open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України

щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної

Республіки Крим та місцевих рад
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 13, ст.134 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про Верховну Раду Автономної Республіки
Крим" ( 90/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
N 29, ст. 191):
1) у статті 6:
після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
"Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки
Крим припиняються достроково без рішення Верховної Ради Автономної
Республіки Крим у разі відкликання його політичною партією
(виборчим блоком політичних партій), за виборчими списками
відповідної організації якої його обрано депутатом Верховної Ради
Автономної Республіки Крим".
У зв'язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно
частинами восьмою та дев'ятою;
частину дев'яту викласти у такій редакції:
"9. У разі дострокового припинення повноважень депутата
Верховної Ради Автономної Республіки Крим заміщення депутата, який
достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до Закону
України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"
( 1667-15 );
2) статтю 7 викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Підстави для відкликання депутата Верховної Ради

Автономної Республіки Крим
Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути
відкликаний виборцями та відповідною політичною партією (виборчим
блоком політичних партій), за виборчими списками відповідної
організації якої його обрано депутатом Верховної Ради Автономної
Республіки Крим.
Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата
є:
1) порушення депутатом Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів
України, інших актів законодавства України, Конституції
( rb239k002-98 ) та нормативно-правових актів Автономної
Республіки Крим;
2) незадовільне виконання депутатських обов'язків, визначених
цим Законом та іншими законами України;
3) використання депутатського мандата в особистих та
корисливих цілях, систематичне порушення норм етики і моралі.
Підставою для відкликання відповідною політичною партією
(виборчим блоком політичних партій), за виборчими списками
відповідної організації якої було обрано депутата Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, є невходження депутата Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обраного за виборчим списком
відповідної організації політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого
збігаються з межами Автономної Республіки Крим, до складу
депутатської фракції місцевої організації відповідної політичної
партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу депутата зі
складу такої депутатської фракції внаслідок подання ним особистої
заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в
іншу депутатську фракцію, або інші підстави, встановлені вищим
керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних
партій), за виборчими списками відповідної організації якої він
був обраний депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
У разі невходження депутата Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, обраного за виборчим списком відповідної
організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій)
у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з
межами Автономної Республіки Крим, до складу депутатської фракції
місцевої організації відповідної політичної партії (виборчого
блоку політичних партій) або виходу депутата зі складу такої
депутатської фракції внаслідок подання ним особистої заяви про
вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу
депутатську фракцію, або відкликання депутата з інших підстав,
встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого
блоку політичних партій), за виборчими списками якої він був
обраний депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, його
повноваження припиняють достроково за рішенням вищого керівного
органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за
виборчим списком якої він був обраний депутатом Верховної Ради
Автономної Республіки Крим.
Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) приймає рішення про відкликання та дострокове
припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, якщо такий депутат не подав заяву до Верховної
Ради Автономної Республіки Крим про входження його до складу
депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної
партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчими списками
якої його було обрано депутатом Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, або вийшов зі складу депутатської фракції (подав
особисту заяву про вихід зі складу депутатської фракції або
перейшов в іншу депутатську фракцію), або відкликається з інших
підстав, встановлених вищим керівним органом політичної партії
(виборчого блоку політичних партій).
Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки
Крим вважаються припиненими достроково з моменту прийняття
відповідного рішення вищим керівним органом політичної партії
(виборчого блоку політичних партій), за виборчими списками
відповідної організації якої його було обрано депутатом Верховної
Ради Автономної Республіки Крим.
Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку
політичних партій), за рішенням якого у порядку, визначеному цим
Законом, достроково припинено повноваження депутата Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обраного за виборчим списком
відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого
блоку політичних партій), зобов'язаний негайно оприлюднити
зазначене рішення шляхом його публікації в друкованих засобах
масової інформації, повідомити територіальну виборчу комісію про
дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради
Автономної Республіки Крим та направити їй рішення вищого
керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних
партій) про дострокове припинення повноважень депутата Верховної
Ради Автономної Республіки Крим";
3) доповнити статтею 15-1 такого змісту:
"Стаття 15-1. Депутатські фракції
1. Депутатські фракції Верховної Ради Автономної Республіки
Крим формуються на партійній основі депутатами Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обраними за виборчим списком
відповідної організації політичної партії (виборчого блоку
політичних партій).
2. Порядок вступу до депутатської фракції Верховної Ради
Автономної Республіки Крим або виходу з неї визначається рішенням
вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку
політичних партій), за виборчим списком відповідної організації
якої він був обраний депутатом Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, та цим Законом.
3. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим може
входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після
відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської
фракції головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради
Автономної Республіки Крим інформує депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим про реєстрацію такої депутатської
фракції, її кількісний склад.
4. Невходження депутата Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обраного за виборчим списком відповідної організації
політичної партії (виборчих блоків політичних партій) у
багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами
Автономної Республіки Крим, до складу депутатської фракції
відповідної організації політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) або його виходу зі складу такої депутатської
фракції внаслідок подання депутатом особистої заяви про вихід з
депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську
фракцію є підставою для дострокового припинення повноважень
депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим у порядку,
визначеному цим Законом.
5. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій
визначаються регламентом Верховної Ради Автономної Республіки
Крим ( rb109p002-98 )".
2. У Законі України "Про статус депутатів місцевих рад"
( 93-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 40,
ст. 290):
1) у статті 5:
частину першу після пункту 1 доповнити новим пунктом такого
змісту:
"2) відкликання його політичною партією (виборчим блоком
політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої
організації якої його було обрано депутатом місцевої ради, у разі
невходження депутата місцевої ради (крім депутата сільської,
селищної ради), обраного за виборчим списком відповідної місцевої
організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій)
у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з
межами відповідної ради, до складу депутатської фракції
відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого
блоку політичних партій) або його виходу зі складу такої
депутатської фракції внаслідок подання депутатом особистої заяви
про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу
депутатську фракцію, або з інших підстав, встановлених вищим
керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних
партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої
він був обраний депутатом місцевої ради".
У зв'язку з цим пункти 2-7 вважати відповідно пунктами 3-8;
після частини першої доповнити трьома новими частинами такого
змісту:
"4. У разі невходження депутата місцевої ради (крім депутата
сільської, селищної ради), обраного за виборчим списком
відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих
блоків політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі,
межі якого збігаються з межами відповідної ради, до складу
депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної
партії (виборчого блоку політичних партій) або його виходу зі
складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом
особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу
депутата в іншу депутатську фракцію, або відкликання депутата з
інших підстав, встановлених вищим керівним органом політичної
партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком
якої він був обраний депутатом місцевої ради, його повноваження
припиняють достроково за рішенням вищого керівного органу
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим
списком відповідної місцевої організації якої він був обраний
депутатом місцевої ради.
5. Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) приймає рішення про відкликання та дострокове
припинення повноважень депутата місцевої ради (крім депутата
сільської, селищної ради), якщо такий депутат не подав заяву до
місцевої ради про входження його до складу депутатської фракції
відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого
блоку політичних партій), за виборчими списками відповідної
місцевої організації якої його було обрано депутатом місцевої
ради, або вийшов зі складу депутатської фракції (подав особисту
заяву про вихід зі складу депутатської фракції або перейшов в іншу
депутатську фракцію, або відкликається з інших підстав,
встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого
блоку політичних партій).
Повноваження депутата місцевої ради (крім депутата сільської,
селищної ради) вважаються припиненими достроково з моменту
прийняття відповідного рішення вищим керівним органом політичної
партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчими списками
відповідної місцевої організації якої його було обрано депутатом
місцевої ради.
6. Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку
політичних партій), за рішенням якого у порядку, визначеному цим
Законом, достроково припинено повноваження депутата місцевої ради
(крім депутата сільської, селищної ради), обраного за виборчим
списком відповідної місцевої організації політичної партії
(виборчого блоку політичних партій), зобов'язаний негайно
оприлюднити зазначене рішення шляхом його публікації в друкованих
засобах масової інформації та повідомити територіальну виборчу
комісію про дострокове припинення повноважень депутата місцевої
ради та направити їй рішення вищого керівного органу політичної
партії (виборчого блоку політичних партій) про дострокове
припинення повноважень депутата місцевої ради".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною сьомою і
викласти її у такій редакції:
"7. У разі дострокового припинення повноважень депутата
місцевої ради вибори чи заміщення депутата, який достроково
припинив повноваження, проводяться відповідно до Закону України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 );
2) статтю 27 викласти у такій редакції:
"Стаття 27. Депутатські фракції
1. Депутатські фракції місцевих рад формуються на партійній
основі депутатами місцевих рад (крім депутатів сільських, селищних
рад), обраними за виборчим списком відповідної місцевої
організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій).
2. Депутати сільських та селищних рад на основі єдності
поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у
депутатські фракції місцевих рад. До складу депутатських фракцій
можуть входити також позапартійні депутати сільської та селищної
ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.
3. Порядок вступу до депутатської фракції місцевих рад або
виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим
списком відповідної місцевої організації якої він був обраний
депутатом місцевої ради, та цим Законом.
4. Депутат місцевої ради може входити до складу лише однієї
депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про
утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні
відповідної місцевої ради інформує депутатів місцевої ради про
реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.
5. Невходження депутата місцевої ради (крім депутата
сільської, селищної ради), обраного за виборчим списком
відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих
блоків політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі,
межі якого збігаються з межами відповідної ради, до складу
депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної
партії (виборчого блоку політичних партій) або його виходу зі
складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом
особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу
депутата в іншу депутатську фракцію є підставою для дострокового
припинення повноважень депутата місцевої ради у порядку,
визначеному цим Законом.
6. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій
визначаються регламентом місцевої ради";
3) пункт 3 частини першої статті 37 доповнити словами "а
також програми політичної партії (виборчого блоку політичних
партій), за виборчим списком якої він був обраний депутатом
місцевої ради".
3. У Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" ( 1667-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 30-31, ст. 382; 2006 р., N 5-6, ст. 75):
1) у статті 23:
частину першу після пункту 4 доповнити новим пунктом такого
змісту:
"5) у разі невиконання відповідною територіальною виборчою
комісією вимог частини другої статті 78 цього Закону за поданням
вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) визнає обраним, реєструє наступного за
черговістю у виборчому списку відповідної організації політичної
партії (виборчого блоку політичних партій) кандидата у депутати до
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради (крім
сільської, селищної ради) замість депутата, повноваження якого
достроково припинено за рішенням вищого керівного органу
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим
списком відповідної місцевої організації якої він був обраний
депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом
місцевої ради (крім депутатів сільської, селищної ради) та видає
тимчасове посвідчення депутата відповідної ради".
У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;
2) у статті 78:
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. У разі дострокового припинення повноважень депутата
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради
(крім депутатів сільської, селищної ради) за рішенням вищого
керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних
партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої
він був обраний депутатом Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, депутатом місцевої ради (крім депутатів сільської, селищної
ради), відповідна територіальна виборча комісія в терміновому
порядку, але не пізніше трьох днів від дня одержання рішення
вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) про дострокове припинення повноважень депутата
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради
(крім депутатів сільської, селищної ради), визнає обраним,
реєструє наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому
списку відповідної організації політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) та видає тимчасове посвідчення депутата
відповідної ради".
У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно
частинами третьою - шостою.
4. У статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" ( 1932-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 36, ст. 448):
1) частину першу після пункту 7 доповнити новим пунктом
такого змісту:
"8) у разі невиконання відповідною територіальною виборчою
комісією вимог частини другої статті 78 Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) за поданням
вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) визнає обраним, реєструє наступного за
черговістю у виборчому списку відповідної організації політичної
партії (виборчого блоку політичних партій) кандидата у депутати до
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради (крім
сільської, селищної ради) замість депутата, повноваження якого
достроково припинено за рішенням вищого керівного органу
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим
списком відповідної місцевої організації якої він обраний
депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом
місцевої ради (крім депутатів сільської, селищної ради), та видає
тимчасове посвідчення депутата відповідної ради".
У зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 9.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і його
дія поширюється на депутатів місцевих рад (крім депутатів
сільських, селищних рад), обраних 26 березня 2006 року відповідно
до Закону України від 6 квітня 2004 року "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ).
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в
частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 січня 2007 року

N 602-V

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: