open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.12.2006 N 409
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 січня 2007 р.

за N 20/13287
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

фінансів

N 1236 ( z1212-11 ) від 03.10.2011 }
Про внесення змін до деяких нормативно-правових

актів ГоловКРУ України

Відповідно до статей 2, 8, 10 Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) та з метою
зміцнення організаційно-правових засад діяльності територіальних
підрозділів державної контрольно-ревізійної служби Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу ГоловКРУ України від 07.02.2001 N 11
( z0156-01 ) "Про затвердження типових положень про
контрольно-ревізійні підрозділи", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.02.2001 за N 156/5347, такі зміни: у назві наказу ( z0156-01 ) слова "типових положень про
контрольно-ревізійні підрозділи" замінити словами "Типового
положення про контрольно-ревізійний підрозділ"; у пункті 1 слова "Типове положення про Контрольно-ревізійний
відділ у районі, місті, районі в місті та міжрайонний
контрольно-ревізійний відділ зі статусом юридичної особи і"
виключити.
2. Затвердити Зміни до Положення про Контрольно-ревізійні
управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і
Севастополі, затвердженого наказом ГоловКРУ України від 09.01.2001
N 111 ( z0037-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.01.2001 за N 37/5228 (додаються).
3. Затвердити Зміни до Типового положення про
Контрольно-ревізійний відділ у районі, місті, районі в місті та
міжрайонний контрольно-ревізійний відділ без статусу юридичної
особи, затвердженого наказом ГоловКРУ України від 07.02.2001 N 11
( z0156-01, z0157-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 22.02.2001 за N 157/5348 (додаються ( z0021-07).
4. Визнати таким, що втратило чинність, Типове положення про
Контрольно-ревізійний відділ у районі, місті, районі в місті та
міжрайонний контрольно-ревізійний відділ зі статусом юридичної
особи, затверджене наказом ГоловКРУ України від 07.02.2001 N 11
( z0156-01 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції України
22.02.2001 за N 156/5347.
5. Начальникам контрольно-ревізійних управлінь в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі врахувати в
подальшій роботі зміни, внесені до Положення про
Контрольно-ревізійні управління в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі, та внести відповідні зміни
до положень про контрольно-ревізійні підрозділи.
6. Юридичному відділу ГоловКРУ України (Яремчук Т.М.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
7. Управлінню справами ГоловКРУ України (Гашков В.М.) після
державної реєстрації довести цей наказ до відома керівників
структурних підрозділів ГоловКРУ України, контрольно-ревізійних
управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови ГоловКРУ України Рубан Н.І.
Голова П.П.Андрєєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Заступник Міністра
фінансів України А.І.Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГоловКРУ України

18.12.2006 N 409
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 січня 2007 р.

за N 20/13287

ЗМІНИ

до Положення про Контрольно-ревізійні управління

в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві і Севастополі

( z0037-01 )

1. У пункті 1.2 слово "директивними" виключити.
2. Пункт 1.5 викласти в такій редакції:
"1.5. Управління є юридичною особою, має самостійний
кошторис, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, печатку
із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням,
інші печатки та штампи, відповідні бланки. За Управлінням закріплене майно, що є державною власністю та
належить йому на праві оперативного управління".
3. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:
"2.1. Основним завданням Управління є здійснення державного
фінансового контролю за використанням і збереженням державних
фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю
визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань,
ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю
бухгалтерського обліку і фінансової звітності в місцевих органах
виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, в державних
фондах, у бюджетних установах і у суб'єктів господарювання
державного сектору економіки, а також на підприємствах і в
організаціях, які отримують (отримували в періоді, який
перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів
або використовують (використовували у періоді, який перевіряється)
державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи),
виконанням місцевих бюджетів, розроблення пропозицій щодо усунення
виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому".
4. У підпункті 2.2.1 слова "документальних ревізій та
перевірок" замінити словами "державного фінансового контролю".
5. Абзац другий підпункту 2.2.1 викласти в такій редакції: "Здійснює методологічне керівництво і контроль за діяльністю
підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів, узагальнює
досвід проведення державного фінансового контролю і поширює його
серед контрольно-ревізійних служб, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення такого контролю".
6. Підпункт 2.2.2 викласти в такій редакції: "2.2.2. Організовує і здійснює державний фінансовий контроль: проводить у підконтрольних установах ревізії
фінансово-господарської діяльності, використання і збереження
фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності
визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань,
цільового та ефективного використання коштів державного та
місцевих бюджетів, стану і достовірності бухгалтерського обліку та
фінансової звітності; здійснює державний фінансовий аудит виконання державних
(бюджетних) програм, діяльності бюджетних установ, суб'єктів
господарювання державного сектору економіки, а також інших
суб'єктів господарювання, які отримують (отримували в періоді,
який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних
фондів або використовують (використовували в періоді, який
перевіряється) державне чи комунальне майно".
7. Підпункт 2.2.3 виключити.
8. У підпункті 2.2.4 слова "та перевірки" виключити.
9. У підпункті 2.2.5 слова "ревізій та перевірок" замінити
словами "державного фінансового контролю".
10. Абзац перший підпункту 2.2.6 викласти в такій редакції: "2.2.6. Пред'являє керівникам та іншим посадовим особам
підконтрольних установ, які ревізуються, вимоги щодо усунення
виявлених у ході ревізій порушень і недоліків".
11. У підпункті 2.2.7 слова "про застосування до об'єктів
контролю фінансових санкцій та" виключити.
12. Пункт 2.2 доповнити підпунктом 2.2.16 в такій редакції: "2.2.16. Розробляє нормативно-правові акти та методичні
документи з питань своєї діяльності".
13. Розділ 3 "Права Управління" викласти в такій редакції: "3.1. Управління, відповідно до покладених на нього завдань,
а також через підпорядковані йому контрольно-ревізійні підрозділи,
має право: 3.1.1. Перевіряти у підконтрольних установах грошові та
бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що
підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних
цінностей, проводити перевірки фактичної наявності цінностей
(грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової
продукції, устаткування тощо). 3.1.2. Безперешкодного доступу при проведенні ревізій на
склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать
підконтрольним установам, для їх обстеження та з'ясування питань,
пов'язаних з ревізією. 3.1.3. Вносити пропозиції щодо призупинення бюджетних
асигнувань, зупинення операцій з бюджетними коштами у випадках,
передбачених законом. 3.1.4. Залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців
органів виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і
організацій для проведення контрольних обмірів будівельних,
монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків у
виробництво сировини і матеріалів, контрольних аналізів сировини,
матеріалів і готової продукції, інших перевірок. 3.1.5. Вимагати від керівників підконтрольних установ, що
ревізуються, проведення, у тому числі у присутності посадових осіб
органів ДКРС, інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів і розрахунків; відповідно до
законодавства опечатувати каси, касові приміщення, склади та
архіви. 3.1.6. Вилучати у підприємств, установ і організацій копії
фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать
про зловживання. 3.1.7. Одержувати від Національного банку України та його
установ, банків, інших кредитних установ необхідні відомості,
копії документів, довідки про банківські операції та залишки
коштів на рахунках об'єктів, що ревізуються, а від інших
підприємств і організацій, в тому числі недержавних форм власності
- довідки і копії документів про операції та розрахунки з
підприємствами, установами, організаціями, що ревізуються. 3.1.8. Одержувати від службових і матеріально відповідальних
осіб об'єктів, що ревізуються, письмові пояснення з питань, які
виникають у ході ревізій. 3.1.9. Пред'являти, у межах своєї компетенції, керівникам та
іншим службовим особам підконтрольних установ, що ревізуються,
вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань
збереження і використання державної власності та фінансів,
вилучати в судовому порядку до бюджету виявлені ревізіями
приховані і занижені валютні та інші платежі, ставити перед
відповідними органами питання про припинення бюджетного
фінансування і кредитування, якщо отримані підприємствами,
установами та організаціями кошти і позички використовуються з
порушенням законодавства. 3.1.10. У судовому порядку порушувати питання про визнання
незаконними договорів, укладених з порушенням законодавства, та
стягнення у дохід держави коштів, одержаних підконтрольними
установами, за незаконними договорами, без встановлених законом
підстав та з порушенням законодавства. 3.1.11. Накладати у випадках, передбачених законодавчими
актами, на керівників та інших службових осіб підконтрольних
установ адміністративні стягнення. 3.1.12. Звертатись до суду в інтересах держави, якщо
підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог щодо
усунення виявлених ревізією порушень законодавства з питань
збереження і використання активів. 3.1.13. Проводити у суб'єктів господарювання, які мали
правові відносини з підконтрольною установою, зустрічні звірки з
метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій
та розрахунків, що здійснювались між ними, для з'ясування їх
реальності та повноти відображення в обліку підконтрольної
установи. 3.1.14. Звертатися в разі потреби до інших органів державного
контролю з питань проведення спільних контрольних заходів у межах
повноважень, визначених законодавством. 3.1.15. Порушувати перед керівниками відповідних органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій питання про притягнення до встановленої
законом відповідальності посадових осіб, які вчинили порушення. 3.1.16. Отримувати від місцевих органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій інформацію, що стосується діяльності та фінансового
стану підконтрольної установи, іншого суб'єкта господарювання,
відносно якого є підстави для проведення ревізії".
14. Пункт 4.1 викласти в такій редакції: "4.1. Управління очолює начальник, який призначається на
посаду та звільняється з посади Головою ГоловКРУ у порядку,
встановленому Міністром фінансів України. Призначення начальника Управління проводиться за погодженням
з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
чи Севастопольською міськими державними адміністраціями".
15. Пункт 4.2 викласти в такій редакції: "4.2. Начальник Управління має заступників (у тому числі
першого заступника), яких за його поданням призначає на посаду та
звільняє з посади Голова ГоловКРУ у порядку, встановленому
Міністром фінансів України".
16. Пункт 4.4 викласти в такій редакції: "4.4. Начальник Управління або його заступники за
результатами державного фінансового контролю у випадках,
передбачених законами, приймають рішення про накладення
адміністративних стягнень".
17. У підпункті 4.5.2 слова "реалізації державної політики у
сфері державного фінансового контролю та стратегії діяльності
органів державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами
"здійснення державного фінансового контролю".
18. Підпункт 4.5.9 викласти в такій редакції: "4.5.9. Призначає та звільняє керівників
контрольно-ревізійних відділів у районах, містах, районах у місті
або міжрайонних контрольно-ревізійних відділів за погодженням з
місцевим органом виконавчої влади та Головою ГоловКРУ України".
19. Підпункт 4.5.11 викласти в такій редакції: "4.5.11. Затверджує граничну чисельність, структуру, штатний
розпис та кошторис підпорядкованих територіальних
контрольно-ревізійних підрозділів".
20. У підпункті 4.5.17 слова "особисте приймання" замінити
словами "особистий прийом".
21. Підпункт 4.6.2 викласти в такій редакції: "4.6.2. Підписувати направлення на проведення ревізій,
аудиту, зустрічної звірки в порядку, визначеному законодавством".
22. У підпункті 4.6.3 слова "у перевірках" замінити словами
"у ревізіях".
23. У підпункті 4.6.4 слова "зустрічних перевірок" замінити
словами "зустрічних звірок".
24. У підпункті 4.6.5 слова "та державної служби в цілому"
виключити.
25. У пункті 5.1 слова "або перевіряються" виключити.
26. У пункті 6.2 слова "фонд оплати праці" замінити словом
"кошторис".
Начальник Юридичного відділу Т.М.Яремчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: