські структури та за
імпортом" замінити словами "у порядку, встановленому Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 );
у пункті 4:
в абзаці третьому слова "у тому числі на конкурсній основі"
виключити;
абзац четвертий виключити;
в абзаці п'ятому слова "або доручає підприємствам, установам
і організаціям, що належать до сфери його управління, укладення
державних контрактів (договорів)" замінити словами "державні
контракти (договори)";
пункт 5 виключити;
2) у статті 9:
у пункті 2 слова "на конкурсних засадах у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України" замінити словами
"відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );
у пункті 3 слова "а також шляхом укладання угод
купівлі-продажу на акредитованих біржах" виключити.
12. Статтю 10 Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30,
ст. 238) доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Суб'єкти природних монополій здійснюють закупівлю
товарів, робіт і послуг відповідно до вимог та процедур,
визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" ( 1490-14 ).

{ Пункт 13 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

{ Пункт 14 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017 }

15. У Законі України "Про державне оборонне замовлення"
( 464-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 17,
ст. 111; 2003 р., N 26, ст. 200):
1) у частині шостій статті 1:
в абзаці четвертому слова "речового та медичного майна,
продовольства, пально-мастильних матеріалів" виключити;
в абзаці одинадцятому слова "житла для військовослужбовців,
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ"
виключити;
2) у статті 2:
у частині першій слова "та виконавців" виключити;
у частині другій слова "і виконавців" виключити;
у частині сьомій слова "внесення змін до укладених державних
контрактів" виключити;
3) у статті 3:
у частині першій слова "конкурсів (тендерів)" замінити
словами "процедур закупівель", а слова "Кабінетом Міністрів
України" замінити словами "Законом України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );
в абзаці першому частини другої слово "конкурсній" замінити
словом "конкурентній";
4) в абзаці другому частини другої статті 6 слова "підлягають
уточненню в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
відповідно до частини сьомої статті 2 цього Закону" замінити
словами "можуть підлягати коригуванню у порядку, визначеному
Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ).
{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Закону N 1506-VI
( 1506-17 ) від 11.06.2009 }
17. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну
службу в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 13, ст. 110; 2006 р., N 14, ст. 117, ст. 118):
1) у статті 2:
частину другу викласти в такій редакції:
"Державний фінансовий контроль реалізується державною
контрольно-ревізійною службою через проведення державного
фінансового аудита, перевірки державних закупівель та
інспектування";
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Перевірка державних закупівель полягає у документальному та
фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами
законодавства про державні закупівлі та проводиться органами
державної контрольно-ревізійної служби на всіх стадіях державних
закупівель. Результати перевірки державних закупівель викладаються
в акті".
У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно
частинами п'ятою - восьмою;
після частини сьомої доповнити двома новими частинами такого
змісту:
"Порядок проведення перевірок державних закупівель
визначається відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
Контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель
здійснюється як у порядку проведення перевірки державних
закупівель, так і під час державного фінансового аудита та
інспектування".
У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;
2) пункт 8 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
"8) проводить перевірки державних закупівель та здійснює інші
функції відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт
і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його
опублікування, крім:
абзаців тридцять другого - тридцять п'ятого підпункту 17
пункту 1 розділу I щодо доповнення частини десятої статті 17-3
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ) абзацами четвертим - сьомим, які набирають
чинності з 1 вересня 2007 року;
пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня
опублікування цього Закону.
2. Процедури закупівель, розпочаті до набрання чинності цим
Законом, здійснюються відповідно до порядку, встановленого до
набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України протягом 60 днів з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити скасування актів, які суперечать цьому Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
забезпечити фінансування Антимонопольного комітету України
для виконання ним функцій, передбачених Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
4. Міжвідомчій комісії з питань державних закупівель у
тримісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити
порядок включення підприємств, установ, організацій до переліку
підприємств, установ, організацій, на базі яких проводиться
навчання та підвищення кваліфікації з питань організації та
здійснення процедур закупівель, і порядок проведення атестації
викладачів, які проводять навчання чи підвищення кваліфікації з
питань організації та здійснення процедур закупівель, затвердити
програми навчання і підвищення кваліфікації з питань організації
та здійснення процедур закупівель.
5. До приведення інших нормативно-правових актів у
відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не
суперечить цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 грудня 2006 року

N 424-V

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: