open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 18 вересня 1993 р. N 763

Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1801 ( 1801-99-п ) від 30.09.99 )

Питання Національного виставочного

центру при Кабінеті Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про Національний виставочний центр
при Кабінеті Міністрів України, що додається.

2. Національному виставочному центру при Кабінеті Міністрів
України привести у відповідність із завданнями, що покладаються на
Центр, укладені ним майнові та інші угоди (договори).

3. Прирівняти генерального директора Національного
виставочного центру при Кабінеті Міністрів України за умовами
оплати праці, матеріально-побутового забезпечення та медичного
обслуговування до голів державних комітетів.

4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду згідно
з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.31

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 вересня 1993 р. N 763

ПОЛОЖЕННЯ

про Національний виставочний центр

при Кабінеті Міністрів України

1. Національний виставочний центр при Кабінеті Міністрів
України (надалі НВЦ) являє собою інформаційно-господарський
комплекс, що складається з окремих спеціалізованих організацій,
фірм та управлінь.

НВЦ разом із міністерствами, відомствами, іншими центральними
органами державної виконавчої влади, місцевими державними
адміністраціями та закордонними партнерами здійснює проведення
національних, міжнародних, галузевих і регіональних виставок,
ярмарків, аукціонів тощо, бере участь в реалізації політики
держави у сфері науково-технічного прогресу, соціальної та
культурної розбудови, екологічної безпеки.

НВЦ відповідно до Закону України "Про науково-технічну
інформацію" ( 3322-12 ) входить складовою частиною до
національної системи науково-технічної інформації України,
взаємодіє з іншими установами й організаціями цієї системи, веде
з ними спільну діяльність.

2. НВЦ є юридичною особою і в своїй діяльності керується
Законом України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), іншими
актами законодавства України та цим Положенням.

Підпорядковані НВЦ організації, фірми й управління діють на
підставі положень (статутів), затверджених генеральним директором
НВЦ.

3. Керівництво діяльністю НВЦ здійснюється Кабінетом
Міністрів України.

4. Відносини НВЦ з вітчизняними та іноземними підприємствами,
установами, організаціями, товариствами й окремими громадянами
будуються на основі договорів і регулюються чинним законодавством
України.

5. Основними завданнями НВЦ є:

активне сприяння налагодженню прямих наукових, виробничих і
культурних зв'язків між підприємствами, установами, організаціями
України та зарубіжними партнерами шляхом проведення на договірних
засадах національних і міжнародних виставочних заходів;

розкриття в експозиціях конкретних шляхів розв'язання
актуальних проблем економічного, науково-технічного і соціального
розвитку України, збереження навколишнього природного середовища і
раціонального використання природних ресурсів, реалізації
національних та державних науково-технічних програм, найважливіших
міжгалузевих розробок;

надання заінтересованим підприємствам, установам і
організаціям інформації про нові досягнення в галузі науки,
техніки та економіки;

сприяння експорту вітчизняних товарів, виходу підприємств і
організацій на зовнішній ринок;

збереження і розвиток унікального виставочного комплексу, що
має загальнонаціональне значення для здійснення науково-технічних
і культурно-просвітницьких заходів.

6. НВЦ відповідно до покладених на нього завдань:

проводить на договірних засадах національні, міжнародні,
галузеві та регіональні виставки, ярмарки, торги, конференції,
симпозіуми, семінари тощо;

вживає заходів щодо пропаганди шляхів розв'язання проблем
економічного та соціального розвитку України;

укладає договори й контракти про надання послуг в організації
виставок і ярмарків та забезпечує їх виконання, діє як координатор
і посередник під час здійснення виставочних заходів;

надає посередницькі послуги у налагоджуванні наукових,
виробничих і культурних зв'язків;

створює довідково-інформаційний банк науково-технічних
розробок та продукції, організує видання інформаційних бюлетенів,
рекламних матеріалів, проспектів, буклетів;

забезпечує підприємства, установи, організації та окремих
громадян інформацією про передові науково-технічні досягнення, що
демонструються на вітчизняних і міжнародних виставках, ярмарках;

реалізує за домовленістю з підприємствами, установами,
організаціями та окремими громадянами - учасниками виставок
інформацію та експонати на аукціонах, ярмарках,
виставках-продажах;

розробляє та здійснює заходи для ефективного використання
виставочних площ, поширення видів послуг і поліпшення іхньої
якості;

забезпечує учасників і відвідувачів виставочних заходів
комплексом сервісних послуг;

організує на території НВЦ культурне дозвілля населення.

7. НВЦ має право:

створювати необхідні для виконання покладених на нього
завдань спеціалізовані організації, фірми та управління, а також
засновувати контори, агентства, філіали і представництва, в тому
числі за кордоном;

укладати в межах своєї компетенції як в Україні, так і за
кордоном угоди, контракти, договори, інші юридичні акти, пов'язані
з виставочною діяльністю;

брати участь в організації та створенні експозицій, виставок,
ярмарків, що проводяться як в Україні, так і на території інших
держав;

одержувати від міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій,
підприємств, установ, організацій необхідні для виконання
покладених функцій відомості, документи й матеріали.

8. НВЦ забезпечує своєчасні розрахунки з партнерами по
організації міжнародних і вітчизняних виставок та ярмарків, з
банками, постачальниками, підрядними організаціями та замовниками.

9. НВЦ може користуватися в установленому порядку банківським
кредитом у валюті України та іноземній валюті.

10. НВЦ в порядку, передбаченому законодавством, може
одержувати іноземну валюту як платежі за послуги, в тому числі й
готівкою, що надходить до каси НВЦ.

11. НВЦ веде в установленому порядку оперативний та
бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також
статистичну звітність і подає її до відповідних організацій.

12. Управління НВЦ здійснюється на основі поєднання
єдиноначальності та колегіальності в обговоренні та вирішенні всіх
питань діяльності НВЦ.

13. НВЦ очолює генеральний директор, який призначається на
посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

14. Генеральний директор організує роботу і несе повну
відповідальність за виконання покладених на НВЦ завдань і
обов'язків, установлює міру відповідальності заступників
генерального директора та інших службових осіб НВЦ за діяльність
окремих підрозділів, здійснює оперативне керівництво діяльністю
НВЦ, включаючи вирішення питань, пов'язаних з укладанням
контрактів на організацію та проведення виставок, ярмарків та
надання інших послуг, без довіреності діє від імені НВЦ,
представляє його в усіх установах, організаціях, підприємствах,
розпоряджається майном НВЦ та доходами від господарської
діяльності, укладає угоди та інші юридичні акти, видає
довіреності, відкриває в банках у встановленому порядку
розрахунковий та інші рахунки НВЦ.

Генеральний директор затверджує структуру НВЦ, штатний розпис
дирекції та підпорядкованих організацій, фірм та управлінь, а
також фінансовий план і кошториси витрат.

Генеральний директор НВЦ у межах своєї компетенції видає
накази, відповідно до трудового законодавства приймає на роботу і
звільняє з роботи заступників генерального директора, керівників
структурних підрозділів, заохочує та накладає на них стягнення.

15. Компетенція заступників генерального директора та інших
керівників НВЦ визначається генеральним директором, головного
бухгалтера - чинним законодавством.

16. При НВЦ функціонує міжвідомча координаційна рада. Головою
ради є генеральний директор НВЦ. Склад міжвідомчої координаційної
ради і Положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів
України за поданням генерального директора НВЦ.

17. Майно НВЦ складається з основних фондів та оборотних
коштів, що утворюють його статутний фонд.

18. Державне майно закріплюється за НВЦ на праві оперативного
управління.

19. НВЦ відповідає за своїми зобов'язаннями тим закріпленим
за ним майном, на яке відповідно до законодавства України може
бути звернено стягнення.

20. Фінансування витрат, пов'язаних з виробничо-фінансовою
діяльністю НВЦ, здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань і
власних надходжень від господарської діяльності НВЦ.

З бюджету асигнуються витрати, пов'язані з організацією
виставочних заходів, що проводяться за рішенням Верховної Ради
України, Президента України і Кабінету Міністрів України,
підтриманням громадського порядку, здійсненням заходів щодо
охорони навколишнього природного середовища, утриманням заповідної
лісопаркової зони та унікального архітектурного комплексу.

Власні надходження НВЦ одержує від надання виставочних,
організаційних, рекламних, методичних, інформаційних,
консультаційних та інших послуг, а також від діяльності
підпорядкованих йому організацій, фірм, управлінь.

НВЦ реалізує свої послуги, роботи, продукцію за цінами і
тарифами, встановленими самостійно, або на договірних умовах, а у
випадках, передбачених законодавством, - за державними цінами.

21. НВЦ може кооперувати на договірній основі матеріальні та
фінансові ресурси з міністерствами, відомствами, організаціями,
підприємствами, установами та з іноземними суб'єктами (в межах
чинного законодавства).

22. НВЦ має самостійний баланс, рахунки в установах банків,
печатку із зображенням Державного герба України і своїм
найменуванням.

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 вересня 1993 р. N 763

ПЕРЕЛІК

рішень Уряду, що втратили чинність

1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 жовтня 1990 р. N 324
( 324-90-п ) "Про створення Республіканського центру виставок і
ярмарків при Раді Міністрів УРСР" (ЗП УРСР, 1990 р., N 11, ст.63).

2. Пункт 2 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 14 лютого
1991 р. N 42.

3. Пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів УРСР від 22
травня 1991 р. N 28.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1991
р. N 207 ( 207-91-п ) "Про затвердження Положення про
Республіканський центр виставок і ярмарків при Кабінеті Міністрів
України" (ЗП України, 1991 р., N 9, ст. 82).

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу